Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék"

Átírás

1 Számvitel 2. félév Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék 1

2 Éves beszámoló része Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés 2

3 Eredmény A számvitelben az üzleti év bevételeinek és ráfordításainak különbözete. Pozitív érték esetén nyereség Negatív érték esetén veszteség A számvitelben ennek megállapítására az eredmény-kimutatás szolgál. 3

4 Eredmény kimutatás fogalma A mérleg szerinti eredmény levezetését bemutató számviteli okmány. A beszámoló egyik kötelezı melléklete. 4

5 Eredmény levezetés sémája HOZAMOK - RÁFORDÍTÁSOK ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY - TÁRSASÁGI ADÓ ADÓZOTT EREDMÉNY + EREDMÉNYTARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE OSZTALÉKRA RÉSZESEDÉSRE - JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 5

6 Eredmény kimutatás jellemzıi A vállalkozás jövedelem termelı képességét mutatja. Adott idıszakra vonatkozik. Kötött kategóriákat használ. Ezer Ft-ban készül. (Száz milliárd felett millióba) Három oszlopa van (elızı évi, módosítások, tárgyévi) 2x2 változatban készülhet 6

7 2x2 forma Összköltség eljárás a költségeket költség nem szerint csoportosítja (anyag, bér, értékcsökkenési leírás) A. változat vegyesen a bevételek és költségek B. változat bevételek és költségek külön táblázatban Forgalmi költség eljárás a költségeket az értékesítés szempontjából közvetett és közvetlen költségekre osztja A. változat vegyesen a bevételek és költségek B. változat bevételek és költségek külön táblázatban 7

8 Költségnem Költségnemek az üzleti évben az üzletmenet során felhasznált élı- és holtmunka pénzben kifejezett értékét foglalják magukban. A költségnemek az éves összköltséget jelentik. (Részei: anyagjellegő ráfordítások, személyi jellegő ráfordítások, értékcsökkenési leírás) 8

9 Eredménykategóriák A Üzemi-üzleti tevékenység eredménye B Pénzügyi mőveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) D Rendkívüli eredmény E Adózás elıtti eredmény (C+D) F Adózott eredmény G Mérlegszerinti eredmény 9

10 Üzemi-üzleti tevékenység eredménye Arról tájékoztat, hogy a vállalkozás mennyire volt sikeres az üzletmenetben (termék termelése, szolgáltatás eladása) A két formátuma eredménykimutatásban különbözı módon vezethetı le 10

11 Összköltség eljárás szerint Érétkesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke (+,-) Egyéb bevételek (+) Anyagjellegő ráfordítások (-) Személyi jellegő ráfordítások (-) Értékcsökkenési leírás (-) Egyéb ráfordítások (-) 11

12 Forgalmi költség eljárás szerint Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költségei (-) Értékesítés közvetett költsége (-) Egyéb bevételek (+) Egyéb ráfordítások (-) 12

13 Számszerő példa a két forma összehasonlítására Értékesítés nettó árbevétele: Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Aktivált saját telj. ért Anyag jellegő költség Személyi jellegő költség Értékcsökkenési leírás Értékesítés közvetlen költsége Értékesítés közvetett költsége

14 Üzleti tevékenység eredménye összköltség eljárás esetén Értékesítés nettó árbevétele: Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegő költéség Személyi jellegő költéség Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

15 Üzleti tevékenység eredménye forgalmi költség eljárás esetén Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Értékesítés közvetett költsége Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

16 Eredmény-kimutatás összköltség eljárás szerint I. Értékesítés nettó árbevétele: az üzleti évben eladott készletek, idegeneknek végzett szolgáltatások kiszámlázott az üzleti partner által elismert ellenértéke. (Áfa-t nem tartalmaz). Növelheti: árkiegészítés, felár. Csökkentheti: engedmények, visszaküldés. (Alapbizonylata az un.: kimenı számla) Két része van: - belföldi értékesítés nettó árbevétele - export értékesítés nettó árbevétele 16

17 Árbevétel elszámolásának alapfeltételei A vállalkozó már teljesítette a szerzıdésben vállalt kötelezettségét, és errıl szabályszerően kiállította a számlát és megküldte a vevınek. A számla melléklete tartalmazza a vevı által igazolt teljesítés elismerését. A vevı a számlát nem kifogásolta meg az az elfogadta. 17

18 Aktivált saját teljesítmények értéke Saját termeléső készletek állományváltozása (1: ha nı a befejezetlen, félkész, illetve a késztermék állománya - pozitív, 2: ha csökken negatív) Saját elıállítású eszközök aktivált értéke saját vállalkozásban elıállított gépek, szerszámok stb. 18

19 Egyéb bevételek Olyan bevételek, amelyek rendszeres tevékenység során keletkeznek, de nem minısülnek értékesítés nettó, pénzügyi illetve, rendkívüli bevételnek. Egyéb bevétel pl: Káresemények címén kapott bevételek Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak bevétele 19

20 Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség: üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési értéke, energiahordozók értéke, nyomtatványok, irodaszerek értéke, üzemanyag értéke, alkatrészek értéke (vásárolt hízó és növendék állatok beszerzési értéke) Igénybe vett szolgáltatások értéke: az alap tevékenységhez igénybevett szolgáltatás: szállítási, rakodási, utazási, posta, telefon költség, kölcsönzési, csomagolási díj, kiküldetési díj, könyvelési könyvvizsgálati díj, jogi képviselet 20

21 Anyagjellegő ráfordítások Egyéb szolgáltatások értéke: banki szolgáltatás, biztosítási díj, hatósági díjak (illeték) Eladott áruk beszerzési értéke (az eladott áru vásárláskori értéke változatlan formában történik a továbbértékesítés + göngyölegek értéke) Eladott közvetített szolgáltatások értéke változatlan formában továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények 21

22 Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség: alapbér, bérpótlék, kiegészítı fizetés (munkaszerzıdésben rögzített összeg) Személyi jellegő egyéb kifizetések: találmányi, újítási díjak, jubileumi jutalom, reprezentációs költség, üdülési, étkezési hozzájárulások, lakásépítési támogatás, végkielégítés, betegszabadság Bérjárulékok: egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási, munkaadói, szakképzési járulék, egészségügyi hozzájárulás (minimál bér, minimális járulék alap!!!) 22

23 Értékcsökkenési leírás Az immateriális javak és a tárgyi eszközök után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege. A hasznos élettartam alatt arányosan elszámolt rész. Az Ft alatti tárgyi eszköz beszerzéseket egy összegben itt lehet elszámolni. 23

24 Egyéb ráfordítások Olyan ráfordítások, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel (de nem: költségek, pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások) Ide tartozik: Káresemények miatt fizetendı kártérítés Fizetendı késedelmi kamat, kötbér, bírság Céltartalék képzés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak könyvszerinti értéke Adók illetékek hozzájárulások 24

25 Eredménykimutatás forgalmi költség eljárás szerint Két új kategória: Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés közvett költségei 25

26 Értékesítés közvetlen költségei Értékesített termékek elszámolt közvetlen költsége Idegeneknek végzett szolgáltatások elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Az eladott közvetített szolgáltatások értéke 26

27 Értékesítés közvetett költségei Nem állapítható meg, hogy mely termék termelésével kapcsolatos Részei: Értékesítés forgalmazási költségei: reklám, propaganda, vásárok költségei Igazgatási költségek: irányítás, ügyviteli költségek Egyéb általános költségek 27

28 Pénzügyi eredmény A pénzügyi mőveletek bevételeinek és kiadásainak a különbsége. A pénzügyi tranzakciók eredménye. (Röviden fogalmazva mennyire volt sikeres a vállalkozás a pénzügyi tranzakciókban.) Cél: ne mosódjon össze az azonos értelmében vett vállalkozási tevékenység eredménye és a pénzügyi tevékenység körébe tartozó gazdasági események eredménye. 28

29 Pénzügyi mőveletek Kapott kamatok bevételei Részesedés, értékpapír értékesítésének árfolyamnyeresége Kapott járó osztalék, részesedés Devizás eszközök és források árfolyamnyeresége 29

30 Pénzügyi mőveletek ráfordításai Fizetendı kamatok Kamatjellegő ráfordítások Részesedés, értékpapír értékesítés árfolyamvesztesége Devizás eszközök és források árfolyamvesztesége 30

31 Szokásos vállalkozási eredménye Az üzemi üzleti tevékenység és a pénzügyi mőveletek eredményének együttes összege Származékos, nem eredeti kategória 31

32 Rendkívüli eredmény A vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek. A rendkívüli tételek hatása az üzleti eredményre. A szokásos vállalkozási eredménnyel nem állnak kapcsolatban Értékösszegők általában jelentéktelen az éves árbevételhez viszonyítva 32

33 Rendkívüli bevételek A gazdasági társaságba bevitt apport létesítı okiratban rögzített értéke A fejlesztési célra kapott támogatás A térítés nélkül átvett eszközök értéke Az elengedett kötelezettségek összege 33

34 Rendkívüli ráfordítások A gazdasági társaságba bevitt apport nyilvántartás szerinti értéke Fejlesztési célra másnak adott végleges pénzátadás Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét Átvállalt kötelezettség értéke 34

35 Adózás elıtti eredmény A szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevonásából keletkezik. A vállalkozás éves szintő összes bevételének és kiadásának a különbsége. (Arról tájékoztat hogy mennyi a vállalkozás kigazdálkodott, üzleti év eredménye.) A társasági adóalap kiszámításának kiinduló pontja 35

36 Adózott eredmény Az adózás elıtti eredmény csökkentve a társasági adó összegével. A társasági adó mértéke?% Az adó alapja: az adózás elıtti eredmény +;- adóalapot módosító tételek A lényege, hogy a kigazdálkodott eredménybıl mennyi marad a tulajdonosnak. 36

37 Mérlegszerinti eredmény Adózott eredmény + eredménytartalék igénybevétele osztalékra - a jóváhagyott osztalék részesedés Arról tájékoztat, hogy a tulajdonosok mennyit hagynak bent a vállalkozásban a kigazdálkodott eredménybıl vagy hogy a vállalkozás mennyire szőkíti be a saját tıkéjét. o /ez kerül át a mérlegbe a saját tıke részeként D/VII/ 37

38 Kiegészítı melléklet Éves és az egyszerősített éves beszámoló része. Tartalmazza azokat a számszerő adatokat és szöveges magyarázatokat, amelyek a vállalkozások valós bemutatásához a mérlegen és az eredmény-kimutatáson kívül szükségesek.tartalmát a törvény határozza meg, de a vállalkozás egyéb adatokkal is kiegészítheti. 38

39 Kiegészítı melléklet tartalma Általános rész Specifikus rész Tájékoztató rész Cash flow kimutatás 39

40 Általános rész A vállalkozás rövid lényegre törı bemutatása, tevékenységi körét Piaci pozíciójának bemutatása Számviteli politika rövid ismertetése, választott mérleg és eredmény-kimutatás formátumot. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása, mutatószámokkal történı elemzése. (Likviditás alakulása) 40

41 Specifikus rész Több tételben elhelyezhetı tételek indoklása A mérleg tételeinek tovább tagolása, bontása Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése indoklása 41

42 Specifikus rész a) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések - az aktív és passzív idıbeli elhatárolások bemutatása - mérlegben nem szereplı eszközök bemutatása - azokat a kötelezettségeket, amelyeknek futamideje több mint 5 év - környezetvédelemmel kapcsolatos adatokat környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközöket, veszélyes hulladékok értékétösszetételét - befektetési tükör készítése 42

43 Specifikus rész b) Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések - társasági adóalapot módosító tételek bemutatása - rendkívüli bevételek és ráfordítások eredményre gyakorolt hatását - exporttámogatások értékét - kutatás és kísérletfejlesztés értékét 43

44 Tájékoztató rész Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét, és egyéb személyi jellegő kifizetéseit Részvénytársaságnál a kibocsátott részvények számát és névértékét részvény típusonként Leány és anyavállalatokat 44

45 Tájékoztató rész Szavazatok arányát (pl. részvények tulajdonosok közötti megoszlást) Vezetı tisztségviselık juttatását Export-import értékesítés részletes bemutatása Külföldi telephelyek fıbb adatait Mérlegképes könyvelı nyilvános adatait 45

46 Cash flow kimutatás (pénz változás) Három része van: szokásos tevékenységbıl származó,befektetési tevékenységbıl származó, pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás. Azokat a fıbb tényezıket mutatja, amelyekhez egy adott üzleti év során pénzeszközmozgás tartozik. 46

47 Üzleti jelentés Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekrıl a múltbeli tény- és a várható jövıbeni adatok alapján a tényleges körülményeknek megfelelı képet adjon. 47

48 Üzleti jelentés Az üzleti év zárása után bekövetkezett lényeges események A társaság várható fejlıdése A kutatás és kísérleti fejlesztés területe A saját részvények megszerzésére vonatkozó adatok Telephelyek bemutatása 48

49 ÉRTÉKELÉS 49

50 Dilemma Több szempontból lehet értéket rendelni az egyes vagyonelemekhez: Eredeti vásárlási érték Aktuális piaci érték (mennyire változik?) Milyen értéken tudnánk eladni? Mennyi jövedelmet termel? 50

51 Értékelésrıl általában Tartalma: az a tevékenység, amelynek keretében az egyes vagyon- és tıkeelemek értékét kiszámítjuk. Kapcsolódó fogalmak: egységár önköltség érték összes költség 51

52 Értékelés dilemmája Egyszerősítve: készlet érték = mennyiség x ár. Kérdés hogy milyen árat használunk, az eredeti beszerzésit, vagy aktuális eladásit (benzinár ) 52

53 Legfıbb szabály A vásárolt tételeket beszerzési áron, a saját elıállítású tételeket elıállítási önköltségen kell nyilvántartani. DE! 2001-tıl - kötelezı leértékelni azokat az elemeket, amelyeknek a piaci ára alacsonyabb a könyvszerinti értéknél, illetve néhány eszközcsoportot fel lehet értékelni, ha a piaci ára magasabb a könyvszerinti értéknél. 53

54 Bekerülési érték Az-az érték, amekkora összegen a vagyonés a tıkeelemeket a nyilvántartásokba, könyvekbe vezetjük. A bekerülési érték két megjelenési formája: beszerzési érték - vásárláskor elıállítási érték - saját elıállításkor Bekerülési értéket módosító tételek: értékcsökkenés, értékvesztés, ezek visszaírása, árfolyamkülönbözetek. 54

55 Bekerülési érték részei VÉTELÁR + szállítási, rakodási költség alapozási, szerelési, üzembe helyezési költség közvetítıi költség, bizományosi díjak vám, vámkezelési díj, vámpótlék beszerzéshez kapcsolódó adók, illetékek hatósági, szolgáltatási díjak felár le nem vonható áfa igényelt hitel járulékos költségei (üzembe helyezésig a kamat is) - kapott engedmények 55

56 Elıállítási költség Az eszköz elıállítás, üzembe helyezése, bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása során felmerültek Az elıállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban állnak (általában folyamatosan számolják el ıket) Vagy azok, amelyek megfelelı mutatók, jellemzık segítségével elszámolhatók, feloszthatók (általában év végén a mutatószámok segítségével számolják el ıket) 56

57 Felújítás - Karbantartás Felújítás: a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bıvítésre, rendeltetésváltozásra, élettartamnövelésre fordított összegek az eszköz értékét növelik. Karbantartás: az eszköz folyamatos, zavartalan mőködését szolgálja az eszköz értékét nem növeli. 57

58 Az értékcsökkenés Az immateriális javak és tárgyi eszközök fizikai kopásának erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke. Az üzembe helyezéskor el kell dönteni: az eszköz élettartamát az értékcsökkenés módszerét Az értékcsökkenés módszere lehet: gyorsított, lineáris, lassított. (Létezik un. maradványérték is) 58

59 Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának esetei Ha az adott eszköz értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint a mérlegkészítéskori piaci értéke. Ha tárgyi eszköz Feleslegessé válik Megrongálódott Megsemmisült és használhatatlan Ha tárgyi eszközöknél leltár hiányt mutatnak ki 59

60 Amire nem lehet elszámolni értékcsökkenést Földterület Telek Képzımővészeti alkotás Régészeti lelet Kép és hangarchívum után 60

61 Értékvesztés A mérleg készítéskori piaci érték és könyv szerinti érték tartós különbözete esetén, ha a piaci érték alacsonyabb. Jellemzı példái értékpapírok, különösen részvények esetében vevık utáni értékvesztés elszámolás készleteknél - piaci változások hatására vagy a készlet megrongálódása miatt esetleg a vevık esetén - nem behajtható követelés 61

62 Devizás tételek értékelése A devizás tételek általában MNB középárfolyamon kerülnek a nyilvántartásba. (Lehetıség van a választott bank vételi és eladási árának átlagán való nyilvántartásra is) Ha december 31-én még állományban vannak, akkor át kell értékelni ıket a december 31-ei árfolyamra - nyereség és vesztesét esetén is. (Csak akkor kötelezı ha a hatás jelentıs.) 62

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Időbeli elhatárolások (ráfordítás és bevétel Eredményelszámolás és felosztás Eredménykimutatás sorok tartalma dr. Mikáczó Éva Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolás

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

I. Fejezet Vállalkozások besorolása

I. Fejezet Vállalkozások besorolása I. Fejezet Vállalkozások besorolása 1. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya KKT RT Budapest Bank Holding Külkereskedelmi Minisztérium Német

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben