Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett"

Átírás

1 "Jászdózsa Községért" Közalapítvány Adószáma: Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi I. törvénnyel módosított évi IV. törvény 74/A -a alapján és figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényre is: K Ö Z A L A P Í T V Á N Y létrehozását határozta el, közfeladatok folyamatos biztosítása céljából a következő feltételek szerint: I. A Közalapítvány létrejötte: Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett - Jászdózsai Iskoláért Közalapítvány, /Nyilv.szám: 552, Pk /96/2./ - Község Sportjáért Közalapítvány, /Nyilv.szám: 536, Pk /95/4/ - Jászdózsa Községért Tájékoztatási és Kulturális Közalapítványa /Nyilv.szám: 567, Pk.61/951/96/4/ elnevezésű közhasznú szervezetnek minősülő közalapítványoknak e bíróság által elrendelt egyesítése útján jött létre. E közalapítvány az előbb megnevezett és egyesített közalapítványok jogutóda. II. Alapító: Jászdózsa Község Önkormányzata 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. III. Közalapítvány neve: Jászdózsa Községért Közalapítvány - továbbiakban: Közalapítvány IV. Közalapítvány székhelye, címe: Polgármesteri Hivatal V. Közalapítvány jellege: - A közalapítvány jogi személy Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

2 - Az évi CLVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel közhasznú szervezetnek minősül. Képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. - A közalapítvány céljai teljesítése érdekében együttműködhet minden szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, aki a közös cél elérésében munkálkodik. - A közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vételétől kezdődően határozatlan időre jön létre. - A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. ) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. - A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. - Az alapítvány közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Pártoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat valamint ezt a továbbiakban is kizárja. - A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki. - A közalapítvány nyílt, ahhoz hazai és külföldi magán és jogi személyek csatlakozhatnak, amennyiben az alapítvány céljával egyetértenek. A csatlakozás lehet pénzbeli és természetbeni adomány. Azok a szervezetek, amelyek közalapítvány létrehozására a évi LXV. Törvény 1. (1) e törvény hatálybalépése előtt a Ptk. 74/G. -a alapján jogosultak voltak, alapítványt e törvény hatálybalépését követően sem alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak és annak alapítói joga gyakorlására nem jelölhetők ki. VI. A közalapítvány célja és fő tevékenysége: Általános célok: - Jászdózsa község ismeretségének, jó hírnevének növelése, hagyományainak ápolása, a községhez kötődés erősítése. - Kulturális, sport és oktatási-nevelési rendezvények támogatása, községi közösségi élet fejlesztése érdekében. - Jászdózsa községben lakó jó képességű tanulók főiskolai, egyetemi továbbtanulásának

3 támogatása. - A község közrendjének és közlekedésbiztonságának elősegítése, javítása. - A községben lévő nevelési, oktatási és kulturális intézmények pedagógiai és művelődési programjának támogatása. - A rászoruló, az egyszeri belépési összeget nem képes idős korú helyi lakosok Idősek Otthonába való bejutásának támogatása. - A közalapítvány olyan közfeladatokat lát el, amely a módosított évi LXV. tv. 8.. (1) bekezdés önkormányzati törvény szerint a települési önkormányzat feladat- és hatáskörei között is szerepelnek. Konkrét célok, feladatok: 1. Az évi CLVI. törvény 26. -ának c/5. pontjában meghatározott kulturális tevékenység folytatása, ennek érdekében különösen: - Helyi időszaki lap kiadása az alábbi célok megvalósításával: - Jászdózsa község lakóinak hiteles tájékoztatása a községet érintő kérdésekről, - hiteles kép nyújtása a község politikai, gazdasági, tudományos és kulturális eseményeiről, - a Községi Önkormányzat állampolgárokat érintő döntéseinek, határozatainak, rendeleteinek közzététele, tájékoztatás a képviselő-testület üléseiről, - a község lakói véleményének megismerése, javaslatainak összegyűjtése, hasznosítása a döntések előkészítésében - a község hírnevének öregbítése. - A község kiemelkedő kulturális rendezvényeinek szervezésében való részvétel,a rendezvények támogatása. - A helyi alkotóművészek támogatása, amatőr művészcsoportok alakulásának, majd működésének segítése. 2. Az évi CLVI. törvény 26. -ának c/14. pontjában meghatározott sport közhasznú tevékenység folytatása, ennek érdekében különösen: - Szolgálja és segíti a község szabadidő és versenysportja korábbi hagyományainak továbbvitelét, az ahhoz szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtéséhez segítséget nyújt. - Támogatja a községben működő sportegyesületeket. - Segíti az utánpótlás csapatok fejlődését, működését. - Segíti a községben élők egészséges életmóddal összefüggő sportolási, mozgási

4 igényeinek kielégítésé - Segítséget ad az egészséges ifjúság neveléséhez. 3. Az évi CLVI. törvény 26. -ának c/4. pontjában meghatározott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység folytatása, különösen: - A jászdózsai Általános Iskolában és az Óvodában folyó nevelő-oktató tevékenységhez szükséges anyagi, technikai feltételek biztosítása, berendezések beszerzése. - Felzárkóztató foglakozások, korrepetáláshoz szükséges óradíjak biztosítása. - Óvodai és iskolai szakkörök anyagi feltételeinek biztosítása. - Tanulószobai ellátás támogatása. - A számítástechnika- és a nyelvoktatás feltételeinek folyamatos javítása. - Sportversenyek szervezése. - Cserekapcsolatok kiépítése és támogatása külföldi és belföldi óvodákkal, iskolákkal. - A kiemelkedő eredményt eléért iskolás tanulók jutalmazása. - Az óvoda és az iskola pedagógus továbbképzésének támogatása. 4. Az évi CLVI. törvény 26. -ának c/6. pontjában meghatározott kulturális örökség megóvása, illetve a c/15. pontban meghatározott közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás közhasznú tevékenység folytatása, különösen: - Az épített környezet, a kulturális örökség védelme, megóvása a településen, különös tekintettel a közterületek emlékműveire, a hidakra, a közművelődés tárgyi feltételeinek javítására. - A Sarlós Boldogasszony Kápolna újjáépítésének támogatása. - Jászdózsa község közrendjének és közbiztonságának, valamint közlekedésbiztonságának elősegítése. - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének támogatása. 5. Az évi CLVI. törvény 26. -ának c/2. pontjában meghatározott szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása közhasznú tevékenység folytatása, ennek érdekében különösen: - Támogatja a község idős lakói közül azokat, akik az Idősek Otthonába bejutás feltételeit, az egyszeri belépési összeget előteremteni nem képesek, de egészségügyi és

5 szociális helyzetükből adódóan a bentlakásos otthon szolgáltatásaira rá vannak szorulva. Ennek érdekében e célokra adományokat gyűjt, pályázatokon vesz részt. VII. Közalapítvány vagyona és felhasználási módja: 1. A közalapítvány induló vagyona Ft készpénz, mely a Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Jászdózsai Fiókjában nyitott számlaszámon került elhelyezésre. 2. A közalapítvány számára időhöz és feltételekhez kötött felajánlásokat is lehet tenni. A felajánlások elfogadásáról a Kuratórium dönt, és döntéséről az adományozót értesíti. 3. A közalapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozás akár közvetlen, akár közvetett előny megszerzése érdekében történjék. 4. A közalapítvány működése során felhalmozott vagyont csak a közalapítványi célok megvalósítására és a közalapítvány működésére lehet felhasználni. 5. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 6. A közalapítvány induló vagyonát, valamint az adományokat, a támogatásokból befolyt vagyonrészeket a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől mindig elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. 7. A közalapítvány kuratóriumának tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el, azonban a közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében végzett munkájukkal kapcsolatban felmerült költségeiket a közalapítvány megtéríti. 8. A közalapítvány céljaival és működésével kapcsolatban bármely területen elvégzett szakértelmet igénylő munkáért a közalapítvány vagyonából fizetendő díjazás és költségtérítés illeti meg a tevékenységet végzőt. 9. A közalapítvány a rendelkezésre álló vagyoni eszközeivel a kuratórium által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. 10. Az alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapító okirat VI. pontjában szabályozott célok elérése érdekében az ugyanott meghatározott tevékenységekre fordítja. 11. Pénzügyi kifizetések teljesítéséhez az alábbi három személy közül két személy együttes aláírása szükséges

6 Bollók Gyögry kuratórium elnöke Kovács Istvánné elnök-helyettese Orosz István kuratóriumi tag 12. A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb 1 millió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. VIII. Közalapítvány vagyonának kezelője, a képviselet és működés szabályai: 1. Közalapítvány kezelő szervezet feladatait az alapító által e célra felkért 5 fős kuratórium látja el. A kuratórium megbízatása december 31-ig szól. A kuratórium a közalapítvány legfőbb testületi, irányító, döntést hozó és gazdálkodó szerve. Közalapítvány tagjai: Kuratórium elnöke: Bollók György Jászkisér, Kisfaludy utca 41. Kuratórium elnökhelyettese: Kovács Istvánné Jászdózsa, Nagy Lajos utca 10. Kuratórium tagjai: Bollók Etelka Jászdózsa, Deák F. utca 49. Orosz István Jászdózsa, Bozóky János utca 20. Zsidei István Jászdózsa, Mester u. 5. A kuratórium tagjai e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 2. A kuratóriumi tagsága megszűnik: Ha az alapító azonban az alapítványi célok megvalósulását amennyiben veszélyben látja, jogosult a kuratórium egészének vagy egyes tagjainak visszahívására. A kuratóriumi tagság megszűnhet még lemondással, vagy halállal, - határozott idő elteltével.. 3. A kuratórium mellett a közalapítványi célok mind teljesebb megvalósulása érdekében a Dósai Hírek c. újságnál szerkesztőség működik. Tagjai a kuratórium által felkért személyek. A szerkesztőség tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el. A költségeiket a közalapítvány téríti meg. A szerkesztőség tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a kuratóriumi üléseinek azon napirendjein, melyek az újság megjelenítésével kapcsolatosak. A kuratórium működése:

7 - A kuratóriumot szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. Az elnök hívja össze írásos meghívóban a napirend közlésével és legalább három munkanappal korábban. - Az ülések nyilvánosak, kivéve, ha a kuratórium különösen indokolt esetben- zárt ülése rendel el, mely esetben a kuratórium tagjai és a meghívottak lehetnek jelen. - A kuratórium évente egyszer köteles beszámolni az alapítónak a saját tevékenységéről és a vagyon felhasználásáról. Köteles továbbá az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Dósai Hírek c. helyi lap útján nyilvánosságra hozni, - A közalapítvánnyal kapcsolatos minden döntést a kuratórium hoz meg határozatformájában. A határozatban meg kell jelölni a végrehajtásért felelős tag nevét és a végrehajtás határidejét. - A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésein legalább 4 fő jelen van. A határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak 1-1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. - A kuratórium munkáját az elnök, akadályoztatása esetén az elnök-helyettes vezeti, ő gondoskodik az ülés összehívásáról és levezetéséről. - A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a napirendi pontokat, az elhangzott nyilatkozatok lényegét, a hozott határozatok teljes szövegét és a határozathozatal módját. - A közalapítvány évenként beszámolót és közhasznúsági jelentést köteles készíteni. Elkészítése a kuratórium elnökének feladata, s azokat a kuratóriumnak jóvá kell hagynia. A beszámoló és a közhasznúsági jelentés nyilvános. A kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya /ha lehetséges, személye/ megállapítható. - A kuratórium a döntésről a meghozatalát követő 5 munkanapon belül köteles írásban értesíteni az érintett személyt. Bármely döntés nyilvánosságra hozatali módjáról a kuratórium dönt. - A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az adományozó valamely kuratórium tag jelenlétében, bárki más a kuratórium elnökének engedélyével tekinthet be. IX. A Közalapítvány meghatározatlan időtartamra létesül. X. Felügyelő Bizottság: - A közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését az elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottság látja el, melynek elnökét és tagjait az alapító bízza meg.

8 A Felügyelő Bizottság megbízatása 2011.december 31-ig szól. Felügyelő Bizottság elnöke: Túri László Jászdózsa, Dózsa Gy. út 4. Felügyelő Bizottság tagjai: Nagyfi Péter Zoltán Jászdózsa, Bercsényi utca 17. Seres Dániel Jászdózsa, Fürj utca 6. - A felügyelő bizottság évenként legalább egy ülést tart. A felügyelő bizottság az üléseit az elnök hívja össze, írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendi pontjait. - Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges. - A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg. - A felügyelő bizottság jogosult: - ellenőrizni az alapítvány működését és gazdálkodását, - a kuratóriumtól jelentést kérni, - a közalapítvány munkaszervezetének tagjaitól felvilágosítást és tájékoztatást kérni, - a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinteni, - a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha: - tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium vagy az alapító döntéseit teszi szükségessé, - vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. - Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. XI. Az összeférhetetlenség szabályai: A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk b./ pont/, élettársa /továbbiakban: hozzátartozója/ a határozat alapján:

9 - kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, - bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány célszerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: - a kuratórium elnöke, vagy tagja, - a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, - a közalapítvány célszerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli szolgáltatásokat, - az első három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet közalapítvány tisztségviselője két évig az a személy, aki más olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki. XII. A Közalapítvány megszűnése: A közalapítvány megszűnése esetén a meglévő vagyont az alapító kapja, mely azt a jelen alapító okirat VI. pontjában meghatározott célokra köteles felhasználni. XIII. Záró rendelkezések: Az alapító okiratot a Magyar Közlönyben és a Dósai Hírek c. helyi lapban közzé kell tenni. A közalapítvánnyal kapcsolatos minden egyéb kérdésekben a Ptk. szabályai, a mindenkori hatályos rendelkezések, az évi CLVI. törvény és a 115/1992./VII.23./ számú Kormányrendelet alkalmazandók. Jászdózsa, március 30. Dr. Szerencsés István polgármester

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11.

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. 2 Alapító Okirat Alulírott Dr. Ravaszné Zsolnai Anikó, 6725 Szeged,

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben