PIHENÉS HAZAI TÁJAKON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIHENÉS HAZAI TÁJAKON"

Átírás

1 PIHENÉS HAZAI TÁJAKON 2008

2

3 AUTOCLUB TRAVEL UTAZÁSI FELTÉTELEK szervezett utazásokra és egyéni szállásfoglalásokra A Magyar Autóklub (székhelye: 1024 Budapest, Rómer F. u. 4/A., bej. száma: Fővárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek nyilvántartása: 433) utazási irodája, a Magyar Autóklub Autoclub Travel Utazási Iroda (1132 Budapest, Visegrádi u. 17., bej. száma: R-199/1992/1999, adószáma: , vagyoni biztosíték: QBE Atlasz Biztosító Rt.) továbbiakban utazási iroda által szervezett utazásokra a Ptk. ide vonatkozó rendeletei, valamint az utazási és az utazást közvetítő szerződésről szóló, a többször módosított 214/1996. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint e szerződésben foglaltak az irányadók. 1. Az Autoclub Travel évi utazási programfüzetei tartalmazzák az utazási iroda nevét, székhelyét, a GKM által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát, adószámát, az általa szervezett utazások programját, időtartamát, az egyes szolgáltatások és minőségük meghatározását, a teljesítés módját, a részvételi vagy szállásdíjat és annak megfizetési rendjét. 2. Az utazási szerződés az utazás írásbeli megrendelésével, az előleg befizetésével és ezzel egyidejűleg az utazási feltételek elfogadásával és aláírásával jön létre. Lekérés (írásban megrendelt, helyhiány miatt vagy más okból csak feltételesen elfogadott jelentkezés) esetén az előző feltételek teljesülésén túl az írásbeli vagy szóbeli visszaigazolás (tehát az utas jelentkezésének feltétel nélküli elfogadása) után válik hatályossá a szerződés. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszavonhatja, az iroda a befizetett előleget visszafizeti, csakúgy, mint sikertelen visszaigazolás esetén. 3. Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az iroda nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast, a 3. személyt az utas képviselőjének tekinti. A szerződésből eredő kötelezettségek és jogok a 3. személyt terhelik ill. illetik. 4. A programfüzetben található utak esetében a részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatásokat, a szervezés költségeit, az áfát, a sztornóbiztosítást valamint a foglalási díjat foglalja magában. Egyes utaknál a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. idegenforgalmi adó, végső takarítás, kaució), az erre vonatkozó információkat az utazási iroda a programfüzetében vagy az utastájékoztatóban teszi közzé. Ha az utas a programfüzetben nem szereplő kiegészítő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles megfizetni. A részvételi díj nem tartalmazza a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. A programfüzetben lévő fotók tájékoztató jellegűek és nem képezik a szerződés tárgyát. 11. A kompjegyek, vasúti- és buszjegyek megrendelésénél, valamint a katalógusban szereplő, más utazási iroda által szervezett utak esetében az adott társaságok utazási feltételei az irányadók (különös tekintettel a módosításokra, fizetési ütemezésre ill. lemondási feltételekre). Így az esetleges késésekért, járatkimaradásért, menetrendváltozásért, valamint programválzotásokért és az abból adódó károkért, többletköltségért az irodát felelősség nem terheli. 12. Az utazási iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért, akkor is, ha azt közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti, kivételt képeznek a 11. pontban megjelölt szolgáltatók, mivel a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utazási iroda a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Hibás teljesítés esetén az utas köteles a törvényes előírások keretein belül a szolgáltatóval együttműködni az esetleges károk elkerülése, ill. mértékének korlátozása érdekében. Az utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a helyszínen a helyszíni szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és arról jegyzőkönyvet felvetetni. Ha az utas kifogásait a helyszínen nem rendezik és az utasnak oka van a panasztételre, úgy azonnal értesítenie kell a voucheren szereplő partnerirodát és az Autoclub Travel irodáját az ügyeleti mobiltelefon számon (20/ ). Az utas a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követő legkésőbb 8 napon belül az irodánál írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg. Az utas csak ez esetben tarthat igényt a részvételi díj arányos visszatérítésére. Az utas által késedelmesen bejelentett kárigény esetén ill. akkor, ha a késedelmes bejelentés miatt a tényállás pontos felderítése nem lehetséges, az utazási iroda mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazási iroda kártérítési kötelezettségének felső határa maximum a részvételi díj erejéig terjed. Az iroda nem felel a hibás teljesítéséből eredő olyan károkért, melyek nem az ő, illetve nem az általa igénybe vett közreműködő magatartására vezethető vissza, különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas vagy harmadik személy magatartására vezethetők vissza; azonban az utazási iroda ilyen esetben ill. vis major esetén is köteles segíteni az utasnak, amennyiben annak nehézségei támadnak. Az utazási iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a résztvevő valamelyik szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. 5. Az utazási iroda a részvételi díjat indokolt esetben (hatósági árváltozás, a fuvardíj, egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték miatt) legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig arányosan felemelheti. Ha a díjemelés mértéke a 10 %-ot meghaladja, illetőleg az iroda az utazási szerződésben foglalt szolgáltatásokat utólagosan jelentősen módosítja, erről az utast 3 napon belül értesíti. Az utas az értesítés kézhezvételétől számítva 3 napon belül írásban jogosult nyilatkozatot tenni, mely szerint amennyiben az utazási irodának lehetősége van, úgy az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra tart igényt vagy jogosult írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni és ez esetben az utazási iroda köteles az utas által befizetett díjat annak törvényes kamatával együtt visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet az utas részére megtéríteni. 6. Jelentkezéskor előlegként a teljes részvételi díj 40 %-át kell megfizetni. A fennmaradó összeget az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon köteles megfizetni. Ettől az iroda akkor térhet el, ha az iroda és külföldi közreműködője ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A jelzett fizetési határidő be nem tartása a szerződés megszűnését eredményezi. Az utas ez esetben köteles az iroda költségeit a lemondásra vonatkozó szabályzás szerint megtéríteni. Az utazást megelőző 30 napban történő jelentkezés esetén szerződéskötéskor a részvételi díj 100 %-át kell megfizetni. 7. Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges minimális utaslétszámot nem éri el. 8. Amennyiben az utas nem a 10 %-ot meghaladó díjemelés, vagy lényeges programváltozás miatt áll el a szerződéstől, az alábbi költségtérítés fizetendő: - 35 és 14 nap között a részvételi díj 40 %-a, - 13 és 7 nap között a részvételi díj 60 %-a, - 6 napon belül, vagy le nem mondás, illetőleg meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a. Az utas aláírásával tudomásul veszi, hogy az indulást megelőző 35. nap előtt történő elállás esetében az utazási irodát Ft-os foglalási díj illeti. A lemondási kötbért akkor is meg kell fizetni, ha az utazást az utazási okmányok hiányában vagy hatósági elutasítás (vám, deviza és egészségügyi rendelkezések megsértése, stb.) miatt nem tudja megkezdeni. 13. Az utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazási iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalata) átvette. 14. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 15. Az iroda által szervezett összes egyéni és csoportos társasutazás, mely a programfüzetben szerepel, tartalmazza az útlemondási biztosítást, melynek szabályzatáról az utas a jelentkezés helyén kap tájékoztatást. A szerződés feltételei szerint az útlemondási biztosítás kizárólag a biztosítottra, valamint közvetlen hozzátartozójára terjed ki utazásképtelensége (súlyos betegsége, balesete vagy halála, az utas tulajdonában lévő ingatlanban történt betörés, elemi kár) esetén. A biztosítási káresemény a hivatalos (kórházi, rendőrségi) dokumentumok alapján kerül elbírálásra. A biztosítás feltételezi, hogy a biztosítási okok az utazási szerződés megkötésekor még nem állottak fent. A biztosítási káresemény bekövetkezte esetén az utas által fizetendő önrész a részvételi díj kötbérének 20 %-a. Az utas az igazolt utazásképtelenségének napjától számított két munkanapon belül az útlemondási szándékát írásban az utazási irodánál és a biztosítónál be kell jelentse. Az iroda katalógusában nem szereplő szállások megrendelése esetén fakultatív útlemondási biztosítás köthető a szerződéskötéskor, díja az alap részvételi díj 5 %-a. 16. Az utas hozzájárul ahhoz, hogy a MAK a szükséges adatokat alvállalkozói részére továbbítsa. A MAK garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. ill. a kutatás és közvetlen üzletszerzésről szóló évi CXIX. tv-ben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. 17. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Az utazási iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények rendezésére. Az utazási programfüzetben lévő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért az utazási iroda nem vállal felelősséget. Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 18. Az utazási iroda hivatalos weboldalán (www.autoclubtravel.hu) megrendelt szolgáltatásokra eltérő feltételek vonatkoznak, melyek részletei az internetes oldalon érhetők el. A fentieket és az útlemondás-biztosítási szabályzatot tudomásul vettem: 9. Az utas a kötbérmentes lemondási határidőn kívül jelezheti módosítási kérelmét, egyéb kívánságait, melyet az iroda lehetőségei szerint teljesít. Az utas köteles ennek költségét az iroda számára megtéríteni, de min Ft/szoba v. apartman/alkalom módosítási díjat fizetni. Az utas kéréseit (pl. egymás melletti elhelyezés, ágyak típusa, emelet stb.) az utazási iroda lehetősége szerint teljesíti szerződéses partnereiken keresztül, de ezek a kérések nem képezik a megrendelés és szerződés alapját, illetve reklamáció tárgyát. utas aláírása 10. Az utazási iroda nem vállal felelősséget a vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok következtében meghiúsuló vagy módosuló utazásból adódó károkért; az ezekből származó esetleges többletköltségek az utast terhelik. Az iroda fenntartja a jogot rendkívüli esetekben a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére. lakcíme dátum

4 freytag & berndt A tökéletes választás! Freytag-Berndt Budapest Kft Budapest Alabástrom u. 45. Tel Fax freytag & berndt térképbolt Szabadidos- és kerékpáros térképek Keresse kiadványainkat az Autoclub Travel irodáiban is! Tel Budapest, Kálvin tér 5. Nyitva tartás: H-P Szo

5 AUTOCLUB TRAVEL - TÖBB, MINT EGY UTAZÁSI IRODA! KEDVES UTASAINK! Örömmel nyújtjuk át belföldi ajánlatainkat tartalmazó évi katalógusunkat. Hosszú évek óta arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkkal kellemessé tegyük az Önök pihenését. Ebben a prospektusban magyarországi városlátogató programok, hegyvidéki és tóparti szállások, wellness- és gyógyüdülések között böngészhet. Folyamatosan megújuló kínálatunk mellett megtalálja az évek óta közkedvelt ajánlatokat is. Idén is országszerte várjuk irodáinkban, de 2008-tól a gyorsabb elérhetőség érdekében honlapunkon is folyamatosan tájékozódhat kínálatunkról és akár ott is lefoglalhatja utazását. Látogasson el megújult honlapunkra, a Reméljük, hogy idén is utasaink között üdvözölhetjük! Czeiszing Miklós igazgató és az Autoclub Travel csapata Tartalomjegyzék NYUGAT-MAGYARORSZÁG GYŐR 4 KŐSZEG 4 SOPRON 5 BÜKFÜRDŐ 6 BÜK 7 SÁRVÁR 7 ZALAKAROS 7 LENTI 8 FERTŐD 8 ÖTTEVÉNY 9 CSÖDE 9 ŐRISZENTPÉTER 9 Utazási és ügyfélszolgálati irodáink a belföldi szállásajánlatokon kívül teljeskörű szolgáltatást kínálnak utazni vágyó ügyfeleinknek: Személyre szabott szállásajánlatok, legyen szó szállodáról, apartmanról, kempingről, ifjúsági vagy tranzitszállásról, a katalógusban szereplő kínálaton túl számos ajánlattal rendelkezünk. Repülőjegyek akár menetrend szerinti, akár diszkont járatokra megkeressük önnek a legkedvezőbb árú ajánlatot. Kompjegyek Európa térségében. Euro-tunnel (Csalagút) jegy (a leggyorsabb, legkényelmesebb megoldás). Múzeumbérletek, regionális kártyák. Utasbiztosítások. Személygépkocsihoz kötődő, műszaki meghibásodás esetén érvényes biztosítások. Térképek, útikönyvek nagy választékban (autós atlaszok, várostérképek, útikönyvek). Autópálya matricák (magyar, osztrák, csek, szlovák) ill. autópályadíj- és üzemanyagár információ. Kempingkártya (számos európai kempingben jogosít kedvezményre). Meghatalmazás, ha céges vagy kölcsönautóval utazik. Fényvisszaverő mellény (Európa számos országában kötelező!). Utazási kiegészítők nagy választékban. Kedvezményrendszerünk nemcsak klubtagjainkat, hanem törzsutasainkat is figyelembe veszi. A kedvezmények a teljes foglalásra vonatkoznak és nem összevonhatóak. Törzsutasaink idén is 5 % kedvezményben részesülnek. Törzsutasnak minősül minden olyan ügyfelünk, aki óta évenként minimum 1 hetes saját szervezésű üdülést foglalt irodáinkban. BALATON ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 10 BALATONFÜRED 10 BADACSONYTOMAJ 10 BALATONVILÁGOS 10 SIÓFOK 11 CSERSZEGTOMAJ 11 HÉVÍZ 11 ALSÓPÁHOK 12 SÜMEG 12 BAKONYBÉL 12 DÉL-MAGYARORSZÁG PÉCS 13 HARKÁNY 13 HŐGYÉSZ 14 PÉCSVÁRAD 14 ALFÖLD DEBRECEN 15 HAJDÚSZOBOSZLÓ 16 GYULA 17 DISZKONT DISZKONT PLUSZ STANDARD RÉGI KÉK TÖRZSUTAS KOMFORT Ft-ig 400,- 600,- 800, , Ft-ig 600, , , , Ft-ig 800, , , , Ft-ig 1 000, , , , Ft-ig 1 200, , , , Ft felett 1 400, , , ,- Az AUTOCLUB TRAVEL utazási- és ügyfélszolgálati irodái 1132 Budapest Visegrádi u / Budapest Rómer Flóris u. 4/A 1 / Budapest Etele út / Békéscsaba Szarvasi út / Debrecen Halköz Üzletház, Simonffy u / Eger Jókai u / Miskolc Győri kapu / / Nyíregyháza Dózsa Gy. u / Pécs Ferencesek u / Szeged Bartók B. tér / Székesfehérvár József A. u. 2/A 22 / Zalaegerszeg Alsóerdei út 3/A 92 / ÉSZAK-MAGYARORSZÁG EGER 18 EGERSZALÓK 18 NOSZVAJ 19 MISKOLC-LILLAFÜRED 19 MISKOLCTAPOLCA 19 FELSŐTÁRKÁNY 19 SZILVÁSVÁRAD 20 TOKAJ 20 SÁROSPATAK 20 VÁSÁROSNAMÉNY 21 AGGTELEK 21 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE BUDAPEST 21 VISEGRÁD 22 DOBOGÓKŐ 22 KESZTÖLC 22 UTAZÁSI FELTÉTELEK 23 ENGEDÉLYSZÁM: R-0199/1992/1999 Felelős kiadó: Autoclub Travel-Czeiszing Miklós Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Poster Press Kft.

6 NYUGAT-MAGYARORSZÁG GYŐR Magyarország műemlékekben második leggazdagabb vidéki városa. A történelmi korokat idéző templomok, paloták, múzeumok, belvárosi sétára invitálják a látogatót. Győr, a négy folyó - a Duna, Rába, Marcal és Rábca - városa több szabadtéri stranddal, uszodával várja a vízi sportok szerelmeseit. HOTEL RÁBA*** Fekvés: Győr történelmi belvárosában, a sétálóutca elején található, az M1-es autópályáról könnyen megközelíthető. Szolgáltatás: 24 órás portaszolgálat, étterem, söröző, éjszakai bár, mosoda, masszázs, fodrászat, manikűr, infra szauna, szauna. Parkolóház 200 m-re a szállodától. Elhelyezés: kényelmes szobákban, melyek zu/ WC-vel, színes TV-vel, telefonnal, rádióval, minibárral felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 12 éves korig a szállás a szülőkkel egy szobában ingyenes, reggeli 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves korig -50%, főétkezés 12 éves korig -50%. A kedvezmény az Együtt a család ajánlatunkra nem vonatkozik. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 300,-/. fő/2 éj Pihenő napok kétágyas szobában , , ,- egyágyas szobában , , ,- Együtt a család 2 felnőtt és 2 (max. 12 éves) gyermek részére család/2 éj családi szobában , , ,- Gyermekár a szülő szobájában 12 éves korig: 5 300,-/csomag A csomag tartalma: két éjszaka félpanziós ellátással, 1 belépőjegy a Gyógy-, Termál- és Élményürdőbe vagy 20 perc frissítő masszázs a szállodában, 6 perces szolárium használat és szauna használat. A csomag tartalama: 1 látogatás a győri állatkertben, 1 sétakocsikázás Győr barokk belvárosában, 1 belépőjegy a Gyógy-, Termál- és Élményfürdőbe. AMSTEL HATTYÚ FOGADÓ*** Fekvés: a történelmi belvárostól néhány percnyi sétára, a Mosoni-Duna partján található. Szolgáltatás: étterem, söröző, fedett terasz, grill terasz, központi széf, szauna, mosoda, horgászati lehetőség, tenisz, kikötő, csónakázás, sporteszköz kölcsönzés, darts, rex-asztal, lengőteke, csocsó, zárt ingyenes parkoló. Elhelyezés: egy-, kettő- illetve háromágyas szobákban, melyek mindegyike zu/wc-vel, telefonnal, TV-vel, minibárral felszerelt. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy ágyon ingyenes, 3-12 éves korig -50% kétágyas szobában 7 800, ,- egyágyas szobában , ,- háromágyas szobában 7 300, ,- Családi kikapcsolódás a Mosoni-Duna partján Két felnőtt és két 12 éven aluli gyermek részére között 4 nap/3 éj A csomag tartalma: érkezéskor welcome drink, gyerekeknek apró ajándék, félpanziós ellátás, 2 fürdőbelépő/család a győri Termál- és Élményfürdőbe, ingyenes szauna használat a fogadóban, naponta friss újság, a fogadó szabadidős felszereléseinek használata, 1 x felnőtteknek ötórai tea, gyerekeknek kakaó-party, séta a történelmi belvárosban idegenvezetővel Részvételi díj: ,-/család KŐSZEG Országunk csodáinak egyike a történelmében és műemlékeiben gazdag kisváros, Kőszeg. Az ide látogatót megérintheti a középkor varázslatos hangulata, a szinte érintetlen természeti környezet szépsége és egyedülálló klímája. HOTEL ÍROTTKŐ*** Fekvés: a szálloda a történelmi hangulatú város romantikus fõterén található. Szolgáltatás: 24 órás portaszolgálat, lift, drinkbár, kávézó, étterem, nyaranta kerthelyiség, kártya- és könyvtárszoba, internet, konferencia terem, wellness részleg, fodrászat, kozmetika, szolárium, pedikűr, masszõr, ajándékbolt és kerékpárkölcsönző. Parkolás: térítés ellenében 700,-/nap. Elhelyezés: a szobák mindegyike fürdõszobás, telefonnal, színes televízióval, rádióval és minibárral felszerelt. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 12 év alatt a szülőkkel egy szobában a szállás ingyenes, a reggeli 400,-/gyermek/alkalom, félpanzió 1 000,-/gyermek/alkalom. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 360,-/, háziállat térítés ellenében vihető, 1 500,-/éj és ünnepek kétágyas szobában 9 900, , ,- egyágyas szobában , , ,- félpanzió 2 700,- Ünnepek: március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., őszi szünet, november 1., karácsony, szilveszter Ünnepek Kőszegen: április 24. szőlő jövések könyve Szent György nap, kőszegi szüret, október 21. Orsolya napi gasztronómiai vásár. 4

7 NYUGAT-MAGYARORSZÁG ALPOKALJA PANZIÓ HU0804 Fekvés: a panzió az osztrák határ közelében, a 87-es főút mellett 2 épülettel várja az ide látogatókat. A főépület ban épült, az új szárnyat pedig 1998-ban nyitották meg. Szolgáltatás: parkoló, játszótér, szauna. Elhelyezés: két- vagy háromágyas szobákban, melyek mindegyike zu/wc-vel, TV-vel, telefonnal felszerelt. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/. Háziállat térítés ellenében vihető és és ünnepek kétágyas szobában 5 600, ,- háromágyas szobában 4 800, ,- egyágyas felár 2 900, ,- pótágy (vastagabb szivacs) 2 500, ,- félpanzió 2 300, ,- Ünnepi időszakok: , , , , SOPRON A Hűség városa Magyarország nyugati határa mellett, az Alpok lábánál található. Az ország egyik legősibb ékszerdoboza. A város egyesíti magában a múltat és a jelent, hidat alkotva az ország és nyugati szomszédai között, kaput nyit a hozzánk látogató külföldi vendégek előtt, mint azt a város címere is jelképezi. HOTEL FAGUS**** Fekvés: Sopron legszebb részén, csodálatos környezetben, a Lővérek erdeiben helyezkedik el, mely kitűnő lehetőséget nyújt a pihenni, sportolni vagy regenerálódni vágyó vendégeinknek egyaránt. Szolgáltatás: 900 m 2 -es wellness részleg: nagyméretű medence, gyermekmedence, pezsgőfürdő, szauna, gőzfürdő, sóbarlang, szolárium, squash pálya, fitness részleg. Elhelyezés: kényelmes, légkondicionált szobákban, melyek zu/wc-vel, praktikus kialakítású szekrényekkel, pipereasztallal, TV-vel, telefonnal, minibárral, internet csatlakozással, széffel, hajszárítóval és erkéllyel felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 0-6 évig pótágyon ingyenes, 0-14 évig külön szobában -30%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 340,-/fő/nap. Aktív wellness napok 3 nap/2 éj között A csomag tartalma: 1 éjszaka szállás erkélyes, légkondícionált deluxe szobában, félpanzió, fürdőköpeny használat, érkezéskor üdvözlőital, 1 aromaolajos masszázs (20 perc), reggeli torna, 9 perc szolárium, a wellness centrum korlátlan használata, a gyermekeknek játszótér és Mini Klub. Részvételi díj: deluxe kétágyas szobában: ,-/fő/csomag deluxe egyágyas szobában: ,-/fő/csomag HOTEL LŐVÉR**** Fekvés: a Lővérek Sopron legelőkelőbb üdülő negyede, melynek varázsát a csendes erdők, fenyvesek, tölgyesek, gesztenyések, a májusi gyöngyvirág és az augusztusi ciklámen adja. Szolgáltatás: wellness részleg: úszómedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, Emporium wellness & beauty központ, Clarins kozmetika, pihenőpark. A gyermekeket homokozóval és kerti játékokkal felszerelt játszótér várja. Elhelyezés: kényelmes szobákban, melyek erkéllyel, zu/wc-vel, színes TV-vel, minibárral, telefonnal, rádióval felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 12 év alatt pótágyon a szállás ingyenes. A reggeli 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves kor között -50%, a főétkezés 12 éves korig 50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 340,-/. min. 2 éj kétágyas szobában , , ,- egyágyas szobában , , ,- Kiegészítő csomagok (szobaárakon felül fizetendő) csomag/fő Wellness napok ,- Mézes kényeztetés ,- Feszes formák a Holt-tenger erejével ,- Wellness napok: 2 masszázs, 1 gyógynövényes pakolás, 20 perc szolárium, fürdőköpeny használat. Mézes kényeztetés: 1 Clarins Pro-Active testradírozó kezelés, 1 Clarins aromaterápiás fürdő, 2 mézmasszázs, fürdőköpeny használat. Feszes formák a Holt-tenger erejével: 1 méregtelenítő iszappakolás vagy bőrfeszesítő cellulit kezelés, 1 bőrmegújító vagy feszesítő masszázs tengeri sóval és olajjal vagy iszappal és krémmel, 1 holt-tengeri sófürdő, fürdőköpeny használat. Nem csak a 20 éveseké a világ - nyugdíjas kedvezmény!! 6 nap/5 éj, vasárnaptól péntekig foglalható 5 éj/fő és egy- és kétágyas szobában , , ,- A csomag tartalma: szállás félpanziós ellátással, korlátlan teafogyasztás a teabárban, 2 Kneipp kezelés, életmód tanácsadás, uszoda, szauna, pezsgőfürdő, speciális nyugdíjas torna, erdei séta vezetővel, Danubius Premier Fitness Klub használata, igény esetén transzfer a vasútállomástól (oda-vissza). Ünnepi pihenés 4 nap/3 éj fő/csomag ; ; ; ; ; háromágyas szobában ,- kétágyas szobában ,- egyágyas szobában ,- A csomag tartalma: szállás félpanziós ellátással, uszoda, szauna és pezsgőfürdő használat, részvétel a napi tornaprogramokon és a Danubius Premier Fitness Klub használata. 5

8 NYUGAT-MAGYARORSZÁG HUNGUEST HOTEL SZIESZTA*** Fekvés: a szálloda a Lővérek egyik legszebb pontján helyezkedik el, egy gyönyörű park közepén, a városközponttól 15 percre. A szálloda erkélyes szobáiból pompás kilátás nyílik az erdőre. Szolgáltatás: étterem, drink bár, lift, széf, wellness részleg: élményfürdő, pezsgőfürdő, gőzfürdő, szauna, fitness terem, Szieszta Szépség Sziget, szolárium, masszázsok, ingyenes belépő a szállodától 5 percre lévő Lővér uszodába, nyáron a Fertő-tóra, Tómalom fürdőre. A szálloda parkjában 6 db salakos teniszpálya is található. Elhelyezés: standard szobában, mely fürdőszobával, TV-vel, telefonnal, minibárral, erkéllyel felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Parkolás: zárt, kamerával megfigyelt parkolóban. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Háziállat térítés ellenében vihető 2 000,-/éj kétágyas szobában 8 600,- félpanzió 2 900,- Kedvezményes kikapcsolódás fő/3 éj félpanzióval kétágyas szobában ,- pótágy ,- 5 éjszakás üdülés fő/5 éj félpanzióval kétágyas szobában ,- pótágy ,- Ünnepek fő/3 éj félpanzióval, ünnepi vacsorával , között között kétágyas szobában , ,- pótágy , ,- KAZAMATA PANZIÓ HU0804 Fekvés: Sopron belvárosában található, pár percre a központtól. Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható, ill. háromágyas zu/wc-s, telefonos, színes TV-s szobákban. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: egy gyermek szállása a szülőkkel egy szobában 6 éves korig ingyenes. Parkolás: a panzió előtt ingyenesen. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 340,-/. Egyéb: a csomagok esetén gyermekkedvezmény nem vehető igénybe kétágyasban 6 600,- egyágyasban 8 700,- háromágyasban 5 900,- pótágy 5 300,- félpanzió 1 900,- Ünnepek fő/csomag félpanzióval kétágyasban egyágyasban pótágyon /3 éj , , , /4 éj , , , /3 éj , , , /5 éj , , , /4 éj , , ,- A csomag tartalma: a Schönbrunni Kastély megtekintése bécsi városnézéssel és vásárlási lehetőséggel vagy belépő a Vital rekreációs központba. BÜKFÜRDŐ Bükfürdő Magyarország észak-nyugati részén, az Alpok lábánál fekszik. Nevét mára világhírű gyógyfürdője tette mind Magyarországon, mind pedig külföldön ismertté. Az osztrák határ közelében fekvő Szombathelytől 27 km, Soprontól 47 km távolságra helyezkedik el. APARTMAN HOTEL** Fekvés: Bükfürdő központjában, közvetlenül a gyógyfürdőnél. Szolgáltatás: 24 órás recepció, ébresztőszolgálat, parkolás, központi széf, játszótér, kártyaterem, napozóterasz, 80 fős konferenciaterem, fogászat. Elhelyezés: két- és négy személyes apartmanokban, melyek fürdőszobával, felszerelt teakonyhával, hűtőszekrénnyel és edényekkel rendelkeznek. A szobákban rádió, színes TV és telefon található. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: pótágyon 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves korig -50% a pótágy árából. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Háziállat vihető 1 000,-/éj. apartman/éj egyszobás apartman 1 fő részére 7 400, , ,- egyszobás apartman 2 fő részére , , ,- 1,5 szobás apartman 4 fő részére , , ,- pótágy 5 500, , ,- apartman/7 éj 7 éjszakás üdülés egyszobás apartman 1 fő részére , , ,- egyszobás apartman 2 fő részére , , ,- 1,5 szobás apartman 4 fő részére , , ,- pótágy , , ,- 6

9 NYUGAT-MAGYARORSZÁG BÜK A kb lakosú város Magyarország nyugat-dunántúli idegenforgalmi régiójában található. A felbecsülhetetlen értékű hévízkincs, szubalpin klíma, a látnivalókban gazdag környezet, a gondozott településkép és a magas színvonalú szolgáltatások gondoskodnak arról, hogy a vendégek nyugodt körülmények között gyógyuljanak és pihenjenek a vidéken. WELLNESSHOTEL PIROSKA*** Fekvés: a családi tulajdonban lévő hotel Bükfürdőtől 2 km-re található. A szálloda épületkomplexuma egy főépületből és egy udvari épületből áll. Szolgáltatás: étterem, wellness részleg (élményfürdő, pezsgőfürdő, tepidárium, aromaterápia, szauna világ, masszázs, gőzfürdő, színterápia), fitness terem, biciklikölcsönzés, zárt, ingyenes parkoló, naponta többször közlekedő hotelbusz a szálloda és a gyógyfürdő között. Elhelyezés: egy- és kétágyas szobákban, vagy lakosztályban. Minden szobához zu/wc, TV, telefon, széf és minibár tartozik. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Kedvezmény: 5 éves korig ingyenes, 5-12 éves korig szülőkkel egy szobában -50% reggelivel félpanzióval kétágyas szobában 9 500, ,- egyágyas szobában , ,- Csomagok: Relax hétvége 3 nap/2 éj A csomag tartalma: 2 éjszaka szállás félpanzióval, 1 hátmasszázs, fürdőköpeny használat, fitness terem és élményfürdő használat. Részvételi díj: ,-/fő kétágyas szobában. pótágy 3 300, ,- 2 fős lakosztályban , ,- Wellness napok 4 nap/3 éj A csomag tartalma: 3 éjszaka szállás félpanzióval, 2 gyógyfürdőbelépő, fürdőköpeny használat, fitness terem és élményfürdő használat. Részvételi díj: ,-/fő kétágyas szobában. A csomagoknál az egyágyas felár 2 900,-/. SÁRVÁR Vas megye egyik legszebb kisvárosa a Rába parton fekszik. A középkori Nádasdy vár, a növényritkaságokban gazdag botanikus kert és számos egyéb kultúrtörténeti emlék várja az ide látogatókat. A hét tóból álló csónakázó tó, a Rába part, a Vadkert, az erdős-ligetes városkörnyék minden korosztály számára tartogat látnivalót. HOTEL ARBORÉTUM*** Fekvés: a szálloda a belvároshoz és a gyógyfürdőhöz is egyaránt közel, a sárvári Arborétum mellett található. Csendes helyen, barátságos környezetben várja vendégeit. Szolgáltatás: étterem, kávézó, drink bár, konferencia terem, bicikli kölcsönzés. Gyermekes családok részére a szobák egy része pótágyazható, a legkisebbeknek pedig ingyenes babaágy biztosított. Parkolás: ingyenes, zárt parkolóban. Elhelyezés: egy-, kettő-, vagy négyágyas szobákban, melyek mindegyike TV-vel, telefonnal, zu/wc-vel és minibárral felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 2-14 éves kor között pótágyon -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/. Sárvári élmény napok 4 nap/3 éj Relax csomag 3 nap/2 éj fő/csomag kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- pótágy ,- félpanzió/nap 2 700,- A csomag tartalma: üdvözlőital, 1 fürdőbelépő, 1 belépő a Nádasdy vár múzeumába, 1 belépő a sárvári Arborétumba, fél napos kerékpár használat, idegenforgalmi adó. fő/csomag kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- gyermekár (2-14 év között pótágyon) 7 500,- pótágy ,- félpanzió/nap 2 700,- A csomag tartalma: üdvözlőital, 2 fürdőbelépő és idegenforgalmi adó kétágyas szobában 7 700, ,- egyágyas szobában , ,- apartmanban (4 ágyas) 5 900,- félpanzió 2 700,- pótágy 4 900,- ZALAKAROS Magyarország dél-nyugati részén, 30 km-re a Balatontól található a 750 éves múltra visszatekintő, termálvizéről és gyógyfürdőjéről Európa szerte híres kisváros, Zalakaros. A települést a 30 éve feltárt termálvíz kincse tette nemzetközileg ismertté. HOTEL KAROS SPA**** SUPERIOR Fekvés: a szálloda Zalakaros szívében fekszik. Szolgáltatás: Spa-, Gyógy és Egészségcentrum, Alma Spa- Wellness Világ 4000m 2 -en : pezsgőfürdő, élményfürdő, termálmedence, finn szauna, gőzszauna, bioszauna, jégbarlang, test-, arc- és wellness kezelések, masszázsterápia, gyógyfüves fürdő, gerinctorna, illóolajos fürdő, iszappakolás, légzésterápia, fényterápia, aromaterápia, talpmasszázs, masszázsok. Elhelyezés: superior szobákban, melyek mindegyike káddal és/vagy zu-val, WC-vel, bidet-vel, hajszárítóval, széffel, telefonnal, TV-vel, minibárral, internet csatlakozással felszereltek és egyedileg klimatizálhatóak. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: a szülőkkel egy szobában 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig a pótágy árából és a félpanziós ellátásból -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, parkolás kültéri, zárt parkolóban 800,-/éj, vagy mélygarázsban, mely 1 600,-/éj. Háziállat térítés ellenében vihető. Kiemelt időszakok superior kétágyas szobában , ,- pótágy ,- félpanzió 7 500, fő/3 éj félpanzióval superior kétágyas szobában ,- 7

10 NYUGAT-MAGYARORSZÁG MENDAN THERMAL HOTEL**** & AQUALAND Fekvés: a szálloda Zalakaros központjában, közvetlenül a városi fürdő szomszédságában található. Szolgáltatás: aqualand: úszómedence, élménymedence, termálvizes medence, pezsgőfürdő; wellness részleg: szaunák, gőzfürdő, bioszauna, szépségfarm, reggeli torna. Elhelyezés: standard vagy superior szobában, stúdióban és apartmanban. A szobák mindegyike bio-ággyal, zu/wc-vel, telefonnal, rádióval, plazma TV-vel, minibárral, széffel, hajszárítóval, törölközővel felszerelt. Némelyik superior szobában kihúzható bőr ülőgarnitúra is van. A stúdió és az apartman teakonyhával is kiegészül. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig a szállás büféreggelivel ingyenes, a félpanzió 2 900,-/gyermek/éj, a teljes panzió 4 800,-/gyermek/éj. Ahány teljes árat fizető vendég lakik a szobában, annyi gyermekkedvezmény vehető igénybe. Helyszínen fizetendő: parkolás őrzött parkolóban: 700,-/autó/nap, idegenforgalmi adó: 320,-/fő/nap. fő/3 éj félpanzióval standard kétágyas szobában Ünnepek / / ,- stúdióban ,- superior kétágyas szobában ,- Relax napok fő/3 éj , hétköznap hétvége hétköznap hétvége standard kétágyas szobában , , , ,- stúdióban , , , ,- superior kétágyas szobában , , , ,- egyágyas felár ,- A csomag tartalma: 3 éjszaka szállás félpanzióval, üdvözlő ital, wellness részleg használata, fürdőköpeny használat, nordic walking, reggeli torna, vízi torna, gerinctorna, 5 tibeti jógagyakorlat. LENTI Lenti az ország és Zala megye délnyugati csücskében, a szlovén, a horvát és az osztrák határ közelében három tájegység találkozásánál fekszik. A város büszkesége a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark, mely 4 hektár zöld területen 5 szabadtéri és 3 fedett medencével várja a látogatókat. VÖRÖSMARTY VENDÉGHÁZ HU0804 Fekvés: a vendégház a termálfürdőtől 500 m-re található. Szolgáltatás: parkolási lehetőség. Elhelyezés: apartmanokban max. 5 fő részére, melyek zu/wc-vel, TV-vel, felszerelt konyhával rendelkeznek. Ellátás: önellátás. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó apartmanban 4 900,- FERTŐD A Fertő-Hanság Nemzeti Park határán fekvő település kitűnő célpont a kirándulni, pihenni vágyóknak. Elsősorban az Eszterházy-kastély vonzza e tájra a látogatókat, kevesen tudják, hogy a Világháborús emlékmű, a Szent Kereszt és a Szent András templomot is érdemes megtekinteni. DORI HOTEL-CAMPING Fekvés: az Eszterházy-kastély szomszédságában fekszik. Szolgáltatás: büfé, játékterem, szauna, kerékpár kölcsönzés, szalonnasütő helyek, ping-pong, billiárd, csocsó. Elhelyezés: egy-, két- és háromágyas szobákban, melyek zu/wc-vel, TVvel és minibárral felszereltek, illetve 7 személyes faházakban, melyek zu/wc-vel, TV-vel, teakonyhával, terasszal rendelkeznek. Ellátás: szállodai szobák esetében reggeli, faházak esetében önellátás. Kedvezmény: 3 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/fő/nap és ünnepi hétvégék kétágyas szobában 5 500, ,- háromágyas szobában 4 800, ,- egyágyas szobában 7 300, , és ünnepi hétvégék 7 fő/faház esetén 3 400, ,- 6 fő/faház esetén 3 500, ,- 5 fő/faház esetén 3 600, ,- 4 fő/faház esetén 3 700, ,- 8

11 NYUGAT-MAGYARORSZÁG ÖTTEVÉNY A Mosoni-Duna jobb partján és a Rábca folyó kiöntése között helyezkedik el. A településen járva érdemes megtekinteni a Római Katolikus templomot, a Hősök emlékművét és a Kálváriát is. FÖLDVÁRY KASTÉLYSZÁLLODA*** Fekvés: a Földváry Miklós által 1870-ben építtetett szép úrilak a Budapest - Bécs főútvonal mentén található. Szolgáltatás: étterem, kávézó, terasz, kerékpár kölcsönzés, finn szauna, fitness gépek, darts, billiárd, borozó, kerti grill, lengőteke, 4 hektáros park, ingyenes zárt parkoló. Elhelyezés: egy-, két-, háromés négyágyas szobákban, melyek zu/wc-vel, TV-vel, telefonnal és minibárral felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves korig a szülőkkel egy szobában -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/fő/nap. Minimum tartózkodási idő: 2 éj kétágyas szobában 5 700,- háromágyas szobában 4 900,- négyágyas szobában 4 400,- egyágyas szobában 8 800,- félpanzió felár 2 500,- CSÖDE Csöde Zala megye felső csücskében a Zala folyó partján az Őrség kapujában helyezkedik el. Nyáron a közeli Vadása-tó és a Borostyán-tó kínál fürdőzési, csónakázási, szörfözési lehetőséget. SÁRKÁNY BIO PANZIÓ HU0804 Fekvés: a panzió Felsőcsödén az erdő közepén egy irtásra épült. Természetes anyagok felhasználásával a helyi népi építészeti hagyományok és a korszerű építészeti megoldások szerencsés ötvözeteként épült. Szolgáltatás: szabadtéri úszómedence, szauna, játszótér, homokozó, focipálya, kerékpárkölcsönzés. Elhelyezés: kétágyas zuhanyzós szobákban és apartmanban, mely 3 szobával, fürdőszobával és társalgóval rendelkezik. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: a szülőkkel egy szobában 3 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 250,-/ kétágyas szobában 5 400, ,- háromágyas szobában 5 200, ,- négyágyas szobában 4 500, ,- hat fős apartmanban 5 600, ,- félpanzió felár 2 400,- ŐRISZENTPÉTER, KOVÁCS SZER Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek Innen a táj neve Õrség. Az Őrség központi, városi ranggal rendelkező települése Őriszentpéter. A település gazdag épített örökséggel rendelkezik. Legrégibb épülete a XIII. század elején épült Római Katolikus Plébániatemplom, melynek védőszentje Szent Péter apostol, a város névadója. A település másik védett temploma a Városszeren található későbarokk Református templom, mely 1790-ben épült. Ezen kívül számos régi épület őrzi a jellegzetes őrségi népi építészet elemeit. Ezek többnyire védelem alatt álló lakóházak. SZEKERES PORTA HU0804 Szolgáltatás: gyermekbarát játék- és lovaglási lehetőségek, vadászat, horgászat, malacsütés, borkóstolók. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek saját fürdőszobával rendelkeznek és 4+1 személyes apartmanokban, melyeknek saját konyhája is van. Ellátás: igény szerint reggeli vagy félpanzió saját termelésű, vagy a környékről beszerzett friss háztáji vagy bio alapanyagokból készült ételek. Kedvezmény: a szülőkkel egy szobában 3 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kétágyas szobában 4 900,- apartman/éj ,- reggeli 1 200,- vacsora 2 500,- 9

12 BALATON ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI Balatonalmádi a Balaton északi partjának egyik festői szépségű üdülőhelye. Igazi vonzereje a természeti, mediterrán jellegű környezete, a nyolc kilométernyi amfiteátrum szerű part, a permi homokkő-sziklák karéjozta domboldalak. Ha végigsétálunk a girbe-gurba utcácskákon és megmásszuk az Öreghegy meredek lejtőit, felfedezhetjük, mi vonzotta ide a kiművelt emberfőket. Mesélnek erről a sétányok a parkban, s a domboldalakon az utcanevek és a villák. NEREUS PARK HOTEL*** HU0601 Fekvés: Balatonalmádiban a 71. számú útról jól megközelíthető helyen fekszik, a busz- és vasútállomástól 10 perces sétával elérhető. A szálloda közvetlenül a Balaton partján található egy 2 hektáros parkosított területen. Szolgáltatás: étterem, gyermekmedence, játszótér, homokozó, saját vitorláskikötő. Elhelyezés: kétágyas classic szobában, mely zu/wc-vel, TV-vel, hűtőszekrénnyel rendelkezik. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 4 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 4-12 éves korig -50%, éves korig -25%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 330,-/ és ünnepnapok classic kétágyas szobában 7 900, ,- félpanzió felár 2 500,- BALATONFÜRED Balatonfüred gyönyörű tengerünk egyik legkedveltebb üdülőhelye. Nemzetünk nagyjai is szívesen múlatták itt idejüket, többek között Jókai Mór és Blaha Lujza is. Kellemes kikapcsolódást nyújt andalogni a Tagore sétányon vagy kirándulni a környéken. HOTEL ANNABELLA*** Balatoni hétvége minimum két éjszaka tartózkodás péntektől vasárnapig standard kétágyas 8 800, , , ,- szobában Heti hatos és Heti ötös 7 éjszaka 6 és 5 éj áron fő/csomag Heti hatos Heti hatos Heti hatos Heti ötös standard kétágyas szobában , , , ,- HU0601 Fekvés: a Balatontól 50 m-re, a Tagore sétány mellett található. Szolgáltatás: étterem, kávézó, söröző, drink bár, medencék, szauna, strandbelépő, parkoló. Elhelyezés: kétágyas standard szobákban, melyek zu/wc-vel, TVvel, telefonnal, minibárral felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 5 éves korig ingyenes, 5-12 éves korig 50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 340,-/. Egyéb: a szálloda március 27-től október 13-ig tart nyitva. A csomagok tartalmazzák: a szauna, az uszoda és parkoló használatát valamint a strandbelépőt. BADACSONYTOMAJ A Badacsony... a Balaton Bazaltkoszorús Királya Minden, amit a természetben szépnek ismerünk, csodálatosképpen együtt van itt, a Badacsony környékén. Mindenből ízelítőt kapunk, tengerből, gyönyörű, büszke hegyekből, omlatag öreg várakból, napsütötte, dalos szőlős déli lankákból. A monda szerint óriások játszottak itt valaha, játékos kockákkal, kúpokkal, dombokkal, labdázó óriások, Vulcanus fiai, akik valami hirtelen intésre elvonultak e földről, s itt hagyták szeszélyes összevisszaságban a játékaikat." CLUB HOTEL BADACSONY*** HU0601 Fekvés: a szálloda Badacsonytomajon festői környezetben, közvetlenül a Balaton partján található. Szolgáltatás: belső udvar, terasz, étterem, angol söröző, nyáron hajóbár, temperált vizű kültéri úszómedence. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek zu/ WC-vel, TV-vel, telefonnal felszereltek. Ellátás: reggeli. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kétágyas szobában 6 900, , , ,- pótágyon 5 700, , , ,- félpanzió felár 2 900,- BALATONVILÁGOS A Balaton déli partjának kapuja, vízminősége kiváló, vízmélysége sekély, több száz méteren biztonságosan élvezhetik a vizet az úszni nem tudók is. Érdekes a település elnevezésének eredete, Aliga egy csárdáról kapta a nevét, Világos pedig az itteni föld világos színéről. A legszebb kilátás a Panoráma kilátóból nyílik, ahol Mészöly Géza és Csók István festőművészek merítettek ihletet balatoni képeikhez. DALMA PANZIÓ HU0602 Fekvés: közvetlen a Balaton partján található, saját partszakasszal rendelkezik. Szolgáltatás: szauna, szolárium, ping-pong asztal, asztalifoci, napozó terasz, saját stég, telefon, telefax, internet, kerékpár- és csónakbérlés, zárt parkoló, széf, étterem, drink bár. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek hűtőszekrénnyel, TV-vel, telefonnal, zu/ WC-vel felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 5 éves korig ingyenes, 5-12 éves korig 50% szülőkkel egy szobában. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 300,-/fő/nap. Akciós ajánlat 7 nap/6 éj fő/6 éj és kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- pótágy , ,- 10

13 BALATON ÉS KÖRNYÉKE SIÓFOK Siófok Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye. Azzá teszi jó közlekedése, kellemes fürdőzést kínáló sekély vizű partja. Az ide érkező vendégek pihenését, kikapcsolódását a tó lágy vize mellett a látnivalók, a szervezett programok és a szívélyes vendéglátás szolgálja. VILLA MEDITERRANA HU0602 Fekvés: a belváros és a kertváros találkozásánál, a vízparttól kb. 800 m-re található új építésű nemdohányzó apartmanház. Szolgáltatás: kert, medence, parkolóhelyek, fodrász, masszázs, mosási lehetőség, pékáru-szervíz, kerékpár kölcsönzés. Étterem, vásárlási lehetőség 200 m, centrum 100 m, Coca-Cola Beach House 900 m, wellness centrum 500 m, vasútállomás 400 m. Elhelyezés: 2-5 fő elhelyezésére alkalmas fürdőszobával, konyhával, TV-vel, széffel felszerelt apartmanokban és stúdiókban. Ellátás: önellátás, a közelben lehetőség van félpanziós ellátásra is. Kedvezmény: 6 éves korig -50%, 6-10 éves korig -30%, két teljes árat fizető felnőtt után. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó , fős apartmanban 4 800, ,- CSERSZEGTOMAJ (HÉVÍZ) A település a Keszthelyi-hegység délnyugati részén, a Keszthelyt körülvevő dombvonulaton, a Balatontól 4 km-re, Hévíztől 3 km-re fekszik. Lélekszámához viszonyítva rendkívül nagy, emiatt Európa egyik legkülönösebb településeként tartják számon. Hegyközség jellegét a mai napig fenn kívánják tartani. ANDREA WELLNESS PANZIÓ*** HU0602 Fekvés: a háromcsillagos panzió nyugodt, csendes környezetben, egy természetvédelmi terület mellett egy m2 -es területen található, a hévízi gyógyfürdő szomszédságában, amely Hévíztől csak 1500 m-re és Keszthelytől 5 km-re van. Szolgáltatás: fűtött pezsgőfürdő, fodrászat, infrakabin, szolárium, szauna, játszótér, masszázs, kozmetika, pedikűr-manikűr, kerékpárkölcsönzés, a kertben fedett medence, nyugágyak és kerti bútorok, autóbérlési lehetőség, zárt parkoló. Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban, stúdiókban vagy apartmanokban. A kétágyas szobák zu/ WC-vel, sat TV-vel, hűtőszekrénnyel és erkéllyel rendelkeznek. A stúdiók modern berendezésűek, zu/wc-vel, sat TV-vel, erkéllyel és kis konyhával felszereltek. Az apartmanok 2-4 fő elhelyezésére alkalmasak, zu/wc-vel, sat TV-vel, erkéllyel, konyhával és nappalival felszereltek. Kedvezmény: önellátással stúdióban 7 400, , ,- 2 fős apartmanban 7 800, , ,- 4 fős apartmanban 5 600, , ,- büféreggeli felár 1 200,- félpanzió felár 2 300,- 0-4 éves korig a szállás a szülőkkel egy szobában, pótágyon ingyenes; 4-12 éves korig a félpanzióból 1000 Ft kedvezmény. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 300,-/. büféreggelivel két- és háromágyas szobában 7 800, , ,- félpanzió felár 2 300,- HÉVÍZ A festői város egyike Európa legjelentősebb fürdővárosainak, melyben a világ legnagyobb, biológiailag aktív gyógytava található. A 4,44 hektár kiterjedésű Hévízitavat tápláló radioaktív kénes víz mintegy 38 méter mélyen lévő forráskráterből tör fel. A forrás bővízű hozamának köszönhetően (80 millió liter naponta) a tó egész vízkészlete két nap alatt teljesen kicserélődik. A víz hőmérséklete nyáron C körül ingadozik és télen sem süllyed 22 C alá, így akkor is élvezhető a fürdőzés, ha egészen hideg a levegő hőmérséklete. ROMANTIK HOTEL KIS HELIKON**** HÉVÍZ HU0601 A szálloda 1936-ban épült a helyi fürdővárosi hagyományok szerint hévízi kőből és eredeti formáját megtartva az elmúlt években teljes felújításra került. Parkjában éves hársfák állnak. Az épületet határoló, természetvédelem alatt álló őspark speciális klímát biztosít. Fekvés: a régmúlt hangulatát idéző szálloda diszkrét eleganciájával és a Minőségi Díjjal kitűntetett szolgáltatásaival, romantikus, csendes környezetben a nyugalom és a pihenés szigete, a termál tótól 5 8 perces sétára. Szolgáltatás: étterem, mediterrán café, értékmegőrző, zárt parkoló, pihenőkert, napozóterasz, napágyak és napernyőhasználat, wellness részleg. Elhelyezés: kétágyas classic vagy superior szobákban, mindegyik zu/wc vel, telefonnal, TV vel, kérésre minibárral felszerelt. A superior szobákhoz erkély vagy terasz is tartozik, valamint fürdőköpeny, hajszárító és gyümölcsbekészítés. Ellátás: reggeli. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 345,-/. Kedvezmények: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig -50% kétágyas classic szobában 7 500,- kétágyas superior szobában 9 400,- félpanzió 2 500,- egyágyas felár 2 500,- Ünnepek , fő/csomag , éj classic kétágyas szobábban ,- superior kétágyas szobában ,- Az ünnepi csomagok tartalma: félpanziós ellátás, korlátlan wellness használat, superior szobában történő elhelyezéskor ezeken kívül köntös használat és érkezéskor gyümölcsbekészítés a szobába. 11

14 BALATON ÉS KÖRNYÉKE ALSÓPÁHOK Alsópáhok Zala megye keleti részén, Keszthelytől négy, Hévíztől két kilométerre található. A községben mintegy 4 km hosszúságban húzódnak a szőlők, pincék. E dombvonulatról csodálatos panoráma nyílik a keszthelyi öbölre és Hévízre. KOLPING HOTEL & SPA FAMILY RESORT**** - BIOHÁZAK HU0601 bioház/éj min. 2 éj 6 fő részére ellátás nélkül , , , ,- A Kolping Hotel 9 hektáros parkjában található 12 különálló, 2 7 személy elhelyezésére alkalmas bioház. A 82 m 2 -es alapterületű házakban házanként 3 hálószoba, két fürdőszoba, lakókonyha, terasz található. A házak vályogból készültek, nádtetővel borítottak, natúr, viaszolt bútorokkal berendezettek. Terasz és körülbelül 400 m 2 - es zöldfelület tartozik hozzájuk, valamint fedett garázs bérlésére is van lehetőség. Felszereltség: a nappaliban telefon, színes TV, kemence található, felszerelt konyha, minden helyiség fűthető. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 270,-/, valamint érkezéskor ,- kaució. A 7. és 8. fő felára: 4 000,-/. Egyéb: az ár tartalmazza az ágynemű, törölköző (létszámnak megfelelően), takarítás elutazáskor, a szálloda fürdő- és wellness részlegének, valamint fitness termének étkezés/fő büféreggeli büfévacsora használatát. felnőtt 2 600, ,- 0-3 éves korig 500,- 600,- 3-5 éves korig 1 200, , Hétvégi ár 5-8 éves korig 1 500, , és , ünnepek 8-12 éves korig 1 800, , éves korig 2 400, ,- Ünnepekkor csak félpanziós ellátással foglalhatók a házak. SÜMEG Sümeg a Bakony délnyugati csücskében, a Keszthelyi-hegységet a Kisalfölddel és a Tapolcai medencével összekapcsoló völgyben, a Balatontól 20 km-re, Veszprém megyében fekszik. A város a Nyugat-Dunántúl egyik barokk gyöngyszeme, ahol a szívesen látott vendég és az itt lakó egyaránt egy hajdanán virágzó kort elevenen őrző és felidéző élettér részese lehet. HOTEL KAPITÁNY**** HU0601 Wellness csomagok: Fekvés: a szálloda közvetlen a Sümegi Vár tövében épült. A történelmi környezetben létesült új szállodaszárny középkori és keleti hangulatú fürdőjével, különleges wellness szolgáltatásaival, télen-nyáron gazdag programkínálatával a nyugalom és felüdülés luxusát kínálja vendégeinek. Szolgáltatás: wellness részleg: medence, infra szauna, finn szauna, gőzfürdő, merülő kád, gyermekmedence használata. Kezelések: gyógyító és frissítő masszázsok, a kényeztető, fiatalító és lazító fürdők illetve a különféle mozgásprogramok. Elhelyezés: kényelmes, légkondícionált szobákban, melyek mindegyike fürdőszobával, hajszárítóval, telefonnal, internet csatlakozással, TV-vel, minibárral felszerelt, valamint fürdőköpeny áll a vendégek rendelkezésére. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 4 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 4-12 éves kor között -30% a szállás és a félpanzió árából. Egyágyas felár: 5 900,-/. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 230,-/. Egyéb: az árak az ünnepi időszakokra nem vonatkoznak! Lovagi pihenés Sümegen 4 nap/3 éjszaka szállás hétvégén (csüt.-vas.) vagy 5 nap/4 éjszaka hétközben (vas.-csüt.) félpanzióval, üdvözlő ital, wellness részleg-, fürdőköpeny- és fitness gépek használata, 1 alkalommal üdítő test masszázs (25 ), Lovagi Torna megtekintése Középkori Lakomával fő/csomag kétágyas szobában , , ,- Fenséges napok - Királyi pihenés 3 nap/2 éjszaka szállás hétvégén (csüt.-vas.) vagy 4 nap/3 éjszaka szállás hétközben (vas.-csüt.) félpanzióval, üdvözlőital, wellness részleg-, fürdőköpeny- és fitness gépek használata, 1 alkalommal klasszikus masszázs (25 ), Lovagi Torna megtekintése Középkori Lakomával fő/csomag kétágyas szobában , , ,- BAKONYBÉL A Magas Bakony erdei között megbúvó település olyan helye az országnak, ahol egy kicsit érződik még a régi korok lehellete. A település és környéke a Bakony legszebb kirándulóhelyeinek egyike. Legismertebb látnivalója a Szent István királyunk által alapított monostor. BAKONY HOTEL*** HU0601 Fekvés: a szálloda a vadregényes Bakony hegységben, Bakonybél határában egy 4 hetáros ősparkban helyezkedik el. Kitűnő lehetőséget biztosít a teljes kikapcsolódásra, kirándulásra és pihenésre. Szolgáltatás: étterem, bababarát szolgáltatások, kenyérsütés, kézműves foglalkozások, pónilovaglás, lovaskocsikázás, ping-pong, billiárd, csocsó, kerékpár kölcsönzés, szauna. Elhelyezés: egy- és kétágyas szobákban, melyek zu/wc-vel, telefonnal, TV-vel, minibárral felszereltek. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 200,-/. 4 nap/3 éj fő/3 éj kétágyas szobában , ,- félpanzió felár/ alkalom 2 900,- Pünkösdi csomag és Kikapcsolódás Május 1-én /3 éj és között 3 vagy 4 éj A csomag tartalma: szállás félpanziós ellátással, hangulatos grillvacsora szombaton, szauna, jacuzzi és infrakabin használat. Részvételi díj: ,-/fő/3 éj ,-/fő/4 éj ,-/gyermek/3 éj ,-/gyermek/4 éj A gyermekkedvezmények 2-12 éves kor között a szülőkkel egy szobában érvényesek. 12

15 DÉL-MAGYARORSZÁG PÉCS Pécs, a magyar mediterráneum legdélebbi városa 2000 éves történelemmel büszkélkedhet. A város területe a római kor óta folyamatosan lakott és a korábban itt élő népek, egymást követő, vagy éppen egymás mellett élő kultúrák kiemelkedő jelentőségű emlékanyagot hagyományoztak ránk, mint például Szent Péter Bazilika, Zsolnay-kút, Zsinagóga, Egyetemi Könyvtár, Minaret. HOTEL CENTRÁL*** HU0701 Fekvés: Pécs központjában, a történelmi belvárostól mindössze néhány lépésnyire található. Szolgáltatás: étterem, casino, parkoló. Elhelyezés: egy-, kétágyas szobákban, illetve maximum négy fő elhelyezésére alkalmas apartmanokban. Az igényes, egyedi berendezésű szobák mindegyikében zu/wc, beépített hajszárító, légkondícionáló, TV, telefon, széf, internet csatlakozási lehetőség és minibár található. Az apartman saját, felszerelt konyhával is rendelkezik. Ellátás: kontinentális reggeli kétágyas szobában 9 300,- egyágyas szobában ,- 3 fős apartmanban 7 300,- 4 fős apartmanban 5 900,- HOTEL PÁTRIA*** HU0701 Fekvés: a szálloda a történelmi belváros szélén található. Szolgáltatás: széf, szobaszervíz, csomagmegőrző, mosoda, étterem, kávézó, saját kert. Elhelyezés: standard, fürdőszobás szobákban, melyek minibárral, TV-vel, rádióval és telefonnal felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 12 éves korig a szállás ingyenes, reggeli 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves korig -50%, főétkezés 12 éves korig -50%. A kedvezmény a Családi pihenés ajánlatra nem vonatkozik. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 200,-/. Ünnepek fő/csomag kétágyas szobában háromágyas szobában egyágyas szobában Pünkösd között3 éj , , ,- Karácsony között 3 éj, meglepetés bekészítés a szobákban , , ,- Szilveszter között 3 éj, gálavacsora , , ,- min.2 éj kétágyas szobában 8 500, , ,- háromágyas szobában 7 900, , ,- egyágyas szobában , , ,- Családi pihenés 2 felnőtt és max. 2 (14 év alatti) gyerek részére család/3 éj családi szobában , , ,- A csomag tartalma: 1 napos múzeumbelépő, 1 alkalomra érvényes városnéző kisvonatjegy és strand vagy terrárium belépő. HARKÁNY Harkány, az ország déli részén, a szubmediterrán klímájú Villányi-hegység lábánál terül el. Pécstől délre, csupán 21 km-re található. HOTEL PLATÁN HU0701 Fekvés: a szálloda nyugodt környezetben, a gyógyfürdőtől 400 m-re fekszik. Elhelyezés: felújított komfort szobákban, melyek zu/wcvel, TV-vel, hűtővel, telefonnal felszereltek, vagy economy szobákban, melyek zu/wc-vel, TV-vel, hűtőszekrénnyel és szerény berendezéssel rendelkeznek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 3 éves korig ingyenes, 3-5 éves korig -70%, 5-10 éves korig -50%, éves korig -25%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Háziállat 1 600,-/éj. Komfort hétvége Harkányban: csütörtöktől vasárnapig 4 nap/3 éj fő/csomag kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- nyugdíjasoknak kétágyas szobában , ,- nyugdíjasoknak egyágyas szobában , ,- A csomag tartalma: szállás félpanziós ellátással komfort szobában, 1 x fürdőbelépő a gyógyfürdőbe, zárt parkoló használat. Csábítás Harkányba 8 nap/7 éj fő/csomag kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- nyugdíjasoknak kétágyas szobában , ,- nyugdíjasoknak egyágyas szobában , ,- A csomag tartalma: szállás economy kategóriás szobában félpanziós ellátással, zárt parkoló használattal. 13

16 DÉL-MAGYARORSZÁG THERMAL HOTEL HARKÁNY**** HU0701 Fekvés: a gyógyszálló a város központjától kb. 500 m-re található. Szolgáltatás: étterem, szobaszervíz, pipere mosoda, úszómedence, szauna és pezsgőfürdő, orvosi vizsgálat, gyógy- és talpmasszázs, elektroterápia, víz alatti sugármasszázs, örvényfürdő, iszappakolás, gyógytorna, mágnesterápia, paraffin-pakolás, szépségcentrum, 3 hektáros park, zárt parkoló. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek zu/wc-vel, telefonnal, TV-vel, hajszárítóval, fürdőköpennyel, minibárral, széffel felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 2-12 éves kor között szülőkkel egy szobában pótágyon a pótágyárból -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 330,-/ kétágyas szobában , , ,- egyágyas felár 5 700, , ,- pótágy 8 300, , ,- félpanzió felár 3 500,- HŐGYÉSZ Tolna megyében, Hőgyészen található az a barokk kastély, amelyet között építtetett Claudius Florimundus Mercy gróf, a Hőgyészi Uradalom egykori tulajdonosa és mely később az Apponyi család tulajdonába került. GRÓF APPONYI KASTÉLYSZÁLLÓ**** HU0701 Fekvés: a kastélyszálló a gyönyörű 5,5 hektáros arborétum közepén fekszik. Szolgáltatás: recepció, szobaszervíz, wellness részleg: úszómedence, gyógyvizes medencék, szaunák, masszázs, Kleopátra fürdő, kozmetikai kezelések. Elhelyezés: a kastélyszobák a 300 éves barokk épületben találhatóak. A szobák berendezése az épület jellegének megfelelő ódon hangulatot tükröz. Az elízium szobák a skandináv stílusú szállodaépületben találhatóak. Minden szoba színes TV-vel, minibárral, telefonnal, szobai széffel és hajszárítóval felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 6 éves korig ingyenes, 6-14 év kor között -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 300/fő/ nap. Háziállat nem vihető. szoba/éj péntektől vasárnapig vasárnaptól péntekig Kastély****szobáiban: kétágyas standard szoba , ,- kétágyas superior szoba , ,- pótágy , ,- Elízium***szobáiban: kétágyas standard szoba , ,- kétágyas superior szoba , ,- pótágy 9 500, ,- félpanzió 4 500, ,- PÉCSVÁRAD A pécsváradi apátság a magyar kereszténység és államalapítás bölcsője volt. Szent István Király 1015-ben látta el Alapító okirattal a monostort, mely emlékhelyen létesült az István Király Hotel. ISTVÁN KIRÁLY HOTEL** HU0701 Fekvés: a szálloda Pécstől 15 kilométerre található és mikro-mediterráni éghajlat jellemzi. A hangulatos palotaszárnyban található az 1000 éves altemplom, a XI. századi bizánci freskó, a múzeum és a kiállítótermek. Szolgáltatás: étterem, recepció, társalgók, az évszaknak megfelelően különböző fakultatív programokat: tenisz, lovaglás, erdei séta, borút, lovasszán-túra, falusi disznóvágás, helyi népművészeti vásár. Elhelyezés: egy- és kétágyas szobákban, melyek zu/wcvel, TV-vel felszereltek. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 2-6 éves korig pótágyon -50%, 6-14 éves korig pótágyon -30%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kétágyas szobában 5 300,- egyágyas szobában 6 400,- pótágy 3 200,- félpanzió felár 1 700,- 14

17 ALFÖLD DEBRECEN Debrecen, a keleti régió kulturális, tudományos és kereskedelmi központja 37 km-re fekszik a Világörökség részét képező Hortobágytól. CIVIS GRAND HOTEL ARANYBIKA**** HU0301 *** classic **** superior *** classic **** superior kétágyas szobában 8 400, , , ,- egyágyas szobában , , , ,- pótágyon , ,- főétkezés 2 800,- Nem csak a húszéveseké a világ 4 nap/3 éj nyugdíjas utasaink részére csomag/fő félpanzióval kétágyas classic szobában ,- egyágyas classic szobában ,- teljes panzió felára 5 000,- Vasárnapi érkezés esetén egy 20 perces illóolajos aromamasszázst adunk ajándékba! Fekvés: a szálloda Debrecen szívében, a Nagytemplom szomszédságában található. Szolgáltatás: wellness részleg: uszoda, jakuzzi, szauna, infraszauna, gőz- és illatkabin, szolárium, masszázs, szépségszalon, hotelszéf. Lovaglás, úszás és strandröplabdázás a Cívis Bika Tanyán. Elhelyezés: classic ill. superior szobákban, melyek zu/wc-vel, telefonnal, minibárral, színes TV-vel és részben erkéllyel felszereltek. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 200,-/fő/nap és őrzött parkoló 2 000,-/éj. Minimum tartózkodás: 2 éj. CÍVIS HOTEL KÁLVIN*** HU0301 Fekvés: a szálloda a történelmi városközpontban, a Református Kollégium és Nagytemplom közelében, a hangulatos Kálvin téri Udvarházban található. Szolgáltatás: szauna, a Cívis Grand Hotel Aranybika medencéjének és jakuzzijának használata, masszázs, pénzváltás, széf, őrzött parkoló, taxi, ajándéküzlet, internet csatlakozás. Elhelyezés: tágas és otthonos szobákban, melyek telefonnal, minibárral, színes TV-vel és teakonyhával, zu/wc-vel felszereltek. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: 6 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 6-12 éves kor között -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 200,-/fő/nap. Háziállat térítés ellenében bevihető: 4 000,-/éj. csomag/fő Cívis hétvége péntektől vasárnapig 3 nap/2 éj kétágyas szobában , ,- egyágyas szobában , ,- pótágyon ,- főétkezés/alkalom 2 200,- A csomag tartalma: 2 éjszaka szállás svédasztalos reggelivel, múzeumbelépő a debreceni Déri Múzeumba, 1 egész napos belépő az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőbe, a szálloda szaunájának és a Cívis Grand Hotel Aranybika Wellness Centrumának korlátlan használata. Ünnepek fő/csomag reggelivel kétágyasban egyágyasban pótágyon Pünkösd /3 éj ünnepi vacsora, bál , , ,- Virágkarnevál /3 éj , , ,- Október /3 éj félpanzió, 1 belépő az Aquaticum , , ,- Mediterrán Élményfürdőbe Karácsony között 2 éj félpanzió, 25-én gyertyafényes vacsora , , ,- Szilveszter között 3 éj szilveszteri vacsora és bál , , ,- AQUATICUM DEBRECEN TERMÁL & WELLNESS HOTEL**** HU0301 Fekvés: a debreceni Nagyerdő szívében, az ország első természetvédelmi területén található. Szolgáltatás: étterem, gyermekfelügyelet, gyermekjátszó, termálfürdő, mediterrán élményfürdő, uszoda és strand, gyógyászat. Elhelyezés: klimatizált erkélyes, fürdőszobás, hajszárítóval, telefonnal, televízióval és minibárral felszerelt kétágyas szobákban és apartmanokban. Minden szoba nem dohányzó. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: 3 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: parkoló, mely 1 000,-/nap. Mediterrán hétvége 3 nap/2 éj fő/csomag kétágyas szobában , ,- 3 fős apartmanban , ,- 4 fős apartmanban , ,- Az ár tartalmazza: 2 éjszaka szállást (péntektől vasárnapig) félpanziós ellátással, a városi termálfürdő, a szabadtéri strand, a fedett uszoda, a mediterrán élményfürdő medencéinek korlátlan használatát (a nyitva tartás függvényében), mediterrán szauna, gőzkamra-, fürdőköpeny, fitness terem használatot, érkezéskor üdvözlőitalt. 15

18 ALFÖLD HAJDÚSZOBOSZLÓ Az Alföld észak-keleti részén, Budapesttől 200 km-re, Debrecentől 20 km-re található. Magyarország egyik leglátogatottabb fürdővárosa. A város méltán érdemelte ki a megtisztelő Reumások Mekkája, A természet patikája vagy A strandolók paradicsoma jelzőket. MÁTYÁS KIRÁLY GYÓGYSZÁLLODA*** HU0301 Fekvés: a szálloda a városközpontban található. Szolgáltatás: a szálloda barlangfürdőjének (gyógyvizes medencék, pezsgőfürdő, merülő medence), finn szaunájának, fitness részlegének, nyáron szabadtéri fürdőjének korlátlan használata. Parkolás: zárt parkolóban 600,-/éj. Elhelyezés: standard kétháromágyas és 4 fős családi szobákban, melyek zu/wcvel, telefonnal, TV-vel felszereltek. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 3 éves korig a szállás és a reggeli ingyenes, főétkezés 1 éves kortól 1 200,-/fő/alkalom, 3-9 éves korig -30%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 340,-/. Szoboszlói pihenés 6 nap/5 éj fő/5 éj félpanzióval két-, háromágyas és családi szobában , , ,- pótágy gyermekeknek , , ,- fő/csomag Ünnepek két-, háromágyas és családi szobában egyágyas szobában Pünkösd /3 éj , ,- fő/csomag két-, háromágyas és családi szobában 3 napos kiruccanás 3 nap/2 éj , , ,- egyágyas szobában , , ,- pótágy gyermekeknek , , ,- A csomagok tartalma: szállás félpanziós ellátással, a szálloda wellness részlegének használata. Szüret /4 éj , ,- Karácsony /5 éj , ,- Szilveszter között 3 éj , ,- Az ünnepi csomagok tartalma: szállás félpanziós ellátással, ünnepi vacsoraest, a szálloda wellness központjának használata. CÍVIS HOTEL DÉLIBÁB*** HU0301 Fekvés: Hajdúszoboszló központjában, a fürdő mellett található. Szolgáltatás: Délibáb Gyógy- és Wellness Centrum: gyógyvizes medence, pezsgőmedence, szauna, szolárium, termálmedence, infraszauna, jakuzzi, gőz- és illatkabin, masszázs, fodrászat, manikűr, pedikűr, szépségszalon, pénzváltás, hotelszéf, szobaszerviz, mosoda, őrzött parkoló. Elhelyezés: kényelmes classic szobákban, melyek zu/ WC-vel, telefonnal, rádióval, TV-vel, minibárral felszereltek. Ellátás: svédasztalos reggeli. Kedvezmény: szülőkkel egy szobában 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves kor között -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 300,-/, háziállat bevihető 2 800,-/éj. Délibábos hétvége csomag/fő kétágyas szobában , , ,- egyágyas szobában , , ,- pótágyon , , ,- Ünnepek csomag/fő Pünkösd Karneváli napok Karácsony Szilveszter kétágyas , , ,- szobában ,- egyágyas , , ,- szobában pótágyon , , , ,- Nyugdíjas program-egyágyas felár nélkül fő/7 éj comfort szobában , ,- A hétvégi csomag tartalma: 2 éjszaka szállás félpanzióval, 1 frissítő testmasszázs vagy talpmasszázs, 1 alkalommal fényfürdő vagy szolárium használata, Délibáb Gyógy- és Wellness Központ korlátlan használata, 1 fürdőbelépő a városi fürdő területére. A Pünkösdi csomag tartalma: /3 éjszaka szállás félpanzióval, 1 zenés-táncos ünnepi gálavacsora, 1 frissítő test- vagy talpmasszázs, a Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. A Karneváli napok csomag tartalma: tetszőlegesen 4 éjszaka szállás félpanzióval, 1 frissítő testvagy talpmasszázs, a Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. A Karácsonyi csomag tartalma: között 3 éjszaka szállás félpanzióval, ennek keretében gyertyafényes karácsonyi ünnepi vacsora, dec. 25-én délutáni piknik forralt borral, sült gesztenyével és sült almával, 1 frissítő test- vagy talpmasszázs, 1 szolárium használat, Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. A Szilveszteri csomag tartalma: között tetszőlegesen 4 éjszaka szállás félpanzióval, az év utolsó napján svédasztalos ünnepi zenés-táncos, műsoros gálavacsora, 1 frissítő test- vagy talpmasszázs, a Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. A nyugdíjas csomag tartalma: félpanziós ellátás, frissítő test- vagy talpmasszázs, a Délibáb Gyógy- és Wellness Központ használata. 16

19 GYULA ALFÖLD A 800 éves Gyula Magyarország dél-keleti régiójában, Erdély kapujában fekszik. Történelmi hagyományai, szellemi és épített öröksége nyugalmat, szépséget sugároz. Gyógyvize értékes kincs, évente 1 millióan élvezik jótékony hatását, utolérhetetlen hangulatát, szépségét. HUNGUEST HOTEL ERKEL*** HU0301 Fekvés: a szálloda a Várkertben, egy középkori téglavár mellett helyezkedik el, a 20 medencés Várfürdővel egybeépítve. Szolgáltatás: Várfürdő, strand- és gyógyfürdő, gyermekmedencék, pezsgő- és hullámmedence, óriás és kamikáze csúszdák, wellness centrum és gyógyászati részleg. Elhelyezés: kétágyas, fürdőkádas vagy zu/ WC-s az A *** épületben részben pótágyazható, balkonos, a 2001-ben felújított D *** épületben standard és tágas, klimatizált superior szobákban. Mindegyik TV-vel, hűtővel, vagy minibárral és telefonnal felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: szülőkkel egy szobában 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig 50%. Helyszínen fizetendő: parkolás 600,-/éj, fürdőköpeny: 600,-/db/tartózkodás, idegenforgalmi adó, mely 340,-/. Háziállat vihető a komfort szobákba 3 600,-/éj. Gyulai kikapcsolódás min. 2 éj esetén félpanzióval A*** D*** D*** komfort standard superior és A*** D*** D*** komfort standard superior A*** D*** D*** komfort standard superior kétágyas szobában 8 500, , , , , , , , ,- egyágyas szobában 9 500, , , , , , , , ,- pótágyon 7 600, , ,- min. 5 éj esetén félpanzióval kétágyas szobában egyágyas szobában A*** D*** D*** komfort standard superior Gyulai pihenés és A*** D*** D*** komfort standard superior A*** D*** D*** komfort standard superior 6 700, , , , , , , , , , , , , , , , , ,- pótágyon 5 900, , ,- Ünnepek fő/csomag kétágyas standard szobában egyágyas standard szobában Május /4 éj , ,- Pünkösd /3 éj , ,- Október /4 éj , ,- A csomagok tartalma: szállás félpanziós ellátással. CORVIN HOTEL*** HU0301 Fekvés: a szálloda Gyula történeti belvárosában, a méltán híres gyógyfürdőtől 10 percre található. Szolgáltatás: étterem, Corvin Jazz Garden, borklub, különterem, ingyenes parkolás. Elhelyezés: a szobák zu/wc-vel, TV-vel, telefonnal, hűtőszekrénnyel felszereltek. Ellátás: reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó: 340,-/, háziállat bevihető megfelelő kosárban és alommal 1 000,-/éj. szoba/éj kétágyas szoba 1 fő részére ,- kétágyas szoba 2 fő részére ,- háromágyas szoba 3 fő részére ,- háromágyas szobában 2 felnőtt és 1 gyermek részére (2-14 évig) ,- 4 ágyas szoba 2 felnőtt és 2 gyermek részére (2-14 évig) ,- csomag/fő ínyenc vagy ünnepi félpanzióval felnőtt 2-14 éves kor közötti gyermek Pálinkafesztivál között 2 éj , ,- Pünkösd között 2 éj , ,- Augusztus között 2 éj , ,- Kolbászfesztivál között 2 éj , ,- Szilveszter között 3 éj , ,- 17

20 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG EGER Bikavér, Vár, Líceum, gyógyvíz... mind-mind olyan fogalom, melyek méltán tették Egert ismertté. A város azonban nemcsak a múlt emlékeiből él. Hagyományait felelevenítve, adottságait kihasználva nyújt szórakozást a kirándulóknak, a nyaralóknak és a kultúra kedvelőinek. HOTEL EGER*** & PARK**** HU0401 Fekvés: Eger patinás szállodai komplexuma, a belvárosban, a megújult Gárdonyi Géza színház mellett található. Szolgáltatás: wellness részleg: úszó- és élménymedence, pezsgőfürdő, jég-, gőz-, aroma-, fény-, infra-, és sókabin, szauna, fitness terem, pedikűr-manikűr, fodrászat, fogorvosi rendelő, shop, gyermekszoba. Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható szobákban, melyek fürdőszobával, WC-vel, telefonnal, színes TV-vel felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Parkolás: zárt parkolóban 1000,-/ éj. Kedvezmény: pótágyon a szülőkkel egy szobában 4 éves korig ingyenes, 4-12 éves kor között -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó, mely 340,-/fő/ nap. Háziállat térítés ellenében vihető: 2 000,-/éj. Ünnepek a Hotel Egerben*** fő/3 éj , , , , kétágyas szobában ,- Az ünnepi csomagok tartalmazzák a félpanziót és a wellness részleg használatát. Eger relax 5 nap/4 éj fő/csomag kétágyas szobában ,- egyágyas felár/éj 4 500,- A csomag tartalma: félpanzió, személyenként 20 frissítő masszázs, fürdőköpeny, wellness részleg és fitness terem használat. HOTEL SZENT ISTVÁN*** HU0401 Fekvés: a hotel a vár fölötti városrészen, 6 hektáros parkosított zöld területen fekszik. Szolgáltatás: fedett uszoda, pezsgőfürdő, fitness terem, szauna, szolárium, masszázs, orvosi rendelő, kozmetika, fodrászat, sportpálya (kosárlabda, futball), asztali tenisz, minigolf, biliárd, darts, központi széf, őrzött parkoló. Elhelyezés: az öt különálló épületben kétágyas pótágyazható szobák találhatóak, melyekben színes TV, telefon és légkondícionáló valamint minibár biztosított. Ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 4 éves korig a szülőkkel egy szobában ingyenes, 4-10 éves korig pótágyon -50%. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 340,-/fő/nap. fő éj 4 éj 7 éj 2 éj 4 éj 7 éj kétágyas szobában , , , , , ,- egyágyas szobában , , , , , ,- pótágy , , , , , ,- fő/csomag Ünnepek húsvét, május 1., pünkösd, október 23. / 3 éj augusztus 20., karácsony / 4 éj szilveszter / 4 éj kétágyas szobában , , ,- EGERSZALÓK A mintegy 5800 hektáros egri történelmi borvidék részét képező települést az oklevelek 1248-ban említik először. Az e vidéken honos számos borszőlőfajta mellett itt termelik - mintegy 3200 hektáron - a méltán világhírű Egri Bikavér alapanyagát adó kékszőlő fajtákat is. Egerszalók vonzerejét leginkább természeti adottságainak köszönheti. Legnagyobb nevezetessége a község déli részén a föld mélyéből feltörő hévízforrás. A hegyoldalból lefolyó víz az eltelt évek során egy Európában egyedülálló mészkőlerakódást - Sódombot - alakított ki, amely a fenyőfák övezte táj jellegzetességeként gyönyörű látványt nyújtva az ország egész területéről és külföldről is jelentős számú látogatót vonz. SHIRAZ HOTEL**** HU0401 Fekvés: a szálloda a luxus, a keleti kényelem és az afrikai hangulati elemek keverésével, barátságos környezetben várja vendégeit Egerszalókon. Szolgáltatás: Észak Afrikai Fürdőház: Arab Udvar sósvizű úszómedencés belső napozóudvar, Mór Fürdő beltéri élmény- és kupolás sósvizű masszázsmedence, jégkamra, szauna, Hammamm különböző hőmérsékletű gőzkamrák, élmény zuhanyok, aromakamra, infrakamra, kényterápiás kamra és kupolás pihenőkamra. Maxim kert kerti szaunával és szabadtéri pezsgőfürdővel. Wellness programok: vaníliás-, narancsos- és sós-mézes szauna programok, vízi torna, gimnasztika, Afro dance aerobik, marokkói teáztatás, afrikai vízipipáztatás, Aladdin játszószoba, Ali baba kerti baby játszótér, szeráj tévészoba, internet használati lehetőség, zárt parkoló. Elhelyezés: standard kétágyas szobában, mely zu/wc-vel, telefonnal, LCD TV-vel, minibárral, légkondícionálóval és széffel, hajszárítóval és fürdőköpennyel felszerelt. A szállodában minden szoba nemdohányzó! Ellátás: svédasztalos reggeli. Aladdin családi csomag A csomag tartalma: 3 vagy több éjszaka standard kétágyas szobában, 2 óra gyermekfelügyelet előzetes időpont egyeztetéssel az Aladdin játszószobában, minden este gyertyafényes svédasztalos vagy négyfogásos vacsora, a Shiraz szolgáltatások ingyenes használata, a szállodai programokon való részvétel lehetősége és az idegenforgalmi adó. Kedvezmény: 6 év alatti gyermekeknek pótágyon, gyermekmenüvel ingyenes, 6-14 éves kor között pótágyon 8 900,-/, 14 év felett pótágyon ,-/. Részvételi díj: ,-/ Sehrezád wellness csomag A csomag tartalmazza: 3 vagy több éjszakát standard kétágyas szobában, minden este gyertyafényes svédasztalos vagy négyfogásos vacsorát, hölgyeknek Gerard s csokoládés masszázs, uraknak janicsár masszázs 35 percben, a Shiraz szolgáltatások ingyenes használatát, a szállodai programokon való részvétel lehetőségét és az idegenforgalmi adót. Kedvezmény: 2 év alatt reggelivel ingyenes, 2-14 éves korig pótágyon 8 900,-/, 14 év felett pótágyon ,-/. Részvételi díj: ,-/ 18

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE Irodák 1137 Budapest, Katona József u. 15. (a Westend mellett) Tel.: 269-4744, 373-0454, 288-0714 Fax: 288-0724, 354-0931 E-mail: info@cartour.hu 1024 Budapest

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl. Fesztiválok, rendezvények A régió 2013. évi programkínálatából

Nyugat-Dunántúl. Fesztiválok, rendezvények A régió 2013. évi programkínálatából Nyugat-Dunántúl A Pannon dombok lejtői, a Kőszegi- és Soproni-hegység jótékony hatású szubalpin klímája és túraútvonalai, az Írottkő Natúrpark, az Őrségi és Fertő-Hansági Nemzeti Park, ez utóbbi a Világörökség

Részletesebben

Ha Nászút, akkor Coral Tours!

Ha Nászút, akkor Coral Tours! nu_prosi_01110:coral_nu 200.12.0. 9:55 Page 2 Ha Nászút, akkor Coral Tours! Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent egy helyen megtalál! Kedves Nászutas Pár! Köszönjük bizalmukat, amellyel

Részletesebben

Az utazás élménye mindenkié!

Az utazás élménye mindenkié! Az utazás élménye mindenkié! AKADÁLYMENTES AJÁNLATOK 2014 Tartalom: Bemutatkozunk... 3 Kirándulások... 4-7 Esztergom... 4 Győr... 5 Komárom, Mór... 6 Szentendre... 7 Fürdőlátogatások... 8-11 Agárd... 8

Részletesebben

tisztelt utasaink, partnereink!

tisztelt utasaink, partnereink! tisztelt utasaink, partnereink! Egyiptom, teljes nevén Egyiptomi Arab Köztársaság, Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában, a Sínai-félszigeten fekszik. Az egyetlen olyan afrikai ország, amely szárazföldi

Részletesebben

Minőség kiváló árakon! foglaljon online

Minőség kiváló árakon! foglaljon online Minőség kiváló árakon! foglaljon Online TARTALOMJEGYZÉK HORVÁTORSZÁG Isztria Umag 6 Rovinj Porec 8 Novigrad 9 Pula 13 Rabac 11 Kvarner-öböl Opatija 12 Crikvenica Kraljevica 13 Selce 14 Szigetek Rab San

Részletesebben

AUTOCLUB TRAVEL. Több, mint egy utazási iroda

AUTOCLUB TRAVEL. Több, mint egy utazási iroda AUTOCLUB TRAVEL Több, mint egy utazási iroda 2015. évi egyéni utazások AUTOCLUB TRAVEL Több, mint egy utazási iroda Kedves Utasaink! Az Autoclub Travel országszerte 11 ügyfélszolgálati ponton várja a Magyar

Részletesebben

AUTOCLUB TRAVEL. Több, mint egy utazási iroda

AUTOCLUB TRAVEL. Több, mint egy utazási iroda AUTOCLUB TRAVEL Több, mint egy utazási iroda 2015. évi csoportos utazások AUTOCLUB TRAVEL Több, mint egy utazási iroda Kedves Utasaink! Az Autoclub Travel országszerte 11 ügyfélszolgálati ponton várja

Részletesebben

Diáksíút-Ausztria Annaberg, Lackenhof, Gerlitzen Pályaszállás+félpanzió+síoktatás 36.200 Ft/fő-5/4 éj-től. 24 éves tapasztalattal,

Diáksíút-Ausztria Annaberg, Lackenhof, Gerlitzen Pályaszállás+félpanzió+síoktatás 36.200 Ft/fő-5/4 éj-től. 24 éves tapasztalattal, Vidám Delfin Utazási Iroda Vidám Delfin Utazási Iroda Síutak 2013 Szilveszteri ajánlatok Síutak 2013 Diáksíút-Ausztria Annaberg, Lackenhof, Gerlitzen +félpanzió+síoktatás 36.200 Ft/fő-5/4 éj-től 13 éve

Részletesebben

Európa Kemping. Nereus Park Hotel HHH. Hotel Bonvino Wine & Spa HHHH. Ramada Hotel & Resort Lake Balaton HHHH. BALATON - Északi part

Európa Kemping. Nereus Park Hotel HHH. Hotel Bonvino Wine & Spa HHHH. Ramada Hotel & Resort Lake Balaton HHHH. BALATON - Északi part Alsóörs Európa Kemping Az alsóörsi és palóznaki kempingek egybenyitásával jött létre ez a nagy, mégis családias hangulatú nyaralóhely. Kiemelt gyermekbarát kemping. Elhelyezés: 4 fős, plusz 2 gyermek részére

Részletesebben

HM Stefánia Tours. Kedvezményes tengerparti nyaralások, városlátogató utak, belföldi üdülések UTAZÁS 2007/1 UTAZÁSI KATALÓGUS TAVASZ NYÁR ÔSZ.

HM Stefánia Tours. Kedvezményes tengerparti nyaralások, városlátogató utak, belföldi üdülések UTAZÁS 2007/1 UTAZÁSI KATALÓGUS TAVASZ NYÁR ÔSZ. HM Stefánia Tours UTAZÁS 2007/1 UTAZÁSI KATALÓGUS TAVASZ NYÁR ÔSZ Balatonkenese»24 old Erdôbénye Kastély Hotel Erdôbénye*** Mátraháza Hotel Vak Bottyán**»26 old Kedvezményes tengerparti nyaralások, városlátogató

Részletesebben

MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG KIVÁLÓ ÁRAK

MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG KIVÁLÓ ÁRAK 2013 UNITRAVEL Repülős és buszos üdülések Mediterrán nyár MÁLTA CIPRUS Spanyolország MALLORCA COSTA BRAVA IBIZA Olaszország SZICÍLIA SORRENTO 22 ÉVE AZ UTAZÓK SZOLGÁLATÁBAN First minute kedvezmények április

Részletesebben

Tartalom. Általános információk

Tartalom. Általános információk Tartalom Általános információk Ariadne fonala, elérhetőségeink 4 Kedvezmények, egyéb tudnivalók 5 Hasznos tudnivalók, gyakori kérdések 6 Kiegészítő információk 7 Utazási szerződés 8 Városlátogatások anglia

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS KEDVEZMÉNYES AJÁNLATOK 2012. november 1-2013. március 31. danubiushotels.hu FOGLALJON MOST! Tartalom DANUBIUS AJÁNDÉKKÁRTYA Szállodai élmények ajándékba! A választás szabadsága.

Részletesebben

ÉLMÉNY KATALÓGUS. Wellness Üdülés

ÉLMÉNY KATALÓGUS. Wellness Üdülés ÉLMÉNY KATALÓGUS Wellness Üdülés Üdvözöljük a feldobó élmények világában! Egyedi ajándékának sokszínű programajánlatából saját maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. Kiváló feltételeket

Részletesebben

Dolomiti Utazási iroda

Dolomiti Utazási iroda Dolomiti Utazási iroda 2008 Dolomiti Utazásszervező és Szolgáltató Kft. Honlap: tavaszi nyári ajánlatok Mobil: 06 20 999-6066 E-mail: info@newtime.hu Grafikusaink és programozóink magas minőségű munkákat

Részletesebben

www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát!

www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát! www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát! Az út a fontos, nem az út vége. Aki túl gyorsan utazik, az mindent elszalaszt amiért útrakelt! Kedves (leendő) Utasunk! Köszönjük

Részletesebben

Ha Nászút, akkor Coral Tours!

Ha Nászút, akkor Coral Tours! Ha Nászút, akkor Coral Tours! Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent egy helyen megtalál! Kedves Nászutas Pár! Köszönjük bizalmukat, amellyel kiadványunkat megtisztelik, s szívből reméljük,

Részletesebben

Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország

Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország Alapítva: 1995 2013 Kultúra, tenger, napfény... Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország www.personaltours.hu Kedves Törzsutasunk, Tisztelt Jövendőbeli

Részletesebben

Irodánk már 19 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarának (BKIK).

Irodánk már 19 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarának (BKIK). előfoglalási kedvezmények Foglalja le utazását First Minute áron 2014. április 30-ig! A First Minute ár olyan kedvezményes csomagár, amely tartalmazza a 7 éjszaka szállás és a közlekedés (repülő vagy autóbusz)

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége. Nyári kiadványa. Nyaralás, pihenés, kikapcsolódás

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége. Nyári kiadványa. Nyaralás, pihenés, kikapcsolódás Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége Nyári kiadványa Nyaralás, pihenés, kikapcsolódás 2013 Erzsébet-program, a szociális felelősség A Szent Erzsébet-i hagyományokat újragondolva,

Részletesebben

kulturális látnivalók Fesztiválok

kulturális látnivalók Fesztiválok A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, Budapest után az ország legjelentősebb turisztikai központja. Fő vonzerejét kétségkívül strandjai adják, de a Balaton mindenkinek mást jelent: van akinek a nyugalmat,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

CONNEX HOTELCSEKK. V1400 Kiadás

CONNEX HOTELCSEKK. V1400 Kiadás CONNEX HOTELCSEKK V I TA L & A K T I V V1400 Kiadás Meghívjuk Önt egy kétszemélyes rövid üdülésre Ez a hotelcsekk meghívó két személy részére egy 3-napos üdülésre egy magas kategóriájú szállodába. Válassza

Részletesebben

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. Utazási szerződés Amely, létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

CONNEX HOTELCSEKK VITAL & AKTIV V1660 KIADÁS

CONNEX HOTELCSEKK VITAL & AKTIV V1660 KIADÁS CONNEX HOTELCSEKK VITAL & AKTIV V1660 KIADÁS Meghívjuk Önt egy kétszemélyes rövid üdülésre Ez a hotelcsekk meghívó két személy részére egy rövid üdülésre egy magas kategóriájú szállodába. Élvezze a sporttal,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 0. Bevezetés 0.1. A TdM Travel Tours Üdülési és Utaztatási kereskedelmi, Szolgáltató Kft. - 2600 Vác, Görgey u.4/b. Tel.: 06/27 319-381, 319-382, 502-820, 502-821 Fax: 06/27

Részletesebben

SAJÁT SZERVEZÉSŰ SÍUTAK

SAJÁT SZERVEZÉSŰ SÍUTAK Iskolai Sítáborok 2015 SAJÁT SZERVEZÉSŰ SÍUTAK Tisztelt Partnerünk! Örömmel értesítjük, hogy a magyarországi kis- és középvállalatok auditált, szakmai összeállítású GOLDEN LIST 2014 alapján a hajdúszoboszlói

Részletesebben

WELLNESS ÉLMÉNY 2 FORE

WELLNESS ÉLMÉNY 2 FORE ÜDÜLÉSI ÉLMÉNYEK 4-CSILLAGOS SZÁLLODÁK- BAN HOTEL KUPON WELLNESS ÉLMÉNY 2 FORE Várjuk Önt egy kétszemélyes rövid üdülésre Ez a Hotel Kupon meghívó két személy részére egy rövid üdülésre a weboldalon található

Részletesebben