A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE"

Átírás

1 A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE Általános adatok: Társaság neve: Novotrade Befektetési Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1137 Bp., Szent István krt. 18. Telefax: Ágazati besorolás: gazdasági szolgáltatás cím: Idıszak: Befektetıi kapcsolattartó: Zádorné Prazsák Gabriella 1. A nemzetközi számviteli szabványok (IFRS) szerint készített teljes konszolidált, nem auditált mérleg és eredménykimutatás a Tızsdei Szabályzatban meghatározott adatlapokon. PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek: Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági ok Név Törzstõke/ Pénznem Tulajdoni Szavazati Besorolás Alaptôke hányad () hányad () Genesis Solar Espana S.I. 3,006 EUR leányváll. Genesis Solar Magyaro. Kft. 3,000 (000) Ft leányváll.

2 PK3. Konszolidált, nem auditált mérleg NOVOTRADE-CSOPORT Változás ESZKÖZÖK Ezer Ft Ezer Ft Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek és berendezések ,6 Ingatlanok ,0 Gépek és berendezések ,1 Immateriális javak ,0 Goodwill Tıkemódszerrel elszámolt befektetések ,0 Egyéb befektetett pénzügyi eszközök ,0 Egyéb vállalkozásban lévı részesedések ,0 Tartósan adott kölcsön ,0 Befektetett eszközök összesen ,2 Forgóeszközök Készletek ,8 Követelések és aktív idıbeli elhatárolások ,1 Vevıkövetelések ,5 Követelések társult vállalkozással szemben ,0 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı váll-sal szemben ,0 Egyéb követelések ,8 Aktív idıbeli elhatárolások ,0 Rövid távú befektetések ,1 Részvények ,9 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok ,0 Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek ,2 Forgóeszközök összesen ,5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8 FORRÁSOK Saját tıke Jegyzett tıke ,6 Tıketartalék ,0 Eredménytartalék ,8 Kisebbségi részesedések ,3 Saját tıke összesen ,1 Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök ,0 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,0 Szállítók ,4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Passzív idıbeli elhatárolások ,5 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,8 2

3 PK4. Konszolidált, nem auditált eredménykimutatás forgalmi költség eljárással NOVOTRADE-CSOPORT Változás Ezer Ft Ezer Ft Nettó árbevétel ,3 Értékesítés közvetlen költségei ,6 Bruttó fedezet ,3 Forgalmazási, igazgatási és általános költségek ,3 Egyéb bevételek ,0 Egyéb ráfordítások ,0 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,8 Kamatbevételek ,7 Kamatráfordítások ,9 Társult vállalkozásokból származó eredmény ,0 Adózás és kisebbségi részesedés elıtti eredmény ,6 Társasági adó ,7 Kisebbségi részesedés elıtti adózott eredmény ,7 Kisebbségi részesedés ,2 Mérleg szerinti eredmény ,8 PK5. Cash-flow kimutatás: Elıírás szerint nem kell készítenünk. PK6. Mérlegen kívüli jelentısebb tételek Megnevezés Érték (ezer Ft) készfizetı kezességek 0 sortartó kezességek 0 jelzáloggal kapcsolatos kötelezettség 0 záloggal kapcsolatos kötelezettség 0 2. Az elmúlt idõszak jelentısebb változásainak magyarázata, elemzése és értékelése, az elõzõ év adataival való összehasonlítása A MUTATÓ NEVE A MUTATÓ SZÁMÍTÁSI MÓDJA ELÕZÕ IDÕSZAK () TÁRGY- IDÕSZAK () Befektetett eszközök Befektetett eszköz/összeszköz x aránya Forgóeszközök aránya Forgóeszköz/Összeszköz x Tõkeellátottság Saját tõke/összes forrás x Forrásmegoszlás Kötelezettségek/Saját tõke x Likviditás Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek x 100 Hitelezési mutató Vevõ/Szállító x

4 A MUTATÓ NEVE A MUTATÓ SZÁMÍTÁSI MÓDJA ELÕZÕ IDÕSZAK () TÁRGY- IDÕSZAK () Vagyonarányos jövedelmezıség Mérleg szerinti eredmény/ Saját tıke (külsõ tagok részesedése nélkül) x Eszközarányos jövedelmezıség Mérleg szerinti eredmény/ Összeszköz x Árbevétel arányos jövedelmezıség Mérleg szerinti eredmény/ Összes nettó árbevétel x Az összehasonlításban szereplı elızı idıszak december 31. Tekintettel arra, hogy az elızı évhez képest a holding konszolidációs köre változott, az összehasonlításhoz számított indexekben ennek hatása jelentkezik elsı félévében eladásra került a Sunbooks Kft-ben lévı részesedésünk második felében értékesítettük az összes többi érdekeltségünket, így a BMS Informatikai Kft-t, a Happy Divatáru Kft-t, a Novotrading Medical Kft-t és a Novotrade (Schweiz) AG-t. Utóbbi eladása miatt annak leányvállalata, a Novotrade (Isle of Man) Ltd., valamint a Novotrade (Isle of Man) Ltd. befektetései, a Novoreál Kft. és a Novotrade (Cyprus) Ltd. is kikerültek a konszolidációs körbıl második félévében megalapítottuk a Genesis Solar Magyarország Kft-t és 97-os részesedést szereztünk a Genesis Solar Espana S.I-ben. A mérleg és eredménykimutatás sorok változását alapvetıen a befektetések értékesítése alakította. Az eladott cégek jelentıs vagyonnal rendelkeztek, így értékesítésük eredményeképpen csökkent a tızsdei Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint magyarázni kötelezett alábbi eszközök, források, bevételek és ráfordítások összege: - gépek és berendezések - tıkemódszerrel elszámolt befektetések - egyéb vállalkozásban lévı részesedések - vevıkövetelések - követelések társult vállalkozással szemben - pénzeszközök - eredménytartalék - kisebbségi részesedések - hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök - szállítók - nettó árbevétel - értékesítés közvetlen költségei - forgalmazási, igazgatási és általános költségek Az elızıeken kívül az alábbi tényezık módosították a mérlegét és eredménykimutatását: Az egyéb követelések növekedését a befektetések értékesítése okozta. A részvények emelkedését a tıkeemelésbıl befolyt pénzbıl vásárolt külföldi értékpapírok (Cogenco International Inc. és Helix Biopharma Corp. részvények) eredményezték. A jegyzett tıke növekedése a évben végrehajtott 2.4 milliárd Ft névértékő tıkeemelés következménye. A tıketartalék és eredménytartalék sorok változását a Novotrade Nyrt. egyedi mérlegében történt átvezetés magyarázza. Az IFRS elıírásai szerint az új tevékenység (napelemgyártás) beindításával kapcsolatos költségeket a forgalmazási, igazgatási és általános költségek között számoltuk el. Tárgyidıszakban az egyéb bevételek között szerepeltettük a Sunbooks Kft. értékesítésének eredményét, ami egyszeri tranzakció volt. 4

5 Az egyéb ráfordítások növekedését a leányvállalatok és részvények értékesítésének vesztesége, illetve a Helix részvények i értékelésébıl származó veszteség okozta. A Helix a kanadai tızsdén jegyzett, amelynek részvényárfolyamai a várakozásoktól eltérıen igen hektikusan változtak. A fentiekben írtak magyarázzák az üzleti eredmény romlását. Az IFRS szerinti konszolidációra történı áttéréskor - a évi nyitómérlegben - a magyar számviteli szabályok szerint kimutatott passzív tıkekonszolidációs különbözetet leányvállalatokból (negatív goodwillt) az elıírások szerint elszámoltuk az eredménytartalék javára mintegy 618 millió Ft értékben. Ennek következtében az ezévi konszolidációs körbıl való kivezetéskor nem jelentkezhetett a 618 millió Ft-os eredményjavító hatás. A rendelkezésre álló kevesebb pénzeszköz miatt kevesebb kamatbevétel realizálódott évben. A társult vállalkozásokból származó eredményben elızı idıszakban még szerepelt a Sunbooks eredményébıl a Novotrade-csoportra esı rész. Tárgyévben a kamatbevételek és kamatráfordítások, továbbá a társult vállalkozásokból származó eredmény csekély értéke miatt az adózás elıtti eredmény lényegesen nem módosult az üzemi eredményhez képest. 3. Egyéb adatok a. TSZ1. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı) Bázis idıszak vége ( ) Tárgyév eleje Tárgyidıszak vége Társasági szinten Csoport szinten b. RS2. A saját tulajdonban lévı részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 7,559 7,559 7,559 7,559 7,559 Leányvállalatok Mindösszesen 7,559 7,559 7,559 7,559 7,559 5

6 c. RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptıke Tárgyév elején (január 01-jén) Idıszak végén Tul. Szav. Db Tul. Szav. Db hányad arány hányad arány Belföldi intézményi/ , ,794 Külföldi intézményi/ ,837, ,615,357 Belföldi magánszemély ,643 Külföldi magánszemély ,000 Munkavállalók, vezetı tisztségviselık , ,990 Saját tulajdon , ,559 Államháztartás részét képezı tulajdonos Nemzetközi fejlesztési intézmények Egyéb Összesen ,995, ,795,343 Tulajdonosi kör megnevezése Bevezetett sorozat Tárgyév elején (január 01-jén) Idıszak végén Tul. Szav. Db Tul. Szav. Db hányad arány hányad arány Belföldi intézményi/ , ,794 Külföldi intézményi/ ,837, ,815,517 Belföldi magánszemély ,643 Külföldi magánszemély ,000 Munkavállalók, vezetı tisztségviselık , ,830 Saját tulajdon , ,559 Államháztartás részét képezı tulajdonos Nemzetközi fejlesztési intézmények Egyéb Összesen ,995, ,995,343 Az új részvények tızsdei bevezetésére én került sor. RS3/1. Az 5-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a teljes alaptıkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Genesis Capital Management Ltd. Külföldi Gazdasági Deutsche Balaton AG Külföldi Gazdasági Acquisition Pro Ltd. Külföldi Gazdasági Részesedés () Szavazati arány () Megjegyzés 4,783, Pénzügyi befektetı 630, Pénzügyi befektetı 601, Pénzügyi befektetı 6

7 RS3/1. Az 5-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés () Szavazati arány () Megjegyzés Deutsche Balaton AG Külföldi Gazdasági 630, Pénzügyi befektetı Acquisition Pro Ltd. Külföldi Gazdasági 601, Pénzügyi befektetı Clearstream Banking S.A. Külföldi Letétkezelı 295, Pénzügyi befektetı d. Fontosabb mérlegen kívüli tételek bemutatása: Nincs. e., A november 28-án tartott rendkívüli közgyőlés az alábbi lényegesebb határozatokat hozta, amelyekrıl a cégbírósági végzés még nem áll rendelkezésünkre: - cégneve a következıre változik: Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvény - A nál az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács mőködik - Egy új igazgatótanácsi tag került megválasztásra, Edward Michael Andrew Mier- Jedrzejowicz személyében - Felügyelı Bizottság megszüntetésre kerül, Audit Bizottság alakul - A közgyőlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptıkéjének felemelésére új részvények zártkörő forgalomba hozatala útján. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: az alaptıke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelızı 6 napban a BÉT záróárainak átlagára, de maximum Ft/részvény - A közgyőlés az Acquisition Pro Limited céggel augusztus 10-én létrejött, a vagyonelemek kivásárlására vonatkozó megállapodást jóváhagyja. 4.a. A csoport jelentısen megváltozott a 2. pontban írtak szerint. A Novotrade Nyrt. szervezetében jelentıs változás nem következett be. b. A vezetõ tisztségviselõi köre nem változott. TSZ2. Vezetı állású személyek, és a Kibocsátó mőködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszőnése Saját részvény tulajdon (db) SP, IT dr. Rényi Gábor elnök-vezérigazgató 1984 Határozatlan (SP), 45, (IT) SP, IT Zádorné Prazsák Gabriella vezérigazgató h Határozatlan (SP), (IT) SP, IT dr. Sziklai Gábor vezérigazgató h Határozatlan (SP), (IT) IT dr. Megyeri Zsolt IT Kálmán Gábor IT Robert Stein FB Hegedős Oszkár FB Birman Erzsébet FB dr. Urai Gábor Saját részvény tulajdon (db) összesen 45,990 7

8 c. ST1. A tárgyidıszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Sunbooks Kft-ben lévı üzletrész és a Kft-vel szemben fennálló követelés értékesítése i közgyőlés határozatait magában foglaló jegyzıkönyvi kivonat Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról A i közgyőlés összehívásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt az ott hozott közgyőlési határozatok cégbírósági bejegyzése iránti kérelem visszavonása. Új közgyőlés összehívása re i közgyőlés határozatait magában foglaló jegyzıkönyvi kivonat i közgyőlés által elhatározott, összesen 2.4 milliárd Ft összegő zártkörő alaptıke felemelésével összefüggı jegyzési folyamat sikeresen lezárult, a pénzbeli hozzájárulás befizetésre került Új tevékenység és a tıke struktúra változása Tulajdonosi struktúra helyesbítése Tıkeemelés cégbírósági bejegyzése Genesis Capital Management Ltd. befolyásszerzése Alapszabály Novotrade Nyrt-ben történt részesedés változás Genesis Capital Management Ltd. tájékoztatása kötelezı vételi ajánlatának benyújtásáról Genesis Capital Management Ltd. PSZÁF-hoz jóváhagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlata Novotrade Nyrt. igazgatóságának véleménye a Genesis Capital Management Ltd. nyilvános vételi ajánlatára Rendkívüli közgyőlés összehívása Senex Kft. szakértıi véleménye a Genesis Capital Management Ltd. nyilvános vételi ajánlatára Genesis Capital Management Ltd. PSZÁF által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlata Új befektetés: Novotrade Solar (Spanyolország) megvásárlása Közgyőlési meghívó Alapszabály módosítás elıterjesztése Közgyőlési határozatok Cég honlapja Cég honlapja Genesis Capital Management Ltd. kötelezı vételi ajánlata eredményére vonatkozó bejelentése Cég honlapja Genesis Solar (Espana) opciós szerzıdéskötése napelemgyár létesítéséhez 8

9 Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Tájékoztató a tıkeemelésbıl származó új részvények tızsdei Cég honlapja bevezetésére vonatkozóan Alaptıkeemelésbıl származó részvények tızsdei bevezetése Cég honlapja vel Tulajdonosi struktúra Cég honlapja 5. A megítélését elõsegítõ tényezõk A Társaság fotó-voltaikus napelemeket elıállító üzemek létrehozását tervezi. Az elızetes tervek szerint párhuzamosan két helyen, Magyarországon és Spanyolországban kezdi meg a napelemgyár létesítését. A spanyol projekt végrehajtása a októberében vásárolt Genesis Solar Espana S.L. feladata, míg a magyarországi beruházás a Társaság által novemberben alapított Genesis Solar Magyarország Kft-n belül fog megvalósulni. Társaság a vékonyréteg technológián alapuló alternatív napelem típus gyártását tervezi. A vékonyréteg napelemekre a hagyományos napelemekhez képest alacsonyabb csúcsteljesítmény jellemzı, ugyanakkor a teljes napi hatásfok megegyezik, vagy jobb a hagyományos típusénál. A technológiára jellemzı, hogy csak vékony aktív réteg szükséges a hordozó felületén, a nagy panelek gyártása néhány technológiai lépésben megoldható, összességében kisebb az alapanyag felhasználás, a gyártási költségek alacsonyabbak és biztos az alapanyag ellátás. A napelem gyárak termékeit várhatóan a napelem modulokat, napelem rendszereket gyártó ok és a napelem parkokat üzemeltetı ok fogják vásárolni. Ezek az elsısorban spanyol, német és olasz napelem modulgyártók igényeiknek megfelelıen testreszabják a gyártott alapelemeket, és elkészítik a végsı felhasználók számára értékesíthetı terméket. A koncentrált vevıi kör nem igényel költséges marketing tevékenységet. A napelem-gyártó üzemek létesítésének beruházási költsége a Társaság üzleti tervei szerint nagyságrendileg 100 millió euró gyáranként. A szükséges forrásokat a Társaság részben saját erıbıl, részben a már végrehajtott, illetve további tıkeemelésbıl kívánja finanszírozni. Ezen túl a Társaság igénybe kívánja venni a lehetséges állami és Európai Uniós támogatásokat is. A vékonyréteg napelemgyártó üzemek várhatóan közel alkalmazottat fognak foglalkoztatni. 6. A kibocsátó felelısséget vállal, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. 7. A kibocsátó közzéteszi, hogy ezen gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde honlapján és a saját honlapján (www.genesisenergy.hu) kerül közzétételre. A gyorsjelentés megtekinthetı a Novotrade Rt. székhelyén (1137 Budapest, Szent István krt. 18.) munkanapokon 9-16 óra között. Budapest, február 13. Zádorné Prazsák Gabriella vezérigazgató-helyettes 9

A GENESIS ENERGY NYRT. 2010. I. FÉLÉVI, TŐZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE

A GENESIS ENERGY NYRT. 2010. I. FÉLÉVI, TŐZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE A GENESIS ENERGY NYRT. 2010. I. FÉLÉVI, TŐZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE Általános adatok Társaság neve: Genesis Energy Befektetési Nyrt. Telefon: 452-1700 Társaság címe: Szt.István krt.18. Telefax:

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 II. JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRA, TULAJDONOSI... 5 III.

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaság 2008 harmadik negyedév eredménye az elızetes várakozások megfelelıen, 1,7 millió Euró bérleti díj bevétellel és (az Euró alapú hiteltartozás átértékelésének hatása nélkül*)

Részletesebben

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft.

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által korábban zárt körben kibocsátott 10.500 db dematerializált törzsrészvény nyilvános értékesítéséhez. Ár: 10.700,-

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaság 2008 elsı félévének eredménye az elızetes várakozások megfelelıen, 3.2 millió Euró bérleti díj bevétellel és (az Euró alapú hiteltartozás átértékelésének hatása nélkül*)

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben