MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF))

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF))"

Átírás

1 MAVIKA ÁSZF MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF)) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Magyar Vitorlás Központ (a továbbiakban: MVK) és a Kártyabirtokos között a Magyar Vitorlás Kártya jelen ÁSZF-ben szabályozott módon történő igénylésével és a Magyar Vitorlás Kártya átvételével létrejött, a jelen ÁSZF-ben említett kedvezményeket, egyéb előnyöket biztosító Magyar Vitorlás Kártya használata során irányadó és alkalmazandó szerződéses feltételeket. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 1) MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA: Magyar Vitorlás Kártya felirattal és logóval, Magyar Vitorlás Szövetség logóval, Nemzeti Egységes Kártyarendszer logóval ellátott, a Bejárható Magyarország Keretprogramhoz illeszkedő, a Nemzeti Egységes Kártyarendszer specifikációjának megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (a továbbiakban: Kártya). 2) IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki: - versenyengedélyes sportoló, vagy - az MVSZ tag szervezetének tagja vagy alkalmazottja, - Magyarországon lajstromozott vitorlás hajó tulajdonosa, vagy - kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetői engedéllyel rendelkezik, és a Magyar Vitorlás Kártya kiállítására vonatkozó igényét bejelenti, a Kártya Igénylőlapot kitölti és aláírja. 3) KÁRTYABIRTOKOS: Magyar Vitorlás Kártyával jogszerűen rendelkező személy. 4) ELFOGADÓ PARTNER: Az MVK-val a szerződéses jogviszonyban álló és a Magyar Vitorlás Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet. 5) ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján az MVK által megjelölt, a Magyar Vitorlás Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.). 6) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által - az Elfogadó Hely regisztrációja alkalmával, a Magyar Vitorlás Kártya Szabályzat alapján - vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Magyar Vitorlás Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell. 7) ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár. 8) KIBOCSÁTÁSI DÍJ: a Magyar Vitorlás Kártya igénylésekor a Kártya kibocsátásáért a Kártyabirtokos által fizetendő összeg. 9) KÁRTYADÍJ: a Magyar Vitorlás Kártya használatáért a Kártyabirtokos által évente fizetendő összeg, mely minden esetben az adott naptári évre értendő. 10.) IGÉNYLŐLAP: a Magyar Vitorlás Kártya igényléséhez, kiállításához és átvételéhez szükséges, olvashatóan és érthetően az igénylő által kitöltendő formanyomtatvány, vagy elektronikus űrlap. 11.) ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: A Kártya érvényességi ideje a kibocsátás évét követő második naptári év utolsó napjáig tart. 1

2 MAVIKA ÁSZF 1. Az ÁSZF elfogadása 1.1. A Kártyabirtokos az Igénylőlap kitöltésével és aláírásával kijelenti, hogy az Igénylőlap, valamint a jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el Az MVK a jelen ÁSZF-et kifüggeszti és elérhetővé teszi az MVK állandó budapesti irodájában, a nyári időszakban ideiglenes balatonfüredi irodájában, valamint az MVK honlapján (www.magyarvitorlaskozpont.hu), továbbá a Kártya honlapján (www.magyarvitorlaskartya.hu ) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét. 2. A szerződés létrejötte, módosulása, megszűnése 2.1. A Kártyabirtokos és az MVK közötti, a Kártya Igénylő részére történő elkészítésére és átadásátvételére vonatkozó, valamint a Kártya rendeltetésszerű használata során a Felek által alkalmazandó szabályokat rögzítő szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Igénylő személyesen vagy elektronikus úton - az előírásoknak megfelelően, szabályosan - kitöltötte és az MVK rendelkezésére bocsátotta az Igénylőlapot, ezáltal elfogadva az ÁSZF-et, továbbá maradéktalanul megfizette a Kibocsátási Díjat, azonban a szerződés hatályba lépésének napja minden esetben a Kártya átvételének napja Az MVK a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha: - a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Igénylő valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott; - az Igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek; - az Igénylő a Kibocsátási Díjat nem fizeti meg. Amennyiben az Igénylő által kitöltött Igénylőlap hiányos, az MVK annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén az MVK a már megfizetett Kibocsátási Díjat nem köteles visszafizetni Az MVK jogosult arra, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. Az MVK a módosításról köteles haladéktalanul az MVK és a Kártya 1.2. pontban rögzített internetes oldalán tájékoztató közleményt közzétenni azzal, hogy amennyiben a Kártyabirtokosra nézve a módosítás bármilyen szempontból hátrányos következménnyel járna, a módosítást követő 90 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést Az MVK és a Kártyabirtokos közötti szerződéses jogviszony az alábbi módokon szűnik meg: - írásba foglalt közös megegyezéssel, a Felek által meghatározott időpontban; - a Kártyabirtokos felmondása esetén a 30 napos felmondási idő lejártával; - a Kártyabirtokos 2.3 pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén, a felmondás közlésével; - a Kártyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatközlés, a Kártya jogosulatlan használata, stb.) esetén az MVK azonnali hatályú felmondásával, a felmondás közlésével; - a jogosultsági feltételek megszűnésével; - a Kártya Érvényességi idejének lejártával A szerződéses jogviszony bármely 2.4. pontban foglalt okból történő megszűnése esetén a Kártyabirtokos köteles a Kártyát az MVK-nak 8 munkanapon belül visszaszolgáltatni. 3. A Felek jogai és kötelezettségei 3.1. Az Igénylő az Igénylőlapon köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Az Igénylő/Kártyabirtokos az adataiban bekövetkezett változást köteles 5 munkanapon belül az MVK-nak írásban bejelenteni A Kártyabirtokos jogosult a Kártyát az Érvényességi időn belül birtokolni, használni, de a Kártya tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tulajdonosa az MVK. 2

3 3 MAVIKA ÁSZF 3.3. Az Igénylő köteles a Kártya igénylése alkalmával a Kártya kibocsátásáért a mindenkor aktuális és az MVK által közzétett Kibocsátási Díjat készpénzben, vagy átutalással megfizetni a 4.2. pontban foglaltaknak megfelelően A Kártyabirtokos az Érvényességi idő alatt köteles a Kártyát évente megújítani, az MVK által meghatározott és közzétett Kártyadíj készpénzben, vagy átutalással történő megfizetésével, a 4.2. pontban foglaltaknak megfelelően minden év december 31. napjáig. A Kártyadíj megfizetésének elmulasztása esetén a Kártyabirtokos nem jogosult a Kártya használatára, így a kedvezmények igénybevételére, az MVK pedig jogosult a Kártyát letiltani. Amennyiben a Kártyadíj az adott naptári év folyamán utóbb megfizetésre kerül, a Kártyabirtokos ismét jogosulttá válik a Kártya használatára, illetve az MVK az letiltott Kártyát aktiválja Banki átutalás során az Igénylő/Kártyabirtokos a következő adatokat köteles megjelölni: Kedvezményezett megnevezése: Magyar Vitorlás Központ Kedvezményezett bankszámlaszáma: Közlemény rovat: az Igénylő/Kártyabirtokos neve, születési ideje; utalás jogcíme; Magyar Vitorlás Kártya; továbbá a Kártya megújítása esetén a Kártya sorszáma A jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően igényelt és átvett Kártya nem váltható vissza és ezen az alapon a kifizetett Kártyadíj sem igényelhető vissza A Kártyabirtokos a Kártya adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja A Kártyabirtokos felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, illetve a Kártya Kibocsátási Díját nem követelheti vissza Jelen ÁSZF alapján a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az MVK a Kártya üzemeltetése során a Kártyabirtokos által az Igénylőlapon rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje, az adatok feldolgozására a Grepton Informatikai Zrt. (Cg ; székhely: 1116 Budapest, Kondorfa utca 10.) részére a Kártya üzemeltetéséhez kapcsolódóan, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.) részére a Kártya megszemélyesítéséhez kapcsolódóan, továbbá harmadik személynek a Kártya üzemeltetéséhez kapcsolódóan megbízást adjon, továbbá a Kártya igénylés jogosságának megállapítása érdekében az igénybevételre való jogosultságot és a személyazonosító és lakcímadatokat ellenőrizze a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben, illetve az eredeti személyazonosító és lakcímkártya megtekintésével A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő személyes adatokat az MVK személyazonosításra nem alkalmas módon, statisztikai célra felhasználja Az MVK az Igénylő adatait csak a Kártya előállításához, (illetve megújításához) szükséges mértékben és a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének céljára kezelheti, illetve adhat megbízást harmadik személynek az adatok feldolgozására A Kártyabirtokos adatait az MVK a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, az MVK köteles az Igénylő adatait törölni, azokat nem tárolhatja Az MVK jogosult az Elfogadó Helyek adatait saját internetes oldalán közzétenni, illetve az általa megjelentett kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni Az MVK felelősséggel tartozik azért, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa Technikai meghibásodás esetén az MVK szüneteltetheti a kártyaigénylést és gyártást, valamint a kedvezménynyújtást. Az ilyen körülményről az MVK internetes oldalán tájékoztatás tesz közzé A Kártyabirtokos köteles a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.

4 4. A Kártya igénylése és rendelkezésre bocsátása 4 MAVIKA ÁSZF 4.1. Az Igénylő a Kártyát az alábbi módokon igényelheti: - személyesen igénylőlap kitöltésével és leadásával az MVK irodáiban; - interneten a kitöltött igénylőlap elküldésével, minden esetben a Kibocsátási Díj megfizetésének igazolásával. Figyelemmel arra, hogy a Kártya a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez (a továbbiakban: NEK) illeszkedik, az Igénylő az igényléssel egyidejűleg vállalja, hogy amennyiben még nem vett részt okmányirodai NEK adat-felvételezési folyamatban, úgy felkeresi a lakóhelye szerint illetékes okmányirodát a Kártya megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezése céljából. 14 éven aluli Igénylő részére törvényes képviselője igényelhet Kártyát. 18 éven aluli Igénylő esetében az igénylés további feltétele a törvényes képviselő nyilatkozata az igényléshez történő hozzájárulásról A Kártya Kibocsátási Díj, illetve az éves Kártyadíj megfizetése az alábbi módokon lehetséges: - személyes igénylés esetén készpénzben történő fizetéssel az MVK irodáiban; - internetes igénylés esetén átutalással történő fizetés (számlaszám: ) Internetes igénylés esetén az MVK kérésére az Igénylőnek az átutalást hitelt érdemlően kell bizonyítani A Kártya Kibocsátási Díja január 01. napjától: - versenyengedélyes sportoló részére egyszeri Forint, - minden további igénylésre jogosult részére egyszeri Forint. A Kártya éves Kártyadíja január 01. napjától: - versenyengedélyes sportoló esetén a versenyengedély díja tartalmazza, - minden további igénylésre jogosult esetén Forint / év, azonban az első éves Kártyadíj ingyenes Mind személyes igénylés esetén, mind interneten keresztül történő igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a hatósági nyilvántartás adatai alapján történik. Személyes igénylés esetén azonban az Igénylőlapon feltüntetett adatokat az ügyintéző jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatok összevetése útján is Az Igénylő a Kártyát minden esetben postai úton veheti át Az MVK az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 8 napon belül a megrendelést továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban KEK KH) részére, és a Kártya KEK KH által történt elkészítését követően legfeljebb 15 napon belül, postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő lakóhelyére Az Igénylő köteles a Kártya átvételekor a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés észlelése esetén azt jelezni. 5. A Kártya használata 5.1. A Kártyához részben kedvezmények, részben szakrendszeri szolgáltatások kapcsolódnak, melyek a Kártya átvételét követően haladéktalanul igénybe vehetők. A Kártya névre szóló, és használata nem ruházható át A Kártyabirtokos a Kártyához fűződő kedvezményeket a Kártya Érvényességi ideje alatt személyesen érvényesítheti az Elfogadó Helyeken A Kártyabirtokos a Kártya használatával az adott időszakban az MVK-VAL szerződésben lévő Elfogadó Partner által biztosított kedvezményeket veheti igénybe Az Elfogadó Partner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyával igénybe vehető kedvezmények más akciókkal összevonhatók-e Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek - autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. - esetén nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.

5 5 MAVIKA ÁSZF 5.6. Az MVK fenntartja magának a jogot a kedvezmények körének és mértékének megváltoztatására A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az Elfogadó Helyen a kedvezmény igénybe vételét megelőzően felmutatni, továbbá kérésre a Kártyát és a személyazonításhoz szükséges okmány(ok)at a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából átadni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt - a jogosultság megállapítását követően - köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni Az MVK az aktuális Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket, valamint a Kártyával igénybe vehető szakrendszeri szolgáltatásokat közzéteszi az MVK, valamint a Kártya 1.2. pontban meghatározott honlapján, illetve a Magyar Vitorlás Kártya irodáiban Az MVK fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a kedvezmények mértékét, továbbá a Kártyával igénybe vehető szakrendszeri szolgáltatásokat egyoldalúan megváltoztassa Az MVK az esetleges változásról annak hatálybalépését megelőzően köteles az MVK, valamint a Kártya 1.2. pontban meghatározott honlapján tájékoztató hirdetményt közzétenni, illetve a Kártyabirtokosnak a Kártya igénylése során megadott címre értesítést küldeni Az Elfogadó Partner a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó tájékoztatást tesz közzé (elfogadóhelyi matrica) A Kártyabirtokos a Kártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit Az érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a Kártya elfogadását és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonja és az MVK-nek átadja, amennyiben - a Kártyát nem az arra jogosult személy használja; - a Kártya felhasználója által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártyabirtokos adataival; - a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel A Kártya elfogadásának megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásárlása ellenértékét vagy elállhat a vásárlástól. 6. A Kártya letiltása, pótlása 6.1. Kártyát az MVK, illetőleg a Kártyabirtokos jogosult letiltani Az MVK jogosult letiltani a Kártyát, ha - a Kártya elvesztéséről, ellopásáról, illetve a Kártyával való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást; - a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat A Kártyabirtokos köteles az MVK részére bejelenteni legkésőbb az annak okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül, ha a Kártyát elveszítette, ellopták vagy az megrongálódás következtében használhatatlanná vált A Kártya elvesztése, ellopása, illetve megrongálódása esetén a Kártyabirtokos az általános szabályok szerint igényelhet új Kártyát. Az új Kártya átvételéig a Kártyabirtokos a kedvezmények igénylésére nem jogosult. A Kártyabirtokos köteles továbbá megfizetni az új Kártya Kibocsátási Díját. A Kártya pótlásának mindenkor aktuális díját az MVK által közzétett tájékoztató tartalmazza A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási kérelemnek - függetlenül annak közlési módjától - tartalmaznia kell a Kártyabirtokos nevét, születési

6 MAVIKA ÁSZF helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakóhelyét, a Kártya kiállításának napját és számát. Az MVK a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a Kártya letiltása végett. 7. Vegyes rendelkezések 7.1. A Kártyabirtokos az ÁSZF hatálybalépésének időpontjától információ-, illetve segítségkérés céljából igénybe veheti az MVK irodák munkatársait, az alábbi elérhetőségeken: Cím: 8251 Zánka külterület, HRSZ: 030/13 Telefon: A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-fel kapcsolatban, az MVK nevében a kommunikációs vezető és a főtitkár jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni Az MVK a Kártyabirtokossal szemben felel az adatok biztonságáért, megfelelő védelméért, az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek betartásáért. Az MVK a Kártya esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel Az MVK nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be: - a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat; - a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el; - a Kártyabirtokos nem veszi át a részére postai úton megküldött Kártyát; - a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, - az MVK az ÁSZF feltételeit (pl. díjak, költségek, stb..) módosította; - az Elfogadóhelyi Partnerek szerződésszegése; - az MVK szerződött partnerei szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott magatartása Az Igénylő az igénylés során nyilatkozik arról, amennyiben nem kívánja megkapni az MVK hírleveleit, tájékoztató kiadványait AZ MVK és a Kártyabirtokos között a Kártya programmal kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók. 6

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Működési Szabályzat) célja a Dr. Weiss Patika

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) CO-OP Klub Kártyaközpont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-09-951461 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2011. július 1-jétől Általános

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben