KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ Hatályba lépés dátuma: augusztus 26.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ Hatályba lépés dátuma: 2013. augusztus 26."

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ A jelen Kiegészítő Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a DHL Express Általános Szállítási Feltételekkel valamint a DHL Belföldi Általános Szállítási Feltételekkel együttesen, azokkal összhangban meghatározza a postai szolgáltatások keretén belül, valamint az azon kívül nyújtott, expressz szállítási - és ahhoz kapcsolódó kiegészítő - szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelességeit. A Szabályzat a postai szolgálatásokról szóló évi CLIX. Törvény ( Postatv. ), valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII. 4.) Kormányrendelet ( Korm. r. ) és az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján készült. A Szabályzat hatályos szövegét a valamennyi kirendeltségén és küldemény-felvételi helyén valamint internetes honlapján az Ügyfelei számára hozzáférhetővé teszi. A módosításokat a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal honlapján nyilvánosságra hozza, és valamennyi kirendeltségén ezzel egy időben ugyancsak hozzáférhetővé teszi. Az Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a, mint Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a kihirdetett nemzetközi szerződések kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. Az Szabályzat a Magyar Köztársaság területén a -re, valamint annak szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekre terjed ki. Az Szabályzat a DHL Express Általános Szállítási Feltételekkel valamint az 1. mellékletben lévő DHL Belföldi Általános Szállítási Feltételekkel együttesen irányadó. Szolgáltató A (a továbbiakban DHL) a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által cégjegyzékszámon nyilvántartott, a Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH és a Deutsche Post International B.V. 100%-os tulajdonában levő vállalat. Székhelye:, Fehérakác u. 3. Kirendeltségeinek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. Felügyeleti szervek: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest, Ostrom u Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 75 Tel: (06 1) Fax: (06 1) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 102 Tel: Fax: /7

2 Szolgáltatások Postai szolgáltatások: a DHL DOMESTIC EXPRESS, DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE, DHL ECONOMY SELECT, DHL IMPORT ECONOMY SELECT, DHL GLOBALMAIL BUSINESS, DHL SPRINTLINE, DHL SECURELINE, DHL EXPRESS EASY Nem postai szolgáltatások: a Postatörvény által nem postainak minősített szolgáltatást a DHL Express nem végez. Többletszolgáltatások: küldemény biztosítás, hiteles kézbesítési igazolás, távol eső területek elérése, hétvégi kézbesítés, speciális vámkezelési szolgáltatások, duties and taxes paid szolgáltatás, neutral delivery szolgáltatás, veszélyes áruk szállítása, nagy súlyú és túlméretes csomagok kezelése, speciális küldeményfelvétel és kiszállítás, nem kézbesíthető küldemények kezelése, újraszámlázás, nyomtatott számla, felvételi megbízás, utánvét, dokumentumkezelés, csomagolóanyagok, csomagoltatás, online küldemény nyomon követés, időgarantált kézbesítés (reggel 9:00-ig vagy 10:30-ig, illetve déli 12:00-ig történő kézbesítési opciók). A többleszolgáltatások elréhetősége szolgáltatás típusonként eltérő lehet. Feladható küldemények méret és súlyhatárai: Az ezzel kapcsolatos szabályok a honlapon elektronikus formában, valamint a DHL kirendeltségein nyomtatott formában is elérhetőek, illetőleg az Ügyfél kérésére a DHL a megadott címre postai úton is megküldi. A küldemény címzésének adattartalmára és elhelyezésére vonatkozó előírások: A küldemény DHL általi átvétele a mindenkor érvényes és forgalomban lévő fuvarokmány (fuvarlevél) ellenében történik, melynek a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, kötelezően kitöltendő adatai: Költségviselő adatai (személye, partnerkód vagy fizetés egyéb módja), Feladó adatai (partnerkód, kapcsolattartó neve, cégnév, cím, irányítószám, telefonszám vagy cím), Címzett adatai (cégnév, kiszállítási cím, irányítószám, ország, kapcsolattartó neve, telefonszám vagy cím), Küldemény adatai (darabszám, összsúly, méret, küldemény tartalma és mennyisége), Alapszolgáltatás kiválasztása, Feladó nyilatkozata (aláírás, dátum). A fuvarokmányon az Ügyfél által igényelt szolgáltatástípusnak megfelelően, szükség szerint kell kitölteni a következő adatmezőket: Küldemény bizosítás és érték (amennyiben igénybe kívánja venni), Vámkövetelmények (vámáru esetén), Kiegészítő szolgáltatások (amennyiben igénybe kívánja venni), Feladó referencia vagy egyéb azonosító (amennyiben van). A fuvarokmány kizárólag a feladó általi szabályszerű (gazdasági társaságok esetén cégszerű) aláírásával együtt érvényes. A szolgáltatás minőségével kapcsolatos nyilatkozat: elveszett és megsemmisült küldemények maximális aránya: 1%, sérült küldemények maximális aránya: 1%. Külföldre szóló postai küldemény esetében a cím szerinti és a kezelésben részt vevő országban hatályos behozatali tilalommal (korlátozással) kapcsolatos szabályok a honlapon, valamint a Kirendeltségein nyomtatott formában is elérhetőek, illetőleg az Ügyfél kérésére a DHL a megadott címre postai úton is megküldi. 2/7

3 Ügyfél A DHL ügyfele az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki / amely jelen Szabályzatban lefektetett, vagy egyedi szerződésben rögzített feltételekkel a szolgáltatását igénybe veszi, vagy szerződéses viszony nélkül kapcsolatot létesít vele. Küldemény feladása esetén Ügyfélnek a fuvarlevélen megbízóként feltüntetett természetes vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet tekintjük. Amennyiben a szolgáltatásról ÁFA-s számla kerül kiállításra, úgy a számlán szereplő és fizetésre kötelezettként feltüntetett fél tekintendő Ügyfélnek akkor is, ha a fuvarlevélen ettől eltérő feladó szerepel. 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 1.1. Szerződés létrejötte A szolgáltatási szerződés létrejöttének esetei: - a küldemény szolgáltató által történő átvételével és az átvétel fuvarokmányon történő kölcsönös írásbeli elismerésével - a küldeményeknek a szolgáltató által kihelyezett gyűjtőládákba történő elhelyezésekor a küldemény gyűjtőládából való kivételével, és az átvétel idejének aláírással történő igazolásával - írásba foglalt szerződés, megállapodás, ajánlat vagy megbízás felek általi kölcsönös aláírásával A szolgáltatás díjának kiegyenlítése ha erről a felek másképp meg nem állapodtak a küldemény felvételekor esedékes Szerződés megtagadása A DHL a szolgáltatási szerződés megkötését köteles megtagadni, ha - annak teljesítése jogszabályellenes vagy nemzetközi megállapodásokba ütközik - a küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, testi épséget vagy emberi környezetet - a küldemény a szállításból - Kormányrendeletben meghatározott - kizárt vagy feltételekhez kötött (és ezen feltételeknek nem megfelelő) tárgyat vagy anyagot tartalmaz - a küldemény a csomagolásra vonatkozó DHL előírásoknak a küldemény nem felel meg A DHL megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását, ha tevékenységi körén kívülálló okokból a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésére Szerződés módosítása Módosítás a Feladó által A Feladó megváltoztathatja a küldemény címzését, illetve a kiegészítő szolgáltatásokban módosítást igényelhet. Az erre vonatkozó igényt írásban kell jeleznie a DHL felé, a küldemény feladását igazoló fuvarlevélszámra való hivatkozással. A DHL az igény teljesítésére intézkedik, de a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősség nem terheli. Módosítás a Címzett által A belföldi Címzett kizárólag írásban kezdeményezheti a küldemény kiszolgáltatási címének megváltoztatását a fuvarlevélszámra való hivatkozással és a kérelmező adatainak pontos megadásával. A DHL az igényeket írásban rögzíti és - amennyiben a kiszolgáltatás még nem kezdődött meg - teljesíti. Ha a kiszolgáltatás már megkezdődött, a kiszolgáltatási cím módosítását a DHL a következő munkanapon kísérli meg. A DHL-t az igény teljesítésének elmaradásáért kártérítési felelősség nem terheli. 3/7

4 Módosítás a DHL által Állandó szerződéssel (DHL Express partnerkóddal) rendelkező ügyfelek esetén a DHL jogosult az átvételkor közölt súlyt felülvizsgálni, hitelesített mérlegen újramérni és módosítani Szerződés megszűnése A szolgáltatási szerződés a vállalt szolgáltatás teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a küldemény nem kiszolgáltatható, a szerződés ugyancsak érvényét veszíti. Ennek esetei: - a szolgáltatón kívül álló okokból a küldeményt kiszolgáltatni, vagy a feladónak visszaküldeni nem lehet - a feladó a küldemény visszaküldéséről lemond, és annak megsemmisítéséről rendelkezik - a szolgáltatás díja nem került kiegyenlítésre. A nem kiszolgáltatható küldeményeket a feladó egyéb intézkedése hiányában a DHL 6 hónapig őrzi, majd ennek elteltével azokat megsemmisíti. A szerződés megszűnik, ha a DHL tudomására jut a szerződés teljesítésének megtagadására késztető információ. A szerződés akkor is megszűnik, amikor a Feladó visszakéri a küldeményét mielőtt az az országot elhagyja. Ilyen esetben a DHL a szolgáltatás díját visszatéríti. 2. TUDAKOZÓDÁS, PANASZOK INTÉZÉSE. KÁRIGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A./ Tudakozódás A DHL Központi Ügyfélszolgálata az Ügyfél és meghatalmazottjainak kérésére az igénybe vett DHL szolgáltatás teljesítéséről díjmentesen tájékoztatást ad a feladást követő munkanaptól számított 1 hónapon belül. Az Ügyfél a DHL szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit szóban (telefonon a ös számon) vagy írásban (postai úton, faxon, en és a internetes honlapján) teheti meg a Központi Ügyfélszolgálat felé, illetve személyesen a DHL küldemény-felvételi helyeken a Jogszabályban szabályozottak szerint. B./ Panasz Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben az Ügyfél állítja, hogy a DHL által nyújtott szolgáltatás vagy a DHL alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a DHL szabályzataiban foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak az igénybevevő részéről kezdeményezett a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele. Panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat (6) hónapos jogvesztő határidőn belül; sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított harminc (30) napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósulását követő hat (6) hónapon belül tehető. Panasz a DHL Központi Ügyfélszolgálatán telefonon és írásban, illetve a DHL internetes honlapján () tehető. Az Ügyfelek a fentieken túl jogosultak ügyfélszolgálati irodáinkban elhelyezett Vásárlók Könyvébe is panaszaikat megfogalmazni, amelyeket a Szolgáltató írásbeli panaszként kezel, nyilvántartásba vesz és kivizsgál. 4/7

5 DHL minden panaszt kivizsgál, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül érdemben elintézhető és megválaszolható legyen. A panaszok elbírálására a DHL és az Ügyfél között létrejött szerződés alapján, egyedileg kerül sor. DHL a panasz kivizsgálását követően belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, míg nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi illetékestől kapott tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja az Ügyfelet. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, az Ügyfél a panasz elutasítását minden esetben indoklással ellátva, írásban kapja meg. DHL az írásban beérkező panaszokról és azok elintézési módjáról nyilvántartást vezet, melyről évente egyszer, legkésőbb a tárgyévet követő év máricus 31. napjáig a szolgáltatói adatszolgáltatás megküldésével együtt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére beszámol, és a beszámolót honlapján közzéteszi. C./ Kárigények érvényesítése Kárigény érvényesítésére kizárólag a költségviselő (belföldi és export küldemény esetén a feladó, import küldemény esetén a megrendelő) jogosult, kivéve ha ezen jogát írásban más fél javára nem engedményezi. Küldemény részleges elvesztését vagy sérülését amennyiben az külsőleg felismerhető a küldemény átvevőjének a kézbesítéskor azonnal jeleznie kell a küldeményt kézbesítő futárnak, és rögzíteni a kézbesítési okiraton, melynek elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben a küldemény részleges elvesztése vagy sérülése kívülről nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három (3) munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a DHL Központi Ügyfélszolgálatán írásban (postai úton, faxon vagy e- mailen) bejelenteni, vagy a DHL központi irodájában (, Fehérakác u. 3.) írásban jegyzőkönyvbe vetetni. Időgarantált küldemény késedelmes kézbesítésére vonatkozó kárigényt a küldemény átvételétől számított tizenöt (15) napos jogvesztő határidőn belül írásban (postai úton, faxon vagy en) kell a DHL Központi Ügyfélszolgálatán bejelenteni. Küldemény elvesztése vagy megsemmisülése címén kártérítési igényt a küldemény feladásától számított tizenötödik (15.) naptól kezdődően hat (6) hónapos jogvesztő határidőn belül írásban kell bejelenteni a DHL Központi Ügyfélszolgálatán (postai úton, faxon vagy en) bejelenteni. Amennyiben a küldemény elvesztésének vagy megsemmisülésének ténye panaszkezelés útján jut DHL tudomására, és a DHL által adott válasz kézhezvételekor az igényérvényesítési határidőből 30 napnál kevesebb van hátra, az igényérényesítés határideje a válasz megérkezését követő 30 napig meghosszabbodik. DHL minden kárigényt kivizsgál és elbírál, melynek eredményéről legkésőbb a kárigény benyújtását követő 30 napon belül irásban tájékoztatást küld a kárigény bejelentőjének. Amennyiben DHL a kártérítési igényt megalapozottnak találja, a tájékoztatás ezen ténymegállapítás mellett a kártérítési igény megfizetésének várható időpontját is tartalmazza, melyet a tájékoztatás időpontjától számított 60 napon belül teljesít. Amennyiben DHL a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja, írásban indoklást küld az igény érvényesítőjének a kártérítésre vonatkozó szabályok ismertetésével, egyidejűleg arról is tájkoztatja, hogy a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet. Ha a jogosult jelzését, bejelentését, vagy igényét a jelen fejezet szerint meghatározott módon és jogvesztő határidőn belül megtette a DHL felé, és kártérítési igényét a DHL vitatta, vagy azt a megalapozottságát megállapító tájékoztatás átvátelétől számított 60 napon belül nem fizette meg, kártérítési igényét a jogosult a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be. 5/7

6 3. ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSA Szállítási ár A DHL szolgáltatásait az Ügyfél díj ellenében veheti igénybe. A szállítási ár függ a célországtól, a küldemény tartalmától, méretétől és súlyától. Az így megállapított árat növeli az igénybe vett kiegészítő szolgáltatások díja. Az alap-, egyedi-, és kiegészítő szolgáltatások mindenkor érvényes díjait a közzétett árlista (mindenkor érvényes Szolgáltatások és Árak kiadványunk melléklete) tartalmazza. A szolgáltatások árának változásáról DHL az Ügyfeleket az árváltozást 15 nappal megelőzően a szolgáltató helyeken történő közzététellel, internetes honlapján, illetve postai és/vagy elektronikus úton tájékoztatja. A fuvardíj kiegyenlítésének módozatai Banki átutalás Számlanyitási kérelem (3. melléklet), illetve a DHL-el kötött írásbeli megállapodás alapján a fuvardíj kiegyenlítése banki átutalással történhet. A DHL mindkét fél részéről aláírt számlanyitási kérelem esetén hetente, a DHL-el kötött írásos megállapodás esetén heti vagy havi gyakorisággal részletes számlát küld az Ügyfélnek a teljesítésről. Az Ügyfél a számla ellenértékét az azon megjelölt fizetési határidőre köteles átutalni a DHL részére. Amennyiben az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a a Ptk. 301/A. szakaszban rögzített késedelmi kamatra jogosult a fizetési késedelem időtartamára. Ez esetben a DHL minden a tartozás beszedése során felmerülő jogi és egyéb költségeit az Ügyfélre terhelheti. Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a DHL fenntartja a jogot, hogy visszavonja az írásbeli megállapodás szerinti árengedményt és az általa a jövőben nyújtott szolgáltatásra a mindenkor érvényes teljes áron számlázzon. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az súlyos szerződésszegésnek minősül és a szolgáltatás azonnali megszakítását vonhatja maga után. Készpénzzel történő fizetés A fuvardíj kiegyenlítése történhet a küldeményfelvétel helyszínén, készpénzes fizetéssel, illetve a Service Point-okban és irodáinkban bankkártyával is. Harmadik Feladótól és Címzettől különböző - fél által A fuvardíj kiegyenlítése - csak import expressz alapszolgáltatás esetében történhet harmadik fél által. Ezt a fizetési módot a DHL csak partnerkóddal rendelkező partnereinek biztosítja. Ilyen esetekben a DHL felelősségvállaló nyilatkozat kitöltésére kéri az ügyfelet, amelyben a feladó vállalja a fuvardíj megfizetését, amennyiben a megjelölt 3. fél nem egyenlíti ki azt. Kedvezmények A DHL külön szerződés illetve ajánlat alapján a normál árlistában foglaltaknál kedvezőbb fizetési feltételeket és kedvezményes árat biztosíthat azon ügyfeleknek, akik rendszeresen, nagyobb mennyiségű küldeményt adnak fel. 6/7

7 4. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK A DHL a Postatv. előírásaival összhangban a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként eljárva használja fel és továbbítja, amennyiben ezt törvény előírja vagy az adatalany megfelelő, előzetes és önkéntes felhatalmazása lehetővé teszi. A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült adatkezelés célja a szolgáltatás teljesítése, a teljesítést elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, emellett hatósági adatszolgáltatás és a Postatv.-ben meghatározott egyéb okból. A DHL ezen adatokat a törvény vagy az adatalany eltérő rendelkezése hiányában a küldemény feladását követő naptári év végéig tárolja, ezt követően megsemmisíti. A DHL e körben jogosult a fenti adatkezelési cél elérése érdekében az adatokat akár harmadik országban működő adatfeldolgozó vagy adatkezelő részére továbbítani. A DHL kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok megadását kéri az Ügyféltől. A DHL a küldemény tartalmát kizárólag a Postatv. előírásai által lehetővé tett körben ismerheti meg. 7/7

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Alfa Sprint Futárszolgálat Kft. (továbbiakban:szolgáltató) Székhelye,postacíme : 1172

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Recobin Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 6060 Tiszakécske, Rigó

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2010. november 29. Hatályos:

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

Székhelyhasználati Szabályzata

Székhelyhasználati Szabályzata POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyhasználati Szabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. június 01-től TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2 Tartalom 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Hartai Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben