Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 1 Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályairól az alábbi önkormányzati rendeletét alkotja: I. fejezet I. Általános rendelkezések 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bonyhád város közigazgatási területén valamennyi állattartóra. 2.. (1) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai és jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek, különös tekintettel a zajterhelésre, a levegő, a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésére, valamint a káros és rágcsálók szaporodására. (2) Az állattartó köteles az állat részére olyan körülményeket biztosítani, amelyek az adott állat tartási szokásainak megfelelnek. Tilos az állatokat kínozni, étlen, szomjan tartani. 3.. E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Haszonállatok: minden háziállat, amelyet fogyasztás vagy haszonszerzés céljából tartanak vagy tenyésztenek - nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, póniló, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske - kis haszonállat: baromfi, galamb, nyúl, csincsilla, nutria, nyérc, hermelin, pézsma, valamint minden egyéb máshova nem sorolt prémes állat és méh. Kedvtelésből tartott állatok: az eb, a macska, a díszmadár, tengeri malac, aranyhörcsög és minden egyéb állatfaj, kivéve, ha azok a tartás céljánál fogva a jövedelemszerzést szolgálják. Veszélyes állatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek.

2 2 A kutyák közül a harci kutyák: Pit Bullterrier, Argentin dog, Amerikai Staffordshire terrier, Nápolyi masztiff, Bullterrier, Bandog, Tosa, Fila Brasileiro, Dobermann, Rotweiler. 4.. (1) A város belterülete a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel az állattartás szempontjából övezetekre osztott, az övezetek felsorolását az 1. Sz. melléklet tartalmazza. (2) A 600 m2-nél kisebb területű ingatlanokat övezeti besorolás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha azok a II. sz. övezetbe tartoznának. (1) I. sz. övezet: II. fejezet A HASZONÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI II/1. Belterületi állattartás 5.. Nagy- és kisállat valamint veszélyes állat nem tartható. (2) II. sz. övezet: Nagyállatok közül 2 db sertés és legfeljebb 100 db kisállat tartható. (3) III. sz. övezet: Az övezet egyedi telkein az adott állattartási technológia figyelembevételével, valamint a közegészségügyi előírások betartásával sertés, juh, kecske együttesen legfeljebb 6 db, egyéb nagyállat együttesen legfeljebb 4 db, kisállat pedig számbeli korlátozás nélkül tartható. (4) IV. sz. övezet: Az állattartási technológia, valamint a közegészségügyi előírások betartásával ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly és póniló együttesen legfeljebb 10 db, sertés, juh, kecske legfeljebb 20 db, kisállat pedig számbeli korlátozás nélkül tartható. 6.. (1) Egészségügyi és oktatási intézmény területén, közösségi és társadalmi rendeltetésű, nagy tömegforgalmú intézményi funkcióit ellátó épületekhez tartozó területeken, nagy- és kisállat tartása nem engedélyezett. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott telekhatárától 50 m-es körzetben nagy- és kisállat nem tartható.

3 3 II/2. Külterületi állattartás 7.. (1) A 2000 m2 nagyságot le nem érő, továbbá a korábban zártkerti minősítésű, valamint az általános rendezési terv szerint településfejlesztési célra a későbbiekben szükséges mezőgazdasági rendeltetésű földterületeken 5 db nagyállat, kisállat pedig számbeli korlátozás nélkül tartható. (2) A 2000 m2 nagyságot meghaladó mezőgazdasági rendeltetésű földterületeken nagy- és kisállat számbeli korlátozás nélkül tartható. III. fejezet HASZONÁLLAT TARTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA 8.. (1) Kettőnél több lakást tartalmazó lakóház padlásán, erkélyén galambot szabadon tartani nem lehet. (1) Nutria, pézsma, nyérc, hermelin és egyéb prémes állat csak külön engedély alapján, az abban meghatározott feltételekkel tartható. (2) A 400m2-nél kisebb területű telkeken haszonállat nem tartható. IV. fejezet AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE 9.. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítéséhez az építési engedélye szükséges. (2) Az állattartással kapcsolatos épületek és építmények elhelyezésével a város bármely területén (3), (4) bekezdésekben előírt védőtávolságokat kell betartani. (3) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületek távolsága: a./ lakóépülettől: - nagyállat tartásakor 10 m - kisállat tartásakor 6 m

4 4 b./ présháztól, gyümölcstárolótól: - nagyállat tartásakor 5 m - kisállat tartásakor 3 m c./ ásott kúttól: - nagyállat tartásakor 15 m - kisállat tartásakor 10 m d./ fúrt kúttól: 10 m (4) Trágyalé- és trágyatároló nem lehet közelebb a lakóépülethez, az ásott és fúrt kúthoz, mint az állattartásra szolgáló építmény. V. fejezet AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 10.. (1) Az állattartók az állatok tartása során kötelesek biztosítani olyan tartástechnológiát, hogy az a közegészségügyi, állategészségügyi, valamint a környezetvédelmi igényeknek maradéktalanul megfeleljen. (2) A gazdasági udvart a lakóháztól illetve annak kertjétől kerítéssel el kell választani. (3) Az állattartás során keletkező trágyát, trágyalevet szakszerűen kell tárolni és kezelni. Trágyalének zárt tárolót kell építeni. A trágya elszállításáról szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal gondoskodni kell. 11. (1) Az állat tulajdonosa az állathullát, annak elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. (2) Az állathulla megsemmisítése csak az állategészségügyi szabályok betartásával történhet. (3) 1 Az állati hulladékot a keletkezését követő 24 órán belül össze kell gyűjteni. A gyűjtést az önkormányzattal kötött szerződés alapján a BONYCOM Közüzemi Szolgáltató Kft. végzi. 1 Beiktatta: a 17/2005. (IX. 30.) sz. rendelet, hatályos: szeptember 30. napjától

5 5 Az összegyűjtött és a bonyhádi kommunális lerakó melletti gyűjtőhelyen tárolt állati hulladékot az ATEV Fehérje Feldolgozó Rt. a Solti Gyárába szállítja és dolgozza fel az önkormányzattal kötött szerződés szerint. (4) 2 Magántulajdonban keletkező állati hulladékot a tulajdonos köteles az állati fehérje üzembe szállítani. Ha a tulajdonos ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a BONYCOM Kft. - a tulajdonos költségére - a (3) bek. szerint jár el. Ha az állati hulladék tulajdonosa ismeretlen, az ártalmatlanításról az önkormányzat költségén kell gondoskodni. VI. fejezet A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12.. (1) Ebtartás a város egész területén az alábbi feltételekkel megengedett: (2) Többlakásos lakóházban lakásonként legfeljebb egy eb tartható, amennyiben az ebtartás egyéb feltételei biztosítottak. 3 Az ebtartáshoz az ebtartó lakásával közvetlenül szomszédos (alatta, felette, mellette levő) lakásban lakók előzetes hozzájárulása szükséges. 4 Bérlőtársi viszony esetén, a bérlőtárs hozzájárulását is meg kell szerezni. A fenti rendelkezések a vakvezető kutya tartására nem vonatkoznak. Többlakásos épületben lakásonként legfeljebb két, - egyéb lakóterületen több macska tartható. (3) A II.-III. állattartási övezetben telkenként két eb tartható. (4) Eb a belterület IV. övezetében és külterületen számbeli korlátozás nélkül tartható. (5) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Ha az ebtulajdonos e feltételeket nem biztosítja, akkor az ebtartást meg kell szüntetni. (6) Ebet póráz nélkül futtatni csak az arra kijelölt területen szabad (vásártér, szeméttelep melletti földbánya területe). Bekeríthetetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (7) Ebet szájkosár és póráz nélkül közterületre kivinni tilos! Játszótérre ebet még pórázon sem szabad bevinni. (8) Az eb által okozott közterület szennyeződés megszüntetéséről az ebtulajdonos, illetőleg az eb felügyeletével megbízott (sétáltató) személy köteles azonnal gondoskodni. 2 Beiktatta: a 17/2005. (IX. 30.) sz. rendelet, hatályos: szeptember 30. napjától 3 Hatályon kívül helyezte: a 17/2005. (IX. 30.) sz. rendelet 4 Hatályon kívül helyezte: a 17/2005. (IX. 30.) sz. rendelet

6 6 (9) Tilos az ebet bevinni: - vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe, kivéve ha az elhelyezés külön feltételei biztosítva vannak; - élelmiszer árusító üzletbe, vásártérre piac- és vásárnapon vagy piac területére, közvágóhídra, élelmiszerfeldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba, nyilvános fürdőbe; - oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére; - ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe. (10) Közterületen őrizetlenül hagyott ebet a Polgármesteri Hivatal által megbízott szolgáltató köteles befogni. Az eb őrzéséről a befogást követő 8 nap elteltéig a Mikes utcai telepen a BONYCOM Kft. Gondoskodik. A tulajdonos ezen időszak alatt a költségek megtérítésével az ebet kiválthatja. A 8. Nap Eltelte után az ebet a megbízott szakszerűen értékesítheti vagy elpusztíthatja. (11) A közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartása a kedvtelésből tartott állatok tartásánál is kötelező! VII. Fejezet AZ EB- ÉS MACSKATENYÉSZET LÉTESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 13.. Az eb- és a macskatartás amennyiben az állatok száma meghaladja a jelen rendeletben meghatározott darabszámot, tenyészetnek minősül, kivéve a 17.. (1) bekezdésében foglalt esetet (1) Eb- és macska tenyészet létesítéséhez a polgármester engedélye szükséges. (2) 5 Eb- és macskatenyészet létesítéséhez szükséges az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, továbbá az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás szakhatósági hozzájárulása, amelyeknek beszerzése az engedélyező feladata. (3) Többlakásos épületben eb- és macskatenyészet létesítésére engedély nem adható. (4) Harci kutyák tenyésztése tilos, erre engedély nem adható. VIII. fejezet 5 Módosította: a 20/2005. (X. 28.) sz. rendelet, hatályos: november 1-től.

7 7 VESZÉLYES ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 15.. (1) 6 Családiházas ingatlanokon veszélyes állat az ÁNTSZ Városi Intézetének szakvéleménye alapján a polgármester engedélyével, az abban meghatározott feltételek mellett tartható. (2) A veszélyes állatot zárt helyen úgy kell tartani, hogy emberi életet, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. IX. fejezet SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 16.. (1) Jogszabálysértő állattartás esetén előzetes figyelmeztetés után szabálysértési eljárást kell lefolytatni. (2) 7 Szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható aki: a.) a rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart, b.) csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart, c.) az ebet úgy tartja, hogy az a többi lakás lakóinak nyugalmát tartósan és rendszeresen zavarja, (1) A szabálysértési eljárás lefolytatására az önkormányzat jegyzője jogosult. X. fejezet VEGYES- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17.. (1) E rendelet az egyidejűleg tartható állatok számát határozza meg. Ezen felül tartható az Állatok egyszeri szaporulata az elválasztást követő legfeljebb 30 napig. (2) Az állattartó épületek engedélyezése során ezen rendelet övezeti besorolását figyelembe Véve kell dönteni. (3) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 6 Hatályon kívül helyezte: a 17/2005. (IX. 30.) sz. rendelet, hatályos: szeptember 30-tól 7 Módosította: a 7/2000. (III. 31.) sz. rendelet, hatályos: március 31-től

8 8 Oroszki István polgármester Kovács Péter jegyző

9 9 1.sz. melléklet az állattartásról szóló 3/1996. (II. 01.) számú rendelethez I. övezet Ady u. páros oldal Mátyás király u. 31-től Bacsó B. u. páratlan 31-től Mester u. Bajcsy-Zsilinszky u. Mónus I. u. 28/a-tól Bank u. 29/a-tól Bezerédj u ig Perczel kert Fáy A. u. Perczel M. u ig Fáy ltp ig Forberger L. u. Piac tér Gagarin u. Pór Apát u. Gyár u ig Rákóczi F. u ig Hársfa u ig Illyés Gy. u. Szabadság tér József A. u. Széchenyi tér Kossuth L. u Szent Imre u Veres P. u. 13-tól Madách u. 22-től Mártírok tere Vörösmarty tér II. övezet Ady u. páratlan oldal Katona J. u. Arany J. u. Kazinczy u. Árpád u. páros oldal Kert köz Asztalos u. Kossuth u. 14-től Attila u. 19-től Babits M. u. Kosztolányi u. Bacsó B. u. páros o. végig Kölcsey u ig Kőrösi Cs. S. u. Béke tér Liget u. Béla u. Mátyás király u. páros oldal Bem u. és 1-29-ig Budai N. A. u ig Mónus I. u ig 1-41-ig 2-28-ig Damjanich u. Perczel M. u. 35-től Deák u. és 56-tól Erkel F. u. Petőfi S. u. Fürst S. u. Sándor u. Gábor Á. u. Táncsics M. u. Gárdonyi u. Tamási Á. u. Gyár u. 16-tól Tavasz u. Hoffer K. u. Zrínyi u. Hunyadi u. Jókai u.

10 10 III. övezet Alkotmány u. Dr. Lotz J. u. Árpád u. páratlan Május 1. U. Bartók B. u. Marx K. u. Benczúr Gy. u. Mészáros L. u. Bezerédj u. (Bacsó útig) Mikes K. u. Bolyai u. Móra F. u. Borbély u. Móricz Zs. u. Cikói u. Munkácsy u. Csapó D. u. Nádasdi u. Dózsa Gy. u ig Radnóti u ig Rákóczi u ig Engels u ig Erzsébet u. Semmelweis u. Fazekas u. Vasvári P. u. Ifjúság u. Veres P. u ig István u ig Károlyi u. Wesselényi u. Kodály u. Winkler M. u. Korányi F. u. Zalka M. u. Liszt F. u. IV. övezet Bethlen G. u. Majos I-XIII. u. Bocskai u. Rákóczi u. 61-től Bonyhádszerdahely 60-tól Börzsöny Székely M. u. Dózsa Gy. u. 77-től Tabód 42-től Tabódszerdahely Ladomány

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról *

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ 2 Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról Módosítva a 17/2011. (IX. 30.) helyi rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 22/2004. (V. 26.) számú rendelete. a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 22/2004. (V. 26.) számú rendelete. a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 22/2004. (V. 26.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5 (az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 6 Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról TARNAMÉRA községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben