NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat"

Átírás

1 NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat

2 ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv, Ptk.) 74/A-74/F. -ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint az évi LXV. Törvény (Ötv.) 8., 9. -a és a 88. (1) a) pontja alapján közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából, 14/2004. (IV. 27) Kt. és 17/2004. (V. 11.) Kt. határozataival, valamint../2012. (III. ) Kt. határozatával közhasznú szervezetként működő Közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1. Az alapító: 1. ALAPÍTÓ a) Neszmély Község Önkormányzatának képviselő testülete cím: 2544 Neszmély, Fő u képv: Janovics István polgármester 2. A KÖZALAPÍTVÁNY ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA 1. A Közalapítvány neve: NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (- továbbiakban: Közalapítvány-) 2. A Közalapítvány székhelye: 2544 Neszmély, Fő u A Közalapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozza létre. 3. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA 1. A Közalapítvány célja Neszmély község kultúrájának és környezetének fejlesztése, a helyi hagyományok megőrzése, a község régióban elfoglalt helyzetének javítása, helyi turizmus támogatása. 2. A Közalapítvány támogatni kívánja az Ötv. 8. (1) és (4) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatásokat (településfejlesztés, településrendezés, épített és természeti környezet védelme, vízrendszer és csapadékvíz elvezetés, csatornázás) hagyományőrzési, környezetvédelmi, turisztikai kezdeményezéseket, a helyi közműellátottság és infrastruktúra fejlesztését. 3. A Közalapítvány működése során, céljai megvalósulása érdekében, önállóan gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt céljai elérése érdekében s körében, együttműködik 2

3 országos és helyi hasonló célú alapítványokkal és más hasonló célú szervezetekkel és intézményekkel. 4. A Közalapítvány céljának megfelelően - tekintettel az Ectv pontjára - az alábbi, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez hozzájáruló közhasznú tevékenységeket folytatja: Sorszám Közhasznú tevékenység 1. kulturális tevékenység, műemlékvédelem a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat kulturális örökség védelmében való közreműködés 2. természetvédelem a helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása, természeti állapotának fejlesztése, őrzése 3. állatvédelem az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés 4. környezetvédelem a környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek megállapítása és megtartásuk ellenőrzése, a környezet védelmének tervezése és irányítása 5. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 6. nevelés és oktatás, képességfejlesztés 7. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése, az egészségügyi alapellátás, környezet- és település-egészségügyi feladatok ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés szociális ellátások feltételeinek biztosítása jogszabályi hivatkozás a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 5. (1) bekezdése a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 62. (2) bekezdése az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 43/A. (2) bekezdése a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 37. (1) bekezdése az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 35. (1) bekezdése és a a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 2. (1) bekezdése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 2. -a 3

4 8. szakképzésben részt vevők támogatása, szakképzés elősegítése 9. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségén ek elősegítése 10. a Magyarország határain kívül élő magyarok közösségeinek támogatása 11. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése első, állam által elismert szakképesítés megszerzésének ingyenes biztosítása helyi esélyegyenlőség biztosítása a Magyarország határain kívül élő magyarok közösségeinek támogatása a foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 1. (1) bekezdése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. -a Magyarország Alaptörvényének D) cikke a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 1. -a 4. AZ ALAPÍTVÁNYI TŐKE ÉS A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA A Közalapítvány vagyona az alábbi részekből áll: 1. közalapítványi tőke, 2. a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adományozásából keletkezett minden ingó- és ingatlan vagyon, készpénz és vagyoni értékű jog, 3. valamint a Közalapítvány működéséből származó minden bevétel (tehát mindaz, ami az alapítványi vagyon hasznosításából keletkezik). A Közalapítvány induló vagyona Ft, azaz Nyolcszázezer forint készpénz, melyet alapító, Neszmély Község Önkormányzatának képviselő testülete bocsát a Közalapítvány rendelkezésére. 4

5 A Közalapítvány induló vagyona a Tata és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaalmási Kirendeltségénél, a Közalapítvány nevére és számára nyitott bankszámlán kerül elhelyezésre jelen Alapító Okirat aláírásától számított 15 napon belül. A Közalapítványi vagyonnak nemcsak a hozadéka, hanem annak tőkerésze is odaítélhető, illetve felhasználható a Közalapítvány céljának elérése érdekében. A Közalapítvány vagyonává válnak a későbbiekben, a Közalapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai. A feltételhez kötött adományok csak akkor, ha azokat, és az azokhoz kötött feltételt a Kuratórium elfogadja. A feltétel nélkül juttatott adományokat a Kuratórium nem jogosult visszautasítani. 5. AZ ALAPÍTVÁNYI TŐKE ÉS A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA 1. A Közalapítvány vagyona felett a Kuratórium rendelkezik. A Kuratórium dönt a vagyon felhasználásáról, a felhasználás módjáról és sorrendjéről az Alapító okirat rendelkezései, a jogszabályok, valamint a Közalapítványhoz által meghatározott keretek között. A Közalapítvány induló vagyona is felhasználható a közalapítványi célkitűzések megvalósításának megkezdésére. 2. A Közalapítvány vagyona csak jelen Alapító Okirat 3. -ban meghatározott célokra használható fel. A felhasználásának estei: - a célirányos feladatok finanszírozása, illetőleg az ennek végrehajtásával kapcsolatos költsége fedezése, - pályázatok alapján támogatások nyújtása, - díjak alapítása, odaítélése, - ösztöndíjak adományozása, - propaganda-tevékenység, - helyi közszolgáltatások ellátásához, infrastruktúra fejlesztéshez és a működtetés költségeihez való hozzájárulás, - a Közalapítvány működésével kapcsolatos felmerülő költségek, beleértve a Közalapítvány keretében állandó, vagy alkalmi jelleggel munkaviszony vagy megbízás keretében munkát végzők díjazását, költségeik megtérítését is. 3. Ha az adományozó meghatározott célra juttat adományt, vagy ha a csatlakozó meghatározott céllal csatlakozott a Közalapítványhoz, a Kuratórium az adományt, vagy a csatlakozó által rendelkezésre bocsátott vagyont csak erre a célra használhatja fel. A Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, valamint csatlakozás esetén a felajánlott adományról és a csatlakozó által meghatározott feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Közalapítványban meghatározott közfeladatokról és közhasznú tevékenységtől eltérő célra még a Kuratórium sem fogadhat el csatlakozóktól vagyoni hozzájárulást. 5

6 4. A Közalapítvány céljának elérése érdekében, valamint a közalapítványi vagyon megőrzése, gyarapítása, és a szolgáltatások folyamatos teljesítése végett gazdálkodó tevékenységet folytathat. Ez a gazdálkodó tevékenység azonban a Közalapítványi cél megvalósítása érdekében fejt ki. A gazdálkodó tevékenysége lehet, amelyet a közalapítványi cél megvalósítása érdekében fejt ki. A gazdálkodó tevékenységgel kapcsolatos szabályokat jelen Alapító Okirat 10. -a tartalmazza. I. A Kuratórium szervezete: 6. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1. A Közalapítvány legfőbb kezelő, ügyintéző és képviseleti szerve az öt (5) tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait az alapító kéri fel és bízza meg, elnökét és elnökhelyettesét a tagok közül szintén az alapító jelöli ki. A Kuratórium tagjai nem állnak egymással, az ellenőrző bizottság tagjaival a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói viszonyban, továbbá nem áll fenn velük szemben a Kszt. 8. (2) és 9. (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok. A Kuratórium tagjait Alapító a jelen alapító okirat pontjaiban írtakra is figyelemmel jelölte ki. 2. A Kuratórium tagjai: a) a Kuratórium elnöke Név: Janovics István Anyja születési neve: Komáromi Márta Lakcím: 2544 Neszmély, Várhegyalja út 41. Születési hely, idő: Tata, június 21. b) Név: Czakó Zsolt Anyja születési neve.: Lénárt Mária Lakcím: 2544 Neszmély, Ady Endre u. 13. Születési hely, idő: Arad, július 21. c) Név: Molnár István Anyja születési neve: Karszbek Borbála Lakcím: 2544 Neszmély, Nyáraska u. 2. Születési hely, idő: Dunaradvány, április 28. d) Név: Polóczné Brunner Mariann Anyja születési neve: Nagy-György Mária Lakcím: 2544 Neszmély, Szentmiklósi u. 2. Születési hely, idő: Tata, október 15. e) 6

7 Név: Budavári János Anyja születési neve: Zsidek Rozália Lakcím: 2544 Neszmély, Fő út 41. Születési hely, idő: Dunaalmás, szeptember A Kuratórium tagjai tevékenységükért amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti tiszteletdíjban részesülnek, valamint szükséges és igazolt költségek megtérítésére is igényt tarthatnak, amelyek feltételeiről külön szabályzatban kell rendelkezni. 4. A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól. Alapító visszavonhatja a kuratóriumi tag megbízatását, ha a kuratóriumi tag a) külföldön lakóhelyet létesít, b) ellen közvádas büntetőeljárás indul, c) a kuratórium szabályszerűen összehívott ülésén egymást követően kettőnél több alkalommal nem jelenik meg, d) a kuratórium működését akadályozza. 5. A Kuratórium tagjai nem kuratóriumi tagokból külső szakértők bevonásával szakbizottságokat alakíthatnak, amelyek véleményükkel és javaslataikkal segítik a Kuratórium tevékenységét. II. A Kuratórium feladatai: Kuratórium kötelessége a Közalapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így mindent annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. A Kuratórium: - kezeli a Közalapítvány vagyonát, - dönt a Közalapítvány vagyonának felhasználásáról, - dönt az egyes vagyontárgyak elidegenítéséről és különböző befektetésekről, a vagyon gyarapításról, (A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának elidegenítéséből kapott pénzeszközt csak közalapítványi célra fordíthatja.) - dönt a Közalapítványhoz való csatlakozásról, az adományok elfogadásáról, - jóváhagyja a Közalapítvány éves költségvetését, - jóváhagyja a Közalapítvány éves mérlegét és beszámolóját, - elfogadja a közhasznúsági jelentést, - jóváhagyja az alapítót és csatlakozók részére évente küldött gazdálkodásról szóló jelentést (elfogadja az éves beszámolót), - gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kuratórium alkalmazottai felett, - az alapítóhoz továbbítja a Kuratórium tagjainak lemondását, - veszteséges gazdálkodás esetén javaslatot tesz az alapítónak az alaptőke emelésére, -a Kuratórium gondoskodik a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően annak az országos napilapokban való közzétételről. III. A Kuratórium ülésének összehívása, és döntési mechanizmusa 1. A Kuratórium évente legalább egy (1) alkalommal ülésezik, de szükség szerint bármikor összehívható. 7

8 Az éves beszámoló elfogadása céljából minden év március 15. napjáig az elnök kötelessége a kuratóriumi ülés összehívása, mely célt a meghívóban is meg kell jelölni. 2. A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha - az alapító, - a felügyeleti szerv (Ellenőrző Bizottság), - a kuratórium elnöke, - a kuratóriumi tagok közül 2 fő az ok megjelölésével írásban indítványozza. 3. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseiről a nyilvánosságot csak a jogszabályokban meghatározott esetekben lehet kizárni. 4. A Kuratórium ülésein történtekről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés időpontját, a jelenlévők nevét és tisztségét, a napirendi pontokat és az azokról folytatott vitát, a Kuratórium döntéseinek tartalmát, határidőket, és a döntéssel kapcsolatos szavazati arányokat. A jegyzőkönyveket tartalmazó nyilvántartás vezetéséről az elnök kötelessége gondoskodni. 5. A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét két jelen lévő kuratóriumi tag aláírásával látja el. A jegyzőkönyv másolatát az ülést követően 5 munkanapon belül az elnök ajánlott postai küldeményként megküldi az ülésen részt nem vett kuratóriumi tagok, valamint az egyéb érintettek részére. 6. A Kuratórium ülésére a meghívót az elnök mindig írásban ( ajánlott levél vagy telefax vagy útján) küldi ki, az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal, a napirend közlésével. 7. A kuratóriumi ülés napirendjét a kuratóriumi tagok az ülés megnyitását követően fogadják el. 8. A Kuratórium határozatképes kivéve a 11. pontban írtakat ha az ülésein legalább 4 tag jelen van. Határozatképtelenség esetén, 5 napon túl, de 15 napon belül megismételt ülést kell tartani, melynek határozatképességére szintén az e pontban foglaltak az irányadóak. 9. A Kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Egyenlő szavazatszám esetén javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 10. Személyi kérdésekben az elnökhelyettes titkos szavazást is elrendelhet. 11. Minősített, az összes tag 4/5-ös szótöbbséggel hozott határozata szükséges azonban - a rendelkezésre álló vagyon felhasználási módjának meghatározásához, és meghozatalához, és - az éves beszámoló elfogadásához, valamint - a Kszt. 19. (1) és (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés a)- g) pontjai szerint elkészített közhasznúsági jelentés elfogadásához. 12. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk b.) pont ), élettársa ( a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 8

9 - bármilyen más előnyben részesül, illetve - a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. ( Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.) 13. Az elnök által meghívott nem kuratóriumi tagok az ülésen részt vehetnek, véleményt nyilvánítanak, de a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni őket, és szavazati joggal sem rendelkeznek. IV. A Kuratóriumi kizárólagos hatáskörébe tartozik : - a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása (amennyiben úgy döntenek, hogy megalkotják, és amely nem lehet ellentétes a jelen Alapító Okirattal), - saját ügyrendjének megállapítása, - az iroda felelős vezetőinek a kinevezése ( lásd: 7 ), - a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének a megállapítása, - ösztöndíjak adományozása, - pályázatok kiírása, az értékelés, támogatások odaítélése, - díjak alapítása és odaítélése, - vállalkozásokban való részvétel eldöntése, - közhasznúsági jelentés elfogadása, - az éves beszámoló jóváhagyása, - a működéséről évente az alapítónak beszámoló, valamint - a gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozatala. 7. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ MUNKASZERVEZET 1. A Közalapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat amennyiben a feladatok megnövekedése az idők folyamán indokolttá teszi a Kuratórium elnökének irányírása alatt álló Közalapítványi Iroda látja el. 2. Az Iroda gondoskodik a Kuratórium üléseinek előkészítéséről, a vezető testület határozatainak, egyéb döntéseinek végrehajtásáról, ellátja a Közalapítvány bér- és munkaügyi, valamint pénzügyi és számviteli adminisztrációját, továbbá mindazokat az igazgatási feladatokat, amelyeket amennyiben a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, és az a Kuratórium elfogadja- a Szervezeti és Működési Szabályzat az Irodára ruház. 8. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 9

10 1. A Közalapítvány jogi személy. A Közalapítványt Molnár István kuratóriumi tag és Czakó Zsolt kuratóriumi tag önállóan képviselik. Akadályoztatásuk esetén indokolt esetben a Kuratórium bármely tagjának eseti megbízást adhatnak egy konkrétan meghatározott feladat ellátására. 2. A Közalapítvány bankszámlája felett Molnár István kuratóriumi tag és Polóczné Brunner Mariann kuratóriumi tag együttesen rendelkezik. Amennyiben Molnár István kuratóriumi tag és Polóczné Brunner Mariann kuratóriumi tag is akadályoztatva van, eseti meghatalmazásuk alapján két másik kuratóriumi tag- a kuratórium elnökének kivételévelegyüttesen rendelkezik a Közalapítvány bankszámlája felett. 9. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 1. Alapító a Közalapítvány működésének és gazdálkodásának, valamint a Kuratórium tevékenységének ellenőrzésére felügyeleti szervként három (3) tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. 2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: a) Név: Várnagy István Anyja születési neve: Filipsz Teréz Lakcím: 2544 Neszmély, Fő út 17. Születési hely, idő: Budapest, január 11. b) Név: Harcsa Balázs Anyja születési neve.: Kurdi Teréz Lakcím: 2544 Neszmély, Fő út 175. Születési hely, idő: Tatabánya, május 28. c) Név: Kószás Vendel Attila Anyja születési neve: Pogrányi Eszter Lakcím: 2544 Neszmély, Fő út 57. Születési hely, idő: Tata, augusztus Az Ellenőrző Bizottság tagjait az alapító jelöli ki határozatlan időre. 4. Az Ellenőrző Bizottság elnökét a tagok közül az alapító jelöli ki, az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 5. Az Ellenőrző Bizottság a Kuratórium tagjaitól tájékoztatást, a Közalapítvánnyal munkakapcsolatban álló további személyektől jelentést kérhet, a Közalapítvány könyvelésébe és más irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 6. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 10

11 7. Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást például, hogy - a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása a Kuratórium döntését teszi szükségessé, a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel. 8. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tevékenységükért- amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti - tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges és igazolt költségeik megtérítésére és igényt tarthatnak, amelyek feltételeiről külön szabályzatban kell rendelkezni. 9. Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnik, ha az alapító a kijelölést visszavonja, a tag lemond vagy meghal. 10. A KÖZALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE 1. Az alapítványi tőke értékének megőrzése, gyarapítása és a szolgáltatások folyamatos teljesítése végett a Közalapítvány gazdálkodó tevékenységet folytathat. Ez a gazdálkodó tevékenység azonban a Közalapítvány gazdálkodó tevékenységet elősegítő tevékenysége lehet, amelyet a közalapítványi cél megvalósítása érdekében fejt ki. 2. A Közalapítvány vagyona a vállalkozás esetleges tartozásainak fedezésére nem használható fel. A Közalapítvány csak olyan vállalkozásokba kezdhet, amelyekben felelőssége korlátozott. 3. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 4. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alaptó Okiratban meghatározott céljai elérésére kell fordítania. 5. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 6. A Közalapítvány gazdálkodására, könyveinek vezetésére a mindenkor hatályos pénzügyi jogszabályok az irányadók. 7. A Közalapítvány gazdálkodásának további általános szabályai a Kszt ai alapján: 11

12 A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A Szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A Közalapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását- az alapító okiratban meghatározott szabályok szerint- pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből- az eset összes körülményeinek mérlegelésévelmegállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). A színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Közalapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésére nem használhatja fel. 8. A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet éves árbevétele nem haladja meg az 5 millió forintot, ezért a Kszt. 10. és 11. -ában szabályozott, a vezető szervtől (és a Ptk. 74/G. (5) bekezdésében írt ellenőrzősre jogosult szervtől) elkülönült felügyelő szervet Alapító nem hoz létre. 9. A Közalapítvány nevében és javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Közalapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A Közalapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 11. A KÖZALAPÍTVÁNY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE 1. A Kuratórium tagjai nem állhatnak közeli hozzátartozói viszonyban egymással és nem lehetnek alkalmazotti vagy egyéb érdekeltségi viszonyban az alapítóval, de nincs akadálya annak, hogy az alapító illetve alkalmazottai, képviselői a Kuratórium tagjai (elnöke) legyenek, meghatározó szerepük (képviseleti, utalványozási, ügydöntő jogkör) azonban nem lehet. 2. Nem lehet felügyelő szerv (Ellenőrző Bizottság) elnöke vagy tagjai, illetve könyvvizsgáló, aki - alapító, - a kuratórium elnöke vagy tagja, 12

13 - a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, - a Közalapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, illetve - az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. 3. Aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Közalapítványnál vezető tisztségviselő. 4. A Közalapítvány vezető tisztségviselője, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt 5. Az alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi a fent írt összeférhetetlenségi szabályokat. 12. NYILVÁNTARTÁS, NYILVÁNOSSÁG, KAPCSOLATTARTÁS 1. A Kuratórium elnöke olyan nyilvántartást vezet (a jegyzőkönyvek nyilvántartása), amelyből a kuratóriumi ülés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. 2. A Kuratórium döntéseiről, a jegyzőkönyv illetve kivonatának megküldésével értesít valamennyi érintett személyt és szervezetet. 3. A Kuratórium működéséve kapcsolatban keletkezett iratokba- a döntés előkészítése során keletkezett tervezetek kivételével-, a kuratórium elnökével történt előzetes megbeszélés alapján a Közalapítvány székhelyén ( vagy, ha létrejött a Közalapítványi Irodában), bárki betekinthet. 4. A Kuratórium legalább évente egyszer tájékoztatja az alapítót a vagyon és hozadékának felhasználásáról. 5. A Közalapítvány jelen alapító okiratát a Figyelő című országos megjelenési lapbab közzé köteles tenni, valamint közhasznú tevékenységéről, működéséről, szolgáltatásai igénybe vételének módjáról, gazdálkodásának legfontosabb adatairól valamint beszámolói közléseiről is ebbe a hetilapban számol be, illetve ad tájékoztatást. A Közalapítvány éves működéséről szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést is ebben a lapban kell közzétenni

14 AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1. Jelen Alapító Okirat az alapító módosíthatja. A módosításra az alapítónak annyiban van módja, amennyiben a Közalapítvány nevét, célját és vagyonát nem érinti. 14. CSATLAKOZÁS 1. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet- ha törvény eltérően nem rendelkezik csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány céljaival egyetért, és azt anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja. A csatlakozás elfogadásához azonban a Kuratórium jóváhagyása szükséges. 2. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. 3. Csatlakozás esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Közalapítványban meghatározott közfeladatokról és közhasznú tevékenységtől eltérő célra még a Kuratórium sem fogadhat el csatlakozóktól vagyoni hozzájárulást. 1. A Közalapítvány megszűnik, ha 15. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE - a cél megvalósult, vagy megvalósítása többé már nem lehetséges, - az alapító okiratban meghatározott idő eltelt, - az alapító okiratban meghatározott feltétel megvalósult, illetve - jogszabály vagy a bíróság így rendelkezik. A bíróság a Közalapítványt az alapító kérelmére megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt vagy közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. 2. A Közalapítvány megszűnése esetén vagyonát a hitelezők kielégítése során - Köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 16. VEGYES RENDELKEZÉSEK 14

15 1. A Közalapítványt minden politikai párttól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. A Közalapítvány semmilyen politikai párttól nem kapott és nem fog kapni, nem adott és nem fog adni a jövőben sem, sem közvetett sem közvetlen módon támogatást. A Közalapítvány képviselő jelöltet nem indított, és a későbbiekben sem kíván indítani, sem az országgyűlési, sem az önkormányzati választásokon. 2. Jelen Alapító Okiratban a Közalapítvány működésével kapcsolatosan- nem szabályozott szervezeti és működési kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni. A szabályzatnak az Alapító Okiratban meghatározottakon felül tartalmaznia kell: - a testületek ügyrendjét, - a tisztségviselők hatáskörét, - a Közalapítványi Iroda (ha megalakult) szervezetét, részletes feladatkörét, az Iroda vezetőjének felelős beosztású dolgozóinak hatáskörét. 3. Alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány érvényes létrejöttéhez a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 4. A Közalapítvány működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyész, mint közhasznú szervezettel kapcsolatban pedig az adóellenőrzést az adóhatóság, a költségvetési felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, míg a törvényességi felügyeletet - a közhasznú működés tekintetében - reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 5. Jelen alapítványrendelésben, mint Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A.-74/F. -ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Budapest, április Neszmély Község Önkormányzatának képviselő testülete (képv.: Janovics István Polgármester) Alapító 15

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben