C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí*"

Átírás

1 A' ROMAI TSAS2ARÎ ËS AP. KIRÁLYI FELSfiÔ*, ma KEGYELMES ENGEDELMÉVEL hdàlt HETSBÔL Pénteken i. Áprilisban l?ou tffcw^.,,... r h,^^^,,. m t É í f í ; I M ^ btjttmi fints nâgyon különös-** tehát nünd fenékig Hegyes* JY^fiôztâUàk légyen fogoly képébén á' FràntziA ide v'* k r o 1 ^gy feéföiílettel.bétsbe, a'hir, és a*- half 6 " f' Círe,e k fzerint, azt mi Úem tudjuk továbty «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí* rio >"? od J a "»aga bizonyítja» hogy bizony tíetn Hetüifj -Kofa -léit légyen; mert ezt mindenütt C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, ttvéi & - *' â Király* moßaui nyavallyájábafl F r a m inúhl 1?^* 0 * ve" hányt volna ; de hogy azonban & f hónapnak 14 dikétől fogva jobban érzeflé" ma-. - erről lem tudunk többet femmit. -., r. aot *ia fzélekbenn nem melzfze lévő Strasburg ira *' múlt hónapnak Hókétól fogva kerne«c 8 V

2 1 [ Mfc?«l «i» a j t a.' *' «ntziák idegin tüensé. r K J V e Î F gektől félnek. Strafzóurgóan leg-alább aîtbefiéil.k, nogy ezen a környéken «Jooò Auíiriai, 10ezerEa- \arus 600 Darmftadt fegyverefek fognának öfzve- E m c P/t AT C ' 'g e d '! 'g «V«'/ C%á fia be- ^i- S t r a f z b u r gi Cfjság Levelek, Klen tudja narjy milliom 1< rantzia í'egyverefekkei vágynak mar Keizen az ellent állásra a' pappirofsan; de miütogy. yjjsagirók pennái még eddig kévés véri oatotea z : nak ; ezektől a' fok milliom fegyveres FíaftUiaktóí- ÏS igen kevefset lehet félni, sót attól tartanak é- mellyek, hogy egy fanákúl öltözött zenebona n«tamodjan a' Nép között, mely a' mo'ffani JSfímzeii Tanáts végezésének hasára lépjen. ' Tráfiuia <?' Jzág vefzedelmes ragadó nyavalyában fekízik, mdy na (Iften őrizz!) más Nemzetekre néni talái ragail-» Vagy meg-hal benne, vagy Sahkerottá.láizií; H1 noha meg-lehet vallani, hogy a' Nemzeti Gyüíésnek Tok bölts rendelései vágynak, A'? edgye- Sillt frigyes Tartományokból álló Hollandia, ni Kulsö Frigyefseinek ölztönezésekre ébred, és,nyitja ízemét j mert a' Hágából 18-dik Mártz, ut>f vélek azt-etölitik, hogy 60-ezer néppel-kiváunft tábori erejét öregbitteni. Már mi ennek fzámát bunyósnak.jenni magunk nem erőfitjiík; de a' BrefM Újság Levelekbőbis azt Írhatjuk, hogy ^,M' e z vert köfzörülnek azonban ezen liöruyvmf mind, tsak Sziftovra fülelnek, és innen Íu'í# " ek, T Anglia Hollandiától, és Prufzfzia Leng/e' ^ w tol igen lengetég fegittséget várhatnak œago.hu*», hogy,, elegyednénk hát az ürofz 's több ide tiu»> udvarokkal háboröba? e' mind tsak a' Guba való fittyet hányás! tsendes békejségünk ; fog J.^'J 400 gyalog és 30 lovas Katonáink mar ut*» vágynak Báfrl nekij! majd Tifzteletes feïé egy ő fontos agyúval ~. Üram-is el-fog halg**". - * z. J-ÏM*,"^'*' Mangaíétából tüzes nyelven» K (, i dikallam. G e o e r á I D r e J sßi e r a' M^túva. J _ mendáns, kit az Ujság-ixók az Elrfurttb* ^

3 oek vaîa, igen Frifsen vagyoni, és neveti, a' maga ujjságos halálát 's ki-is ne nevetné az ollyan. hä«iáit, mellyböl s-mad napra, áz az Kedtöl fogva Péntekig betsüíetesen feí-lehet támodni. Az újság Haláfzók.egy igen különöst jegyzéttenek-meg, t. i. azt a' Doktort, kit a' Frantzia Király gyogyittására alkalmaztattak La Servot/énak neveztetik, kinek tulajdon neve Ruvailldk volna külörnben, mellyetmég az Ättya-is vifelt, és a' mely név annak a' Gyilkosnak neve, ki 4-dik, Henriket- megöl-; te5 és bizonyosnak iratik, hogy ezen Famíliából Való, a' mint hogy az Attyaís ezen névvel neveztetvén, maga változtatta Famíliája hevét.,, Szó volt hem régiben a' Nemzet Gyűlésében i az Orfzágból való ki-költözést tógyázis Térvénynek hozásáról. Ez aíkalmatofsággaí ki - kérte magának Mirabeau Ur, hadd Çlvashafsa-ei i a' mit irt yólt az emiitett tárgyról 6 efztendőkkel ez etótt, á* rho- Hani. Prufzfziai Királynak; melly írásnak ez az értelme : Boldognak kell lenni a' Lakosoknak Felségtek' Státusaiban,,mert Felségtek mindennek íubadságában hagyják az azokból váló el -költöihétést, valaki közönséges hivatalok által nerrt köteleztetik a'-maradásra. A' kiköltözést tilalmaié Törvények, ellenkeznek a' fzabadsággal,". és ai Prfzágpknak boldogságokkal. Eggy ez; az Örök Igazságok közziil. Azon igyekezzen Felséged, hogy lohol fe Iehefsen jobb. állapoija. a' Felséged Népé- Bek, mint tulajdon Státusaiban : mert ha jobb för- «0» reményibet az máísntt valahol, ugy Felségednek lemmi tilalmai fe fogják azt meg tártaní. Soha felséged, a' maga Státusaiból tömlötzöt ne tsinál- ' D - A4 Ember, mindent el-fzenyed, a', mit a* Gondviselés, botsát reá; de már a' magához hajlótól Temmit el-nem fzenved, 's ki kél ellene 4 f ki üldözi Ötet. Az Ember nincs a' földhöz láncolva; n e m feántó fold ő; nem rét; 's nem birtok; ámultak már azok az idők, mellyekben tsupári..- yratinusokból 's Szóipákból állott a' Világ. A,öl an Okofság, tanúságot ád a' Királyoknak, hogy*

4 399 igazak böhsek legyenek, ha tsupa pulita he!, lyeken nem akarnak uralkodni, avagy változatókat látni. " A* Spanyol és Frantzia Követek megint vifzfiá érkeztének Bétsbe. Magyar Orfrág Fő és Nemes Rendjei, 9 Hó. napokig tartott Orfzág Gyűléseikben, miben foglalatoskodtak légyen azonn 74 Czikkelyek, meliyek a' Nemzeti Törvények laiílromába bé-is iktattak, fontoson elő adják, mellyeknek mi tsak Summáját állítjuk lenni fzükségesnek érd. Olvasóinkai kiwi»». ni. Az 1.) F. II. Leopoldnak ditsöségesen lett megkoronáztatását; 2) A' Királynak ezen Koronáztatas alkalmatofságával hív Rendéinek, magok fz»- badságában Iejendö meg tartásáról való hiteles «kötelező Levelét, és az ezt meg petsétlő le-tett Ht-j tét foglalja magában. A' 3.) Tzikkely azt kiváh nya, hogy a* Királynak halála után 6 Hónappal, mind a' Hodolás, mind az ujj Királynak törvény* meg koronáztatása, minden Uralkodásnak valtoz*»áva! ok vetetlen véghez menjen,. «zonn julsöko«mindazonáltal meliyek egy örökös Királyt az ; V'_l fzág közönséges Igazgatására *s Alatïa-valóiktól y ;» tozá hűségek Vkötelefségelc meg - fására J, toxó dolgokban illetnek, addig is minden, flieg-, - tődése nélkül. A* Privilégiomoknak, mindazáltal, mint eddig-is, ugy ^ Ä, tsak a' Törvényesen meg - koronáztatott J W ^ tulajdon jufsai lehetnek; 4-) Tzikkelyben.»^. j ftág d Felségének a' f z o k o t t ' *» " ««J 5.) Tzikkely fzerint F. Lcopoti.». f ' az egéfzrz Fő és Nemesi Rendeknek meg^g; ^ vei Nádor Ispánnyá léfzen. 6 ) Tzikkely *. it rónának álhatatos feállását Budára ennek törvény et.' Helyéről, az Qrü&tto" é o tsa»r ló el mozdittatását tilalmazza; meg;,* n^,«h»í«1, ugyan.is, a' hirtelen 's nemvélt kozofl*%*- Tzifc. rerzedelembèn énnek az 1715 W i c, A oltott ',. kely értelme fzerint más helvrfe ^ á r,énr«', de^ugy hogy az d-mult-refa«!«!«" M t a n irt*

5 39$ honnyában vifefta vitettefsée 7.) A* Gr. íchönbórn Sereg Vármegyei' örökös- Fö.Ifpány 6 Nga EfeirAl. reá maradotti de a'fiskustól, mint Koronát illető, és igy el-idegenithetetlen Munkatsi Uradalma, a" 'Koronás.Jófzágok laiftromából ki vétetvén, az emiitett Grófnak, 's Törvényes Örököfseinek; vifzfz* adatott, és az Korona -fogyatkozása a' Tiízán in- Ben lévő Bátsi Kerülettel hozatott helyre. A* 8.) Tzikkely, G Mdasdy Mihály, és G. KeglevictiZakl Urakat a? Szt. Korona további örizetében is megőrölni.; A? ci); Tzikkelyben a' Rendek \fl Felségéinek az OrfzágbaD való fzemélyes lakásáért esedeznek. 10.) Magyar Orfzág és az ahoz köttettetett örfzágok, a* magok Polgári alkotvánny okra nézve/ függetlenek,, és femmi idegen, hanem tsak egyedül Nemzeti tulajdon Törvények által igazgattathatík, A' 11.) Tzikkely az Orfzá'gok Határait változtatni tilalmazza, 's még a' mely Réfzek is el vólnánat fzakafztva, azoknak is, helyre állittatásokaí parancsolja. A' j 2.) Tzikkely fzerint maga ô Felsége "ineg-esméri ; hogy Magyar Orfzágban a* Törvénytevő Hatalom, a' törvényesen meg-koronázott Kiés az Gyűlésre törvényesen, egybe hívott Ren- Jdek között egy. aránt fel-vagyon ofztva : a* hon» nan ö Felsége magát eher fzabni, maga 's F. Örököfsei képekben kegyelmesen ígéri. 13.) Ö Felsé- / Ee minden 3 dik efztendőben Orfzág Gyűlését fog N irdettettni. Végezéseit, Királyi Hatalma fzerint kivánnya azokkal, kiket fog illetni tellyesittettni. H) A' F. Királyi Helytartó Tanáts maga régi Törvényes jufsaiban meg tartatik : és ha az Orfzág farkalatos Torvényeivel ellenkező Parantsolatokat ta-t iálna Ö Fslségétöl vennu fzoross: kötelefsége léfzeuj. a ^ok ellen ő Felségének vifzont Reprœjentatiokat^ ttn ni. j 5 ) Az Iffiuságnak, ennek a' Hazának na- RVobb elő menetelére, való nevelésére, az Orfzág : Gyűlésétől Deputatilo rendeltetik, melly azt, é«?' nyomtatásnak ízabadságát ki dolgozza -, '* «nunk *T Ját a' jövő Orfzág Gyűlése eleibe terjefzfze. 1») O v Felsége a' Magyar Nemzetet idegen nyelvel nem

6 4 8 lìmmm fpgja^tobbí terhelni, söt a' Magyar Nyelvnek ni. rapitasa végett ezt'akarja, hogy áz ÜniverrMsban *s minden Akadémiában, 's minden Gymnafìumbaii légyen egy Tnnitő; mely a' Magyar Nyelvet, ->i d nek- pallérozását tanittsa. ' 17.) Méltóztatik ő Pét cége kegyelmesen ígérni, hogy még a'' maga hir JMagyaraiból-is fog némellyeket a' Minifteriurárá méltóztatni,' a* kiknek pediglen a':kiilsò Nemzetekhez 1 való Kovettségre tartozó fontos dolgokra mind meg kívántató tehdtségek, ' mind kedvek lejend, rnínde- «kre ülkalraatofsagot fog ö Felsége nékiek fzolgalni. Es hogy a' Magvár Orfzágot illető dolgokat; ezután mindég Magyarok által, a' Külső dolgokat pedig az ö bé-folyások áltál fogja igazgatni. ; Szífiov, egyedül az moíl Európában, 'a' -mely minden embereknek íigyelmetefségekét meg-nyerte, a 1 midőn' ez a* he y az, a' holott'a'békéfségeknek ima nagy Munkája munkában vétetődött, fzükséges tehát az ollyanoknák, nevezetesen a' kik ezen Helynek ez előtt tsak hírét fe' hallották, Ternielzeti állását' tudnia. ' Szißov egy Török Város Bu); gánábari, hajdon 'Scboßümhak fiiv N attátótt,'-'ési««g a" Romáiktól 'plántáltatott, mkopoiis ésrutsuk ko; Zptt fékrzikí'igen közel a* Dunához, fzinte Ojt, f fiol Oláh Orfzág Bulgáriától el-válik. Ez a' Varos két tetőkre van'építve;" '4ÒÓ0 tsèrepes, Tórok.^e* [ára épült'házakkal ékeskedik; ezen Házak KP I0B kulan magáss kőfalakkal vágynak^örnyul je«' hogy az Afzfzonyi Rend abnál titkosabban taf» hafsék. Az Uttzák felette hibáson vágynak épitv és többnyire felette keskenyek. ^A^Lakosaj.rne lyeknek fzáma ào ezerre rriégyen, igen tseod«? 1 méfzetü emberek. ' ' 'A' ' kiknek ezek -közzül. va ta tehettsége vagyon, Bőrrel ; és Gyapjúval kero* Nagyobb' réfze ezeknek már 8Órákorle,^'*, Törököknek eléé (Mosei) Templomai.f a gt. j.»gy fzintén a' GÖrögöknek-is. W A*Város - W * lemetes hellyën fekfzik, >s á' Város alattmj*,?»,fbmb^, halmok, és hegyek találtatik, mellyeken igen jó ; Gabona és jbòr terem,» ; d

7 mind jobb, mind pusóbb, mint a? Oláh Orfzági. Ezen Vidékben-is, mißt közönségesen egéfz Bulgáriában, mind a* Ipvegö-ég, mind a' viz, igen felette egéfségesak, -Az Eleségekre nézve ferrimi fogyatkozás nîntsèri, főképpen ezen Békefség munkája alkalmatofságával. A? Város, *s ehez: tartozó Vidék egy arra rendeltetett Helytartótól igazgattatik. *.,, Éúda: Ai Qrlzág Gyűlése el-múlásával, a" F. Helytartó Tanátsnál.a'.' fzokott.rendesütéseit, immáron folytattat tnak. A' Pereknek Törvényes el-igazitása a' hajdani fzokás fzerint, a' Hus vét után efendő Terminuson fog el-kezdődni, és a' uiint befzéllik ezen rendelt idö' a' Királyi Táblától, a' Közönséges Neveqdékény Bapokvőlf Házába ki is fog közönségesen tétetni. T Roma, À' Nemzeti Gyűléstől: az Apoftoli Sz. Székhea küldetett Követ, Mártziusnak n-dikén botsáttatptt vifzfza. Ennek a' Táskájában két Bre' : ve't tettek; az eggyik fzóll a' Királynak, a' máíik a' Frantzia darusnak; mind a!: kelteje, a' Nemzeti Gyűlésnek a' Vallás dolgában végezett,rsndeléseit. illeti. '',. Lengyel Orfzág ^ midőn látná hogy fzqmfzédjai rninden felöl olly jó Kerefztyének, hogy Rerefztyéu Attyokfiait nem tsak Eleiknek költsönqs vérekkel nyert, és igy p nékiek is" tulajdonos Orfzágokbán a* levegő eget fzivni mag-engedik, sőt Terméfzeti. Polgári és Vallásbéli hellyes juísaikat ô véllek meg ofztyák,' el fzégyeìlette magát, 's a' Vallásbéli Türedelemben immár annyira ment, hogy a' Fö Udvari Törvényfzékben is fzámós Nem - Catholicus edgyütt üiö.birákat ültetett.' Sőt á'[mondatik, hogy avgörögöknek-is az ő Ekkléíiai Dolgoknak igazgatására magok különös, és Catholicus Ékklé- "ai Főtől nem függő Ekkléfiai tulajdon Tanátsok fogna lenni. " ' ' ;. - ; Alánét Orfzág. Régensburgban a* Birodalom Gyűlésén fel-olvastatott a' Moguntxiai Válafztó Papi Fejedelemnek az a' Protefiátzioja, mellyet

8 4<* *' Frântrfa Or/rági Királyhoz míg az el-mfllt m IJecembernek j,. dik napján külaöít, ' Ebben 5, a' Nemzeti Gyuléi dien, nem tsak mint Ertek áonyíran protcßdl, «' mennyiben a v Nemzeti'Gyűlés*; «XonnI mfsauól, mellyeket" niirit r>*,'áz Ò$n1ksi ge alá tartozó Strafeburgrés Spr.yeri Püspökségek Den-, alig emlékezhető idòktòl r fogva gy^kóríov, megakarja fofztaoi ; hanem mint a' Birodalom to KKantZflláriufsa' és' a' 1 Nénïet r Bi"rôdalombéli tőrvf ek hivatalbéli'óltalmazójá, 'azbkbata*'nemzeti 'ülés által'lett rneg.~fé>tetodése*nek Törvényísén lient mond. ' Mivel V ïïeniz'etî'gy oléinev.*t* «s dolgában kia'dòtt Parántsóláttya,az Ekfeléfiai TorvényfzékWk egéfztz változását magok után húzzák, éa azonn Békefség FontomainákV mçlyet Frau' tzja Orfzág Német QrfzággaV k'őtotv, éppen ellené, re vágynak: ezen okokra nézve'v hogy á' Nemzeti Gyűlésnek, a* Vallás." dolgában M-adott Para* tsolattyai a' maga Érfeksége aí4 ' bwott Püspökségeiben véghez mennyének, ; mint rsek meg "«? engedheti, Mint "Német Birodàlorhbélî -C^«* Tivsnak pedig kötelefsegében alighogy ne twf* zon Birodalombéli Törvények tellyefitésére" vigyázzon, a* mellyek'nék vifzóóf" meg-tartására' a' dalom Tagjai kötelesek i hanem' 'itâtûbty * melyeknek bé-töltéséréwokat'azoìf a' WiMT zettségek," a' kik között Iz' illyen eamìft zö Törvény fel állíttatott, ail-iráfsal %& e ) é ti%' ezen Koiçlèfc'égV ferkénti òtet'airif', hogy,a nerariomi BékeHség egéfzfzen lelendő é&vffist, sából f éi e i m f t 1 Tsáf^árnak, és'^b 1^ lomnak eleibe terjefzfze. " " ", c,i\ ficnßdntzindpoly. A* ázultáfr D ' ^ S ngy meg határozta magát arra, hogv a 4 C za /"2 á- 1 ujjat vonnyon, hógy még a' maga Békefseget W tsolo Annyát is UdVarábll kiküldötte/és ráilban rekefztette, a' holott a' meg hj}it fflk roknak volt Agyasai Tzoktak" tardimi / i o 0 - Parantsolat egymást üzí kergeti, mely S?er «mberböl álló Sereg' állittattni"paraí* so "J.

9 issila 403 A' mondatik, hogy Ju/suf. Basának FÖ Vezéri volt Hivatáláíjauvaló lett vifzfza állittatása, olly Ha» di tüzet gërjéfztett a' TöVökÖkben, hogy a' Schiunïiái táborozó Helynélmár feles nép gyűlt öfzve, é«á' TÖrÖk áz idén tsak hamar fzándékozik á' Platízra kiállani. A' Skütari Bás\ bllyán parantsolatot vett az ô'fô Urától, r hogy egéfzfz érövei'ma* ga fzemélyében mennyen Bulgáriában, és a' Mufzkákat elére váló menetelekben gátolja-meg, hogy e' fzénmf ilrindpoiyt ánnáí ' jobban 'meg-oltalmaz* hafsa. Erre a* Basa azt feleli, hogy ő ugyan a* Szultán parantsoíatját e* réfzben kéfz tehyefiteni, áe a 1 mellett* ö-is a' Portától a' Rumiéi Helytartóságot inflálja. Ez után ívdik Febr. Skútárban meg érkezett 'e^kàpdùch\^àsa^ a' ki - is 3 Diplomát hòzbtr'a' S*zultaritûl. î '' v Az r 'edgyiknek ereje által a' Skutari Basáriák'Öttse Elbìtzìni/tìèìvtartóvá tétetett; **' máfodik Öl Vomä," > ugyan'à* Skutari Basánaí. Attyafiát a* "HoWrf n tiiip íx(>?^%i4>'ííjándéközá-meg ; a' Harmadik'Diploma' Aí\a\' mhik á' Skütari Basa', Serviiínafi-'e^ ffáutf^iaii, Seramrja lett, mellynek tulajdonsága" fzerint egy * 40 - ezerből álló Hadi - Sq«regnek;'k^rmán'yoíój^le e.''* E*" melje^t a' Nagy Szultán gloö' e'rtzény 'pénzt 'küldött,"és azt izente, hogy mihelyt Tiborba' fog ízá'iláni meg 'ennyit fog küldeni:''-- 1 '-" A''Poftáhak ezel' velie közlött jó téteméhvei anny'ít is "milnk'^lk'ödlalt a*t' Skutari Basa* ban ; 'l ogy'tiigy' bhzeîli'k) nieg-igerte volna a' Szültannak azt', hogy 'nem VyúgTz%'addig ; míg a' Alahuméd Záfzlpjat a' Belgrádi PiatzcÄ', Mahumed, dits-őfségére felnemütir ' % ^'^ * ;! Ukránia. Hertzeg Poternkm a' T^adj, dolgok Igazgatását'^.'Aen^^ ag? m&n'%pibàl PtâribuYgbùïnVbh. 'Ysak hamà.r a' Hertzeg után? Grit Suva?ov\ más fó tíenerálifpk és Stábális' Tifztek ]'menték^éióviáii kerefztiil Petrapolis felé. tííiietö' hogy «zek»' 'Lifldndiai, Seréfkhez fognák kíildettíi ; W)lyékneR Fö'ftadi Kormányoz ója Gr. Suv'áróv lenne ; a'minthogy egy á- taljabani» eròfìtik, hogy ezeo Sergeknek FÔ KOJJ. 0/ -: ^ u- - aányo.

10 404 mányozásáf a? Felséges Czárnétól még mgga kö> lebbről emiitett Gróf Suvarov kérte vóioa; annak meg - mutatására, hogy ô nem tsak a* Török, hanem akár minemű Nemzet ellep is tud hadakozni. lùek a' Petropolisi Utazók fok Içmailban fogott r.ilj Törököket vittek magokkal. ' A' jciomi fzélekerj firázsáló Lengyel Seregek Igazgatói, az Közönséges Társaságoknak a* Porfával való mq-, rtani baráfságok tekintetéből', ezen rab TörekÖkért a' Törököket magokkal vivő Mufzkákákra rohantak, és egy néhányat közzülök el is vettek. E' nem j? vért tsinált a' Mufzkákban, és ezt, im'nt közönséges meg-jértetöfjéseket ugy nézték.' Az Ötfza'g útjai rakva vágynak Hadi efzkö^ökkel és eleséget - kel megterheltetett Mufzka fzekerekkel. ATFer kete Tengeren lévő hajós Sereg is mindennemű fíükséges dolgokkal gazdagon m eg- vágy on rakvà.?? 4j. Wilhelm, itten tüzefsen "remondáztat,?s a'jóvérű válogatott lovakat, árrával femmit nem g«" 1 «0!" ván, tsorcjávalhajtattattya a' Lengyel fzélekre- A' Korona OrökÖfse 'Ferentz ő Kir. Hertzegsége, Hétfőn és" Tsötörtökön dél előtt, kit\ kit itapito*..fzabad bé-menetelre méltóztat; délután a' F5 e " dek, és Mütásá^ok Udvarolnak ő Hertzegségénel. Kalömben pedig hol az Udvari Fő Hadi. T* nátsnál, hol a' Tseíi Orfzácí F. Udvari Kancelláriánál, hol az F. Udvari Kamaránál, áz eggy" 1 ülő Fő Rendeknek a' Haza boidogitásában'mujm' kodó ferénységeket fzemél'yes jelenlétével l e 'M""' 4' Palatínus ö Kir Hertzegsége fzámára V állíttatott Tifztség, minden 7 uip.agejaval Çtffy napnak 26-dikán Riidára le-ment. A' H. Efzterházy Jofzágában lévő Tundolskit^'^ ""evezeti* Városnak Szöilő Hegyében >» T f ^ Ä, datik olly 6 ölnyi mélységű kút lenni, a nieryv midőn annyi viz vagyon hogy a' bőség m'f" kelletik.- folyni, : a^cabobáhak abban '^M^ ben lejendő bizonyos; drágaságát ' fayßnäotu ^ m.»75f, :ï77i és : i7^.vztvnâ'3kber é^lm^ ^ ;berektòl fel-is jegyeztetett. Moft erről a'kur ^ondjá^, hogy tsak'2 ölnyire való vize VP'J 3^ -

11 honnan az ezen Kutat esmerö emberek, egy tsalhatatlari Gabona óltsoságot prófétálnak,. ^- A' mi,felséges Aportoli Királyunk, Néhai boldog emlékezetű' F. Ts. Királyi Tanltsos és' a' F. Királyi Magyar Kamaránál fok eíztendők alatt hivséggel fzólgált Hámbükher Leonhard Urnák 4 Fiait, ti. m.: A' F. Üdv. Magyar Kantzellárián Concipifia Ignátz Ts^ Királyi Tanátsos' Beteg Ug'otsà Vármegyéknek volt igen kedves elsflv. Ispáripyak Károly a' F. Ts. Királyi Inzsinér-Cornai Hadnagy 'Jofef és ef Körmöt zi Kerületben PraBicáns ' Alois] ' Urakat: * nem külöriiben ezek' Attyokqak Téli vérét, á' Pofonyi Királyi Harmiűtzadnak első Kontralíorjái Ahdrdtt, valamint Eleinek, ugy ma* gokhák mirinyájoknak háfznos és hivséges fzolgálatjqkért, és fzolgálafjok érdemé meg-jutalmaztatásáérti mind magokat, mind maradékjokat Magyar Neméfséggel méltóztatta ö Felsége ingyen meg-ajáridéközni, és eddig volt neveket Bikkéfsjr névre tseî félni. 'r?j Már itta* Hazában, és a' Haza mejlett tett érdem fzülte a' Haza Nemefi Rangját. Ditsősségér'e fzolgál Hazánk's Nemzetünk Nemesi Repdjéaek, midőn illyen érdemes Kebelében fzületett Fiáit ugy még-jutálmazattokriak lenni fzernlélhetik. Adjon Ilten fok illyen Nemzetét fzeretö, ennek A- nyai nyelvét tökéllétesen tudó 's befzélíö, Nemzeti Köntösét vífelö, érdemes, bőlts Famíliát Nemzetünknek, és az illyen Nemes Törsökeket fok ezer ágokra fzaparittsa!! ' "" A' napokban, egy talált kintset hoztak fel Bdts h «a' F. Magyar Kantzelláriához, Sáros Vármegyéből.* Ezen kints áll : két arany lábas poharakból; két külömböző nagyságú arany peretzekböl ; ugyan annyi nagyobb és kifsebb arany gyűrűkből, mellek jó testesek, és fzegletesek: egy'pirámis forma, jú arany-tsínálmánybór ; egy jó forma nagyságú ónix - köb/őf, mellyen arány - lántzolat,'. *s illy irás Y*$yonH"Vteré Felix ï két jó nagyságú ezüst tálak- ' ' 1.,.., * ' VAI

12 >jos bòi, 's azoknál kifsebb me-drataékbol; (s mit-ni. melj arany 's ezüst aprólékofságokból., Ky toétji és Párisi hir fzárnyál néhány,»apoir- K L F* 'íöíö^iiink ; melly az anyai Izerctetlcmég. Bek, és nemtolcn indulatnak, a' leg -. eleycoebbi raj- ;«olattya l e. e t. Tudjuk hogy Gróf özvegy F~n/ bizonyos, időtől fogv^ el bagvwn Bétset,. h'ajaáott Kis-afzfzonyfcájá.Yal, çdgyntt Párásba, múlat... Edgyilj idveilöje ezen. Kis - a/zfzony,kának, egy bizonyos gazdag Frantzúj,, privát K.ertéfz akar vaia a! Kis««fzfzony rózsa* jfeityéb^d, lenni. Ä' Grófné meg. tgyezett ezea doit gban-: de; a,* Kjs-afzfzonynak,nem í«ttzék femmi koppln, 3;* feí tétel. Látván a' Gróf.»é, hogy a' Kis. arzfwnyka, hajfmi nem akar. ra vevé a' Kis afzfzopynajfc kérőjét, - hogy lopná : «I 'ettzése fzerint tulajdon Leányát. Éfere- vévén ezen dolgot a' Kii, afzjzooy <gy tzéduját ir más, isme- 'öfsének, de; a' kit- bizonyosom jobb fzemmef nézett, : mint azt, a' ki. alkarja, vaja Ippni,. jelentvén;: hogy fltet lopni akarják, küjömben-is, hanem: jöjjpjí "g)t-, tségére, é.s. lopja *. ej. inkífob, rnint a' máfik..meg jelenvén, el-iop^laz elevçn hintsél' fzerent«-...s^n, de. nagy-t^didtsiggel; mert az hellyetl,. hngf. a' Kis afzfzonyt, a* magánk ^aj ó maradásra, iga* ' JMA fieriqt emlékeztethetnél, egyenesen egy K asf t,komba h.elyhe.z4e,!év, igy- fzoiv4n: Ênnem^f 0 " Kisqfzftonyji^k, n/ke,* 'kaufte*, álhpottydb^. tett- «idixmsavçh dini,; qzpnfian. )4 f fzivyel, elfogó azt akkor, midőn magának, és Fnvxilfájdnak fia 6 "* ndhfztdsából tselekedhetem. Hogy lett- a* dolog továbbá, nem Hirlelík: hanem a* Famíliának, egy' J^^^etbenrJévò fiu magzattya. Ennek Ddr* G ^ ^ ^ W mondják, hogy ezen nem neveze" jette légyenv hogy efiopván az/ürfit, St^ ' rz^1,k ' h Sr «en Udvari gaz MeMer.arallotta volna magát a' Grófné indittására, Ä hogy

13 hogy az utón az Úrfit megfogná dini. Azt mond? ják, hogy ezen Grófnéra 's a' Grófnéja miatt tulajdon maga életére-is eröfsen reá únt. volt a' fze» gény-idvezült Gróf, 's ugyan ezért azt is befzéllik. Rogy önként is hólt vólna-meg. De ezek mind igen bizonytalan hírek. Annyi tsak ugyan bizonyos, hogy ** fellyebb émlitett Udvari meßer, midőn titkait ki nyilatkozottaknak lenni fejditette volna,.magát a' napokban agyon lövé amellyel Grófnéjának bizonyoson nagy hafznot tett. A' napokban üt Bétsbén, az ifjú árva Gróf Frift Úrfinak > Tu tora, -hivatván magához az Úrfinak Udvari-melieret, ez äzt izeni 1 vifzfza : ho^y igenis, mingyárt menjgyen. ö el-ís mene, az igaz, de nem az Úrfi Tutorahoz, hanem a'-jduna partra, é* ott magát agyon lövé. 'Ezen ifjú Gróf Frijï igen. ditsérétesen neveltetik itt Bétsbenr édes Annya pedig, kifsebbik még hajadon Leányával Parisban mulat. Itt Bétsbcn-is egy különös történet esék a* napokban. Egy bizonyos Báró Loprtfii nevii nagy tehettségü Ur, egy más bizonyos Tsáfzári fzolgálatban lévö Urat, kinek tsiklandos tárgyú Feleségével a' Báró már régtől fogva mély esnieréltségben lenni tartatik vaia, Felesíökömre hívja. Leülnek mind ketten a' Tsokoldd/ mellé, és alig éfzik-meg azt, hogy mind ketten hányni- kezdenek; Ä' Ráró életben marada; de a' máfik egy néhány órák múlva el-patkola. Ezen embertelen történetiek" azt a' hájogat húzták vaia fzemére, hogy ál Inas pipával ki-tsovázott fzájjal kéfzitvén a' Tsokoidddt, a' pipából valami dohány le tseppent volna, fe ez okozta volna ezen vefzedelmes törtenetei ; d* *' Törvényes. fzemgyógyitó Ürvasok, a' környülállások tő hegyével kezdvén ezen hájogát piîikáu tsak alig, ha a- pipa.ártatlannak nem találtatik; mert ez máig-ie fzabadon van,. B. Lt/ßreJU pedig fogságban, és az -a' közönséges hit, "hogy a' "áró maga előre hány a tót vett vóua-bé, amaunak 'edig méreg.adattatott volna bé, a' Tsokplaiieu«Í."yen A' rolslz. Aftfzony',1 ** V\, valóságos fvne '41- 'ddt-

14 4o8 ] dal-tsont! - Nézd-meg hát az Áönyát, 's ti ß y vedd a Leányát, ha életedet könnyebbé 's gyönyörűségesebbé ktvánad tenni házafságöddal mert tsak a jó fának lehet jó gyümöltse. Ez ellen a' Regula ellen kivánt vaia hibázni néni régiben ama lzánakozásra méltó jó reménységü Hazánkfia Tifa Ur-is, kinek fzerentsétlen története mindenek előtt tudva vagyon; és a' némely Levelek által rá koltött hirt holta után -is meg- tzáfolni az igazságtol kénízerittetvén, Írhatjuk, tulajdon Orvos Doktorairiak vallás-tételek után hogy ezen ifjú Ur feromi tifztátalan nyavallyában nem volt légyén hanem már régtől fogva gyomor fzorulásban fzenvede, mely a' Hypocoridriában lévő embernek tulajdonsága. Ezen nyavallyájában már rég fzehtedvén >; áz elmebéli teréhez fzivbéli terhek tódulván; nem tsúda, hogy ezek ötét le-nyomták. így kiálthat-fel minden jó fzîvu Házasulandó: Uram őrizz a'íqfife Feleségtől 's Mátkától de kivált ennek fókm ïofi' fzabb yinnyútól a* Hárpiától!! Èlcgjres jegyzéfék: Már fokaü érkeztének-inég Beriberi azotii TuV tek közzül, kik a' Török fogságból fzabadultaßa*- ki. Ezek közzíil Kapitány Satterer àzt.befal"', hogy az Erdélyiek a' ^trázsá-meftertől fog^á lä-klé minden innen Yzab. lt Rabokat meg-tartózta^ tanak addig mig az idő és az út jobb lé/zen h W nyugodják-ki magokat, és ennyi fanyárúságok légyen egy kevés jó napjok. Ezeknek enni,, D L adnak bővön eleget. lét Bétsben- az, * ""^ tamodott, hogy ha a' Békefség közönségesen m*^ találna lenni, tehát a' Hadí Tifztségek péníenívhetök, és. el-adhátők.lennének, sőt talám.wb J# Polgári Tifztségek -is, m elly èt mi nein >S*?,*L# tünk, mig az Efzet, Tudományt, és pénzen nem lehet vásárolni azonban a» zendö idők mit ízüljének? n'étft tudjak; ~ A ^

15 ró Lopreßi Tsokoládéjától háza költözött Berghoffcr ; Felesége-is gyamiságra fogságba tetetette - Azon véfzedelmes Oláh. Orfzági Történet, mellyet. már.irtunk vaiai hogy az Oláh Örfzágiak a' Törökökkel alattomban való fzövettséget kötöttének vala a' Koburg Tábora ellen, moft-is ki-nyomozás a- Jatt vagyon, és az Erdéllyi Kommendérozó G. Mitrorfzkj Uris ennek nyomozására rendeltetvén, as àlatt- G, M, Kenkháim». Eommèndérozó hellyette. "Itt A- :Pjtífzfzuaé4 Mufzka között való háborút máig-is el kerüihetetlennek tartják némeilyek. A' Svéd és Orofz Katonák á' Prufzfzus Pómerániának Anya Várofsát hogy meg fzállották légyen, fokari, hirlelik'i,.éá ezt a' Syéd: örömeft vifzfza kivánná venni; Itt Bétsben a' Báumeifier nyomtató Sajtója' alatt nyög egy Könyv, melynek fzërzôje élőre ki-ádott tudófitásában jelenti, hogy ellene mondhatatlan erőfségekkel fogja meg-bjzonyitani azt, hogy áz Ißennek létele az Emberi Léleknek halhatatlansága a* fzabadság, ; melly a' cselekédétekben va-, gyon, és a' meg-jittalmäztätas fandamentomos igazságát tsak egyedül a' Revelationük (Ifteni ki -jelentésnek 5 köfzönhetni, és hogy é' nélkül á' józan ö- kofság, még tsak nem is képzelődhetnék a' nevezett dolgok felöl. Ezen Könyv-irő,' ki adott fudofitásá. ban annyira láttatik itfaïk át Köpni,' hogy a' Könyvek Ki jövetelét.fókán-óhajtva-várják ;> ' Ezen KönyV fzerint a' Bibliának nem hi^s' Pogányokift áém tudom hogy hoznák az Iílennek esméreíérc..

16 410 Tudôâtâs. Ts 7 f rt C2hi *' A P ß o, i Királyi Felség íüíhki Lanier Janas Mihály Könyvnyomtató és Könyváros Urnák, a' moftan közelebbről le-folyt Magyar Orfzág. Gyűlés Törvényes tzikkelyeinek ki-ttyomta. tása és el-adatása iránt» marokat ëiea hafzontóli 5 èfztendeig ki-rekcrztö Privilégiumot engedni miltoztatott.,, Minthogy pedig Pofonyi Könyv-nyómtato Weher Ur, ezen Privilégiummal femmit nem gondolván, az ernlitett tzikkelyéket ki nyomtatra:' tékát az ő egéfzfz Nyomtatvánhyáaak eladása, Bem tsak a' Felsőbb parantsolat által - hágásáért; haoem a- Koknak hibás voltokért is k az Ő Felsége ezé* folyó" efztendöben Mártziusnak i8-dik napjári kőit Odvari Rendelésével, minden Ts. és Kir. örökös Birodalmaiban a' fel-jegyzett büntetés alatt meg-tilt* tott. Mellyre nézve tudtára adatik mindazoknak» valakiknek a' fenn-emlitett Tzikkellyek trieg-véí'es* hez kedvek léfzek, hogy a' Felséges Udvari Magyar Kantzellária vigyázása alatt meg jobbiitatouv *a következésképpen valóságos authentlcús 'Tőrré' oyes Tzikkellyek Nyomtatvánnyá, minél hí«narab meg fog a' Sajtó alól lzabadúlni ; melynek Darabja éppen azon az árroa, mint a' ^ e r t^'. t bis Nyomtatvány, 3g krajtzárokoű a' Ts. és örökös Birodalmok mindeö Fő Várofsaihao fog *" dattattni. Pofooy Mártziusnak i4àik **?$ a >79 '' 1 $z. *

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája (III.)? *7 Hadi - K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája, mellynek égéséré ma nem tsak egéfz Éut, hanem - a* Világnak más határaiban lakók-is vigyázó fzemekkel tekintgetnek.-.

Részletesebben

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy (XIV.) A Itt van mind Fazakájlól. ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy ennekutánna a' F. Monátkha parantsolatjárá»nden próba ki-állott Bbrbéliyök, a' Doktorokkal * Syógyittásnak ugyan azoii törvénye

Részletesebben

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly (XXXIII.) Indílt BÉTSBÖL' Szereián 2f. Ayríl. i 7 S 7, Elegyes Tudásítáfok. nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly 1)511 ^8gél, e] ho gy ha meg-gyógy úlna, hilldenék vifzfza. tsb e. Minthogy a'

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 395 A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. hiúit BíZTSBÖL Kernen 27. fúr'rucj:.^ *>,.j^ \okat fzollani, és kevefset mondani minden oíto- ^ baságok felett való leg-nagyobb oflobasag

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788-

A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788- ( I V ). kt A' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. t Indult BETSBÖL Szombaton 11. január. 1788- Á félben fzakafztott F, Hertzegi Lakadatmi Tzere* moniáhnak és Pompáknak b'óvebb

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája.

A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája. A' mi mofloha nyelvünkén k'üít Európai Leveleknek minden rend-néíkal való rövid Summája. "ÜT* zen folyó, az Afzfzonyok' váltózd terroéfóetéves: JLu teflvér Április, moll a' leg - kellemetefebb, majd a'

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P (XLix.) m A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombaton 27. Júniusban i?&g P DiJ d B E T S. A ' F. Tsáfzárnak mobani állapotjárói moft-i/s tsak annyit tudunk,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Nro. 13. , KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL.

Nro. 13. , KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL. Nro. 13. A' FELS. CSÁSZÁRNAK ÍS A., KEGYELMES ENGEDELMÍBÖL. KIRÁLYNAK Indúli BétibSi, Kedden Airguftus 15 - ik napjín J#05 - ik eí'ztenáiiben. A' B é c s. Cs. K. fegyveres feregekrlél ^ penzión volt Gen.

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi.

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi. AZ ELSŐ JENNER-FËLE BÉKÉS MEGYÉBEN HIMLŐOLTÁSOK írta: OLÁH ANDOR (Doboz) "Tioboz község egészségügyének történetét dolgozzuk fel. Anyag- * J gyűjtés közben érdekes bejegyzésre bukkantunk a dobozi református

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI / ', I IMIIM I III - " " ' *" " "" '-"»» - «,1 -ii n» MAGYAR MÜSA,, "ih.imiii I- *' "I P" ni í lf. I -I l " I li Élj 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG'

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' ENGEDÜLMÉYEL *safs-~'ií>-«íass»- (80 Költ Béísb.en, Szent Jakab - Havának (Júliusnak) öó-.dik napján, 1793-dik EfztendÖben. Hadi Környülállások* i^fddjii'k a 9 meg-ígértt helyes,

Részletesebben

(XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788.

(XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788. (XALXJ K' ROMAI TSÁSZÁRI ÉS ÁF, KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Múlt BÉTSBŐL Szoinbatonlz.Aprilisbeh. 1788. j nevezetesebb és ujjabb híreknek rövid Summáját A ' múlt hónapnak 27-dikén ismét 4

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

Indult Szeredán T S JB'ö L.

Indult Szeredán T S JB'ö L. Indult Szeredán T S JB'ö L. 2. "fan. 1787. TTól fel - nyissátok a' fzemeteket'. egy Európának oj} fzemfedél alatt lévő abrázattyát visgáíó Párisi.Frjiident igy kiálta-fel a' napokban. Egéfz Európa méroferpenyöben

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben