(SOILUTIL) Nemzeti Technológiai Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(SOILUTIL) Nemzeti Technológiai Program"

Átírás

1 TALAJJAVÍTÁS HULLADÉKOKKAL (SOILUTIL) Nemzeti Technológiai Program TECH_09-A I. Munkaszakasz eredményeinek összefoglalása A beszámolási idıszak tényleges kezdési és befejezési ideje: Támogatott szervezetek.a. S. A. Magyarország Kft. (.A. S. A.) WEPROT Mérnöki Tervezı és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (WEPROT) Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (BME) Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) A projekt szakmai vezetıje: Dr. Gruiz Katalin, BME A projekt adminisztratív vezetıje: Erdélyi Attila,.A.S.A. A projekt honlapja:

2 A projekt elsı munkaszakaszának összefoglaló értékelése A SOILUTIL projekt céljai az innovatív hulladékmenedzsment, a hulladékok kockázat alapú hasznosítása, mint anyag, akár mint összetett anyag, vagyis termék. A vegyi anyagokhoz hasonlóan a hulladékok kockázatát úgy tervezzük kontroll alatt tartani, hogy az sose érjen el egy elviselhetetlen mértéket. Ahhoz, hogy a hulladékokat a kockázataik alapján tudjuk megítélni, ismernünk kell a hulladék veszélyességét, fizikai, kémiai, biológiai jellemzıit, valamint a környezetbe kikerülı mennyiséget és magát a környezetet, annak tulajdonságait és használóit. Tehát a hulladékhasznosítás kockázatának kiszámításához és menedzsmentjéhez olyan adatokra van szükségünk, melyek a szokásos hulladék adatbázisokban nem szerepelnek (EWC kód helyett anyagtartalmak, fizikai-kémiai, biológiai-ökotoxikológiai jellemzık, hasznos tulajdonságok). Hasonlóan fontosak a jó példák, a megvalósult technológiák, demonstrációs projektek, újítások eredményei, ezeknek a hulladékhasznosító technológiáknak a pontos leírása és verifikációja. Mivel a hulladékokat a talaj javítására, termesztıközegek vagy geotechnikai elemek elıállítására kívánjuk ebben a projektben hasznosítani, a hulladékot fogadó javításra, módosításra szoruló talajt is alaposan meg kell ismernünk, elsısorban a talajromlási folyamatokat, a leromlott talajok földrajzi elhelyezkedését és a javításukra alkalmas technológiákat. Az elsı munkaszakaszban tehát széleskörő tájékozódást és adatgyőjtést folytattunk, fenti elvek és célok mentén, és felállítottuk az adatok tárolására, késıbbi használatára és nyilvánossá tételére alkalmas adatbázis szerkezetét és kidolgoztuk az adatbázis egyes egységeinek informatikai megoldását. Az adatbázist úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen a menedzsment (1. ábra) és a jogi (2. ábra) háttér befogadására. A környezetmenedzsment gyakorlati alkalmazásának adatbázisa tartalmazza a fizikai kémiai felmérési/monitoring módszereket, biológiai-ökotoxikológia felmérési/monitoring módszereket, környezettoxikológiai felmérési/monitoring módszereket, terjedési és egyéb modelleket, GIS eszközöket és alkalmazásokat, kockázatfelmérést, életciklus felmérést (LCA), kockázatcsökkentési technológiákat. Ugyanakkor, az adatbázis alkalmas a hulladékok általános és konkrét ismertetésére (3. ábra), a hulladékot hasznosító technológiák, talajjavítási technológiák részletes ismertetésére és keresésre (4. ábra). Kialakítottuk a GIS-alapú hulladék adatbázist, mely a hulladékok keletkezési helyének, tárolásának, lerakásának, esetleg feldolgozásának térképi adatait tárolja, s mely felhasználható lesz a helyszín szerinti keresésre. 1. ábra Környezetmenedzsment képtár: Gyakorlati alkalmazás mátrix 2. ábra E-tanfolyamok: jogi háttér mátrix

3 3. ábra Hulladék felmérési adatlap 4. ábra Talajjavítási technológia adatlap Kidolgoztuk a hulladékok talajra történı hasznosításának menedzsment-koncepcióját (5. ábra). Az új hulladékhasznosítási szemlélet alapja a veszély és a kockázat megkülönböztetése és a hulladékok talajra való hasznosításából eredı kvantitatív kockázat és érték arányának meghatározása. A menedzsment folyamat elsı lépése az információgyőjtés, ezt követi a kockázatszámításhoz szükséges kockázati szcenárió felállítása, majd a kockázat számszerősítése. A hulladékok kockázatközpontú és érték alapú megközelítése együttesen megalapozza a hulladékok optimális hasznosítását. Hulladékok talajra hasznosításának környezeti kockázatmenedzsmentje Rendelkezésre álló és szükséges információ Információ hulladékról, hulladékhasznosítási technológiáról és terület/ talaj-használatról Felmérések Veszélyfelmérés (PNEC/DNEL) Expozició felmérése (PEC) Kockázat jellemzése Nem Veszélyes? CMR/PBT? igen RQ iteráció Kockázat-alapú döntéshozás Hulladék /hasznosítási adatlap igen Kockázat kontrollált? nem Kommunikáció Kommunikációs e-adatbázis 5. ábra Hulladékok újrahasznosításának környezeti kockázatmenedzsment sémája Elvégeztük a Magyarországi és az Európai Uniós jogszabályok összehasonlító elemzését, szem elıtt tartva a SOILUTIL projekt szempontjából lényeges kitörési pontokat (6. ábra). 6. ábra Magyarországi és Európai Uniós jogszabályok a hulladékos adatbázisban

4 Áttekintettük a hasznosítható hulladékokat hulladék-fajtánként, ezen belül a magyarországi ipari hulladék-termelés helyzetét, jövıbeni irányait, a régi hulladékdepók minıségi, mennyiségi, területi eloszlását, az ipari szelektív hulladékgyőjtési rendszert, a begyőjtött hulladékok vizsgálati módszereit. Felmértük a különbözı talajdegradációs folyamatokat és a talaj leromlás kiterjedését Magyarország területén. Integrált térinformatikai rendszerbe szerveztük a magyarországi talajok tulajdonságait országos szinten rendelkezésre álló információkat (7. ábra) (http://www.enfo.hu/gis/korinfo/). Feltöltöttük az adatbázisba a talajdegradációs folyamatokra vonatkozó, országos szintő, térképi alapú információkat (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/5718). Ezen információk integrálása és elemzése a térinformatikai rendszerben alkalmas nemcsak a degradációs régiók lehatárolására, hanem az integrált veszélyeztetettség térbeli indikálására is. 7. ábra: Magyarország talajtulajdonságokat ábrázoló GIS térképe A hulladékok adatbázisának létrehozásához az elsı lépés a megfelelı adatlapok kialakítása volt. Elkészítettük a hulladék felmérési adatlapot, amelybe konkrét hulladékok és általánosabban, hulladék típusok szerepelnek, minden fontosabb tulajdonságukkal együtt (8. ábra) (http://www.mokkka.hu/db1/db_forms.php?lang=hun&db_type=mysql&order=sorszam&sheet_type_f ilter=0&sheet_type_filter=36&search=&topic=&sheet_lang_filter=hu). 8. ábra Hulladék felmérési adatlapok az adatbázisban Mivel a projektben célunk a hulladékok hasznosításának növelése, ehhez fontos ismerni a jelenleg is alkalmazott, vagy éppen még kutatás alatt álló, vagy csak kevéssé elterjedt hulladékkezelési technológiákat is (http://www.mokkka.hu/db1/db_forms.php?lang=hun&db_type=mysql&order=sorszam&sheet_type_f ilter=0&sheet_type_filter=36&search=&topic=&sheet_lang_filter=hu). Ezért létrehoztunk

5 adatlapokat hulladékkezelési technológiák számára is. Az adatlapokat úgy alakítottuk ki, hogy azok kielégítsék majd a szakértıi rendszer igényeit. Az információ és adatgyőjtés kiterjedt a jogi és menedzsment területre, az ipari, mezıgazdasági és kommunális hulladékokra valamint a talajromlási folyamatokra általában és Magyarországon. Ebben a munkaszakaszban létrehoztuk annak a szakértıi rendszernek az alapjait, mely a rendelkezésre álló hulladékok hasznos tulajdonságait, képességét, beltartalmi értékét összepárosítja a leromlott talajokból hiányzó képességekkel, összetevıkkel. Ehhez összegyőjtöttük az eddigi saját, magyar és nemzetközi tapasztalatokat, felvázoltuk az összefüggéseket a rendszer különbözı szintjein: a menedzsment, a gyakorlat és az adatbázis szintjén. A SOILUTIL szakértıi rendszer általános tudományos és mérnöki keretének két oldalát a talajromlási, talajkárosodási folyamatok és a hulladékokban meglévı értékek és a hulladékkal történı talajjavítási módszerek alkalmazása eredményeképpen adódó hasznok adják. Az értékek mellett természetesen a veszélyeket is figyelembe vesszük és értékeljük, s ha szükséges korlátozzuk az azokon alapuló környezeti kockázat mértékét. Kidolgoztuk a leromlott és a szennyezett talajok javítására (9. ábra), valamint geotechnikai konstrukciók elıállításához használt eljárások, technológiák követésére alkalmas kockázatközpontú integrált monitoring-terveket. 9. ábra Integrált monitoring módszer-együttes szennyezett talajok javítására A technológiák monitorozása biztosítja az adatokat az alkalmazott technológia jóságának bizonyításához (verifikáció). Elkezdtük a verifikációs rendszer részletes kidolgozását, mely tartalmazza az anyagmérleget, az értékeken alapuló hasznokat, a veszélyeken alapuló kockázatokat, valamint a társadalmi gazdasági mérlegek felvételét. Elkezdtük a döntéstámogató rendszer létrehozását, mely segítséget nyújt a döntéshozóknak és szakembereknek a legalkalmasabb módszer-együttes választásában. Ebben a munkaszakaszban már egy sor kisléptékő laborkísérletet is végeztünk, elsısorban a nagyobb léptékben is kipróbálandó technológiai fejlesztésekhez. A kisléptékő laborkísérletekrıl továbbléptünk olyan technológiai kísérletek irányába, melyekbıl a technológiai paraméterekre vonatkozóan is tudtunk következtetni. Hulladékokkal remediáltunk toxikus fémekkel szennyezett degradálódott talajokat, szerves hulladékokkal javítottuk a talaj élıhely-funkcióját és aktivitását; termesztıközeg elıállítására szolgáló laboratóriumi mikrokozmosz teszteket kezdtünk el az ASA hulladéklerakó oldaláról származó terméketlen anyaggal, négy különbözı anyagú és szerkezető takaróanyag hulladéktalaj és inert hulladék felhasználásával (10. ábra).

6 10. ábra: Mikrokozmoszok az ASA hulladéklerakóról származó anyaggal A kísérletekben felhasznált adalékanyagokat a talajba keverés elıtt fizikai-kémiai analitikai, biológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok alá vettük. A hulladékkal kevert talajok kockázata minden esetben elfogadható mértékő volt vagy lett a kezelés hatására, ami azt jelenti, hogy teljesítette a jelenlegi magyar talajhatárértékeket. A geotechnikai elemek fejlesztése során elsısorban a kapilláris rétegek és kapilláris gátak építıipari hulladékok felhasználásával történı kialakítására fókuszáltunk (11. ábra). Kismérető mikrokozmosz kísérletekben vizsgáltuk a rétegsor egyes tagjainak viselkedését. Megállapítottuk, hogy a beton alkalmas kapilláris gátnak, ugyanakkor a tégla kis szemcsemérető frakció kapilláris víztartó rétegnek. 11. ábra Mikrokozmoszok kapilláris gát és kapilláris víztartó réteg kialakítására Az eddig elért eredményeket 24 db. tanulmányban illetve dokumentumban foglaltuk össze. Ezek egy része már publikus, különféle tudományos fórumokon publikáltuk: A többi még publikáció elıtt áll, honlapunk belsı használatú oldalain hozzáférhetı. A projekt elsı munkaszakasza során eleget tettünk a tájékoztatási tervben vállalt kötelezettségeinknek (elkészült a projekt honlapja, van projekttábla, publikáltunk, elıadásokat tartottunk, posztereket mutattunk be a projekttel kapcsolatos témákban). A vállalt indikátorok teljesítése is a terv szerint halad. A tervezett feladatokat túlteljesítettük, amennyiben elindítottuk a laboratóriumi mikrokozmosz és technológiai kísérleteket és elıkészítettük a szabadföldi kísérletek helyszíneit, hogy a szabadföldön kipróbálandó technológiákat legalább három évig tudjuk monitorozni és értékelni. A SOILUTIL koncepció kipróbálására kiértékeltük (állapotfelmérés, kockázatfelmérés és verifikáció) egy 4 éve folyó fémekkel szennyezett talaj hulladékkal (pernye) történı remediálását (12. ábra).

7 12. ábra: Gyöngyösoroszi szabadföldi kísérlet: csupasz, kezeletlen és kezelt, növényesített parcella Készítette: Gruiz Katalin és Vaszita Emese (BME, ABÉT) Budapest, szeptember 15.

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Vállalati környezetmenedzsment

Vállalati környezetmenedzsment BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Vállalati környezetmenedzsment Szerkesztette: Kerekes Sándor és Kindler József Készült a BKE Környezetgazdaságtani és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22.

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22. Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció 2005. június 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 PROJEKT HÁTTÉR, CÉLKITŐZÉSEK... 4 2 A TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁSA...

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Öko-dizájn FELADATLAPOK. dr. Damjan Krajnc. 2014.

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Öko-dizájn FELADATLAPOK. dr. Damjan Krajnc. 2014. Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Öko-dizájn dr. Damjan Krajnc FELADATLAPOK 2014. november CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 7.05:502.1

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola Kutatási terv Egészségvédő és sportélelmiszerek eredetvédelmének és biztonságának erősítése újonnan kidolgozott analitikai és molekuláris biológiai módszerekkel nyert egyedi paraméterkomplexeket tartalmazó,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben