Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főszerkesztő: KISS GYULA dr"

Átírás

1 Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e m k, kk tuldonképpen bék hdfoglyok volnánk velünk állítólg békél kötött n g y Orozorzágbn, de k kel ugy látzk zépen beoroztk különféle znt gárdákb m o t nehezebb, tuctzám merednek felénk vlág mn den rzéből m ggódv kérdezzük, hol lámdnk megfelelő ngy Sándorok e z e k h e z comókhoz? Vn n n y külön kérd n n y k ü l ö n t r o n, h o g y legngyobb trénngben l e v ő ttztku l;: t u d n y l v á n t r t n ő k e t é.-> znte np u rovtot kell nytn. Bon k é r d é, lengyel k é r d é, u k rán kérd, ltván k é r d é, e z t kérd, lvnd kérd, z b é r k é r d é, p á n k n kérd, ceh kérd, h o r v á t kérd, délzláv kérd m é g mo egyéb kérdek, v n n k rende frontokon kvül pótfrontok -. h o g y znte válogt htunk bennük, m n tót n vdkörtében. vlág u g y belegblyodott z egy máb horkolódé, e g y m á t kegzítő, e g y m á kbogozáát neheztő gordu co* mókb, z n t e elrémül z ember, megoldár utunk, gondol nemokár zt em tuduk, od földgolyób mely p o n t á n folyk h r c m e l y pontn ül Béke np ezeken KOMROMI merk LPOK TÁRCÁJ kulturmunk JÜflEndenk r frontokon mnth küzdenének. z exotku u fron \ r é z e é g é t zemtnuk gzolták, zért m é g : felmentették őket. védelem z t hngozttt, egy u, nem rott törvény gzol tettü k e t " () törvényzék t e r e m b e n volt közön é g h e l y e d é tüntetel f o g d t z Ítéletet. tud, elmond, üzletében legzebb Kopott M e n n y r e n e m törődnek t ö r v é n n y e l, z t m u t t következő hír: l e g f e l ő t ö r v é n y zék e g y k d ö n t é e g y e r m e k m u n k t l l m á t, m n t l k o t m á n y e l l e n e t, eltörl. z o c l t á k n k t z e n n é g y év m u n k után kevel háború elötl került törvényt vnnök kereztül, mely g y e r m e k e k l k l m z á á t e l t l t gyá rkbn é bányákbn elenleg urlkodó állpotokról következő zámok nyútnk képe;. Ézk- Dél-Crolnábn. Georgábn l b m á b n négy g y p o t t e r m e l ő á l l m b n 905-ben gyermek dolgozott gyárkz mercn Cotton. M n u f c t u r e o c t o n * elnöke egy m e g g o n d o l t l n pllntá b n zt v l l o m á t t e t t e, É z k - C r o l n fonóbn fonómunkáok 75 percente tzen el zomorúbb mndég tém : drágág. npr n é, m n t egy o r v o l á nélkül Npról* mérge eb, npról-npr f á, kblos é ápd r c c l, k o r á n őzülő feel k ü z d ü n k e l l e n e. Mndennp u g y érezzük: tovább n e m m e h e t, e mxmum, m t áremelkedben elérhetnek z á r u c k k e k é m n d e n n p k e e r ű e n clódunk ebben nk fel z é r z é ü n k b e n, mgr mert zld htott árk, fel egyre felebb f e z ü l k e m é n y h u r, m t e m b e r türelemnek n e v e z ü n k. Mndenk é r z z á l l p o t o k n k g z d á g : e erkölcleg l e h e t e t l e n voltál é még mndenk úzk z árrl olyn vlág, mndenkből k l o p t á k voln e g y e t l e n ézk l e l k m e r e t é t. É r z m g z állm, h o g y e g é z é g t e l e n rányb t e r e l ő d ö t t k e r e k e d e l e m é e n n e k m n d e n f o r g l m, nehéz k ö v e t k e z m é n y ű prg rfuokkl b á t y á z z k ö r ü l k e r e k e d e l m e t, mnth rendeletek m tömkelegét pekulácó vonultt záguldó f e l z támdá bnor- ellen mrdnk k é n y e l m e t ó k, me lyeken kereztfllbuk r v z á g é rffnér kerekedelm korlátozáok, mxmá láok é z á r k z b á l y o z á ü r e é t e t t é k még nytv pcokt, de h o m á l y o k p u l k b n, dzkrét (élrevonultágbn t o b z ó d k l e l k e t l e n htá é k c g t t ó p p r o f o r m lez mxmál vn árfelmnden árból. pultok üreek, de /ovet h é v e n qudrát H o g y háború népek zbdgá nk d e m o k r á c á á n k n g y, zent ügye ránt táplált l e l k e e d é n e m v l m n g y o n hevít merk népét, z t e l á r u l á k n e k ü n k z o k k ö z l e m é n y e k, m e l y e k külföld tóbn tto t t f e l b u k k n n k. Számtln e e t r ő l o l v h t t u n k, melyekben embereket, kk vlm deflt" megegyz ereztettek m e g, meglnceltek felkötöttek, g y Illno-hn n e m r e g b e n e g y P r g e r n e v ű német e m b e r t l y e f t kelente él börtönbe v e t e t t e k. m k o r e r r ő l tudomát z e r e z t e k hzf* b á n y m u n k á o k, k h o z ták őt b ö r t ö n b ő l felkztották, holttetét P e d g z m e r k zázlób tkrták. The S u r w e y cmf ú á g z e e t r ő l k ö v e t k e z e k e t r : N o h rztvevők közül t ö b b n e k bfn- mer vvnok. Nem t ö r ü k lyeneken feünket Ck egyzerűen lezögezzük m h e l y zetet z utókor zá. Hogy lá ránk következő boldogbb generácó, m* ve fogllkoztk z ő p á m l y e n problém k m o g o l d áá v I v eződ tek z emberek megváltá 98-k ezten deében Sno, tzteége kell h hozzávezük még zédülete en b o n y o l u l t képhez fronlmögött lfrontokl IS, melyek z o n b n r á n k n é z v e tuldonképp zntén főfront e l l e g é v e l br nk, m n lzlfront, hufront, zrfront, ruhfront, cpőfront, (rfkfront, még egyéb p r ó b b poltk f r o n t o k, k k o r g z á n le kell tenn még reménvéről nnk, ck megoldá módl > el t u d n ó k hmron képzeln. ok vlág comónk, ok v t k é r d é n e k... Vn Mrmno f r o n t. Veronez f r o n t, k e l e t zbér trónt, nyugtzbé f r o n t, éérzbér f r o n t, kelet reh-tót front, n y u g t c e h tó front, zk kukázu f r o n t, délkukázu front h o g y m lez még ezután, z t ck ó I t e n t u d h t. nvokt Ekkor kvrodá l á t t á r z n t e m e g zedd z ember fntáz, k t pedg költők e b e zárnyú n k zoktk nevezn belebódulnk l e l k e k e b b e z órá vérkledozkópb, m e l y b á n t ó n ötél háttérből trkállk elénk... Vn h otl kínobb rende lp SterkentÔtéfl H kdòhìvu Komrom. Ndor-u. 29., h o v á ugy lp euem ré llrtő közlemények, mnt hrdetek elsfeléd * hrdet dk tb kumnndfk. Kézrtok Dem ftdunk vteul TUB J Á N O S. Főzerkeztő: KISS GYUL dr tokon 7 KÖZLÖNY t á r d l m Lpvezér fl gordu comók mnden 98. J u g u f z u bórért 50 egy 3 koronár koronát kérnek koronáért mxmált kéz ltt. 44 n é g y éven l u l g y e r m e k. Érdeke H. O. W e l l n c k, z m e r t n g o l Írónk b e m e r é e, k 9 l - b e n b e u t z t z E g y e ü l t - Á l l m o k t. K ö n y vében zó zernt következőket m o n d : G o n d o l u k el, vlágnk ebben l e g n g y o b b, l e g g z d g b b o r z á g á b n 7 mlló tzenöt éven lul gyermek dolgozk földeken, gyárkbn, bányákbn műhelyekben." Nálunk még z gondolkodób e t z e m b e r e k e t, v á o n tzennégy é v e n l u l g y e r m e k e k r e g g e l k b r n k - c egy órt egy kré kenyér vgy te nélkül. ngl gypotfonóbn legrozbb állpotok deén b o n volt rozbb helyzet, mnt elenleg ÉSzkmerk d é ü á l l mbn", r egy mák G lógu, Hunter. Ö t - h t e v e Öklömny g y e r m e k e k k o r á n r e g g e l f e l k e n e k e n g y o k k l e g y ü t t g y á r b m e n nek np munkáukr. m k o r hzönnek, h lálo fárdtn vetk m g u k t á g y u k r. S o h e m f o g o m elfeleten egy ht é v e g y e r m e k n e k 4 POLITZER MÓR K o m r o m, N á d o r» - u t c 9, mnőégű férf cpók, pűtárul*, fehérneműé* tb. kphtók-

2 . K o m á >m Id. megárgul fehéf t á b l, d e trfkon hrdető 65 nnc dohány*- z e r e : lel koronáért memph, htffony 6 0 Rllérre v n mxmálv, még boldog l e h e t, k két k o r o n á é r t k p > egy lter teért má 3 k o r o n á t e l k é r t e k Ugy-e z e m ú á g, h o g y 4 8 koron egy kló v k e r t é z v í g n Fütyöl zöldég n e m ű e k ember z mxmál M bármenny oztrák árr lez ennek vége - kérdezk z ggódok, mből f o g u n k é l n, e n n é r u h á z k o d n. k é r d e z tztvelőktől e f x fzeteektől z e b e k m é l y é n meghúzódó u t o l ó gr? M e r t, hát megzoktuk drágág Őrületét, k p z á g o t, l e l k m e r e t felrúgáát, h t ó á g o k t e h e t e t l e n vergődé r e n d e l e t e k k á o z á b n, d e m n d e n megzokánk v n h t r vége. kormány htóágok mguk t z t á b n v u n k e l e n l e g helyzettel, d e, no, képeek háborúvl feltrtózttn. d o l o g, rendet áró cnáln z pzko árdtot Körülbelül ugy áll mkor kebb lán n e m egítnek lehetetlenéggel h t á r o árfelh tá. drágág zámú helyzeten, SŐI h őzntén bevlluk, bzonyo erkölctelenég v n b bn, h v é l e t l e n ü l megcípett k á r d r á g í t ó t drákó zgorrl b ü n t e t k k k o r, m k o r n y l t ttok m n d e n k előtt, elenyző cekély k v é t e l l e l m n d e n k drágábbn d é d r á g á b bn v e z z á r u t Szóvl kereük nem árknál Kíváncn zíneket, etenben Dohánut hzen ötét telnek vege:: znt népnek Cgg kszég lk megerőltető m u n k t e t k ö v e t k e z m é n y ű t m u t t t. Ez ht eve g y e r m e k n p o n t m á r t z e n k é t ó r h o z t dolgozott 4 z m e r k á b n élő o l z o k egyeneen üzletet c n á l n k gyermekekkel. Rokon gyermekekkent hozzák o k é t z orzágb zután /. <> m u n k á u k b ó l élnek, l z e k n e k zerencétlenéknek /.ám hhetetlenül ngy. b á n y á k b n l á t h t ó í n é g r ő l g y e r m e k m u n k á r ó l egyeneen megrázó képetfetsprgo í r ó.. g y e r m e k e k k á l t á " című könyvében. S z ó zernt következőket o l v h t u k k ö n y v ben: Tz-tzenkét év k ö r ü l g y e r m e k e k t z tzenegy ór hozt dolgoznk npont, zénctornák felé holv e tztogták np mkor nyár még z Már mg kozéelmeze gykorlttl3. lpelve té Elő orbn r r kell törekednünk, mnél t ö b b f o g y z t ó l á t h el mgát vétel u t á n z e g é z g z d á g é v r e lletőleg mnél k e v e e b b legyen közellátábn rze ülők z á m. l o t é p p e n m e g f o r d t v áll d o l o g M ezt v z á. helyzetet megzüntet k o r m á n y, m o n d u k október -től k e z d v e, k k o r n e k ngy könnyebbége lez közélelmez ellátáánál S f o g y z t ó k l e l k é r ő l nehéz k ö v e t gördít le... E g y m e r é z k e z d e m é n y e z é d o l g z g é z Kolom b u z t o á. tztár egy n g y o b b z b á ú N e m kell hál féln tőle. l p o nehézégenk leznek különben. F voln bőven, tüzelőnyg k é r d é é n é l c k vágához z ü k é g e m u n k e r ő b e n zen v e d ü n k h á n y t zállítá v z o n y o k n e h e z í helye rányo t k m e g meglevő n y g z é n dolgáb* e l l e n b e n oztrák eloztáát. mnővert, motohtetvérenk ű z n e k c ú n y h o g y ne m o n d u k z r o l á t. P e r z e t t okt érne kormány erélye g y c p á r meg züntethetné f e n y e g e t ő z é n k r í z t. N e m elég t e h á t rég m g y r közmondáb bz n, ugy még ohe volt, vln ne lett v o l n ' ', h n e m t e n n k e l v l m t é pedg m n é l előbb. ruházkodá é v l á g í t á k é r d é e ke m é n y d ó k u g y l á t u k, h o g y e z e k f e l t ö r é é h e z g y e n g é k k o r m á n y ckótörö Szóvl elég ok k o m o r é n e h é z problém megoldá n e h e z e d k közel ö v ő r e, meynek klátá n e m éppen rózák. egybefonódnánk, m e g e g y e z é zál v l h o g y n b.rre z o n b n m v z o n y o k közt egye l ő r e e m m r e m é n y nn gy kemény le,ék H á l ó m g y r földnek, t e r m e t t z dén k e l, k e m é n y ö k ö l l e l k e l l t o v á b b r * bee'le.z n n y, n e m k e l l z ü k é g e t z e n v e d n ü n k kednünk vére k o m l ő é b e, m e l y föld > egy k ö n m e g t r t ó z t t á l, egy k férf golyó rcultáról l n k é n t humnzmu nélkülözel k í u í z ű k ö l e d g ú g. c v l z á c ó m n d e n v o n á á t letörl. C k z e l o z t á n e h é z k e g é p e z e t é t k e l l H o g y n r t c k rég ó öreg Hobbc egy kct m e g k e n n belátá é g y k o r l t érzék o l á v l kkor n e m leznek z v r o k T m á? pnzok k á r d ó h u l l á m - erően p d n \ Bellm onmum conlr umne. gnk. ) zúzz kkor mgát, vgy p e d g zénctornáb rül é m e g f u l l d. S o k k l el lyen módon, mnt ke- több gyermek puztul zt k ö z ö n é g álmodná. Sokn közülük rövd d ő m u l t á n m á r megkpák tárnmunkáok ztmáát tüdő- vzét Ezek í egyénében bozlmállpotok. Sok zázezer k g y e r e k e k á l d o z t u l gy l e g lbb legelvetemültebb kzákmányolá r e n d z e r n e k, ü e g y l y e n o r z á g n k z e l n ö k e m e r é z k e d k m n k e t e r k ö l c r e k u l t ú r á r t nítn ' Ugy lyen o r z á g, h o l lyen e m b e r e k é l n e k, ül törvényt f e l e t t ü n k, kk zocál gondokodá terén e l ő t t e á r u n k. E r r e p ö f fezkedre c k k r d d l l e h e t f e l e l e t e t d n ' zenet plától é e g y é b tztátln n y g t ó l, m k ö z b e n zenet elzállíták e l ő t t ü k ". l e v e g ő fekete zénportól é z e l p r ó z ó oztályozó gépek fülzggtó lármát ( hdreetöé rekvrál kutyákt «' «etlt é cpnk. Némelykor megtörténk, vl- E ^ *? í ± / g " f f ^ w r o ^ t muut f -, x,. '»orouu em. >z«n«lvok: Sorozát nök, n éhmelyk g y e r m e k g é p b e ek ö z e - v z udléro tzt, tthál ng? Kuty, t t e n b u / á l l t o r t o Sorozzák kutyákt. 3 m bürokrtku közélelmez rendeletet vló elet k ö v e t e l m é n y e h e z k é p e t fog m ó d o í t n e k e g é z í t e n. h t á r o z t így SZÓI.. k át h z n l t r JÖVŐ 99. é v b e n dohányt ó h t t e r m e l n, e b b e l z á n d é k á t terüld m e g e l ö l é é v e l, t o v á b b á nnk htározott beelentével, m u l ó h z o n c í m é n négyzetölenként k o r o n á t hlndó z á l l m k n c t á r v á r b e f z e t n, e hó g bezárólg közég elöláróágnál e l e n t e be. z e l ö l á r ó á g b e m o n d o t t t e r l e tet z önként f e l á n l o t t ö z e g e t legkőbb ovány r e n d z e r ó, z t c k m nztérumok hermetce e l z á r t büróbn gondol ák, ellemben g y k o r l t e m b e r e k vló elet má krtkát m o n d n k e felelt z öze v z I >ld z o t t, ö t l e t z e r ű r e n d z e r f e l e t t Re mélük, h o g y k o r m á n y n e m fog ktérn,: lpábn teleen ogo k r t k e l ö l ter meredmény ponto m e r e t é b e n, m e l y n e k dő pont k ö r ü l b e l ü l z e p t e m b e r ^ v é g é r e " f o g en, meg fog zívleln rég r ó m k ö z m o n d á t ' pent et conlum mutre n m e l u. ve Élelmez dolgáon m e g c>k meglennénk P e r z e e g y z e r r e n g y o t változnék hely vl, f e l t é v e h k o r m á n y z ö z t e r m é zet k é n e, h V é g z e t kfürkzhetlen krtbetkrítá után engedn fog m m e r e v á l l á l ó m ú g y hrtelenében megvlágoodnék z pontából, b z o n y m é g o k p o n t b n g e n á n t á n t háború uzítóínk e l m é e békél zíne mot htáát. melegít bennünket, Iten np v l á g t nekünk kében ápdt n é z ü n k e l é b e, mel) $ é r e z t e t : ggztó Iten opronmegye S z n y k ö z é g képvelő tetülete legutóbb trtott közgyűlében érdeke é é l e t r e v l ó htároztot hozott npról-npr érezhetőbb dohánymég m e g z ü n t e t é e é r d e knek végét' \L rcát, vár k d o l o g élelmez, f ű t é, r u h á z k o d á, v l á gt g o n d mr mot t t röpködnek ö t é t denevérzárnykkl körülöttünk, m k o r m é g z rí J o h á n u n é g m c ű I J á. élelre»3l m»e. K o m o r, eléz... ó övőbe nézn, hol háb derű eleget t l á l u n k mxmál ggálvá^, ellenőrzt n e m képe v é g r e h t n, zzl válzol S?n\ k ö z é g, htndó dohányt n g y területen termeln, h o l z e g é z k ö z é g lkoágánk d o h á n y együtteen t e r m e l t e t n é k. I g z á n é l e t r e v l ó deál v e t e t t e k fel z nyk, melyet vármegye közgzgtá bízottág IS m g á é v á t e í t, m e l y e g y k ó k r t t l eetleg négyzetölen ként t e r m e l é d ó f e l e m e l é e r é v é n könnyen megvlóíthtó l e n n e k n c t á r m o n o p o l övedelmét e m c ö k k e n t e n é, őt e e t l e g l é n v e g e e n e m e l n é. véletlen e e t e k, árdrágító megcípk, e g y á l t cekély m n z t e r n e k r r z z mezeén. zok z o n k e r e e e l e n t e be mennyben e htároztot mk.'/egek m g u k é v á t e z k, t ö r v é n y h töág b z o t t á g l e h e t ő l e g még z o k t ó b e r köz gyűlen k é r e l m e z z e z e g é z v r m e g y e t e r ü l e t e n - dohánytermel] e n g e d é l y t e honló kérvény b e d á á r t. r t '» r v é n y h t ó á g o k t z ó l í t f e l. " közég e h t á r o z t o t zzl n d o k o l meg. h o g v h á b o r ú ok ezer b m e l l e t t m é g ttól z e g y e t l e n élvezettől m e g f o z t o t t á k m u n k á n é p e t, m n e k eddg v l ó á g o búfeletetöe v o l t : dohányzától. közég kérvényében mot előd, hog\ nem k í v á n k m e t á r megkároítáát, hlndó m n d e n négyzetölterületért koronát f z e t n z á l l m n k. közég dohányzónk z á m ( tehát h egy d o h á n y z ó r 2 0 négyzetölön engedélyeztetnek termel, négyzetöl 'terület után ugynnny koronát fzetne knctárnk, t e h á t t ö b b e t, mnt m hzn eddg volt közég do hányzókon. m Hogy végég vármegyére, h o g v uguztu Szny nem uguztu Lpok M moolyogtunk z ö ogbölcelet t'*- -/tálybv.n vn. toh.r,. u<rn ft*f kuty.. kutyák muzkzóvl önnek orozár cgány u kó- v V '.,. /, ', nótákt I x >Kuty kuty tk.* T f l kuty k%<lvem vu.* >K. Uv' n»y kuty u_t lúl* tl). BOX láfl ktzdttél v«z;.de uem % z elnök, ( oroz lnyhoz.] Hogy bernáthegy: ó felő zentbernát- hegyhy bernáthegyh... z elnök: N e m v g y o k k í v á n c n e m e előnevere I bernáthegy: De k é r e m én k u t y b ő r r e l tudom mgmon á t bőrömmel. z elnök: gzoln z tt n e m nemeégemet, zámt. Vn vlm b? bernáthegy: conttörem z elnök Igen kérem beteg vgyok, volt.. Mg u g y látzk ebeont beforr. V z g á l m e g, z álltorvo: ( M e g v z g á l. ) nem tud, d o k t o r ur. K u t v b lklm. Reggelz előtt fél pohár Schmdthuer-féle h z n á l t vlód áldá g y o m o r b o o k n k zékzorulábn zenvedőknek z elrontott 23 or gyomrot ltt tele en rendbd hozz

3 n 8. uguztu 7. SS25 v l o g h n n ^ á l l^ p o. t á tn : e m b e r e k őeredet M n d e n k háborít m n d e n k e l l e n. E háború front mögött. folyk ;» K o m I n nrv Lpok «" ; 5*5 * volt * 8 kedve/.', 4 vol mo fronton, gátln ^ ftlkorúk n ő fogházábn l é t z á m, egzégügy állpot kfo vol é zök n e m f o r d u l t e l -. Ql f o l y ó ü g y e k letárgylá u t á n véget ért után gyámügy felebbvtel kül döttég fegyelm válztmány trtott meg ület. Eny h'v k ö z g z g t á. körut. fl közélelmez kormánybzto helyelle Szelbertng Rez<3 vezprém rvzék ülnök, közélelmez kormánybzto helyettee több közégben ellenőrző látogtá tett körút ébn gbon átvétel elárá tárgyábn tett megfgyeleket. Koom vármegye közg, bzottág k e d den trtott rende hv ütét gról Deze Jáno fő pán elnöklete ltt z ülen rztvettek: ztlo Bél l pán, Bthó Lo főegyző, dr. Mdry Iemondoll közélelmez megbízott ZdP árv«elnök, dr. Wttuek Károly t. főügyz, vody b ; n ny. kúr b n \ kolth földbrtoko dr. Mezey Jáno t. főorvo, Berzeny-Jnot közélelmez megbízott tztégéről lemondott. Józef műz. tnáco, Brth J á n o kr. tná co pénzügygzgtó, Mrte L o kr. tn (t) megngllnk z. Ikolák. közokttá felügy tő, d r. rve Károly kr. ügyz, Molnár ügy mnzter körrendeletet ntézet közép I m r e gzd. felügyelő Foltény Árpád elődók, kolák Igzgtóághoz, melyben elrendel z továbbá Brnyy Géz, gróf Eterházy Mórc, kol évnek zeptember I-vel leendő meg Fttler Sándor, I.-. áry Géz, ro Vlmo, kezdét. Lézert Kálmán, Plkovch Vktor, Thly Ferenc D e b r e c e n páro közélelmez otá bz. tgok d r. Z n d e l y Ferenc egyző. érdekéhen. Debrecen váro lőrv< nyhtóág N prend előtt Thly Ferenc bz. tg htároztot hozott, mely közellátá vítáát zó :t fel tkrmány rekvrálá e l l e n, mert' hdereg ebbel " z ü k é g l e t é n e k ellátá ürget több érelmet kér orvooln. E htá roztát pártolá végett vármegye törvény uztr válllt m g á r. bzottág ez érte htóágánk megküldötte. lemben felír fő m ve lügy mnzterhez. z lpán elente közgzgtá z«bemondá Bzó Kornél zőny l vrtln menetéről c tztvelő beoztáok- e g y z ő e z e n állááról vló lemendáá beeletette. ról S2 mol b \ Ennek kpcán T h l y Ferenc, (t) fruuármegge llkornk b ű n ö z é e gróf Eterházy M ó r c Feérváry Géz b z. e l l e n. rvvármegye törvényhtóág f e l r t o t tgok á zrvmrh gbonrekvrálá l ntézett képvelőházhoz kkorúk Ktátletve kőzén termel tárgyábn ntéztek kér k truknk bünzerző lklmktól vló távol d e t t.-: lpánhoz lletve z eln klö főpánhoz lá;.: - c. o V : é b : l. ; l e '. ' v U : r:.g.üldc p. í «Iá k k n e k felvlágoítát tudomául vette bí célából törvényhtóágoknk. zol álltbetegégek oármegge területén. tzt főorvo elente zernte fertőző betegégek cökkentek. Dfter 4 közégben 5 vármegye területén z lább ál ttbetegégek léptek f e : ertvz Iz, l. ll kö.:í ék beteged.. : tl vörheny 4 köz ben; megzűnt ertvz Bánhd k ö z é g e k b e n. égben 2 be h. í zát, k nyró 4 közégben 42 betegedl é l h l á l o OeyMz^ííló állomáok beoztá. z á t okozott. H hgymáz 6. v é r h 3 köz földművelügy mnzter beoztott törvényég et trdull elő híó.',; r...r..z c - y vegyvzgáló á l l o m á o k z átlméptzetí hvtn főnökének e l ő körzetébe. E z e r n t Koommegye győr d á z e r n t közutk álpot kfogátln vegyvzgáló állomá budpet mgvz kvc zállítá folymtbn volt, de z t z gáló á l l o m á k ö r z e t é b e vn o r o z v. rtá munkáltok megkztották. hvtl vezet [ének mull év fedőnyg zükéglet bztoítááért kerekedelemügy mnzter fel merét feezte k utlombn rzeítette. kr. / 02 üg) 'g Zg ló b e e l e n t, h Ogy állm egyene d ó k b n úlu végg % '», K folyl l> * z K előírál z e m b e n, lehl túlfzet K. m muh év á l l p o t h o z vzonyítv 3947 K-vl kedvezőbb eredményt mutt. kr. ügyz előd, h o g y t ö r v é n y z é k foglynk létzám 3 volt műt h ó végével, : > ( bcuhwcgy: Kutyáb vezk tt z e m - z gár.- z e lehet elnök u r. Nem elég, b e r t. (Dühöen e l ) gyenge nő vgyok, de meg hozzá... z elnök: G y e r ü n k tovább. ( vérebhez.) méltózttk tudn.... köteleége mnden Mgávl m vn? nyánk... véreb: Én tltkozom orozttáom z elnök. Vzgál meg doktor ur. mltrzmu ellen. K kutyánk kell h r z orv*: (Szkzerű vzgált után f n o boru? Mot orozn krnk, ele bezzeg mkor mn dzkréten bccent) több ngy kutyák háború mellett döntöt te elnök: z úzülötteket előre lefogl tek, kkor nem hvk meg mnket tnác lom hdereg rzére. (Ezután gyor e g y kozár. Válztóogot, z nem dnk, ck máutánbn beorozz z uzkárt Hdtenge 6 elemt végzett luxukutyáknk, de vérünket rzethez, S p c l t kton uendöreghez, zt követelk r e p ü l ő k u t y repülőoztályhoz. K z ó l : ) Vn még vlk? z elnök: Ne ugon n n y t hnem á l l on mérce lá. l k l m komondor: (Állndón f r k á t c ó véreb: zt k u t y - f á á t K u t y - t e r e m - v á l v b e l é p. ) N g y á g o e l n ö k u r, én úlyo tette beteg vgyok, állndó degokkom v n. F o l y z elnök: Hll mg k ( véreb t t ne gorombá Ku klohol.) z gár: Fonto gzdág é r d e k követel felmentemet. z o r z á g húellátá n e h é z é kodon. gekbe ütközk é gy vdhúl kell vítn Közélelmezt. Kérem felmentemet. z elnök: z t mot n e m lehet k é r n. kutyfáát m g u k n k, menny b v n mguk kl l k l m zolgálhtok, En nem vgyok hdkötele, mert hölgy gár vgyok. H nem dtk nekünk nőknek válztó»ge>t, ne kívánák, zolgálunk. z elnök: lklm betegápolónó zol gáltr z ( VROS. z VÁRMEGYE. gár: Én kérem nem ton oldl. Kápozt belyeft lkt vnyrnk' Érdeke trtlmú r e n d e l k e z é é r k e z e t t hlóágok f e e h e z. közélelmez m n z t e r olyn dologr hív föl htóág f g y e l m é t, m r e e d d g m é g n e m gondoltunk M e g t u d h t u k rendelkezből zt, tévedtünk, mkor bő kápozttermre zámítottunk kő eőzből r r következtettünk, h o g y k á p o z t bővben lez. rendelet zózernt z ö v e g e következő: k -. p o f ö l t e v é, h o g y kápozttermé megnövekedet z ü k é g l e t k e l é g í t é é r e n e m lez elegendő. Szükégenek trtom ezért, pcrkerülő ngymennyégű tök télre beózá, vgy vnytá után konzerváték. Erre c é l r különöen Következű hónpok bn beérő tök e e t l e g 3 h ó n p g, v n y t o t t lök pedg okkl hozbb deg e l t r t. F ö l h í v o m p o l g á r m e t e r u r t, hív föl közönég fgyelmét, h o g y tekntettel r e n d k í v ü l b ő é g e termre, tél é v d r lá el m g á t v nyítá célából t ö k k e l. mennyben e t e k n t e t ben Igények m e r ü l n é n e k föl, z o k n k kelégí te végett hldéktlnul t e g y e n hozzám e lentt. ÍWMM& IGÉft íhlffll Poltk körökben élénken k o m m e n t á l á k zt, rendőrég állmoítááról zóló tör vényvlt lekerült nprendről v ltot kormány egyelőre nem kíván tárgyl ttn. Ennek kétégkívül érdeke f o r d u l t n k előzménye következők: Wekerle Sándor mnzterelnök r e n d őrég állmoítááról zóló törvényvlt b zottág tárgylá orán rról győződött m e g, Ház többége lényege m ó d o í t á o k t kvn. mnzterelnök pártok vezetővel tnáckozott e e tnáckozánk l e t t z ered ménye z, vlt tárgyláát e l h l z tónk. Vlózínű, vltból e b b e n tormábn nem lez törvény. munkpártnk kfogá v n z e l l e n, felebbez fórum kerül.t rendőr kptány legyen, kívánáguk z, hgy k h á gá ügyekben máodfokon továbbr t ö r vényhtóá hozzon ítéletet Ezenkívül kfogá olák kerület kptányágok egz r e n d z e r é t. v l t ellen zonbn mguk rendőrtztvelők állát foglltk, ok ntézkedt é r e l menek trtottk mgukr nézve. Ezek z o k o k kztették mnzterelnököt rr, h o g y e g y e lőre elállon vlt prlment t á r g y l á á t ó l, óllehet rendőrég állmoítáát hdvezető ég erően forzírozz* Érteülenk z e r n t r e n d ő r é g állmo ítááról közgzgtá rzlege állmoítáá vl kpcoltbn lez zó. Lehet, h o g y m é g ez ő / :. I : / tö.-vénv-; l t n t é z k e d n f o g ugyn rról, z o r z á g e g y e v d é k e n, különöen h t á r m e n t v á r m e g v [ben k ö z é g e megye közgzgtát állmoíták. z d e vontkozó törvényvlt m u n k á b n v n. E z z e l v l t t l e g y ü t t k e r ü l m d mé képvelőház e l é r e n d ő r é g á l l m o í t á á r ó l zóló törvényvlt, m e l y l k l m n t f g y e l e m b e vez zokt z ndokolt kérelmeket módoítáokt, melyeket főként gykorlt élete lpon m e r ő v d é k r e n d ö r t z t v < e l ö k u t t t k el l l e t é k e h e l y r e. ; cóválom frkm. z elnök: ( S z n t e n c ó v á l f e é t. ) S z e g é n y H á t c v l b e n b o l d o g u l? \ fl lzt u ár Koombn. váro hto.g mot állpított meg lzt árát z lábbkbn: tnóm tzt lzt 30, főzőlzt 92, kenyérlzt C2 f l l é r. Ebből látuk, fnom lzt ár több mnt kél erere emelke dett, főzölzté zntén emelkedt mutt, ellenben kenyér lzt ár körülbelül rég. buz kormányrendelet értelmében 8 7 r értendő k, ebből 6/ f n o m, 24V«kenyérlzt, így korpát lg' fognk termeln mlmok, vzont keuyérlzt óvl brnább lez, mnt mull évben volt. komondor: Poltk pályán vgyok tt ck ugy lehel érvényeüln, h z ember f o l y t o n cóvál frkát. Kton pályán nem hgyák z embert ugtn, ott nnc övőm. Nem ugy, mnt z elnök u r, mlyen ftl törztzt z elnök'. Nekem háb hízeleg Nekem háb cóvál frkt I Engem nem lehet be folyáoln, én mndenkt beorozok Mrr k lklmtln (.)

4 9^ HIREK. H nem gy történt voln, h Mrn német regek ní^ött l e n n e, h m o t Chteu Tüerr vgy éppen Pár ménk, h Clból elkerg z ng.»,,kt. váon rég v o l n háborúnk? V g y mot, bog] németek vz tk Mrn e n t ú l r, P r fellélegzk e Frnczorzg ddlünnepl I I, hog Pve hullám >b gy gyönyörűen megálmodott ngy gyöze'em temetkezett, \*g-' r háborúnk >. r ' l e m. e ve eéf k. er ldot k relebb célhoz, melyért verünk, envedüqk, pztl ü n k. Békét kált vlág *-> mnth hrcoló < n > e k hzátln békét kergetnék mguk előtt M hozz hál meg háború végét? m k o r ddlnk mámorábn megvert ellenég fcyónodáár elfárdáár zámt tttnnk, c l ó d t u n k. Sok clódá lán í em volt ke erűbb többné, t u d u k, hog] életün kért, ö '.. D ' redd g kell még küzden zért u ét t,m*lyér mndennp á lvl áldozzk z életet? Meddg? m r ő l zt h t t t t t, CM hétg em bír vlág, m ftödk eve t o m b o l, puzt Ktláltk pokol öldöklő gépet ezek em tudák k p u z t í t n z emberekből gyf etet M vethet ennek pro végtelen nek, mely u á b n n n y romot hgy, mennyt z á z d o k o n át em M >t eltkrítn* M p t r n réget K ú t o n kffloteek krály í z e tege z e m b e n t n ú í t o t t vtéz eredmény tele m g t r t á u k é r t, lletve ktűnő zolgál tkért következő ktünteteket dományot : vkoronrend 2 oztály hdéktm é n n y e l é k r d o k k l : n e m e Uherek Rező vezérőrngynk, Ferenc Józef-rend tzt kereztét h d é k t m e n n y e Wyokc Klotz Ferenc 2. gy -e. zámfelett ezredenek,. oztályú vkoronrendet hddztménnyel e krdokkl: Wedner-Deel E r n ő 3. h o n v é d gylogezrednél beoztott nyug o u n y u ezredenek, Klche J ó z e f n e h é z tüzér e z r. főhdngynk, RerBél I I. n e h é z tüze; e z r. z á z d o n k. Ferenc Józef-rend lovgkereztét hdéktménnyel: rezlng Józef 2 9. g y. e. őr ngynk, l l o l e r Konrád zenl Benedek-rend ádozópp tábor lelkznek, z rny vtézég érmet tztek rzére L e l t á r n t l 8 3. g y -e. e z r e d e n e k. t h n g e r Ernő 5. á r k á z zázlólbel hdngynk. kton érdemk :/ Nederletrtléko, oztályát hdéktménnyel. n I 4ckl: K r l o 6 n e h é z tüzérezredbel őrngynk, n t l M á r k u u g y n e z e n ezr. t r t. zázdonk, Bernáth K l í m á n 2 9. gy.-e. e n e m e Mdry Pál 5. h u z á r e z r e d b e h trt. hdngyoknk, Éde Itv n 9. t á b. v d z zázlóbel, Prnger Nánd >r é W l d m n I m r e t. n e h é z tüzérezredbel t r t. föhdngyokn tk, eoht eregeknek megállát, puztulánk legfelő dcérő elmert úólg Muthzünetet? Vérben rtbn í l u k ö t ö d k r v e. myr Róber c. k r. 2, g y. e. zázdonk, Krúk fárdhttlnnl trt h l - e v t, melyről zázezrük vére corog zom f ö l d r e. dr. Tord Tvdr 6 n e h é z tüzér e z r e d néof, É zvünk tl vn béke vl, legem- zázdonk, d r. Hrch Ferenc l nehéz t ü berbbb óhtál. Menny d >re \ n ránkzbv z é r e z r e d trt. főhdngynk, legfelő dcérő elmert g r ó l E r d ő r f * ez borzuü büntet?... Pálffy 5. h u z r e z r e d b e l ő r n g y n k, Popov N ; n 2 9. g y. e. e n e m e Brudl Ká u g u z t u 20. ó král roly I. á r k á z zázlólbel zázdooknk; Ünnpét elent ez op, melyet mgyr t ö r FÍLre ' : >: / ó n - ü : - : t z é ; e / e d SZOlgáv é n y h o z á n k z állmlpító ránt érzet elé* vttlhetetlen kegyelete n e m z e t ünneppé vtott. l t o n k v ü vzonybel főhdngynk, Hoffmn K á r o l y 3 3, t á b o r tüzérezredbel főhdngynk, Hálá zívvel gondolánk mot «' '» Itvánr Végh Józef 2 g y. é. trt. hdngynk, P n k bekluzolt népét kultu< r vébe 9 * r ő tér Sándor 6., Wettendorfer lfréd B n g R ó k e z e k k e l.zerezte mg P M ; ' - lm t» k Í 0 t é b e r t l. z. nehéz tüzérezredbel t r t. hdn I\ - l e r k t nnk fond n e o t w * * t m gyoknk, Jobbház Dőry J ó z e f báró 5, h u v é r z v t r o dők bzonyár háb próbálák z á r e z r e d b e n főhdngynk, Mel ózef 2. megngtn z fondmentmot, mely büzkén g y, e t r t hdngynk, dcol külő f belő ellenég ellen egyránt zent l - l v n r.;t\u I :IM-» z < I k e d d e n koroná rny érdemkereztet vtéz reggel 9 órkor le megtrtv Szentodrá ég e r e m z l g rnovky Jáno ö. nehé plébán templombn, melyre dr. Mdurky t ü z é r e z r e d k t o n álltorvonk, d r. M v n M k. o plébáno htóágokt kü t meghívó* J á n o 2 9. g y. c. zolgáltonkvül főhdngy v l hívt n»»: nk, Surány Gábor 3 f népf. g y. e hdngy nk, k l r í y ezfltétep M ül meg koroná ezüt érdemkereztet* vtézég v á r o u n k k r á l y u n k zületenpát, m e l y l- ; kálómr zázlódzl öltött v r o. lkoá- é r e m z l g á n Petrovzky n t l 3. h. g v. e népf. őrmeternek got 5 ó r k o r reggel ágyulftvek t e t t e k fgyelmeé z évfordulór. Reggel fél 8 órkor M n l - z t e r k r ^ n ^ t. közokttáügy helyőrég templombn t r t o t t ü n n e p t e n t z mnter d r. Hdú T b o r f ő p á t n k ^pron t e l e t e t Orttzky Frgye láb c l e k é -, órkor benc főgmnázum Dákztl l p v á r reformátu templombn volt tentztelet, hol Németh Itván pnpök mondott meghtó tett K é Gdcer JCze k o m á r o m ózágkormányzónk K lpítványáért közöne m á t k r á l y é r t, 9 ó r k o r Sz. ndrá t e m p l o m b n volt h l d ó t e n t z t e l e t, m e l y e t d r. tét n y l v á n í t o t t. Udurky Mkló p l é b á n o celebrált egédlet Knevez. pénzügymnzte Wrl e l é melyen r k t. e g y h á z é n e k k r Molccz tenten Pál kolozvár p é n z ü g y z á m v z g á l ó t T v d r k r n g y vezete ltt k v á l ó n é n e pénzügy ttkárrá é földdó n y l v á n t r t á b z kelt. h t ó á g o k, é l ü k ö n gróf M w / w J u o 9 toá n e v e z t e k n g v b e e k e r e k p é n z ü g y f ő p á n n l, tetületleg vettek rz z t e n ^zgtóághoz tzteleteken H o n v é d é g k n e v e / o. honvédelm S z e m é l y h r. Qré Eterházy.Mórc m n z t e r K e l l e r E n d r e gzdázt kolát v é g v. b. t. t. orzággyűl k é p v e l ő, vármegyénk ben ngybrtoko, k m o t v k k t é l y á b n zett hllgtót 3. honvédgylogezredben t r d<»zk. k e d d e n l é z t v e t t közgzgtá b z o t t t l é k o g z d á z t t z t h e l y e t t e é n e v e z t e k. ág ü l é e n. Ktüntetett 2 ő t z t e k. Őfelége K t ü n t e t é. krály Hegyehlm Fcher l l e m é r k r. prfelűgyelőnek é r d e m e működé éért 8 I I. OSZt polgár h d é r d e m k e r e z t e t dományozt. gzágügy mnzter d r. lncó Lo győr kr, í t é l ő t á b l á h o z be rendelt k o m r o m k r. á r b r o g e g y z ő t, d r. M o l n á r J e n ő koom k r. t ö r v é n y z é k egyzőt, d r. K e z t l e r [ d e b u d p e t k r. t o r v é n y z é k [egyzfl lötdnket e l e n állomáhelyükön IX. f z e t é o z t á l y b orootl e g y z ő k k é n e Előléptet. z vezte k. t - K m r á m é l t ó á g. k r á l y S l n d r gróf R e v e r t e r á P é t e r 5. h u z á r e z r e d b e t r t. h d n g y n k k m r á méltóágot dományozt. m e g e n g e d t e, h o g y rcndrczyk Kálmán Ttze Mk ő r n g y o k z o l d e n b u r g Frgye Ágot kerezt 2-k oztályát elfogdák v e l krály é k. Megprncolt továbbá, legfelőbb dcérő e l m e r ő úólg t u d t u l d é k h á b o r ú d e e ltl t e l e í t e t t ktűnő zolgált elmeréül Murmyr R ó b e r t z á z d o n k, Nvrtt R e z ő főhdngy t z t e z ü t v t é z é g érem elő o z t á l y á t k p t z e l l e n é g előtt t n ú í t o t t vtéz m g t r t á e l m e r é é ü l. 5. Hymen. N g y m e g y e r E g g e n h o f e r Józef h o n v é d h u z á r f ő h d n g y f. h ó 5 - é n e k ü d ö t t Jonk Szemző V l e r e úrhölgynek b e l v á r o plébán T e m p l o m b n. örök hűéget nu*z 7 J. k E g y e l e t dl. Jók Egye ület g z g t ó t n á c Beöthy Zolt elnöklete ltt k e d d e n é l é n k e n látogtott űlet trtott, m e y két lárgygyl fogllkozott. Kultúrplot kttrozá ü g y e t d r. lp Gyul főttkár mer tette é műzk felvlágoítáokt Berzeny* fnot Józef, művzet zkoztály e l n ö k e dt m e g. k helyreállítá m u n k á k vezeté ére zíveégből válllkozott Tzenht komá rom p r o d o l g o z k volt k ó r h á z kttrozáán, m e l y n e k k ö l t é g e megközelítően 30,000 k o r o n keretében mozognk, z egyeülete Vörökerezt megkelte helyreállítá ezközlé ére, e r r e zükége f e d e z e t e t r e n d e l k e z é é r e bocát. felügyeletet Ngy M h á l y ónevl é p í t ő p r o p o l g á r t á r u n k végz, k p l o t á t építtette. z épít munkáltokkl kpcol to teend Mt végzére Brnyy Géz ügyvezető e l n ö k, Berzcny-Jnot J >zef műzk t n á c o e d r. l p ( / u l főttkárból álló bzott ágot k ü l d t e k; z gzgtó tnác. t o v : > hrngláb fentrtáánk ü g y é b e n t t é tó v á r o egyházközéggel létreött megállpodát z g z g t ó tnác d r. lp Gyul elődó m e r t e t é e után Berzeny-not Józef e Brnyy Géz ügyv. elnök hozzázólá után egyhngúlg e l f o g d t. z ü l é v é g é n Brnyy Géz üdvözölte Beöthy Zolt elnököt; knek l e l k e éltetével ért v é g e t z Bl. fl tárdlom zlee. E h en z lább d o m knyokt K p t u k ; gy. ezred rokknt lpár: Frnk S á n d o r hdngy z o l z hrc térről küldött 7 :«;» K Freytdt Pálné (z á l t l elválllt oztrák gyermek trtá d) 60' K Közönet nemezvü dkozóknk d o m á n y o k. Károly král gyermek nyrlttá kcór. körünkbe érkezett oztrák g y e r m e k e k ellátáánk v í t á á r polgárme terhez folyttólg közetkező d o m á n y o k ér keztek be : N é m e t h Itván ref. püp % Fedler Jáno, Stern Bernát l(k>too k o r.. Koczor Gyul, L e n g y e l Lo, Stener rtúr 60*60 K, II b é r J e n ő gyűte lő.í kor. I l h e z hozzá r u l t k : H u k Jáno 50, Schmdt Ferencné 20, K Sándor, Grűnberg Ezter Grünhut Lo, Goldberg Jkb, Hmá Lo, Lőwy Ignác 0 0, D r. Urbnek S á n d o r, Mrtenk Ferenc 4 4, Háber H e n r k, U h r t e í n Felcz, Uhrten Mkló, Wezelovzky J á n o 22, Drelch J ín, Lohnert Nándor, Schőn Józef l koro vt H á l á közönet n e m e z v ü dkozóknk Dálztmángl u ' é. Vörö K e r e z t válztmány hétfőn d. e. 9 órko ült t r t, m e l y n e k e g y e t l e n tárgy kultúrplotá kegítő kórház kttrozááról z ó l ó elent l e z. : Oztrák gyermekek K o m á r o m b n. Szerdán délután m n t e g y 8 0 oztrák g y e r m e k é r k e zett W e n felöl hóvl K o m r o m b k próágok közt o k v é z n, á p d t k g y e r m e k k d t, k k n e k b z o n y r ól fog en k o m á r o m üdül. g y e r m e k e k n e k hon b z o n y á r ól v o l t d o l g u k, m e r t hól elndulá Után h r á n y o e h " káltáokkl közöntötték, m K o m á r o m b n z o k t l n u l hngzott Ezután g y e r m e k e k e t f o g d ó bzottág eloztott zállákr. Kton k n e v e z é e k. k r á l y Lőnrl J >zef, Löbl H u g ó 2 9. g y. c, B l b e n e F r g y e e H S á n d o r 2. gy, e. t r t. h d n g y o k t t r t. főhdngyokká; Zombro Róny Bél 5. huzárezredben t r t. h d n g y o t t r t. főhdnggyá, Vrg S á n d o r T>. h u z á r e z r e d b e h t r t. z á z. ó t t r t. hdnggyá, Bére E m l 9, t á b. v d á z zázlót h d n g g y á nevezte k. Ullmnn Rező k é p k á l l í á. Cütör tökön nyílt m e g egyk g e n t e h e t é g e mtőr t e t ű k n e k, Ullmnn Rezó árkáz z á z d o n k képkálltá főgmnázum h e l y é g é b e n. m ű v é z, k z 93. év Őzén rendezett m t ö r kállítáon rztvett feltűnt keltett, főleg h á b o r ú t á r g y ú k é p e k e t állított k. kállítá d. e 2 é d. u. 2 7 órák közt vn nytv, övedelméből főgmnázum egítő e g y e ü l e t e r é z e e d k. Knevezek. d r. Mhlovt honvédelm mnzter Svetclv c. é k r g y - e. e g y év ö n k é n t e, c í m z e t e t z e d e t t e m e vár c. k r. d n d á r b r ó á g h o z, d r. S n g e r Bél e. é k r. 2. g y. - e. e g y év önkénte c í m z e t e ő r m e t e r t p o z o n y c. é k r. h d oztály bíróághoz nepf. bíróág g y k o r n o k k á nevezte k.

5 v H 8. uguztu 7 közokttáügy mnzter Komáthy Gzell temevár állm fele eány k o egédtntónőt mezőtúr felő leány kolához helyezte át. U c í m z e t e p á. krály Kernén) Ede t á b o r f ő p p n k, k huzmo deg működött Koombn m n t tábor lelkz, cgány monotor címzete pátágot dományozt. N é p f ő k e l ő t z t k n e v e z é. krály népfölkelnél főhdngygyá nevezte k Keller M r c c l n é p. hdngyot, 3. népf, prnc nokág nylvántrtáábn. Qnepél Bábolnán. b h. n m. kr, állm m e n é ltzte z u r d l o m p r o v l kröltve folyó év u g u z t u hó 8-án vörö kerezt, z ltzt lp é Zé>f gyermekzntórum vár tekeverennyel egybekötött [ótékonycélu ünnepélyt r e n d e z n e k. Műor: I. Nytány. Cgányzene. 2. V l á g p o t. 3. Tekeverem 4 Zákfutá 5 Severeny 6. Szögver 7. Néó cázár futá. 8 Gyor fényképez. 9. Monológ l Soroláárve r.. Nkt búcú Montenegrótól. 2. M o nológ. 3 Vlágháború látképe. 4. Török k á v é h á z 5. Krkdobá. 6. mfv tnu lók. 7. báboln mfzenekr. 8. Bögretör. 9. Műhíntázá. 20. Confettct. K e z d e t e d é l Áthelyez. U ö r ö K e r e z t k t ü n t e t é. Ferenc S z l vátor k r. h e r c e g, Vörö Kerezt védő he lyettee Szll SÍen J á n o honvéd hdpród őrmeternek Vörö K e e z t b r o n z dzérmet dományozt. Ktüntetet 2 - ő kdonák. hdereg prncnokág z e/üt v t é z é g e r e m 2 oz tályát dományozt Prnz m h trt. őrme ternek, k o r o n á v é r d e m k e r e z t e t vtézég érem zlgán k p t k : Bohorlek Ferenc előoztályu, Stru I m r e m á o d o z t á l y ú z á m v v ő ő r m e t e r e k. v érdemkeztet v t é z é g é r e m z l g á n k p t á k : K Ferenc z k z v e z e t ő, Kerbrek J ó z e f, Kudel J á n o, J e l ű n e k I g n á e, F é d e r G é z, Schulz Mór, Wez Vlmo, B u g y k V n c e, S t e r h e m M k. Czpdr Itván, Kru T v d r. Gobd Jáno, Fekete Mhály, Ledvény I t v á n e Révz S m o n g y l o g. o k. Beteg kormánybzto. Grót J vc Bán E n d r e, v á r m e g y é n k közélelmező kormány bzto m n t r é z v é t t e l érteülünk tüdő* gyuldábn f e k z k B u d p e t e n Lumnczer p r o f e z o r z n t ó r u m á b n. b e t e g gróf m á r tul vn v e z é l y e n e állpotábn v u l á állott után 2 ó r k o r. z ü n n e p é l y 3 2. z l k t n y prkábn le/, megtrtv. (Kedvezőtlen dő e e t e n folyó hó 20-án ) Beléptd: zemélyegy k o r o n, cládegy 4 koron. pugáz í cuermekekre / motn nehéz megélhet v z o n y u k n k egy olyn zomorú káro mellékhtáár k r u n k tt mely legngyobb mértékh MI méltó z l l e t é k e körök heve m o r e. vn z ó, övő reményet >, h mázo zónokltokbn megnevezn zokták őket. gyermekek t e r m é z e t e e n z ugynevezet lóbb népoztályok gyermeke m mnden felügyelet ^ nevel nélkül töltk z deüket z utcán. z utc ohem v o l t é) n e v e l ő, d e különöen roz m. m k o r h t á t l g ellenúlyozz v l m. Uton-Utfélen t l á l kozunk pró, cenevz fukkl kk c g r e t távl záukbn pöfékelnek I á r ó k e l ő k ntelmere kánul nevetnek. k proferonát u kolduok zám eztően me*növekedett. pénzzerznek e r r e könnyű módár h m r r á ö n n e k gyermekek c o d á l t o z n é z tehetégge lkítnk két.égbeeetl r c o k t, h o g y nyomoruágukkl meglpíták közön ég zvét, m legtöbb e e t b e n k e r ü l n e k k, mg pcokon egz z e r v e z e t t g y e r m e k r b l ó b n d g r á z d á l k o d k, mely ellen l g lehet védekezn. M n d e z e k r r ntk f e l n ő t t e k t á r d l mát, v é g r e k o m o l y n k e z d e n e k el f o g l l k o z n gyermekek dolgávl, gyekezzenek rámuttn, ; ] be. rok hderegben. L n k n t n ő k b e v o n u l n k hderegbe. Vgy két mllór l e h e t b e c ü l n z o k n k leányoknk e zzonyoknk z m á t, k k monrchábn ez dő z e r n t hd zolgáltol teleítenek. Ez ó r á zám elő orbn z o k o r á b ó l rekrutálódk, kk muntetógyárkbn dolgoznk. Ebben munkkörben ngyzerűen beváltk n ő k é z. 0 közreműködükkel l e l t e t ő v é v lt, í o g y frontzolgáltr lklm férfk h r c t é r e n teleítenek zolgáltot. muncógyárk műhelyeben férfmunkál v e t e k e d n e k munkteleítményben z zonyok. Különöen z n y g o k zortírozáábn, kz ckkek \(\ m e g k d á l y o z n züll elteredét. Ptronáz, gyermekrendőrég % megym, h o z n ró k ö d t e k l e v e g ő b e n ezek e l z v k, d c t é n y lege e r e d m é n y t n e m k d ü n k, e l l e n b e n látuk z elzomorító romlát, m e l y gyermekek OS - övőét gy z e;«z tárdlom lövő ét fenyeget. Pályázt p o t á n á l. p fct, távírd é távbezélő k e z e l é z o l g á l t b n vló k k é p z é célából m. k r. p o t, t á v í r d e távbe zélő hvtlokhoz növendékek v é t e t n e k t e l. Nö endékké felvételért c k z<m m g y r h o n o f k pályázhtnk, k k m g v r n y e l v e t ( horvát-zlvóftorzág lletőégűek hotvál n y e l v e t ) z ó b n é Í r á b n bírák, t o v á b b á k ö z é ] k o l I V. vgy ezzel egyenlő rngú má k o l megfelelő oztályát h z tnntézetben k e r r e l lelket, tályozáánál é zortírozáánál z exped álánál l á t á k h z n u k t. nők képzettebb gárdá k t o n rodákbn, t á v í r ó n á l, t e lefonná, gzdág rodákbn, továbbá z e g é z é g ü g y z o l g á l t t e r é n fet k d e r é k z o l g á l t o t. z o k t n ő k e t, k k n e k képeítük n n c, mnt küldöncöket, pncérnőket, z k á c nőket, moónőket lklmzzák. hdereg zbómühelyeben z n t é n o k nő tlál l k l m z á t. V n v g y n e g y v e n e z e r olyn nő, k v l ó á g g l h d b v o n u l t. mert tábor zolgáltot t e l e í t. E z e k e t m e g z á l l o t t t e r ü l e t e k e n külön böző k t o n prncnokágoknál l k l m z z á k r o d m u n k á r. h d körletbe beoztott nők nem f t l b b k e l ó évenél nem dőebbek. - n v e n d é k e k 8 éve életkoruk betöltég gykorlt k k é p z é ltt ruháztáról, koztáról zállááról kton- á l l n k, e z e n k k é p z é e l ő é v é b e n knctár ág gondokodk. t p z t l t o k lpán legp o t LS t á v í r d h v t l o k n á l h v 60 K má nkább é v e n ő k v l t k be. ftlb odk é v b e n h v W K hrmdk n e g y e d k b t n e m g e n l k l m z n k, nők áltlábn é v b e n h v 2 0 K átlányt kpnk N e m k n c (ó munkerőnek bzonyultk, zorglmk tár p o t é távrdhvtloknál d í z á nö p o n t o k, rendeek é l e l k m e r e t t e l töltk be vendékek é potmeter k ö z ö t t z b d e g y e z hvtáukt. cáz. e k r. 2-dk gylogezredbel zázdo, torontálmegye földbrtoko házágot kötött Lnty M r k á v l, Lnty J ó z e f tekntélye p o l g á r tárunk 25-én báo leányávl. kbér 2-e Folyó ünnepély. ngyzbáú tzenkette ünnepélyt kbér házezred Vízcepp * rokknt-, vár. délután ktűnő zenekr nívó Wrny Kozmo Házác). fl műor ótékonyág özvegy- keretében kerül rendez árv éthngverenyen fog közreműködn, lp z ezred ete pedg bemuttár története. Rzlete p r o g r m o t zámunk hozz. fl románok hztérhetnek. hó egyeület ezredünk területén végeztek. z hő övő orzág trtózkodó román állmpolgárok h záukb v z t é r h e t n e k. v z t é r n z á n d é kozk r e n d ő, k p t á n y h v t l b n e l e n t k e z zenek, h o l t o v á b b k r n é z v e u t í t á t k p n k. k e ; ( é t. ^ n 4 v l evenél / okttáért zonbn nem zbd potmeternek dt zedn, U CM'lédkömuck. belügymnzter ur zámú k ö r r e n d e l e t e zernt ház c e l é d e k r é z é r e k á l l í t o t t celédkönyvekbe t u l d o n ' > lát< gtó e g y ngyágú h l é k.» n y r c k é p e belleztendő, z rckép könyvet k á l lító h tóág előtt láírndó, v g y z llető kéz egyével látndó e l. z üy celédkönyvek í Leány hdrvk rokknt &pk leylftt flvétol Orzágo Hdgondozé Hvtl z Orzágo Gyermekvédő E g y e ü l e t leányotthonábn (Budpet, VI Bz-utc 3.í.) leán hdárvák c rokknt p á k l e á n y rzére 0 tele ellátál egybekötött ngyene h e l y r e pályáztot h r d e t. E h e l y e k r e, m e l y e k 98. év zeptember hó l-től fognk betöltetn, m gyr áll nk ntézet elhelyezre ruó vgyontln 65 éve korbn ' e v ő, ó előmenetelü leány hdárvá, r o k k n t p á k leány v l ' á t e l e k e z c o különbég n é l k ü l trthtnk gényt felvet hdárv*kt'k leány* otthonbn vló n e v e l t e t é e é e ü t ' - egyelőre 99 év u g u z t u ó 3-c bztoítttk. leányotthonbn e l h e l y e z e t t h d r v á k t e h e t é güknek hlmknk m e g f e l e l ő k o l á t láto gthták. k e l l ő e n f e l z e r e l t p l y á z í k? r v é nyekel lehetőleg melőbb, d e legkőbb 98. é v u g u z t u h ó 2-g k e l l nevezett e g y e ü l e t elnökégéhez (Budpet VI., Bz-u z. ) b e k ü l d e n. felvétel k é r v é n y h e z, me lyet. h d á r törvénye k é p v e l ő e r l á, zokáo m e l l é k l e t e k ctolndók. z O t t h o n b felved hdárv, ( e l t ű n t n e k, rokkntnk g y e r m e k e ) b e l é p é lklmávl n n y ruhnenuk trtozk mgávl hozn, mennyvel 0 thon r e n d e l k e z k. B u d p e t. 9$. év u g u z t u h ó. gróf Telek Pál. k. z Orzágo Hdgondozó H v t l elnöke, megüreedett kton lpltüfngok l. c. é k r. 2-k hdtet kton lpítvány legényég állománybel ktonák özvegye vgy árvá rzére, k k n e k fére lletőleg p z 946. év hdártbn eleett. 2. z e g r c e k r. trtlékkórház l t z t e e ápolóze mélyzete lpítvány 948. év hdár b n ro'*;nttá vált ktonák rzére. 3, L o v g Sm * ' lpítvány ktontztek r é z e r e. kk z e^/kor h o r v á t h t á r ő r vdékről vlók 4. Breuer Ágoton l t z t lp továbbzol gáló ltztek rzére, ó. Mt l cr E r n ő c á S f c u b l e u m lptvány hdbztoág h v t l n o k o k nő á r v á rzére. 6. trebne őrég lpítvá ny z 946. év Tfebne körül h r c o k b n.' ttá váll k o n á k r é z é r e. 7. e k r. ". '.. d ' X /. y ; lp, c. e kr. 3. ' 'oztály; U e l e é n e k árvá r é z é r e k ov ' n d tztály l p í t v á n y l e g é n y é g á l l o m á n y b./"; özvegye árvá rzére. Felvlágoítá l zolgál. c. e k r. kton állomáprnc nokág Koombn e c. é k r. állomáprnc nokág Eztergombn. Kknek dunk emr? H v t l o k m u t t á zernt Mg) rorzág k ö z ö h d e r e g r é z e r e é v e n t e m l l ó ezer métermáz hut, 4 5 ezer m m. z<rt, 8 0 e..er m m. l z t e t, 5 m l l ó 500 ezer m m. kenyere é 3 mlló 503 m m. I - '. l é k e t zolgátt. Ezenkívül \ g y r o r z g élelmez Boznát e Hercegovnát r o m á n fronton levő n é m e t h d e r e g e t. T o v á b b u z t r polgár lko?*gán k élelmezére h v o.» k í n t Ó0O0 z r v m r h á t, 2 ezer e r t é t, 93 c f é l wggon zlonnál é kolbázárul zállít. E z e n felül 3 0 ezer drb z r v m r h á t zállítók egy tételben. ttz Izr tenpo n z é k e k e l z de bérlők övőre m e g t r t h t á k. J e l e n t k e z é u g u z t u 2 b én délelőtt 02-g htközég t n á c t e r e m b e n. Kőbb e l e n t k e z é e k t e k n t e t b e n e m v é t e t h e t n e k. U b é r l e t e k u g u z t u é r e dél után g t ű z e t t e k k. Imét egy h l o t t nonl t e t e é n. háború p e c l t á o k h o z t r t o z k vont t e t e é n vló u t z á. Ez vezedelme v á l l k»zá g e n ok áldoztot z e d e t t é z n t e n e m m l l ó el n p. u b b é u b b vut b l e e t e k r ő l ne hllnánk. Különöen f t l k t o n á k z e r e p e l n e k z áldoztok k ö z ö t t, k k n e m h l l g t n k e m kérő, em prncoló zór él í tulzuf > k u p é k h e l y e t t v o n t t e t e é n utzgtnk l' legtöbbzör é'etfckel f z e t n e k m e g v e z e d e l m e válllkozá rt... I g y á r t c k f o l y ó e v d e c e m b e r hó 3-g érvényeek, zontúl p e d g ek rendeletben e l ő r t u m n t á ú celedkönyvek hználhtók. Ezen r e n d e l e t e l l e n v e t ő k, úgy celédek, m n t g z d á k, v l m n t helyzerzők e l l e n khágát eár Stenmnn Ferenc z< nu honvéd gylog megndítttk é b ü n t e t v e l e z n e k. Felhív tehát ezredben kton. k t z é t r o n c o l t f e e l h l v rendőrkptányág z érdekelteket, t l á l t k v o n t t e t e é n. V l ó z í n ű l e g k o m á rendeletnek á t érdekükben m e l ő b b eleget r o m lgút o k o z t h l á l o bleetet. S t e n tegyenek c e l é d k ö n y v e k fényképpel együtt m n n Ferenc holttetét Győrött el'emették rendőrkptány hvtlnál hvtlo órák ezzel hőök z á m e g g y e l zporodott, m e r t l t t t u l d o n o áltl zemélyeen benyút f t l, h r c t e r e t árt S t e n m n n h o n v é d e t k htók. K o m á r o m. 98. uguztu 9-én. Dr. ton köteleégének t e l e í t é e közben érte Ély Sándor r e n d ő r f ő k p t á n y. Utol h l.

6 6 l 8. uguztu. íírk krktbn. uguzlu 4 tő bedv vlmenny Dzlel kötele n e l d á r trt* : ckkek á r t ó elhelyezel kírn, kr n- növendékek ftlkorúk zernt többrendbel b vettek el megemlt z kolát gyermekek utc féktelenkedet trág b n dmodorál z egzégügy állpot vzonyokhoz k é p e t kedvezőnek volt mondhtót növendé kek o r á b ó l özeen 3 tnulót r g d o t t el te ben l k l m z z á k e l l e n e hl hv elzárá e n K pénzbüntet mértékét. E kötelezett ég nemck élelmzerekre, h n e m m n d e n áruckkre vontkozk. f h ú t l n n ok Imét életbe lépett h ú f o g y z t á k o r l á t o z á uguztu 9, n p á t ó l k e z d v e ; e n p t ó l k e z d v e kedden é p é n t e k e n hu f o r g l o m b hozn, em pedg ven déglökben kz< Igáln t l o zgere k v é t e l é vel ( v e l ő, n y e l v, tüdő, zv. m á. m r g y pcl, borufodor, lep. v e e. t f l g y, orr, cont, mrhköröm, b o u l á b, borufe, ertfe, e r t é k ö r ö m, l ee rnt eé t0, b, lertbörke). vendéglőkben ftcrcuurrc/. n vcnucguucr B hét nc tt ö b b n p á n p e d g ck egyféle húételt zzbbd d e g y zemélynek egy étkezre k z o l g á l n. mezítláb [éré hvtlnokok* Szbdkáról elentk: Néhány np előtl négy zbdk törvényzék t z t v e l ő kénytelen voll beelen len z elnöknek, h o g y n e m tudnk beárn hvtlb, mer leeett lábukról cpő. S z n t e hhetetlenül h n g z k, de Igy v n é ez négy törvényzék tztvelő legzomorubbn bzon y. t közlklmzottk nyomorúágo hely zetét H nny pénzűk lett v o l n. b< gy meg* f z e é k m pc cpőárkt, bzonyár nem utót:k voln ebbe z o m o r ú h e l y z e t b e. érteí celelcményl kö bíróágánk hlál, fúoztályokbn z é v végég felárt tnulónál következő volt: ktűnő ele ó 2b e l é g é g e 2 2$.\ < légtelen tnulmány eredmény leányoknál z évvégég f e l á r t közül volt ktűnő 83 9 \ ele ó 2 2 elégége tnuló elégtelen 47 - In Kmrdt bertkozott öze t n u l ó k 4 z á z l é k. z évzáró v z g á k ú n u l.v 9-ke között trtttk meg. SZÍNHÁZ. Szn'zet K ómbn. í ' nyár z í v e e n vez közönégünk hír?, hegy e hó végén ól zervezett zíntár ult é r k e z k K o m á r o m ), ), m e l y z őz zezont t t óht töuen'. ; megzökött oroz tzt. k má mé r e k u v á r v o n t mull cütörtök ete Bc é Ogyll között vzfék hrtelen megrántá tárult g z g t ó Szbdo L á z l ó, á r nyílt pály n megállott egy I ly k elenleg Nyítrán zé -. é r r e l műk dk k egy z b e n m á r r ö v d deg Koombn o r o z t z t u g r o t t le vontról. Noz m e g n átzott d u l t h z. z u t o k leugráltk v o n t r ó l, kergették zökevényt, k közel erdőt pr z g::> ó n k kerül kton kodol elérn vont ott állt, z utok ^.-ér htóágtól tzt kznó díztermét zínház t e z é e l, z on z {./t p e d g bent z erdő helyégül megnyern, m bzonyár közöné ben. vontvezető látv, z lldogálágünknek h tett :ével tlálkozk é ngybn l célt nem é <.. pelzel hvtt vz 'okozn fog z elődáo látogtottágát z üldözre ndult embereket Hátrhgyv egy Idekttuk kuönben z előzete zínház e l e n t e t. u t á t, vonl k t t o g o t t, zktolt tovább, míg Ogyl á nem é r k e z e t t. I : t f o g l y o t k é r ő ő r Előzete z í n h á z elent m e g z ö k ö t t fogoly tárávl lezállott, elent tegyen cendőrégnek, k z ü k é Tztelettel érteítem K o m á r o m v á r o gen g e ntézkedt z o n n l fognt tott. tztelt : közönégét, 98 uguztu h ó 3-én (zombton) tzt k z n ó ^ ngy K o n á r o n L*Mk kér olvóközön éget, l. o. y g y r p í t háb m lpt Ilnden n n évdom m e g k e z d e m. d* mány fcö zönettel G pdunk hrlplg Tárultom névor: nyr Nők; BárdOuSy Irén o p e r e t t é zubretl Végh G z colortur p r m d o n n, F á k e r t y Mc L z t e t egy n é l k ü l em lehet kpn, lánc r e d, Z. o l n v.mnc éneke nv ellenbe Slgorn n ^ : lkhtó. Sgorn cod Meter Crol operetté énekenő, Hegedű gyorággj»ég*g ptréblől krt polokát M m operetté énekenő, G. Kovác Mrk llut üveg 4 k< ron. Ngy üveg 6 k o r o n l zubrett, Ptk Jolán drám hőnő, (K: rb f< c k dő 2 I : u \ r< r. fő ll-od Cpk V l l y d r á m z e n d e, K o m o r Emm t á r Remény gyógyzertár Péc. d r á m n y zínznő, F e h é r L u r o p e r e t t é comk, FOredy Juc, S ü v e g e folán egéd zínznők, 0 krdlnoknő. Férfk Sz ufo Lázló e l l e m zltz, D e á k G y u l operetté buffo, QáborTbor tánco h e d e r, Brn ndor 4 lek bonvvnt, Békeffy fl közég Ikolák érteítőe z lén Róbert operetté komku, Foőr M k l ó zerel Igzgtó elent lkábn e l e n t m e g L me zínz, Dormnn n d o r lyr z e r e l m e -. kto K á r o l y g z g t ó vtott z e r k e z t é é b e n. Szlágy Bél b r t o n éneke, Qerzán Kálmán 49-k tnévről zámol be z gzgtó elen Nechetz Ottó egéd ezek, 0 krdlnok. t, mely rendzere okttá lehetőégének z elődáok 29. gylogezred z e n e több k d á l y á t említ föl. Legobbn v o l t é r e z kr kér. h e t ő ez kdályok k ö z ü l zükége helyég Műzk zemélyzet: Szbdo Lázló hány, mután f ú k o l épületének kellő g z g t ó főrendező, Deák Gyul, Poór. M k l ó k r b helyeze m em történt m e g. közég kolákb özeen fu é zkrendezők, S z g e t M k l ó t t k á r. W e m í l l e r Mátyá l-ő krngy, Schreber Gyul l l - o d l e á n y r t k o z o t t b e. Ez l é t z á m múlt krngy, Vrg nn ugó, B r n ndomé é v h e z vz n y t v 83 k e v e b l e t e t e l e n t, m e l y pénztárnoknő, Németh Mátyá kelléke, Gröcíl n e k o k főleg gyermekek ruhátlnágábn Ferenc z b ó, Denzl G y r l u d z t ö. k e r e e n d ő. m o n o t o r népkolánk özeen Mndzok, k k bútorozott lkát (tzobát) 6 f u é 55 leány növendéke volt krnk kdn, zívekedenek címeket z ö e t n u l ó k létzám z 934. Sptzer-féle könvvkere:;edeben leedn. békelétzámhoz k é p e t 39-el fogyott. Szelvénybérletet 30 elődár nytok : t n t e t ü l e t t g kö/ul még mndg I. rendű Zöllye 55 Iv, I I. r e n d ű Zöllye hdzolgáltom á l l n k Ptád Gyul Telke í TNÜGY. 4 Mk hdngyok. Oroz h d t gágbn v n n k Keömley J á n o h d p r ó d e Pehö Sándor trt. gyl< go. Ötömmel emel k z gzgtó e l e n t é, tntetület kél kváló tgát Wez K o r n é l á t é Vttek Rózátz k o l z é k tn felügyelőég hozzáárulá l p á n é r d e m e k e l m e r é é ü l z gzgtó c m m e l t ü n t e t t e k. tnnyg fcldolg. záábn kdályul z o l g á l t z é v e t 2 hete árványo züne«, v l m n t tüzelőnyg há. folytán e l r e n d e l t kényzerzünet. M n t f ö l ö t t é b b n á l t o t ü n e t e t emel k z g z g t ó e l e n t é, h o g y egyet t n k ö t e l e 25 K. bérlelgyftl S z g e t M k l ó t t k á r o m végz. z ő megérkeztég kérem béreln zándékoz..kt, méltóztnk e m e z á n d é k u k t S p t z e r - f é l e könyvkerekedben b e e lenten. IRODLOM. Kuturemhe m m r nem tud ellenn könyvek nélkül. Mlló olvótáboránk tett - Igáltot P**-t Hírlp, mdőn Vlmo eázár-ut 78. z. ltt plotáábn megzervezte»p*t Hírlp könyvoztályátc, olv I gy 9 Légrédy retvérek kdványt, mnt bár mely má mgyr könyvet leggyorbbn legolc< bbn megzerezheék. Sőt e z e n f e l ü l könyvkerekedt ttu l Pet Hírlp legforjmbb helyén, Erzébet-köret I,, l t t. (Krúdy flgul) r e g é n y t r t Dél Hrlp" u g u z t u Dél Hírlp nk I Q - k vár n p zámábn kezdte el közlét K r ú d y Gyul z ú t t á r " cmü r e g é n y é n e k, m e l y kváló e népzerű ró meterműve z úttár* leb lncelő érdekeégo, gyönyörű m g y r r e g é n y, z u t o l ó e z t e n d ő k l e g n g y o b b elentőégű rodlm lk lá. L á z á r.mkló zerkezté ében megelenő Dél H í r l p " e z z e l r e g é n y n y e l m e g k e d v e e b b b r á t lez közönég nek, melynek rgzkodá d t m e g Dél Hrlp" z e n z á c ó k e r é n e k, órá p é l d á n y z á m n k lehetőégét. Dél Hírlp" előfze t ár egy hór K, negyedévre 70 K. e g é z é v r e 3 0 K. Egy z á m ár 2 fllér. Nítínr-uc 60. zám lnt rokház : : u Vendéglőnek vgy özfethelyégnek ngyon meg f e d ő Bővebbet ugyn ott Collány Györgym L S P O R T o Feetbllmérkéz. Előre & K. Lö* zergyer S K. 7:4. I l t v p Pntyő ke lget verenypályán tátogtott, érdeke k > 8 t Előre Sport Klub Lőzer yár Sport Klub footbl cpt között. lőzergyár cpt bzonyo formvnlát muttott yö bud pet Előre cpt e l l e n, de zért győzelmet nem tudót* kvívn, for mvulá különöen ctáror eredménye tékán látzott meg. lözt rgyár cptnál Szdbely Mndel voltk ezúttl ktűnő formábn. gólok t ú l n y o m ó rze k p u kőm y n ő zórkozott áték ur vezethető vz. mérkőz ltt e. kr. 20. zy. e. zenekr zórkozttt közönéget NYILTTÉR. Ktűnően megvéd ^SVNYÚVÍZ oké* u w t. B fc«wl;,tu pouuklábl Tkk Uéál lnymm Ultt, Tele tztelettel Szbdo Lázló >N\ tr, Nemzet Sznl áz«. ptú. névor grncát nyút r r. hogv «koom közönég f o k o z o t t b b gé nve kelégítt fognk nyern. z operett elődáokt k t o n zenekr k í é r. z elő tárult elődá uguztu 3-én lez. 7, m kdóhvtlbn

7 9Ä uguztu 7 * Koom Lpot* ue kötelező zámlázá. n u r m fenem Hue m lebten uf dem L n d e. Gefällge Zuchrften u n t e r M u t t e r p r c h e " n de V e r w l t u n g de Bltte. z á m l á z á k ö t e l e z ő v é tételére z árdrá gítók e l l e n k r t n y o m t é k o n fellépn k o r m á n y. I n t e n c ó á t lelkee) helyeelük. De v á o n m t é r h e t el e z z e l r e n d e l e t t e l? b ű n ö elerm-k, mnden vzélre kz htvány á r drágítók eg B e m p l l r e z d ü é 8 nélkfll fogák l c o n y b b r k á l l í t n z m l. t é bezebeln különbözetet, melyet megzorult v e v ő z á m l á z o t t á r o n fe ül d n e k k. z o l d ele meket p e d g megbéníták gykorlt életbe b e l e n e m llő, nehézke rendzbályok. v d é k r e küldött á r u k zámláát potán, á n l v k e l l m e g k ü l d e n. Hát hol zemélyzet e n n y trkálár, leveleknek potár küldözgető* é r e, potán v l ó álldogálár? Mnfl érdek felemelt potköltégekkel megdrágítn még o b b n z árukt? Kz D g y n v l ó b n h t á o k ü z d e l e m z r k drágág ellen. k o r m á n y nem b r lebonyolítn potforglmt erre ebttben k é t u rendeletet d k, m e l l y e l m l ló u l e v e l e t gyártt H t trtályok kötelező megelöle fog-e eredménnyel árn? K'. ne hézke, r ö v d l á t ó ntézked, m e l y r ő l mezről lerí, n e m z üzlet életben élő emberek cnálták. Végül mndezekre z u berendezekre t u l k o r htárdőt zbtk. E h ó n p 4 én z u r e n d életbe lépett. Leglább n e m k elő kzületre hgytk v o l n dőt Kereek megvételre, eetleg bérletre Egy V Cm Hlemn Q-yul Budpet, V.. G z e l l - t e r 260 kor.-érí eldó. egy brnfolto vdázkuty, Tző névre hllgt 8. zámm] volt elölve, Thly I«. Kál- lt átdn zv< u t á m b n rzeül. l álló lkát z o n g o r eetle k o n y h á v két zemélyre kbérelnék. 0-k táncvzgán véletlenül kcerélt k gép- c gyorírábn ernyőt kéret r u b - könyvelben árt, helybel prválllthoz keretetk. megtudhltó. ;..VRG SÁNDOR FORGLMI tároné vzhozn, mkor át ernyő vzdtk. IRODÁJ ' K o m á r o m, T ó - u t e 4. Közvetít Házágköteket legngyobb ttoktrtá mellett), Jelzálogkölcönöket (ol có k m t r ). Ingtlnok (ház é föld brtok) dá-vételét levélbel megke rere zonnl ntézkedk., m. T h l y K á l m á n - u t c 0. IáDlto J o t T Iell&e hdöhlvtn kérek. 3. kdóhvtlbn. k n nyíl.n lus h: Személy zállító teherutomoblok, rktáron l t ót TIT Egy teleen ó krbn levő, f n o m kvtelű l Ru k. Bercóny-u. 3. zám. e l d ó. flbbbi m á n - u. Î2. z á m z egvételre kere Ilm :'t:v. felvétetnek Zongorát H 5 ^ ù u yy. Cm kdóhullbn zóbn 5. teleen un tele e l l á t á r. bírták. nyelvet pneunkpótlók EH H t t p úrzony rfl rábn ó k r b n levő HIRDETÉSEK. Cn k d ó h v t á l b n Cm kdóhvtlbn. Sptzer Re«Il d mgyr nemet vgy p n házt. Sptzer Bánéer kdnyvnyomdááfen Koom Wtt'** kk 'l' Merk t u tétért fóterketé felels«szerkeztő: Mzáré Le Jáno. Nyomtott <>-dl Intellgente deutche Fräulen KÖZGZDSÁG. Lpkdó 7., leggyorbbn elmulzt IHr«I l*'ch-f<le o-o credt ö r v» ' n y e e n védet <>- > SKBOFORM'-KENÖCS N n c z g. Ben pzk. Mndg eredet pecéte I)r. Flrch-féb't kérünk, Próbtégely 3. K, ngy tégely r». K, clád tégely 2. K, Kphtó belybel gyógyzertárkbu vgy drekt kttsnél rendelhető. Dr. l'irel B.,Korí>*»-r>oL')/e t l k o r. Vételnél..knboform- védegyre ügyelünk lmáfüztőn Dextrngyárbn [elvétetnek t t vlmm etleg r o k k n t k ) lehetőleg prook, kk előnyben rzeülnek, meg egy portá. Jelentkezn mndennp lehet fent gyár rodáábn lmáfüztőn.

8 I, K< H.II r r. 98. ok K á v é h á z z á l l o d á t v é t e l. Mmmm Mezőgzdák Szövetkezete ngyérdemű közönég bece tudomáár bozor, 98, év uguztu bó t tő M o l n á r Z g m o n d u r íí M l ugutztu 7 Koom, r t vármegyeház. bzlelláíáuk érdekében íelhulnk zöuetke- átvettem, melye át vezetem ll tovább rezetek. Igyekezn fogok, mélyen tztelt vendégemnek é & pofn kzolgá lál \ e támogtáukt kérdemelem. =-==== Mrdtm tztelettel Koom. 98, uguztu én zel tg zonnl elentkez zenek zöuelkezel helyégében Prm őz kápoztrepcemg kphló. S I G O R X N - od gyorággl rt W Á r v e r é hrdetmény. Kbé tul közég képező 2 drb I Í Qveg 4 K. Níg üveg í 6 K. t d r á t ) feckendő 2 K. Kphtó: mtdeo gyógyzertárbn, drogérábn c rttzerkerekedben. Budpeten, Török gyógyzertár, Krály ntc 2. M. protrk keletezett t e n y é z b k f. hó fog 22-én d. e. 9 órkor kbér közégházánál polokát Hgyrorzág egyedáru ló : ovlváno árveren REKIÉNY-gyógyzertr, P é c. el dtn, K.> ér. 98, uguztu l l-én. 204 Közég eloláro M Telefon ;w\ ' kzpénzfzet mellett el fog dtn 2000 Í ; M - - v. t - y t q. < - RZKGfflKSíZC4'^S^. v^t^^2íl- ; 3 kr. közegyző. V é m n d e n n e m ű bőrb. ú g y m n t rüh. f l mo. f e k é l y, dgnt ebek gyógyítáár legbztobb leggyorbbn htó zer borókkenöc. n ne mer m á r megött z u zbdlom H á z F e r e n c féle Nem pzkít é teleen mnden házbn zgtln. M nélkülözhetetlen. K tégely 4 koron. Ngy tégely 6 koron. C l á d tégely 0 koron. Hozzávló b o r ó k - z p p n ö k o r o n, Kzít Gerő Sándor MÉMk gyógyzerz lpfeít: \\vm Ez egyedül ház* zonyok ü r ü m e. mert kályhát e tűzhelyet S Í K egyedül ezzel tztthtk rendeen, m e l y tel een zgtln e könnyen tztthtó Kphtó mndenütt. megrendel ponton ezközlök, ugy helyben, : Kváló HZI mnt vdéken. tztelettel ngykörö. Mká D n w t r l. váro t e r m e l ő k é, b o g y beteg zívekedenek : Koom^ Nádor-utc 34. í. megye ktonák te rzére lee zállítn helyőrég kórházb, hol r e n d e n p áron bármely m e n n y é g b e n á t v e z k. Különöen zükégük v n k ó r h á z b n ápolt veebo k t o n á k n k t e r e. Hzf t e t e r m e l ő n k z e n v e d ő, beteg ktonánkon egítenek, h teet helyőrég kórházb zállíták. )IS. uguztu 4. ^IB. z. helyőrég tttt Ì 00«, erőek, kdók olcók, comgonken, klogrm úly bn (20 rúd) 8 K. 50 I. árbn zálllllnk. Több záz comg rendelénél comgonként 80 lllér á r k e d u e z m é n y. F E R E N C Myer m. elnök. Felkérük Koom. Üzlet Dr. Szbó Kálmán Lkto Károly -3SBEK9RB Vketeg* T u b Jáno. k., JHÍT. koron. Koom, 98 úlu bé é n. Dr. Dll Jvdlom z 98. év XVI. t c k k b e n bztoított lletmények. Kellően felzerel kérvények uguztu 3-g közég kolzékhez küldendők Koom. 08 uguztu. t» *9 fűzer-, cemege-, b o r - ::: U tékkerekede ::: nyh no árve Bántpénzül leteendü kolzéktől. tnítónő állr. zeptember hó 4-k npán délelőtt ren közég Koom zb. kr. váro k ö z é g kolzéke p á l y á z t o t hrdet e g y rende Megkere f o l y t á n ezennel közfrré ' leem, bogy koom 043. zámú tkvben f l, 8. or, 66., I652 helyrz zám ltt fogllt Meter-utc 7. zámú báz hvtlombn (Koom, Vármegye-utc 24 zám) z 98. év megtrtndó Pályázt hrdet. Árver hrdetmény. 0 ó r k o r 98. R. Wen, k é n z l g g y á r o II. Práíerf re 43. Üzemképe Meyer-féle 6-o benznmotor céplövel bevonulá mtt e l d ó. Áránltokt kér bővebb fel vlágoítá nyerhető 8 T E R N JENO-nél) Ngy megy e r. Hrdetek f M e k 9 kttvlll

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben