PIHENÉS HAZAI TÁJAKON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIHENÉS HAZAI TÁJAKON"

Átírás

1 PIHENÉS HAZAI TÁJAKON 2008

2

3 AUTOCLUB TRAVEL UTAZÁSI FELTÉTELEK szervezett utazásokra és egyéni szállásfoglalásokra A Magyar Autóklub (székhelye: 1024 Budapest, Rómer F. u. 4/A., bej. száma: Fővárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek nyilvántartása: 433) utazási irodája, a Magyar Autóklub Autoclub Travel Utazási Iroda (1132 Budapest, Visegrádi u. 17., bej. száma: R-199/1992/1999, adószáma: , vagyoni biztosíték: QBE Atlasz Biztosító Rt.) továbbiakban utazási iroda által szervezett utazásokra a Ptk. ide vonatkozó rendeletei, valamint az utazási és az utazást közvetítő szerződésről szóló, a többször módosított 214/1996. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint e szerződésben foglaltak az irányadók. 1. Az Autoclub Travel évi utazási programfüzetei tartalmazzák az utazási iroda nevét, székhelyét, a GKM által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát, adószámát, az általa szervezett utazások programját, időtartamát, az egyes szolgáltatások és minőségük meghatározását, a teljesítés módját, a részvételi vagy szállásdíjat és annak megfizetési rendjét. 2. Az utazási szerződés az utazás írásbeli megrendelésével, az előleg befizetésével és ezzel egyidejűleg az utazási feltételek elfogadásával és aláírásával jön létre. Lekérés (írásban megrendelt, helyhiány miatt vagy más okból csak feltételesen elfogadott jelentkezés) esetén az előző feltételek teljesülésén túl az írásbeli vagy szóbeli visszaigazolás (tehát az utas jelentkezésének feltétel nélküli elfogadása) után válik hatályossá a szerződés. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszavonhatja, az iroda a befizetett előleget visszafizeti, csakúgy, mint sikertelen visszaigazolás esetén. 3. Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az iroda nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast, a 3. személyt az utas képviselőjének tekinti. A szerződésből eredő kötelezettségek és jogok a 3. személyt terhelik ill. illetik. 4. A programfüzetben található utak esetében a részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatásokat, a szervezés költségeit, az áfát, a sztornóbiztosítást valamint a foglalási díjat foglalja magában. Egyes utaknál a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. idegenforgalmi adó, végső takarítás, kaució), az erre vonatkozó információkat az utazási iroda a programfüzetében vagy az utastájékoztatóban teszi közzé. Ha az utas a programfüzetben nem szereplő kiegészítő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles megfizetni. A részvételi díj nem tartalmazza a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. A programfüzetben lévő fotók tájékoztató jellegűek és nem képezik a szerződés tárgyát. 11. A kompjegyek, vasúti- és buszjegyek megrendelésénél, valamint a katalógusban szereplő, más utazási iroda által szervezett utak esetében az adott társaságok utazási feltételei az irányadók (különös tekintettel a módosításokra, fizetési ütemezésre ill. lemondási feltételekre). Így az esetleges késésekért, járatkimaradásért, menetrendváltozásért, valamint programválzotásokért és az abból adódó károkért, többletköltségért az irodát felelősség nem terheli. 12. Az utazási iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért, akkor is, ha azt közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti, kivételt képeznek a 11. pontban megjelölt szolgáltatók, mivel a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utazási iroda a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Hibás teljesítés esetén az utas köteles a törvényes előírások keretein belül a szolgáltatóval együttműködni az esetleges károk elkerülése, ill. mértékének korlátozása érdekében. Az utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a helyszínen a helyszíni szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és arról jegyzőkönyvet felvetetni. Ha az utas kifogásait a helyszínen nem rendezik és az utasnak oka van a panasztételre, úgy azonnal értesítenie kell a voucheren szereplő partnerirodát és az Autoclub Travel irodáját az ügyeleti mobiltelefon számon (20/ ). Az utas a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követő legkésőbb 8 napon belül az irodánál írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg. Az utas csak ez esetben tarthat igényt a részvételi díj arányos visszatérítésére. Az utas által késedelmesen bejelentett kárigény esetén ill. akkor, ha a késedelmes bejelentés miatt a tényállás pontos felderítése nem lehetséges, az utazási iroda mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazási iroda kártérítési kötelezettségének felső határa maximum a részvételi díj erejéig terjed. Az iroda nem felel a hibás teljesítéséből eredő olyan károkért, melyek nem az ő, illetve nem az általa igénybe vett közreműködő magatartására vezethető vissza, különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas vagy harmadik személy magatartására vezethetők vissza; azonban az utazási iroda ilyen esetben ill. vis major esetén is köteles segíteni az utasnak, amennyiben annak nehézségei támadnak. Az utazási iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a résztvevő valamelyik szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. 5. Az utazási iroda a részvételi díjat indokolt esetben (hatósági árváltozás, a fuvardíj, egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték miatt) legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig arányosan felemelheti. Ha a díjemelés mértéke a 10 %-ot meghaladja, illetőleg az iroda az utazási szerződésben foglalt szolgáltatásokat utólagosan jelentősen módosítja, erről az utast 3 napon belül értesíti. Az utas az értesítés kézhezvételétől számítva 3 napon belül írásban jogosult nyilatkozatot tenni, mely szerint amennyiben az utazási irodának lehetősége van, úgy az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra tart igényt vagy jogosult írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni és ez esetben az utazási iroda köteles az utas által befizetett díjat annak törvényes kamatával együtt visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet az utas részére megtéríteni. 6. Jelentkezéskor előlegként a teljes részvételi díj 40 %-át kell megfizetni. A fennmaradó összeget az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon köteles megfizetni. Ettől az iroda akkor térhet el, ha az iroda és külföldi közreműködője ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A jelzett fizetési határidő be nem tartása a szerződés megszűnését eredményezi. Az utas ez esetben köteles az iroda költségeit a lemondásra vonatkozó szabályzás szerint megtéríteni. Az utazást megelőző 30 napban történő jelentkezés esetén szerződéskötéskor a részvételi díj 100 %-át kell megfizetni. 7. Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges minimális utaslétszámot nem éri el. 8. Amennyiben az utas nem a 10 %-ot meghaladó díjemelés, vagy lényeges programváltozás miatt áll el a szerződéstől, az alábbi költségtérítés fizetendő: - 35 és 14 nap között a részvételi díj 40 %-a, - 13 és 7 nap között a részvételi díj 60 %-a, - 6 napon belül, vagy le nem mondás, illetőleg meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a. Az utas aláírásával tudomásul veszi, hogy az indulást megelőző 35. nap előtt történő elállás esetében az utazási irodát Ft-os foglalási díj illeti. A lemondási kötbért akkor is meg kell fizetni, ha az utazást az utazási okmányok hiányában vagy hatósági elutasítás (vám, deviza és egészségügyi rendelkezések megsértése, stb.) miatt nem tudja megkezdeni. 13. Az utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazási iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalata) átvette. 14. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 15. Az iroda által szervezett összes egyéni és csoportos társasutazás, mely a programfüzetben szerepel, tartalmazza az útlemondási biztosítást, melynek szabályzatáról az utas a jelentkezés helyén kap tájékoztatást. A szerződés feltételei szerint az útlemondási biztosítás kizárólag a biztosítottra, valamint közvetlen hozzátartozójára terjed ki utazásképtelensége (súlyos betegsége, balesete vagy halála, az utas tulajdonában lévő ingatlanban történt betörés, elemi kár) esetén. A biztosítási káresemény a hivatalos (kórházi, rendőrségi) dokumentumok alapján kerül elbírálásra. A biztosítás feltételezi, hogy a biztosítási okok az utazási szerződés megkötésekor még nem állottak fent. A biztosítási káresemény bekövetkezte esetén az utas által fizetendő önrész a részvételi díj kötbérének 20 %-a. Az utas az igazolt utazásképtelenségének napjától számított két munkanapon belül az útlemondási szándékát írásban az utazási irodánál és a biztosítónál be kell jelentse. Az iroda katalógusában nem szereplő szállások megrendelése esetén fakultatív útlemondási biztosítás köthető a szerződéskötéskor, díja az alap részvételi díj 5 %-a. 16. Az utas hozzájárul ahhoz, hogy a MAK a szükséges adatokat alvállalkozói részére továbbítsa. A MAK garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. ill. a kutatás és közvetlen üzletszerzésről szóló évi CXIX. tv-ben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. 17. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Az utazási iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények rendezésére. Az utazási programfüzetben lévő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért az utazási iroda nem vállal felelősséget. Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 18. Az utazási iroda hivatalos weboldalán (www.autoclubtravel.hu) megrendelt szolgáltatásokra eltérő feltételek vonatkoznak, melyek részletei az internetes oldalon érhetők el. A fentieket és az útlemondás-biztosítási szabályzatot tudomásul vettem: 9. Az utas a kötbérmentes lemondási határidőn kívül jelezheti módosítási kérelmét, egyéb kívánságait, melyet az iroda lehetőségei szerint teljesít. Az utas köteles ennek költségét az iroda számára megtéríteni, de min Ft/szoba v. apartman/alkalom módosítási díjat fizetni. Az utas kéréseit (pl. egymás melletti elhelyezés, ágyak típusa, emelet stb.) az utazási iroda lehetősége szerint teljesíti szerződéses partnereiken keresztül, de ezek a kérések nem képezik a megrendelés és szerződés alapját, illetve reklamáció tárgyát. utas aláírása 10. Az utazási iroda nem vállal felelősséget a vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok következtében meghiúsuló vagy módosuló utazásból adódó károkért; az ezekből származó esetleges többletköltségek az utast terhelik. Az iroda fenntartja a jogot rendkívüli esetekben a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére. lakcíme dátum

4 freytag & berndt A tökéletes választás! Freytag-Berndt Budapest Kft Budapest Alabástrom u. 45. Tel Fax freytag & berndt térképbolt Szabadidos- és kerékpáros térképek Keresse kiadványainkat az Autoclub Travel irodáiban is! Tel Budapest, Kálvin tér 5. Nyitva tartás: H-P Szo

5 AUTOCLUB TRAVEL - TÖBB, MINT EGY UTAZÁSI IRODA! KEDVES UTASAINK! Örömmel nyújtjuk át belföldi ajánlatainkat tartalmazó évi katalógusunkat. Hosszú évek óta arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkkal kellemessé tegyük az Önök pihenését. Ebben a prospektusban magyarországi városlátogató programok, hegyvidéki és tóparti szállások, wellness- és gyógyüdülések között böngészhet. Folyamatosan megújuló kínálatunk mellett megtalálja az évek óta közkedvelt ajánlatokat is. Idén is országszerte várjuk irodáinkban, de 2008-tól a gyorsabb elérhetőség érdekében honlapunkon is folyamatosan tájékozódhat kínálatunkról és akár ott is lefoglalhatja utazását. Látogasson el megújult honlapunkra, a Reméljük, hogy idén is utasaink között üdvözölhetjük! Czeiszing Miklós igazgató és az Autoclub Travel csapata Tartalomjegyzék NYUGAT-MAGYARORSZÁG GYŐR 4 KŐSZEG 4 SOPRON 5 BÜKFÜRDŐ 6 BÜK 7 SÁRVÁR 7 ZALAKAROS 7 LENTI 8 FERTŐD 8 ÖTTEVÉNY 9 CSÖDE 9 ŐRISZENTPÉTER 9 Utazási és ügyfélszolgálati irodáink a belföldi szállásajánlatokon kívül teljeskörű szolgáltatást kínálnak utazni vágyó ügyfeleinknek: Személyre szabott szállásajánlatok, legyen szó szállodáról, apartmanról, kempingről, ifjúsági vagy tranzitszállásról, a katalógusban szereplő kínálaton túl számos ajánlattal rendelkezünk. Repülőjegyek akár menetrend szerinti, akár diszkont járatokra megkeressük önnek a legkedvezőbb árú ajánlatot. Kompjegyek Európa térségében. Euro-tunnel (Csalagút) jegy (a leggyorsabb, legkényelmesebb megoldás). Múzeumbérletek, regionális kártyák. Utasbiztosítások. Személygépkocsihoz kötődő, műszaki meghibásodás esetén érvényes biztosítások. Térképek, útikönyvek nagy választékban (autós atlaszok, várostérképek, útikönyvek). Autópálya matricák (magyar, osztrák, csek, szlovák) ill. autópályadíj- és üzemanyagár információ. Kempingkártya (számos európai kempingben jogosít kedvezményre). Meghatalmazás, ha céges vagy kölcsönautóval utazik. Fényvisszaverő mellény (Európa számos országában kötelező!). Utazási kiegészítők nagy választékban. Kedvezményrendszerünk nemcsak klubtagjainkat, hanem törzsutasainkat is figyelembe veszi. A kedvezmények a teljes foglalásra vonatkoznak és nem összevonhatóak. Törzsutasaink idén is 5 % kedvezményben részesülnek. Törzsutasnak minősül minden olyan ügyfelünk, aki óta évenként minimum 1 hetes saját szervezésű üdülést foglalt irodáinkban. BALATON ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 10 BALATONFÜRED 10 BADACSONYTOMAJ 10 BALATONVILÁGOS 10 SIÓFOK 11 CSERSZEGTOMAJ 11 HÉVÍZ 11 ALSÓPÁHOK 12 SÜMEG 12 BAKONYBÉL 12 DÉL-MAGYARORSZÁG PÉCS 13 HARKÁNY 13 HŐGYÉSZ 14 PÉCSVÁRAD 14 ALFÖLD DEBRECEN 15 HAJDÚSZOBOSZLÓ 16 GYULA 17 DISZKONT DISZKONT PLUSZ STANDARD RÉGI KÉK TÖRZSUTAS KOMFORT Ft-ig 400,- 600,- 800, , Ft-ig 600, , , , Ft-ig 800, , , , Ft-ig 1 000, , , , Ft-ig 1 200, , , , Ft felett 1 400, , , ,- Az AUTOCLUB TRAVEL utazási- és ügyfélszolgálati irodái 1132 Budapest Visegrádi u / Budapest Rómer Flóris u. 4/A 1 / Budapest Etele út / Békéscsaba Szarvasi út / Debrecen Halköz Üzletház, Simonffy u / Eger Jókai u / Miskolc Győri kapu / / Nyíregyháza Dózsa Gy. u / Pécs Ferencesek u / Szeged Bartók B. tér / Székesfehérvár József A. u. 2/A 22 / Zalaegerszeg Alsóerdei út 3/A 92 / ÉSZAK-MAGYARORSZÁG EGER 18 EGERSZALÓK 18 NOSZVAJ 19 MISKOLC-LILLAFÜRED 19 MISKOLCTAPOLCA 19 FELSŐTÁRKÁNY 19 SZILVÁSVÁRAD 20 TOKAJ 20 SÁROSPATAK 20 VÁSÁROSNAMÉNY 21 AGGTELEK 21 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE BUDAPEST 21 VISEGRÁD 22 DOBOGÓKŐ 22 KESZTÖLC 22 UTAZÁSI FELTÉTELEK 23 ENGEDÉLYSZÁM: R-0199/1992/1999 Felelős kiadó: Autoclub Travel-Czeiszing Miklós Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Poster Press Kft.

6 NYUGAT-MAGYARORSZÁG GYŐR Magyarország műemlékekben második leggazdagabb vidéki városa. A történelmi korokat idéző templomok, paloták, múzeumok, belvárosi sétára invitálják a látogatót. Győr, a négy folyó - a Duna, Rába, Marcal és Rábca - városa több szabadtéri stranddal, uszodával várja a vízi sportok szerelmeseit. HOTEL RÁBA*** Fekvés: Győr történelmi belvárosában, a sétálóutca elején található, az M1-es autópályáról könnyen megközelíthető. Szolgáltatás: 24 órás portaszolgálat, étterem, söröző, éjszakai bár, mosoda, masszázs, fodrászat, manikűr, infra szauna, szauna. Parkolóház 200 m-re a szállodától. Elhelyezés: kényelmes szobákban, melyek zu/ WC-vel, színes TV-vel, telefonnal, rádióval, minibárral felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 12 éves korig a szállás a szülőkkel egy szobában ingyenes, reggeli 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves korig -50%, főétkezés 12 éves korig -50%. A kedvezmény az Együtt a család ajánlatunkra nem vonatkozik. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 300,-/. fő/2 éj Pihenő napok kétágyas szobában , , ,- egyágyas szobában , , ,- Együtt a család 2 felnőtt és 2 (max. 12 éves) gyermek részére család/2 éj családi szobában , , ,- Gyermekár a szülő szobájában 12 éves korig: 5 300,-/csomag A csomag tartalma: két éjszaka félpanziós ellátással, 1 belépőjegy a Gyógy-, Termál- és Élményürdőbe vagy 20 perc frissítő masszázs a szállodában, 6 perces szolárium használat és szauna használat. A csomag tartalama: 1 látogatás a győri állatkertben, 1 sétakocsikázás Győr barokk belvárosában, 1 belépőjegy a Gyógy-, Termál- és Élményfürdőbe. AMSTEL HATTYÚ FOGADÓ*** Fekvés: a történelmi belvárostól néhány percnyi sétára, a Mosoni-Duna partján található. Szolgáltatás: étterem, söröző, fedett terasz, grill terasz, központi széf, szauna, mosoda, horgászati lehetőség, tenisz, kikötő, csónakázás, sporteszköz kölcsönzés, darts, rex-asztal, lengőteke, csocsó, zárt ingyenes parkoló. Elhelyezés: egy-, kettő- illetve háromágyas szobákban, melyek mindegyike zu/wc-vel, telefonnal, TV-vel, minibárral felszerelt. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy ágyon ingyenes, 3-12 éves korig -50% kétágyas szobában 7 800, ,- egyágyas szobában , ,- háromágyas szobában 7 300, ,- Családi kikapcsolódás a Mosoni-Duna partján Két felnőtt és két 12 éven aluli gyermek részére között 4 nap/3 éj A csomag tartalma: érkezéskor welcome drink, gyerekeknek apró ajándék, félpanziós ellátás, 2 fürdőbelépő/család a győri Termál- és Élményfürdőbe, ingyenes szauna használat a fogadóban, naponta friss újság, a fogadó szabadidős felszereléseinek használata, 1 x felnőtteknek ötórai tea, gyerekeknek kakaó-party, séta a történelmi belvárosban idegenvezetővel Részvételi díj: ,-/család KŐSZEG Országunk csodáinak egyike a történelmében és műemlékeiben gazdag kisváros, Kőszeg. Az ide látogatót megérintheti a középkor varázslatos hangulata, a szinte érintetlen természeti környezet szépsége és egyedülálló klímája. HOTEL ÍROTTKŐ*** Fekvés: a szálloda a történelmi hangulatú város romantikus fõterén található. Szolgáltatás: 24 órás portaszolgálat, lift, drinkbár, kávézó, étterem, nyaranta kerthelyiség, kártya- és könyvtárszoba, internet, konferencia terem, wellness részleg, fodrászat, kozmetika, szolárium, pedikűr, masszõr, ajándékbolt és kerékpárkölcsönző. Parkolás: térítés ellenében 700,-/nap. Elhelyezés: a szobák mindegyike fürdõszobás, telefonnal, színes televízióval, rádióval és minibárral felszerelt. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 12 év alatt a szülőkkel egy szobában a szállás ingyenes, a reggeli 400,-/gyermek/alkalom, félpanzió 1 000,-/gyermek/alkalom. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 360,-/, háziállat térítés ellenében vihető, 1 500,-/éj és ünnepek kétágyas szobában 9 900, , ,- egyágyas szobában , , ,- félpanzió 2 700,- Ünnepek: március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., őszi szünet, november 1., karácsony, szilveszter Ünnepek Kőszegen: április 24. szőlő jövések könyve Szent György nap, kőszegi szüret, október 21. Orsolya napi gasztronómiai vásár. 4

7 NYUGAT-MAGYARORSZÁG ALPOKALJA PANZIÓ HU0804 Fekvés: a panzió az osztrák határ közelében, a 87-es főút mellett 2 épülettel várja az ide látogatókat. A főépület ban épült, az új szárnyat pedig 1998-ban nyitották meg. Szolgáltatás: parkoló, játszótér, szauna. Elhelyezés: két- vagy háromágyas szobákban, melyek mindegyike zu/wc-vel, TV-vel, telefonnal felszerelt. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/. Háziállat térítés ellenében vihető és és ünnepek kétágyas szobában 5 600, ,- háromágyas szobában 4 800, ,- egyágyas felár 2 900, ,- pótágy (vastagabb szivacs) 2 500, ,- félpanzió 2 300, ,- Ünnepi időszakok: , , , , SOPRON A Hűség városa Magyarország nyugati határa mellett, az Alpok lábánál található. Az ország egyik legősibb ékszerdoboza. A város egyesíti magában a múltat és a jelent, hidat alkotva az ország és nyugati szomszédai között, kaput nyit a hozzánk látogató külföldi vendégek előtt, mint azt a város címere is jelképezi. HOTEL FAGUS**** Fekvés: Sopron legszebb részén, csodálatos környezetben, a Lővérek erdeiben helyezkedik el, mely kitűnő lehetőséget nyújt a pihenni, sportolni vagy regenerálódni vágyó vendégeinknek egyaránt. Szolgáltatás: 900 m 2 -es wellness részleg: nagyméretű medence, gyermekmedence, pezsgőfürdő, szauna, gőzfürdő, sóbarlang, szolárium, squash pálya, fitness részleg. Elhelyezés: kényelmes, légkondicionált szobákban, melyek zu/wc-vel, praktikus kialakítású szekrényekkel, pipereasztallal, TV-vel, telefonnal, minibárral, internet csatlakozással, széffel, hajszárítóval és erkéllyel felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 0-6 évig pótágyon ingyenes, 0-14 évig külön szobában -30%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 340,-/fő/nap. Aktív wellness napok 3 nap/2 éj között A csomag tartalma: 1 éjszaka szállás erkélyes, légkondícionált deluxe szobában, félpanzió, fürdőköpeny használat, érkezéskor üdvözlőital, 1 aromaolajos masszázs (20 perc), reggeli torna, 9 perc szolárium, a wellness centrum korlátlan használata, a gyermekeknek játszótér és Mini Klub. Részvételi díj: deluxe kétágyas szobában: ,-/fő/csomag deluxe egyágyas szobában: ,-/fő/csomag HOTEL LŐVÉR**** Fekvés: a Lővérek Sopron legelőkelőbb üdülő negyede, melynek varázsát a csendes erdők, fenyvesek, tölgyesek, gesztenyések, a májusi gyöngyvirág és az augusztusi ciklámen adja. Szolgáltatás: wellness részleg: úszómedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, Emporium wellness & beauty központ, Clarins kozmetika, pihenőpark. A gyermekeket homokozóval és kerti játékokkal felszerelt játszótér várja. Elhelyezés: kényelmes szobákban, melyek erkéllyel, zu/wc-vel, színes TV-vel, minibárral, telefonnal, rádióval felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 12 év alatt pótágyon a szállás ingyenes. A reggeli 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves kor között -50%, a főétkezés 12 éves korig 50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 340,-/. min. 2 éj kétágyas szobában , , ,- egyágyas szobában , , ,- Kiegészítő csomagok (szobaárakon felül fizetendő) csomag/fő Wellness napok ,- Mézes kényeztetés ,- Feszes formák a Holt-tenger erejével ,- Wellness napok: 2 masszázs, 1 gyógynövényes pakolás, 20 perc szolárium, fürdőköpeny használat. Mézes kényeztetés: 1 Clarins Pro-Active testradírozó kezelés, 1 Clarins aromaterápiás fürdő, 2 mézmasszázs, fürdőköpeny használat. Feszes formák a Holt-tenger erejével: 1 méregtelenítő iszappakolás vagy bőrfeszesítő cellulit kezelés, 1 bőrmegújító vagy feszesítő masszázs tengeri sóval és olajjal vagy iszappal és krémmel, 1 holt-tengeri sófürdő, fürdőköpeny használat. Nem csak a 20 éveseké a világ - nyugdíjas kedvezmény!! 6 nap/5 éj, vasárnaptól péntekig foglalható 5 éj/fő és egy- és kétágyas szobában , , ,- A csomag tartalma: szállás félpanziós ellátással, korlátlan teafogyasztás a teabárban, 2 Kneipp kezelés, életmód tanácsadás, uszoda, szauna, pezsgőfürdő, speciális nyugdíjas torna, erdei séta vezetővel, Danubius Premier Fitness Klub használata, igény esetén transzfer a vasútállomástól (oda-vissza). Ünnepi pihenés 4 nap/3 éj fő/csomag ; ; ; ; ; háromágyas szobában ,- kétágyas szobában ,- egyágyas szobában ,- A csomag tartalma: szállás félpanziós ellátással, uszoda, szauna és pezsgőfürdő használat, részvétel a napi tornaprogramokon és a Danubius Premier Fitness Klub használata. 5

8 NYUGAT-MAGYARORSZÁG HUNGUEST HOTEL SZIESZTA*** Fekvés: a szálloda a Lővérek egyik legszebb pontján helyezkedik el, egy gyönyörű park közepén, a városközponttól 15 percre. A szálloda erkélyes szobáiból pompás kilátás nyílik az erdőre. Szolgáltatás: étterem, drink bár, lift, széf, wellness részleg: élményfürdő, pezsgőfürdő, gőzfürdő, szauna, fitness terem, Szieszta Szépség Sziget, szolárium, masszázsok, ingyenes belépő a szállodától 5 percre lévő Lővér uszodába, nyáron a Fertő-tóra, Tómalom fürdőre. A szálloda parkjában 6 db salakos teniszpálya is található. Elhelyezés: standard szobában, mely fürdőszobával, TV-vel, telefonnal, minibárral, erkéllyel felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Parkolás: zárt, kamerával megfigyelt parkolóban. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Háziállat térítés ellenében vihető 2 000,-/éj kétágyas szobában 8 600,- félpanzió 2 900,- Kedvezményes kikapcsolódás fő/3 éj félpanzióval kétágyas szobában ,- pótágy ,- 5 éjszakás üdülés fő/5 éj félpanzióval kétágyas szobában ,- pótágy ,- Ünnepek fő/3 éj félpanzióval, ünnepi vacsorával , között között kétágyas szobában , ,- pótágy , ,- KAZAMATA PANZIÓ HU0804 Fekvés: Sopron belvárosában található, pár percre a központtól. Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható, ill. háromágyas zu/wc-s, telefonos, színes TV-s szobákban. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: egy gyermek szállása a szülőkkel egy szobában 6 éves korig ingyenes. Parkolás: a panzió előtt ingyenesen. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 340,-/. Egyéb: a csomagok esetén gyermekkedvezmény nem vehető igénybe kétágyasban 6 600,- egyágyasban 8 700,- háromágyasban 5 900,- pótágy 5 300,- félpanzió 1 900,- Ünnepek fő/csomag félpanzióval kétágyasban egyágyasban pótágyon /3 éj , , , /4 éj , , , /3 éj , , , /5 éj , , , /4 éj , , ,- A csomag tartalma: a Schönbrunni Kastély megtekintése bécsi városnézéssel és vásárlási lehetőséggel vagy belépő a Vital rekreációs központba. BÜKFÜRDŐ Bükfürdő Magyarország észak-nyugati részén, az Alpok lábánál fekszik. Nevét mára világhírű gyógyfürdője tette mind Magyarországon, mind pedig külföldön ismertté. Az osztrák határ közelében fekvő Szombathelytől 27 km, Soprontól 47 km távolságra helyezkedik el. APARTMAN HOTEL** Fekvés: Bükfürdő központjában, közvetlenül a gyógyfürdőnél. Szolgáltatás: 24 órás recepció, ébresztőszolgálat, parkolás, központi széf, játszótér, kártyaterem, napozóterasz, 80 fős konferenciaterem, fogászat. Elhelyezés: két- és négy személyes apartmanokban, melyek fürdőszobával, felszerelt teakonyhával, hűtőszekrénnyel és edényekkel rendelkeznek. A szobákban rádió, színes TV és telefon található. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: pótágyon 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves korig -50% a pótágy árából. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Háziállat vihető 1 000,-/éj. apartman/éj egyszobás apartman 1 fő részére 7 400, , ,- egyszobás apartman 2 fő részére , , ,- 1,5 szobás apartman 4 fő részére , , ,- pótágy 5 500, , ,- apartman/7 éj 7 éjszakás üdülés egyszobás apartman 1 fő részére , , ,- egyszobás apartman 2 fő részére , , ,- 1,5 szobás apartman 4 fő részére , , ,- pótágy , , ,- 6

9 NYUGAT-MAGYARORSZÁG BÜK A kb lakosú város Magyarország nyugat-dunántúli idegenforgalmi régiójában található. A felbecsülhetetlen értékű hévízkincs, szubalpin klíma, a látnivalókban gazdag környezet, a gondozott településkép és a magas színvonalú szolgáltatások gondoskodnak arról, hogy a vendégek nyugodt körülmények között gyógyuljanak és pihenjenek a vidéken. WELLNESSHOTEL PIROSKA*** Fekvés: a családi tulajdonban lévő hotel Bükfürdőtől 2 km-re található. A szálloda épületkomplexuma egy főépületből és egy udvari épületből áll. Szolgáltatás: étterem, wellness részleg (élményfürdő, pezsgőfürdő, tepidárium, aromaterápia, szauna világ, masszázs, gőzfürdő, színterápia), fitness terem, biciklikölcsönzés, zárt, ingyenes parkoló, naponta többször közlekedő hotelbusz a szálloda és a gyógyfürdő között. Elhelyezés: egy- és kétágyas szobákban, vagy lakosztályban. Minden szobához zu/wc, TV, telefon, széf és minibár tartozik. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Kedvezmény: 5 éves korig ingyenes, 5-12 éves korig szülőkkel egy szobában -50% reggelivel félpanzióval kétágyas szobában 9 500, ,- egyágyas szobában , ,- Csomagok: Relax hétvége 3 nap/2 éj A csomag tartalma: 2 éjszaka szállás félpanzióval, 1 hátmasszázs, fürdőköpeny használat, fitness terem és élményfürdő használat. Részvételi díj: ,-/fő kétágyas szobában. pótágy 3 300, ,- 2 fős lakosztályban , ,- Wellness napok 4 nap/3 éj A csomag tartalma: 3 éjszaka szállás félpanzióval, 2 gyógyfürdőbelépő, fürdőköpeny használat, fitness terem és élményfürdő használat. Részvételi díj: ,-/fő kétágyas szobában. A csomagoknál az egyágyas felár 2 900,-/. SÁRVÁR Vas megye egyik legszebb kisvárosa a Rába parton fekszik. A középkori Nádasdy vár, a növényritkaságokban gazdag botanikus kert és számos egyéb kultúrtörténeti emlék várja az ide látogatókat. A hét tóból álló csónakázó tó, a Rába part, a Vadkert, az erdős-ligetes városkörnyék minden korosztály számára tartogat látnivalót. HOTEL ARBORÉTUM*** Fekvés: a szálloda a belvároshoz és a gyógyfürdőhöz is egyaránt közel, a sárvári Arborétum mellett található. Csendes helyen, barátságos környezetben várja vendégeit. Szolgáltatás: étterem, kávézó, drink bár, konferencia terem, bicikli kölcsönzés. Gyermekes családok részére a szobák egy része pótágyazható, a legkisebbeknek pedig ingyenes babaágy biztosított. Parkolás: ingyenes, zárt parkolóban. Elhelyezés: egy-, kettő-, vagy négyágyas szobákban, melyek mindegyike TV-vel, telefonnal, zu/wc-vel és minibárral felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 2-14 éves kor között pótágyon -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/. Sárvári élmény napok 4 nap/3 éj Relax csomag 3 nap/2 éj fő/csomag kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- pótágy ,- félpanzió/nap 2 700,- A csomag tartalma: üdvözlőital, 1 fürdőbelépő, 1 belépő a Nádasdy vár múzeumába, 1 belépő a sárvári Arborétumba, fél napos kerékpár használat, idegenforgalmi adó. fő/csomag kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- gyermekár (2-14 év között pótágyon) 7 500,- pótágy ,- félpanzió/nap 2 700,- A csomag tartalma: üdvözlőital, 2 fürdőbelépő és idegenforgalmi adó kétágyas szobában 7 700, ,- egyágyas szobában , ,- apartmanban (4 ágyas) 5 900,- félpanzió 2 700,- pótágy 4 900,- ZALAKAROS Magyarország dél-nyugati részén, 30 km-re a Balatontól található a 750 éves múltra visszatekintő, termálvizéről és gyógyfürdőjéről Európa szerte híres kisváros, Zalakaros. A települést a 30 éve feltárt termálvíz kincse tette nemzetközileg ismertté. HOTEL KAROS SPA**** SUPERIOR Fekvés: a szálloda Zalakaros szívében fekszik. Szolgáltatás: Spa-, Gyógy és Egészségcentrum, Alma Spa- Wellness Világ 4000m 2 -en : pezsgőfürdő, élményfürdő, termálmedence, finn szauna, gőzszauna, bioszauna, jégbarlang, test-, arc- és wellness kezelések, masszázsterápia, gyógyfüves fürdő, gerinctorna, illóolajos fürdő, iszappakolás, légzésterápia, fényterápia, aromaterápia, talpmasszázs, masszázsok. Elhelyezés: superior szobákban, melyek mindegyike káddal és/vagy zu-val, WC-vel, bidet-vel, hajszárítóval, széffel, telefonnal, TV-vel, minibárral, internet csatlakozással felszereltek és egyedileg klimatizálhatóak. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: a szülőkkel egy szobában 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig a pótágy árából és a félpanziós ellátásból -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, parkolás kültéri, zárt parkolóban 800,-/éj, vagy mélygarázsban, mely 1 600,-/éj. Háziállat térítés ellenében vihető. Kiemelt időszakok superior kétágyas szobában , ,- pótágy ,- félpanzió 7 500, fő/3 éj félpanzióval superior kétágyas szobában ,- 7

10 NYUGAT-MAGYARORSZÁG MENDAN THERMAL HOTEL**** & AQUALAND Fekvés: a szálloda Zalakaros központjában, közvetlenül a városi fürdő szomszédságában található. Szolgáltatás: aqualand: úszómedence, élménymedence, termálvizes medence, pezsgőfürdő; wellness részleg: szaunák, gőzfürdő, bioszauna, szépségfarm, reggeli torna. Elhelyezés: standard vagy superior szobában, stúdióban és apartmanban. A szobák mindegyike bio-ággyal, zu/wc-vel, telefonnal, rádióval, plazma TV-vel, minibárral, széffel, hajszárítóval, törölközővel felszerelt. Némelyik superior szobában kihúzható bőr ülőgarnitúra is van. A stúdió és az apartman teakonyhával is kiegészül. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig a szállás büféreggelivel ingyenes, a félpanzió 2 900,-/gyermek/éj, a teljes panzió 4 800,-/gyermek/éj. Ahány teljes árat fizető vendég lakik a szobában, annyi gyermekkedvezmény vehető igénybe. Helyszínen fizetendő: parkolás őrzött parkolóban: 700,-/autó/nap, idegenforgalmi adó: 320,-/fő/nap. fő/3 éj félpanzióval standard kétágyas szobában Ünnepek / / ,- stúdióban ,- superior kétágyas szobában ,- Relax napok fő/3 éj , hétköznap hétvége hétköznap hétvége standard kétágyas szobában , , , ,- stúdióban , , , ,- superior kétágyas szobában , , , ,- egyágyas felár ,- A csomag tartalma: 3 éjszaka szállás félpanzióval, üdvözlő ital, wellness részleg használata, fürdőköpeny használat, nordic walking, reggeli torna, vízi torna, gerinctorna, 5 tibeti jógagyakorlat. LENTI Lenti az ország és Zala megye délnyugati csücskében, a szlovén, a horvát és az osztrák határ közelében három tájegység találkozásánál fekszik. A város büszkesége a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark, mely 4 hektár zöld területen 5 szabadtéri és 3 fedett medencével várja a látogatókat. VÖRÖSMARTY VENDÉGHÁZ HU0804 Fekvés: a vendégház a termálfürdőtől 500 m-re található. Szolgáltatás: parkolási lehetőség. Elhelyezés: apartmanokban max. 5 fő részére, melyek zu/wc-vel, TV-vel, felszerelt konyhával rendelkeznek. Ellátás: önellátás. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó apartmanban 4 900,- FERTŐD A Fertő-Hanság Nemzeti Park határán fekvő település kitűnő célpont a kirándulni, pihenni vágyóknak. Elsősorban az Eszterházy-kastély vonzza e tájra a látogatókat, kevesen tudják, hogy a Világháborús emlékmű, a Szent Kereszt és a Szent András templomot is érdemes megtekinteni. DORI HOTEL-CAMPING Fekvés: az Eszterházy-kastély szomszédságában fekszik. Szolgáltatás: büfé, játékterem, szauna, kerékpár kölcsönzés, szalonnasütő helyek, ping-pong, billiárd, csocsó. Elhelyezés: egy-, két- és háromágyas szobákban, melyek zu/wc-vel, TVvel és minibárral felszereltek, illetve 7 személyes faházakban, melyek zu/wc-vel, TV-vel, teakonyhával, terasszal rendelkeznek. Ellátás: szállodai szobák esetében reggeli, faházak esetében önellátás. Kedvezmény: 3 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/fő/nap és ünnepi hétvégék kétágyas szobában 5 500, ,- háromágyas szobában 4 800, ,- egyágyas szobában 7 300, , és ünnepi hétvégék 7 fő/faház esetén 3 400, ,- 6 fő/faház esetén 3 500, ,- 5 fő/faház esetén 3 600, ,- 4 fő/faház esetén 3 700, ,- 8

11 NYUGAT-MAGYARORSZÁG ÖTTEVÉNY A Mosoni-Duna jobb partján és a Rábca folyó kiöntése között helyezkedik el. A településen járva érdemes megtekinteni a Római Katolikus templomot, a Hősök emlékművét és a Kálváriát is. FÖLDVÁRY KASTÉLYSZÁLLODA*** Fekvés: a Földváry Miklós által 1870-ben építtetett szép úrilak a Budapest - Bécs főútvonal mentén található. Szolgáltatás: étterem, kávézó, terasz, kerékpár kölcsönzés, finn szauna, fitness gépek, darts, billiárd, borozó, kerti grill, lengőteke, 4 hektáros park, ingyenes zárt parkoló. Elhelyezés: egy-, két-, háromés négyágyas szobákban, melyek zu/wc-vel, TV-vel, telefonnal és minibárral felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves korig a szülőkkel egy szobában -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/fő/nap. Minimum tartózkodási idő: 2 éj kétágyas szobában 5 700,- háromágyas szobában 4 900,- négyágyas szobában 4 400,- egyágyas szobában 8 800,- félpanzió felár 2 500,- CSÖDE Csöde Zala megye felső csücskében a Zala folyó partján az Őrség kapujában helyezkedik el. Nyáron a közeli Vadása-tó és a Borostyán-tó kínál fürdőzési, csónakázási, szörfözési lehetőséget. SÁRKÁNY BIO PANZIÓ HU0804 Fekvés: a panzió Felsőcsödén az erdő közepén egy irtásra épült. Természetes anyagok felhasználásával a helyi népi építészeti hagyományok és a korszerű építészeti megoldások szerencsés ötvözeteként épült. Szolgáltatás: szabadtéri úszómedence, szauna, játszótér, homokozó, focipálya, kerékpárkölcsönzés. Elhelyezés: kétágyas zuhanyzós szobákban és apartmanban, mely 3 szobával, fürdőszobával és társalgóval rendelkezik. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: a szülőkkel egy szobában 3 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 250,-/ kétágyas szobában 5 400, ,- háromágyas szobában 5 200, ,- négyágyas szobában 4 500, ,- hat fős apartmanban 5 600, ,- félpanzió felár 2 400,- ŐRISZENTPÉTER, KOVÁCS SZER Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek Innen a táj neve Õrség. Az Őrség központi, városi ranggal rendelkező települése Őriszentpéter. A település gazdag épített örökséggel rendelkezik. Legrégibb épülete a XIII. század elején épült Római Katolikus Plébániatemplom, melynek védőszentje Szent Péter apostol, a város névadója. A település másik védett temploma a Városszeren található későbarokk Református templom, mely 1790-ben épült. Ezen kívül számos régi épület őrzi a jellegzetes őrségi népi építészet elemeit. Ezek többnyire védelem alatt álló lakóházak. SZEKERES PORTA HU0804 Szolgáltatás: gyermekbarát játék- és lovaglási lehetőségek, vadászat, horgászat, malacsütés, borkóstolók. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek saját fürdőszobával rendelkeznek és 4+1 személyes apartmanokban, melyeknek saját konyhája is van. Ellátás: igény szerint reggeli vagy félpanzió saját termelésű, vagy a környékről beszerzett friss háztáji vagy bio alapanyagokból készült ételek. Kedvezmény: a szülőkkel egy szobában 3 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kétágyas szobában 4 900,- apartman/éj ,- reggeli 1 200,- vacsora 2 500,- 9

12 BALATON ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI Balatonalmádi a Balaton északi partjának egyik festői szépségű üdülőhelye. Igazi vonzereje a természeti, mediterrán jellegű környezete, a nyolc kilométernyi amfiteátrum szerű part, a permi homokkő-sziklák karéjozta domboldalak. Ha végigsétálunk a girbe-gurba utcácskákon és megmásszuk az Öreghegy meredek lejtőit, felfedezhetjük, mi vonzotta ide a kiművelt emberfőket. Mesélnek erről a sétányok a parkban, s a domboldalakon az utcanevek és a villák. NEREUS PARK HOTEL*** HU0601 Fekvés: Balatonalmádiban a 71. számú útról jól megközelíthető helyen fekszik, a busz- és vasútállomástól 10 perces sétával elérhető. A szálloda közvetlenül a Balaton partján található egy 2 hektáros parkosított területen. Szolgáltatás: étterem, gyermekmedence, játszótér, homokozó, saját vitorláskikötő. Elhelyezés: kétágyas classic szobában, mely zu/wc-vel, TV-vel, hűtőszekrénnyel rendelkezik. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 4 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 4-12 éves korig -50%, éves korig -25%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 330,-/ és ünnepnapok classic kétágyas szobában 7 900, ,- félpanzió felár 2 500,- BALATONFÜRED Balatonfüred gyönyörű tengerünk egyik legkedveltebb üdülőhelye. Nemzetünk nagyjai is szívesen múlatták itt idejüket, többek között Jókai Mór és Blaha Lujza is. Kellemes kikapcsolódást nyújt andalogni a Tagore sétányon vagy kirándulni a környéken. HOTEL ANNABELLA*** Balatoni hétvége minimum két éjszaka tartózkodás péntektől vasárnapig standard kétágyas 8 800, , , ,- szobában Heti hatos és Heti ötös 7 éjszaka 6 és 5 éj áron fő/csomag Heti hatos Heti hatos Heti hatos Heti ötös standard kétágyas szobában , , , ,- HU0601 Fekvés: a Balatontól 50 m-re, a Tagore sétány mellett található. Szolgáltatás: étterem, kávézó, söröző, drink bár, medencék, szauna, strandbelépő, parkoló. Elhelyezés: kétágyas standard szobákban, melyek zu/wc-vel, TVvel, telefonnal, minibárral felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 5 éves korig ingyenes, 5-12 éves korig 50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 340,-/. Egyéb: a szálloda március 27-től október 13-ig tart nyitva. A csomagok tartalmazzák: a szauna, az uszoda és parkoló használatát valamint a strandbelépőt. BADACSONYTOMAJ A Badacsony... a Balaton Bazaltkoszorús Királya Minden, amit a természetben szépnek ismerünk, csodálatosképpen együtt van itt, a Badacsony környékén. Mindenből ízelítőt kapunk, tengerből, gyönyörű, büszke hegyekből, omlatag öreg várakból, napsütötte, dalos szőlős déli lankákból. A monda szerint óriások játszottak itt valaha, játékos kockákkal, kúpokkal, dombokkal, labdázó óriások, Vulcanus fiai, akik valami hirtelen intésre elvonultak e földről, s itt hagyták szeszélyes összevisszaságban a játékaikat." CLUB HOTEL BADACSONY*** HU0601 Fekvés: a szálloda Badacsonytomajon festői környezetben, közvetlenül a Balaton partján található. Szolgáltatás: belső udvar, terasz, étterem, angol söröző, nyáron hajóbár, temperált vizű kültéri úszómedence. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek zu/ WC-vel, TV-vel, telefonnal felszereltek. Ellátás: reggeli. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kétágyas szobában 6 900, , , ,- pótágyon 5 700, , , ,- félpanzió felár 2 900,- BALATONVILÁGOS A Balaton déli partjának kapuja, vízminősége kiváló, vízmélysége sekély, több száz méteren biztonságosan élvezhetik a vizet az úszni nem tudók is. Érdekes a település elnevezésének eredete, Aliga egy csárdáról kapta a nevét, Világos pedig az itteni föld világos színéről. A legszebb kilátás a Panoráma kilátóból nyílik, ahol Mészöly Géza és Csók István festőművészek merítettek ihletet balatoni képeikhez. DALMA PANZIÓ HU0602 Fekvés: közvetlen a Balaton partján található, saját partszakasszal rendelkezik. Szolgáltatás: szauna, szolárium, ping-pong asztal, asztalifoci, napozó terasz, saját stég, telefon, telefax, internet, kerékpár- és csónakbérlés, zárt parkoló, széf, étterem, drink bár. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek hűtőszekrénnyel, TV-vel, telefonnal, zu/ WC-vel felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 5 éves korig ingyenes, 5-12 éves korig 50% szülőkkel egy szobában. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 300,-/fő/nap. Akciós ajánlat 7 nap/6 éj fő/6 éj és kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- pótágy , ,- 10

13 BALATON ÉS KÖRNYÉKE SIÓFOK Siófok Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye. Azzá teszi jó közlekedése, kellemes fürdőzést kínáló sekély vizű partja. Az ide érkező vendégek pihenését, kikapcsolódását a tó lágy vize mellett a látnivalók, a szervezett programok és a szívélyes vendéglátás szolgálja. VILLA MEDITERRANA HU0602 Fekvés: a belváros és a kertváros találkozásánál, a vízparttól kb. 800 m-re található új építésű nemdohányzó apartmanház. Szolgáltatás: kert, medence, parkolóhelyek, fodrász, masszázs, mosási lehetőség, pékáru-szervíz, kerékpár kölcsönzés. Étterem, vásárlási lehetőség 200 m, centrum 100 m, Coca-Cola Beach House 900 m, wellness centrum 500 m, vasútállomás 400 m. Elhelyezés: 2-5 fő elhelyezésére alkalmas fürdőszobával, konyhával, TV-vel, széffel felszerelt apartmanokban és stúdiókban. Ellátás: önellátás, a közelben lehetőség van félpanziós ellátásra is. Kedvezmény: 6 éves korig -50%, 6-10 éves korig -30%, két teljes árat fizető felnőtt után. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó , fős apartmanban 4 800, ,- CSERSZEGTOMAJ (HÉVÍZ) A település a Keszthelyi-hegység délnyugati részén, a Keszthelyt körülvevő dombvonulaton, a Balatontól 4 km-re, Hévíztől 3 km-re fekszik. Lélekszámához viszonyítva rendkívül nagy, emiatt Európa egyik legkülönösebb településeként tartják számon. Hegyközség jellegét a mai napig fenn kívánják tartani. ANDREA WELLNESS PANZIÓ*** HU0602 Fekvés: a háromcsillagos panzió nyugodt, csendes környezetben, egy természetvédelmi terület mellett egy m2 -es területen található, a hévízi gyógyfürdő szomszédságában, amely Hévíztől csak 1500 m-re és Keszthelytől 5 km-re van. Szolgáltatás: fűtött pezsgőfürdő, fodrászat, infrakabin, szolárium, szauna, játszótér, masszázs, kozmetika, pedikűr-manikűr, kerékpárkölcsönzés, a kertben fedett medence, nyugágyak és kerti bútorok, autóbérlési lehetőség, zárt parkoló. Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban, stúdiókban vagy apartmanokban. A kétágyas szobák zu/ WC-vel, sat TV-vel, hűtőszekrénnyel és erkéllyel rendelkeznek. A stúdiók modern berendezésűek, zu/wc-vel, sat TV-vel, erkéllyel és kis konyhával felszereltek. Az apartmanok 2-4 fő elhelyezésére alkalmasak, zu/wc-vel, sat TV-vel, erkéllyel, konyhával és nappalival felszereltek. Kedvezmény: önellátással stúdióban 7 400, , ,- 2 fős apartmanban 7 800, , ,- 4 fős apartmanban 5 600, , ,- büféreggeli felár 1 200,- félpanzió felár 2 300,- 0-4 éves korig a szállás a szülőkkel egy szobában, pótágyon ingyenes; 4-12 éves korig a félpanzióból 1000 Ft kedvezmény. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/. büféreggelivel két- és háromágyas szobában 7 800, , ,- félpanzió felár 2 300,- HÉVÍZ A festői város egyike Európa legjelentősebb fürdővárosainak, melyben a világ legnagyobb, biológiailag aktív gyógytava található. A 4,44 hektár kiterjedésű Hévízitavat tápláló radioaktív kénes víz mintegy 38 méter mélyen lévő forráskráterből tör fel. A forrás bővízű hozamának köszönhetően (80 millió liter naponta) a tó egész vízkészlete két nap alatt teljesen kicserélődik. A víz hőmérséklete nyáron C körül ingadozik és télen sem süllyed 22 C alá, így akkor is élvezhető a fürdőzés, ha egészen hideg a levegő hőmérséklete. ROMANTIK HOTEL KIS HELIKON**** HÉVÍZ HU0601 A szálloda 1936-ban épült a helyi fürdővárosi hagyományok szerint hévízi kőből és eredeti formáját megtartva az elmúlt években teljes felújításra került. Parkjában éves hársfák állnak. Az épületet határoló, természetvédelem alatt álló őspark speciális klímát biztosít. Fekvés: a régmúlt hangulatát idéző szálloda diszkrét eleganciájával és a Minőségi Díjjal kitűntetett szolgáltatásaival, romantikus, csendes környezetben a nyugalom és a pihenés szigete, a termál tótól 5 8 perces sétára. Szolgáltatás: étterem, mediterrán café, értékmegőrző, zárt parkoló, pihenőkert, napozóterasz, napágyak és napernyőhasználat, wellness részleg. Elhelyezés: kétágyas classic vagy superior szobákban, mindegyik zu/wc vel, telefonnal, TV vel, kérésre minibárral felszerelt. A superior szobákhoz erkély vagy terasz is tartozik, valamint fürdőköpeny, hajszárító és gyümölcsbekészítés. Ellátás: reggeli. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 345,-/. Kedvezmények: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig -50% kétágyas classic szobában 7 500,- kétágyas superior szobában 9 400,- félpanzió 2 500,- egyágyas felár 2 500,- Ünnepek , fő/csomag , éj classic kétágyas szobábban ,- superior kétágyas szobában ,- Az ünnepi csomagok tartalma: félpanziós ellátás, korlátlan wellness használat, superior szobában történő elhelyezéskor ezeken kívül köntös használat és érkezéskor gyümölcsbekészítés a szobába. 11

14 BALATON ÉS KÖRNYÉKE ALSÓPÁHOK Alsópáhok Zala megye keleti részén, Keszthelytől négy, Hévíztől két kilométerre található. A községben mintegy 4 km hosszúságban húzódnak a szőlők, pincék. E dombvonulatról csodálatos panoráma nyílik a keszthelyi öbölre és Hévízre. KOLPING HOTEL & SPA FAMILY RESORT**** - BIOHÁZAK HU0601 bioház/éj min. 2 éj 6 fő részére ellátás nélkül , , , ,- A Kolping Hotel 9 hektáros parkjában található 12 különálló, 2 7 személy elhelyezésére alkalmas bioház. A 82 m 2 -es alapterületű házakban házanként 3 hálószoba, két fürdőszoba, lakókonyha, terasz található. A házak vályogból készültek, nádtetővel borítottak, natúr, viaszolt bútorokkal berendezettek. Terasz és körülbelül 400 m 2 - es zöldfelület tartozik hozzájuk, valamint fedett garázs bérlésére is van lehetőség. Felszereltség: a nappaliban telefon, színes TV, kemence található, felszerelt konyha, minden helyiség fűthető. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 270,-/, valamint érkezéskor ,- kaució. A 7. és 8. fő felára: 4 000,-/. Egyéb: az ár tartalmazza az ágynemű, törölköző (létszámnak megfelelően), takarítás elutazáskor, a szálloda fürdő- és wellness részlegének, valamint fitness termének étkezés/fő büféreggeli büfévacsora használatát. felnőtt 2 600, ,- 0-3 éves korig 500,- 600,- 3-5 éves korig 1 200, , Hétvégi ár 5-8 éves korig 1 500, , és , ünnepek 8-12 éves korig 1 800, , éves korig 2 400, ,- Ünnepekkor csak félpanziós ellátással foglalhatók a házak. SÜMEG Sümeg a Bakony délnyugati csücskében, a Keszthelyi-hegységet a Kisalfölddel és a Tapolcai medencével összekapcsoló völgyben, a Balatontól 20 km-re, Veszprém megyében fekszik. A város a Nyugat-Dunántúl egyik barokk gyöngyszeme, ahol a szívesen látott vendég és az itt lakó egyaránt egy hajdanán virágzó kort elevenen őrző és felidéző élettér részese lehet. HOTEL KAPITÁNY**** HU0601 Wellness csomagok: Fekvés: a szálloda közvetlen a Sümegi Vár tövében épült. A történelmi környezetben létesült új szállodaszárny középkori és keleti hangulatú fürdőjével, különleges wellness szolgáltatásaival, télen-nyáron gazdag programkínálatával a nyugalom és felüdülés luxusát kínálja vendégeinek. Szolgáltatás: wellness részleg: medence, infra szauna, finn szauna, gőzfürdő, merülő kád, gyermekmedence használata. Kezelések: gyógyító és frissítő masszázsok, a kényeztető, fiatalító és lazító fürdők illetve a különféle mozgásprogramok. Elhelyezés: kényelmes, légkondícionált szobákban, melyek mindegyike fürdőszobával, hajszárítóval, telefonnal, internet csatlakozással, TV-vel, minibárral felszerelt, valamint fürdőköpeny áll a vendégek rendelkezésére. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 4 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 4-12 éves kor között -30% a szállás és a félpanzió árából. Egyágyas felár: 5 900,-/. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 230,-/. Egyéb: az árak az ünnepi időszakokra nem vonatkoznak! Lovagi pihenés Sümegen 4 nap/3 éjszaka szállás hétvégén (csüt.-vas.) vagy 5 nap/4 éjszaka hétközben (vas.-csüt.) félpanzióval, üdvözlő ital, wellness részleg-, fürdőköpeny- és fitness gépek használata, 1 alkalommal üdítő test masszázs (25 ), Lovagi Torna megtekintése Középkori Lakomával fő/csomag kétágyas szobában , , ,- Fenséges napok - Királyi pihenés 3 nap/2 éjszaka szállás hétvégén (csüt.-vas.) vagy 4 nap/3 éjszaka szállás hétközben (vas.-csüt.) félpanzióval, üdvözlőital, wellness részleg-, fürdőköpeny- és fitness gépek használata, 1 alkalommal klasszikus masszázs (25 ), Lovagi Torna megtekintése Középkori Lakomával fő/csomag kétágyas szobában , , ,- BAKONYBÉL A Magas Bakony erdei között megbúvó település olyan helye az országnak, ahol egy kicsit érződik még a régi korok lehellete. A település és környéke a Bakony legszebb kirándulóhelyeinek egyike. Legismertebb látnivalója a Szent István királyunk által alapított monostor. BAKONY HOTEL*** HU0601 Fekvés: a szálloda a vadregényes Bakony hegységben, Bakonybél határában egy 4 hetáros ősparkban helyezkedik el. Kitűnő lehetőséget biztosít a teljes kikapcsolódásra, kirándulásra és pihenésre. Szolgáltatás: étterem, bababarát szolgáltatások, kenyérsütés, kézműves foglalkozások, pónilovaglás, lovaskocsikázás, ping-pong, billiárd, csocsó, kerékpár kölcsönzés, szauna. Elhelyezés: egy- és kétágyas szobákban, melyek zu/wc-vel, telefonnal, TV-vel, minibárral felszereltek. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 200,-/. 4 nap/3 éj fő/3 éj kétágyas szobában , ,- félpanzió felár/ alkalom 2 900,- Pünkösdi csomag és Kikapcsolódás Május 1-én /3 éj és között 3 vagy 4 éj A csomag tartalma: szállás félpanziós ellátással, hangulatos grillvacsora szombaton, szauna, jacuzzi és infrakabin használat. Részvételi díj: ,-/fő/3 éj ,-/fő/4 éj ,-/gyermek/3 éj ,-/gyermek/4 éj A gyermekkedvezmények 2-12 éves kor között a szülőkkel egy szobában érvényesek. 12

15 DÉL-MAGYARORSZÁG PÉCS Pécs, a magyar mediterráneum legdélebbi városa 2000 éves történelemmel büszkélkedhet. A város területe a római kor óta folyamatosan lakott és a korábban itt élő népek, egymást követő, vagy éppen egymás mellett élő kultúrák kiemelkedő jelentőségű emlékanyagot hagyományoztak ránk, mint például Szent Péter Bazilika, Zsolnay-kút, Zsinagóga, Egyetemi Könyvtár, Minaret. HOTEL CENTRÁL*** HU0701 Fekvés: Pécs központjában, a történelmi belvárostól mindössze néhány lépésnyire található. Szolgáltatás: étterem, casino, parkoló. Elhelyezés: egy-, kétágyas szobákban, illetve maximum négy fő elhelyezésére alkalmas apartmanokban. Az igényes, egyedi berendezésű szobák mindegyikében zu/wc, beépített hajszárító, légkondícionáló, TV, telefon, széf, internet csatlakozási lehetőség és minibár található. Az apartman saját, felszerelt konyhával is rendelkezik. Ellátás: kontinentális reggeli kétágyas szobában 9 300,- egyágyas szobában ,- 3 fős apartmanban 7 300,- 4 fős apartmanban 5 900,- HOTEL PÁTRIA*** HU0701 Fekvés: a szálloda a történelmi belváros szélén található. Szolgáltatás: széf, szobaszervíz, csomagmegőrző, mosoda, étterem, kávézó, saját kert. Elhelyezés: standard, fürdőszobás szobákban, melyek minibárral, TV-vel, rádióval és telefonnal felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 12 éves korig a szállás ingyenes, reggeli 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves korig -50%, főétkezés 12 éves korig -50%. A kedvezmény a Családi pihenés ajánlatra nem vonatkozik. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 200,-/. Ünnepek fő/csomag kétágyas szobában háromágyas szobában egyágyas szobában Pünkösd között3 éj , , ,- Karácsony között 3 éj, meglepetés bekészítés a szobákban , , ,- Szilveszter között 3 éj, gálavacsora , , ,- min.2 éj kétágyas szobában 8 500, , ,- háromágyas szobában 7 900, , ,- egyágyas szobában , , ,- Családi pihenés 2 felnőtt és max. 2 (14 év alatti) gyerek részére család/3 éj családi szobában , , ,- A csomag tartalma: 1 napos múzeumbelépő, 1 alkalomra érvényes városnéző kisvonatjegy és strand vagy terrárium belépő. HARKÁNY Harkány, az ország déli részén, a szubmediterrán klímájú Villányi-hegység lábánál terül el. Pécstől délre, csupán 21 km-re található. HOTEL PLATÁN HU0701 Fekvés: a szálloda nyugodt környezetben, a gyógyfürdőtől 400 m-re fekszik. Elhelyezés: felújított komfort szobákban, melyek zu/wcvel, TV-vel, hűtővel, telefonnal felszereltek, vagy economy szobákban, melyek zu/wc-vel, TV-vel, hűtőszekrénnyel és szerény berendezéssel rendelkeznek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 3 éves korig ingyenes, 3-5 éves korig -70%, 5-10 éves korig -50%, éves korig -25%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Háziállat 1 600,-/éj. Komfort hétvége Harkányban: csütörtöktől vasárnapig 4 nap/3 éj fő/csomag kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- nyugdíjasoknak kétágyas szobában , ,- nyugdíjasoknak egyágyas szobában , ,- A csomag tartalma: szállás félpanziós ellátással komfort szobában, 1 x fürdőbelépő a gyógyfürdőbe, zárt parkoló használat. Csábítás Harkányba 8 nap/7 éj fő/csomag kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- nyugdíjasoknak kétágyas szobában , ,- nyugdíjasoknak egyágyas szobában , ,- A csomag tartalma: szállás economy kategóriás szobában félpanziós ellátással, zárt parkoló használattal. 13

16 DÉL-MAGYARORSZÁG THERMAL HOTEL HARKÁNY**** HU0701 Fekvés: a gyógyszálló a város központjától kb. 500 m-re található. Szolgáltatás: étterem, szobaszervíz, pipere mosoda, úszómedence, szauna és pezsgőfürdő, orvosi vizsgálat, gyógy- és talpmasszázs, elektroterápia, víz alatti sugármasszázs, örvényfürdő, iszappakolás, gyógytorna, mágnesterápia, paraffin-pakolás, szépségcentrum, 3 hektáros park, zárt parkoló. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek zu/wc-vel, telefonnal, TV-vel, hajszárítóval, fürdőköpennyel, minibárral, széffel felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 2-12 éves kor között szülőkkel egy szobában pótágyon a pótágyárból -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 330,-/ kétágyas szobában , , ,- egyágyas felár 5 700, , ,- pótágy 8 300, , ,- félpanzió felár 3 500,- HŐGYÉSZ Tolna megyében, Hőgyészen található az a barokk kastély, amelyet között építtetett Claudius Florimundus Mercy gróf, a Hőgyészi Uradalom egykori tulajdonosa és mely később az Apponyi család tulajdonába került. GRÓF APPONYI KASTÉLYSZÁLLÓ**** HU0701 Fekvés: a kastélyszálló a gyönyörű 5,5 hektáros arborétum közepén fekszik. Szolgáltatás: recepció, szobaszervíz, wellness részleg: úszómedence, gyógyvizes medencék, szaunák, masszázs, Kleopátra fürdő, kozmetikai kezelések. Elhelyezés: a kastélyszobák a 300 éves barokk épületben találhatóak. A szobák berendezése az épület jellegének megfelelő ódon hangulatot tükröz. Az elízium szobák a skandináv stílusú szállodaépületben találhatóak. Minden szoba színes TV-vel, minibárral, telefonnal, szobai széffel és hajszárítóval felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 6 éves korig ingyenes, 6-14 év kor között -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 300/fő/ nap. Háziállat nem vihető. szoba/éj péntektől vasárnapig vasárnaptól péntekig Kastély****szobáiban: kétágyas standard szoba , ,- kétágyas superior szoba , ,- pótágy , ,- Elízium***szobáiban: kétágyas standard szoba , ,- kétágyas superior szoba , ,- pótágy 9 500, ,- félpanzió 4 500, ,- PÉCSVÁRAD A pécsváradi apátság a magyar kereszténység és államalapítás bölcsője volt. Szent István Király 1015-ben látta el Alapító okirattal a monostort, mely emlékhelyen létesült az István Király Hotel. ISTVÁN KIRÁLY HOTEL** HU0701 Fekvés: a szálloda Pécstől 15 kilométerre található és mikro-mediterráni éghajlat jellemzi. A hangulatos palotaszárnyban található az 1000 éves altemplom, a XI. századi bizánci freskó, a múzeum és a kiállítótermek. Szolgáltatás: étterem, recepció, társalgók, az évszaknak megfelelően különböző fakultatív programokat: tenisz, lovaglás, erdei séta, borút, lovasszán-túra, falusi disznóvágás, helyi népművészeti vásár. Elhelyezés: egy- és kétágyas szobákban, melyek zu/wcvel, TV-vel felszereltek. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 2-6 éves korig pótágyon -50%, 6-14 éves korig pótágyon -30%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kétágyas szobában 5 300,- egyágyas szobában 6 400,- pótágy 3 200,- félpanzió felár 1 700,- 14

17 ALFÖLD DEBRECEN Debrecen, a keleti régió kulturális, tudományos és kereskedelmi központja 37 km-re fekszik a Világörökség részét képező Hortobágytól. CIVIS GRAND HOTEL ARANYBIKA**** HU0301 *** classic **** superior *** classic **** superior kétágyas szobában 8 400, , , ,- egyágyas szobában , , , ,- pótágyon , ,- főétkezés 2 800,- Nem csak a húszéveseké a világ 4 nap/3 éj nyugdíjas utasaink részére csomag/fő félpanzióval kétágyas classic szobában ,- egyágyas classic szobában ,- teljes panzió felára 5 000,- Vasárnapi érkezés esetén egy 20 perces illóolajos aromamasszázst adunk ajándékba! Fekvés: a szálloda Debrecen szívében, a Nagytemplom szomszédságában található. Szolgáltatás: wellness részleg: uszoda, jakuzzi, szauna, infraszauna, gőz- és illatkabin, szolárium, masszázs, szépségszalon, hotelszéf. Lovaglás, úszás és strandröplabdázás a Cívis Bika Tanyán. Elhelyezés: classic ill. superior szobákban, melyek zu/wc-vel, telefonnal, minibárral, színes TV-vel és részben erkéllyel felszereltek. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 200,-/fő/nap és őrzött parkoló 2 000,-/éj. Minimum tartózkodás: 2 éj. CÍVIS HOTEL KÁLVIN*** HU0301 Fekvés: a szálloda a történelmi városközpontban, a Református Kollégium és Nagytemplom közelében, a hangulatos Kálvin téri Udvarházban található. Szolgáltatás: szauna, a Cívis Grand Hotel Aranybika medencéjének és jakuzzijának használata, masszázs, pénzváltás, széf, őrzött parkoló, taxi, ajándéküzlet, internet csatlakozás. Elhelyezés: tágas és otthonos szobákban, melyek telefonnal, minibárral, színes TV-vel és teakonyhával, zu/wc-vel felszereltek. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: 6 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 6-12 éves kor között -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 200,-/fő/nap. Háziállat térítés ellenében bevihető: 4 000,-/éj. csomag/fő Cívis hétvége péntektől vasárnapig 3 nap/2 éj kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- pótágyon ,- főétkezés/alkalom 2 200,- A csomag tartalma: 2 éjszaka szállás svédasztalos reggelivel, múzeumbelépő a debreceni Déri Múzeumba, 1 egész napos belépő az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőbe, a szálloda szaunájának és a Cívis Grand Hotel Aranybika Wellness Centrumának korlátlan használata. Ünnepek fő/csomag reggelivel kétágyasban egyágyasban pótágyon Pünkösd /3 éj ünnepi vacsora, bál , , ,- Virágkarnevál /3 éj , , ,- Október /3 éj félpanzió, 1 belépő az Aquaticum , , ,- Mediterrán Élményfürdőbe Karácsony között 2 éj félpanzió, 25-én gyertyafényes vacsora , , ,- Szilveszter között 3 éj szilveszteri vacsora és bál , , ,- AQUATICUM DEBRECEN TERMÁL & WELLNESS HOTEL**** HU0301 Fekvés: a debreceni Nagyerdő szívében, az ország első természetvédelmi területén található. Szolgáltatás: étterem, gyermekfelügyelet, gyermekjátszó, termálfürdő, mediterrán élményfürdő, uszoda és strand, gyógyászat. Elhelyezés: klimatizált erkélyes, fürdőszobás, hajszárítóval, telefonnal, televízióval és minibárral felszerelt kétágyas szobákban és apartmanokban. Minden szoba nem dohányzó. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: 3 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: parkoló, mely 1 000,-/nap. Mediterrán hétvége 3 nap/2 éj fő/csomag kétágyas szobában , ,- 3 fős apartmanban , ,- 4 fős apartmanban , ,- Az ár tartalmazza: 2 éjszaka szállást (péntektől vasárnapig) félpanziós ellátással, a városi termálfürdő, a szabadtéri strand, a fedett uszoda, a mediterrán élményfürdő medencéinek korlátlan használatát (a nyitva tartás függvényében), mediterrán szauna, gőzkamra-, fürdőköpeny, fitness terem használatot, érkezéskor üdvözlőitalt. 15

18 ALFÖLD HAJDÚSZOBOSZLÓ Az Alföld észak-keleti részén, Budapesttől 200 km-re, Debrecentől 20 km-re található. Magyarország egyik leglátogatottabb fürdővárosa. A város méltán érdemelte ki a megtisztelő Reumások Mekkája, A természet patikája vagy A strandolók paradicsoma jelzőket. MÁTYÁS KIRÁLY GYÓGYSZÁLLODA*** HU0301 Fekvés: a szálloda a városközpontban található. Szolgáltatás: a szálloda barlangfürdőjének (gyógyvizes medencék, pezsgőfürdő, merülő medence), finn szaunájának, fitness részlegének, nyáron szabadtéri fürdőjének korlátlan használata. Parkolás: zárt parkolóban 600,-/éj. Elhelyezés: standard kétháromágyas és 4 fős családi szobákban, melyek zu/wcvel, telefonnal, TV-vel felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 3 éves korig a szállás és a reggeli ingyenes, főétkezés 1 éves kortól 1 200,-/fő/alkalom, 3-9 éves korig -30%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 340,-/. Szoboszlói pihenés 6 nap/5 éj fő/5 éj félpanzióval két-, háromágyas és családi szobában , , ,- pótágy gyermekeknek , , ,- fő/csomag Ünnepek két-, háromágyas és családi szobában egyágyas szobában Pünkösd /3 éj , ,- fő/csomag két-, háromágyas és családi szobában 3 napos kiruccanás 3 nap/2 éj , , ,- egyágyas szobában , , ,- pótágy gyermekeknek , , ,- A csomagok tartalma: szállás félpanziós ellátással, a szálloda wellness részlegének használata. Szüret /4 éj , ,- Karácsony /5 éj , ,- Szilveszter között 3 éj , ,- Az ünnepi csomagok tartalma: szállás félpanziós ellátással, ünnepi vacsoraest, a szálloda wellness központjának használata. CÍVIS HOTEL DÉLIBÁB*** HU0301 Fekvés: Hajdúszoboszló központjában, a fürdő mellett található. Szolgáltatás: Délibáb Gyógy- és Wellness Centrum: gyógyvizes medence, pezsgőmedence, szauna, szolárium, termálmedence, infraszauna, jakuzzi, gőz- és illatkabin, masszázs, fodrászat, manikűr, pedikűr, szépségszalon, pénzváltás, hotelszéf, szobaszerviz, mosoda, őrzött parkoló. Elhelyezés: kényelmes classic szobákban, melyek zu/ WC-vel, telefonnal, rádióval, TV-vel, minibárral felszereltek. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: szülőkkel egy szobában 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves kor között -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 300,-/, háziállat bevihető 2 800,-/éj. Délibábos hétvége csomag/fő kétágyas szobában , , ,- egyágyas szobában , , ,- pótágyon , , ,- Ünnepek csomag/fő Pünkösd Karneváli napok Karácsony Szilveszter kétágyas , , ,- szobában ,- egyágyas , , ,- szobában pótágyon , , , ,- Nyugdíjas program-egyágyas felár nélkül fő/7 éj comfort szobában , ,- A hétvégi csomag tartalma: 2 éjszaka szállás félpanzióval, 1 frissítő testmasszázs vagy talpmasszázs, 1 alkalommal fényfürdő vagy szolárium használata, Délibáb Gyógy- és Wellness Központ korlátlan használata, 1 fürdőbelépő a városi fürdő területére. A Pünkösdi csomag tartalma: /3 éjszaka szállás félpanzióval, 1 zenés-táncos ünnepi gálavacsora, 1 frissítő test- vagy talpmasszázs, a Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. A Karneváli napok csomag tartalma: tetszőlegesen 4 éjszaka szállás félpanzióval, 1 frissítő testvagy talpmasszázs, a Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. A Karácsonyi csomag tartalma: között 3 éjszaka szállás félpanzióval, ennek keretében gyertyafényes karácsonyi ünnepi vacsora, dec. 25-én délutáni piknik forralt borral, sült gesztenyével és sült almával, 1 frissítő test- vagy talpmasszázs, 1 szolárium használat, Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. A Szilveszteri csomag tartalma: között tetszőlegesen 4 éjszaka szállás félpanzióval, az év utolsó napján svédasztalos ünnepi zenés-táncos, műsoros gálavacsora, 1 frissítő test- vagy talpmasszázs, a Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. A nyugdíjas csomag tartalma: félpanziós ellátás, frissítő test- vagy talpmasszázs, a Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. 16

19 GYULA ALFÖLD A 800 éves Gyula Magyarország dél-keleti régiójában, Erdély kapujában fekszik. Történelmi hagyományai, szellemi és épített öröksége nyugalmat, szépséget sugároz. Gyógyvize értékes kincs, évente 1 millióan élvezik jótékony hatását, utolérhetetlen hangulatát, szépségét. HUNGUEST HOTEL ERKEL*** HU0301 Fekvés: a szálloda a Várkertben, egy középkori téglavár mellett helyezkedik el, a 20 medencés Várfürdővel egybeépítve. Szolgáltatás: Várfürdő, strand- és gyógyfürdő, gyermekmedencék, pezsgő- és hullámmedence, óriás és kamikáze csúszdák, wellness centrum és gyógyászati részleg. Elhelyezés: kétágyas, fürdőkádas vagy zu/ WC-s az A *** épületben részben pótágyazható, balkonos, a 2001-ben felújított D *** épületben standard és tágas, klimatizált superior szobákban. Mindegyik TV-vel, hűtővel, vagy minibárral és telefonnal felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: szülőkkel egy szobában 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig 50%. Helyszínen fizetendő: parkolás 600,-/éj, fürdőköpeny: 600,-/db/tartózkodás, idegenforgalmi adó, mely 340,-/. Háziállat vihető a komfort szobákba 3 600,-/éj. Gyulai kikapcsolódás min. 2 éj esetén félpanzióval A*** D*** D*** komfort standard superior és A*** D*** D*** komfort standard superior A*** D*** D*** komfort standard superior kétágyas szobában 8 500, , , , , , , , ,- egyágyas szobában 9 500, , , , , , , , ,- pótágyon 7 600, , ,- min. 5 éj esetén félpanzióval kétágyas szobában egyágyas szobában A*** D*** D*** komfort standard superior Gyulai pihenés és A*** D*** D*** komfort standard superior A*** D*** D*** komfort standard superior 6 700, , , , , , , , , , , , , , , , , ,- pótágyon 5 900, , ,- Ünnepek fő/csomag kétágyas standard szobában egyágyas standard szobában Május /4 éj , ,- Pünkösd /3 éj , ,- Október /4 éj , ,- A csomagok tartalma: szállás félpanziós ellátással. CORVIN HOTEL*** HU0301 Fekvés: a szálloda Gyula történeti belvárosában, a méltán híres gyógyfürdőtől 10 percre található. Szolgáltatás: étterem, Corvin Jazz Garden, borklub, különterem, ingyenes parkolás. Elhelyezés: a szobák zu/wc-vel, TV-vel, telefonnal, hűtőszekrénnyel felszereltek. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 340,-/, háziállat bevihető megfelelő kosárban és alommal 1 000,-/éj. szoba/éj kétágyas szoba 1 fő részére ,- kétágyas szoba 2 fő részére ,- háromágyas szoba 3 fő részére ,- háromágyas szobában 2 felnőtt és 1 gyermek részére (2-14 évig) ,- 4 ágyas szoba 2 felnőtt és 2 gyermek részére (2-14 évig) ,- csomag/fő ínyenc vagy ünnepi félpanzióval felnőtt 2-14 éves kor közötti gyermek Pálinkafesztivál között 2 éj , ,- Pünkösd között 2 éj , ,- Augusztus között 2 éj , ,- Kolbászfesztivál között 2 éj , ,- Szilveszter között 3 éj , ,- 17

20 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG EGER Bikavér, Vár, Líceum, gyógyvíz... mind-mind olyan fogalom, melyek méltán tették Egert ismertté. A város azonban nemcsak a múlt emlékeiből él. Hagyományait felelevenítve, adottságait kihasználva nyújt szórakozást a kirándulóknak, a nyaralóknak és a kultúra kedvelőinek. HOTEL EGER*** & PARK**** HU0401 Fekvés: Eger patinás szállodai komplexuma, a belvárosban, a megújult Gárdonyi Géza színház mellett található. Szolgáltatás: wellness részleg: úszó- és élménymedence, pezsgőfürdő, jég-, gőz-, aroma-, fény-, infra-, és sókabin, szauna, fitness terem, pedikűr-manikűr, fodrászat, fogorvosi rendelő, shop, gyermekszoba. Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható szobákban, melyek fürdőszobával, WC-vel, telefonnal, színes TV-vel felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Parkolás: zárt parkolóban 1000,-/ éj. Kedvezmény: pótágyon a szülőkkel egy szobában 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves kor között -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 340,-/fő/ nap. Háziállat térítés ellenében vihető: 2 000,-/éj. Ünnepek a Hotel Egerben*** fő/3 éj , , , , kétágyas szobában ,- Az ünnepi csomagok tartalmazzák a félpanziót és a wellness részleg használatát. Eger relax 5 nap/4 éj fő/csomag kétágyas szobában ,- egyágyas felár/éj 4 500,- A csomag tartalma: félpanzió, személyenként 20 frissítő masszázs, fürdőköpeny, wellness részleg és fitness terem használat. HOTEL SZENT ISTVÁN*** HU0401 Fekvés: a hotel a vár fölötti városrészen, 6 hektáros parkosított zöld területen fekszik. Szolgáltatás: fedett uszoda, pezsgőfürdő, fitness terem, szauna, szolárium, masszázs, orvosi rendelő, kozmetika, fodrászat, sportpálya (kosárlabda, futball), asztali tenisz, minigolf, biliárd, darts, központi széf, őrzött parkoló. Elhelyezés: az öt különálló épületben kétágyas pótágyazható szobák találhatóak, melyekben színes TV, telefon és légkondícionáló valamint minibár biztosított. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 4 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 4-10 éves korig pótágyon -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 340,-/fő/nap. fő éj 4 éj 7 éj 2 éj 4 éj 7 éj kétágyas szobában , , , , , ,- egyágyas szobában , , , , , ,- pótágy , , , , , ,- fő/csomag Ünnepek húsvét, május 1., pünkösd, október 23. / 3 éj augusztus 20., karácsony / 4 éj szilveszter / 4 éj kétágyas szobában , , ,- EGERSZALÓK A mintegy 5800 hektáros egri történelmi borvidék részét képező települést az oklevelek 1248-ban említik először. Az e vidéken honos számos borszőlőfajta mellett itt termelik - mintegy 3200 hektáron - a méltán világhírű Egri Bikavér alapanyagát adó kékszőlő fajtákat is. Egerszalók vonzerejét leginkább természeti adottságainak köszönheti. Legnagyobb nevezetessége a község déli részén a föld mélyéből feltörő hévízforrás. A hegyoldalból lefolyó víz az eltelt évek során egy Európában egyedülálló mészkőlerakódást - Sódombot - alakított ki, amely a fenyőfák övezte táj jellegzetességeként gyönyörű látványt nyújtva az ország egész területéről és külföldről is jelentős számú látogatót vonz. SHIRAZ HOTEL**** HU0401 Fekvés: a szálloda a luxus, a keleti kényelem és az afrikai hangulati elemek keverésével, barátságos környezetben várja vendégeit Egerszalókon. Szolgáltatás: Észak Afrikai Fürdőház: Arab Udvar sósvizű úszómedencés belső napozóudvar, Mór Fürdő beltéri élmény- és kupolás sósvizű masszázsmedence, jégkamra, szauna, Hammamm különböző hőmérsékletű gőzkamrák, élmény zuhanyok, aromakamra, infrakamra, kényterápiás kamra és kupolás pihenőkamra. Maxim kert kerti szaunával és szabadtéri pezsgőfürdővel. Wellness programok: vaníliás-, narancsos- és sós-mézes szauna programok, vízi torna, gimnasztika, Afro dance aerobik, marokkói teáztatás, afrikai vízipipáztatás, Aladdin játszószoba, Ali baba kerti baby játszótér, szeráj tévészoba, internet használati lehetőség, zárt parkoló. Elhelyezés: standard kétágyas szobában, mely zu/wc-vel, telefonnal, LCD TV-vel, minibárral, légkondícionálóval és széffel, hajszárítóval és fürdőköpennyel felszerelt. A szállodában minden szoba nemdohányzó! Ellátás: svédasztalos reggeli. Aladdin családi csomag A csomag tartalma: 3 vagy több éjszaka standard kétágyas szobában, 2 óra gyermekfelügyelet előzetes időpont egyeztetéssel az Aladdin játszószobában, minden este gyertyafényes svédasztalos vagy négyfogásos vacsora, a Shiraz szolgáltatások ingyenes használata, a szállodai programokon való részvétel lehetősége és az idegenforgalmi adó. Kedvezmény: 6 év alatti gyermekeknek pótágyon, gyermekmenüvel ingyenes, 6-14 éves kor között pótágyon 8 900,-/, 14 év felett pótágyon ,-/. Részvételi díj: ,-/ Sehrezád wellness csomag A csomag tartalmazza: 3 vagy több éjszakát standard kétágyas szobában, minden este gyertyafényes svédasztalos vagy négyfogásos vacsorát, hölgyeknek Gerard s csokoládés masszázs, uraknak janicsár masszázs 35 percben, a Shiraz szolgáltatások ingyenes használatát, a szállodai programokon való részvétel lehetőségét és az idegenforgalmi adót. Kedvezmény: 2 év alatt reggelivel ingyenes, 2-14 éves korig pótágyon 8 900,-/, 14 év felett pótágyon ,-/. Részvételi díj: ,-/ 18

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014 ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN HÉVÍZ HOTEL PANORÁMA*** (8380 Hévíz, Petőfi u. 9.) ELHELYEZÉS: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai szobában, televízióval, telefonnal, minibárra,

Részletesebben

HEGYVIDÉKI NYÁR BELFÖLDÖN 4 7 napos csomagajánlatok a 2012.nyári vakációra

HEGYVIDÉKI NYÁR BELFÖLDÖN 4 7 napos csomagajánlatok a 2012.nyári vakációra HEGYVIDÉKI NYÁR BELFÖLDÖN 4 7 napos csomagajánlatok a 2012.nyári vakációra MÁTRA - PARÁDFÜRDŐ ERZSÉBET HOTEL*** Érvényes: 2012.07.09-08.17.között, 6 éjszakás foglalással, a hét bármely napján Ár: 9.900

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

BALATONI VAKÁCIÓ CLUB ALIGA*** - BALATONVILÁGOS-ALIGA ANNA MÁRIA VILLA HOTEL BALATONFÖLDVÁR

BALATONI VAKÁCIÓ CLUB ALIGA*** - BALATONVILÁGOS-ALIGA ANNA MÁRIA VILLA HOTEL BALATONFÖLDVÁR BALATONI VAKÁCIÓ CLUB ALIGA*** - BALATONVILÁGOS-ALIGA A Balaton kapujában Budapesttől csupán 90 km-re található balatonaligai szállás-, és üdülőközpont, melynek 10 hektáros strandja 2 km hosszan nyúlik

Részletesebben

2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS

2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS 2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS PIROSKA HOTEL*** BÜK Érvényes: 2012.06. 01 30.között, a hét bármely napján! Ár: 8.126 Ft / fő / éj 2 éjszaka foglalással Ár: 7.460 Ft / fő / éj 3 éjszaka foglalással Szállás kétágyas

Részletesebben

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS***

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** 2015 *CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** CAMPING FIORI*** RABAC - Isztriai félsziget Horvátország 560 km-re Bp-től

Részletesebben

AZ ŐSZ SZÍNEI ÉS ÁRAI

AZ ŐSZ SZÍNEI ÉS ÁRAI AZ ŐSZ SZÍNEI ÉS ÁRAI HH NAGYERDŐ*** DEBRECEN Érvényes: 2013.10.01 12.22-ig.( kivéve őszi szünet) Ár: 7.245 Ft / fő / éj, a hét bármely napján, min. 2éj foglalással 2 éjszaka szállás félpanzióval (bőséges

Részletesebben

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL HH RÉPCE***+ BÜKFÜRDŐ Érvényes: 2012.08.17-ig / 2 3 éjszaka foglalással Ár: 11.970 Ft / fő / éjszaka Ár: 10.440 Ft / fő / éjszaka 4 éj foglalással Szállás 2ágyas szobában

Részletesebben

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL Az üdülést igénybe veheti: a Szövetség tagsága, a tagok hozzátartozói (férj, feleség, élettárs és maximum két nem nagykorú unoka), valamint

Részletesebben

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Siófok, Honvéd u. 73. Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj,

Részletesebben

Család, szórakozás és pihenés...

Család, szórakozás és pihenés... Család, szórakozás és pihenés... UMAG I VILLAGE SOL GARDEN ISTRA 4* CSALÁDI AJÁNLAT 2015.10.23-11.01. családi szobában 2 felnőtt + 2 gyermek 101 700 Ft/CSALÁD/3 éj félpanzióval családi szoba: két összenyitható

Részletesebben

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj, -10% kedvezmény

Részletesebben

CSALÁDI VAKÁCIÓ A HEGYEKBEN ÉS AZ ALFÖLDÖN!

CSALÁDI VAKÁCIÓ A HEGYEKBEN ÉS AZ ALFÖLDÖN! CSALÁDI VAKÁCIÓ A HEGYEKBEN ÉS AZ ALFÖLDÖN! Az ajánlatok a 2013.év nyári főszezonban, kiemelt ünnepek kivételével, érvényesek. Elő- és utószezonra más csomagárakat kínálunk! MAGITA HOTEL*** ERDŐBÉNYE /

Részletesebben

Gyermekárak: 4 éves korig: 2 fő teljes fizető mellett: díjmentes 4-14 éves korig: 2 fő teljes fizető mellett, pótágyon 9800 Ft/fő/2 éj

Gyermekárak: 4 éves korig: 2 fő teljes fizető mellett: díjmentes 4-14 éves korig: 2 fő teljes fizető mellett, pótágyon 9800 Ft/fő/2 éj NYÁRUTÓ MAGISTERN HOTEL***+ SIÓFOK Érvényes: 2015. 08. 31 2015. 10. 21. között min. 2 éjszaka igénybe vétele esetén. Az akció ára: 6.840,- Ft / fő / éjszaka, félpanzióval A csomagár tartalmazza: szállást

Részletesebben

HÚSVÉT. ÜNNEPI SZÁLLÁSAJÁNLATOK Érvényes: 2012.április 06 09. ERZSÉBET PARK HOTEL*** PARÁDFÜRDŐ PIROSKA HOTEL*** BÜK

HÚSVÉT. ÜNNEPI SZÁLLÁSAJÁNLATOK Érvényes: 2012.április 06 09. ERZSÉBET PARK HOTEL*** PARÁDFÜRDŐ PIROSKA HOTEL*** BÜK HÚSVÉT Messze földön jártam, szép harmatos reggel Aranytündér kútvizéből vizet merítettem. Aranytündér kútvizével öntözgetni járok, olyan szagos, mint a rózsa, gyertek ti is, lányok! ÜNNEPI SZÁLLÁSAJÁNLATOK

Részletesebben

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2016

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2016 HÉVÍZ HOTEL PANORÁMA*** (8380 Hévíz, Petőfi u. 9.) ELHELYEZÉS: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai szobában, televízióval, telefonnal, minibárra, fürdőköpeny használattal. A szobában

Részletesebben

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható.

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben

Campus Hotel Debrecen

Campus Hotel Debrecen Campus Hotel Debrecen Kedvezményes ajánlatunk hallgatók és felsőoktatási intézményekben dolgozók részére: Szállás 2 ágyas szobában 4.500 Ft/fő/éj Az ár tartalma: 1 éjszaka szállás, a parkoló használata,

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató 1. Bejelentkezés, csomagszoba A Thermal Hotel Visegrád****superior szobáit az érkezés napján 10.00-13.00 óra között lehet átvenni, távozás napján 10.00

Részletesebben

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu Balatontourist Platán Panzió Balaton 2013 H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. H Balatontourist Platán Panzió H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. Foglalás: Tel.: (36) 84/314-388, (36) 30/758-4575 (36) 30/742-2107

Részletesebben

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete!

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben

Részletesebben

Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016

Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016 Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016 NAPI SZOBAÁRAK 1 ÉJ ESETÉN GYULAI ÜDVÖZLET HUF/szoba/éj 2015. 09. 01. - 2016. 04. 01.* Egyágyas szoba 25 700 29 700 26 700 30 700 Kétágyas szoba 39 400 47 400

Részletesebben

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV, vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, hajszárító.

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV, vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, hajszárító. SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Hunguest Hotel Forrás****SUPERIOR Gyógy- és Wellness Szálloda 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u.16-24. A kongresszus helyszíne. A légkondicionált szálloda 196 szobája között kétágyas

Részletesebben

Várak nyomában Észak-Magyarországon

Várak nyomában Észak-Magyarországon Buszos kirándulások Várak nyomában Észak-Magyarországon 2009. július 3 5. 3 nap / 2 éjszaka 1. nap indulás Budapestről a reggeli órákban majd érkezés Egerbe. A vár és az óváros megtekintése és kirándulás

Részletesebben

Hotel Fürdőház*** - a sóstói harmónia

Hotel Fürdőház*** - a sóstói harmónia A Sóstói Harmónia Sóstógyógyfürdő gyógyvizéről híres, hangulatos fürdőhely Nyíregyháza központjától alig 6 kilométerre. E varázslatos területen, Magyarország legfiatalabb gyógyhelyének szívében található

Részletesebben

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Aktív hétvégére várjuk a sportszerető családokat! Ezt a hétvégét olyan családoknak vagy egyéneknek ajánljuk, akik szeretnének egy sportos

Részletesebben

Ajánlataink 2010!!!!!

Ajánlataink 2010!!!!! Ajánlataink 2010!!!!! 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a Tel.: 06 (24) 523 230, Fax: 06 (24) 523 250 Értékesítés: Tel.: 06 24 523 230, Fax: 06 24 523 250 E-mail: info@wellnesshotel.hu, sales@wellnesshotel.hu

Részletesebben

Érvényes: 2014. szeptember 1.- december 22. között (kivétel a kiemelt és ünnepi időszakok***), legalább 2 éjszaka foglalása esetén!

Érvényes: 2014. szeptember 1.- december 22. között (kivétel a kiemelt és ünnepi időszakok***), legalább 2 éjszaka foglalása esetén! KIRÁNDULÁS ÖTLETEK HOTEL KITTY***+MISKOLCTAPOLCA A Hotel Kitty, Miskolc-Tapolca ősparkjában, a világhírű és egyedülálló Barlangfürdő bejáratától alig néhány lépésre található. A két bástyaszerű torony

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben

ÉLMÉNYUTALVÁNY. Gyógyulás és Pihenés

ÉLMÉNYUTALVÁNY. Gyógyulás és Pihenés ÉLMÉNYUTALVÁNY HOTEL FORRÁS*** Zalakaros 4 nap/3 éj szállás 2 fő részére kétágyas erkélyes összkomfortos szoba félpanziós ellátás (büféreggeli és 3-fogásos vacsora) fejenként 4 kezelés gyógyászati részlegünkön

Részletesebben

November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA. FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure*****

November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA. FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure***** November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA Hotel Falcon Hills*** FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure***** AI 143.000,- Ft/fő standard kétágyas szoba Hotel

Részletesebben

Ha élményekkel teli, aktív kikapcsolódásra vágyik a természet harmóniájában, akkor ezt nálunk megtalálja!

Ha élményekkel teli, aktív kikapcsolódásra vágyik a természet harmóniájában, akkor ezt nálunk megtalálja! KIKELET SOMOGY KERTJE**** BONNYA Tavasz váró akció Somogy Kertjében Érvényes: 2015.04.30-ig Ha élményekkel teli, aktív kikapcsolódásra vágyik a természet harmóniájában, akkor ezt nálunk megtalálja! 16.065

Részletesebben

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése Árop 2.2.23 Készítette: Szíjgyártó Beáta,Cserép Zsolt, Navracsics Antal, Lakatos Béla az Erzsébet

Részletesebben

Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére

Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek során sok szakszervezeti tag és családja részére biztosítottuk szálláshelyünkön a

Részletesebben

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI A hotel közvetlen tengerparton található, közelében postahivatal, bank és benzinkút, a városközpont kb. 10 perc. A kétágyas szobák mindegyikben zuhany/wc, SAT TV, telefon.

Részletesebben

Fedezze fel Baselt 3 nap alatt!

Fedezze fel Baselt 3 nap alatt! Fedezze fel Baselt 3 nap alatt! HOTEL MÜNCHNERHOF*** 3 nap/2 éjszaka A csomag foglalható: 2008.02.01-11.01. között tetszőlegesen. A csomag tartalma: szállás a Hotel Münchnerhof-ban, mely Kleinbasel városrészben,

Részletesebben

Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 450.- Ft /fő /éj, 18 éven felülieknek. Parkolási díj: 1.200 Ft /éj /autó.

Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 450.- Ft /fő /éj, 18 éven felülieknek. Parkolási díj: 1.200 Ft /éj /autó. VAKÁCIÓ Hegyvidéki ajánlatok HOTEL KITTY***+ MISKOLC-TAPOLCA Érvényes: 2016. június 20- augusztus 28. közötti időszakban, min.2éj foglalással Ár: 11.050 Ft / fő / éj, min. 3 éj foglalással 8.910 Ft / fő

Részletesebben

Napi ár: ELŐ-, UTÓSZEZON 2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.

Napi ár: ELŐ-, UTÓSZEZON 2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától.

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. Különleges ajánlatunk, amely a következőket tartalmazza:

Részletesebben

A 3 éjszakás csomagajánlat +1 éjszakával történő meghosszabbítása esetén a térítési díj már

A 3 éjszakás csomagajánlat +1 éjszakával történő meghosszabbítása esetén a térítési díj már HÚSVÉT A SZŐLŐSZEM TERMÁLBAN SZÉDÍTŐ KEDVEZMÉNNYEL! Érvényessége: 2013. március 29-április 01. Tartalma: - 3 éjszakai szállás kedvezményesen - elhelyezés szobában vagy apartmanban létszámtól függően -

Részletesebben

1. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 4nap/3éj Ft/fő/éj-től* Leírás:

1. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 4nap/3éj Ft/fő/éj-től* Leírás: 1. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 4nap/3éj 8.167 Ft/fő/éj-től* Mit szólna, ha egy varázsütésre mindenhol akár 2010-es árakon vásárolhatna. Nálunk 09.19 és 12.23 között kedvező csomagajánlatainkkal

Részletesebben

15% SERVICE4YOU SZÁLLODÁK KEDVEZMÉNY. Kellemes pihenést kívánunk! Service4You Hotel Management Company

15% SERVICE4YOU SZÁLLODÁK KEDVEZMÉNY. Kellemes pihenést kívánunk! Service4You Hotel Management Company SERVICE4YOU SZÁLLODÁK A Service 4 You Hotel Management által üzemeltetett szállodák Magyarország közkedvelt régióiban találhatók. Családbarát szállodáinkban várjuk gyermekekkel érkező vendégeinket, ahol

Részletesebben

franciaország franciaország CÔTE D AZUR TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 www.autoclubtravel.hu

franciaország franciaország CÔTE D AZUR TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 www.autoclubtravel.hu TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK CÔTE D AZUR MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 Leírás: Menton sajátos szubtrópusi mikroklímájáról és páratlan kertjeiről nevezetes. A felújított 4 szintes apartmanház Menton

Részletesebben

Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via***

Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via*** Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via*** Fekvése: központi helyen, Madrid legnagyobb bevásárló utcáján, a Gran Vián fekszik. Ideális kiindulópont a történelmi Madrid felfedezéséhez, a

Részletesebben

Tisztelt Szakszervezeti Tag!

Tisztelt Szakszervezeti Tag! Tisztelt Szakszervezeti Tag! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben található.

Részletesebben

Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28.

Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28. Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28. SZOBA ÁRAK: ELŐ ÉS UTÓSZEZONBAN Erkélyes thai szoba 2 fő részére 2013.május 01.- június 01.-ig 2013. augusztus 29.- december 31.-ig 7000 Ft/ éj

Részletesebben

TAVASZI TÚRÁK - TERMÉSZET KEDVELŐK FIGYELMÉBE

TAVASZI TÚRÁK - TERMÉSZET KEDVELŐK FIGYELMÉBE TAVASZI TÚRÁK - TERMÉSZET KEDVELŐK FIGYELMÉBE A tavasz még csak settenkedik a kert alatt, míg megmutatkozik teljes pompájában, az még odébb van. A tulipán, a tulipánfa már mutatja magát, a hegyoldalon

Részletesebben

FONTANA PANZIÓ (4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.)

FONTANA PANZIÓ (4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.) FONTANA PANZIÓ (4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.) A panzióban tíz teljes komforttal rendelkező vendégszoba áll rendelkezésre. A szobák elosztása: 4 db nagyobb alapterületű kétágyas, 3 db kisebb alapterületű

Részletesebben

Szobaárak 2014. 2014. 01. 05-06. 12. 2014. 08. 31-12. 24. Hétközben Hétvégén *

Szobaárak 2014. 2014. 01. 05-06. 12. 2014. 08. 31-12. 24. Hétközben Hétvégén * Árlista 2014 Szobaárak 2014 Ft/szoba/éj Elô-/Utószezon 2014. 01. 05-06. 12. 2014. 08. 31-12. 24. Hétközben Hétvégén * Fôszezon, kiemelt idôszak** 2014. 06. 13-08. 30. Kétágyas szoba 28 900 31 900 34 900

Részletesebben

Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900 6 900

Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900 6 900 Makár relax napok 3nap/2éj kétágyas 1 fő 2 fő Pótágy Gyerek 1 fő 2 fő Pótágy Gyerek 45 900 59 400 22 300 14 600 35 700 49 400 22 300 14 600 Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900

Részletesebben

Gyermekkedvezmény: 6 éves korig ingyen 6 12 évig 50 % kedvezmény ( szülőkkel 1 szobában)

Gyermekkedvezmény: 6 éves korig ingyen 6 12 évig 50 % kedvezmény ( szülőkkel 1 szobában) VAKÁCIÓS ÖTLETEK Tervezze meg velünk nyári pihenését (vízparti szállás- és árajánlatok 2012. május 20. augusztus 20-ig) ALMÁDI NEREUS PARK HOTEL*** Balatonalmádiban a 71-es műútról jól megközelíthető helyen,

Részletesebben

Érvényes: 2015.04.22-06.12. (kivéve Május 1.,04.30-05.03 és, Pünkösd 05.22-05.25.), min. 4 éj foglalással

Érvényes: 2015.04.22-06.12. (kivéve Május 1.,04.30-05.03 és, Pünkösd 05.22-05.25.), min. 4 éj foglalással PIHENÉS ELŐSZEZONBAN FAMILIA HOTEL*** ZAMÁRDI Érvényes: 2015.04.22-06.12. (kivéve Május 1.,04.30-05.03 és, Pünkösd 05.22-05.25.), min. 4 éj foglalással Szeretne túrázni, vagy kerékpározni? Zamárdiban kiváló

Részletesebben

SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM

SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM 1 Péter Pál Panzió Veszprém, Dózsa Gy. út 3. Tel/Fax: 88/328-091 www.peterpal.hu E-mail: info@peterpal.hu SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM Szobák száma:

Részletesebben

TAVASZVÁRÓ SALIRIS RESORT HOTEL**** EGERSZALÓK ERZSÉBET PARK HOTEL *** PARÁDFÜRDŐ

TAVASZVÁRÓ SALIRIS RESORT HOTEL**** EGERSZALÓK ERZSÉBET PARK HOTEL *** PARÁDFÜRDŐ TAVASZVÁRÓ ERZSÉBET PARK HOTEL *** PARÁDFÜRDŐ Érvényes: 2016. február 01. június 15. között (kivéve: kiemelt-és ünnepi időszakok) Ár hétköznap: Ár hétvégén: 7.435 Ft / fő / éj 8.715 Ft / fő / éj Tartalom:

Részletesebben

Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016

Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016 Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016 NAPI SZOBAÁRAK 1 ÉJ ESETÉN GYULAI ÜDVÖZLET HUF/szoba/éj 2015. 09. 01. - 2016. 04. 01.* Egyágyas szoba 25 700 29 700 26 700 30 700 Kétágyas szoba 39 400 47 400

Részletesebben

Hotel Helikon *** Magyarország - Zala megye - Keszthely http://www.reise.info.hu/hotel-helikon/hu/

Hotel Helikon *** Magyarország - Zala megye - Keszthely http://www.reise.info.hu/hotel-helikon/hu/ http:///hotel-helikon/hu/ Bemutatkozás Üdvözlet Napfény, víz, levegő... Helikon. Keszthely, a régi barokk kisváros hangulatos környezetben fekszik a Keszthelyi hegység és a Balaton között. Szobák A háromcsillagos

Részletesebben

Gerlitzen (1000-1911 m)

Gerlitzen (1000-1911 m) Gerlitzen Gerlitzen (1000-1911 m) A gerlitzeni sícentrumot a legjobb családi síterületként tartják számon. Karintiában ez az egyetlen olyan síközpont, amely bizonyítvánnyal rendelkezik arról, hogy kifejezetten

Részletesebben

CSOMAGOK 2011. H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49. Tel: +36-84-506-840 Fax: +36-84-506-839 E-mail: info@hotel-residence.hu Web: www.hotel-residence.

CSOMAGOK 2011. H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49. Tel: +36-84-506-840 Fax: +36-84-506-839 E-mail: info@hotel-residence.hu Web: www.hotel-residence. CSOMAGOK 2011 Residence Relax Hétvége (2 éj) 1 Illóolajos Aromaterápia masszázs 30 1 Talp Diagnosztika 30 Ár: Elő/Utószezon: 45.640 Ft/fő, Középszezon: 47.640 Ft/fő, Főszezon: 50.640 Ft/fő, Kiemelt ünnepi

Részletesebben

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BALATONFÖLDVÁRI ÜDÜLŐ, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

2015. május RIO 2016 OLIMPIA

2015. május RIO 2016 OLIMPIA Engedélyszám: U 000390 Molnár Kriszta sportutak Tel: +361 999 1446 Fax: +361 345 1566 E-mail: kmolnar@tensi.hu Kovács Mónika sportutak Tel: +361 345 1589 Fax: +361 345 1566 E-mail: mkovacs@tensi.hu 2015.

Részletesebben

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel.

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel. Üdvözöljük A Hunor Szálloda Budapest egyik legszebb kerületében Óbudán, Békásmegyeren a Duna-parttól 500 m-re található. 140 kétágyas komfortos klimatizált szobával és tíz apartmannal várja egyéni és csoportos

Részletesebben

2017. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

2017. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 2017. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BALATONFÖLDVÁRI ÜDÜLŐ, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a

Részletesebben

Szobaárak 2015. Kiemelt idôszak: 2015. 04. 02-07.; 05. 01-03.; 05. 22-25.; 10. 23-11. 01.; 12. 24-2016. 01. 03.

Szobaárak 2015. Kiemelt idôszak: 2015. 04. 02-07.; 05. 01-03.; 05. 22-25.; 10. 23-11. 01.; 12. 24-2016. 01. 03. Árlista 2015 Szobaárak 2015 Ft/szoba/éj Elô-/Utószezon Hétközben Hétvégén * Kétágyas szoba 31 620 34 720 39 060 Egyágyas szoba 23 250 24 800 27 900 Lakosztály 42 470 45 570 49 910 Felnôtt pótágy 9 300

Részletesebben

BALNEO HOTEL ZSÓRI **** 3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2.

BALNEO HOTEL ZSÓRI **** 3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2. BALNEO HOTEL ZSÓRI **** 3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2. A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness szálloda Mezőkövesd üdülőterületén, Zsóryfürdőn található. 134 szobával, minden igényt kielégítő

Részletesebben

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka Központi szállodaépület (nyitva: június 15 - augusztus 29.) Az üdülőközpont 2012-ben felújított központi épületében több szinten helyezkednek el a szálláshelyek, melyek 1, 2 és 3 ágyasak. Ezek a szobák

Részletesebben

TÉL HÓ - WELLNESS KAPITÁNY HOTEL*** SÜMEG IROTTKŐ HOTEL*** KŐSZEG

TÉL HÓ - WELLNESS KAPITÁNY HOTEL*** SÜMEG IROTTKŐ HOTEL*** KŐSZEG TÉL HÓ - WELLNESS KAPITÁNY HOTEL*** SÜMEG Érvényes: 2013. február 28-ig Ár: 33.660 Ft / 2 fő / 2 éj /hétköznap Ár: 43.860 Ft / 2 fő / 2 éj / hétvégén Szállás exkluzív berendezésű kétágyas szobában Bőséges

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

esetén 18.500,-Ft/f /7 éjszaka). 2011. január 06-tól február 27-ig 20.500,-Ft/f /7 éjszaka (négyágyas szobákban 4 személy

esetén 18.500,-Ft/f /7 éjszaka). 2011. január 06-tól február 27-ig 20.500,-Ft/f /7 éjszaka (négyágyas szobákban 4 személy HAJDÚSZOBOSZLÓ FONTANA PANZIÓ (4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.) A panzióban tíz teljes komforttal rendelkez vendégszoba áll rendelkezésre. A szobák elosztása: 4 db nagyobb alapterület kétágyas, 3 db

Részletesebben

Vásároljon Residence élményt ajándékba!

Vásároljon Residence élményt ajándékba! Vásároljon Residence élményt ajándékba! Ajándékozzon pihenést a wellness jegyében mindazon embereknek, akiket szeret, fontosnak, megbecsülendőnek tart! Nincs jobb, mint egy pár napos kényeztetés a stresszes

Részletesebben

Érvényesség: / min. 2 éj foglalással Nem foglalható: , ,

Érvényesség: / min. 2 éj foglalással Nem foglalható: , , TAVASZVÁRÓ Véget érnek a hideg, szürke téli hétköznapok... ébred a gyönyörű természet! Itt az idő, hogy felrázza magát és Családját, hogy feltöltődjön a friss tavaszi időben ERZSÉBET PARK*** HOTEL - PARÁDFÜRDŐ

Részletesebben

ŐSZIKÉK PIROSKA HOTEL**** BÜK Ft/fő/ 3 éj Standard kétágyas szobában

ŐSZIKÉK PIROSKA HOTEL**** BÜK Ft/fő/ 3 éj Standard kétágyas szobában ŐSZIKÉK SENIOR AJÁNLATOK Érvényes: 2016. december 23-ig, hétköznap (vasárnap és péntek között), minimum 3 éj foglalással, kivéve kiemelt- és ünnepi időszakokban. PIROSKA HOTEL**** BÜK Ára: 28.220 Ft/fő/

Részletesebben

Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban

Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban Üdülés Szicília szigetén Utazás: egyénileg Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban Catania környéke ( repülőtéri transzfer: Catania repülőtere) Santa Lucia α Le Sabbie d Oro

Részletesebben

Tájékoztatjuk Kedves vendégeinket, hogy a minibárból történő fogyasztást a konferencia minden kedves vendége egyénileg rendezi a szálloda portáján.

Tájékoztatjuk Kedves vendégeinket, hogy a minibárból történő fogyasztást a konferencia minden kedves vendége egyénileg rendezi a szálloda portáján. II. Számviteli konferencia Helyszín ismertető A Szálloda a Budapest Székesfehérvár vasútvonalon Velence állomástól 150 méterre található. A szálláshely szolgáltatás megrendelése feljogosítja a megrendelőt

Részletesebben

Szállást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni.

Szállást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

superior márc. 1. 20., nov. 22. dec. 20.

superior márc. 1. 20., nov. 22. dec. 20. Hévíz HOTEL EURÓPA FIT Gyógyulás, wellness, családbarát környezet, három generáció számára ideális környezet. Az elmúlt évben látványosan megújult szálloda Hévíz központjában, a világhírű gyógytótól 400

Részletesebben

GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT

GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT 2012 RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT 2012 Debrecen szívében, a Nagytemplom szomszédságában található a patinás szálloda. Megközelítés: Debrecen-Budapest

Részletesebben

Érvényes: 2017.május 02 június 16-ig, min. 2éjszaka a hét bármely napján/kivéve Pünkösd

Érvényes: 2017.május 02 június 16-ig, min. 2éjszaka a hét bármely napján/kivéve Pünkösd KIKELET SZIESZTA HOTEL *** SOPRON Érvényes: 2017.május 02 június 16-ig, min. 2éjszaka a hét bármely napján/kivéve Pünkösd Ár: 9.690 Ft / fő / éj kerékpáros programmal együtt A szobaárak tartalma: Szállás

Részletesebben

SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011.

SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011. SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011. Üdülőházak Utószezon Főszezon Megjegyzés 2 ágyas kőház 7 10 900 Ft 4 ágyas kőház 10 900 Ft 16 700 Ft 2 ágyas faház 4 900 Ft 7 4 ágyas faház 7 900 Ft 12 200 Ft 4 ágyas

Részletesebben

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat?

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Ha már tudja, hogy melyik időpont megfelelő Önnek 1. Hívjon minket telefonon a hét minden napján a 06-95-520-630-as számon, ahol munkatársaink várják hívását

Részletesebben

CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO

CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO IT0205 Leírás: a kemping a Marco Polo reptér közelében fekszik 15 km-re Velencétől. Szolgáltatás: étterem, élelmiszerüzlet, bár, parkoló, internet lehetőség.elhelyezés:

Részletesebben

Echo Residence - All Suite Hotel**** Lakosztály Árak 2010

Echo Residence - All Suite Hotel**** Lakosztály Árak 2010 Echo Residence - All Suite Hotel**** Lakosztály Árak 2010 01.03. 06.25. 06.26. 08.29. 08.30. 12.29. Deluxe 19.000.- 27.500.- 21.000.- Echo 24.000.- 32.500.- 26.000.- Echo Premium felár: (Echo lakosztály

Részletesebben

Foglalható időszakok: 2014. április 22.-29. és 2014. május 4. 2014. június 5.

Foglalható időszakok: 2014. április 22.-29. és 2014. május 4. 2014. június 5. MÁJUSI ÁR-ESŐ HOTEL PIROSKA-BÜK Érvényesség: 2014. 05. 05.- 06.01. között, min. 2 éj foglalással Ár: 8.460 Ft / fő/ éj / Hétköznapokon 10.155 Ft/fő/ 2 éj / Hétvégéken Superior szoba felár: 1000 Ft/fő/éj

Részletesebben

Látogasson el a festői szépségű Balatonhoz és élvezze a kikapcsolódást a Nyugalom Szigetén!

Látogasson el a festői szépségű Balatonhoz és élvezze a kikapcsolódást a Nyugalom Szigetén! 2015-ben megújult szállodánk az FBVSZOSZ minden tagjának 15 % kedvezményt biztosít aktuális téli-, ünnepi- és évkezdő ajánlataiból, valamint a szálloda személyre szabott ajándékutalványaiból! A a Balaton

Részletesebben

Érvényes: 2015.márc.01 május 31-ig ( min 2 éj foglalással, kivéve ünnepek)

Érvényes: 2015.márc.01 május 31-ig ( min 2 éj foglalással, kivéve ünnepek) TAVASZKÖSZÖNTŐ BALNEUM HOTEL **** TISZAFÜRED Érvényes: 2015.márc.01 május 31-ig ( min 2 éj foglalással, kivéve ünnepek) A TAVASZI SZÍNEKBEN POMPÁZÓ TISZA-TÓNÁL Ellátás: Félpanziós ellátás (bőséges büféreggelivel,

Részletesebben

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

Áraink Forintban / fő / éj értendők, tartalmazzák az ÁFA-t és a reggelit de nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót! hétköznap (V-Cs éj)

Áraink Forintban / fő / éj értendők, tartalmazzák az ÁFA-t és a reggelit de nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót! hétköznap (V-Cs éj) Napii árak 2015 Áraink Forintban / fő / éj értendők, tartalmazzák az ÁFA-t és a reggelit de nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót! hétköznap (V-Cs éj) hétvége (P-SZ éj) Szállás kétágyas elhelyezéssel

Részletesebben

Tisza Corner Hotel, Szeged - 2=3 Akció. Csomagárak:

Tisza Corner Hotel, Szeged - 2=3 Akció. Csomagárak: Tisza Corner Hotel, Szeged - 2=3 Akció szállás 3 éjre fürdőszobás szobában Svédasztalos reggeli Wifi internet parkolás hotel zárt parkolójában a 3. éjszakát grátisz biztosítjuk! Csomagárak: 6.500.-Ft helyett

Részletesebben

Györköny szálláshelyek

Györköny szálláshelyek Györköny szálláshelyek Gellérthegyi Lak Györköny-Pincefalu központjában helyezkedik el egy új építésű présház, mely külsőségeiben hagyományos présház jellegű, viszont belső kialakítása lehetővé teszi vendégek

Részletesebben

Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon!

Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon! Vakáció, Vízpart, Wellness 2016 nyár itthon! Balatonon Badacsony Balatonalmádi Balatonfüred Balatonkenese Balatonlelle - Csopak Siófok Zamárdi Velencei tó partján Gárdony Velence Tisza tónál Tiszafüred

Részletesebben

ÉL M ÉNYUTA L VÁN Y. Négycsillagos Wellness

ÉL M ÉNYUTA L VÁN Y. Négycsillagos Wellness ÉL M ÉNYUTA L VÁN Y AQUA SPA HOTEL**** Cserkeszőlő 3 nap/2 éj szállás 2 fő részére standard szobában svédasztalos reggeli svédasztalos vacsora Az Aqua-Spa**** Konferencia és Wellness szállodát méltán nevezhetjük

Részletesebben

Varázslatos napok Sárváron

Varázslatos napok Sárváron Varázslatos napok Sárváron Varázslatos napok Sárváron. Gyönyörködjön a színes őszi természetben,majd frissüljön fel a sárvári EUROPESPA-MED Minőség Díjas Gyógy és Wellness Fürdőben ahol gyógyvíz,élményelemek,csúszdák

Részletesebben

Birdland Golf & SPA Resort*****

Birdland Golf & SPA Resort***** Birdland Golf & SPA Resort***** Csomagajánlatok 2010 Birdland Romantik A csomagajánlat érvényes 2010. december 23-ig 2 éjszaka szállás Comfort View típusú kétágyas szobában 1 Félpanziós büfévacsora az

Részletesebben

Érvényes: 2014. 09. 01 2014. 11. 02. között min. 2 éjszaka foglalással

Érvényes: 2014. 09. 01 2014. 11. 02. között min. 2 éjszaka foglalással NYÁRUTÓ MAGISTERN HOTEL***+ Érvényes: 2014. 09. 01 2014. 11. 02. között min. 2 éjszaka foglalással Ár: 6.480 Ft / fő / éjszaka Egyágyas felár: + 1.500,- Ft / fő /éj Apartman felár: + 1.000,- Ft / fő /éj

Részletesebben

8.775 Ft / fő / éj standard 2ágyas szoba 10.800 Ft / fő / éj erdőre néző erkélyes szoba

8.775 Ft / fő / éj standard 2ágyas szoba 10.800 Ft / fő / éj erdőre néző erkélyes szoba Wellness november-december 2015. SZALAJKA LIGET ****Hotel Szilvásvárad Csomag: Cserélje le a szürke hétköznapokat Foglalható időpont: 2015. augusztus 24 december 24. között, minimum 3 éjszakától (kivéve

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP KREATÍV KONFERENCIÁK KIHAGYHATATLAN PROGRAMOK SOPRONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN Vegyen egy mély levegőt és élvezze az Alpoknak és a meseszép erdős vidéknek köszönhető üdítően tiszta, friss levegőt. KONFERENCIA ÉS

Részletesebben

Tisztelt Szakszervezeti Tag!

Tisztelt Szakszervezeti Tag! Tisztelt Szakszervezeti Tag! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. A családias hangulat, munkatársaink vendégszeretete, a kellemes környezet és

Részletesebben