NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat"

Átírás

1 NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat

2 ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv, Ptk.) 74/A-74/F. -ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint az évi LXV. Törvény (Ötv.) 8., 9. -a és a 88. (1) a) pontja alapján közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából, 14/2004. (IV. 27) Kt. és 17/2004. (V. 11.) Kt. határozataival, valamint../2012. (III. ) Kt. határozatával közhasznú szervezetként működő Közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1. Az alapító: 1. ALAPÍTÓ a) Neszmély Község Önkormányzatának képviselő testülete cím: 2544 Neszmély, Fő u képv: Janovics István polgármester 2. A KÖZALAPÍTVÁNY ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA 1. A Közalapítvány neve: NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (- továbbiakban: Közalapítvány-) 2. A Közalapítvány székhelye: 2544 Neszmély, Fő u A Közalapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozza létre. 3. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA 1. A Közalapítvány célja Neszmély község kultúrájának és környezetének fejlesztése, a helyi hagyományok megőrzése, a község régióban elfoglalt helyzetének javítása, helyi turizmus támogatása. 2. A Közalapítvány támogatni kívánja az Ötv. 8. (1) és (4) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatásokat (településfejlesztés, településrendezés, épített és természeti környezet védelme, vízrendszer és csapadékvíz elvezetés, csatornázás) hagyományőrzési, környezetvédelmi, turisztikai kezdeményezéseket, a helyi közműellátottság és infrastruktúra fejlesztését. 3. A Közalapítvány működése során, céljai megvalósulása érdekében, önállóan gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt céljai elérése érdekében s körében, együttműködik 2

3 országos és helyi hasonló célú alapítványokkal és más hasonló célú szervezetekkel és intézményekkel. 4. A Közalapítvány céljának megfelelően - tekintettel az Ectv pontjára - az alábbi, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez hozzájáruló közhasznú tevékenységeket folytatja: Sorszám Közhasznú tevékenység 1. kulturális tevékenység, műemlékvédelem a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat kulturális örökség védelmében való közreműködés 2. természetvédelem a helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása, természeti állapotának fejlesztése, őrzése 3. állatvédelem az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés 4. környezetvédelem a környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek megállapítása és megtartásuk ellenőrzése, a környezet védelmének tervezése és irányítása 5. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 6. nevelés és oktatás, képességfejlesztés 7. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése, az egészségügyi alapellátás, környezet- és település-egészségügyi feladatok ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés szociális ellátások feltételeinek biztosítása jogszabályi hivatkozás a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 5. (1) bekezdése a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 62. (2) bekezdése az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 43/A. (2) bekezdése a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 37. (1) bekezdése az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 35. (1) bekezdése és a a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 2. (1) bekezdése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 2. -a 3

4 8. szakképzésben részt vevők támogatása, szakképzés elősegítése 9. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségén ek elősegítése 10. a Magyarország határain kívül élő magyarok közösségeinek támogatása 11. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése első, állam által elismert szakképesítés megszerzésének ingyenes biztosítása helyi esélyegyenlőség biztosítása a Magyarország határain kívül élő magyarok közösségeinek támogatása a foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 1. (1) bekezdése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. -a Magyarország Alaptörvényének D) cikke a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 1. -a 4. AZ ALAPÍTVÁNYI TŐKE ÉS A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA A Közalapítvány vagyona az alábbi részekből áll: 1. közalapítványi tőke, 2. a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adományozásából keletkezett minden ingó- és ingatlan vagyon, készpénz és vagyoni értékű jog, 3. valamint a Közalapítvány működéséből származó minden bevétel (tehát mindaz, ami az alapítványi vagyon hasznosításából keletkezik). A Közalapítvány induló vagyona Ft, azaz Nyolcszázezer forint készpénz, melyet alapító, Neszmély Község Önkormányzatának képviselő testülete bocsát a Közalapítvány rendelkezésére. 4

5 A Közalapítvány induló vagyona a Tata és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaalmási Kirendeltségénél, a Közalapítvány nevére és számára nyitott bankszámlán kerül elhelyezésre jelen Alapító Okirat aláírásától számított 15 napon belül. A Közalapítványi vagyonnak nemcsak a hozadéka, hanem annak tőkerésze is odaítélhető, illetve felhasználható a Közalapítvány céljának elérése érdekében. A Közalapítvány vagyonává válnak a későbbiekben, a Közalapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai. A feltételhez kötött adományok csak akkor, ha azokat, és az azokhoz kötött feltételt a Kuratórium elfogadja. A feltétel nélkül juttatott adományokat a Kuratórium nem jogosult visszautasítani. 5. AZ ALAPÍTVÁNYI TŐKE ÉS A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA 1. A Közalapítvány vagyona felett a Kuratórium rendelkezik. A Kuratórium dönt a vagyon felhasználásáról, a felhasználás módjáról és sorrendjéről az Alapító okirat rendelkezései, a jogszabályok, valamint a Közalapítványhoz által meghatározott keretek között. A Közalapítvány induló vagyona is felhasználható a közalapítványi célkitűzések megvalósításának megkezdésére. 2. A Közalapítvány vagyona csak jelen Alapító Okirat 3. -ban meghatározott célokra használható fel. A felhasználásának estei: - a célirányos feladatok finanszírozása, illetőleg az ennek végrehajtásával kapcsolatos költsége fedezése, - pályázatok alapján támogatások nyújtása, - díjak alapítása, odaítélése, - ösztöndíjak adományozása, - propaganda-tevékenység, - helyi közszolgáltatások ellátásához, infrastruktúra fejlesztéshez és a működtetés költségeihez való hozzájárulás, - a Közalapítvány működésével kapcsolatos felmerülő költségek, beleértve a Közalapítvány keretében állandó, vagy alkalmi jelleggel munkaviszony vagy megbízás keretében munkát végzők díjazását, költségeik megtérítését is. 3. Ha az adományozó meghatározott célra juttat adományt, vagy ha a csatlakozó meghatározott céllal csatlakozott a Közalapítványhoz, a Kuratórium az adományt, vagy a csatlakozó által rendelkezésre bocsátott vagyont csak erre a célra használhatja fel. A Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, valamint csatlakozás esetén a felajánlott adományról és a csatlakozó által meghatározott feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Közalapítványban meghatározott közfeladatokról és közhasznú tevékenységtől eltérő célra még a Kuratórium sem fogadhat el csatlakozóktól vagyoni hozzájárulást. 5

6 4. A Közalapítvány céljának elérése érdekében, valamint a közalapítványi vagyon megőrzése, gyarapítása, és a szolgáltatások folyamatos teljesítése végett gazdálkodó tevékenységet folytathat. Ez a gazdálkodó tevékenység azonban a Közalapítványi cél megvalósítása érdekében fejt ki. A gazdálkodó tevékenysége lehet, amelyet a közalapítványi cél megvalósítása érdekében fejt ki. A gazdálkodó tevékenységgel kapcsolatos szabályokat jelen Alapító Okirat 10. -a tartalmazza. I. A Kuratórium szervezete: 6. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1. A Közalapítvány legfőbb kezelő, ügyintéző és képviseleti szerve az öt (5) tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait az alapító kéri fel és bízza meg, elnökét és elnökhelyettesét a tagok közül szintén az alapító jelöli ki. A Kuratórium tagjai nem állnak egymással, az ellenőrző bizottság tagjaival a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói viszonyban, továbbá nem áll fenn velük szemben a Kszt. 8. (2) és 9. (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok. A Kuratórium tagjait Alapító a jelen alapító okirat pontjaiban írtakra is figyelemmel jelölte ki. 2. A Kuratórium tagjai: a) a Kuratórium elnöke Név: Janovics István Anyja születési neve: Komáromi Márta Lakcím: 2544 Neszmély, Várhegyalja út 41. Születési hely, idő: Tata, június 21. b) Név: Czakó Zsolt Anyja születési neve.: Lénárt Mária Lakcím: 2544 Neszmély, Ady Endre u. 13. Születési hely, idő: Arad, július 21. c) Név: Molnár István Anyja születési neve: Karszbek Borbála Lakcím: 2544 Neszmély, Nyáraska u. 2. Születési hely, idő: Dunaradvány, április 28. d) Név: Polóczné Brunner Mariann Anyja születési neve: Nagy-György Mária Lakcím: 2544 Neszmély, Szentmiklósi u. 2. Születési hely, idő: Tata, október 15. e) 6

7 Név: Budavári János Anyja születési neve: Zsidek Rozália Lakcím: 2544 Neszmély, Fő út 41. Születési hely, idő: Dunaalmás, szeptember A Kuratórium tagjai tevékenységükért amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti tiszteletdíjban részesülnek, valamint szükséges és igazolt költségek megtérítésére is igényt tarthatnak, amelyek feltételeiről külön szabályzatban kell rendelkezni. 4. A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól. Alapító visszavonhatja a kuratóriumi tag megbízatását, ha a kuratóriumi tag a) külföldön lakóhelyet létesít, b) ellen közvádas büntetőeljárás indul, c) a kuratórium szabályszerűen összehívott ülésén egymást követően kettőnél több alkalommal nem jelenik meg, d) a kuratórium működését akadályozza. 5. A Kuratórium tagjai nem kuratóriumi tagokból külső szakértők bevonásával szakbizottságokat alakíthatnak, amelyek véleményükkel és javaslataikkal segítik a Kuratórium tevékenységét. II. A Kuratórium feladatai: Kuratórium kötelessége a Közalapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így mindent annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. A Kuratórium: - kezeli a Közalapítvány vagyonát, - dönt a Közalapítvány vagyonának felhasználásáról, - dönt az egyes vagyontárgyak elidegenítéséről és különböző befektetésekről, a vagyon gyarapításról, (A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának elidegenítéséből kapott pénzeszközt csak közalapítványi célra fordíthatja.) - dönt a Közalapítványhoz való csatlakozásról, az adományok elfogadásáról, - jóváhagyja a Közalapítvány éves költségvetését, - jóváhagyja a Közalapítvány éves mérlegét és beszámolóját, - elfogadja a közhasznúsági jelentést, - jóváhagyja az alapítót és csatlakozók részére évente küldött gazdálkodásról szóló jelentést (elfogadja az éves beszámolót), - gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kuratórium alkalmazottai felett, - az alapítóhoz továbbítja a Kuratórium tagjainak lemondását, - veszteséges gazdálkodás esetén javaslatot tesz az alapítónak az alaptőke emelésére, -a Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően annak az országos napilapokban való közzétételről. III. A Kuratórium ülésének összehívása, és döntési mechanizmusa 1. A Kuratórium évente legalább egy (1) alkalommal ülésezik, de szükség szerint bármikor összehívható. 7

8 Az éves beszámoló elfogadása céljából minden év március 15. napjáig az elnök kötelessége a kuratóriumi ülés összehívása, mely célt a meghívóban is meg kell jelölni. 2. A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha - az alapító, - a felügyeleti szerv (Ellenőrző Bizottság), - a kuratórium elnöke, - a kuratóriumi tagok közül 2 fő az ok megjelölésével írásban indítványozza. 3. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseiről a nyilvánosságot csak a jogszabályokban meghatározott esetekben lehet kizárni. 4. A Kuratórium ülésein történtekről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés időpontját, a jelenlévők nevét és tisztségét, a napirendi pontokat és az azokról folytatott vitát, a Kuratórium döntéseinek tartalmát, határidőket, és a döntéssel kapcsolatos szavazati arányokat. A jegyzőkönyveket tartalmazó nyilvántartás vezetéséről az elnök kötelessége gondoskodni. 5. A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét két jelen lévő kuratóriumi tag aláírásával látja el. A jegyzőkönyv másolatát az ülést követően 5 munkanapon belül az elnök ajánlott postai küldeményként megküldi az ülésen részt nem vett kuratóriumi tagok, valamint az egyéb érintettek részére. 6. A Kuratórium ülésére a meghívót az elnök mindig írásban ( ajánlott levél vagy telefax vagy útján) küldi ki, az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal, a napirend közlésével. 7. A kuratóriumi ülés napirendjét a kuratóriumi tagok az ülés megnyitását követően fogadják el. 8. A Kuratórium határozatképes kivéve a 11. pontban írtakat ha az ülésein legalább 4 tag jelen van. Határozatképtelenség esetén, 5 napon túl, de 15 napon belül megismételt ülést kell tartani, melynek határozatképességére szintén az e pontban foglaltak az irányadóak. 9. A Kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Egyenlő szavazatszám esetén javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 10. Személyi kérdésekben az elnökhelyettes titkos szavazást is elrendelhet. 11. Minősített, az összes tag 4/5-ös szótöbbséggel hozott határozata szükséges azonban - a rendelkezésre álló vagyon felhasználási módjának meghatározásához, és meghozatalához, és - az éves beszámoló elfogadásához, valamint - a Kszt. 19. (1) és (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés a)- g) pontjai szerint elkészített közhasznúsági jelentés elfogadásához. 12. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk b.) pont ), élettársa ( a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 8

9 - bármilyen más előnyben részesül, illetve - a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. ( Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.) 13. Az elnök által meghívott nem kuratóriumi tagok az ülésen részt vehetnek, véleményt nyilvánítanak, de a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni őket, és szavazati joggal sem rendelkeznek. IV. A Kuratóriumi kizárólagos hatáskörébe tartozik : - a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása (amennyiben úgy döntenek, hogy megalkotják, és amely nem lehet ellentétes a jelen Alapító Okirattal), - saját ügyrendjének megállapítása, - az iroda felelős vezetőinek a kinevezése ( lásd: 7 ), - a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének a megállapítása, - ösztöndíjak adományozása, - pályázatok kiírása, az értékelés, támogatások odaítélése, - díjak alapítása és odaítélése, - vállalkozásokban való részvétel eldöntése, - közhasznúsági jelentés elfogadása, - az éves beszámoló jóváhagyása, - a működéséről évente az alapítónak beszámoló, valamint - a gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozatala. 7. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ MUNKASZERVEZET 1. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat amennyiben a feladatok megnövekedése az idők folyamán indokolttá teszi a Kuratórium elnökének irányírása alatt álló Közalapítványi Iroda látja el. 2. Az Iroda gondoskodik a Kuratórium üléseinek előkészítéséről, a vezető testület határozatainak, egyéb döntéseinek végrehajtásáról, ellátja a Közalapítvány bér- és munkaügyi, valamint pénzügyi és számviteli adminisztrációját, továbbá mindazokat az igazgatási feladatokat, amelyeket amennyiben a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, és az a Kuratórium elfogadja- a Szervezeti és Működési Szabályzat az Irodára ruház. 8. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 9

10 1. A Közalapítvány jogi személy. A Közalapítványt Molnár István kuratóriumi tag és Czakó Zsolt kuratóriumi tag önállóan képviselik. Akadályoztatásuk esetén indokolt esetben a Kuratórium bármely tagjának eseti megbízást adhatnak egy konkrétan meghatározott feladat ellátására. 2. A Közalapítvány bankszámlája felett Molnár István kuratóriumi tag és Polóczné Brunner Mariann kuratóriumi tag együttesen rendelkezik. Amennyiben Molnár István kuratóriumi tag és Polóczné Brunner Mariann kuratóriumi tag is akadályoztatva van, eseti meghatalmazásuk alapján két másik kuratóriumi tag- a kuratórium elnökének kivételévelegyüttesen rendelkezik a Közalapítvány bankszámlája felett. 9. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 1. Alapító a Közalapítvány működésének és gazdálkodásának, valamint a Kuratórium tevékenységének ellenőrzésére felügyeleti szervként három (3) tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. 2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: a) Név: Várnagy István Anyja születési neve: Filipsz Teréz Lakcím: 2544 Neszmély, Fő út 17. Születési hely, idő: Budapest, január 11. b) Név: Harcsa Balázs Anyja születési neve.: Kurdi Teréz Lakcím: 2544 Neszmély, Fő út 175. Születési hely, idő: Tatabánya, május 28. c) Név: Kószás Vendel Attila Anyja születési neve: Pogrányi Eszter Lakcím: 2544 Neszmély, Fő út 57. Születési hely, idő: Tata, augusztus Az Ellenőrző Bizottság tagjait az alapító jelöli ki határozatlan időre. 4. Az Ellenőrző Bizottság elnökét a tagok közül az alapító jelöli ki, az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 5. Az Ellenőrző Bizottság a Kuratórium tagjaitól tájékoztatást, a Közalapítvánnyal munkakapcsolatban álló további személyektől jelentést kérhet, a Közalapítvány könyvelésébe és más irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 6. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 10

11 7. Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást például, hogy - a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása a Kuratórium döntését teszi szükségessé, a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel. 8. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tevékenységükért- amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti - tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges és igazolt költségeik megtérítésére és igényt tarthatnak, amelyek feltételeiről külön szabályzatban kell rendelkezni. 9. Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnik, ha az alapító a kijelölést visszavonja, a tag lemond vagy meghal. 10. A KÖZALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE 1. Az alapítványi tőke értékének megőrzése, gyarapítása és a szolgáltatások folyamatos teljesítése végett a Közalapítvány gazdálkodó tevékenységet folytathat. Ez a gazdálkodó tevékenység azonban a Közalapítvány gazdálkodó tevékenységet elősegítő tevékenysége lehet, amelyet a közalapítványi cél megvalósítása érdekében fejt ki. 2. A Közalapítvány vagyona a vállalkozás esetleges tartozásainak fedezésére nem használható fel. A Közalapítvány csak olyan vállalkozásokba kezdhet, amelyekben felelőssége korlátozott. 3. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 4. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alaptó Okiratban meghatározott céljai elérésére kell fordítania. 5. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 6. A Közalapítvány gazdálkodására, könyveinek vezetésére a mindenkor hatályos pénzügyi jogszabályok az irányadók. 7. A Közalapítvány gazdálkodásának további általános szabályai a Kszt ai alapján: 11

12 A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A Szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A Közalapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását- az alapító okiratban meghatározott szabályok szerint- pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből- az eset összes körülményeinek mérlegelésévelmegállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). A színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Közalapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésére nem használhatja fel. 8. A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet éves árbevétele nem haladja meg az 5 millió forintot, ezért a Kszt. 10. és 11. -ában szabályozott, a vezető szervtől (és a Ptk. 74/G. (5) bekezdésében írt ellenőrzősre jogosult szervtől) elkülönült felügyelő szervet Alapító nem hoz létre. 9. A Közalapítvány nevében és javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Közalapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A Közalapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 11. A KÖZALAPÍTVÁNY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE 1. A Kuratórium tagjai nem állhatnak közeli hozzátartozói viszonyban egymással és nem lehetnek alkalmazotti vagy egyéb érdekeltségi viszonyban az alapítóval, de nincs akadálya annak, hogy az alapító illetve alkalmazottai, képviselői a Kuratórium tagjai (elnöke) legyenek, meghatározó szerepük (képviseleti, utalványozási, ügydöntő jogkör) azonban nem lehet. 2. Nem lehet felügyelő szerv (Ellenőrző Bizottság) elnöke vagy tagjai, illetve könyvvizsgáló, aki - alapító, - a kuratórium elnöke vagy tagja, 12

13 - a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, - a Közalapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, illetve - az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. 3. Aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Közalapítványnál vezető tisztségviselő. 4. A Közalapítvány vezető tisztségviselője, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt 5. Az alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi a fent írt összeférhetetlenségi szabályokat. 12. NYILVÁNTARTÁS, NYILVÁNOSSÁG, KAPCSOLATTARTÁS 1. A Kuratórium elnöke olyan nyilvántartást vezet (a jegyzőkönyvek nyilvántartása), amelyből a kuratóriumi ülés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. 2. A Kuratórium döntéseiről, a jegyzőkönyv illetve kivonatának megküldésével értesít valamennyi érintett személyt és szervezetet. 3. A Kuratórium működéséve kapcsolatban keletkezett iratokba- a döntés előkészítése során keletkezett tervezetek kivételével-, a kuratórium elnökével történt előzetes megbeszélés alapján a Közalapítvány székhelyén ( vagy, ha létrejött a Közalapítványi Irodában), bárki betekinthet. 4. A Kuratórium legalább évente egyszer tájékoztatja az alapítót a vagyon és hozadékának felhasználásáról. 5. A Közalapítvány jelen alapító okiratát a Figyelő című országos megjelenési lapbab közzé köteles tenni, valamint közhasznú tevékenységéről, működéséről, szolgáltatásai igénybe vételének módjáról, gazdálkodásának legfontosabb adatairól valamint beszámolói közléseiről is ebbe a hetilapban számol be, illetve ad tájékoztatást. A Közalapítvány éves működéséről szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést is ebben a lapban kell közzétenni

14 AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1. Jelen Alapító Okirat az alapító módosíthatja. A módosításra az alapítónak annyiban van módja, amennyiben a Közalapítvány nevét, célját és vagyonát nem érinti. 14. CSATLAKOZÁS 1. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet- ha törvény eltérően nem rendelkezik csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány céljaival egyetért, és azt anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja. A csatlakozás elfogadásához azonban a Kuratórium jóváhagyása szükséges. 2. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. 3. Csatlakozás esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Közalapítványban meghatározott közfeladatokról és közhasznú tevékenységtől eltérő célra még a Kuratórium sem fogadhat el csatlakozóktól vagyoni hozzájárulást. 1. A Közalapítvány megszűnik, ha 15. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE - a cél megvalósult, vagy megvalósítása többé már nem lehetséges, - az alapító okiratban meghatározott idő eltelt, - az alapító okiratban meghatározott feltétel megvalósult, illetve - jogszabály vagy a bíróság így rendelkezik. A bíróság a Közalapítványt az alapító kérelmére megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt vagy közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. 2. A Közalapítvány megszűnése esetén vagyonát a hitelezők kielégítése során - Köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 16. VEGYES RENDELKEZÉSEK 14

15 1. A Közalapítványt minden politikai párttól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. A Közalapítvány semmilyen politikai párttól nem kapott és nem fog kapni, nem adott és nem fog adni a jövőben sem, sem közvetett sem közvetlen módon támogatást. A Közalapítvány képviselő jelöltet nem indított, és a későbbiekben sem kíván indítani, sem az országgyűlési, sem az önkormányzati választásokon. 2. Jelen Alapító Okiratban a Közalapítvány működésével kapcsolatosan- nem szabályozott szervezeti és működési kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni. A szabályzatnak az Alapító Okiratban meghatározottakon felül tartalmaznia kell: - a testületek ügyrendjét, - a tisztségviselők hatáskörét, - a Közalapítványi Iroda (ha megalakult) szervezetét, részletes feladatkörét, az Iroda vezetőjének felelős beosztású dolgozóinak hatáskörét. 3. Alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány érvényes létrejöttéhez a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 4. A Közalapítvány működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyész, mint közhasznú szervezettel kapcsolatban pedig az adóellenőrzést az adóhatóság, a költségvetési felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, míg a törvényességi felügyeletet - a közhasznú működés tekintetében - reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 5. Jelen alapítványrendelésben, mint Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A.-74/F. -ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Budapest, április Neszmély Község Önkormányzatának képviselő testülete (képv.: Janovics István Polgármester) Alapító 15

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a városban élő gazdátlan, kóbor ebek elhelyezését, és állatszerető polgároknál részükre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T "Községi Szociális Otthont Létesítő" Alapítvány Adószáma:19221506-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. / 1/ bekezdése alapján

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

ÁSOTTHALOM-ért KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ÁSOTTHALOM-ért KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÁSOTTHALOM-ért KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) Módosítva: 2007. február 16-án 34/2007.(II.16.) KT határozat alapján 2007. szeptember 21-én 142/2007.(IX.21) KT határozat alapján 2009.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alapító okirat A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító Okiratának a 2015....-ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Nyilvántartási száma: 08-01-0000302 1 Az 1./ pontban megjelölt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt.sz.: I. 236/2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI. Név: Dobó István. Cím:3300 Eger, Mély út 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI. Név: Dobó István. Cím:3300 Eger, Mély út 4. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben