6. FONTOSABB DEFINICIÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. FONTOSABB DEFINICIÓK"

Átírás

1 6. FONTOSABB DEFINICIÓK ACP: acyl carrier protein. Zsírsavak felépítésében résztvevı fehérje, melyre az acilcsoport(ok) rákapcsolódnak. Akirális: olyan molekulák, amelyek fedésbe hozhatók tükörképükkel, tükrözési szimmetriatengelyük (S n ) van. Amfipatikus vegyületek: hidrofób és hidrofil szerkezeti elemmel egyaránt rendelkeznek. Anémia. Vérszegénység: a vörösvérsejtek számának vagy hemoglobin-tartalmának csökkenésével járó állapot. Angolkór. Rachitisz: D-vitaminhiány miatt leggyakrabban csecsemıkorban kialakuló, általános anyagcsere-betegség, amelynek fı jellegzetessége a csontfejlıdés zavara. Apoenzim: az enzim része, mely koenzim jelenlétében válik aktív enzimmé. Arterioszklerózis: érelmeszesedés. Avitaminózis: vitaminhiány okozta betegség. Bakteriofág: baktériumot pusztító ágens, baktérium vírusa. Beri-beri: B 1 -vitamin (tiamin) hiányában kialakuló betegség. A piruvát-dehidrogenáz csökkent mőködése miatt a glükóz-oxidáció nem lesz teljes és az agymőködés romlik. Biogén aminok: az élı szervezetben keletkezı és fontos regulátor szerepet betöltı többfunkciós aminovegyületek. Citokróm: az elektrontranszport folyamatokban részt vevı vastartalmú fehérje. Citoplazma (sejtplazma): az élı sejt alapanyaga. A létfontosságú biokémiai reakciók benne játszódnak le. Citoprotektív: a sejtre védı hatású. Dermatitisz: bırgyulladás. Diasztereotópok: azok a sztereoheterotóp ligandumok, melyek külön-külön történı helyettesítése diasztereomerekhez vezet. Domain: a fehérjeláncon elıforduló, különálló feltekeredett részek, amelyek valamilyen funkciót látnak el. Enantiotóp csoportok vagy felületek: amelyek tükrözési szimmetriatengellyel (S n ) cserélhetık, de C n szimmetriatengellyel nem. Azok a sztereoheterotóp ligandumok, melyek külön-külön történı helyettesítése enantiomerekhez vezet. Enzim: katalitikus tulajdonságú fehérje, ami különbözı anyagok (szubsztrátumok) specifikus átalakulását gyorsítja. Epstein-Barr virus: DNS vírus. A B-limfociták rákos elfajulását (Burlitt limfóma) okozhatja. 147

2 Esszenciális: az élethez nélkülözhetetlen anyagok, melyek csak a táplálkozással kerülnek felvételre. Eukariota sejt: valódi sejtmaggal rendelkezı sejt. Farkasvakság. Hemeralopia: szürkületi vakság. Fibrin: rostos fehérje, ami véralvadáskor fibrinogénbıl korlátozott proteolízissel keletkezik trombin hatására. Fibrinogén: a vérplazmában lévı, nagy molekulatömegő labilis fehérje, amelybıl trombin hatására fibrin keletkezik. Fitoplankton: a vizekben található 1 cm-nél kisebb növények, amelyek a vizben szétszórva lebegnek, vagy az áramlással mozognak. Fiziológiás körülmények: az élı szervezetben uralkodó természetes élettani körülmények. Foszfolipázok: olyan enzimek, melyek a foszfolipidek különbözı helyein történı hidrolízisét katalizálják. Gén: a lineáris DNS molekula része, amely valamilyen fehérjelánc szintézisét irányítja. G-fehérjék: a sejthez érkezı jelzések (pl. hormonok) felfogására és továbbítására specializálódott fehérjék összefoglaló neve. Glikolízis: a glükóz lebontása a májban. Glutation: szokatlan, γ-amid kötést tartalmazó tripeptid, γ-glutamil-l-ciszteinil-glicin (GSH). Majdnem minden szervezetben megtalálható, fontos szerepet játszó vegyület. HDL: high-density lipoprotein, nagy sőrüségő (1,063-1,210 g/cm 3 ) lipoprotein frakció, amely a májban keletkezik, és a felesleges koleszterint elszállítja a sejtmembrántól. Herpesz zoszter. Övsömör: egy vagy több gerincvelıi idegszegmentumnak megfelelıen félöv alakban elhelyezkedı bırkiütésekkel. Hipervitaminózis: nagymennyiségő vitamin bevitele következtében kialakult kóros állapot. Hipovitaminózis: vitaminhiányos állapot. Holoenzim: valamely enzim aktív (teljes) formája (apoenzim és koenzim együtt). Homomorf ligandum: azonos szerkezető (beleértve a konfigurációt is) ligandum. Homotópok: olyan azonos csoportok vagy felületek, amelyek szimmetriatengellyel (C n ) cserélhetık. Hormon: belsı elválasztású mirigyek terméke, melyet a testnedvek továbbítanak és egyes szervek mőködését specifikusan szabályozzák. Isiász. Ülıidegzsába: deréktájtól lefelé, az alsó végtagba sugárzó fájdalom. Izolecitin: a kígyóméregben található, foszfolipáz-a 2 hatására a foszfolipid 2-es helyzető észtercsoportjának hidrolízisével keletkezı lipidszármazék, mely oldja a vörösvérsejtek membránját. 148

3 Izoprenoid: izoprén egységekbıl felépülı molekula. Karcinogén: rákkeltı anyag vagy behatás. Királis molekulák: tükörképükkel fedésbe nem hozható molekulák, tükrözési szimmetriatengelyük (S n ) nincs, C n elemük lehet. Kloroplaszt: olyan növényi sejtszervecske, amelyben végbemegy a fényenergia kémiai energiává történı átalakulása. Koenzim: viszonylag kis, nem fehérje-természető molekula, ami fehérjéhez kapcsolódva aktív enzimet hoz létre. LDL: low-density lipoprotein, kis sőrőségő (1,006-1,063 g/cm 3 ) lipoprotein frakció, mely a koleszterint a sejtekhez szállítja. Lépfene, anthrax: lázzal, lépmegnagyobbodással és kötıszöveti elváltozásokkal járó fertızı betegség. Makrofágok: nagymérető falósejtek. A szervezetbe jutott idegen testeket fagocitózissal kebelezik be. Második hírvivı: a sejthez érkezı információk (utasítások) sejten belüli átvitelére képzıdı molekulák. Mediátor: közvetítı anyag. Mielin: az agyban és a gerincvelı külsı részein a hosszú idegrostokat fedı fehér zsírszerő anyag. Mioinozit: a ciklohexánhexaol egyik optikailag inaktív sztereoizomerje. Mitokondrium: az összes aerob eukariota sejt citoplazmájában jelen lévı sejtszervecske, az ATP oxidatív foszforiláció útján való elıállításának központja. Mutagén: génmutációt okozó anyag vagy hatás. Mutáz enzimek: a funkcionális csoportok intramolekuláris szállítását katalizálják. Neuralgia: idegfájdalom. Oszteomalácia: csontlágyulás. Pellagra: gyomor-, béltünetekkel, bır- és nyálkahártya-elváltozással és idegrendszeri tünetekkel járó, nikotinsavhiány következtében kialakuló betegség. Polineuritisz: több ideg egyidejő gyulladása. Porfirinváz: a hemoglobin alkotóelemét képezı, szénatomok által összekapcsolt négy pirrolgyőrőbıl álló planáris struktúra. Prokariota sejt: sejtmagot nem tartalmazó sejt (pl. egyes mikroorganizmusok). Prokiralitás: sztereoheterotóp ligandumok vagy oldal jelenléte egy akirális molekulán belül. Ilyen ligandum megfelelı helyettesítése vagy ilyen oldalra történı addíció királis terméket ad. Pro-R, pro-s: két azonos ligandum esetén az egyiket nagyobb prioritásura cserélve R- konfigurációjú vegyülethez jutunk ill. ezzel ellentétesen. 149

4 Protrombin: fehérje, a trombin elıanyaga. Provitamin: elıvitamin, a vitamin elıanyaga, prekurzora. Receptor: 1. Befogadó, ingerfelvevı idegkészülék; 2. Jelfogó, a sejtek felszínén vagy belsejében elhelyezkedı molekulák, amelyek inger felfogására és annak továbbítására képesek. Retina: a szem ideghártyája. Riboszóma: a sejtekben található sejtszervecskék. A fehérjék aminosavakból történı felépítésének helyei. Rodopszin, látóbíbor: A pálcikák fényérzékeny bíborvörös fehérje anyaga, mely fény hatására elhalványodik (elbomlik), míg sötétben visszanyeri színét (regenerálódik). Sarlósejtes anémia: örökletes betegség, a vörösvérsejtek deformálódnak és nem képesek oxigént szállítani. s-cisz, s-transz: konjugált kettıs kötések között lévı egyes kötés körül kialakuló konformáció jelölése. A szünperiplanáris konformáció az s-cisz, az antiperiplanáris az s- transz. Skorbut: C-vitaminhiányon alapuló, fáradtságérzettel, vérzékenységgel járó betegség. Szekvencia: sorrend (pl. aminosavaké ill. nukleinsavaké). Szklerózis multiplex: az idegrendszer legkülönbözıbb helyein körülírt gócokban jelentkezı, a velıshüvely elvesztésével járó kórfolyamat. Sztereoheterotópok: azok a homomorf ligandumok, amelyeknek külön-külön történı helyettesítése sztereoizomerekhez vezet; kettıs kötések olyan oldalai, amelyek különkülön történı helyettesítése sztereoizomereket eredményez. Sztereospecifikus reakció során a csak konfigurációban különbözı kiindulási anyagok különbözı sztereoizomereket eredményeznek. Sztereoszelektivitás: egyik sztereoizomer elınyösebb képzıdése valamely másikkal szemben. Teratogén: embrionális fejlıdési rendellenességet elıidézı anyag vagy hatás. Transzmitter: átvivı anyag. Trombin: protrombinból korlátozott proteolízissel képzıdı, enzimhatású anyag, amely a fibrinogént fibrinné alakítja. Trombocita: vérlemezke. Vaszkuláris: érrendszeri. Vitamin: a szervezet életéhez, növekedéséhez, a sejtek mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges, a szervezetben nem vagy nem kielégítı mértékben képzıdı szerves anyag. Hiánya specifikus tüneteket vált ki. Zsírsav-Koenzim-A deszaturáz: az a mikroszomális enzimrendszer, melyben a sztearinsav olajsavvá történı átalakulása végbemegy. 150

5 IRODALOM 1. Az élet alapjai. Szerkesztette Törı Imre. Gondolat Kiadó. Budapest, E.E. Conn, P.K. Stumpf, G. Bruening, R.H. Dol: Outlines of Biochemistry 5/E. John Wiley and Sons. New York, G.L. Zubay: Biochemistry, 4 th Edition, Wm, C. Brown Publishers. London, Ádám É., Fargó A., Machovich R., Mandl J.: Orvosi biokémia. Semmelweis Kiadó. Budapest, M.J. Neal: Rövid farmakológia. Springer. Budapest, Human farmakológia. Szerkesztette V.E. Szilveszter. Medicina, Gyógyszerkémia I. és II. Szerkesztette: Tıke L. és Szeghy L. Tankönyvkiadó. Budapest, Mathews-van Holde: Biochemistry. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., L. Stryver: Biochemistry. 4 th ed. (1995), W. H. Freeman and Company, New York (USA). 151

6 152

7 TÁRGYMUTATÓ acetil-acp, 13 acetil-coa, 29, 38 acetil-coa-aciltranszferáz-tioláz, 38 β-d-acetil-galaktózamin, 53 acetil-koenzim-a, 10, 12, 13, 29, 112, 113, 119, 131 acetilkolin-észteráz, 107 N-acetilneuraminsav, 22, 53 acetoacetil-coa, 29 acil-coa-dehidrogenáz, 38 adenilsav, 59 adenin, 58, 65 adenozin, 59 adenozin-3',5'-ciklofoszfát, 61 adenozin-5'-difoszfát, 61 adenozin-5'-trifoszfát, 60 ADP, 61 aktív centrum, 101 aktív transzport, 40 akvakobalamin, 137 β-alanin, 90, 112, 123 L-alanin, 94 albuminok, 86 aldoszteron, 35 aldóz ketóz átalakulás, 45 alloxazin, 111 D-(+)-allóz, 42 D-(-)-altróz, 42 amilopektin, 51 amilóz, 51 p-aminobenzoesav, 133, 134 aminocukrok, 48 2-amino-2-dezoxi-β-D-glükóz, 48 2-amino-4-hidroxi-6-metilpteridin, 133, amino-2-hidroxipirimidin, 58 2-amino-6-hidroxipurin, 58 3-aminopropionsav, aminopurin, 82 6-aminopurin, 58 D-aminosav, 90 aminosavak dekarboxilezése, izomerizációja, 128 γ-aminovajsav, 126, 127 androgének, 34 androszteron, 34 angolkór, 114 antigén, 97 antikodon, 77 β-antiparallel, 92, 93 apoenzim, 107 apoprotein, 96, 97 D-(-)-arabinóz, 42 arachidonsav, 11t, 14, 15, 23, 24, 26 arachinsav, 11t arginin, 101 L-aszkorbinsav, 49, 116 aszparaginsav, 101, 105, 125 aszpirin, 26 átaminálás, 128 ATP, 60 avidin, 130 A-vitamin, 30 avitaminózis, 114 azialoglikoprotein, 54 behénsav, 11t benzo[a]piréndiolepoxid, 82 benzo[g]pteridin-2,4(1h,3h)-dion, 111 benzo[g]pteridin-2,4(3h,9h)-dion, 111 beri-beri, 117 biokatalizátorok, 101 biológiai membránok, 37, 39 biotin, 116, 129, karboxilezése, 131 biotinfüggı karboxiláz, 130 biotin-karboxiláz, 10 Brazil pálma viasz, 16 5-brómuracil,

8 (E)-but-2-enoil-ACP, 10, 12 butiroil-acp, 10, 12, 13 B 1 -vitamin, 115, 116 B 2 -vitamin, 111, 115, 121 B 3 -vitamin, 115, 124 B 5 -vitamin, 115, 123 B 6 -vitaminok, 115, 124, 125 B 7 -vitamin, 116, 129 B 10 -vitamin, 116, 133 B 12 -vitamin, 137 C1-1C konformációk, 44 camp, 61 carnauba wax, 16 cellobióz, 50 ceramid, 22 cerebrozid, 22 cgmp, 61 ciklooxigenáz, 23, 25 1,2-ciklopentano-perhidrofenantrén, 32 ciszteamin, 112, 113 cisztein, 88, 90 citidilsav, 59 citidin, 59 citokróm-c, 99, 100 citozin, 58, 65 citronellol, 28 cukorfoszfátok, 46 C-vitamin, 49, dabzil-klorid, 89 danzil-klorid, 89 L-dehidroaszkorbinsav, 49 7-dehidrokoleszterin, 35, 36 depurináció, 80 dermatán-szulfát, 52 deszaturáz, 13 dextrán, 51 α-dextrin, 51 2-dezoxi-adenilsav, 60 2-dezoxi-citidilsav, 60 2-dezoxi-guanilsav, 60 β-d-2-dezoxi-ribofuranóz, 57 dezoxiribonukleinsav, 57 dezoxiribonukleotidok, 60 2-dezoxi-D-ribóz, 57 dezoxitimidilsav, 136 dezoxiuridilsav, 136 DHA, 14, 15 (2S,3R)-dihidroceramid, 21 dihidrofólsav, 133, 134 dihidro-liponsav, 119, 129 dihidrouridin, 79 dihidroxiaceton, 41, 43 dihidroxiaceton-foszfát, 17, 47 D-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutánsav, 112 1α,25-dihidroxikolekalciferol, 36 2,4-dihidroxipirimidin, 58 dihomo-γ-linolénsav, 14 diizopropil-fluorofoszfát, 107 dimetilallil-pirofoszfát, 29 5,6-dimetilbenzimidazol, 137 N 2,N 2 -dimetilguanozin, 78 p,p'-dimetoxitritil-csoport, 65 dipalmitoil-foszfatidilkolin, 18 dipalmitoil-lecitin, 18 diszulfán, 90, 102 diterpének, 30 DNS, 57, 65 - A-forma, 68 - B-forma, 67 - denaturálódás, 66 - replikáció, 74, 75 - Z-forma, 68, 69 δ-dns-polimeráz, 76 (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-dokozahexaénsav, 14 dodekánsav, 11t dokozánsav, 11t domain, 94, 97 D-vitaminok, 35 D 3 -vitamin, 35, 36 Edman-féle meghatározás, 89 egyszerő lipidek, 9 154

9 (8Z,11Z)-ejkozadiénsav, 13, 14 ejkozanoidok, 23 (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-ejkozapentaénsav, 11t (5Z,8Z,11Z,14Z)-ejkozatetraénsav, 11t (8Z,11Z,14Z,17Z)-ejkozatetraénsav, 14 (5Z,8Z,11Z)-ejkozatriénsav, 14 ejkozánsav, 11t elaidinsav, 11t elsıdleges hírvivı, 61 elsıdleges szerkezet, 65 enoil-coa-hidratáz, 38 enzimek, 85, 101 EPA, 11t, 14, 15, 24 epesavak, 32 D-(-)-eritróz, 42 D-eritrulóz, 43 Escherichia Coli, 57 esszenciális zsírsavak, 13 etanolamin-plazmalogének, 20 E-vitamin, 139 exonok, 76 cisz-éndiol, 45, 46 (E)-éndiol, 45, 46 transz-éndiol, 45, 46 (Z)-éndiol, 45, 46 facilitált diffúzió, 40 FAD, 110, 121, 122 FADH 2, 121, 122 fagocitózis, 98 (+)-faranal, 30 farkasvakság, 114 farnezil-pirofoszfát, 29, 30 farnezol, 28 felületi cukrok, 53, 54 fenilalanin, 73, 102 fibrilláris fehérje, 86, 98 fibrin, 143 fibrinogén, 143 fillokinon, 141, 142 flavin-adenin-dinukleotid, fluoruracil, 82 folát-reduktáz, 133 fólsav, 116, 133 N 10 -formil-h 4 F, sn-foszfatidil-aminoetanol, 18 3-sn-foszfatidil-inozit, 19 3-sn-foszfatidilkolin, 18 3-sn-foszfatidil-szerin, 19 foszfatidsav, 16 3-sn-foszfatidsav, 17 3-foszfoglicerát, 46 foszfolipáz, 18 foszfolipidek, 16, 39 foszfoproteid, 86 D-fruktóz, 43, 45 fruktóz-1,6-biszfoszfát, 47 fruktóz-6-foszfát, 47 β-l-fukóz, 53 GABA, 126 D-(+)-galaktóz, 42, 45 gangliozidok, 22 gén, 72 genciobióz, 50 genetikai kód, 72, 73 genom, 80 geranil-pirofoszfát, 29 geraniol, 28 G-fehérjék, 61 D-(+)-glicerinaldehid, 41, 42 glicerinaldehid-3-foszfát, 47 sn-glicerin-1-monofoszfát, 17 sn-glicerin-3-monofoszfát, 17 glicin, 94, 98, 135, 136 glikogén, 36, 37, 41, 51 glikolipidek, 23 glikoproteinek, 53 N-glikozidok, 50 O-glikozidok, 50 globuláris, 86 globulinok, 86 glukagon, 37 glutamin,

10 glutamin-dekarboxiláz, 127 L-glutaminsav, 110, 125, 133, 134, 143 glutation, 141 glutation-s-transzferáz, 25 glükokortikoidok, 32, 35 glükoproteid, 86 D-(+)-glükóz, 36, 42, 45, 47 β-d-glükózamin, 53 glükózaminoglikánok, 51, 52 D-glükóz-1-foszfát, 47 D-glükóz-6-foszfát, 47 glükozil-ceramid, 22 D-glükurónsav, 49 Gram(-)-baktériumok, 54 Gram(+)-baktériumok, 54 gramicidin-s, 90 GTP, 61 guanilsav, 59 guanin, 58, 65 guanozin, 59 guanozin-3',5'-ciklofoszfát, 61 guanozin-5'-trifoszfát, 61 L-gulonsav, 49 L-gulonsav-lakton, 49 L-gulonsav-oxidáz, 49 D-(+)-gulóz, 42 hem, 96, 99, 100 hemoglobin, 85, 96, 97 heparin, 52 (E)-hexadec-2-enoil-CoA, 38 hexadekánsav, 11t hexanoil-acp. 12, 13 α-hélix, 91, 93 π-hélix, 93 (S)-β-hidroxiacil-CoA, 38 (S)-β-hidroxi-acil-CoA-dehidrogenáz, 38 3-hidroxibutiril-ACP, 10, 12 transz-4-hidroxiprolin, , 98 6-hidroxipurin, 58 hidroxokobalamin, 137 hipervitaminózis, 115 hipovitaminózis, 114 hipoxantin, 58 hisztidin, 99, 101, 103, 110 HMG-CoA, 29 holoenzim, 107 homocisztein, 136, 138 húgysav, 122 Human Genom Program, 57 D-(+)-idóz, 42 imidazo[4,5-d]pirimidin, 58 immunoglobulin-g, 94, 97 IMP, 62 indítójel, 73 indol-3-acetamid, 121 inozin, 78 inozin-5'-monofoszfát, 62 inozit-1,4,5-trifoszfát, 19 inozit-foszfatidok, 19 irreverzibilis inhibítorok, 107 izoalloxazin, 110, 111 izomaltóz, 50 izoniazid, 125 N 6 -izopenteniladenozin, 78 izopentenil-pirofoszfát, 29 8-izo-PGF 2α, 27 izoprén, 23, 28 izoprosztánok, 27 karbamoil-aszpartát, 63 karboxil-transzferáz, 10, 12 2-karboxi-3-oxo-D-arabitinol-1,5-biszfoszfát, 46 karcinogén hatás, 82 β-karotin, 31, 32 katalitikus hely, 101 kámfor, 28 kefalinok, 18, 19 keményítı, 41, 51 kemotaxis, 25 keratán-szulfát, 52 α-keratin, 86, 99 β-keratin,

11 3-ketobutiril-ACP, 10, 12 α-ketoglutársav, 125 α-ketosavak oxidativ dekarboxilezése, 116 kettıs hélix, 65 kettısréteg, 39, 40 kimotripszin-a, 94, 101, 102 kitin, 51 kodon, 72, 73 koenzim, 107 koenzim-a, 112, 113, 131 koenzim-q10, 144 kolekalciferol, 36 koleszterin, 32, 33, 35 kolin, 17 kolin-plazmalogének, 20 kollagén, 90, 98 kólsav, 32, 34 kompetitív inhibítorok, 107 kondroitin-6-szulfát, 52 korrinváz, 137 kortizol, 35 kortizon, 35 kötıhely, 101, 102 kreatin, 90 kromoszóma, 57 kromoszómális DNS, 80 kvaterner szerkezet, 87, 94 K 1 -vitamin, 141, 142 K 2 -vitamin, 142 K-vitamin epoxid, 143 β-laktám antibiotikumok, 54 laktáz, 50 laktóz, 50 lanoszterin, 33 laurinsav, 11t L-dehidroaszkorbinsav, 49 LDL, 32 lecitin, 17 lektinek, 53 leukotrién A 4, 25 leukotrién B 4, 25 leukotriének, 24 Levinthal paradoxon, 91 linolénsav, 11t, 13, 14, 15, 15t, 23 linolsav, 11t, 13, 14, 15, 15t, 23 lipidek, 36 liponsav, 116, 119, 129 lipoproteid, 86 liposzóma, 39, 40 lipoxigenáz, 23, 25 D-(-)-lixóz, 42 lizin, 101, 119, 130, 138 lizolecitin, 18, 19 LTA 4, 24 LTB 4, 24 LTC 4, 24 LTD 4, 24 LTE 4, 24 luteolitikus hatás, 25 makrofibril, 99 malonil-acp, 10 malonil-koenzim-a, 10, 12, 13, 131 maltóz, 50 D-(+)-mannóz, 45 másodlagos hírvivı, 19, 61 másodlagos szerkezet, 70 menakinon, 142 mentol, 28 messenger RNS, 76 metalloproteid, 86 N 5,10 -meteniltetrahidrofólsav, 134 N-6-metiladenin, 59 1-metiladenozin, 78 5-metilcitidin, 79 5-metilcitozin, 59 N 5,10 -metilén-h 4 F, 135, 136 N 7 -metilguanidin, 81 O 6 -metilguanidin, 81 N 7 -metilguanilsav, 82 O 6 -metilguanilsav, 82 1-metilguanozin, 78 N 5 -metil-h 4 F,

12 2-metil-1,4-naftokinon, 142 N 5 -metiltetrahidrofólsav, 136, metiluracil, 58 metionin, 73, 99, 136, 138 (R)-mevalolakton, 29 (R)-mevalonsav, 29 mevalonsav-pirofoszfát, 29 méhviasz, 16 M-hélix, 68 micella, 39, 40 mielin, 37 mikrofibril, 99 minerálkortikoidok, 32, 35 mioglobin, 96 mioinozit, 19 miozin, 85 mirisztinsav, 11t, 15t mitokondriális DNS, 79, 80 mitokondrium, 37, 79 3-sn-monogalaktozil-diacil-glicerin, 23 monoterpének, 28 mrns, 76 murámsav, 48 mutáció, 80 nukleotid, 59 nukleozidok, 59 (E)-oktadec-9-énsav, 11t (Z)-oktadec-9-énsav, 11t (6Z,9Z)-oktadekadiénsav, 13 (9Z,12Z)-oktadekadiénsav, 11t (9Z,12Z,15Z)-oktadekatriénsav, 11t oktadekánsav, 11t olajok, 10 olajsav, 10, 11t, 14, 15t oleil-coa, 13 oligomer proteinek, 87 opszin, 30, 31 L-ornitin, 90 orotidin-5'-monofoszfát, 63 oxálacetát, 132 oxálecetsav, 47, 125 β-oxidáció, 37 β-oxoacil-coa, 38 összetett lipidek, 9 ösztrogének, 34 ösztron, 34 n-3 sorozat, 13 n-6 sorozat, 13 n-9 sorozat, 13 NAD +, 107, 108, 124 NADP +, 49, 107, 108, 124 nemi hormonok, 32 neutrális zsírok, 9 niacin, 124 niacinamid, 124 nikotin-adenin-dinukleotid, 107, 108 nikotin-adenin-dinukleotid-foszfát, 107, 108 nikotinsav, 124 nikotinsavamid, 115, 124 nukleinsavak, 57 - bioszintézise, 62 - szintézise, 64 nukleoproteid, 86 palmitinsav, 10, 11t, 15t, 37 palmitoil-coa, 21, 38 pantoténsav, 90, 112, 113, 115, 123 β-parallel, 92 peptidkötés, 87 peptidoglikán, 54, 55 periplanon B, 30 PGF 2α, 25, 26 P-hélix, 65 pirazino[2,3-d]pirimidin, 111 piridoxál, 124, 125 piridoxál-foszfát, 125, 135, 136 piridoxamin, 124, 125 piridoxin, 115, 124, 125 piridoxol, 125 pirimidin, 58 - bázisok,

13 piroszılısav 47, dekarboxilezése, redukciója tejsavvá, 109, 110 plazmalogének, 20 polipeptid szekunder szerkezet, 91 polyomavírus, 83 porfirin váz, 94, 97, 137 primer szerkezet, 86 progeszteron, 34 prolaminok, 86 L-prolin, 48, 94, 98 pro-(r)-, 41, 109 pro-(s)-, 25, 109 prosztaciklin, 25, 27 prosztaglandinok, 26 prosztetikus csoport, 96 proteidek, 86 proteinek, 86 - hidrolizise, 88 proteoglikánok, 53 protofibril, 99 protomerek, 87 protoporfirin IX, 96 protrombin, 143 provitamin, 31, 35, 114 pszeudouridin, 79 D-pszikóz, 43 pteridin, 111 pteridinváz, 110 purin, 58 - bázisok, 58 Q10, 144 raffinóz, 50 Ramachandran diagram, 93 β-redızött szerkezet, 92, cisz-retinál, 30, transz-retinál, 30, 31 retinol, 18, 30, 31, 32 retrovírus, 83 reverz transzkriptáz, 83 répacukor, 48 D-ribit(ol), 112 riboflavin, 111, 115, 121 β-d-ribofuranóz, 57 ribonukleinsav, 57 ribonukleotidok, 59 riboszóma, 76 riboszómális ribonukleinsav, 77 ribotimidin, 79 D-(-)-ribóz, 42, 57, 112 D-ribulóz, 43 ribulóz-1,5-biszfoszfát, 46 RNS, 57, 69, 70 RNS-polimeráz, 76 rodopszin, 30, 31, 85 rrns, 77 Sanger reagens, 89 savamid kötés, 87 SGOT, 126 SGPT, 126 skorbut, 49, 98, 114 sn-nomenklatura, 16 Stetter-reakció, 120 stopjelek, 72, 73 szacharóz, 48, 50 szarin, 107 szekunder szerkezet, 70, 86 L-szerin, 21, 101, 103, 135, 136 szerin-foszfatidok, 19 szerin-hidroximetil-transzferáz, 135, 136 szerinproteázok, 101, 107 szérum glutamát-oxálacetát transzamináz, 126 szérum glutamát-piruvát transzamináz, 126 szeszkviterpének, 28 4-szfingenin, 20 szfingolipidek, 20 szfingomielin, 20, 21, 22 szialinsav, 53 sziálsav, 22 szkleroprotein, 85,

14 szkvalén, 30, 33 szkvalén-2,3-epoxid, 33 D-szorbóz, 43 sztearinsav, 10, 11t, 15t sztearoil-coa, 13 szteránvázas vegyületek, 32 sztereospecifikus számozás, 16 szteroidok, 23 szulfonamidok, 133 szuperszekunder szerkezet, 94 szülıi DNS, 75 D-(+)-talóz, 42 D-tagatóz, 43 L-tejsav, 109 tercier szerkezet, 86, 94 C-terminális, 87 N-terminális, 87 terpének, 23, 28 tesztoszteron, 34 tetradekánsav, 11t tetrahidrofólsav, 133, 134 tiamin, 115, 116 tiamin-pirofoszfát, 116 timidilsav, 60 timin, 58, 65 2-tiocitidin, 79 4-tiouridin, 79 tirozin, 102 α-tokoferol, 139 β-tokoferol, 139 γ-tokoferol, 139 δ-tokoferol, 139 α-tokoferol-kinon, 140 TPP, 117 transzaciláz, 10, 12 transzaminálás. 126 transzfer ribonukleinsav, 77 transzkobalamin, 138 transzkripció, 76 transzkriptáció, 76 transzláció, 76 transzporterek, 40 trehalóz, 50 D-(-)-treóz, 42 triacilglicerin lipáz, 37 trigliceridek, 9, 10, 36 trimetilecetsav-p-nitrofenil-észter, 105 triplett, 72 tripszin, 101, 102 triterpének, 30 trns, 77 trombin, 143 trombocitaaktíváló faktor, 20 tromboxán, 25, 27 tropokollagén, 98 ubikinon, 144 Umpolung, 119 uracil, 58, 136 uridilsav, 59 uridin, 59 uridin-5'-monofoszfát, 63 vázanyagok, 85 vércukorszint, 37 viaszok, 16 vírusok, 83 vitaminok, csoportositása, 115 xantin, 122 xantozin-5'-monofoszfát, 62 D-(+)-xilóz, 42 D-xilulóz, 43 XMP, 62 zsírban oldódó vitaminok, 115,

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i Zsírsav szintézis Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P 2 i A zsírsav szintáz reakciói Acetil-CoA + 7 Malonil-CoA + 14 NADPH + 14 H = Palmitát + 8 CoA-SH + 7 CO 2 + 7

Részletesebben

Lipidek. Lipidek. Viaszok. Lipidek csoportosítása. Csak apoláros oldószerben oldódó anyagok.

Lipidek. Lipidek. Viaszok. Lipidek csoportosítása. Csak apoláros oldószerben oldódó anyagok. Lipidek sak apoláros oldószerben oldódó anyagok. Lipidek (ak és származékaik, valamint olyan vegyületek, amelyek bioszintézisükben vagy biológiai szerepükben összefüggenek velük + szteroidok, zsíroldható

Részletesebben

Izoprénvázas vegyületek

Izoprénvázas vegyületek Izoprénvázas vegyületek Izoprénvázas vegyületek (terpének, karotinoidok) Természetes anyagok, amelyek izoprén molekulákból épülnek fel Izoprén C 2 C C C 2 -C 2-2 C C 2 C C 2 C 2 C 5 8 mevalonsav az izoprenoidok

Részletesebben

4. FEHÉRJÉK. 2. Vázanyagok. Az izmok alkotórésze (pl.: a miozin). Inak, izületek, csontok szerves komponensei, az ún. vázfehérjék (szkleroproteinek).

4. FEHÉRJÉK. 2. Vázanyagok. Az izmok alkotórésze (pl.: a miozin). Inak, izületek, csontok szerves komponensei, az ún. vázfehérjék (szkleroproteinek). 4. FEÉRJÉK 4.0. Bevezetés A fehérjék elsısorban α-l-aminosavakból felépülı biopolimerek. A csak α-laminosavakat tartalmazó fehérjék a proteinek. evüket a görög proteios szóból kapták, ami elsırangút jelent.

Részletesebben

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk. Nukleinsavak Szerkesztette: Vizkievicz András A nukleinsavakat először a sejtek magjából sikerült tiszta állapotban kivonni. Innen a név: nucleus = mag (lat.), a sav a kémhatásukra utal. Azonban nukleinsavak

Részletesebben

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek A felépítő és lebontó folyamatok Biológiai alapismeretek Anyagforgalom: Lebontó Felépítő Lebontó folyamatok csoportosítása: Biológiai oxidáció Erjedés Lebontó folyamatok összehasonlítása Szénhidrátok

Részletesebben

P O O O. OAc A O. OAc

P O O O. OAc A O. OAc 6. Előadás ligonukleotidok szintézise, koenzimek, vitaminok ligonukleotidok szintézise Elv: ( ) 1. Kondenzáció ( ) 5 - + (3 ) 2. Vízmentes közeg 3. Védőcsoportok Módszerek 1. Karbodiimid módszer, oldatban

Részletesebben

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár. BIOKÉMIA Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár e-mail: sarkadi@mail.bme.hu LIPIDEK Lipidek Lipidek ~ lipoidok ~ zsírszerű anyagok (görög lipos zsír ) kémiailag igen változatos vegyületcsoportok

Részletesebben

Vitaminok meghatározása és csoportosítása

Vitaminok meghatározása és csoportosítása Vitaminok Vitaminok meghatározása és csoportosítása A vitaminok a(z emberi) szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulatömegű, változatos összetételű szerves vegyületek, melyeket a táplálékkal kell

Részletesebben

1. LIPIDEK. 1. Egyszerő lipidek 1.1. Neutrális zsírok (zsírok, növényi olajok) 1.2. Viaszok

1. LIPIDEK. 1. Egyszerő lipidek 1.1. Neutrális zsírok (zsírok, növényi olajok) 1.2. Viaszok 1. LIPIDEK 1.0. Bevezetés Az élı szervezetekben elıforduló vízben és poláros oldószerekben alig oldódó vegyületek, amelyeket apoláros oldószerekkel (éter, petroléter, klórozott szénhidrogének) vonhatunk

Részletesebben

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1. Bevezetés Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1.1 Mi az élet? Definíció Alkalmas legyen különbségtételre élő/élettelen közt Ne legyen túl korlátozó (más területen

Részletesebben

,:/ " \ OH OH OH - 6 - / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / "CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere

,:/  \ OH OH OH - 6 - / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere - 6 - o / \ \ o / \ / \ () /,-\ ce/luló z 5zer.~ezere " C=,1 -- J - 1 - - ---,:/ " - -,,\ / " - ~( / \ J,-\ ribóz: a) r.yílt 12"('.1, b) gyürus íormája ~.. ~ en;én'. fu5 héli'(ef1e~: egy menete - 7-5.

Részletesebben

, mitokondriumban (peroxiszóma) citoplazmában

, mitokondriumban (peroxiszóma) citoplazmában -helye: máj, zsírszövet, vese, agy, tüdő, stb. - nem a β-oxidáció megfordítása!!! β-oxidáció Zsírsav-szintézis -------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek Hidroxikarbonsavak α-hidroxi karbonsavak -Glikolsav (kézkrémek) - Tejsav (tejtermékek, izomláz, fogszuvasodás) - Citromsav (citrusfélékben,

Részletesebben

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik. Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA I. 1. kulcsszó cím: Energia A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba ez az energia megmaradásának

Részletesebben

alanin (Ala, A) valin (Val, V) leucin (Leu, L) izoleucin (Ile, I) szerin (Ser, S) treonin (Thr, T)

alanin (Ala, A) valin (Val, V) leucin (Leu, L) izoleucin (Ile, I) szerin (Ser, S) treonin (Thr, T) Aminosavak I. (fehérjealkotó aminosavak) Az emberben előforduló fehérjealkotó aminosavak L-konfigurációjúak, a ahn Ingold relog-nevezéktan alapján pedig az S-sorozatba tartoznak a ys kivételével (ami R

Részletesebben

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK 5. EZIMEK, KEZIMEK, VITAMIK 5.1. Enzimek 5.1.1. Az enzimek általános tulajdonságai Az enzimek a globuláris fehérjék körébe tartoznak. A szervezet folyamataiban fontos szerepet játszanak, mint biokatalizátorok.

Részletesebben

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i máj, vese, szív, vázizom ZSÍRSAVAK XIDÁCIÓJA FRANZ KNP német biokémikus írta le először a mechanizmusát 1 lépés: a zsírsavak aktivációja ( a sejt citoplazmájában, rövid zsírsavak < C12 nem aktiválódnak)

Részletesebben

A zsírok. 2013. április 17.

A zsírok. 2013. április 17. A zsírok 2013. április 17. Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb. Szophoklész: Antigoné 2013.04.17 i:am 2 Alapelveink Bölcsesség Tisztában lenni élettani alapismeretekkel Szemlélet

Részletesebben

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár. Az endoplazmatikus membránrendszer Részei: DER /durva (szemcsés) endoplazmatikus retikulum/ SER /sima felszínű endoplazmatikus retikulum/ Golgi készülék Lizoszómák Peroxiszómák Szekréciós granulumok (váladékszemcsék)

Részletesebben

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András A biokémia alapjai Wunderlich Lívius Szarka András Összefoglaló: A jegyzet elsősorban egészségügyi mérnök MSc. hallgatók részére íródott, de hasznos segítség lehet biomérnök és vegyészmérnök hallgatók

Részletesebben

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció Nukleinsavak Szerkezet, szintézis, funkció Nukleinsavak, nukleotidok, nukleozidok 1869-ben Miescher a sejtmagból egy savas természetű, lúgban oldódó foszfortartalmú anyagot izolált, amit később, eredetére

Részletesebben

LIPID ANYAGCSERE (2011)

LIPID ANYAGCSERE (2011) LIPID ANYAGCSERE LIPID ANYAGCSERE (2011) 5 ELİADÁS: 1, ZSÍRK EMÉSZTÉSE, FELSZÍVÓDÁSA + LIPPRTEINEK 2, ZSÍRSAVAK XIDÁCIÓJA 3, ZSÍRSAVAK SZINTÉZISE 4, KETNTESTEK BIKÉMIÁJA, KLESZTERIN ANYAGCSERE 5, MEMBRÁN

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

Néhány fontosabb vitamin

Néhány fontosabb vitamin éhány fontosabb vitamin all-transz A-vitamin: retinol (zsíroldható vitamin) 3 3 2 B 1 -vitamin: thiamin (vízoldható vitamin) tiaminpirofoszfát prekurzora 3 3 l 3 -difoszfát: kokarboxiláz koenzim 3 3 3

Részletesebben

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17 Élődi Pál BIOKÉMIA vomo; Akadémiai Kiadó, Budapest 1980 Tartalom Bevezetés 1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17 Mi jellemző az élőre? 17. Biogén elemek 20. Biomolekulák 23. A víz 26.

Részletesebben

A glükóz reszintézise.

A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A reszintézis nem egyszerű megfordítása a glikolízisnek. A glikolízis 3 irrevezibilis lépése más úton játszódik le. Ennek oka egyrészt energetikai, másrészt

Részletesebben

TestLine - Biogén elemek, molekulák Minta feladatsor

TestLine - Biogén elemek, molekulák Minta feladatsor TestLine - iogén elemek, molekulák iogén elemek, szervetlen és szerves molekulák az élő szervezetben. gészítsd ki a mondatot! aminocsoportja kondenzáció víz ún. peptidkötés 1. 1:48 Normál fehérjék biológiai

Részletesebben

Általános jellemzés, fogalom Tartós tengeri út Skorbut Hántolt rizs fogyasztása beriberi (1896)

Általános jellemzés, fogalom Tartós tengeri út Skorbut Hántolt rizs fogyasztása beriberi (1896) Vitaminok Általános jellemzés, fogalom Tartós tengeri út Skorbut Hántolt rizs fogyasztása beriberi (1896) Megelőzhetők étrend kiegészítéssel Rizskorpa kivonat megelőzi a beriberit Hatóanyag: aminvegyület

Részletesebben

Valin H 3 C. Treonin. Aszpartát S OH

Valin H 3 C. Treonin. Aszpartát S OH 2 Glicin C 3 Alanin C 3 Valin 3 C Leucin 2 2 2 C 3 Izoleucin 2 zerin 2 Treonin 2 Tirozin 2 Cisztein Metionin Aszpartát 2 C 3 2 Glutamát 2 2 Aszparagin 2 Glutamin 2 Arginin 2 2 2 2 2 Lizin isztidin Fenilalanin

Részletesebben

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Fehérjeszerkezet, és tekeredés Fehérjeszerkezet, és tekeredés Futó Kinga 2013.10.08. Polimerek Polimer: hasonló alegységekből (monomer) felépülő makromolekulák Alegységek száma: tipikusan 10 2-10 4 Titin: 3,435*10 4 aminosav C 132983

Részletesebben

Az élő anyagot felépítő kémiai elemek

Az élő anyagot felépítő kémiai elemek BIOKÉMIA SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM Az élő anyagot felépítő kémiai elemek 1. Elsődleges biogén elemek (a sejtek tömegének 99 %-át adják). Makro elemek Másodlagos biogén elemek (0,005-1%-ban fordulnak elő

Részletesebben

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE A biológia az élet tanulmányozásával foglalkozik, az élő szervezetekre viszont vonatkoznak a fizika és kémia törvényei MI ÉPÍTI FEL AZ ÉLŐ ANYAGOT? HOGYAN

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

Az enzimek katalitikus aktivitású fehérjék. Jellemzőik: bonyolult szerkezet, nagy molekulatömeg, kolloidális sajátságok, alakváltozás, polaritás.

Az enzimek katalitikus aktivitású fehérjék. Jellemzőik: bonyolult szerkezet, nagy molekulatömeg, kolloidális sajátságok, alakváltozás, polaritás. Enzimek Az enzimek katalitikus aktivitású fehérjék Jellemzőik: bonyolult szerkezet, nagy molekulatömeg, kolloidális sajátságok, alakváltozás, polaritás. Az enzim lehet: csak fehérje: Ribonukleáz A, lizozim,

Részletesebben

Aminosavak általános képlete NH 2. Csoportosítás: R oldallánc szerkezete alapján: Semleges. Esszenciális aminosavak

Aminosavak általános képlete NH 2. Csoportosítás: R oldallánc szerkezete alapján: Semleges. Esszenciális aminosavak Aminosavak 1 Aminosavak általános képlete N 2 soportosítás: oldallánc szerkezete alapján: Apoláris Poláris Bázikus Savas Semleges Esszenciális aminosavak 2 (apoláris) Glicin Név Gly 3 Alanin Ala 3 3 Valin

Részletesebben

3. Sejtalkotó molekulák III.

3. Sejtalkotó molekulák III. 3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, posztszintetikus módosítások). Enzimműködés 3.1 Fehérjék A genetikai információ egyik fő manifesztálódása Számos funkció

Részletesebben

Lipidek, lipoidok BCS

Lipidek, lipoidok BCS Lipidek, lipoidok BCS Lipidek, lipoidok Lipid: sokfajta különböző vegyület-vízben nem, apoláros oldószerekben oldódnak Lipid: zsírok, glicerinnek zsírsavakkal alkotott észterei Csoportosítás Elszappanosítható

Részletesebben

2. SZÉNHIDRÁTOK 2.1. A legfontosabb D-sorbeli aldózok és ketózok

2. SZÉNHIDRÁTOK 2.1. A legfontosabb D-sorbeli aldózok és ketózok 2. SZÉNIDRÁTK 2.0. Bevezetés A szénhidrátok a Földön található szerves anyagok közül a legnagyobb mennyiségben fordulnak elı. Szerepük egyrészt az élı szervezetek energiaháztartásában van. A növények a

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai védelem, hőszigetelés,

Részletesebben

CzB 2010. Élettan: a sejt

CzB 2010. Élettan: a sejt CzB 2010. Élettan: a sejt Sejt - az élet alapvető egysége Prokaryota -egysejtű -nincs sejtmag -nincsenek sejtszervecskék -DNS = egy gyűrű - pl., bactériumok Eukaryota -egy-/többsejtű -sejmag membránnal

Részletesebben

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról Rengeteg tévinformáció "marketing szöveg" és áltudományos szenzáció található a világhálón a vitaminokról és forrásaikról. Cikkünkben megpróbálunk a tényekre

Részletesebben

A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan.

A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan. A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan. A táplálékfelvétel célja: Nyersanyagok biztosítása a test számára a növekedéshez a szöveti regenerációhoz az ivarsejtek képzéséhez

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.25. C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 6 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós A piruvát-dehidrogenáz komplex Csala Miklós szénhidrátok fehérjék lipidek glikolízis glukóz aminosavak zsírsavak acil-koa szintetáz e - piruvát acil-koa légz. lánc H + H + H + O 2 ATP szint. piruvát H

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

Vitaminok leírása, hatásai

Vitaminok leírása, hatásai Vitaminok leírása, hatásai A vitaminok két nagyobb csoportra oszthatók, vízben oldódó és zsírban oldódó vitaminokra. &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Vitaminok jelentősége kis mennyiségben előforduló biológiailag aktív anyagok esszenciálisak ( vital amines =létfontosságú

Részletesebben

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Integráció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Anyagcsere jóllakott állapotban Táplálékkal felvett anyagok sorsa szénhidrátok fehérjék lipidek

Részletesebben

Néhány fontosabb vitamin

Néhány fontosabb vitamin éhány fontosabb vitamin all-transz A-vitamin: retinol (zsíroldható vitamin) 3 3 2 B 1 -vitamin: thiamin (vízoldható vitamin) tiaminpirofoszfát prekurzora 3 3 l 3 -difoszfát: kokarboxiláz koenzim 3 3 2

Részletesebben

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45 Élettan előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45 oktató: Dr. Tóth Attila, adjunktus ELTE TTK Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai tanszék

Részletesebben

Vitaminok csoportosítása

Vitaminok csoportosítása Vitaminok A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek. Az emberi szervezetbe a vitaminokat a táplálékkal

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

Mire költi a szervezet energiáját?

Mire költi a szervezet energiáját? Glükóz lebontás Lebontó folyamatok A szénhidrátok és zsírok lebontása során széndioxid és víz keletkezése közben energia keletkezik (a széndioxidot kilélegezzük, a vizet pedig szervezetünkben felhasználjuk).

Részletesebben

Izoprén-származékok. Koleszterin. Szteroid hormonok

Izoprén-származékok. Koleszterin. Szteroid hormonok 11. Előadás Izoprén vázas vegyületek, szteroidok Egyszerű lipidek Lipidek Zsírsav-származékok Izoprén-származékok Zsírsavak linolsav linolénsav Észterek, éterek, amidok -tartalmú származékok prosztaglandinok

Részletesebben

(neutrális lipidek) glicerofoszfolipidek szfingolipidek galactolipidek

(neutrális lipidek) glicerofoszfolipidek szfingolipidek galactolipidek TRIGLICERIDEK MEMBRÁN LIPIDEK (neutrális lipidek) FSZFLIPIDEK GLIKLIPIDEK glicerofoszfolipidek szfingolipidek galactolipidek MEMBRÁN LIPIDEK SZEREPE A legtöbb foszfolipid Foszfatidil-kolin Foszfatidil-kolin

Részletesebben

SZÉNHIDRÁTOK (H 2. Elemi összetétel: C, H, O. O) n. - Csoportosítás: Poliszacharidok. Oligoszacharidok. Monoszacharidok

SZÉNHIDRÁTOK (H 2. Elemi összetétel: C, H, O. O) n. - Csoportosítás: Poliszacharidok. Oligoszacharidok. Monoszacharidok Szénhidrátok SZÉNIDRÁTK - soportosítás: Elemi összetétel:,, n ( 2 ) n Monoszacharidok (egyszerű szénhidrátok) pl. ribóz, glükóz, fruktóz ligoszacharidok 2 6 egyszerű szénhidrát pl. répacukor, tejcukor

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 A kérdés 1. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről, a vízről részletesen. 2. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről,

Részletesebben

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció 9. előadás Sejtek közötti kommunikáció Intracelluláris kommunikáció: Elmozdulás aktin szálak mentén miozin segítségével: A mikrofilamentum rögzített, A miozin mozgékony, vándorol az aktinmikrofilamentum

Részletesebben

LIPIDEK. Terpenoidok, Karotinoidok, Szteroidok, Eikozanoidok Triacilglicerinek (trigliceridek), Viaszok, Foszfolipidek, Glikolipidek

LIPIDEK. Terpenoidok, Karotinoidok, Szteroidok, Eikozanoidok Triacilglicerinek (trigliceridek), Viaszok, Foszfolipidek, Glikolipidek LIPIDEK Terpenoidok, Karotinoidok, Szteroidok, Eikozanoidok Triacilglicerinek (trigliceridek), Viaszok, Foszfolipidek, Glikolipidek Lipidek Lipidek csoportosítása Lipidek - kémiailag igen változatos vegyületcsoportok

Részletesebben

CHO H H H OH H OH OH H CH2OH HC OH HC OH HC OH CH 2

CHO H H H OH H OH OH H CH2OH HC OH HC OH HC OH CH 2 4. Előadás ukleozidok, nukleotidok, nukleinsavak Történeti háttér Savas karakterű anyagok a sejtmagból 1869-71 DS a sejtmag fő komponense F. Miescher (Svájc) 1882 Flemming: Chromatin elnevezés Waldeyer:

Részletesebben

hosszú szénláncú, telített vagy telítetlen karbonsavak palmitinsav (hexadekánsav) olajsav (cisz-9 oktadecénsav) néhány, állatokban előforduló zsírsav

hosszú szénláncú, telített vagy telítetlen karbonsavak palmitinsav (hexadekánsav) olajsav (cisz-9 oktadecénsav) néhány, állatokban előforduló zsírsav Lipidek: zsírsavak hosszú szénláncú, telített vagy telítetlen karbonsavak palmitinsav (hexadekánsav) sztearinsav (oktadekánsav) olajsav (cisz-9 oktadecénsav) Szénatomszám Kettős kötések száma néhány, állatokban

Részletesebben

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet Gén mrns Fehérje Transzkripció Transzláció A transzkriptum : mrns Hogyan mutatható

Részletesebben

EGYSZERES VÁLASZTÁSÚ KÉRDÉSEK

EGYSZERES VÁLASZTÁSÚ KÉRDÉSEK EL év: Csoport: EPTU kód: KÉMIA VIZSGA Teszt száma: Modul: 1 2 3 Vizsga Pont: Átlag Jegy % : EGYSZERES VÁLASZTÁSÚ KÉRDÉSEK. ASZÁLJ KÉK TLLAT A KITÖLTÉSEZ! JELÖLJE X -SZEL AZ EGY-EGY ELYES VÁLASZT. CSAK

Részletesebben

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga Fehérjeszerkezet, és tekeredés Futó Kinga Polimerek Polimer: hasonló alegységekből (monomer) felépülő makromolekulák Alegységek száma: tipikusan 10 2-10 4 Titin: 3,435*10 4 aminosav C 132983 H 211861 N

Részletesebben

1. jelentésük. Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták.

1. jelentésük. Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták. Összefoglalás II. Szénhidrátok 1. jelentésük Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták. Ha ezeket az anyagokat hevítjük vizet vesztenek

Részletesebben

Az anyag- és energiaforgalom alapjai

Az anyag- és energiaforgalom alapjai Az anyag- és energiaforgalom alapjai Anyagcsere Tápanyagbevitel a szükségletnek megfelelően - test felépítése - energiaszükséglet fedezete Szénhidrátok, Zsirok, Fehérjék, Nukleinsavak, Munka+hő+raktározás

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

ENZIMSZINTŰ SZABÁLYOZÁS

ENZIMSZINTŰ SZABÁLYOZÁS ENZIMEK 1833.: Sörfőzés kapcsán kezdtek el vele foglalkozni (csírázó árpa vizsgálata) valamilyen anyag katalizátorként működik (Berzelius, 1835.) 1850. körül: ez valamilyen N-tartalmú szervesanyag 1874.:

Részletesebben

AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK

AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK Az aminosavak olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában aminocsoport (-NH2) és karboxilcsoport (-COOH) egyaránt előfordul. Felosztás A fehérjéket feloszthatjuk aszerint, hogy

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

BIOKÉMIA. levelezõ MSc számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BIOKÉMIA. levelezõ MSc számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE levelezõ MSc számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE MKK 2009/2010. tanév, 1. félév KÖVETELMÉNYRENDSZER A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE 1. A félév elismerésének feltétele S Az összes gyakorlat

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék. Béres Csilla

Aminosavak, peptidek, fehérjék. Béres Csilla Aminosavak, peptidek, fehérjék Béres Csilla Aminosavak Az aminosavak (más néven aminokarbonsavak) olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában aminocsoport (- NH 2 ) és karboxilcsoport (-COOH) egyaránt

Részletesebben

Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika

Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika Az emberi szervezet számára szükséges makro- tápanyagok egyik csoportját az élelmiszereinkben levı zsírok alkotják. A hivatalos táplálkozástudomány jelenlegi

Részletesebben

Mária. A pirimidin-nukleotidok. nukleotidok anyagcseréje

Mária. A pirimidin-nukleotidok. nukleotidok anyagcseréje Prof.. Sasvári Mária A pirimidin-nukleotidok nukleotidok anyagcseréje 1 A nukleobázisok szerkezete Nitrogéntartalmú, heterociklusos vegyületek; szubsztituált purin- és pirimidin-származékok purin Adenin

Részletesebben

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

A neuroendokrin jelátviteli rendszer A neuroendokrin jelátviteli rendszer Hipotalamusz Hipofízis Pajzsmirigy Mellékpajzsmirigy Zsírszövet Mellékvese Hasnyálmirigy Vese Petefészek Here Hormon felszabadulási kaszkád Félelem Fertőzés Vérzés

Részletesebben

AJÁNLOTT IRODALOM. A tárgy neve BIOKÉMIA I. Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK, Biokémiai Tanszék Felelős oktató:

AJÁNLOTT IRODALOM. A tárgy neve BIOKÉMIA I. Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK, Biokémiai Tanszék Felelős oktató: A tárgy neve BIOKÉMIA I. Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK, Biokémiai Tanszék Felelős oktató: Dr Lehoczki Endréné Kredit 2 Heti óraszám 2 típus Előadás Számonkérés Kollokvium Teljesíthetőség feltétele

Részletesebben

Agrármérnök MSc KÖVETELMÉNYRENDSZER Alkalmazott biokémia SMKKB4011AN ALKALMAZOTT BIOKÉMIA A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE

Agrármérnök MSc KÖVETELMÉNYRENDSZER Alkalmazott biokémia SMKKB4011AN ALKALMAZOTT BIOKÉMIA A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE Agrármérnök MSc KÖVETELMÉNYRENDSZER Alkalmazott biokémia SMKKB4011AN A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE 1. Előadás Az előadások látogatását nem ellenőrizzük, de mindenki számára ajánlott! Az

Részletesebben

Szudánvörös- festés. ZSÍRTERMÉSZETŐ ANYAGOK lipidek A LIPIDEK KIMUTATÁSA. A lipidek helyén a beágyazás után

Szudánvörös- festés. ZSÍRTERMÉSZETŐ ANYAGOK lipidek A LIPIDEK KIMUTATÁSA. A lipidek helyén a beágyazás után ZSÍRTERMÉSZETŐ ANYAGOK lipidek egyszerő zsírok 25. A zsíranyagcsere zavarai - neutrális zsírok - viaszok összetett zsírok (lipoidok) - foszfatidok (lecitin, kefalin, szfingomyelin, inozit-foszfát) - glikolipidek

Részletesebben

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál DNS replikáció DNS RNS Polipeptid Amino terminus Templát szál Karboxi terminus Szuper-csavarodott prokarióta cirkuláris DNS Hisztonok komplexe DNS hisztonokra történő felcsvarodása Hiszton-kötött negatív

Részletesebben

BIOKÉMIA A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE

BIOKÉMIA A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE Biokémia (SMKKB4011XN) KÖVETELMÉNYRENDSZER Biotechnológus MSc A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE 1. Előadás Az előadások való részvétel ajánlott! Az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek 1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek

Részletesebben

GYOMOR. EGYES SZERVEK ÉS SZERVREND- SZEREK BIOKÉMIAI MŰKÖDÉSEI 1. Az emésztés és felszívódás PEPSZIN GYOMOR 2. PATKÓBÉL, DUODENUM

GYOMOR. EGYES SZERVEK ÉS SZERVREND- SZEREK BIOKÉMIAI MŰKÖDÉSEI 1. Az emésztés és felszívódás PEPSZIN GYOMOR 2. PATKÓBÉL, DUODENUM EGYES SZERVEK ÉS SZERVREND- SZEREK BIOKÉMIAI MŰKÖDÉSEI 1. Az emésztés és felszívódás biokémiája Az emésztőcsatorna szakaszai: Szájüreg: - mechanikai aprítás - megfelelő konzisztencia kialakítása (nyál).

Részletesebben

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet. a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet. a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl Az élelmiszerekrıl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (11) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-2001/15 számú előírás Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagok Substances that may be added for specific

Részletesebben

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja.

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja. Biológia 3. zh Az izomösszehúzódás szakaszai, molekuláris mechanizmusa, az izomösszehúzódás során milyen molekula deformálódik és hogyan? Minden izomrosthoz kapcsolódik kegy szinapszis, ez az úgynevezett

Részletesebben

Néhány biológiai membrán lipidösszetétele a Százalákos összetétel. humán mielin. foszfatidilkolin foszfatidiletanolami.

Néhány biológiai membrán lipidösszetétele a Százalákos összetétel. humán mielin. foszfatidilkolin foszfatidiletanolami. 1. Előadás Lipidek Membránok Funkció: 1. Elhatárolás átjárhatatlan (NAD, oa stb.) 2. Összekapcsolás átjárható Aktív transzport ioncsatornák endocitózis Passzív transzport diffúzió (víz, urea, glicerol)

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. Kód Elérhető pontszám: 100 Elért pontszám: I. Definíció (2x1 = 2 pont): a) Mikroszkopikus méretű szilárd részecskék aktív bekebelezése b) Molekula, a sejt

Részletesebben

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár. BIOKÉMIA Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár e-mail: sarkadi@mail.bme.hu Tudományterületi elhelyezés Alaptudományok (pl.: matematika, fizika, kémia, biológia) Alkalmazott tudományok Interdiszciplináris

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok általános képlete (CH 2 O) n. A szénhidrátokat két nagy csoportra oszthatjuk:

Részletesebben