Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főszerkesztő: KISS GYULA dr"

Átírás

1 Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e m k, kk tuldonképpen bék hdfoglyok volnánk velünk állítólg békél kötött n g y Orozorzágbn, de k kel ugy látzk zépen beoroztk különféle znt gárdákb m o t nehezebb, tuctzám merednek felénk vlág mn den rzéből m ggódv kérdezzük, hol lámdnk megfelelő ngy Sándorok e z e k h e z comókhoz? Vn n n y külön kérd n n y k ü l ö n t r o n, h o g y legngyobb trénngben l e v ő ttztku l;: t u d n y l v á n t r t n ő k e t é.-> znte np u rovtot kell nytn. Bon k é r d é, lengyel k é r d é, u k rán kérd, ltván k é r d é, e z t kérd, lvnd kérd, z b é r k é r d é, p á n k n kérd, ceh kérd, h o r v á t kérd, délzláv kérd m é g mo egyéb kérdek, v n n k rende frontokon kvül pótfrontok -. h o g y znte válogt htunk bennük, m n tót n vdkörtében. vlág u g y belegblyodott z egy máb horkolódé, e g y m á t kegzítő, e g y m á kbogozáát neheztő gordu co* mókb, z n t e elrémül z ember, megoldár utunk, gondol nemokár zt em tuduk, od földgolyób mely p o n t á n folyk h r c m e l y pontn ül Béke np ezeken KOMROMI merk LPOK TÁRCÁJ kulturmunk JÜflEndenk r frontokon mnth küzdenének. z exotku u fron \ r é z e é g é t zemtnuk gzolták, zért m é g : felmentették őket. védelem z t hngozttt, egy u, nem rott törvény gzol tettü k e t " () törvényzék t e r e m b e n volt közön é g h e l y e d é tüntetel f o g d t z Ítéletet. tud, elmond, üzletében legzebb Kopott M e n n y r e n e m törődnek t ö r v é n n y e l, z t m u t t következő hír: l e g f e l ő t ö r v é n y zék e g y k d ö n t é e g y e r m e k m u n k t l l m á t, m n t l k o t m á n y e l l e n e t, eltörl. z o c l t á k n k t z e n n é g y év m u n k után kevel háború elötl került törvényt vnnök kereztül, mely g y e r m e k e k l k l m z á á t e l t l t gyá rkbn é bányákbn elenleg urlkodó állpotokról következő zámok nyútnk képe;. Ézk- Dél-Crolnábn. Georgábn l b m á b n négy g y p o t t e r m e l ő á l l m b n 905-ben gyermek dolgozott gyárkz mercn Cotton. M n u f c t u r e o c t o n * elnöke egy m e g g o n d o l t l n pllntá b n zt v l l o m á t t e t t e, É z k - C r o l n fonóbn fonómunkáok 75 percente tzen el zomorúbb mndég tém : drágág. npr n é, m n t egy o r v o l á nélkül Npról* mérge eb, npról-npr f á, kblos é ápd r c c l, k o r á n őzülő feel k ü z d ü n k e l l e n e. Mndennp u g y érezzük: tovább n e m m e h e t, e mxmum, m t áremelkedben elérhetnek z á r u c k k e k é m n d e n n p k e e r ű e n clódunk ebben nk fel z é r z é ü n k b e n, mgr mert zld htott árk, fel egyre felebb f e z ü l k e m é n y h u r, m t e m b e r türelemnek n e v e z ü n k. Mndenk é r z z á l l p o t o k n k g z d á g : e erkölcleg l e h e t e t l e n voltál é még mndenk úzk z árrl olyn vlág, mndenkből k l o p t á k voln e g y e t l e n ézk l e l k m e r e t é t. É r z m g z állm, h o g y e g é z é g t e l e n rányb t e r e l ő d ö t t k e r e k e d e l e m é e n n e k m n d e n f o r g l m, nehéz k ö v e t k e z m é n y ű prg rfuokkl b á t y á z z k ö r ü l k e r e k e d e l m e t, mnth rendeletek m tömkelegét pekulácó vonultt záguldó f e l z támdá bnor- ellen mrdnk k é n y e l m e t ó k, me lyeken kereztfllbuk r v z á g é rffnér kerekedelm korlátozáok, mxmá láok é z á r k z b á l y o z á ü r e é t e t t é k még nytv pcokt, de h o m á l y o k p u l k b n, dzkrét (élrevonultágbn t o b z ó d k l e l k e t l e n htá é k c g t t ó p p r o f o r m lez mxmál vn árfelmnden árból. pultok üreek, de /ovet h é v e n qudrát H o g y háború népek zbdgá nk d e m o k r á c á á n k n g y, zent ügye ránt táplált l e l k e e d é n e m v l m n g y o n hevít merk népét, z t e l á r u l á k n e k ü n k z o k k ö z l e m é n y e k, m e l y e k külföld tóbn tto t t f e l b u k k n n k. Számtln e e t r ő l o l v h t t u n k, melyekben embereket, kk vlm deflt" megegyz ereztettek m e g, meglnceltek felkötöttek, g y Illno-hn n e m r e g b e n e g y P r g e r n e v ű német e m b e r t l y e f t kelente él börtönbe v e t e t t e k. m k o r e r r ő l tudomát z e r e z t e k hzf* b á n y m u n k á o k, k h o z ták őt b ö r t ö n b ő l felkztották, holttetét P e d g z m e r k zázlób tkrták. The S u r w e y cmf ú á g z e e t r ő l k ö v e t k e z e k e t r : N o h rztvevők közül t ö b b n e k bfn- mer vvnok. Nem t ö r ü k lyeneken feünket Ck egyzerűen lezögezzük m h e l y zetet z utókor zá. Hogy lá ránk következő boldogbb generácó, m* ve fogllkoztk z ő p á m l y e n problém k m o g o l d áá v I v eződ tek z emberek megváltá 98-k ezten deében Sno, tzteége kell h hozzávezük még zédülete en b o n y o l u l t képhez fronlmögött lfrontokl IS, melyek z o n b n r á n k n é z v e tuldonképp zntén főfront e l l e g é v e l br nk, m n lzlfront, hufront, zrfront, ruhfront, cpőfront, (rfkfront, még egyéb p r ó b b poltk f r o n t o k, k k o r g z á n le kell tenn még reménvéről nnk, ck megoldá módl > el t u d n ó k hmron képzeln. ok vlág comónk, ok v t k é r d é n e k... Vn Mrmno f r o n t. Veronez f r o n t, k e l e t zbér trónt, nyugtzbé f r o n t, éérzbér f r o n t, kelet reh-tót front, n y u g t c e h tó front, zk kukázu f r o n t, délkukázu front h o g y m lez még ezután, z t ck ó I t e n t u d h t. nvokt Ekkor kvrodá l á t t á r z n t e m e g zedd z ember fntáz, k t pedg költők e b e zárnyú n k zoktk nevezn belebódulnk l e l k e k e b b e z órá vérkledozkópb, m e l y b á n t ó n ötél háttérből trkállk elénk... Vn h otl kínobb rende lp SterkentÔtéfl H kdòhìvu Komrom. Ndor-u. 29., h o v á ugy lp euem ré llrtő közlemények, mnt hrdetek elsfeléd * hrdet dk tb kumnndfk. Kézrtok Dem ftdunk vteul TUB J Á N O S. Főzerkeztő: KISS GYUL dr tokon 7 KÖZLÖNY t á r d l m Lpvezér fl gordu comók mnden 98. J u g u f z u bórért 50 egy 3 koronár koronát kérnek koronáért mxmált kéz ltt. 44 n é g y éven l u l g y e r m e k. Érdeke H. O. W e l l n c k, z m e r t n g o l Írónk b e m e r é e, k 9 l - b e n b e u t z t z E g y e ü l t - Á l l m o k t. K ö n y vében zó zernt következőket m o n d : G o n d o l u k el, vlágnk ebben l e g n g y o b b, l e g g z d g b b o r z á g á b n 7 mlló tzenöt éven lul gyermek dolgozk földeken, gyárkbn, bányákbn műhelyekben." Nálunk még z gondolkodób e t z e m b e r e k e t, v á o n tzennégy é v e n l u l g y e r m e k e k r e g g e l k b r n k - c egy órt egy kré kenyér vgy te nélkül. ngl gypotfonóbn legrozbb állpotok deén b o n volt rozbb helyzet, mnt elenleg ÉSzkmerk d é ü á l l mbn", r egy mák G lógu, Hunter. Ö t - h t e v e Öklömny g y e r m e k e k k o r á n r e g g e l f e l k e n e k e n g y o k k l e g y ü t t g y á r b m e n nek np munkáukr. m k o r hzönnek, h lálo fárdtn vetk m g u k t á g y u k r. S o h e m f o g o m elfeleten egy ht é v e g y e r m e k n e k 4 POLITZER MÓR K o m r o m, N á d o r» - u t c 9, mnőégű férf cpók, pűtárul*, fehérneműé* tb. kphtók-

2 . K o m á >m Id. megárgul fehéf t á b l, d e trfkon hrdető 65 nnc dohány*- z e r e : lel koronáért memph, htffony 6 0 Rllérre v n mxmálv, még boldog l e h e t, k két k o r o n á é r t k p > egy lter teért má 3 k o r o n á t e l k é r t e k Ugy-e z e m ú á g, h o g y 4 8 koron egy kló v k e r t é z v í g n Fütyöl zöldég n e m ű e k ember z mxmál M bármenny oztrák árr lez ennek vége - kérdezk z ggódok, mből f o g u n k é l n, e n n é r u h á z k o d n. k é r d e z tztvelőktől e f x fzeteektől z e b e k m é l y é n meghúzódó u t o l ó gr? M e r t, hát megzoktuk drágág Őrületét, k p z á g o t, l e l k m e r e t felrúgáát, h t ó á g o k t e h e t e t l e n vergődé r e n d e l e t e k k á o z á b n, d e m n d e n megzokánk v n h t r vége. kormány htóágok mguk t z t á b n v u n k e l e n l e g helyzettel, d e, no, képeek háborúvl feltrtózttn. d o l o g, rendet áró cnáln z pzko árdtot Körülbelül ugy áll mkor kebb lán n e m egítnek lehetetlenéggel h t á r o árfelh tá. drágág zámú helyzeten, SŐI h őzntén bevlluk, bzonyo erkölctelenég v n b bn, h v é l e t l e n ü l megcípett k á r d r á g í t ó t drákó zgorrl b ü n t e t k k k o r, m k o r n y l t ttok m n d e n k előtt, elenyző cekély k v é t e l l e l m n d e n k drágábbn d é d r á g á b bn v e z z á r u t Szóvl kereük nem árknál Kíváncn zíneket, etenben Dohánut hzen ötét telnek vege:: znt népnek Cgg kszég lk megerőltető m u n k t e t k ö v e t k e z m é n y ű t m u t t t. Ez ht eve g y e r m e k n p o n t m á r t z e n k é t ó r h o z t dolgozott 4 z m e r k á b n élő o l z o k egyeneen üzletet c n á l n k gyermekekkel. Rokon gyermekekkent hozzák o k é t z orzágb zután /. <> m u n k á u k b ó l élnek, l z e k n e k zerencétlenéknek /.ám hhetetlenül ngy. b á n y á k b n l á t h t ó í n é g r ő l g y e r m e k m u n k á r ó l egyeneen megrázó képetfetsprgo í r ó.. g y e r m e k e k k á l t á " című könyvében. S z ó zernt következőket o l v h t u k k ö n y v ben: Tz-tzenkét év k ö r ü l g y e r m e k e k t z tzenegy ór hozt dolgoznk npont, zénctornák felé holv e tztogták np mkor nyár még z Már mg kozéelmeze gykorlttl3. lpelve té Elő orbn r r kell törekednünk, mnél t ö b b f o g y z t ó l á t h el mgát vétel u t á n z e g é z g z d á g é v r e lletőleg mnél k e v e e b b legyen közellátábn rze ülők z á m. l o t é p p e n m e g f o r d t v áll d o l o g M ezt v z á. helyzetet megzüntet k o r m á n y, m o n d u k október -től k e z d v e, k k o r n e k ngy könnyebbége lez közélelmez ellátáánál S f o g y z t ó k l e l k é r ő l nehéz k ö v e t gördít le... E g y m e r é z k e z d e m é n y e z é d o l g z g é z Kolom b u z t o á. tztár egy n g y o b b z b á ú N e m kell hál féln tőle. l p o nehézégenk leznek különben. F voln bőven, tüzelőnyg k é r d é é n é l c k vágához z ü k é g e m u n k e r ő b e n zen v e d ü n k h á n y t zállítá v z o n y o k n e h e z í helye rányo t k m e g meglevő n y g z é n dolgáb* e l l e n b e n oztrák eloztáát. mnővert, motohtetvérenk ű z n e k c ú n y h o g y ne m o n d u k z r o l á t. P e r z e t t okt érne kormány erélye g y c p á r meg züntethetné f e n y e g e t ő z é n k r í z t. N e m elég t e h á t rég m g y r közmondáb bz n, ugy még ohe volt, vln ne lett v o l n ' ', h n e m t e n n k e l v l m t é pedg m n é l előbb. ruházkodá é v l á g í t á k é r d é e ke m é n y d ó k u g y l á t u k, h o g y e z e k f e l t ö r é é h e z g y e n g é k k o r m á n y ckótörö Szóvl elég ok k o m o r é n e h é z problém megoldá n e h e z e d k közel ö v ő r e, meynek klátá n e m éppen rózák. egybefonódnánk, m e g e g y e z é zál v l h o g y n b.rre z o n b n m v z o n y o k közt egye l ő r e e m m r e m é n y nn gy kemény le,ék H á l ó m g y r földnek, t e r m e t t z dén k e l, k e m é n y ö k ö l l e l k e l l t o v á b b r * bee'le.z n n y, n e m k e l l z ü k é g e t z e n v e d n ü n k kednünk vére k o m l ő é b e, m e l y föld > egy k ö n m e g t r t ó z t t á l, egy k férf golyó rcultáról l n k é n t humnzmu nélkülözel k í u í z ű k ö l e d g ú g. c v l z á c ó m n d e n v o n á á t letörl. C k z e l o z t á n e h é z k e g é p e z e t é t k e l l H o g y n r t c k rég ó öreg Hobbc egy kct m e g k e n n belátá é g y k o r l t érzék o l á v l kkor n e m leznek z v r o k T m á? pnzok k á r d ó h u l l á m - erően p d n \ Bellm onmum conlr umne. gnk. ) zúzz kkor mgát, vgy p e d g zénctornáb rül é m e g f u l l d. S o k k l el lyen módon, mnt ke- több gyermek puztul zt k ö z ö n é g álmodná. Sokn közülük rövd d ő m u l t á n m á r megkpák tárnmunkáok ztmáát tüdő- vzét Ezek í egyénében bozlmállpotok. Sok zázezer k g y e r e k e k á l d o z t u l gy l e g lbb legelvetemültebb kzákmányolá r e n d z e r n e k, ü e g y l y e n o r z á g n k z e l n ö k e m e r é z k e d k m n k e t e r k ö l c r e k u l t ú r á r t nítn ' Ugy lyen o r z á g, h o l lyen e m b e r e k é l n e k, ül törvényt f e l e t t ü n k, kk zocál gondokodá terén e l ő t t e á r u n k. E r r e p ö f fezkedre c k k r d d l l e h e t f e l e l e t e t d n ' zenet plától é e g y é b tztátln n y g t ó l, m k ö z b e n zenet elzállíták e l ő t t ü k ". l e v e g ő fekete zénportól é z e l p r ó z ó oztályozó gépek fülzggtó lármát ( hdreetöé rekvrál kutyákt «' «etlt é cpnk. Némelykor megtörténk, vl- E ^ *? í ± / g " f f ^ w r o ^ t muut f -, x,. '»orouu em. >z«n«lvok: Sorozát nök, n éhmelyk g y e r m e k g é p b e ek ö z e - v z udléro tzt, tthál ng? Kuty, t t e n b u / á l l t o r t o Sorozzák kutyákt. 3 m bürokrtku közélelmez rendeletet vló elet k ö v e t e l m é n y e h e z k é p e t fog m ó d o í t n e k e g é z í t e n. h t á r o z t így SZÓI.. k át h z n l t r JÖVŐ 99. é v b e n dohányt ó h t t e r m e l n, e b b e l z á n d é k á t terüld m e g e l ö l é é v e l, t o v á b b á nnk htározott beelentével, m u l ó h z o n c í m é n négyzetölenként k o r o n á t hlndó z á l l m k n c t á r v á r b e f z e t n, e hó g bezárólg közég elöláróágnál e l e n t e be. z e l ö l á r ó á g b e m o n d o t t t e r l e tet z önként f e l á n l o t t ö z e g e t legkőbb ovány r e n d z e r ó, z t c k m nztérumok hermetce e l z á r t büróbn gondol ák, ellemben g y k o r l t e m b e r e k vló elet má krtkát m o n d n k e felelt z öze v z I >ld z o t t, ö t l e t z e r ű r e n d z e r f e l e t t Re mélük, h o g y k o r m á n y n e m fog ktérn,: lpábn teleen ogo k r t k e l ö l ter meredmény ponto m e r e t é b e n, m e l y n e k dő pont k ö r ü l b e l ü l z e p t e m b e r ^ v é g é r e " f o g en, meg fog zívleln rég r ó m k ö z m o n d á t ' pent et conlum mutre n m e l u. ve Élelmez dolgáon m e g c>k meglennénk P e r z e e g y z e r r e n g y o t változnék hely vl, f e l t é v e h k o r m á n y z ö z t e r m é zet k é n e, h V é g z e t kfürkzhetlen krtbetkrítá után engedn fog m m e r e v á l l á l ó m ú g y hrtelenében megvlágoodnék z pontából, b z o n y m é g o k p o n t b n g e n á n t á n t háború uzítóínk e l m é e békél zíne mot htáát. melegít bennünket, Iten np v l á g t nekünk kében ápdt n é z ü n k e l é b e, mel) $ é r e z t e t : ggztó Iten opronmegye S z n y k ö z é g képvelő tetülete legutóbb trtott közgyűlében érdeke é é l e t r e v l ó htároztot hozott npról-npr érezhetőbb dohánymég m e g z ü n t e t é e é r d e knek végét' \L rcát, vár k d o l o g élelmez, f ű t é, r u h á z k o d á, v l á gt g o n d mr mot t t röpködnek ö t é t denevérzárnykkl körülöttünk, m k o r m é g z rí J o h á n u n é g m c ű I J á. élelre»3l m»e. K o m o r, eléz... ó övőbe nézn, hol háb derű eleget t l á l u n k mxmál ggálvá^, ellenőrzt n e m képe v é g r e h t n, zzl válzol S?n\ k ö z é g, htndó dohányt n g y területen termeln, h o l z e g é z k ö z é g lkoágánk d o h á n y együtteen t e r m e l t e t n é k. I g z á n é l e t r e v l ó deál v e t e t t e k fel z nyk, melyet vármegye közgzgtá bízottág IS m g á é v á t e í t, m e l y e g y k ó k r t t l eetleg négyzetölen ként t e r m e l é d ó f e l e m e l é e r é v é n könnyen megvlóíthtó l e n n e k n c t á r m o n o p o l övedelmét e m c ö k k e n t e n é, őt e e t l e g l é n v e g e e n e m e l n é. véletlen e e t e k, árdrágító megcípk, e g y á l t cekély m n z t e r n e k r r z z mezeén. zok z o n k e r e e e l e n t e be mennyben e htároztot mk.'/egek m g u k é v á t e z k, t ö r v é n y h töág b z o t t á g l e h e t ő l e g még z o k t ó b e r köz gyűlen k é r e l m e z z e z e g é z v r m e g y e t e r ü l e t e n - dohánytermel] e n g e d é l y t e honló kérvény b e d á á r t. r t '» r v é n y h t ó á g o k t z ó l í t f e l. " közég e h t á r o z t o t zzl n d o k o l meg. h o g v h á b o r ú ok ezer b m e l l e t t m é g ttól z e g y e t l e n élvezettől m e g f o z t o t t á k m u n k á n é p e t, m n e k eddg v l ó á g o búfeletetöe v o l t : dohányzától. közég kérvényében mot előd, hog\ nem k í v á n k m e t á r megkároítáát, hlndó m n d e n négyzetölterületért koronát f z e t n z á l l m n k. közég dohányzónk z á m ( tehát h egy d o h á n y z ó r 2 0 négyzetölön engedélyeztetnek termel, négyzetöl 'terület után ugynnny koronát fzetne knctárnk, t e h á t t ö b b e t, mnt m hzn eddg volt közég do hányzókon. m Hogy végég vármegyére, h o g v uguztu Szny nem uguztu Lpok M moolyogtunk z ö ogbölcelet t'*- -/tálybv.n vn. toh.r,. u<rn ft*f kuty.. kutyák muzkzóvl önnek orozár cgány u kó- v V '.,. /, ', nótákt I x >Kuty kuty tk.* T f l kuty k%<lvem vu.* >K. Uv' n»y kuty u_t lúl* tl). BOX láfl ktzdttél v«z;.de uem % z elnök, ( oroz lnyhoz.] Hogy bernáthegy: ó felő zentbernát- hegyhy bernáthegyh... z elnök: N e m v g y o k k í v á n c n e m e előnevere I bernáthegy: De k é r e m én k u t y b ő r r e l tudom mgmon á t bőrömmel. z elnök: gzoln z tt n e m nemeégemet, zámt. Vn vlm b? bernáthegy: conttörem z elnök Igen kérem beteg vgyok, volt.. Mg u g y látzk ebeont beforr. V z g á l m e g, z álltorvo: ( M e g v z g á l. ) nem tud, d o k t o r ur. K u t v b lklm. Reggelz előtt fél pohár Schmdthuer-féle h z n á l t vlód áldá g y o m o r b o o k n k zékzorulábn zenvedőknek z elrontott 23 or gyomrot ltt tele en rendbd hozz

3 n 8. uguztu 7. SS25 v l o g h n n ^ á l l^ p o. t á tn : e m b e r e k őeredet M n d e n k háborít m n d e n k e l l e n. E háború front mögött. folyk ;» K o m I n nrv Lpok «" ; 5*5 * volt * 8 kedve/.', 4 vol mo fronton, gátln ^ ftlkorúk n ő fogházábn l é t z á m, egzégügy állpot kfo vol é zök n e m f o r d u l t e l -. Ql f o l y ó ü g y e k letárgylá u t á n véget ért után gyámügy felebbvtel kül döttég fegyelm válztmány trtott meg ület. Eny h'v k ö z g z g t á. körut. fl közélelmez kormánybzto helyelle Szelbertng Rez<3 vezprém rvzék ülnök, közélelmez kormánybzto helyettee több közégben ellenőrző látogtá tett körút ébn gbon átvétel elárá tárgyábn tett megfgyeleket. Koom vármegye közg, bzottág k e d den trtott rende hv ütét gról Deze Jáno fő pán elnöklete ltt z ülen rztvettek: ztlo Bél l pán, Bthó Lo főegyző, dr. Mdry Iemondoll közélelmez megbízott ZdP árv«elnök, dr. Wttuek Károly t. főügyz, vody b ; n ny. kúr b n \ kolth földbrtoko dr. Mezey Jáno t. főorvo, Berzeny-Jnot közélelmez megbízott tztégéről lemondott. Józef műz. tnáco, Brth J á n o kr. tná co pénzügygzgtó, Mrte L o kr. tn (t) megngllnk z. Ikolák. közokttá felügy tő, d r. rve Károly kr. ügyz, Molnár ügy mnzter körrendeletet ntézet közép I m r e gzd. felügyelő Foltény Árpád elődók, kolák Igzgtóághoz, melyben elrendel z továbbá Brnyy Géz, gróf Eterházy Mórc, kol évnek zeptember I-vel leendő meg Fttler Sándor, I.-. áry Géz, ro Vlmo, kezdét. Lézert Kálmán, Plkovch Vktor, Thly Ferenc D e b r e c e n páro közélelmez otá bz. tgok d r. Z n d e l y Ferenc egyző. érdekéhen. Debrecen váro lőrv< nyhtóág N prend előtt Thly Ferenc bz. tg htároztot hozott, mely közellátá vítáát zó :t fel tkrmány rekvrálá e l l e n, mert' hdereg ebbel " z ü k é g l e t é n e k ellátá ürget több érelmet kér orvooln. E htá roztát pártolá végett vármegye törvény uztr válllt m g á r. bzottág ez érte htóágánk megküldötte. lemben felír fő m ve lügy mnzterhez. z lpán elente közgzgtá z«bemondá Bzó Kornél zőny l vrtln menetéről c tztvelő beoztáok- e g y z ő e z e n állááról vló lemendáá beeletette. ról S2 mol b \ Ennek kpcán T h l y Ferenc, (t) fruuármegge llkornk b ű n ö z é e gróf Eterházy M ó r c Feérváry Géz b z. e l l e n. rvvármegye törvényhtóág f e l r t o t tgok á zrvmrh gbonrekvrálá l ntézett képvelőházhoz kkorúk Ktátletve kőzén termel tárgyábn ntéztek kér k truknk bünzerző lklmktól vló távol d e t t.-: lpánhoz lletve z eln klö főpánhoz lá;.: - c. o V : é b : l. ; l e '. ' v U : r:.g.üldc p. í «Iá k k n e k felvlágoítát tudomául vette bí célából törvényhtóágoknk. zol álltbetegégek oármegge területén. tzt főorvo elente zernte fertőző betegégek cökkentek. Dfter 4 közégben 5 vármegye területén z lább ál ttbetegégek léptek f e : ertvz Iz, l. ll kö.:í ék beteged.. : tl vörheny 4 köz ben; megzűnt ertvz Bánhd k ö z é g e k b e n. égben 2 be h. í zát, k nyró 4 közégben 42 betegedl é l h l á l o OeyMz^ííló állomáok beoztá. z á t okozott. H hgymáz 6. v é r h 3 köz földművelügy mnzter beoztott törvényég et trdull elő híó.',; r...r..z c - y vegyvzgáló á l l o m á o k z átlméptzetí hvtn főnökének e l ő körzetébe. E z e r n t Koommegye győr d á z e r n t közutk álpot kfogátln vegyvzgáló állomá budpet mgvz kvc zállítá folymtbn volt, de z t z gáló á l l o m á k ö r z e t é b e vn o r o z v. rtá munkáltok megkztották. hvtl vezet [ének mull év fedőnyg zükéglet bztoítááért kerekedelemügy mnzter fel merét feezte k utlombn rzeítette. kr. / 02 üg) 'g Zg ló b e e l e n t, h Ogy állm egyene d ó k b n úlu végg % '», K folyl l> * z K előírál z e m b e n, lehl túlfzet K. m muh év á l l p o t h o z vzonyítv 3947 K-vl kedvezőbb eredményt mutt. kr. ügyz előd, h o g y t ö r v é n y z é k foglynk létzám 3 volt műt h ó végével, : > ( bcuhwcgy: Kutyáb vezk tt z e m - z gár.- z e lehet elnök u r. Nem elég, b e r t. (Dühöen e l ) gyenge nő vgyok, de meg hozzá... z elnök: G y e r ü n k tovább. ( vérebhez.) méltózttk tudn.... köteleége mnden Mgávl m vn? nyánk... véreb: Én tltkozom orozttáom z elnök. Vzgál meg doktor ur. mltrzmu ellen. K kutyánk kell h r z orv*: (Szkzerű vzgált után f n o boru? Mot orozn krnk, ele bezzeg mkor mn dzkréten bccent) több ngy kutyák háború mellett döntöt te elnök: z úzülötteket előre lefogl tek, kkor nem hvk meg mnket tnác lom hdereg rzére. (Ezután gyor e g y kozár. Válztóogot, z nem dnk, ck máutánbn beorozz z uzkárt Hdtenge 6 elemt végzett luxukutyáknk, de vérünket rzethez, S p c l t kton uendöreghez, zt követelk r e p ü l ő k u t y repülőoztályhoz. K z ó l : ) Vn még vlk? z elnök: Ne ugon n n y t hnem á l l on mérce lá. l k l m komondor: (Állndón f r k á t c ó véreb: zt k u t y - f á á t K u t y - t e r e m - v á l v b e l é p. ) N g y á g o e l n ö k u r, én úlyo tette beteg vgyok, állndó degokkom v n. F o l y z elnök: Hll mg k ( véreb t t ne gorombá Ku klohol.) z gár: Fonto gzdág é r d e k követel felmentemet. z o r z á g húellátá n e h é z é kodon. gekbe ütközk é gy vdhúl kell vítn Közélelmezt. Kérem felmentemet. z elnök: z t mot n e m lehet k é r n. kutyfáát m g u k n k, menny b v n mguk kl l k l m zolgálhtok, En nem vgyok hdkötele, mert hölgy gár vgyok. H nem dtk nekünk nőknek válztó»ge>t, ne kívánák, zolgálunk. z elnök: lklm betegápolónó zol gáltr z ( VROS. z VÁRMEGYE. gár: Én kérem nem ton oldl. Kápozt belyeft lkt vnyrnk' Érdeke trtlmú r e n d e l k e z é é r k e z e t t hlóágok f e e h e z. közélelmez m n z t e r olyn dologr hív föl htóág f g y e l m é t, m r e e d d g m é g n e m gondoltunk M e g t u d h t u k rendelkezből zt, tévedtünk, mkor bő kápozttermre zámítottunk kő eőzből r r következtettünk, h o g y k á p o z t bővben lez. rendelet zózernt z ö v e g e következő: k -. p o f ö l t e v é, h o g y kápozttermé megnövekedet z ü k é g l e t k e l é g í t é é r e n e m lez elegendő. Szükégenek trtom ezért, pcrkerülő ngymennyégű tök télre beózá, vgy vnytá után konzerváték. Erre c é l r különöen Következű hónpok bn beérő tök e e t l e g 3 h ó n p g, v n y t o t t lök pedg okkl hozbb deg e l t r t. F ö l h í v o m p o l g á r m e t e r u r t, hív föl közönég fgyelmét, h o g y tekntettel r e n d k í v ü l b ő é g e termre, tél é v d r lá el m g á t v nyítá célából t ö k k e l. mennyben e t e k n t e t ben Igények m e r ü l n é n e k föl, z o k n k kelégí te végett hldéktlnul t e g y e n hozzám e lentt. ÍWMM& IGÉft íhlffll Poltk körökben élénken k o m m e n t á l á k zt, rendőrég állmoítááról zóló tör vényvlt lekerült nprendről v ltot kormány egyelőre nem kíván tárgyl ttn. Ennek kétégkívül érdeke f o r d u l t n k előzménye következők: Wekerle Sándor mnzterelnök r e n d őrég állmoítááról zóló törvényvlt b zottág tárgylá orán rról győződött m e g, Ház többége lényege m ó d o í t á o k t kvn. mnzterelnök pártok vezetővel tnáckozott e e tnáckozánk l e t t z ered ménye z, vlt tárgyláát e l h l z tónk. Vlózínű, vltból e b b e n tormábn nem lez törvény. munkpártnk kfogá v n z e l l e n, felebbez fórum kerül.t rendőr kptány legyen, kívánáguk z, hgy k h á gá ügyekben máodfokon továbbr t ö r vényhtóá hozzon ítéletet Ezenkívül kfogá olák kerület kptányágok egz r e n d z e r é t. v l t ellen zonbn mguk rendőrtztvelők állát foglltk, ok ntézkedt é r e l menek trtottk mgukr nézve. Ezek z o k o k kztették mnzterelnököt rr, h o g y e g y e lőre elállon vlt prlment t á r g y l á á t ó l, óllehet rendőrég állmoítáát hdvezető ég erően forzírozz* Érteülenk z e r n t r e n d ő r é g állmo ítááról közgzgtá rzlege állmoítáá vl kpcoltbn lez zó. Lehet, h o g y m é g ez ő / :. I : / tö.-vénv-; l t n t é z k e d n f o g ugyn rról, z o r z á g e g y e v d é k e n, különöen h t á r m e n t v á r m e g v [ben k ö z é g e megye közgzgtát állmoíták. z d e vontkozó törvényvlt m u n k á b n v n. E z z e l v l t t l e g y ü t t k e r ü l m d mé képvelőház e l é r e n d ő r é g á l l m o í t á á r ó l zóló törvényvlt, m e l y l k l m n t f g y e l e m b e vez zokt z ndokolt kérelmeket módoítáokt, melyeket főként gykorlt élete lpon m e r ő v d é k r e n d ö r t z t v < e l ö k u t t t k el l l e t é k e h e l y r e. ; cóválom frkm. z elnök: ( S z n t e n c ó v á l f e é t. ) S z e g é n y H á t c v l b e n b o l d o g u l? \ fl lzt u ár Koombn. váro hto.g mot állpított meg lzt árát z lábbkbn: tnóm tzt lzt 30, főzőlzt 92, kenyérlzt C2 f l l é r. Ebből látuk, fnom lzt ár több mnt kél erere emelke dett, főzölzté zntén emelkedt mutt, ellenben kenyér lzt ár körülbelül rég. buz kormányrendelet értelmében 8 7 r értendő k, ebből 6/ f n o m, 24V«kenyérlzt, így korpát lg' fognk termeln mlmok, vzont keuyérlzt óvl brnább lez, mnt mull évben volt. komondor: Poltk pályán vgyok tt ck ugy lehel érvényeüln, h z ember f o l y t o n cóvál frkát. Kton pályán nem hgyák z embert ugtn, ott nnc övőm. Nem ugy, mnt z elnök u r, mlyen ftl törztzt z elnök'. Nekem háb hízeleg Nekem háb cóvál frkt I Engem nem lehet be folyáoln, én mndenkt beorozok Mrr k lklmtln (.)

4 9^ HIREK. H nem gy történt voln, h Mrn német regek ní^ött l e n n e, h m o t Chteu Tüerr vgy éppen Pár ménk, h Clból elkerg z ng.»,,kt. váon rég v o l n háborúnk? V g y mot, bog] németek vz tk Mrn e n t ú l r, P r fellélegzk e Frnczorzg ddlünnepl I I, hog Pve hullám >b gy gyönyörűen megálmodott ngy gyöze'em temetkezett, \*g-' r háborúnk >. r ' l e m. e ve eéf k. er ldot k relebb célhoz, melyért verünk, envedüqk, pztl ü n k. Békét kált vlág *-> mnth hrcoló < n > e k hzátln békét kergetnék mguk előtt M hozz hál meg háború végét? m k o r ddlnk mámorábn megvert ellenég fcyónodáár elfárdáár zámt tttnnk, c l ó d t u n k. Sok clódá lán í em volt ke erűbb többné, t u d u k, hog] életün kért, ö '.. D ' redd g kell még küzden zért u ét t,m*lyér mndennp á lvl áldozzk z életet? Meddg? m r ő l zt h t t t t t, CM hétg em bír vlág, m ftödk eve t o m b o l, puzt Ktláltk pokol öldöklő gépet ezek em tudák k p u z t í t n z emberekből gyf etet M vethet ennek pro végtelen nek, mely u á b n n n y romot hgy, mennyt z á z d o k o n át em M >t eltkrítn* M p t r n réget K ú t o n kffloteek krály í z e tege z e m b e n t n ú í t o t t vtéz eredmény tele m g t r t á u k é r t, lletve ktűnő zolgál tkért következő ktünteteket dományot : vkoronrend 2 oztály hdéktm é n n y e l é k r d o k k l : n e m e Uherek Rező vezérőrngynk, Ferenc Józef-rend tzt kereztét h d é k t m e n n y e Wyokc Klotz Ferenc 2. gy -e. zámfelett ezredenek,. oztályú vkoronrendet hddztménnyel e krdokkl: Wedner-Deel E r n ő 3. h o n v é d gylogezrednél beoztott nyug o u n y u ezredenek, Klche J ó z e f n e h é z tüzér e z r. főhdngynk, RerBél I I. n e h é z tüze; e z r. z á z d o n k. Ferenc Józef-rend lovgkereztét hdéktménnyel: rezlng Józef 2 9. g y. e. őr ngynk, l l o l e r Konrád zenl Benedek-rend ádozópp tábor lelkznek, z rny vtézég érmet tztek rzére L e l t á r n t l 8 3. g y -e. e z r e d e n e k. t h n g e r Ernő 5. á r k á z zázlólbel hdngynk. kton érdemk :/ Nederletrtléko, oztályát hdéktménnyel. n I 4ckl: K r l o 6 n e h é z tüzérezredbel őrngynk, n t l M á r k u u g y n e z e n ezr. t r t. zázdonk, Bernáth K l í m á n 2 9. gy.-e. e n e m e Mdry Pál 5. h u z á r e z r e d b e h trt. hdngyoknk, Éde Itv n 9. t á b. v d z zázlóbel, Prnger Nánd >r é W l d m n I m r e t. n e h é z tüzérezredbel t r t. föhdngyokn tk, eoht eregeknek megállát, puztulánk legfelő dcérő elmert úólg Muthzünetet? Vérben rtbn í l u k ö t ö d k r v e. myr Róber c. k r. 2, g y. e. zázdonk, Krúk fárdhttlnnl trt h l - e v t, melyről zázezrük vére corog zom f ö l d r e. dr. Tord Tvdr 6 n e h é z tüzér e z r e d néof, É zvünk tl vn béke vl, legem- zázdonk, d r. Hrch Ferenc l nehéz t ü berbbb óhtál. Menny d >re \ n ránkzbv z é r e z r e d trt. főhdngynk, legfelő dcérő elmert g r ó l E r d ő r f * ez borzuü büntet?... Pálffy 5. h u z r e z r e d b e l ő r n g y n k, Popov N ; n 2 9. g y. e. e n e m e Brudl Ká u g u z t u 20. ó král roly I. á r k á z zázlólbel zázdooknk; Ünnpét elent ez op, melyet mgyr t ö r FÍLre ' : >: / ó n - ü : - : t z é ; e / e d SZOlgáv é n y h o z á n k z állmlpító ránt érzet elé* vttlhetetlen kegyelete n e m z e t ünneppé vtott. l t o n k v ü vzonybel főhdngynk, Hoffmn K á r o l y 3 3, t á b o r tüzérezredbel főhdngynk, Hálá zívvel gondolánk mot «' '» Itvánr Végh Józef 2 g y. é. trt. hdngynk, P n k bekluzolt népét kultu< r vébe 9 * r ő tér Sándor 6., Wettendorfer lfréd B n g R ó k e z e k k e l.zerezte mg P M ; ' - lm t» k Í 0 t é b e r t l. z. nehéz tüzérezredbel t r t. hdn I\ - l e r k t nnk fond n e o t w * * t m gyoknk, Jobbház Dőry J ó z e f báró 5, h u v é r z v t r o dők bzonyár háb próbálák z á r e z r e d b e n főhdngynk, Mel ózef 2. megngtn z fondmentmot, mely büzkén g y, e t r t hdngynk, dcol külő f belő ellenég ellen egyránt zent l - l v n r.;t\u I :IM-» z < I k e d d e n koroná rny érdemkereztet vtéz reggel 9 órkor le megtrtv Szentodrá ég e r e m z l g rnovky Jáno ö. nehé plébán templombn, melyre dr. Mdurky t ü z é r e z r e d k t o n álltorvonk, d r. M v n M k. o plébáno htóágokt kü t meghívó* J á n o 2 9. g y. c. zolgáltonkvül főhdngy v l hívt n»»: nk, Surány Gábor 3 f népf. g y. e hdngy nk, k l r í y ezfltétep M ül meg koroná ezüt érdemkereztet* vtézég v á r o u n k k r á l y u n k zületenpát, m e l y l- ; kálómr zázlódzl öltött v r o. lkoá- é r e m z l g á n Petrovzky n t l 3. h. g v. e népf. őrmeternek got 5 ó r k o r reggel ágyulftvek t e t t e k fgyelmeé z évfordulór. Reggel fél 8 órkor M n l - z t e r k r ^ n ^ t. közokttáügy helyőrég templombn t r t o t t ü n n e p t e n t z mnter d r. Hdú T b o r f ő p á t n k ^pron t e l e t e t Orttzky Frgye láb c l e k é -, órkor benc főgmnázum Dákztl l p v á r reformátu templombn volt tentztelet, hol Németh Itván pnpök mondott meghtó tett K é Gdcer JCze k o m á r o m ózágkormányzónk K lpítványáért közöne m á t k r á l y é r t, 9 ó r k o r Sz. ndrá t e m p l o m b n volt h l d ó t e n t z t e l e t, m e l y e t d r. tét n y l v á n í t o t t. Udurky Mkló p l é b á n o celebrált egédlet Knevez. pénzügymnzte Wrl e l é melyen r k t. e g y h á z é n e k k r Molccz tenten Pál kolozvár p é n z ü g y z á m v z g á l ó t T v d r k r n g y vezete ltt k v á l ó n é n e pénzügy ttkárrá é földdó n y l v á n t r t á b z kelt. h t ó á g o k, é l ü k ö n gróf M w / w J u o 9 toá n e v e z t e k n g v b e e k e r e k p é n z ü g y f ő p á n n l, tetületleg vettek rz z t e n ^zgtóághoz tzteleteken H o n v é d é g k n e v e / o. honvédelm S z e m é l y h r. Qré Eterházy.Mórc m n z t e r K e l l e r E n d r e gzdázt kolát v é g v. b. t. t. orzággyűl k é p v e l ő, vármegyénk ben ngybrtoko, k m o t v k k t é l y á b n zett hllgtót 3. honvédgylogezredben t r d<»zk. k e d d e n l é z t v e t t közgzgtá b z o t t t l é k o g z d á z t t z t h e l y e t t e é n e v e z t e k. ág ü l é e n. Ktüntetett 2 ő t z t e k. Őfelége K t ü n t e t é. krály Hegyehlm Fcher l l e m é r k r. prfelűgyelőnek é r d e m e működé éért 8 I I. OSZt polgár h d é r d e m k e r e z t e t dományozt. gzágügy mnzter d r. lncó Lo győr kr, í t é l ő t á b l á h o z be rendelt k o m r o m k r. á r b r o g e g y z ő t, d r. M o l n á r J e n ő koom k r. t ö r v é n y z é k egyzőt, d r. K e z t l e r [ d e b u d p e t k r. t o r v é n y z é k [egyzfl lötdnket e l e n állomáhelyükön IX. f z e t é o z t á l y b orootl e g y z ő k k é n e Előléptet. z vezte k. t - K m r á m é l t ó á g. k r á l y S l n d r gróf R e v e r t e r á P é t e r 5. h u z á r e z r e d b e t r t. h d n g y n k k m r á méltóágot dományozt. m e g e n g e d t e, h o g y rcndrczyk Kálmán Ttze Mk ő r n g y o k z o l d e n b u r g Frgye Ágot kerezt 2-k oztályát elfogdák v e l krály é k. Megprncolt továbbá, legfelőbb dcérő e l m e r ő úólg t u d t u l d é k h á b o r ú d e e ltl t e l e í t e t t ktűnő zolgált elmeréül Murmyr R ó b e r t z á z d o n k, Nvrtt R e z ő főhdngy t z t e z ü t v t é z é g érem elő o z t á l y á t k p t z e l l e n é g előtt t n ú í t o t t vtéz m g t r t á e l m e r é é ü l. 5. Hymen. N g y m e g y e r E g g e n h o f e r Józef h o n v é d h u z á r f ő h d n g y f. h ó 5 - é n e k ü d ö t t Jonk Szemző V l e r e úrhölgynek b e l v á r o plébán T e m p l o m b n. örök hűéget nu*z 7 J. k E g y e l e t dl. Jók Egye ület g z g t ó t n á c Beöthy Zolt elnöklete ltt k e d d e n é l é n k e n látogtott űlet trtott, m e y két lárgygyl fogllkozott. Kultúrplot kttrozá ü g y e t d r. lp Gyul főttkár mer tette é műzk felvlágoítáokt Berzeny* fnot Józef, művzet zkoztály e l n ö k e dt m e g. k helyreállítá m u n k á k vezeté ére zíveégből válllkozott Tzenht komá rom p r o d o l g o z k volt k ó r h á z kttrozáán, m e l y n e k k ö l t é g e megközelítően 30,000 k o r o n keretében mozognk, z egyeülete Vörökerezt megkelte helyreállítá ezközlé ére, e r r e zükége f e d e z e t e t r e n d e l k e z é é r e bocát. felügyeletet Ngy M h á l y ónevl é p í t ő p r o p o l g á r t á r u n k végz, k p l o t á t építtette. z épít munkáltokkl kpcol to teend Mt végzére Brnyy Géz ügyvezető e l n ö k, Berzcny-Jnot J >zef műzk t n á c o e d r. l p ( / u l főttkárból álló bzott ágot k ü l d t e k; z gzgtó tnác. t o v : > hrngláb fentrtáánk ü g y é b e n t t é tó v á r o egyházközéggel létreött megállpodát z g z g t ó tnác d r. lp Gyul elődó m e r t e t é e után Berzeny-not Józef e Brnyy Géz ügyv. elnök hozzázólá után egyhngúlg e l f o g d t. z ü l é v é g é n Brnyy Géz üdvözölte Beöthy Zolt elnököt; knek l e l k e éltetével ért v é g e t z Bl. fl tárdlom zlee. E h en z lább d o m knyokt K p t u k ; gy. ezred rokknt lpár: Frnk S á n d o r hdngy z o l z hrc térről küldött 7 :«;» K Freytdt Pálné (z á l t l elválllt oztrák gyermek trtá d) 60' K Közönet nemezvü dkozóknk d o m á n y o k. Károly král gyermek nyrlttá kcór. körünkbe érkezett oztrák g y e r m e k e k ellátáánk v í t á á r polgárme terhez folyttólg közetkező d o m á n y o k ér keztek be : N é m e t h Itván ref. püp % Fedler Jáno, Stern Bernát l(k>too k o r.. Koczor Gyul, L e n g y e l Lo, Stener rtúr 60*60 K, II b é r J e n ő gyűte lő.í kor. I l h e z hozzá r u l t k : H u k Jáno 50, Schmdt Ferencné 20, K Sándor, Grűnberg Ezter Grünhut Lo, Goldberg Jkb, Hmá Lo, Lőwy Ignác 0 0, D r. Urbnek S á n d o r, Mrtenk Ferenc 4 4, Háber H e n r k, U h r t e í n Felcz, Uhrten Mkló, Wezelovzky J á n o 22, Drelch J ín, Lohnert Nándor, Schőn Józef l koro vt H á l á közönet n e m e z v ü dkozóknk Dálztmángl u ' é. Vörö K e r e z t válztmány hétfőn d. e. 9 órko ült t r t, m e l y n e k e g y e t l e n tárgy kultúrplotá kegítő kórház kttrozááról z ó l ó elent l e z. : Oztrák gyermekek K o m á r o m b n. Szerdán délután m n t e g y 8 0 oztrák g y e r m e k é r k e zett W e n felöl hóvl K o m r o m b k próágok közt o k v é z n, á p d t k g y e r m e k k d t, k k n e k b z o n y r ól fog en k o m á r o m üdül. g y e r m e k e k n e k hon b z o n y á r ól v o l t d o l g u k, m e r t hól elndulá Után h r á n y o e h " káltáokkl közöntötték, m K o m á r o m b n z o k t l n u l hngzott Ezután g y e r m e k e k e t f o g d ó bzottág eloztott zállákr. Kton k n e v e z é e k. k r á l y Lőnrl J >zef, Löbl H u g ó 2 9. g y. c, B l b e n e F r g y e e H S á n d o r 2. gy, e. t r t. h d n g y o k t t r t. főhdngyokká; Zombro Róny Bél 5. huzárezredben t r t. h d n g y o t t r t. főhdnggyá, Vrg S á n d o r T>. h u z á r e z r e d b e h t r t. z á z. ó t t r t. hdnggyá, Bére E m l 9, t á b. v d á z zázlót h d n g g y á nevezte k. Ullmnn Rező k é p k á l l í á. Cütör tökön nyílt m e g egyk g e n t e h e t é g e mtőr t e t ű k n e k, Ullmnn Rezó árkáz z á z d o n k képkálltá főgmnázum h e l y é g é b e n. m ű v é z, k z 93. év Őzén rendezett m t ö r kállítáon rztvett feltűnt keltett, főleg h á b o r ú t á r g y ú k é p e k e t állított k. kállítá d. e 2 é d. u. 2 7 órák közt vn nytv, övedelméből főgmnázum egítő e g y e ü l e t e r é z e e d k. Knevezek. d r. Mhlovt honvédelm mnzter Svetclv c. é k r g y - e. e g y év ö n k é n t e, c í m z e t e t z e d e t t e m e vár c. k r. d n d á r b r ó á g h o z, d r. S n g e r Bél e. é k r. 2. g y. - e. e g y év önkénte c í m z e t e ő r m e t e r t p o z o n y c. é k r. h d oztály bíróághoz nepf. bíróág g y k o r n o k k á nevezte k.

5 v H 8. uguztu 7 közokttáügy mnzter Komáthy Gzell temevár állm fele eány k o egédtntónőt mezőtúr felő leány kolához helyezte át. U c í m z e t e p á. krály Kernén) Ede t á b o r f ő p p n k, k huzmo deg működött Koombn m n t tábor lelkz, cgány monotor címzete pátágot dományozt. N é p f ő k e l ő t z t k n e v e z é. krály népfölkelnél főhdngygyá nevezte k Keller M r c c l n é p. hdngyot, 3. népf, prnc nokág nylvántrtáábn. Qnepél Bábolnán. b h. n m. kr, állm m e n é ltzte z u r d l o m p r o v l kröltve folyó év u g u z t u hó 8-án vörö kerezt, z ltzt lp é Zé>f gyermekzntórum vár tekeverennyel egybekötött [ótékonycélu ünnepélyt r e n d e z n e k. Műor: I. Nytány. Cgányzene. 2. V l á g p o t. 3. Tekeverem 4 Zákfutá 5 Severeny 6. Szögver 7. Néó cázár futá. 8 Gyor fényképez. 9. Monológ l Soroláárve r.. Nkt búcú Montenegrótól. 2. M o nológ. 3 Vlágháború látképe. 4. Török k á v é h á z 5. Krkdobá. 6. mfv tnu lók. 7. báboln mfzenekr. 8. Bögretör. 9. Műhíntázá. 20. Confettct. K e z d e t e d é l Áthelyez. U ö r ö K e r e z t k t ü n t e t é. Ferenc S z l vátor k r. h e r c e g, Vörö Kerezt védő he lyettee Szll SÍen J á n o honvéd hdpród őrmeternek Vörö K e e z t b r o n z dzérmet dományozt. Ktüntetet 2 - ő kdonák. hdereg prncnokág z e/üt v t é z é g e r e m 2 oz tályát dományozt Prnz m h trt. őrme ternek, k o r o n á v é r d e m k e r e z t e t vtézég érem zlgán k p t k : Bohorlek Ferenc előoztályu, Stru I m r e m á o d o z t á l y ú z á m v v ő ő r m e t e r e k. v érdemkeztet v t é z é g é r e m z l g á n k p t á k : K Ferenc z k z v e z e t ő, Kerbrek J ó z e f, Kudel J á n o, J e l ű n e k I g n á e, F é d e r G é z, Schulz Mór, Wez Vlmo, B u g y k V n c e, S t e r h e m M k. Czpdr Itván, Kru T v d r. Gobd Jáno, Fekete Mhály, Ledvény I t v á n e Révz S m o n g y l o g. o k. Beteg kormánybzto. Grót J vc Bán E n d r e, v á r m e g y é n k közélelmező kormány bzto m n t r é z v é t t e l érteülünk tüdő* gyuldábn f e k z k B u d p e t e n Lumnczer p r o f e z o r z n t ó r u m á b n. b e t e g gróf m á r tul vn v e z é l y e n e állpotábn v u l á állott után 2 ó r k o r. z ü n n e p é l y 3 2. z l k t n y prkábn le/, megtrtv. (Kedvezőtlen dő e e t e n folyó hó 20-án ) Beléptd: zemélyegy k o r o n, cládegy 4 koron. pugáz í cuermekekre / motn nehéz megélhet v z o n y u k n k egy olyn zomorú káro mellékhtáár k r u n k tt mely legngyobb mértékh MI méltó z l l e t é k e körök heve m o r e. vn z ó, övő reményet >, h mázo zónokltokbn megnevezn zokták őket. gyermekek t e r m é z e t e e n z ugynevezet lóbb népoztályok gyermeke m mnden felügyelet ^ nevel nélkül töltk z deüket z utcán. z utc ohem v o l t é) n e v e l ő, d e különöen roz m. m k o r h t á t l g ellenúlyozz v l m. Uton-Utfélen t l á l kozunk pró, cenevz fukkl kk c g r e t távl záukbn pöfékelnek I á r ó k e l ő k ntelmere kánul nevetnek. k proferonát u kolduok zám eztően me*növekedett. pénzzerznek e r r e könnyű módár h m r r á ö n n e k gyermekek c o d á l t o z n é z tehetégge lkítnk két.égbeeetl r c o k t, h o g y nyomoruágukkl meglpíták közön ég zvét, m legtöbb e e t b e n k e r ü l n e k k, mg pcokon egz z e r v e z e t t g y e r m e k r b l ó b n d g r á z d á l k o d k, mely ellen l g lehet védekezn. M n d e z e k r r ntk f e l n ő t t e k t á r d l mát, v é g r e k o m o l y n k e z d e n e k el f o g l l k o z n gyermekek dolgávl, gyekezzenek rámuttn, ; ] be. rok hderegben. L n k n t n ő k b e v o n u l n k hderegbe. Vgy két mllór l e h e t b e c ü l n z o k n k leányoknk e zzonyoknk z m á t, k k monrchábn ez dő z e r n t hd zolgáltol teleítenek. Ez ó r á zám elő orbn z o k o r á b ó l rekrutálódk, kk muntetógyárkbn dolgoznk. Ebben munkkörben ngyzerűen beváltk n ő k é z. 0 közreműködükkel l e l t e t ő v é v lt, í o g y frontzolgáltr lklm férfk h r c t é r e n teleítenek zolgáltot. muncógyárk műhelyeben férfmunkál v e t e k e d n e k munkteleítményben z zonyok. Különöen z n y g o k zortírozáábn, kz ckkek \(\ m e g k d á l y o z n züll elteredét. Ptronáz, gyermekrendőrég % megym, h o z n ró k ö d t e k l e v e g ő b e n ezek e l z v k, d c t é n y lege e r e d m é n y t n e m k d ü n k, e l l e n b e n látuk z elzomorító romlát, m e l y gyermekek OS - övőét gy z e;«z tárdlom lövő ét fenyeget. Pályázt p o t á n á l. p fct, távírd é távbezélő k e z e l é z o l g á l t b n vló k k é p z é célából m. k r. p o t, t á v í r d e távbe zélő hvtlokhoz növendékek v é t e t n e k t e l. Nö endékké felvételért c k z<m m g y r h o n o f k pályázhtnk, k k m g v r n y e l v e t ( horvát-zlvóftorzág lletőégűek hotvál n y e l v e t ) z ó b n é Í r á b n bírák, t o v á b b á k ö z é ] k o l I V. vgy ezzel egyenlő rngú má k o l megfelelő oztályát h z tnntézetben k e r r e l lelket, tályozáánál é zortírozáánál z exped álánál l á t á k h z n u k t. nők képzettebb gárdá k t o n rodákbn, t á v í r ó n á l, t e lefonná, gzdág rodákbn, továbbá z e g é z é g ü g y z o l g á l t t e r é n fet k d e r é k z o l g á l t o t. z o k t n ő k e t, k k n e k képeítük n n c, mnt küldöncöket, pncérnőket, z k á c nőket, moónőket lklmzzák. hdereg zbómühelyeben z n t é n o k nő tlál l k l m z á t. V n v g y n e g y v e n e z e r olyn nő, k v l ó á g g l h d b v o n u l t. mert tábor zolgáltot t e l e í t. E z e k e t m e g z á l l o t t t e r ü l e t e k e n külön böző k t o n prncnokágoknál l k l m z z á k r o d m u n k á r. h d körletbe beoztott nők nem f t l b b k e l ó évenél nem dőebbek. - n v e n d é k e k 8 éve életkoruk betöltég gykorlt k k é p z é ltt ruháztáról, koztáról zállááról kton- á l l n k, e z e n k k é p z é e l ő é v é b e n knctár ág gondokodk. t p z t l t o k lpán legp o t LS t á v í r d h v t l o k n á l h v 60 K má nkább é v e n ő k v l t k be. ftlb odk é v b e n h v W K hrmdk n e g y e d k b t n e m g e n l k l m z n k, nők áltlábn é v b e n h v 2 0 K átlányt kpnk N e m k n c (ó munkerőnek bzonyultk, zorglmk tár p o t é távrdhvtloknál d í z á nö p o n t o k, rendeek é l e l k m e r e t t e l töltk be vendékek é potmeter k ö z ö t t z b d e g y e z hvtáukt. cáz. e k r. 2-dk gylogezredbel zázdo, torontálmegye földbrtoko házágot kötött Lnty M r k á v l, Lnty J ó z e f tekntélye p o l g á r tárunk 25-én báo leányávl. kbér 2-e Folyó ünnepély. ngyzbáú tzenkette ünnepélyt kbér házezred Vízcepp * rokknt-, vár. délután ktűnő zenekr nívó Wrny Kozmo Házác). fl műor ótékonyág özvegy- keretében kerül rendez árv éthngverenyen fog közreműködn, lp z ezred ete pedg bemuttár története. Rzlete p r o g r m o t zámunk hozz. fl románok hztérhetnek. hó egyeület ezredünk területén végeztek. z hő övő orzág trtózkodó román állmpolgárok h záukb v z t é r h e t n e k. v z t é r n z á n d é kozk r e n d ő, k p t á n y h v t l b n e l e n t k e z zenek, h o l t o v á b b k r n é z v e u t í t á t k p n k. k e ; ( é t. ^ n 4 v l evenél / okttáért zonbn nem zbd potmeternek dt zedn, U CM'lédkömuck. belügymnzter ur zámú k ö r r e n d e l e t e zernt ház c e l é d e k r é z é r e k á l l í t o t t celédkönyvekbe t u l d o n ' > lát< gtó e g y ngyágú h l é k.» n y r c k é p e belleztendő, z rckép könyvet k á l lító h tóág előtt láírndó, v g y z llető kéz egyével látndó e l. z üy celédkönyvek í Leány hdrvk rokknt &pk leylftt flvétol Orzágo Hdgondozé Hvtl z Orzágo Gyermekvédő E g y e ü l e t leányotthonábn (Budpet, VI Bz-utc 3.í.) leán hdárvák c rokknt p á k l e á n y rzére 0 tele ellátál egybekötött ngyene h e l y r e pályáztot h r d e t. E h e l y e k r e, m e l y e k 98. év zeptember hó l-től fognk betöltetn, m gyr áll nk ntézet elhelyezre ruó vgyontln 65 éve korbn ' e v ő, ó előmenetelü leány hdárvá, r o k k n t p á k leány v l ' á t e l e k e z c o különbég n é l k ü l trthtnk gényt felvet hdárv*kt'k leány* otthonbn vló n e v e l t e t é e é e ü t ' - egyelőre 99 év u g u z t u ó 3-c bztoítttk. leányotthonbn e l h e l y e z e t t h d r v á k t e h e t é güknek hlmknk m e g f e l e l ő k o l á t láto gthták. k e l l ő e n f e l z e r e l t p l y á z í k? r v é nyekel lehetőleg melőbb, d e legkőbb 98. é v u g u z t u h ó 2-g k e l l nevezett e g y e ü l e t elnökégéhez (Budpet VI., Bz-u z. ) b e k ü l d e n. felvétel k é r v é n y h e z, me lyet. h d á r törvénye k é p v e l ő e r l á, zokáo m e l l é k l e t e k ctolndók. z O t t h o n b felved hdárv, ( e l t ű n t n e k, rokkntnk g y e r m e k e ) b e l é p é lklmávl n n y ruhnenuk trtozk mgávl hozn, mennyvel 0 thon r e n d e l k e z k. B u d p e t. 9$. év u g u z t u h ó. gróf Telek Pál. k. z Orzágo Hdgondozó H v t l elnöke, megüreedett kton lpltüfngok l. c. é k r. 2-k hdtet kton lpítvány legényég állománybel ktonák özvegye vgy árvá rzére, k k n e k fére lletőleg p z 946. év hdártbn eleett. 2. z e g r c e k r. trtlékkórház l t z t e e ápolóze mélyzete lpítvány 948. év hdár b n ro'*;nttá vált ktonák rzére. 3, L o v g Sm * ' lpítvány ktontztek r é z e r e. kk z e^/kor h o r v á t h t á r ő r vdékről vlók 4. Breuer Ágoton l t z t lp továbbzol gáló ltztek rzére, ó. Mt l cr E r n ő c á S f c u b l e u m lptvány hdbztoág h v t l n o k o k nő á r v á rzére. 6. trebne őrég lpítvá ny z 946. év Tfebne körül h r c o k b n.' ttá váll k o n á k r é z é r e. 7. e k r. ". '.. d ' X /. y ; lp, c. e kr. 3. ' 'oztály; U e l e é n e k árvá r é z é r e k ov ' n d tztály l p í t v á n y l e g é n y é g á l l o m á n y b./"; özvegye árvá rzére. Felvlágoítá l zolgál. c. e k r. kton állomáprnc nokág Koombn e c. é k r. állomáprnc nokág Eztergombn. Kknek dunk emr? H v t l o k m u t t á zernt Mg) rorzág k ö z ö h d e r e g r é z e r e é v e n t e m l l ó ezer métermáz hut, 4 5 ezer m m. z<rt, 8 0 e..er m m. l z t e t, 5 m l l ó 500 ezer m m. kenyere é 3 mlló 503 m m. I - '. l é k e t zolgátt. Ezenkívül \ g y r o r z g élelmez Boznát e Hercegovnát r o m á n fronton levő n é m e t h d e r e g e t. T o v á b b u z t r polgár lko?*gán k élelmezére h v o.» k í n t Ó0O0 z r v m r h á t, 2 ezer e r t é t, 93 c f é l wggon zlonnál é kolbázárul zállít. E z e n felül 3 0 ezer drb z r v m r h á t zállítók egy tételben. ttz Izr tenpo n z é k e k e l z de bérlők övőre m e g t r t h t á k. J e l e n t k e z é u g u z t u 2 b én délelőtt 02-g htközég t n á c t e r e m b e n. Kőbb e l e n t k e z é e k t e k n t e t b e n e m v é t e t h e t n e k. U b é r l e t e k u g u z t u é r e dél után g t ű z e t t e k k. Imét egy h l o t t nonl t e t e é n. háború p e c l t á o k h o z t r t o z k vont t e t e é n vló u t z á. Ez vezedelme v á l l k»zá g e n ok áldoztot z e d e t t é z n t e n e m m l l ó el n p. u b b é u b b vut b l e e t e k r ő l ne hllnánk. Különöen f t l k t o n á k z e r e p e l n e k z áldoztok k ö z ö t t, k k n e m h l l g t n k e m kérő, em prncoló zór él í tulzuf > k u p é k h e l y e t t v o n t t e t e é n utzgtnk l' legtöbbzör é'etfckel f z e t n e k m e g v e z e d e l m e válllkozá rt... I g y á r t c k f o l y ó e v d e c e m b e r hó 3-g érvényeek, zontúl p e d g ek rendeletben e l ő r t u m n t á ú celedkönyvek hználhtók. Ezen r e n d e l e t e l l e n v e t ő k, úgy celédek, m n t g z d á k, v l m n t helyzerzők e l l e n khágát eár Stenmnn Ferenc z< nu honvéd gylog megndítttk é b ü n t e t v e l e z n e k. Felhív tehát ezredben kton. k t z é t r o n c o l t f e e l h l v rendőrkptányág z érdekelteket, t l á l t k v o n t t e t e é n. V l ó z í n ű l e g k o m á rendeletnek á t érdekükben m e l ő b b eleget r o m lgút o k o z t h l á l o bleetet. S t e n tegyenek c e l é d k ö n y v e k fényképpel együtt m n n Ferenc holttetét Győrött el'emették rendőrkptány hvtlnál hvtlo órák ezzel hőök z á m e g g y e l zporodott, m e r t l t t t u l d o n o áltl zemélyeen benyút f t l, h r c t e r e t árt S t e n m n n h o n v é d e t k htók. K o m á r o m. 98. uguztu 9-én. Dr. ton köteleégének t e l e í t é e közben érte Ély Sándor r e n d ő r f ő k p t á n y. Utol h l.

6 6 l 8. uguztu. íírk krktbn. uguzlu 4 tő bedv vlmenny Dzlel kötele n e l d á r trt* : ckkek á r t ó elhelyezel kírn, kr n- növendékek ftlkorúk zernt többrendbel b vettek el megemlt z kolát gyermekek utc féktelenkedet trág b n dmodorál z egzégügy állpot vzonyokhoz k é p e t kedvezőnek volt mondhtót növendé kek o r á b ó l özeen 3 tnulót r g d o t t el te ben l k l m z z á k e l l e n e hl hv elzárá e n K pénzbüntet mértékét. E kötelezett ég nemck élelmzerekre, h n e m m n d e n áruckkre vontkozk. f h ú t l n n ok Imét életbe lépett h ú f o g y z t á k o r l á t o z á uguztu 9, n p á t ó l k e z d v e ; e n p t ó l k e z d v e kedden é p é n t e k e n hu f o r g l o m b hozn, em pedg ven déglökben kz< Igáln t l o zgere k v é t e l é vel ( v e l ő, n y e l v, tüdő, zv. m á. m r g y pcl, borufodor, lep. v e e. t f l g y, orr, cont, mrhköröm, b o u l á b, borufe, ertfe, e r t é k ö r ö m, l ee rnt eé t0, b, lertbörke). vendéglőkben ftcrcuurrc/. n vcnucguucr B hét nc tt ö b b n p á n p e d g ck egyféle húételt zzbbd d e g y zemélynek egy étkezre k z o l g á l n. mezítláb [éré hvtlnokok* Szbdkáról elentk: Néhány np előtl négy zbdk törvényzék t z t v e l ő kénytelen voll beelen len z elnöknek, h o g y n e m tudnk beárn hvtlb, mer leeett lábukról cpő. S z n t e hhetetlenül h n g z k, de Igy v n é ez négy törvényzék tztvelő legzomorubbn bzon y. t közlklmzottk nyomorúágo hely zetét H nny pénzűk lett v o l n. b< gy meg* f z e é k m pc cpőárkt, bzonyár nem utót:k voln ebbe z o m o r ú h e l y z e t b e. érteí celelcményl kö bíróágánk hlál, fúoztályokbn z é v végég felárt tnulónál következő volt: ktűnő ele ó 2b e l é g é g e 2 2$.\ < légtelen tnulmány eredmény leányoknál z évvégég f e l á r t közül volt ktűnő 83 9 \ ele ó 2 2 elégége tnuló elégtelen 47 - In Kmrdt bertkozott öze t n u l ó k 4 z á z l é k. z évzáró v z g á k ú n u l.v 9-ke között trtttk meg. SZÍNHÁZ. Szn'zet K ómbn. í ' nyár z í v e e n vez közönégünk hír?, hegy e hó végén ól zervezett zíntár ult é r k e z k K o m á r o m ), ), m e l y z őz zezont t t óht töuen'. ; megzökött oroz tzt. k má mé r e k u v á r v o n t mull cütörtök ete Bc é Ogyll között vzfék hrtelen megrántá tárult g z g t ó Szbdo L á z l ó, á r nyílt pály n megállott egy I ly k elenleg Nyítrán zé -. é r r e l műk dk k egy z b e n m á r r ö v d deg Koombn o r o z t z t u g r o t t le vontról. Noz m e g n átzott d u l t h z. z u t o k leugráltk v o n t r ó l, kergették zökevényt, k közel erdőt pr z g::> ó n k kerül kton kodol elérn vont ott állt, z utok ^.-ér htóágtól tzt kznó díztermét zínház t e z é e l, z on z {./t p e d g bent z erdő helyégül megnyern, m bzonyár közöné ben. vontvezető látv, z lldogálágünknek h tett :ével tlálkozk é ngybn l célt nem é <.. pelzel hvtt vz 'okozn fog z elődáo látogtottágát z üldözre ndult embereket Hátrhgyv egy Idekttuk kuönben z előzete zínház e l e n t e t. u t á t, vonl k t t o g o t t, zktolt tovább, míg Ogyl á nem é r k e z e t t. I : t f o g l y o t k é r ő ő r Előzete z í n h á z elent m e g z ö k ö t t fogoly tárávl lezállott, elent tegyen cendőrégnek, k z ü k é Tztelettel érteítem K o m á r o m v á r o gen g e ntézkedt z o n n l fognt tott. tztelt : közönégét, 98 uguztu h ó 3-én (zombton) tzt k z n ó ^ ngy K o n á r o n L*Mk kér olvóközön éget, l. o. y g y r p í t háb m lpt Ilnden n n évdom m e g k e z d e m. d* mány fcö zönettel G pdunk hrlplg Tárultom névor: nyr Nők; BárdOuSy Irén o p e r e t t é zubretl Végh G z colortur p r m d o n n, F á k e r t y Mc L z t e t egy n é l k ü l em lehet kpn, lánc r e d, Z. o l n v.mnc éneke nv ellenbe Slgorn n ^ : lkhtó. Sgorn cod Meter Crol operetté énekenő, Hegedű gyorággj»ég*g ptréblől krt polokát M m operetté énekenő, G. Kovác Mrk llut üveg 4 k< ron. Ngy üveg 6 k o r o n l zubrett, Ptk Jolán drám hőnő, (K: rb f< c k dő 2 I : u \ r< r. fő ll-od Cpk V l l y d r á m z e n d e, K o m o r Emm t á r Remény gyógyzertár Péc. d r á m n y zínznő, F e h é r L u r o p e r e t t é comk, FOredy Juc, S ü v e g e folán egéd zínznők, 0 krdlnoknő. Férfk Sz ufo Lázló e l l e m zltz, D e á k G y u l operetté buffo, QáborTbor tánco h e d e r, Brn ndor 4 lek bonvvnt, Békeffy fl közég Ikolák érteítőe z lén Róbert operetté komku, Foőr M k l ó zerel Igzgtó elent lkábn e l e n t m e g L me zínz, Dormnn n d o r lyr z e r e l m e -. kto K á r o l y g z g t ó vtott z e r k e z t é é b e n. Szlágy Bél b r t o n éneke, Qerzán Kálmán 49-k tnévről zámol be z gzgtó elen Nechetz Ottó egéd ezek, 0 krdlnok. t, mely rendzere okttá lehetőégének z elődáok 29. gylogezred z e n e több k d á l y á t említ föl. Legobbn v o l t é r e z kr kér. h e t ő ez kdályok k ö z ü l zükége helyég Műzk zemélyzet: Szbdo Lázló hány, mután f ú k o l épületének kellő g z g t ó főrendező, Deák Gyul, Poór. M k l ó k r b helyeze m em történt m e g. közég kolákb özeen fu é zkrendezők, S z g e t M k l ó t t k á r. W e m í l l e r Mátyá l-ő krngy, Schreber Gyul l l - o d l e á n y r t k o z o t t b e. Ez l é t z á m múlt krngy, Vrg nn ugó, B r n ndomé é v h e z vz n y t v 83 k e v e b l e t e t e l e n t, m e l y pénztárnoknő, Németh Mátyá kelléke, Gröcíl n e k o k főleg gyermekek ruhátlnágábn Ferenc z b ó, Denzl G y r l u d z t ö. k e r e e n d ő. m o n o t o r népkolánk özeen Mndzok, k k bútorozott lkát (tzobát) 6 f u é 55 leány növendéke volt krnk kdn, zívekedenek címeket z ö e t n u l ó k létzám z 934. Sptzer-féle könvvkere:;edeben leedn. békelétzámhoz k é p e t 39-el fogyott. Szelvénybérletet 30 elődár nytok : t n t e t ü l e t t g kö/ul még mndg I. rendű Zöllye 55 Iv, I I. r e n d ű Zöllye hdzolgáltom á l l n k Ptád Gyul Telke í TNÜGY. 4 Mk hdngyok. Oroz h d t gágbn v n n k Keömley J á n o h d p r ó d e Pehö Sándor trt. gyl< go. Ötömmel emel k z gzgtó e l e n t é, tntetület kél kváló tgát Wez K o r n é l á t é Vttek Rózátz k o l z é k tn felügyelőég hozzáárulá l p á n é r d e m e k e l m e r é é ü l z gzgtó c m m e l t ü n t e t t e k. tnnyg fcldolg. záábn kdályul z o l g á l t z é v e t 2 hete árványo züne«, v l m n t tüzelőnyg há. folytán e l r e n d e l t kényzerzünet. M n t f ö l ö t t é b b n á l t o t ü n e t e t emel k z g z g t ó e l e n t é, h o g y egyet t n k ö t e l e 25 K. bérlelgyftl S z g e t M k l ó t t k á r o m végz. z ő megérkeztég kérem béreln zándékoz..kt, méltóztnk e m e z á n d é k u k t S p t z e r - f é l e könyvkerekedben b e e lenten. IRODLOM. Kuturemhe m m r nem tud ellenn könyvek nélkül. Mlló olvótáboránk tett - Igáltot P**-t Hírlp, mdőn Vlmo eázár-ut 78. z. ltt plotáábn megzervezte»p*t Hírlp könyvoztályátc, olv I gy 9 Légrédy retvérek kdványt, mnt bár mely má mgyr könyvet leggyorbbn legolc< bbn megzerezheék. Sőt e z e n f e l ü l könyvkerekedt ttu l Pet Hírlp legforjmbb helyén, Erzébet-köret I,, l t t. (Krúdy flgul) r e g é n y t r t Dél Hrlp" u g u z t u Dél Hírlp nk I Q - k vár n p zámábn kezdte el közlét K r ú d y Gyul z ú t t á r " cmü r e g é n y é n e k, m e l y kváló e népzerű ró meterműve z úttár* leb lncelő érdekeégo, gyönyörű m g y r r e g é n y, z u t o l ó e z t e n d ő k l e g n g y o b b elentőégű rodlm lk lá. L á z á r.mkló zerkezté ében megelenő Dél H í r l p " e z z e l r e g é n y n y e l m e g k e d v e e b b b r á t lez közönég nek, melynek rgzkodá d t m e g Dél Hrlp" z e n z á c ó k e r é n e k, órá p é l d á n y z á m n k lehetőégét. Dél Hírlp" előfze t ár egy hór K, negyedévre 70 K. e g é z é v r e 3 0 K. Egy z á m ár 2 fllér. Nítínr-uc 60. zám lnt rokház : : u Vendéglőnek vgy özfethelyégnek ngyon meg f e d ő Bővebbet ugyn ott Collány Györgym L S P O R T o Feetbllmérkéz. Előre & K. Lö* zergyer S K. 7:4. I l t v p Pntyő ke lget verenypályán tátogtott, érdeke k > 8 t Előre Sport Klub Lőzer yár Sport Klub footbl cpt között. lőzergyár cpt bzonyo formvnlát muttott yö bud pet Előre cpt e l l e n, de zért győzelmet nem tudót* kvívn, for mvulá különöen ctáror eredménye tékán látzott meg. lözt rgyár cptnál Szdbely Mndel voltk ezúttl ktűnő formábn. gólok t ú l n y o m ó rze k p u kőm y n ő zórkozott áték ur vezethető vz. mérkőz ltt e. kr. 20. zy. e. zenekr zórkozttt közönéget NYILTTÉR. Ktűnően megvéd ^SVNYÚVÍZ oké* u w t. B fc«wl;,tu pouuklábl Tkk Uéál lnymm Ultt, Tele tztelettel Szbdo Lázló >N\ tr, Nemzet Sznl áz«. ptú. névor grncát nyút r r. hogv «koom közönég f o k o z o t t b b gé nve kelégítt fognk nyern. z operett elődáokt k t o n zenekr k í é r. z elő tárult elődá uguztu 3-én lez. 7, m kdóhvtlbn

7 9Ä uguztu 7 * Koom Lpot* ue kötelező zámlázá. n u r m fenem Hue m lebten uf dem L n d e. Gefällge Zuchrften u n t e r M u t t e r p r c h e " n de V e r w l t u n g de Bltte. z á m l á z á k ö t e l e z ő v é tételére z árdrá gítók e l l e n k r t n y o m t é k o n fellépn k o r m á n y. I n t e n c ó á t lelkee) helyeelük. De v á o n m t é r h e t el e z z e l r e n d e l e t t e l? b ű n ö elerm-k, mnden vzélre kz htvány á r drágítók eg B e m p l l r e z d ü é 8 nélkfll fogák l c o n y b b r k á l l í t n z m l. t é bezebeln különbözetet, melyet megzorult v e v ő z á m l á z o t t á r o n fe ül d n e k k. z o l d ele meket p e d g megbéníták gykorlt életbe b e l e n e m llő, nehézke rendzbályok. v d é k r e küldött á r u k zámláát potán, á n l v k e l l m e g k ü l d e n. Hát hol zemélyzet e n n y trkálár, leveleknek potár küldözgető* é r e, potán v l ó álldogálár? Mnfl érdek felemelt potköltégekkel megdrágítn még o b b n z árukt? Kz D g y n v l ó b n h t á o k ü z d e l e m z r k drágág ellen. k o r m á n y nem b r lebonyolítn potforglmt erre ebttben k é t u rendeletet d k, m e l l y e l m l ló u l e v e l e t gyártt H t trtályok kötelező megelöle fog-e eredménnyel árn? K'. ne hézke, r ö v d l á t ó ntézked, m e l y r ő l mezről lerí, n e m z üzlet életben élő emberek cnálták. Végül mndezekre z u berendezekre t u l k o r htárdőt zbtk. E h ó n p 4 én z u r e n d életbe lépett. Leglább n e m k elő kzületre hgytk v o l n dőt Kereek megvételre, eetleg bérletre Egy V Cm Hlemn Q-yul Budpet, V.. G z e l l - t e r 260 kor.-érí eldó. egy brnfolto vdázkuty, Tző névre hllgt 8. zámm] volt elölve, Thly I«. Kál- lt átdn zv< u t á m b n rzeül. l álló lkát z o n g o r eetle k o n y h á v két zemélyre kbérelnék. 0-k táncvzgán véletlenül kcerélt k gép- c gyorírábn ernyőt kéret r u b - könyvelben árt, helybel prválllthoz keretetk. megtudhltó. ;..VRG SÁNDOR FORGLMI tároné vzhozn, mkor át ernyő vzdtk. IRODÁJ ' K o m á r o m, T ó - u t e 4. Közvetít Házágköteket legngyobb ttoktrtá mellett), Jelzálogkölcönöket (ol có k m t r ). Ingtlnok (ház é föld brtok) dá-vételét levélbel megke rere zonnl ntézkedk., m. T h l y K á l m á n - u t c 0. IáDlto J o t T Iell&e hdöhlvtn kérek. 3. kdóhvtlbn. k n nyíl.n lus h: Személy zállító teherutomoblok, rktáron l t ót TIT Egy teleen ó krbn levő, f n o m kvtelű l Ru k. Bercóny-u. 3. zám. e l d ó. flbbbi m á n - u. Î2. z á m z egvételre kere Ilm :'t:v. felvétetnek Zongorát H 5 ^ ù u yy. Cm kdóhullbn zóbn 5. teleen un tele e l l á t á r. bírták. nyelvet pneunkpótlók EH H t t p úrzony rfl rábn ó k r b n levő HIRDETÉSEK. Cn k d ó h v t á l b n Cm kdóhvtlbn. Sptzer Re«Il d mgyr nemet vgy p n házt. Sptzer Bánéer kdnyvnyomdááfen Koom Wtt'** kk 'l' Merk t u tétért fóterketé felels«szerkeztő: Mzáré Le Jáno. Nyomtott <>-dl Intellgente deutche Fräulen KÖZGZDSÁG. Lpkdó 7., leggyorbbn elmulzt IHr«I l*'ch-f<le o-o credt ö r v» ' n y e e n védet <>- > SKBOFORM'-KENÖCS N n c z g. Ben pzk. Mndg eredet pecéte I)r. Flrch-féb't kérünk, Próbtégely 3. K, ngy tégely r». K, clád tégely 2. K, Kphtó belybel gyógyzertárkbu vgy drekt kttsnél rendelhető. Dr. l'irel B.,Korí>*»-r>oL')/e t l k o r. Vételnél..knboform- védegyre ügyelünk lmáfüztőn Dextrngyárbn [elvétetnek t t vlmm etleg r o k k n t k ) lehetőleg prook, kk előnyben rzeülnek, meg egy portá. Jelentkezn mndennp lehet fent gyár rodáábn lmáfüztőn.

8 I, K< H.II r r. 98. ok K á v é h á z z á l l o d á t v é t e l. Mmmm Mezőgzdák Szövetkezete ngyérdemű közönég bece tudomáár bozor, 98, év uguztu bó t tő M o l n á r Z g m o n d u r íí M l ugutztu 7 Koom, r t vármegyeház. bzlelláíáuk érdekében íelhulnk zöuetke- átvettem, melye át vezetem ll tovább rezetek. Igyekezn fogok, mélyen tztelt vendégemnek é & pofn kzolgá lál \ e támogtáukt kérdemelem. =-==== Mrdtm tztelettel Koom. 98, uguztu én zel tg zonnl elentkez zenek zöuelkezel helyégében Prm őz kápoztrepcemg kphló. S I G O R X N - od gyorággl rt W Á r v e r é hrdetmény. Kbé tul közég képező 2 drb I Í Qveg 4 K. Níg üveg í 6 K. t d r á t ) feckendő 2 K. Kphtó: mtdeo gyógyzertárbn, drogérábn c rttzerkerekedben. Budpeten, Török gyógyzertár, Krály ntc 2. M. protrk keletezett t e n y é z b k f. hó fog 22-én d. e. 9 órkor kbér közégházánál polokát Hgyrorzág egyedáru ló : ovlváno árveren REKIÉNY-gyógyzertr, P é c. el dtn, K.> ér. 98, uguztu l l-én. 204 Közég eloláro M Telefon ;w\ ' kzpénzfzet mellett el fog dtn 2000 Í ; M - - v. t - y t q. < - RZKGfflKSíZC4'^S^. v^t^^2íl- ; 3 kr. közegyző. V é m n d e n n e m ű bőrb. ú g y m n t rüh. f l mo. f e k é l y, dgnt ebek gyógyítáár legbztobb leggyorbbn htó zer borókkenöc. n ne mer m á r megött z u zbdlom H á z F e r e n c féle Nem pzkít é teleen mnden házbn zgtln. M nélkülözhetetlen. K tégely 4 koron. Ngy tégely 6 koron. C l á d tégely 0 koron. Hozzávló b o r ó k - z p p n ö k o r o n, Kzít Gerő Sándor MÉMk gyógyzerz lpfeít: \\vm Ez egyedül ház* zonyok ü r ü m e. mert kályhát e tűzhelyet S Í K egyedül ezzel tztthtk rendeen, m e l y tel een zgtln e könnyen tztthtó Kphtó mndenütt. megrendel ponton ezközlök, ugy helyben, : Kváló HZI mnt vdéken. tztelettel ngykörö. Mká D n w t r l. váro t e r m e l ő k é, b o g y beteg zívekedenek : Koom^ Nádor-utc 34. í. megye ktonák te rzére lee zállítn helyőrég kórházb, hol r e n d e n p áron bármely m e n n y é g b e n á t v e z k. Különöen zükégük v n k ó r h á z b n ápolt veebo k t o n á k n k t e r e. Hzf t e t e r m e l ő n k z e n v e d ő, beteg ktonánkon egítenek, h teet helyőrég kórházb zállíták. )IS. uguztu 4. ^IB. z. helyőrég tttt Ì 00«, erőek, kdók olcók, comgonken, klogrm úly bn (20 rúd) 8 K. 50 I. árbn zálllllnk. Több záz comg rendelénél comgonként 80 lllér á r k e d u e z m é n y. F E R E N C Myer m. elnök. Felkérük Koom. Üzlet Dr. Szbó Kálmán Lkto Károly -3SBEK9RB Vketeg* T u b Jáno. k., JHÍT. koron. Koom, 98 úlu bé é n. Dr. Dll Jvdlom z 98. év XVI. t c k k b e n bztoított lletmények. Kellően felzerel kérvények uguztu 3-g közég kolzékhez küldendők Koom. 08 uguztu. t» *9 fűzer-, cemege-, b o r - ::: U tékkerekede ::: nyh no árve Bántpénzül leteendü kolzéktől. tnítónő állr. zeptember hó 4-k npán délelőtt ren közég Koom zb. kr. váro k ö z é g kolzéke p á l y á z t o t hrdet e g y rende Megkere f o l y t á n ezennel közfrré ' leem, bogy koom 043. zámú tkvben f l, 8. or, 66., I652 helyrz zám ltt fogllt Meter-utc 7. zámú báz hvtlombn (Koom, Vármegye-utc 24 zám) z 98. év megtrtndó Pályázt hrdet. Árver hrdetmény. 0 ó r k o r 98. R. Wen, k é n z l g g y á r o II. Práíerf re 43. Üzemképe Meyer-féle 6-o benznmotor céplövel bevonulá mtt e l d ó. Áránltokt kér bővebb fel vlágoítá nyerhető 8 T E R N JENO-nél) Ngy megy e r. Hrdetek f M e k 9 kttvlll

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben