ALAPÍTÓ OKIRAT 1. AZ ALAPÍTÓK ADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT 1. AZ ALAPÍTÓK ADATAI"

Átírás

1 A december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek ]övőjéért Alapitvány módosításokkal egységes szerkeretbe foglalt Alapító Okirata ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapítók a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi Cl, VI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, kiemelkedően közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő Alapítványt hoznak létre: 1. AZ ALAPÍTÓK ADATAI 1. Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörű en Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Váci u. 19-2l. Cjsz: Képviseli: Dr. Gergely Károly elnök-vezérigazgató és Morafcsik László értékesítési és marketing igazgató 2. M-HÍD Zrt Budapest, Karikás Frigyes u. 20. Cjsz: Képviseli: Magyar János vezérigazgató 3. Magyar Építő Zrt Budapest, Pillangó u. 28. Cjsz: Képviseli: Tolnay Tibor elnök-vezérigazgató 4. Magyar Telekom Nyrt Budapest, Krisztina krt. 55. Cjsz: Képviseli: Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató és Thilo Kusch gazdasági vezérigazgató-hel yettes 5. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Cjsz: Képviseli: Somlyai Dóra társasági kommunikációs igazgató és Ferencz István Szabolcs társasági kapcsolatok ügyvezető igazgató 6. OTP BANK Nyrt Budapest, Nádor u. 16. Cjsz: Képviseli: Nagy Zoltán Péter marketing igazgató és Dászkál János főosztályvezető 7. Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft Budapest, Fáy u

2 A december l S. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt /2.Pk /3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek Jövőjéért Alapítvány mádosűásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Cjsz: Képviseli: Eppel János ügyvezető igazgató és Peter Gstattner ügyvezető igazgató, meghatalmazott juk: Dr. Zafír Virág ügyvéd útján 8. Resonator Kft Budapest, Városligeti fasor Cjsz: Képviseli: Szabó András ügyvezető igazgató, --Y!>r: ~ Marfaan~~~ Iroda 9. VEGYEPSZER Zrt. ~"1.J -~~~m~ 1151 Budapest Mogyoród útja 4~Tel./Fax:4"';-0:18 4 U ' _ 6 zt. Cjsz: ' 77 o 19. Képviseli: Dr. Kovács Attila Csaba vezérigazgató II. AZ ALAPÍTVÁNV ADATAI ÉS CÉLJA Az Alapítvány neve: Hajléknélküliek Jövőjéért Alapítvány 2. Az Alapítvány székhelye: 1045 Budapest, Berlini út Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet 4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. S. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: A.) Az Alapítvány tartós közérdekű célja: Az alábbiakban részletesen felsorolt közhasznú tevékenységek végzésével a társadalom egyes hátrányos helyzetű csoportjainak - különösen a társadalom perifériájára szorult, bármely okbóvmódon, akár önhibájából is kirekesztésre került vagy hajléktalanná vált, illetve más módon veszélyeztetett természetes személyek életkörülményeinek jobbításával az emberi életmódhoz történő visszatéréshez való segítségnyújtás. Az Alapítvány legfőbb célja a szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjog, illetve a lakhatáshoz való alapvető állampolgári jog biztosítására vonatkozó tevékenység tárgyi feltételei létrehozásának támogatása közhasznú tevékenységként, mely szolgáltatásokból bárki arra rászoruló részesedhet. Az Alapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. Az Alapítvány céljai között kiemel ten szerepel az úgynevezett "hajléktalan szállás" építési tevékenység támogatása. lapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: 20

3 A december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk f2005/3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélkiiliek ]övőjéért Alapitvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (mádositások dőlt betíível jelezve) Az Alapítvány - a közhasznú tevékenysége során - az alábbi törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály szerint állami szerv, vagy helyi önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokat kíván ellátni: Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CL VI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. -ában megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi Ill. törvény ának (1) bekezdésében, 57. -ának (1)-(2) bekezdésében, 66. (1) bekezdésében, 78. -ában, valamint 84. -ában meghatározott közfeladatot látja el. 6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása: 6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az évi CLVI. törvény 26. -ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. L [ 1-= L r L Az Alapítvány céljával összhangban és tevékenységi körének megfelelően, megkülönböztetés nélkül közvetlen segítséget nyújt az arra szociálisan rászorulóknak, a társadalom perifériájára szorult személyeknek. Az Alapítvány céljával összhangban törekszik a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítására. Az Alapítvány célja elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el: a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása, b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása, c) a hajléktalan emberek ellátását elősegítő közösségi kezdeményezések támogatása, d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modellkísérletek támogatása, e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó 1) szakemberek és laikusok szervezddéseinek és továbbképzésének a támogatása, kutatás, helyzetértékelés, g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása, 6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatni kívánja. 30

4 A december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /2005/3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélkűliek Jövőjéért Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (módosítások dőlt betíível jelezve) Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok egyaránt csatlakozhatnak, ha a 4. pontban megfogalmazott célok elérés éhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak, és ajelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli vagy természetbeli adomány részbeni vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadás ával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyujt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. = Ill. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 1. Induló vagyonként az Alapítók egyenként 1O.OOO.OOO,-Ft-ot,összesen tehát loo.ooo.ooo,-ft-ot,azaz Egyszázmillió forintot bocsátanak jelen Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon belül az Alapítvány rendelkezésére, melynek igazolására az Alapítók jelen Alapító Okirat mellékleteként csatolják a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolásokat. 2. Az Alapítók törzsvagyont nem különítenek el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. 3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet pénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával. 4J

5 A december /5. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek ]övőjéért Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 4. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendel ten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhat ja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása, valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni. IV. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTV ÁNY MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 2. Az Alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat II./5./A. és B. valamint 6.1 pontjában felsorolt célok megvalósításának, valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása, szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. Az eseti támogatások odaítélésének feltételeiről, folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. 3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja. 4. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől- a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 5. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat, valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat V./l1. pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében. l. Alapítvány, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 7. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki és nemfogadhat be. 8. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás 50

6 A december /5. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek Jövőjéért Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztés ére nem használhatja fel. 9. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. '- 10. Az Alapítvány az alapítványokra. illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.. AZ ALAPÍTV ÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1. Az Alapítók az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő. ügyintéző. képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízzák meg. 2. Az Alapítvány céljainak megvalősításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről.: és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. 3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben. 4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit Az Alapítvány Kuratáriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 6 fö. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány. mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői. 6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját 8 nappal megelőzően a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes. írásbeli közléséről. 7. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet, és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint személyét. R Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. 9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed: a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére. :'.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére. kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára. 60

7 A december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /2005/3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek Jövőjéért Alapitvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata c.) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására, d.) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására, e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására, f.) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadására, illetve megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás, vagy folyósítható költségtérítés, amely az Alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását, és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti, g.) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére, h.) A következő évi költségvetés elfogadására. 10. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium akkor határozatképes. ha ülésén legalább 4 tagja jelen van. 11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettárs a a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány honlapján (www.sorsfordito.hu) történő azonnali, 8 naptári napra történő megjelenítéséről. A 8 napos iddtartamba a honlapra történő feltétel és levétel napja nem számit bele. 12. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására ~ munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával. A Kuratórium az ügyvezetéssei kuratóriumi tagot is megbízhat. Az Alapítók jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazzák a Kuratóriumot arra, hogy az Alapítvány alkalmazott jának 1" képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapítók meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog... gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet sor. 13. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek. 14. Az Alapítvány Alapítói és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak. A Kuratórium tagjai: 70

8 A december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek Jövőjéért Alapítvány mádositásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Elnök: Név: Horváth Csaba Cím: 1028 Budapest, Kazinczy u. 53. Anyja neve: Szabó Éva Tagok: Név: dr. Balogh Péter Cím: 1037 Budapest, Jablonka út 24. Anyja neve: Szabó Ágnes Név: dr. Verebes Pál Cím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 48. Anyja neve: Lóránd Mária Név: dr. Bíró Tibor Cím: 1165 Budapest Farkashalom u. 58. Anyja neve: Szakál Margit Név: Ács Sándor Cím: 2131 Göd Regős u. 20. Anyja neve: Márton Ibolya Név: Tardos Julianna Cím: 1124 Budapest, Kálló Esperes u. 4. Anyja neve: Glüch Éva 16. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítókkal nem állhatnak hozzátartozói, vagy bármilyen egyéb alá-és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapítók és hozzátartozói, valamint az Alapítókkal bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére, valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VI. AZ ALAPÍTV ÁNY KÉPVISELETE 1. Az Alapítványt a kuratórium elnöke önállóan jogosult, bármely más kuratóriumi tagok ketten együttesen jogosultak képviselni. 80

9 A december 15. napján Létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélkidiek Jövőjéért Alapitvány mádositásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (módosítások dőlt betűvel jelezve] 2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog bármely két kuratóriumi tagot együttesen illet meg. 3. Utalványozási joggal az Alapító Okirat VI/2. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok ketten együttesen rendelkeznek. 4. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. 5. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt a jelen Alapító Okirat V./12. pontjában foglalt rendelkezések szerint. VII. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Az Alapító Okiratot az Alapítók a Ptk. 74fB.. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják. VIli. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1. Az alapítványi vagyon felhasználását, a vagyonnal történő gazdálkodást, az alapitvány törvényes működését az Alapítók által létrehozott három (3) tagú Felügyelő Bizottság felügyeli. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait határozatlan időre az Alapítók jelölik ki, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének tisztséget a tagok közül három (3) évente más személy tölti be, akit a tagok maguk kiizűl jelölnek. Az elnök egy alkalommal újra jelölhető. A Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettárs a a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Kuratórium elnöke vagy tagja, vagy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - aki az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat, továbbá a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. A Felügyelő Bizottság elnöke: Név: dr. Székács Anna Cím: 2045 Törökbálint, Petőfi S. u. 48. Anyja neve: Hegyi Mária 90

10 A december 15. napján Létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt J2.Pk /3. számon nyilvántartásba vett HajléknélküLiek Jövőjéért ALapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata A Felügyelő Bizottság tagjai: Név: Kövesdi Marcell Cím: 1024 Budapest, Lövőház u. 7. Anyja neve: Ladocsy Judit Név:dr. Vitái Márton Cím: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 10. Anyja neve: Hamvas Zsuzsanna 2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 3. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 4. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedés re jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 5. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 6. A Felügyelő Bizottság működésével, eljárási rendjével kapcsolatos további szabályokat az alapítvány szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A Felügyelő Bizottság üléseinek meg tartására - amennyiben az alapitvány szervezeti és működési szabályzata másként nem rendelkezik - a jelen srerrádés V. 7. pontjában foglaltak irányadóak. -1 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet re ető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen t iiékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. lod

11 A december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélkiiliek ]övőjéért Alapítvány mádositásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (mádositások dőlt betűvel jelezve) IX. A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI 1. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci értéken kell nyilvántartásba venni. X. A BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe,tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek. Az Alapítvány éves korhasműsági jelentését, illetve a Il pontban maghatározott tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján (www.sorsfordito.hu) hozza nyilvánosságra. XI. A NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. XII. AZ ALAPÍTV ÁNY MEGSZŰNÉSE,-' Az Alapítvány bármely okból történő megszunese esetén a megszunes idején meglévő vagyont az Alapítványi célokkal azonos vagy hasonló célú Alapítványok támogatására kell fordítani. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányos an teljesíteni. XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az évi elvi. törvény rendelkezései az irányadóak. ~ ~ I.~ 2. 3 Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség, valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezd bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az Alapítványok nyilvántartásába vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokba bárki :ckinthet, amennyiben ez az Alapítvány vagy mások jogszabály által védett jogait 110

12 A december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt 12.Pk /2005/3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek Jövőjéért Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (különös tekintettel az üzleti titkokra, a személyiségi jogokra, a szellemi alkotások és a személyes adatok védelmére) vagy jogos érdekeit nem sérti vagy nem veszélyezteti. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén -- vagy telephelyén, felügyelet mellett. 4. Az Alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatják vissza. 5. Az alapítók meghatalmazrák Dr. Pink Marianna ügyvédet (Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, székhely: 1084 Budapest, Német u. 13. fszt.), hogy a jelen Alapító Okirattal kapcsolatban a Fővárosi Törvényszék előtti nyifvántartásba vételi eljárásban őket teljes jogkörrel képviselje és ezzel kapcsolatban minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen. Budapest, 2012 (\9. hó :~-:1 napján AMENT A - LAKÁSKASSZA ZR. ( J.s: M-H$~ vezérigazgató MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. Tolnay Tibor elnök -vezérigazgató dufj. ~AG AR TELEKOM~ MOL MAGYAR OLAj- ÉS GÁZIP RI NYRT. Thilo Kusch gazdasági vezérigazgató- helyettes Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató Somlyai óra társasági kommunikációs igazgató ~r OTP BANK NYRT. PORSCHE HUNGÁRI rk1f:,m')~ii{1}lp,'t:c t'z I Hf---\M e'"1 IRODA ~ ~W 1" ;:Ildapest. Toldy r. ll Dász~ János föosztál yvezetö ~I.: +3i> Fil: +:16J Eppel János Pe 'étl/'. tffi II...., ej B {utoo ugyvezetö igazgató ugyvezeto rgazgaro meghatalmazott juk Dr. Zafír Virág ügyvéd útján 120

13 A december 15. napján létrejött és a Fővárosi Bíróság előtt /2.Pk f2005/3. számon nyilvántartásba vett Hajléknélküliek: Jövőjéért Alapítvány mádositásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (módo,itá,ok dőlt betű,,, j"ezve) ;:if'"'''';;;;~~': RESONATOR KFT. g..~~~~r;q,~~' ü éd 8.fBUdape8t, m... ~ ~ Tel./Fax: , ~bó András ovács Attila Csaba ügyvezetö igazgató vezérigazgató Az Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyzem, továbbá igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglal szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának : Dr. Pink Marianna ügyvéd ( Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, székhely: 1084 Budapest, Német u. 13. fszt.) Budapest, /V? hó ~. ~ napján: ~~~ Dr. PIDh ~ t}gywdi Iroda Dr. Pink Marianna ügyvéd 1084 Budapest, Német u. 13. fszt. Tel./Fax: , ,

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben