6. FONTOSABB DEFINICIÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. FONTOSABB DEFINICIÓK"

Átírás

1 6. FONTOSABB DEFINICIÓK ACP: acyl carrier protein. Zsírsavak felépítésében résztvevı fehérje, melyre az acilcsoport(ok) rákapcsolódnak. Akirális: olyan molekulák, amelyek fedésbe hozhatók tükörképükkel, tükrözési szimmetriatengelyük (S n ) van. Amfipatikus vegyületek: hidrofób és hidrofil szerkezeti elemmel egyaránt rendelkeznek. Anémia. Vérszegénység: a vörösvérsejtek számának vagy hemoglobin-tartalmának csökkenésével járó állapot. Angolkór. Rachitisz: D-vitaminhiány miatt leggyakrabban csecsemıkorban kialakuló, általános anyagcsere-betegség, amelynek fı jellegzetessége a csontfejlıdés zavara. Apoenzim: az enzim része, mely koenzim jelenlétében válik aktív enzimmé. Arterioszklerózis: érelmeszesedés. Avitaminózis: vitaminhiány okozta betegség. Bakteriofág: baktériumot pusztító ágens, baktérium vírusa. Beri-beri: B 1 -vitamin (tiamin) hiányában kialakuló betegség. A piruvát-dehidrogenáz csökkent mőködése miatt a glükóz-oxidáció nem lesz teljes és az agymőködés romlik. Biogén aminok: az élı szervezetben keletkezı és fontos regulátor szerepet betöltı többfunkciós aminovegyületek. Citokróm: az elektrontranszport folyamatokban részt vevı vastartalmú fehérje. Citoplazma (sejtplazma): az élı sejt alapanyaga. A létfontosságú biokémiai reakciók benne játszódnak le. Citoprotektív: a sejtre védı hatású. Dermatitisz: bırgyulladás. Diasztereotópok: azok a sztereoheterotóp ligandumok, melyek külön-külön történı helyettesítése diasztereomerekhez vezet. Domain: a fehérjeláncon elıforduló, különálló feltekeredett részek, amelyek valamilyen funkciót látnak el. Enantiotóp csoportok vagy felületek: amelyek tükrözési szimmetriatengellyel (S n ) cserélhetık, de C n szimmetriatengellyel nem. Azok a sztereoheterotóp ligandumok, melyek külön-külön történı helyettesítése enantiomerekhez vezet. Enzim: katalitikus tulajdonságú fehérje, ami különbözı anyagok (szubsztrátumok) specifikus átalakulását gyorsítja. Epstein-Barr virus: DNS vírus. A B-limfociták rákos elfajulását (Burlitt limfóma) okozhatja. 147

2 Esszenciális: az élethez nélkülözhetetlen anyagok, melyek csak a táplálkozással kerülnek felvételre. Eukariota sejt: valódi sejtmaggal rendelkezı sejt. Farkasvakság. Hemeralopia: szürkületi vakság. Fibrin: rostos fehérje, ami véralvadáskor fibrinogénbıl korlátozott proteolízissel keletkezik trombin hatására. Fibrinogén: a vérplazmában lévı, nagy molekulatömegő labilis fehérje, amelybıl trombin hatására fibrin keletkezik. Fitoplankton: a vizekben található 1 cm-nél kisebb növények, amelyek a vizben szétszórva lebegnek, vagy az áramlással mozognak. Fiziológiás körülmények: az élı szervezetben uralkodó természetes élettani körülmények. Foszfolipázok: olyan enzimek, melyek a foszfolipidek különbözı helyein történı hidrolízisét katalizálják. Gén: a lineáris DNS molekula része, amely valamilyen fehérjelánc szintézisét irányítja. G-fehérjék: a sejthez érkezı jelzések (pl. hormonok) felfogására és továbbítására specializálódott fehérjék összefoglaló neve. Glikolízis: a glükóz lebontása a májban. Glutation: szokatlan, γ-amid kötést tartalmazó tripeptid, γ-glutamil-l-ciszteinil-glicin (GSH). Majdnem minden szervezetben megtalálható, fontos szerepet játszó vegyület. HDL: high-density lipoprotein, nagy sőrüségő (1,063-1,210 g/cm 3 ) lipoprotein frakció, amely a májban keletkezik, és a felesleges koleszterint elszállítja a sejtmembrántól. Herpesz zoszter. Övsömör: egy vagy több gerincvelıi idegszegmentumnak megfelelıen félöv alakban elhelyezkedı bırkiütésekkel. Hipervitaminózis: nagymennyiségő vitamin bevitele következtében kialakult kóros állapot. Hipovitaminózis: vitaminhiányos állapot. Holoenzim: valamely enzim aktív (teljes) formája (apoenzim és koenzim együtt). Homomorf ligandum: azonos szerkezető (beleértve a konfigurációt is) ligandum. Homotópok: olyan azonos csoportok vagy felületek, amelyek szimmetriatengellyel (C n ) cserélhetık. Hormon: belsı elválasztású mirigyek terméke, melyet a testnedvek továbbítanak és egyes szervek mőködését specifikusan szabályozzák. Isiász. Ülıidegzsába: deréktájtól lefelé, az alsó végtagba sugárzó fájdalom. Izolecitin: a kígyóméregben található, foszfolipáz-a 2 hatására a foszfolipid 2-es helyzető észtercsoportjának hidrolízisével keletkezı lipidszármazék, mely oldja a vörösvérsejtek membránját. 148

3 Izoprenoid: izoprén egységekbıl felépülı molekula. Karcinogén: rákkeltı anyag vagy behatás. Királis molekulák: tükörképükkel fedésbe nem hozható molekulák, tükrözési szimmetriatengelyük (S n ) nincs, C n elemük lehet. Kloroplaszt: olyan növényi sejtszervecske, amelyben végbemegy a fényenergia kémiai energiává történı átalakulása. Koenzim: viszonylag kis, nem fehérje-természető molekula, ami fehérjéhez kapcsolódva aktív enzimet hoz létre. LDL: low-density lipoprotein, kis sőrőségő (1,006-1,063 g/cm 3 ) lipoprotein frakció, mely a koleszterint a sejtekhez szállítja. Lépfene, anthrax: lázzal, lépmegnagyobbodással és kötıszöveti elváltozásokkal járó fertızı betegség. Makrofágok: nagymérető falósejtek. A szervezetbe jutott idegen testeket fagocitózissal kebelezik be. Második hírvivı: a sejthez érkezı információk (utasítások) sejten belüli átvitelére képzıdı molekulák. Mediátor: közvetítı anyag. Mielin: az agyban és a gerincvelı külsı részein a hosszú idegrostokat fedı fehér zsírszerő anyag. Mioinozit: a ciklohexánhexaol egyik optikailag inaktív sztereoizomerje. Mitokondrium: az összes aerob eukariota sejt citoplazmájában jelen lévı sejtszervecske, az ATP oxidatív foszforiláció útján való elıállításának központja. Mutagén: génmutációt okozó anyag vagy hatás. Mutáz enzimek: a funkcionális csoportok intramolekuláris szállítását katalizálják. Neuralgia: idegfájdalom. Oszteomalácia: csontlágyulás. Pellagra: gyomor-, béltünetekkel, bır- és nyálkahártya-elváltozással és idegrendszeri tünetekkel járó, nikotinsavhiány következtében kialakuló betegség. Polineuritisz: több ideg egyidejő gyulladása. Porfirinváz: a hemoglobin alkotóelemét képezı, szénatomok által összekapcsolt négy pirrolgyőrőbıl álló planáris struktúra. Prokariota sejt: sejtmagot nem tartalmazó sejt (pl. egyes mikroorganizmusok). Prokiralitás: sztereoheterotóp ligandumok vagy oldal jelenléte egy akirális molekulán belül. Ilyen ligandum megfelelı helyettesítése vagy ilyen oldalra történı addíció királis terméket ad. Pro-R, pro-s: két azonos ligandum esetén az egyiket nagyobb prioritásura cserélve R- konfigurációjú vegyülethez jutunk ill. ezzel ellentétesen. 149

4 Protrombin: fehérje, a trombin elıanyaga. Provitamin: elıvitamin, a vitamin elıanyaga, prekurzora. Receptor: 1. Befogadó, ingerfelvevı idegkészülék; 2. Jelfogó, a sejtek felszínén vagy belsejében elhelyezkedı molekulák, amelyek inger felfogására és annak továbbítására képesek. Retina: a szem ideghártyája. Riboszóma: a sejtekben található sejtszervecskék. A fehérjék aminosavakból történı felépítésének helyei. Rodopszin, látóbíbor: A pálcikák fényérzékeny bíborvörös fehérje anyaga, mely fény hatására elhalványodik (elbomlik), míg sötétben visszanyeri színét (regenerálódik). Sarlósejtes anémia: örökletes betegség, a vörösvérsejtek deformálódnak és nem képesek oxigént szállítani. s-cisz, s-transz: konjugált kettıs kötések között lévı egyes kötés körül kialakuló konformáció jelölése. A szünperiplanáris konformáció az s-cisz, az antiperiplanáris az s- transz. Skorbut: C-vitaminhiányon alapuló, fáradtságérzettel, vérzékenységgel járó betegség. Szekvencia: sorrend (pl. aminosavaké ill. nukleinsavaké). Szklerózis multiplex: az idegrendszer legkülönbözıbb helyein körülírt gócokban jelentkezı, a velıshüvely elvesztésével járó kórfolyamat. Sztereoheterotópok: azok a homomorf ligandumok, amelyeknek külön-külön történı helyettesítése sztereoizomerekhez vezet; kettıs kötések olyan oldalai, amelyek különkülön történı helyettesítése sztereoizomereket eredményez. Sztereospecifikus reakció során a csak konfigurációban különbözı kiindulási anyagok különbözı sztereoizomereket eredményeznek. Sztereoszelektivitás: egyik sztereoizomer elınyösebb képzıdése valamely másikkal szemben. Teratogén: embrionális fejlıdési rendellenességet elıidézı anyag vagy hatás. Transzmitter: átvivı anyag. Trombin: protrombinból korlátozott proteolízissel képzıdı, enzimhatású anyag, amely a fibrinogént fibrinné alakítja. Trombocita: vérlemezke. Vaszkuláris: érrendszeri. Vitamin: a szervezet életéhez, növekedéséhez, a sejtek mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges, a szervezetben nem vagy nem kielégítı mértékben képzıdı szerves anyag. Hiánya specifikus tüneteket vált ki. Zsírsav-Koenzim-A deszaturáz: az a mikroszomális enzimrendszer, melyben a sztearinsav olajsavvá történı átalakulása végbemegy. 150

5 IRODALOM 1. Az élet alapjai. Szerkesztette Törı Imre. Gondolat Kiadó. Budapest, E.E. Conn, P.K. Stumpf, G. Bruening, R.H. Dol: Outlines of Biochemistry 5/E. John Wiley and Sons. New York, G.L. Zubay: Biochemistry, 4 th Edition, Wm, C. Brown Publishers. London, Ádám É., Fargó A., Machovich R., Mandl J.: Orvosi biokémia. Semmelweis Kiadó. Budapest, M.J. Neal: Rövid farmakológia. Springer. Budapest, Human farmakológia. Szerkesztette V.E. Szilveszter. Medicina, Gyógyszerkémia I. és II. Szerkesztette: Tıke L. és Szeghy L. Tankönyvkiadó. Budapest, Mathews-van Holde: Biochemistry. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., L. Stryver: Biochemistry. 4 th ed. (1995), W. H. Freeman and Company, New York (USA). 151

6 152

7 TÁRGYMUTATÓ acetil-acp, 13 acetil-coa, 29, 38 acetil-coa-aciltranszferáz-tioláz, 38 β-d-acetil-galaktózamin, 53 acetil-koenzim-a, 10, 12, 13, 29, 112, 113, 119, 131 acetilkolin-észteráz, 107 N-acetilneuraminsav, 22, 53 acetoacetil-coa, 29 acil-coa-dehidrogenáz, 38 adenilsav, 59 adenin, 58, 65 adenozin, 59 adenozin-3',5'-ciklofoszfát, 61 adenozin-5'-difoszfát, 61 adenozin-5'-trifoszfát, 60 ADP, 61 aktív centrum, 101 aktív transzport, 40 akvakobalamin, 137 β-alanin, 90, 112, 123 L-alanin, 94 albuminok, 86 aldoszteron, 35 aldóz ketóz átalakulás, 45 alloxazin, 111 D-(+)-allóz, 42 D-(-)-altróz, 42 amilopektin, 51 amilóz, 51 p-aminobenzoesav, 133, 134 aminocukrok, 48 2-amino-2-dezoxi-β-D-glükóz, 48 2-amino-4-hidroxi-6-metilpteridin, 133, amino-2-hidroxipirimidin, 58 2-amino-6-hidroxipurin, 58 3-aminopropionsav, aminopurin, 82 6-aminopurin, 58 D-aminosav, 90 aminosavak dekarboxilezése, izomerizációja, 128 γ-aminovajsav, 126, 127 androgének, 34 androszteron, 34 angolkór, 114 antigén, 97 antikodon, 77 β-antiparallel, 92, 93 apoenzim, 107 apoprotein, 96, 97 D-(-)-arabinóz, 42 arachidonsav, 11t, 14, 15, 23, 24, 26 arachinsav, 11t arginin, 101 L-aszkorbinsav, 49, 116 aszparaginsav, 101, 105, 125 aszpirin, 26 átaminálás, 128 ATP, 60 avidin, 130 A-vitamin, 30 avitaminózis, 114 azialoglikoprotein, 54 behénsav, 11t benzo[a]piréndiolepoxid, 82 benzo[g]pteridin-2,4(1h,3h)-dion, 111 benzo[g]pteridin-2,4(3h,9h)-dion, 111 beri-beri, 117 biokatalizátorok, 101 biológiai membránok, 37, 39 biotin, 116, 129, karboxilezése, 131 biotinfüggı karboxiláz, 130 biotin-karboxiláz, 10 Brazil pálma viasz, 16 5-brómuracil,

8 (E)-but-2-enoil-ACP, 10, 12 butiroil-acp, 10, 12, 13 B 1 -vitamin, 115, 116 B 2 -vitamin, 111, 115, 121 B 3 -vitamin, 115, 124 B 5 -vitamin, 115, 123 B 6 -vitaminok, 115, 124, 125 B 7 -vitamin, 116, 129 B 10 -vitamin, 116, 133 B 12 -vitamin, 137 C1-1C konformációk, 44 camp, 61 carnauba wax, 16 cellobióz, 50 ceramid, 22 cerebrozid, 22 cgmp, 61 ciklooxigenáz, 23, 25 1,2-ciklopentano-perhidrofenantrén, 32 ciszteamin, 112, 113 cisztein, 88, 90 citidilsav, 59 citidin, 59 citokróm-c, 99, 100 citozin, 58, 65 citronellol, 28 cukorfoszfátok, 46 C-vitamin, 49, dabzil-klorid, 89 danzil-klorid, 89 L-dehidroaszkorbinsav, 49 7-dehidrokoleszterin, 35, 36 depurináció, 80 dermatán-szulfát, 52 deszaturáz, 13 dextrán, 51 α-dextrin, 51 2-dezoxi-adenilsav, 60 2-dezoxi-citidilsav, 60 2-dezoxi-guanilsav, 60 β-d-2-dezoxi-ribofuranóz, 57 dezoxiribonukleinsav, 57 dezoxiribonukleotidok, 60 2-dezoxi-D-ribóz, 57 dezoxitimidilsav, 136 dezoxiuridilsav, 136 DHA, 14, 15 (2S,3R)-dihidroceramid, 21 dihidrofólsav, 133, 134 dihidro-liponsav, 119, 129 dihidrouridin, 79 dihidroxiaceton, 41, 43 dihidroxiaceton-foszfát, 17, 47 D-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutánsav, 112 1α,25-dihidroxikolekalciferol, 36 2,4-dihidroxipirimidin, 58 dihomo-γ-linolénsav, 14 diizopropil-fluorofoszfát, 107 dimetilallil-pirofoszfát, 29 5,6-dimetilbenzimidazol, 137 N 2,N 2 -dimetilguanozin, 78 p,p'-dimetoxitritil-csoport, 65 dipalmitoil-foszfatidilkolin, 18 dipalmitoil-lecitin, 18 diszulfán, 90, 102 diterpének, 30 DNS, 57, 65 - A-forma, 68 - B-forma, 67 - denaturálódás, 66 - replikáció, 74, 75 - Z-forma, 68, 69 δ-dns-polimeráz, 76 (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-dokozahexaénsav, 14 dodekánsav, 11t dokozánsav, 11t domain, 94, 97 D-vitaminok, 35 D 3 -vitamin, 35, 36 Edman-féle meghatározás, 89 egyszerő lipidek, 9 154

9 (8Z,11Z)-ejkozadiénsav, 13, 14 ejkozanoidok, 23 (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-ejkozapentaénsav, 11t (5Z,8Z,11Z,14Z)-ejkozatetraénsav, 11t (8Z,11Z,14Z,17Z)-ejkozatetraénsav, 14 (5Z,8Z,11Z)-ejkozatriénsav, 14 ejkozánsav, 11t elaidinsav, 11t elsıdleges hírvivı, 61 elsıdleges szerkezet, 65 enoil-coa-hidratáz, 38 enzimek, 85, 101 EPA, 11t, 14, 15, 24 epesavak, 32 D-(-)-eritróz, 42 D-eritrulóz, 43 Escherichia Coli, 57 esszenciális zsírsavak, 13 etanolamin-plazmalogének, 20 E-vitamin, 139 exonok, 76 cisz-éndiol, 45, 46 (E)-éndiol, 45, 46 transz-éndiol, 45, 46 (Z)-éndiol, 45, 46 facilitált diffúzió, 40 FAD, 110, 121, 122 FADH 2, 121, 122 fagocitózis, 98 (+)-faranal, 30 farkasvakság, 114 farnezil-pirofoszfát, 29, 30 farnezol, 28 felületi cukrok, 53, 54 fenilalanin, 73, 102 fibrilláris fehérje, 86, 98 fibrin, 143 fibrinogén, 143 fillokinon, 141, 142 flavin-adenin-dinukleotid, fluoruracil, 82 folát-reduktáz, 133 fólsav, 116, 133 N 10 -formil-h 4 F, sn-foszfatidil-aminoetanol, 18 3-sn-foszfatidil-inozit, 19 3-sn-foszfatidilkolin, 18 3-sn-foszfatidil-szerin, 19 foszfatidsav, 16 3-sn-foszfatidsav, 17 3-foszfoglicerát, 46 foszfolipáz, 18 foszfolipidek, 16, 39 foszfoproteid, 86 D-fruktóz, 43, 45 fruktóz-1,6-biszfoszfát, 47 fruktóz-6-foszfát, 47 β-l-fukóz, 53 GABA, 126 D-(+)-galaktóz, 42, 45 gangliozidok, 22 gén, 72 genciobióz, 50 genetikai kód, 72, 73 genom, 80 geranil-pirofoszfát, 29 geraniol, 28 G-fehérjék, 61 D-(+)-glicerinaldehid, 41, 42 glicerinaldehid-3-foszfát, 47 sn-glicerin-1-monofoszfát, 17 sn-glicerin-3-monofoszfát, 17 glicin, 94, 98, 135, 136 glikogén, 36, 37, 41, 51 glikolipidek, 23 glikoproteinek, 53 N-glikozidok, 50 O-glikozidok, 50 globuláris, 86 globulinok, 86 glukagon, 37 glutamin,

10 glutamin-dekarboxiláz, 127 L-glutaminsav, 110, 125, 133, 134, 143 glutation, 141 glutation-s-transzferáz, 25 glükokortikoidok, 32, 35 glükoproteid, 86 D-(+)-glükóz, 36, 42, 45, 47 β-d-glükózamin, 53 glükózaminoglikánok, 51, 52 D-glükóz-1-foszfát, 47 D-glükóz-6-foszfát, 47 glükozil-ceramid, 22 D-glükurónsav, 49 Gram(-)-baktériumok, 54 Gram(+)-baktériumok, 54 gramicidin-s, 90 GTP, 61 guanilsav, 59 guanin, 58, 65 guanozin, 59 guanozin-3',5'-ciklofoszfát, 61 guanozin-5'-trifoszfát, 61 L-gulonsav, 49 L-gulonsav-lakton, 49 L-gulonsav-oxidáz, 49 D-(+)-gulóz, 42 hem, 96, 99, 100 hemoglobin, 85, 96, 97 heparin, 52 (E)-hexadec-2-enoil-CoA, 38 hexadekánsav, 11t hexanoil-acp. 12, 13 α-hélix, 91, 93 π-hélix, 93 (S)-β-hidroxiacil-CoA, 38 (S)-β-hidroxi-acil-CoA-dehidrogenáz, 38 3-hidroxibutiril-ACP, 10, 12 transz-4-hidroxiprolin, , 98 6-hidroxipurin, 58 hidroxokobalamin, 137 hipervitaminózis, 115 hipovitaminózis, 114 hipoxantin, 58 hisztidin, 99, 101, 103, 110 HMG-CoA, 29 holoenzim, 107 homocisztein, 136, 138 húgysav, 122 Human Genom Program, 57 D-(+)-idóz, 42 imidazo[4,5-d]pirimidin, 58 immunoglobulin-g, 94, 97 IMP, 62 indítójel, 73 indol-3-acetamid, 121 inozin, 78 inozin-5'-monofoszfát, 62 inozit-1,4,5-trifoszfát, 19 inozit-foszfatidok, 19 irreverzibilis inhibítorok, 107 izoalloxazin, 110, 111 izomaltóz, 50 izoniazid, 125 N 6 -izopenteniladenozin, 78 izopentenil-pirofoszfát, 29 8-izo-PGF 2α, 27 izoprén, 23, 28 izoprosztánok, 27 karbamoil-aszpartát, 63 karboxil-transzferáz, 10, 12 2-karboxi-3-oxo-D-arabitinol-1,5-biszfoszfát, 46 karcinogén hatás, 82 β-karotin, 31, 32 katalitikus hely, 101 kámfor, 28 kefalinok, 18, 19 keményítı, 41, 51 kemotaxis, 25 keratán-szulfát, 52 α-keratin, 86, 99 β-keratin,

11 3-ketobutiril-ACP, 10, 12 α-ketoglutársav, 125 α-ketosavak oxidativ dekarboxilezése, 116 kettıs hélix, 65 kettısréteg, 39, 40 kimotripszin-a, 94, 101, 102 kitin, 51 kodon, 72, 73 koenzim, 107 koenzim-a, 112, 113, 131 koenzim-q10, 144 kolekalciferol, 36 koleszterin, 32, 33, 35 kolin, 17 kolin-plazmalogének, 20 kollagén, 90, 98 kólsav, 32, 34 kompetitív inhibítorok, 107 kondroitin-6-szulfát, 52 korrinváz, 137 kortizol, 35 kortizon, 35 kötıhely, 101, 102 kreatin, 90 kromoszóma, 57 kromoszómális DNS, 80 kvaterner szerkezet, 87, 94 K 1 -vitamin, 141, 142 K 2 -vitamin, 142 K-vitamin epoxid, 143 β-laktám antibiotikumok, 54 laktáz, 50 laktóz, 50 lanoszterin, 33 laurinsav, 11t L-dehidroaszkorbinsav, 49 LDL, 32 lecitin, 17 lektinek, 53 leukotrién A 4, 25 leukotrién B 4, 25 leukotriének, 24 Levinthal paradoxon, 91 linolénsav, 11t, 13, 14, 15, 15t, 23 linolsav, 11t, 13, 14, 15, 15t, 23 lipidek, 36 liponsav, 116, 119, 129 lipoproteid, 86 liposzóma, 39, 40 lipoxigenáz, 23, 25 D-(-)-lixóz, 42 lizin, 101, 119, 130, 138 lizolecitin, 18, 19 LTA 4, 24 LTB 4, 24 LTC 4, 24 LTD 4, 24 LTE 4, 24 luteolitikus hatás, 25 makrofibril, 99 malonil-acp, 10 malonil-koenzim-a, 10, 12, 13, 131 maltóz, 50 D-(+)-mannóz, 45 másodlagos hírvivı, 19, 61 másodlagos szerkezet, 70 menakinon, 142 mentol, 28 messenger RNS, 76 metalloproteid, 86 N 5,10 -meteniltetrahidrofólsav, 134 N-6-metiladenin, 59 1-metiladenozin, 78 5-metilcitidin, 79 5-metilcitozin, 59 N 5,10 -metilén-h 4 F, 135, 136 N 7 -metilguanidin, 81 O 6 -metilguanidin, 81 N 7 -metilguanilsav, 82 O 6 -metilguanilsav, 82 1-metilguanozin, 78 N 5 -metil-h 4 F,

12 2-metil-1,4-naftokinon, 142 N 5 -metiltetrahidrofólsav, 136, metiluracil, 58 metionin, 73, 99, 136, 138 (R)-mevalolakton, 29 (R)-mevalonsav, 29 mevalonsav-pirofoszfát, 29 méhviasz, 16 M-hélix, 68 micella, 39, 40 mielin, 37 mikrofibril, 99 minerálkortikoidok, 32, 35 mioglobin, 96 mioinozit, 19 miozin, 85 mirisztinsav, 11t, 15t mitokondriális DNS, 79, 80 mitokondrium, 37, 79 3-sn-monogalaktozil-diacil-glicerin, 23 monoterpének, 28 mrns, 76 murámsav, 48 mutáció, 80 nukleotid, 59 nukleozidok, 59 (E)-oktadec-9-énsav, 11t (Z)-oktadec-9-énsav, 11t (6Z,9Z)-oktadekadiénsav, 13 (9Z,12Z)-oktadekadiénsav, 11t (9Z,12Z,15Z)-oktadekatriénsav, 11t oktadekánsav, 11t olajok, 10 olajsav, 10, 11t, 14, 15t oleil-coa, 13 oligomer proteinek, 87 opszin, 30, 31 L-ornitin, 90 orotidin-5'-monofoszfát, 63 oxálacetát, 132 oxálecetsav, 47, 125 β-oxidáció, 37 β-oxoacil-coa, 38 összetett lipidek, 9 ösztrogének, 34 ösztron, 34 n-3 sorozat, 13 n-6 sorozat, 13 n-9 sorozat, 13 NAD +, 107, 108, 124 NADP +, 49, 107, 108, 124 nemi hormonok, 32 neutrális zsírok, 9 niacin, 124 niacinamid, 124 nikotin-adenin-dinukleotid, 107, 108 nikotin-adenin-dinukleotid-foszfát, 107, 108 nikotinsav, 124 nikotinsavamid, 115, 124 nukleinsavak, 57 - bioszintézise, 62 - szintézise, 64 nukleoproteid, 86 palmitinsav, 10, 11t, 15t, 37 palmitoil-coa, 21, 38 pantoténsav, 90, 112, 113, 115, 123 β-parallel, 92 peptidkötés, 87 peptidoglikán, 54, 55 periplanon B, 30 PGF 2α, 25, 26 P-hélix, 65 pirazino[2,3-d]pirimidin, 111 piridoxál, 124, 125 piridoxál-foszfát, 125, 135, 136 piridoxamin, 124, 125 piridoxin, 115, 124, 125 piridoxol, 125 pirimidin, 58 - bázisok,

13 piroszılısav 47, dekarboxilezése, redukciója tejsavvá, 109, 110 plazmalogének, 20 polipeptid szekunder szerkezet, 91 polyomavírus, 83 porfirin váz, 94, 97, 137 primer szerkezet, 86 progeszteron, 34 prolaminok, 86 L-prolin, 48, 94, 98 pro-(r)-, 41, 109 pro-(s)-, 25, 109 prosztaciklin, 25, 27 prosztaglandinok, 26 prosztetikus csoport, 96 proteidek, 86 proteinek, 86 - hidrolizise, 88 proteoglikánok, 53 protofibril, 99 protomerek, 87 protoporfirin IX, 96 protrombin, 143 provitamin, 31, 35, 114 pszeudouridin, 79 D-pszikóz, 43 pteridin, 111 pteridinváz, 110 purin, 58 - bázisok, 58 Q10, 144 raffinóz, 50 Ramachandran diagram, 93 β-redızött szerkezet, 92, cisz-retinál, 30, transz-retinál, 30, 31 retinol, 18, 30, 31, 32 retrovírus, 83 reverz transzkriptáz, 83 répacukor, 48 D-ribit(ol), 112 riboflavin, 111, 115, 121 β-d-ribofuranóz, 57 ribonukleinsav, 57 ribonukleotidok, 59 riboszóma, 76 riboszómális ribonukleinsav, 77 ribotimidin, 79 D-(-)-ribóz, 42, 57, 112 D-ribulóz, 43 ribulóz-1,5-biszfoszfát, 46 RNS, 57, 69, 70 RNS-polimeráz, 76 rodopszin, 30, 31, 85 rrns, 77 Sanger reagens, 89 savamid kötés, 87 SGOT, 126 SGPT, 126 skorbut, 49, 98, 114 sn-nomenklatura, 16 Stetter-reakció, 120 stopjelek, 72, 73 szacharóz, 48, 50 szarin, 107 szekunder szerkezet, 70, 86 L-szerin, 21, 101, 103, 135, 136 szerin-foszfatidok, 19 szerin-hidroximetil-transzferáz, 135, 136 szerinproteázok, 101, 107 szérum glutamát-oxálacetát transzamináz, 126 szérum glutamát-piruvát transzamináz, 126 szeszkviterpének, 28 4-szfingenin, 20 szfingolipidek, 20 szfingomielin, 20, 21, 22 szialinsav, 53 sziálsav, 22 szkleroprotein, 85,

14 szkvalén, 30, 33 szkvalén-2,3-epoxid, 33 D-szorbóz, 43 sztearinsav, 10, 11t, 15t sztearoil-coa, 13 szteránvázas vegyületek, 32 sztereospecifikus számozás, 16 szteroidok, 23 szulfonamidok, 133 szuperszekunder szerkezet, 94 szülıi DNS, 75 D-(+)-talóz, 42 D-tagatóz, 43 L-tejsav, 109 tercier szerkezet, 86, 94 C-terminális, 87 N-terminális, 87 terpének, 23, 28 tesztoszteron, 34 tetradekánsav, 11t tetrahidrofólsav, 133, 134 tiamin, 115, 116 tiamin-pirofoszfát, 116 timidilsav, 60 timin, 58, 65 2-tiocitidin, 79 4-tiouridin, 79 tirozin, 102 α-tokoferol, 139 β-tokoferol, 139 γ-tokoferol, 139 δ-tokoferol, 139 α-tokoferol-kinon, 140 TPP, 117 transzaciláz, 10, 12 transzaminálás. 126 transzfer ribonukleinsav, 77 transzkobalamin, 138 transzkripció, 76 transzkriptáció, 76 transzláció, 76 transzporterek, 40 trehalóz, 50 D-(-)-treóz, 42 triacilglicerin lipáz, 37 trigliceridek, 9, 10, 36 trimetilecetsav-p-nitrofenil-észter, 105 triplett, 72 tripszin, 101, 102 triterpének, 30 trns, 77 trombin, 143 trombocitaaktíváló faktor, 20 tromboxán, 25, 27 tropokollagén, 98 ubikinon, 144 Umpolung, 119 uracil, 58, 136 uridilsav, 59 uridin, 59 uridin-5'-monofoszfát, 63 vázanyagok, 85 vércukorszint, 37 viaszok, 16 vírusok, 83 vitaminok, csoportositása, 115 xantin, 122 xantozin-5'-monofoszfát, 62 D-(+)-xilóz, 42 D-xilulóz, 43 XMP, 62 zsírban oldódó vitaminok, 115,

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK 5. EZIMEK, KEZIMEK, VITAMIK 5.1. Enzimek 5.1.1. Az enzimek általános tulajdonságai Az enzimek a globuláris fehérjék körébe tartoznak. A szervezet folyamataiban fontos szerepet játszanak, mint biokatalizátorok.

Részletesebben

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1. A BIOLÓGIA TUDOMÁNYA, RENDSZERTANI EGYSÉGEK, VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ ÉLET JELLEMZŐI: ÉLŐ RENDSZEREK SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI FIZIKAI ÉS KÉMIAI ALAPISMERETEK Biológia és rendszertani

Részletesebben

Táplálkozási alapismeretek

Táplálkozási alapismeretek Táplálkozási alapismeretek 2 Tartalomjegyzék BEVEZETİ... 3 1. SZÉNHIDRÁTOK... 4 Mi történik a szénhidrátokkal a szervezetben?... 4 A szénhidrátok fajtái... 4 Cukoralkoholok... 4 Mennyi szénhidrátot fogyasszunk?...

Részletesebben

a gimnázium 3. és a nyolcosztályos gimnázium 7. osztálya számára Jarmila Kmeťová Marek Skoršepa Mária Vydrová

a gimnázium 3. és a nyolcosztályos gimnázium 7. osztálya számára Jarmila Kmeťová Marek Skoršepa Mária Vydrová a gimnázium 3. és a nyolcosztályos gimnázium 7. osztálya számára Jarmila Kmeťová Marek Skoršepa Mária Vydrová Vydavateľstvo Matice slovenskej 2011 Kémia a gimnázium 3. és a nyolcosztályos gimnázium 7.

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag 8. oktatócsomag A karbonsavak A szerves savak között a legfontosabbak a karbonsavak, amelyek karboxilcsoportot (-COOH) tartalmaznak. Léteznek több bázisú karbonsavak is, amelyekben több karboxilcsoport

Részletesebben

Dr. Gothárd Csaba. Geoterápia. Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe. Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke

Dr. Gothárd Csaba. Geoterápia. Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe. Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke Dr. Gothárd Csaba Geoterápia Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Ásványi anyagok és nyomelemek 1.2.

Részletesebben

KÖRNYEZETI SZERVES KÉMIA ÉS BIOKÉMIA (SMKKB4012KN) A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE

KÖRNYEZETI SZERVES KÉMIA ÉS BIOKÉMIA (SMKKB4012KN) A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE Környezeti szerves kémia és biokémia (SMKKB4012KN) KÖVETELMÉNYRENDSZER Környezetmérnök MSc (SMKKB4012KN) A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE 1. Elıadás Az elıadások látogatása mindenki számára

Részletesebben

ÉLETTAN-KÓRÉLETTAN DR. ORMAI SÁNDOR SEMMELWEIS KIADÓ BUDAPEST, 1996. Második, változatlan kiadás SZERKESZTETTE EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI TANKÖNYV

ÉLETTAN-KÓRÉLETTAN DR. ORMAI SÁNDOR SEMMELWEIS KIADÓ BUDAPEST, 1996. Második, változatlan kiadás SZERKESZTETTE EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI TANKÖNYV / ÉLETTAN-KÓRÉLETTAN SZERKESZTETTE DR. ORMAI SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI TANKÖNYV Második, változatlan kiadás SEMMELWEIS KIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalom Az olvasókhoz 13 Szemelvények az élettan-kórélettan

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 2. anyag 2005. november

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 2. anyag 2005. november Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 2. anyag 2005. november 2/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Az első levélre

Részletesebben

2. Témavázlatok Tk. polihidroxi-aldehidek (aldózok),vagypolihidroxi-ketonok (ketózok),i letveezek kondenzációvallétrejött

2. Témavázlatok Tk. polihidroxi-aldehidek (aldózok),vagypolihidroxi-ketonok (ketózok),i letveezek kondenzációvallétrejött 2/8anyag,6.oldal 2. Témavázlatok Tk. 2.1. Szénhidrátok Az él lények számára tápanyagforrást, energiaforrást, vázanyagot, anyagcserefolyamatok anyagait jelenthetik. Szénhidrátok: szénb l,hidrogénb lés oxigénb

Részletesebben

Antioxidánsok: Az élõ sejtek energia termelõ szervecskéiben, a mitokondriumokban az energiafelszabadító folyamat során természetes módon keletkeznek peroxid és szuperoxid gyökök (szabadgyökök). Ezeket

Részletesebben

A táplálkozás egészségtana

A táplálkozás egészségtana A táplálkozás egészségtana Tejcukor-érzékenységnek (intolerancia) nevezzük azt az enzimhiányos vagy csökkent enzimmőködési állapotot, amikor tejcukor (laktóz) elfogyasztása után az egyén jellemzı tüneteket

Részletesebben

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE A SEJT A sejtet jellemzi: mikrométer nagyságrendű, alakja függ: funkciójától, környezetétől, sűrűségétől, felületi feszültségétől, a sejthártya merevségétől, minden sejtben azonos részecskék (sejtalkotók)találhatók:

Részletesebben

Tk.III 20. 1859:Afajok eredete. DARWIN(1809-1882)ebbenamunkábanfoglaljaösszeegyvilágkörüli. Tk. II -35.

Tk.III 20. 1859:Afajok eredete. DARWIN(1809-1882)ebbenamunkábanfoglaljaösszeegyvilágkörüli. Tk. II -35. TREFF Biológia kétszint érettségi felkészít levelez tanfolyam 1/8anyag,13.oldal 4. TÉMAVÁZLATOK Tk. II -35. 4.1. Az éllények rendszerezése A rendszerezés alapjai Arendszerezésszükségessége Linnémesterségesrendszere-

Részletesebben

Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia

Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia AUTOFÁGIA (SEJTES DEGRADÁCIÓ) Vellai Tibor Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia ( sejtes önemésztés ), amely során a citoplazma egy

Részletesebben

FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS A TAKARMÁNY ZSÍRFORRÁSAINAK HATÁSA

FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS A TAKARMÁNY ZSÍRFORRÁSAINAK HATÁSA KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Doktori iskola vezetõje: Dr. Horn Péter az MTA rendes tagja Témavezetõ: Dr. Romvári Róbert egyetemi docens FIZIKAI AKTIVITÁS

Részletesebben

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİK

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİK TÁPLÁLKOZÁS Az egészséges élelmiszerek, ill. az egészség megırzését szolgáló ételek rendszeres fogyasztásánál beszélhetünk táplálkozásról. Mindannyian elgondolkodhatunk azon, hogy a saját táplálkozásunkra

Részletesebben

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív

Részletesebben

Sporttáplálkozás II. Tartalom. Arató Györgyi, dietetikus 2009. Tartalom. Folyadékszükséglet a sportban I. Energiaszükséglet számítása papíron

Sporttáplálkozás II. Tartalom. Arató Györgyi, dietetikus 2009. Tartalom. Folyadékszükséglet a sportban I. Energiaszükséglet számítása papíron Tartalom Sporttáplálkozás II. Arató Györgyi, dietetikus 2009 A sporttáplálkozás alapjai Folyadékszükséglet a sportban Alkoholfogyasztás és a sport Vitamin- és ásványanyag-szükséglet Összefoglalás Mintaétrend

Részletesebben

A tehéntej és az anyatej szénhidrát-tartalma

A tehéntej és az anyatej szénhidrát-tartalma A LAKTÓZ A tej szénhidráttartalma A tej összes energiájának 30%-a szénhidrát. (Kívánatos lenne 55 60%.) Tej és tejtermékek részesedése a szénhidrát-tartalomból: felnőttek: 6 10%, gyermekek: 13 20%. A laktóz

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTENYÉSZTÉSI INTÉZET ÁLLATGENETIKA TANSZÉK Programvezetı és témavezetı: DR. DR. h.c. IVÁNCSICS JÁNOS a mezıgazdasági tudományok

Részletesebben

Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai

Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai A kézikönyv a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 TÁMOP 4.1.1/C - NyME - BGF - PTE - ZFOK - PFA - Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Bártfai Liza Mosonmagyaróvár 2014 2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLEMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI

Részletesebben

KRÓNIKUS MÁJBETEGSÉGEK A MÁJMETABOLIZMUS KÁROSODÁSA

KRÓNIKUS MÁJBETEGSÉGEK A MÁJMETABOLIZMUS KÁROSODÁSA KRÓNIKUS MÁJBETEGSÉGEK A MÁJMETABOLIZMUS KÁROSODÁSA A máj központi szerepet játszik a metabolikus homeosztázis fenntartásában. Nem meglepő tehát, hogy klinikailag súlyos májbetegségek esetén a tünetek

Részletesebben

TARTALOM. -vitamin (niacinamid, nikotinsav, pp-faktor) 21 B 5. -vitamin (pantoténsav, kalcium-pantotenát) 23 B 6

TARTALOM. -vitamin (niacinamid, nikotinsav, pp-faktor) 21 B 5. -vitamin (pantoténsav, kalcium-pantotenát) 23 B 6 TARTALOM I. BEVEZETÉS 9 II. TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK - AMIT MINDENKINEK TUDNI ILLIK RÓLUK 10 III. MI MIRE JÓ? ÚTMUTATÓ A-TÓL Z-IG 16 1. Vitaminok és antioxidánsok 16 A-vitamin 16 B r vitamin (tiamin) 18 B 2

Részletesebben

A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON

A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON Szent István Egyetem A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON Doktori (Ph.D) értekezés Hegyi Árpád GÖDÖLLİ 2007 A doktori iskola megnevezése: Állattenyésztés-tudományi

Részletesebben

AZ INTERMEDIER ANYAGCSERE ENDOPLAZMÁS RETIKULUMHOZ KÖTÖTT REAKCIÓINAK INVENTÁRIUMA

AZ INTERMEDIER ANYAGCSERE ENDOPLAZMÁS RETIKULUMHOZ KÖTÖTT REAKCIÓINAK INVENTÁRIUMA AZ ENDOPLAZMÁS RETIKULUM Az endoplazmás retikulum (ER) ciszternák és tubulusok hálózata, mely a magmembránt is magába foglalja. A legtöbb eukarióta sejt legnagyobb organelluma, melyet folyamatos membrán

Részletesebben

Dr. Prokisch József. Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok

Dr. Prokisch József. Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok Dr. Prokisch József Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok 2010 Sorozatszerkesztő: Dr. Prokisch József egyetemi docens Debreceni Egyetem, Bio- és Környezetenergetikai Tanszék NanoFood laboratórium

Részletesebben

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI A GENETIKAI INFORMÁCI CIÓ TÁROLÁSA ÉS S KIFEJEZŐDÉSE A DNS SZERKEZETE Két antiparalel (ellentétes lefutású) polinukleotid láncból álló kettős helix A két lánc egy képzeletbeli közös tengely körül van feltekeredve,

Részletesebben

M. J. Neal: Rövid farmakológia

M. J. Neal: Rövid farmakológia M. J. Neal: Rövid farmakológia Rövid farmakológia M. J. Neal Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy s and St Thomas s Hospitals (UMDS)

Részletesebben