az INGRAM MICRO Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - hatályos tól visszavonásig -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az INGRAM MICRO Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - hatályos 2014.09.08-tól visszavonásig -"

Átírás

1 az INGRAM MICRO Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - hatályos tól visszavonásig - Preambulum Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik az INGRAM MICRO Magyarország Kft. (1138 Budapest, Madarász V. u ) (továbbiakban: Ingram Micro), mint disztribútor (továbbiakban Disztribútor) és a viszonteladók (továbbiakban Viszonteladók) között létrejövő Viszonteladói Keretszerződés (továbbiakban: VSZ, vagy szerződés) és az ez alapján megkötött egyedi adásvételi/szállítási (továbbiakban együtt: adásvételi szerződés) szerződéseknek. A Viszonteladói Keretszerződések és az egyedi adásvételi szerződések kizárólag az Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényesek. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól a felek közösen el kívánnak térni, arra a felek írásos megállapodása alapján van lehetőség. Amennyiben a felek valamely, az Általános Szerződési Feltételekben is szabályozott kérdésben a VSZ-ben, az adásvételi szerződésben vagy azok módosításában, illetve kiegészítésében eltérően rendelkeznek, ill. a rendelkezéseik egymással ütköznek, a VSZ, ill. adásvételi szerződés (vagy módosítás, illetve kiegészítés) rendelkezése az irányadó. Disztribútor kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa, a módosítások Viszonteladókkal szemben a honlapon (http://hu.ingrammicro.com/) való közzététel napjától hatályosak (a közzététel napját Disztribútor külön megjelöli). Jelen ÁSZF valamennyi melléklete annak elválaszthatatlan részét képezi, csakúgy, mint a jelen ÁSZF, vagy a mellékletek által behivatkozott források. Az ÁSZF és a mellékletek rendelkezéseit egymással összhangban kell értelmezni. 1. A szerződés tárgya 1.1 A Viszonteladókkal kötött Viszonteladói Keretszerződések alapján termékek és saját, illetve közvetített szolgáltatások értékesítésére és forgalmazására kerül sor Magyarország területén. Disztribútor kizárólag nagykereskedőként köt olyan Viszonteladókkal szerződéseket, amelyek tevékenysége között a számítástechnikai termékek forgalmazása szerepel, ill. a tevékenységi körükben az elfogadott tevékenységi kör valamelyikét megjelölte. Az elfogadott tevékenységi körökről a Viszonteladó a honlapon tájékozódhat. A Disztribútor jogosult azonban ettől a feltételtől egyoldalúan eltekinteni. 1.2 Disztribútor különös tekintettel a tulajdonosi kapcsolataira, rögzíti azon elkötelezett szándékát, amely szerint forgalmazási tevékenysége során kiemelten kezeli a nemzetközi irányelveket és ezek betartását a Viszonteladói számára is előírja. A vonatkozó irányelvek a Disztribútor holnapján (http://hu.ingrammicro.com/) cím alatt elérhetők, és az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik (1. sz melléklet). 2. A szerződés létrejötte, hatálya 2.1 A VSZ a felek között létrejöhet papír alapon és elektronikus formában, a papír alapú szerződéskötés esetében is szükséges azonban a Viszonteladó elektronikus regisztrációja a honlapon. A szerződések mindkét forma esetén azon a napon lépnek hatályba, amikor az Ingram Micro a Viszonteladó regisztrációs igényét visszaigazolandó az ügyfélkód megadásával, a Viszonteladó által kötelezően megadott címre küldött elektronikus visszaigazolást megküldte. A VSZ határozatlan időre jön létre. 2.2 Viszonteladó a szerződéskötés során rögzített adatai változásáról 5 munkanapon belül köteles Disztribútort értesíteni. A határidő elmulasztása, vagy téves adatok közlése esetén az ebből eredő hibákért a Viszonteladó felel. A Disztribútor a változások rögzítését követően annak megtörténtéről elektronikus visszaigazolást küld, a változások átvezetését a visszaigazolás átvételétől kell megtörténtnek tekinteni. Viszonteladó értesítési kötelezettsége ebben a körben kiterjed különösen a tulajdonosi viszonyokat érintő, valamint a vezetési és pénzügyi tevékenységével kapcsolatos változásokra. 1

2 3. Eseti szerződések 3.1 Az eseti szerződések a Viszonteladó által útján, vagy a honlapon keresztül leadott megrendelés alapján, annak útján történő visszaigazolásával jönnek létre. A megrendelés visszaigazolásával esik egy tekintet alá a számla és a szállítólevél kiállítása is. Disztribútor rögzíti, hogy egyedi esetekben saját belátása szerint elfogadhat szóbeli megrendelést is, ill. a megrendelés meghatározott eljárási rendjétől eltérhet. Ez esetben szóbeli megrendelés esetén is irányadó az, hogy a visszaigazolással esik egy tekintet alá számla és a szállítólevél kiállítása is. 3.2 Viszonteladó a megrendelést Felek eltérő külön megállapodása hiányában - nem jogosult visszavonni, vagy módosítani. 3.3 Disztribútor továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelések teljesítését speciális feltételekhez, vagy pénzügyi konstrukcióhoz kösse, vagy ilyen konstrukciókat kizárjon. Disztribútor jogosult továbbá a visszaigazolást illetve teljesítést felfüggeszteni, ill. elutasítani, ha a gyártó bármilyen okból nem képes a megrendelt árut leszállítani, ill. kétség merül fel a Viszonteladó hitelképességével kapcsolatban. A Disztribútor ez utóbbi esetre fenntartja magának a jogot arra, hogy a vételár megfizetésének módját a 4.5 pontban rögzítettek szerint megváltoztassa. 3.4 A megrendelések teljesítése általában raktárról történik. A raktáron nem található termékek esetében adott szállítási határidő tájékoztató jellegű, teljesítése a gyártó beszállítási lehetőségeitől függ, és erre tekintettel indokolt mértékben meghosszabbodhat. Felek ellenkező megállapodása hiányában a szállítási határidő bármilyen okból történő meghosszabbodása esetén elállási jog nem illeti meg, és kárai vagy egyéb igénye érvényesítésére nem jogosult. A teljesítés időpontja a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás átadásának időpontja; Felek kifejezetten kikötik, hogy a teljesítés helye valamennyi létrejövő ügylet esetében a Disztribútor székhelye. 3.5 Disztribútor a honlapján Termékkatalógust és Készletinformációt tehet közzé. A Termékkatalógusban és a Készletinformációban közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát Disztribútor fenntartja, azok helytállóságáért Disztribútor felelősséget nem vállal. 3.6 Felek a Viszonteladói Keretszerződés, csakúgy mint az az alapján létrejövő eseti szerződések esetében rögzítik, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 5. (3) és 6. (4) bekezdéseiben biztosított lehetőséggel élve a fenti szabályokat a törvény rendelkezéseitől (5. (2) bek. és 6. (1)-(2) bek.) eltérően a fentiek szerint állapították meg. 4. Árak és fizetési feltételek 4.1 A Disztribútor fenntartja magának a jogot, hogy az általa forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról a honlapján letölthető formában árlistát tegyen közzéamely árlista kötöttség nélküli és tájékoztató jellegű. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Disztribútor fenntartja magának a jogot továbbá ezen árlista egyoldalú megváltoztatására. 4.2 Viszonteladó az átvett áru és/vagy teljesített szolgáltatás ellenértékét a számlán megjelölt határidőn belül köteles megfizetni. Amennyiben a számla ellenértékének megfizetése átutalással történik, akkor minősül teljesítettnek, ha az a Disztribútor számláján jóváírásra került. Késedelmes fizetés esetén a Disztribútor a Ptk. 6:155. (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány követelésére jogosult. Viszonteladót egyoldalú visszatartási vagy beszámítási jog nem illeti meg. Felek eltérő megállapodása hiányában nem jogosult továbbá a Disztribútorral szemben esetlegesen fennálló követeléseit harmadik személyre engedményezni. 2

3 4.3 Disztribútor számlát elektronikus úton állít ki, az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény rendelkezései szerint Viszonteladó jelen ÁSZF elfogadásával az elektronikus számlázásról szóló feltételeket tudomásul veszi, és az elektronikus számlázást elfogadja. 4.4 Disztribútor jogosult a visszaigazolásban megadott árat egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben a számlakiállítás időpontjában a HUF/USD, HUF/EURO (terméktől/szolgáltatástól függően) MNB deviza eladási árfolyama eltér a visszaigazolás időpontjában figyelembevett árfolyamtól, és/vagy abban az esetben is, ha az árban érvényesített járulékos költségek hatósági döntés alapján módosulnak. Az áremelés indokát a Viszonteladó kérésére igazolni kell. 4.4 Az árak EXW paritás (Incoterms 2011) mellett érvényesek, nem tartalmazzák a biztosítás és a kiszállítás költségeit, amely költségek a Viszonteladót terhelik. 4.5 Disztribútor fenntartja magának a jogot arra, hogy a fizetési feltételeket a Viszonteladóra nézve egyoldalúan módosítsa, különös tekintettel a fizetési módra (készpénz/átutalás), a fizetési határidőre, vagy a biztosíték adására (kezes, bank garancia, beszámítás és/vagy engedményezés kizárása stb.). Az átutalásos fizetésre aktuálisan rendelkezésre álló keret ( Keretösszeg ) a Viszonteladó által a Disztribútor honlapján (a Viszonteladó hozzáférési jelszavával elérhető saját webes felületen) elérhető és megismerhető. 4.6 Disztribútor rögzíti, hogy a tőle megvásárolt egyes áruk és szolgáltatások esetében a gyártó speciális kedvezményes árazási feltételeket és árakat biztosít a Viszonteladók és azok végfelhasználói számára. A Viszonteladó a speciális kedvezményes ár elfogadásával elismeri, hogy a gyártó speciális árazásra vonatkozó feltételeit megismerte és azt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadta. Amennyiben ezen feltételtől eltér, úgy Viszonteladó köteles az ezzel okozott valamennyi kárt és költséget megfizetni Disztribútor részére. 5. A tulajdonjog fenntartása 5.1 A szerződést képező áruk tulajdonjogát Disztribútor kifejezetten fenntartja a Viszonteladó fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig. A vételár megfizetéséig Viszonteladó nem jogosult ezen termékekkel rendelkezni, azokat elzálogosítani, vagy bármilyen más módon megterhelni. 5.2 Amennyiben ilyen termékeket más árukkal összeépítenek, feldolgoznak vagy összekevernek, a Disztribútor tulajdonjoga az ily módon létrejött termékekre a számlaértékkel arányosan fennáll. 5.3 Amennyiben Viszonteladó a kikötött határidőt 15 nappal meghaladóan sem teljesíti fizetési kötelezettségét, Disztribútor tulajdonjoga alapján jogosult a szerződéstől való elállás mellett az áru visszaszolgáltatását követelni, vagy a Viszonteladótól az ő költségén - visszavenni. 5.4 Disztribútor rögzíti, hogy a tulajdonjog fenntartásra vonatkozó jelen kikötés nem minősül halasztott fizetési biztosítéknak. 6. A felek felelőssége 6.1 Az áru átadásakor a kockázat és kárveszély a Viszonteladóra átszáll. Az áru fizikai átadására a Disztribútor raktáránál kerül sor a szállítmányozó/fuvarozó vagy a Viszonteladó részére. Amennyiben Disztribútor a megrendelt árut a Viszonteladó alkalmazottja/képviselője/megbízottja stb. részére adja át, az eljáró személy áru átvételére vonatkozó felhatalmazását, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. A Viszonteladó nevében eljáró fenti személyt olyannak kell tekinteni, mint aki az áru átvételére jogosult. 6.2 Az áru átvételét az átvevő köteles a szállítólevélen leigazolni, amennyiben semmilyen észrevétellel nem élt, az árut rendben átvettnek kell tekinteni. Az árut átvevő személyazonosító adatai (különösen: név, személyi igazolvány szám, aláírás) a szállítólevélen rögzítésre kerülnek. Az adatok feltüntetése Viszonteladó felelőssége, amennyiben a fent megjelölt adatok feltüntetése hiányzik, az árut akkor is rendben átadottnak kell tekinteni. 3

4 6.3 Az egyes termékekre vállalt/fennálló jótállási, szavatossági és/vagy termékfelelősségi kötelezettségei teljesítésén túl Disztribútor nem felel a Viszonteladónál bármely okból jelentkező egyéb kárért, elmaradt haszonért, költségekért. Disztribútor a felelősségét kifejezetten kizárja. A jótállásból eredő vagy szavatossági igények a törvényi rendelkezések szerint kerülnek teljesítésre. 6.4 Disztribútor nem tartozik felelősséggel azokért a webes felületen történt tranzakciókért (megrendelés, bejelentkezés, adatmódosítás, stb.), amelyek a Viszonteladó tudtán és akaratán kívül a Cégadminisztrátor, vagy az általa regisztrált Felhasználók által használt bejelentkezési név, jelszó, vagy egyéb azonosító jogosulatlan felhasználásával történtek. Disztribútor a kártérítési vagy egyéb felelősségét Viszonteladóval, ill. bármely harmadik személlyel szemben erre nézve is kifejezetten kizárja. 7. A szellemi tulajdon védelme 7.1 Disztribútor kinyilvánítja, hogy az általa forgalmazott áruk és szolgáltatások harmadik fél a szellemi alkotásaihoz fűződő, szerzői jogait, iparjogvédelmi jogokat, vagy más hasonló jogokat nem sértenek. Kinyilvánítja továbbá, hogy kizárólag olyan árukat/szolgáltatásokat forgalmaz, amelyek a fenti jogosultak hozzájárulásával, felhatalmazásával rendelkeznek. 7.2 Erre tekintettel Disztribútor rögzíti, hogy a szellemi alkotásokhoz fűződő, szerzői és egyéb jogok, iparjogvédelmi jogok, vagy más hasonló jogok megsértése miatt felelősséggel nem tartozik, és kifejezetten rögzíti, hogy ilyen felelősséget nem vállal. 8. Vis Major Jelen szerződés alkalmazásában felek vis majornak tekintik az olyan körülményeket, amelyek felek akaratától függetlenül következnek be, és nem voltak előre láthatóak és mint ilyenek a szerződés teljesítését hátrányosan befolyásolják, így valamelyik szerződő felet a teljesítésben akadályozzák vagy korlátozzák. Felek vis majornak tekintik különösen a következő nem várt eseményeket: természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók), tűz, robbanás, járvány, radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés, háború vagy más konfliktusok (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények, zendülés, rendzavarás, zavargások. Vis major bekövetkezése esetén a szerződés teljesítésében akadályozott fél köteles a másik felet a vis major bekövetkezéséről a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban értesíteni. Felek az értesítés kézhezvételét követően tárgyalásokat kezdenek a szerződés teljesítéséről, a határidők módosításáról, stb. 9. Titoktartási kötelezettség 9.1 Felek kötelesek a jelen Szerződés (megkötés, teljesítés, Webshop használat, stb.) kapcsán tudomásukra jutott minden tényt, információt, adatot, megoldást bizalmasan, üzleti titokként, ill. védett ismeretként kezelni és azokat mind a szerződés hatálya alatt, mind annak megszűnését követően is megőrizni, azokat nem jogosultak harmadik személy tudomására, vagy nyilvánosságra hozni. Kivételt képez ez alól különösen az éves audit ellenőrzés, a bíróságok vagy más hatóságok által folytatott eljárásban tett adatközlés, ill. a jogszabály által kötelezően előírt adatközlés, valamint az anyavállalat vagy a gyártó által előírt adatszolgáltatás. 9.2 Jelen pontban előírt kötelesség megszegésért Viszonteladó teljes körű és mértékű kártérítési felelősséggel tartozik. Kártérítési felelőssége kiterjed az alvállalkozója illetve az igénybe vett teljesítési segédje tevékenységére is. 10. Adatvédelmi rendelkezések 10.1 Felek kölcsönösen rögzítik, hogy csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.)rendelkezéseivel összhangban gyűjthetnek, kezelhetnek, rögzíthetnek személyes adatokat Amennyiben a szerződés létrejötte és teljesítése során Disztribútor személyes adatokat rögzít, az adatok megadásával az adatkezeléshez való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni figyelemmel arra is, hogy a személyes adatokra a Viszonteladói szerződéskötés, ill. regisztráció, valamint a felek közötti kereskedelmi együttműködés érdekében van szükség. 4

5 11. Marketing-kommunikációs nyilvántartásba vétel Viszonteladó a szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Disztribútor marketingkommunikációs nyilvántartásában rögzítse, és ilyen célokból vele kapcsolatba lépjen és az adatokat erre felhasználja ill. továbbítsa. 12. Korrupció ellenes rendelkezések 12.1 Viszonteladó vállalja és megerősíti, hogy nem teljesített és nem is fog teljesíteni sem közvetlen, sem közvetett kifizetést, nem ajánlkozik teljesítésre és mást sem hatalmaz meg bármilyen pénz vagy ajándék adására, nem tesz ilyen cselekedetre ígéretet, illetve nem hatalmaz meg ilyen cselekedetre mást, nem juttat semmilyen értéket bármilyen kormányzati hivatalnoknak vagy közvetlen családjának annak érdekében, hogy befolyásolja a kormányzat vagy az egyén viselkedését vagy döntését - közvetve vagy közvetlenül elősegítendő, hogy a Vevő vagy az Ingram Micro szerezze meg vagy tartsa meg az üzleti lehetőséget, illetve megengedhetetlen előnyökhöz jusson Disztribútor jelen korrupció ellenes kikötések megsértése esetén jogosult a Viszonteladóval szemben a rendelkezés megsértéséből eredő valamennyi igénye és teljes kára megtérítését követelni. 13. A Viszonteladói Keretszerződés megszűnése 13.1 A szerződés megszüntethető a felek közös megegyezése alapján felek írásbeli megállapodásával, valamint rendes, ill. rendkívüli felmondással. Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik félhez ajánlott (tértivevényes) levélben intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). Bármelyik fél jogosult továbbá a szerződést a másik félhez ajánlott (tértivevényes) levélben intézett egyoldalú írásbeli, indoklással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal (rendkívüli felmondás) megszüntetni. A szerződés rendkívüli felmondásának a szerződésben rögzített kötelezettségek súlyos megszegése esetén van helye. Viszonteladó részérő súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha 30 napon túli lejárt tartozása van A szerződés megszűnik, abban az esetben is, ha bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik, ill. Viszonteladó csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás, ill. más hasonló eljárás hatálya alá kerül, az eljárás megindulásának napjával A szerződés bármely okból történő megszűnését követően felek eltérő megállapodása hiányában - a már teljesített szolgáltatások után a felek kötelesek egymással elszámolni, a már érvényesen létrejött eseti szerződéseket pedig teljesíteni. 14.Vegyes rendelkezések 14.1 Felek a szerződéssel, ill. a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással szemben kötelesek írásban megtenni, ahol jelen ÁSZF, VSZ, vagy a felek külön megállapodása másként nem rendelkezik, felek írásbelinek fogadják el az -en vagy telefaxon eljuttatott elektronikus, ill. telefax üzenetet is Jelen ÁSZF rendelkezései egymástól elválaszthatóak, amennyiben valamely rendelkezés érvénytelenségét állapítanák meg, az az egyéb rendelkezéseket nem teszi érvénytelenné. Az érvénytelen rendelkezések helyett a jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben felek között a Magyar Köztársaság joga, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók Felek között jelen ÁSZF, vagy az alapján létrejövő VSZ, ill. egyedi szerződések során keletkezett jogvitáikat igyekeznek egymás között békés, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnek eredményre bármelyik fél jogosult a bírósághoz fordulni. Felek rögzítik továbbá, hogy a létrejövő ügyletek tekintetében az ügyletkötés és a teljesítés helye Disztribútor székhelye. 5

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK viszonteladói tevékenységre A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a biztributor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 1. oldal Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek Érvényben 2015. február 1 től 1. Általános rendelkezések 1) Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

"LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz

LÁNG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz "LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Hatály A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben