C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí*"

Átírás

1 A' ROMAI TSAS2ARÎ ËS AP. KIRÁLYI FELSfiÔ*, ma KEGYELMES ENGEDELMÉVEL hdàlt HETSBÔL Pénteken i. Áprilisban l?ou tffcw^.,,... r h,^^^,,. m t É í f í ; I M ^ btjttmi fints nâgyon különös-** tehát nünd fenékig Hegyes* JY^fiôztâUàk légyen fogoly képébén á' FràntziA ide v'* k r o 1 ^gy feéföiílettel.bétsbe, a'hir, és a*- half 6 " f' Círe,e k fzerint, azt mi Úem tudjuk továbty «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí* rio >"? od J a "»aga bizonyítja» hogy bizony tíetn Hetüifj -Kofa -léit légyen; mert ezt mindenütt C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, ttvéi & - *' â Király* moßaui nyavallyájábafl F r a m inúhl 1?^* 0 * ve" hányt volna ; de hogy azonban & f hónapnak 14 dikétől fogva jobban érzeflé" ma-. - erről lem tudunk többet femmit. -., r. aot *ia fzélekbenn nem melzfze lévő Strasburg ira *' múlt hónapnak Hókétól fogva kerne«c 8 V

2 1 [ Mfc?«l «i» a j t a.' *' «ntziák idegin tüensé. r K J V e Î F gektől félnek. Strafzóurgóan leg-alább aîtbefiéil.k, nogy ezen a környéken «Jooò Auíiriai, 10ezerEa- \arus 600 Darmftadt fegyverefek fognának öfzve- E m c P/t AT C ' 'g e d '! 'g «V«'/ C%á fia be- ^i- S t r a f z b u r gi Cfjság Levelek, Klen tudja narjy milliom 1< rantzia í'egyverefekkei vágynak mar Keizen az ellent állásra a' pappirofsan; de miütogy. yjjsagirók pennái még eddig kévés véri oatotea z : nak ; ezektől a' fok milliom fegyveres FíaftUiaktóí- ÏS igen kevefset lehet félni, sót attól tartanak é- mellyek, hogy egy fanákúl öltözött zenebona n«tamodjan a' Nép között, mely a' mo'ffani JSfímzeii Tanáts végezésének hasára lépjen. ' Tráfiuia <?' Jzág vefzedelmes ragadó nyavalyában fekízik, mdy na (Iften őrizz!) más Nemzetekre néni talái ragail-» Vagy meg-hal benne, vagy Sahkerottá.láizií; H1 noha meg-lehet vallani, hogy a' Nemzeti Gyüíésnek Tok bölts rendelései vágynak, A'? edgye- Sillt frigyes Tartományokból álló Hollandia, ni Kulsö Frigyefseinek ölztönezésekre ébred, és,nyitja ízemét j mert a' Hágából 18-dik Mártz, ut>f vélek azt-etölitik, hogy 60-ezer néppel-kiváunft tábori erejét öregbitteni. Már mi ennek fzámát bunyósnak.jenni magunk nem erőfitjiík; de a' BrefM Újság Levelekbőbis azt Írhatjuk, hogy ^,M' e z vert köfzörülnek azonban ezen liöruyvmf mind, tsak Sziftovra fülelnek, és innen Íu'í# " ek, T Anglia Hollandiától, és Prufzfzia Leng/e' ^ w tol igen lengetég fegittséget várhatnak œago.hu*», hogy,, elegyednénk hát az ürofz 's több ide tiu»> udvarokkal háboröba? e' mind tsak a' Guba való fittyet hányás! tsendes békejségünk ; fog J.^'J 400 gyalog és 30 lovas Katonáink mar ut*» vágynak Báfrl nekij! majd Tifzteletes feïé egy ő fontos agyúval ~. Üram-is el-fog halg**". - * z. J-ÏM*,"^'*' Mangaíétából tüzes nyelven» K (, i dikallam. G e o e r á I D r e J sßi e r a' M^túva. J _ mendáns, kit az Ujság-ixók az Elrfurttb* ^

3 oek vaîa, igen Frifsen vagyoni, és neveti, a' maga ujjságos halálát 's ki-is ne nevetné az ollyan. hä«iáit, mellyböl s-mad napra, áz az Kedtöl fogva Péntekig betsüíetesen feí-lehet támodni. Az újság Haláfzók.egy igen különöst jegyzéttenek-meg, t. i. azt a' Doktort, kit a' Frantzia Király gyogyittására alkalmaztattak La Servot/énak neveztetik, kinek tulajdon neve Ruvailldk volna külörnben, mellyetmég az Ättya-is vifelt, és a' mely név annak a' Gyilkosnak neve, ki 4-dik, Henriket- megöl-; te5 és bizonyosnak iratik, hogy ezen Famíliából Való, a' mint hogy az Attyaís ezen névvel neveztetvén, maga változtatta Famíliája hevét.,, Szó volt hem régiben a' Nemzet Gyűlésében i az Orfzágból való ki-költözést tógyázis Térvénynek hozásáról. Ez aíkalmatofsággaí ki - kérte magának Mirabeau Ur, hadd Çlvashafsa-ei i a' mit irt yólt az emiitett tárgyról 6 efztendőkkel ez etótt, á* rho- Hani. Prufzfziai Királynak; melly írásnak ez az értelme : Boldognak kell lenni a' Lakosoknak Felségtek' Státusaiban,,mert Felségtek mindennek íubadságában hagyják az azokból váló el -költöihétést, valaki közönséges hivatalok által nerrt köteleztetik a'-maradásra. A' kiköltözést tilalmaié Törvények, ellenkeznek a' fzabadsággal,". és ai Prfzágpknak boldogságokkal. Eggy ez; az Örök Igazságok közziil. Azon igyekezzen Felséged, hogy lohol fe Iehefsen jobb. állapoija. a' Felséged Népé- Bek, mint tulajdon Státusaiban : mert ha jobb för- «0» reményibet az máísntt valahol, ugy Felségednek lemmi tilalmai fe fogják azt meg tártaní. Soha felséged, a' maga Státusaiból tömlötzöt ne tsinál- ' D - A4 Ember, mindent el-fzenyed, a', mit a* Gondviselés, botsát reá; de már a' magához hajlótól Temmit el-nem fzenved, 's ki kél ellene 4 f ki üldözi Ötet. Az Ember nincs a' földhöz láncolva; n e m feántó fold ő; nem rét; 's nem birtok; ámultak már azok az idők, mellyekben tsupári..- yratinusokból 's Szóipákból állott a' Világ. A,öl an Okofság, tanúságot ád a' Királyoknak, hogy*

4 399 igazak böhsek legyenek, ha tsupa pulita he!, lyeken nem akarnak uralkodni, avagy változatókat látni. " A* Spanyol és Frantzia Követek megint vifzfiá érkeztének Bétsbe. Magyar Orfrág Fő és Nemes Rendjei, 9 Hó. napokig tartott Orfzág Gyűléseikben, miben foglalatoskodtak légyen azonn 74 Czikkelyek, meliyek a' Nemzeti Törvények laiílromába bé-is iktattak, fontoson elő adják, mellyeknek mi tsak Summáját állítjuk lenni fzükségesnek érd. Olvasóinkai kiwi»». ni. Az 1.) F. II. Leopoldnak ditsöségesen lett megkoronáztatását; 2) A' Királynak ezen Koronáztatas alkalmatofságával hív Rendéinek, magok fz»- badságában Iejendö meg tartásáról való hiteles «kötelező Levelét, és az ezt meg petsétlő le-tett Ht-j tét foglalja magában. A' 3.) Tzikkely azt kiváh nya, hogy a* Királynak halála után 6 Hónappal, mind a' Hodolás, mind az ujj Királynak törvény* meg koronáztatása, minden Uralkodásnak valtoz*»áva! ok vetetlen véghez menjen,. «zonn julsöko«mindazonáltal meliyek egy örökös Királyt az ; V'_l fzág közönséges Igazgatására *s Alatïa-valóiktól y ;» tozá hűségek Vkötelefségelc meg - fására J, toxó dolgokban illetnek, addig is minden, flieg-, - tődése nélkül. A* Privilégiomoknak, mindazáltal, mint eddig-is, ugy ^ Ä, tsak a' Törvényesen meg - koronáztatott J W ^ tulajdon jufsai lehetnek; 4-) Tzikkelyben.»^. j ftág d Felségének a' f z o k o t t ' *» " ««J 5.) Tzikkely fzerint F. Lcopoti.». f ' az egéfzrz Fő és Nemesi Rendeknek meg^g; ^ vei Nádor Ispánnyá léfzen. 6 ) Tzikkely *. it rónának álhatatos feállását Budára ennek törvény et.' Helyéről, az Qrü&tto" é o tsa»r ló el mozdittatását tilalmazza; meg;,* n^,«h»í«1, ugyan.is, a' hirtelen 's nemvélt kozofl*%*- Tzifc. rerzedelembèn énnek az 1715 W i c, A oltott ',. kely értelme fzerint más helvrfe ^ á r,énr«', de^ugy hogy az d-mult-refa«!«!«" M t a n irt*

5 39$ honnyában vifefta vitettefsée 7.) A* Gr. íchönbórn Sereg Vármegyei' örökös- Fö.Ifpány 6 Nga EfeirAl. reá maradotti de a'fiskustól, mint Koronát illető, és igy el-idegenithetetlen Munkatsi Uradalma, a" 'Koronás.Jófzágok laiftromából ki vétetvén, az emiitett Grófnak, 's Törvényes Örököfseinek; vifzfz* adatott, és az Korona -fogyatkozása a' Tiízán in- Ben lévő Bátsi Kerülettel hozatott helyre. A* 8.) Tzikkely, G Mdasdy Mihály, és G. KeglevictiZakl Urakat a? Szt. Korona további örizetében is megőrölni.; A? ci); Tzikkelyben a' Rendek \fl Felségéinek az OrfzágbaD való fzemélyes lakásáért esedeznek. 10.) Magyar Orfzág és az ahoz köttettetett örfzágok, a* magok Polgári alkotvánny okra nézve/ függetlenek,, és femmi idegen, hanem tsak egyedül Nemzeti tulajdon Törvények által igazgattathatík, A' 11.) Tzikkely az Orfzá'gok Határait változtatni tilalmazza, 's még a' mely Réfzek is el vólnánat fzakafztva, azoknak is, helyre állittatásokaí parancsolja. A' j 2.) Tzikkely fzerint maga ô Felsége "ineg-esméri ; hogy Magyar Orfzágban a* Törvénytevő Hatalom, a' törvényesen meg-koronázott Kiés az Gyűlésre törvényesen, egybe hívott Ren- Jdek között egy. aránt fel-vagyon ofztva : a* hon» nan ö Felsége magát eher fzabni, maga 's F. Örököfsei képekben kegyelmesen ígéri. 13.) Ö Felsé- / Ee minden 3 dik efztendőben Orfzág Gyűlését fog N irdettettni. Végezéseit, Királyi Hatalma fzerint kivánnya azokkal, kiket fog illetni tellyesittettni. H) A' F. Királyi Helytartó Tanáts maga régi Törvényes jufsaiban meg tartatik : és ha az Orfzág farkalatos Torvényeivel ellenkező Parantsolatokat ta-t iálna Ö Fslségétöl vennu fzoross: kötelefsége léfzeuj. a ^ok ellen ő Felségének vifzont Reprœjentatiokat^ ttn ni. j 5 ) Az Iffiuságnak, ennek a' Hazának na- RVobb elő menetelére, való nevelésére, az Orfzág : Gyűlésétől Deputatilo rendeltetik, melly azt, é«?' nyomtatásnak ízabadságát ki dolgozza -, '* «nunk *T Ját a' jövő Orfzág Gyűlése eleibe terjefzfze. 1») O v Felsége a' Magyar Nemzetet idegen nyelvel nem

6 4 8 lìmmm fpgja^tobbí terhelni, söt a' Magyar Nyelvnek ni. rapitasa végett ezt'akarja, hogy áz ÜniverrMsban *s minden Akadémiában, 's minden Gymnafìumbaii légyen egy Tnnitő; mely a' Magyar Nyelvet, ->i d nek- pallérozását tanittsa. ' 17.) Méltóztatik ő Pét cége kegyelmesen ígérni, hogy még a'' maga hir JMagyaraiból-is fog némellyeket a' Minifteriurárá méltóztatni,' a* kiknek pediglen a':kiilsò Nemzetekhez 1 való Kovettségre tartozó fontos dolgokra mind meg kívántató tehdtségek, ' mind kedvek lejend, rnínde- «kre ülkalraatofsagot fog ö Felsége nékiek fzolgalni. Es hogy a' Magvár Orfzágot illető dolgokat; ezután mindég Magyarok által, a' Külső dolgokat pedig az ö bé-folyások áltál fogja igazgatni. ; Szífiov, egyedül az moíl Európában, 'a' -mely minden embereknek íigyelmetefségekét meg-nyerte, a 1 midőn' ez a* he y az, a' holott'a'békéfségeknek ima nagy Munkája munkában vétetődött, fzükséges tehát az ollyanoknák, nevezetesen a' kik ezen Helynek ez előtt tsak hírét fe' hallották, Ternielzeti állását' tudnia. ' Szißov egy Török Város Bu); gánábari, hajdon 'Scboßümhak fiiv N attátótt,'-'ési««g a" Romáiktól 'plántáltatott, mkopoiis ésrutsuk ko; Zptt fékrzikí'igen közel a* Dunához, fzinte Ojt, f fiol Oláh Orfzág Bulgáriától el-válik. Ez a' Varos két tetőkre van'építve;" '4ÒÓ0 tsèrepes, Tórok.^e* [ára épült'házakkal ékeskedik; ezen Házak KP I0B kulan magáss kőfalakkal vágynak^örnyul je«' hogy az Afzfzonyi Rend abnál titkosabban taf» hafsék. Az Uttzák felette hibáson vágynak épitv és többnyire felette keskenyek. ^A^Lakosaj.rne lyeknek fzáma ào ezerre rriégyen, igen tseod«? 1 méfzetü emberek. ' ' 'A' ' kiknek ezek -közzül. va ta tehettsége vagyon, Bőrrel ; és Gyapjúval kero* Nagyobb' réfze ezeknek már 8Órákorle,^'*, Törököknek eléé (Mosei) Templomai.f a gt. j.»gy fzintén a' GÖrögöknek-is. W A*Város - W * lemetes hellyën fekfzik, >s á' Város alattmj*,?»,fbmb^, halmok, és hegyek találtatik, mellyeken igen jó ; Gabona és jbòr terem,» ; d

7 mind jobb, mind pusóbb, mint a? Oláh Orfzági. Ezen Vidékben-is, mißt közönségesen egéfz Bulgáriában, mind a* Ipvegö-ég, mind a' viz, igen felette egéfségesak, -Az Eleségekre nézve ferrimi fogyatkozás nîntsèri, főképpen ezen Békefség munkája alkalmatofságával. A? Város, *s ehez: tartozó Vidék egy arra rendeltetett Helytartótól igazgattatik. *.,, Éúda: Ai Qrlzág Gyűlése el-múlásával, a" F. Helytartó Tanátsnál.a'.' fzokott.rendesütéseit, immáron folytattat tnak. A' Pereknek Törvényes el-igazitása a' hajdani fzokás fzerint, a' Hus vét után efendő Terminuson fog el-kezdődni, és a' uiint befzéllik ezen rendelt idö' a' Királyi Táblától, a' Közönséges Neveqdékény Bapokvőlf Házába ki is fog közönségesen tétetni. T Roma, À' Nemzeti Gyűléstől: az Apoftoli Sz. Székhea küldetett Követ, Mártziusnak n-dikén botsáttatptt vifzfza. Ennek a' Táskájában két Bre' : ve't tettek; az eggyik fzóll a' Királynak, a' máíik a' Frantzia darusnak; mind a!: kelteje, a' Nemzeti Gyűlésnek a' Vallás dolgában végezett,rsndeléseit. illeti. '',. Lengyel Orfzág ^ midőn látná hogy fzqmfzédjai rninden felöl olly jó Kerefztyének, hogy Rerefztyéu Attyokfiait nem tsak Eleiknek költsönqs vérekkel nyert, és igy p nékiek is" tulajdonos Orfzágokbán a* levegő eget fzivni mag-engedik, sőt Terméfzeti. Polgári és Vallásbéli hellyes juísaikat ô véllek meg ofztyák,' el fzégyeìlette magát, 's a' Vallásbéli Türedelemben immár annyira ment, hogy a' Fö Udvari Törvényfzékben is fzámós Nem - Catholicus edgyütt üiö.birákat ültetett.' Sőt á'[mondatik, hogy avgörögöknek-is az ő Ekkléíiai Dolgoknak igazgatására magok különös, és Catholicus Ékklé- "ai Főtől nem függő Ekkléfiai tulajdon Tanátsok fogna lenni. " ' ' ;. - ; Alánét Orfzág. Régensburgban a* Birodalom Gyűlésén fel-olvastatott a' Moguntxiai Válafztó Papi Fejedelemnek az a' Protefiátzioja, mellyet

8 4<* *' Frântrfa Or/rági Királyhoz míg az el-mfllt m IJecembernek j,. dik napján külaöít, ' Ebben 5, a' Nemzeti Gyuléi dien, nem tsak mint Ertek áonyíran protcßdl, «' mennyiben a v Nemzeti'Gyűlés*; «XonnI mfsauól, mellyeket" niirit r>*,'áz Ò$n1ksi ge alá tartozó Strafeburgrés Spr.yeri Püspökségek Den-, alig emlékezhető idòktòl r fogva gy^kóríov, megakarja fofztaoi ; hanem mint a' Birodalom to KKantZflláriufsa' és' a' 1 Nénïet r Bi"rôdalombéli tőrvf ek hivatalbéli'óltalmazójá, 'azbkbata*'nemzeti 'ülés által'lett rneg.~fé>tetodése*nek Törvényísén lient mond. ' Mivel V ïïeniz'etî'gy oléinev.*t* «s dolgában kia'dòtt Parántsóláttya,az Ekfeléfiai TorvényfzékWk egéfztz változását magok után húzzák, éa azonn Békefség FontomainákV mçlyet Frau' tzja Orfzág Német QrfzággaV k'őtotv, éppen ellené, re vágynak: ezen okokra nézve'v hogy á' Nemzeti Gyűlésnek, a* Vallás." dolgában M-adott Para* tsolattyai a' maga Érfeksége aí4 ' bwott Püspökségeiben véghez mennyének, ; mint rsek meg "«? engedheti, Mint "Német Birodàlorhbélî -C^«* Tivsnak pedig kötelefsegében alighogy ne twf* zon Birodalombéli Törvények tellyefitésére" vigyázzon, a* mellyek'nék vifzóóf" meg-tartására' a' dalom Tagjai kötelesek i hanem' 'itâtûbty * melyeknek bé-töltéséréwokat'azoìf a' WiMT zettségek," a' kik között Iz' illyen eamìft zö Törvény fel állíttatott, ail-iráfsal %& e ) é ti%' ezen Koiçlèfc'égV ferkénti òtet'airif', hogy,a nerariomi BékeHség egéfzfzen lelendő é&vffist, sából f éi e i m f t 1 Tsáf^árnak, és'^b 1^ lomnak eleibe terjefzfze. " " ", c,i\ ficnßdntzindpoly. A* ázultáfr D ' ^ S ngy meg határozta magát arra, hogv a 4 C za /"2 á- 1 ujjat vonnyon, hógy még a' maga Békefseget W tsolo Annyát is UdVarábll kiküldötte/és ráilban rekefztette, a' holott a' meg hj}it fflk roknak volt Agyasai Tzoktak" tardimi / i o 0 - Parantsolat egymást üzí kergeti, mely S?er «mberböl álló Sereg' állittattni"paraí* so "J.

9 issila 403 A' mondatik, hogy Ju/suf. Basának FÖ Vezéri volt Hivatáláíjauvaló lett vifzfza állittatása, olly Ha» di tüzet gërjéfztett a' TöVökÖkben, hogy a' Schiunïiái táborozó Helynélmár feles nép gyűlt öfzve, é«á' TÖrÖk áz idén tsak hamar fzándékozik á' Platízra kiállani. A' Skütari Bás\ bllyán parantsolatot vett az ô'fô Urától, r hogy egéfzfz érövei'ma* ga fzemélyében mennyen Bulgáriában, és a' Mufzkákat elére váló menetelekben gátolja-meg, hogy e' fzénmf ilrindpoiyt ánnáí ' jobban 'meg-oltalmaz* hafsa. Erre a* Basa azt feleli, hogy ő ugyan a* Szultán parantsoíatját e* réfzben kéfz tehyefiteni, áe a 1 mellett* ö-is a' Portától a' Rumiéi Helytartóságot inflálja. Ez után ívdik Febr. Skútárban meg érkezett 'e^kàpdùch\^àsa^ a' ki - is 3 Diplomát hòzbtr'a' S*zultaritûl. î '' v Az r 'edgyiknek ereje által a' Skutari Basáriák'Öttse Elbìtzìni/tìèìvtartóvá tétetett; **' máfodik Öl Vomä," > ugyan'à* Skutari Basánaí. Attyafiát a* "HoWrf n tiiip íx(>?^%i4>'ííjándéközá-meg ; a' Harmadik'Diploma' Aí\a\' mhik á' Skütari Basa', Serviiínafi-'e^ ffáutf^iaii, Seramrja lett, mellynek tulajdonsága" fzerint egy * 40 - ezerből álló Hadi - Sq«regnek;'k^rmán'yoíój^le e.''* E*" melje^t a' Nagy Szultán gloö' e'rtzény 'pénzt 'küldött,"és azt izente, hogy mihelyt Tiborba' fog ízá'iláni meg 'ennyit fog küldeni:''-- 1 '-" A''Poftáhak ezel' velie közlött jó téteméhvei anny'ít is "milnk'^lk'ödlalt a*t' Skutari Basa* ban ; 'l ogy'tiigy' bhzeîli'k) nieg-igerte volna a' Szültannak azt', hogy 'nem VyúgTz%'addig ; míg a' Alahuméd Záfzlpjat a' Belgrádi PiatzcÄ', Mahumed, dits-őfségére felnemütir ' % ^'^ * ;! Ukránia. Hertzeg Poternkm a' T^adj, dolgok Igazgatását'^.'Aen^^ ag? m&n'%pibàl PtâribuYgbùïnVbh. 'Ysak hamà.r a' Hertzeg után? Grit Suva?ov\ más fó tíenerálifpk és Stábális' Tifztek ]'menték^éióviáii kerefztiil Petrapolis felé. tííiietö' hogy «zek»' 'Lifldndiai, Seréfkhez fognák kíildettíi ; W)lyékneR Fö'ftadi Kormányoz ója Gr. Suv'áróv lenne ; a'minthogy egy á- taljabani» eròfìtik, hogy ezeo Sergeknek FÔ KOJJ. 0/ -: ^ u- - aányo.

10 404 mányozásáf a? Felséges Czárnétól még mgga kö> lebbről emiitett Gróf Suvarov kérte vóioa; annak meg - mutatására, hogy ô nem tsak a* Török, hanem akár minemű Nemzet ellep is tud hadakozni. lùek a' Petropolisi Utazók fok Içmailban fogott r.ilj Törököket vittek magokkal. ' A' jciomi fzélekerj firázsáló Lengyel Seregek Igazgatói, az Közönséges Társaságoknak a* Porfával való mq-, rtani baráfságok tekintetéből', ezen rab TörekÖkért a' Törököket magokkal vivő Mufzkákákra rohantak, és egy néhányat közzülök el is vettek. E' nem j? vért tsinált a' Mufzkákban, és ezt, im'nt közönséges meg-jértetöfjéseket ugy nézték.' Az Ötfza'g útjai rakva vágynak Hadi efzkö^ökkel és eleséget - kel megterheltetett Mufzka fzekerekkel. ATFer kete Tengeren lévő hajós Sereg is mindennemű fíükséges dolgokkal gazdagon m eg- vágy on rakvà.?? 4j. Wilhelm, itten tüzefsen "remondáztat,?s a'jóvérű válogatott lovakat, árrával femmit nem g«" 1 «0!" ván, tsorcjávalhajtattattya a' Lengyel fzélekre- A' Korona OrökÖfse 'Ferentz ő Kir. Hertzegsége, Hétfőn és" Tsötörtökön dél előtt, kit\ kit itapito*..fzabad bé-menetelre méltóztat; délután a' F5 e " dek, és Mütásá^ok Udvarolnak ő Hertzegségénel. Kalömben pedig hol az Udvari Fő Hadi. T* nátsnál, hol a' Tseíi Orfzácí F. Udvari Kancelláriánál, hol az F. Udvari Kamaránál, áz eggy" 1 ülő Fő Rendeknek a' Haza boidogitásában'mujm' kodó ferénységeket fzemél'yes jelenlétével l e 'M""' 4' Palatínus ö Kir Hertzegsége fzámára V állíttatott Tifztség, minden 7 uip.agejaval Çtffy napnak 26-dikán Riidára le-ment. A' H. Efzterházy Jofzágában lévő Tundolskit^'^ ""evezeti* Városnak Szöilő Hegyében >» T f ^ Ä, datik olly 6 ölnyi mélységű kút lenni, a nieryv midőn annyi viz vagyon hogy a' bőség m'f" kelletik.- folyni, : a^cabobáhak abban '^M^ ben lejendő bizonyos; drágaságát ' fayßnäotu ^ m.»75f, :ï77i és : i7^.vztvnâ'3kber é^lm^ ^ ;berektòl fel-is jegyeztetett. Moft erről a'kur ^ondjá^, hogy tsak'2 ölnyire való vize VP'J 3^ -

11 honnan az ezen Kutat esmerö emberek, egy tsalhatatlari Gabona óltsoságot prófétálnak,. ^- A' mi,felséges Aportoli Királyunk, Néhai boldog emlékezetű' F. Ts. Királyi Tanltsos és' a' F. Királyi Magyar Kamaránál fok eíztendők alatt hivséggel fzólgált Hámbükher Leonhard Urnák 4 Fiait, ti. m.: A' F. Üdv. Magyar Kantzellárián Concipifia Ignátz Ts^ Királyi Tanátsos' Beteg Ug'otsà Vármegyéknek volt igen kedves elsflv. Ispáripyak Károly a' F. Ts. Királyi Inzsinér-Cornai Hadnagy 'Jofef és ef Körmöt zi Kerületben PraBicáns ' Alois] ' Urakat: * nem külöriiben ezek' Attyokqak Téli vérét, á' Pofonyi Királyi Harmiűtzadnak első Kontralíorjái Ahdrdtt, valamint Eleinek, ugy ma* gokhák mirinyájoknak háfznos és hivséges fzolgálatjqkért, és fzolgálafjok érdemé meg-jutalmaztatásáérti mind magokat, mind maradékjokat Magyar Neméfséggel méltóztatta ö Felsége ingyen meg-ajáridéközni, és eddig volt neveket Bikkéfsjr névre tseî félni. 'r?j Már itta* Hazában, és a' Haza mejlett tett érdem fzülte a' Haza Nemefi Rangját. Ditsősségér'e fzolgál Hazánk's Nemzetünk Nemesi Repdjéaek, midőn illyen érdemes Kebelében fzületett Fiáit ugy még-jutálmazattokriak lenni fzernlélhetik. Adjon Ilten fok illyen Nemzetét fzeretö, ennek A- nyai nyelvét tökéllétesen tudó 's befzélíö, Nemzeti Köntösét vífelö, érdemes, bőlts Famíliát Nemzetünknek, és az illyen Nemes Törsökeket fok ezer ágokra fzaparittsa!! ' "" A' napokban, egy talált kintset hoztak fel Bdts h «a' F. Magyar Kantzelláriához, Sáros Vármegyéből.* Ezen kints áll : két arany lábas poharakból; két külömböző nagyságú arany peretzekböl ; ugyan annyi nagyobb és kifsebb arany gyűrűkből, mellek jó testesek, és fzegletesek: egy'pirámis forma, jú arany-tsínálmánybór ; egy jó forma nagyságú ónix - köb/őf, mellyen arány - lántzolat,'. *s illy irás Y*$yonH"Vteré Felix ï két jó nagyságú ezüst tálak- ' ' 1.,.., * ' VAI

12 >jos bòi, 's azoknál kifsebb me-drataékbol; (s mit-ni. melj arany 's ezüst aprólékofságokból., Ky toétji és Párisi hir fzárnyál néhány,»apoir- K L F* 'íöíö^iiink ; melly az anyai Izerctetlcmég. Bek, és nemtolcn indulatnak, a' leg -. eleycoebbi raj- ;«olattya l e. e t. Tudjuk hogy Gróf özvegy F~n/ bizonyos, időtől fogv^ el bagvwn Bétset,. h'ajaáott Kis-afzfzonyfcájá.Yal, çdgyntt Párásba, múlat... Edgyilj idveilöje ezen. Kis - a/zfzony,kának, egy bizonyos gazdag Frantzúj,, privát K.ertéfz akar vaia a! Kis««fzfzony rózsa* jfeityéb^d, lenni. Ä' Grófné meg. tgyezett ezea doit gban-: de; a,* Kjs-afzfzonynak,nem í«ttzék femmi koppln, 3;* feí tétel. Látván a' Gróf.»é, hogy a' Kis. arzfwnyka, hajfmi nem akar. ra vevé a' Kis afzfzopynajfc kérőjét, - hogy lopná : «I 'ettzése fzerint tulajdon Leányát. Éfere- vévén ezen dolgot a' Kii, afzjzooy <gy tzéduját ir más, isme- 'öfsének, de; a' kit- bizonyosom jobb fzemmef nézett, : mint azt, a' ki. alkarja, vaja Ippni,. jelentvén;: hogy fltet lopni akarják, küjömben-is, hanem: jöjjpjí "g)t-, tségére, é.s. lopja *. ej. inkífob, rnint a' máfik..meg jelenvén, el-iop^laz elevçn hintsél' fzerent«-...s^n, de. nagy-t^didtsiggel; mert az hellyetl,. hngf. a' Kis afzfzonyt, a* magánk ^aj ó maradásra, iga* ' JMA fieriqt emlékeztethetnél, egyenesen egy K asf t,komba h.elyhe.z4e,!év, igy- fzoiv4n: Ênnem^f 0 " Kisqfzftonyji^k, n/ke,* 'kaufte*, álhpottydb^. tett- «idixmsavçh dini,; qzpnfian. )4 f fzivyel, elfogó azt akkor, midőn magának, és Fnvxilfájdnak fia 6 "* ndhfztdsából tselekedhetem. Hogy lett- a* dolog továbbá, nem Hirlelík: hanem a* Famíliának, egy' J^^^etbenrJévò fiu magzattya. Ennek Ddr* G ^ ^ ^ W mondják, hogy ezen nem neveze" jette légyenv hogy efiopván az/ürfit, St^ ' rz^1,k ' h Sr «en Udvari gaz MeMer.arallotta volna magát a' Grófné indittására, Ä hogy

13 hogy az utón az Úrfit megfogná dini. Azt mond? ják, hogy ezen Grófnéra 's a' Grófnéja miatt tulajdon maga életére-is eröfsen reá únt. volt a' fze» gény-idvezült Gróf, 's ugyan ezért azt is befzéllik. Rogy önként is hólt vólna-meg. De ezek mind igen bizonytalan hírek. Annyi tsak ugyan bizonyos, hogy ** fellyebb émlitett Udvari meßer, midőn titkait ki nyilatkozottaknak lenni fejditette volna,.magát a' napokban agyon lövé amellyel Grófnéjának bizonyoson nagy hafznot tett. A' napokban üt Bétsbén, az ifjú árva Gróf Frift Úrfinak > Tu tora, -hivatván magához az Úrfinak Udvari-melieret, ez äzt izeni 1 vifzfza : ho^y igenis, mingyárt menjgyen. ö el-ís mene, az igaz, de nem az Úrfi Tutorahoz, hanem a'-jduna partra, é* ott magát agyon lövé. 'Ezen ifjú Gróf Frijï igen. ditsérétesen neveltetik itt Bétsbenr édes Annya pedig, kifsebbik még hajadon Leányával Parisban mulat. Itt Bétsbcn-is egy különös történet esék a* napokban. Egy bizonyos Báró Loprtfii nevii nagy tehettségü Ur, egy más bizonyos Tsáfzári fzolgálatban lévö Urat, kinek tsiklandos tárgyú Feleségével a' Báró már régtől fogva mély esnieréltségben lenni tartatik vaia, Felesíökömre hívja. Leülnek mind ketten a' Tsokoldd/ mellé, és alig éfzik-meg azt, hogy mind ketten hányni- kezdenek; Ä' Ráró életben marada; de a' máfik egy néhány órák múlva el-patkola. Ezen embertelen történetiek" azt a' hájogat húzták vaia fzemére, hogy ál Inas pipával ki-tsovázott fzájjal kéfzitvén a' Tsokoidddt, a' pipából valami dohány le tseppent volna, fe ez okozta volna ezen vefzedelmes törtenetei ; d* *' Törvényes. fzemgyógyitó Ürvasok, a' környülállások tő hegyével kezdvén ezen hájogát piîikáu tsak alig, ha a- pipa.ártatlannak nem találtatik; mert ez máig-ie fzabadon van,. B. Lt/ßreJU pedig fogságban, és az -a' közönséges hit, "hogy a' "áró maga előre hány a tót vett vóua-bé, amaunak 'edig méreg.adattatott volna bé, a' Tsokplaiieu«Í."yen A' rolslz. Aftfzony',1 ** V\, valóságos fvne '41- 'ddt-

14 4o8 ] dal-tsont! - Nézd-meg hát az Áönyát, 's ti ß y vedd a Leányát, ha életedet könnyebbé 's gyönyörűségesebbé ktvánad tenni házafságöddal mert tsak a jó fának lehet jó gyümöltse. Ez ellen a' Regula ellen kivánt vaia hibázni néni régiben ama lzánakozásra méltó jó reménységü Hazánkfia Tifa Ur-is, kinek fzerentsétlen története mindenek előtt tudva vagyon; és a' némely Levelek által rá koltött hirt holta után -is meg- tzáfolni az igazságtol kénízerittetvén, Írhatjuk, tulajdon Orvos Doktorairiak vallás-tételek után hogy ezen ifjú Ur feromi tifztátalan nyavallyában nem volt légyén hanem már régtől fogva gyomor fzorulásban fzenvede, mely a' Hypocoridriában lévő embernek tulajdonsága. Ezen nyavallyájában már rég fzehtedvén >; áz elmebéli teréhez fzivbéli terhek tódulván; nem tsúda, hogy ezek ötét le-nyomták. így kiálthat-fel minden jó fzîvu Házasulandó: Uram őrizz a'íqfife Feleségtől 's Mátkától de kivált ennek fókm ïofi' fzabb yinnyútól a* Hárpiától!! Èlcgjres jegyzéfék: Már fokaü érkeztének-inég Beriberi azotii TuV tek közzül, kik a' Török fogságból fzabadultaßa*- ki. Ezek közzíil Kapitány Satterer àzt.befal"', hogy az Erdélyiek a' ^trázsá-meftertől fog^á lä-klé minden innen Yzab. lt Rabokat meg-tartózta^ tanak addig mig az idő és az út jobb lé/zen h W nyugodják-ki magokat, és ennyi fanyárúságok légyen egy kevés jó napjok. Ezeknek enni,, D L adnak bővön eleget. lét Bétsben- az, * ""^ tamodott, hogy ha a' Békefség közönségesen m*^ találna lenni, tehát a' Hadí Tifztségek péníenívhetök, és. el-adhátők.lennének, sőt talám.wb J# Polgári Tifztségek -is, m elly èt mi nein >S*?,*L# tünk, mig az Efzet, Tudományt, és pénzen nem lehet vásárolni azonban a» zendö idők mit ízüljének? n'étft tudjak; ~ A ^

15 ró Lopreßi Tsokoládéjától háza költözött Berghoffcr ; Felesége-is gyamiságra fogságba tetetette - Azon véfzedelmes Oláh. Orfzági Történet, mellyet. már.irtunk vaiai hogy az Oláh Örfzágiak a' Törökökkel alattomban való fzövettséget kötöttének vala a' Koburg Tábora ellen, moft-is ki-nyomozás a- Jatt vagyon, és az Erdéllyi Kommendérozó G. Mitrorfzkj Uris ennek nyomozására rendeltetvén, as àlatt- G, M, Kenkháim». Eommèndérozó hellyette. "Itt A- :Pjtífzfzuaé4 Mufzka között való háborút máig-is el kerüihetetlennek tartják némeilyek. A' Svéd és Orofz Katonák á' Prufzfzus Pómerániának Anya Várofsát hogy meg fzállották légyen, fokari, hirlelik'i,.éá ezt a' Syéd: örömeft vifzfza kivánná venni; Itt Bétsben a' Báumeifier nyomtató Sajtója' alatt nyög egy Könyv, melynek fzërzôje élőre ki-ádott tudófitásában jelenti, hogy ellene mondhatatlan erőfségekkel fogja meg-bjzonyitani azt, hogy áz Ißennek létele az Emberi Léleknek halhatatlansága a* fzabadság, ; melly a' cselekédétekben va-, gyon, és a' meg-jittalmäztätas fandamentomos igazságát tsak egyedül a' Revelationük (Ifteni ki -jelentésnek 5 köfzönhetni, és hogy é' nélkül á' józan ö- kofság, még tsak nem is képzelődhetnék a' nevezett dolgok felöl. Ezen Könyv-irő,' ki adott fudofitásá. ban annyira láttatik itfaïk át Köpni,' hogy a' Könyvek Ki jövetelét.fókán-óhajtva-várják ;> ' Ezen KönyV fzerint a' Bibliának nem hi^s' Pogányokift áém tudom hogy hoznák az Iílennek esméreíérc..

16 410 Tudôâtâs. Ts 7 f rt C2hi *' A P ß o, i Királyi Felség íüíhki Lanier Janas Mihály Könyvnyomtató és Könyváros Urnák, a' moftan közelebbről le-folyt Magyar Orfzág. Gyűlés Törvényes tzikkelyeinek ki-ttyomta. tása és el-adatása iránt» marokat ëiea hafzontóli 5 èfztendeig ki-rekcrztö Privilégiumot engedni miltoztatott.,, Minthogy pedig Pofonyi Könyv-nyómtato Weher Ur, ezen Privilégiummal femmit nem gondolván, az ernlitett tzikkelyéket ki nyomtatra:' tékát az ő egéfzfz Nyomtatvánhyáaak eladása, Bem tsak a' Felsőbb parantsolat által - hágásáért; haoem a- Koknak hibás voltokért is k az Ő Felsége ezé* folyó" efztendöben Mártziusnak i8-dik napjári kőit Odvari Rendelésével, minden Ts. és Kir. örökös Birodalmaiban a' fel-jegyzett büntetés alatt meg-tilt* tott. Mellyre nézve tudtára adatik mindazoknak» valakiknek a' fenn-emlitett Tzikkellyek trieg-véí'es* hez kedvek léfzek, hogy a' Felséges Udvari Magyar Kantzellária vigyázása alatt meg jobbiitatouv *a következésképpen valóságos authentlcús 'Tőrré' oyes Tzikkellyek Nyomtatvánnyá, minél hí«narab meg fog a' Sajtó alól lzabadúlni ; melynek Darabja éppen azon az árroa, mint a' ^ e r t^'. t bis Nyomtatvány, 3g krajtzárokoű a' Ts. és örökös Birodalmok mindeö Fő Várofsaihao fog *" dattattni. Pofooy Mártziusnak i4àik **?$ a >79 '' 1 $z. *

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/.

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/. ., - Nro. 45.. ' %: " A V PELS. a TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Költ Bétsben Júniusnak Q-dik napján íjoá-ik. 'efztendöben..., Quocunque nspicio,

Részletesebben

(350 547. A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792.

(350 547. A' R0 AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792. (350 547 A' R0 "AT T-'AK/ARIttS AP. KIRÁLYI FELSÍG NÉK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit SÉTSBŐL Kedden i. Májusban 1792. Elegyes jegyzdjeh. jj^llle / cut ánna a' Tavafz a' múlt héten az elein t erő gyümöltsöknek

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha 8 Stresszkezelés Mi a stressz? Ha ép pen annyi nyo - más nehezedik ránk, amennyit kezelni tudunk, egészséges és bol dog életet él hetünk. A túl sok stressz beteggé tesz ben nün ket, de a túl kevés kihívás

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR

SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR Az Oszmán Birodalomban hiába keressük az európai keresztény országok királynői - hez és ki rály néi hoz ha son ló ural ko dó nő ket. A szul tán mel lett a tró non ülő,

Részletesebben

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Dedicálom ezt az munkámat magyar nemességnek, adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan néki dedicálhassam Könyv-e.hu 2010 Könyv-e.hu Elektronikus Könyvtár: www.konyv-e.hu

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Babocsay József szabadkõmûves apológiája

Babocsay József szabadkõmûves apológiája ZALAI MÚZEUM 16 2007 227 Németh József Babocsay József szabadkõmûves apológiája A nagykanizsai Thúry György Múzeum gyûjteményben 72. 419. 1. számon beleltározva található egy 19 x 12.5 centméteres, kemény

Részletesebben