A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók, alvállalkozók adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítése az Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók, alvállalkozók adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítése az Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet"

Átírás

1 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók, alvállalkozók adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítése az Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet hatálybalépése után

2 A személyes adatok kezelése kapcsán alkalmazandó jogszabályok Adatvédelmi jogszabályok: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE Ágazati jogszabályok: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény

3 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE Hatályba lépés: május 25.

4 Milyen újdonságokat tartalmaz a GDPR a hatályban lévő jogszabályokhoz képest? Adatvédelmi tudatosság kiépítése Beépített és alapértelmezett adatvédelem Érintetti jogok kibővülése Adatvédelmi tisztviselő kinevezési kötelezettség Új jogalapok Incidens bejelentési kötelezettség Rövid eljárási határidők Megnövekedett bírságösszegek

5 Adatvédelmi tudatosság kiépítése A legnehezebben teljesíthető elvárás Teljesen új szemlélet bevezetését várja el A természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos védelem alapvető jog mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Az adatvédelem nem néhány plusz nyomtatvány, amit alá kell íratni Az adatvédelem nem egy újabb szoftver A folyamatba épített rendszerszintű adatvédelem kiépítése a cél

6 Beépített és alapértelmezett adatvédelem A szervezettben folyó összes személyes adatkezelést át kell vizsgálni Ezeket az adatkezelési folyamatokat úgy kell átalakítani, hogy megfeleljenek a GDPR követelményeinek, elveinek: Célhoz kötöttség (5. cikk 1. bek. b. pont) Adattakarékosság (5. cikk 1. bek. c. pont) csak azt, ami feltétlenül kell Pontosság (5. cikk 1. bek. d. pont) törekedni kell rá, javítási kötelezettség Korlátozott tárolhatóság (5. cikk 1. bek. e. pont) törlési kötelezettség Integritás és bizalmas jelleg (5. cikk 1. bek. f. pont) biztonság, védelem jogosultjogosulatlan Elszámoltathatóság (5. cikk 1. bek 2. pont) adatkezelő felelőssége, igazolási kötelezettség

7 Új érintetti jogok Tájékoztatás már az adatkezelés megkezdésekor formai és tartalmi követelmények Hozzáférési jog másolatok, teljes körű információk Helyesbítési jog Törléshez való jog (elfeledtetés joga) kivétel: ha szükséges Adatkezelés korlátozásához való jog Adathordozhatósághoz való jog Tiltakozás joga Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jog

8 Adatvédelmi tisztviselő Kinek kell adatvédelmi tisztviselőt kineveznie? Az adatkezelést közhatalmi, vagy egyéb közfeladatot ellátó szervek végzik Az érintettek megfigyelése rendszeres szisztematikus és nagymértékű Különleges adatot kezel (9. cikk, 10. cikk)

9 Adatvédelmi tisztviselő Ki lehet adatvédelmi tisztviselő? Jogi diploma már nem feltétel Releváns szakmai ismeretek, ágazati ismeretek, rátermettség, alkalmasság Jogállása Alkalmazott, vagy megbízási szerződés alapján, egy tisztviselő több tisztség Független adatvédelmi ügyekben nem utasítható Erős munkajogi védelem

10 Adatvédelmi tisztviselő Feladatai: Az adatvédelem lelke Tanácsot ad Szabályzatokat, tájékoztatókat készít Ellenőrzi a megvalósítást Hatásvizsgálatot tart Együttműködik a NAIH-hal Kapcsolattartó a NAIH-hal, az érintettekkel

11 Megváltozott jogalapok Hozzájárulás Önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapul, egyértelműen kinyilvánított cselekvés igazolási kötelezettség Szerződés A szerződő adatai (előkészítési fázisban is) külön hozzájárulás nem kell Jogszabályon alapuló adatkezelés 6. cikk 1. bek. c. pont az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából, amelyet az adatkezelőre ruháztak Létfontosságú érdek érintett, vagy másik természetes személy Jogos érdek adatkezelő, vagy harmadik fél

12 Incidens bejelentési kötelezettség Incidens: az adatok biztonságának olyan sérülése, amely személyes adatok megsemmisítése elvesztése jogosulatlan közlése jogosulatlan hozzáférése A mi adatkezelésünkben lévő adatok (továbbított, tárolt) adatfeldolgozókért való felelősség Jogellenesen vagy véletlenül

13 Incidens bejelentési kötelezettség Teendők: A tudomásszerzéstől 72 órás bejelentési kötelezettség Nyilvántartási kötelezettség Érintettek tájékoztatási kötelezettsége, ha magas kockázattal jár Belső szabályzatban incidenskezelési tervet kell létrehozni

14 Rövid eljárási határidők, megnövekedett bírságok Rendkívül megrövidültek a határidők (72 óra, indokolatlan késedelem nélkül, max. 1 hónap) A bírságösszegek megemelkedése ( , vagy az éves árbevétel 4%-a, amelyik nagyobb) Ha nem működik együtt a Hatósággal, maximális összeg!

15 NHKV Zrt. GDPR Hogy állunk a felkészüléssel? Adatvédelmi tisztviselőt jelöltünk ki Bekapcsolódtam a már folyó és előre haladott állapotban lévő munkálatokba és a feladatokat is azonosítottam Adatvédelmi tudatosság kiépítése folyamatos

16 Konkrét, aktuális feladatok Adattérkép készítése, adatvagyon felmérése Adatkezelési jogalapok felülvizsgálata, esetleg hozzájáruló nyilatkozatok újbóli beszerzése Adatkezelés belső szabályozásának felülvizsgálata, új szabályzat készítése Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése Adatfeldolgozói és kiszervezési szerződések felülvizsgálata és szükség szerinti újra tárgyalása Adatvédelmi hatásvizsgálatokkal kapcsolatos módszertan implementálása és a támogató folyamatok, sablonok kialakítása

17 Feladat és felelősség megoszlás az NHKV Zrt., a közszolgáltatók és az alvállalkozók között adatvédelmi szempontból Adatkezelő: az a szerv, amely a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Felelőssége: az adatkezelő felelős a jogszabályi követelményeknek (többek között GDPR) való megfelelésért és képesnek kell lennie ennek igazolására.

18 Feladat és felelősség megoszlás az NHKV Zrt., a közszolgáltatók és az alvállalkozók között adatvédelmi szempontból évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. (4) bek. A közszolgáltató, a települési önkormányzat, az önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó szerv, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti, és részére átadhatók az e bekezdésben és a 38. (3) bekezdésében meghatározott adatok.

19 Feladat és felelősség megoszlás az NHKV Zrt., a közszolgáltatók és az alvállalkozók között adatvédelmi szempontból Ht. 32/A. (5a) bek. A közszolgáltató a 38. (3) bekezdésében meghatározott adatokat az általa ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A közszolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e bekezdésben meghatározott célból történt, vagy azadatkezelés célja megszűnt.

20 Feladat és felelősség megoszlás az NHKV Zrt., a közszolgáltatók és az alvállalkozók között adatvédelmi szempontból Ht. 38. (3) bek. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

21 Feladat és felelősség megoszlás az NHKV Zrt., a közszolgáltatók és az alvállalkozók között adatvédelmi szempontból A Ht. idézett rendelkezéseiből következik: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó személyes adatait törvényi felhatalmazás alapján önállóan (saját jogon), és nem a Koordináló szerv ezirányú jogosultságából származtathatóan kezelheti ADATKEZELŐ és nem ADATFELDOLGOZÓ {Ht. 32/A. (5a) bek.} Adatkezelési tevékenységéért önállóan felel

22 Feladat és felelősség megoszlás az NHKV Zrt., a közszolgáltatók és az alvállalkozók között adatvédelmi szempontból Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatot kezel. Az adatfeldolgozó semmi érdemlegeset nem csinál az adattal, használja! Közszolgáltató alvállalkozói a közszolgáltató megbízásából dolgoznak az adattal, az adatok sorsáról, az adatkezelés céljáról, módjáról nem döntenek. Ha ilyen tevékenységet az alvállalkozó átad ha és amennyiben ezt megteheti az adatfeldolgozó tevékenységéért felel!

23 Együttműködés az adatvédelem területén Koordináló szerv Közszolgáltató önálló adatkezelők Közös adatkezelési szabályzat kidolgozását nem tervezzük, tekintve, hogy külön jogszabályi felhatalmazás alapján, önállóan kezeljük az adatokat. A KÖZTEGY szervezetén belül a közszolgáltatók adatvédelmi tisztviselőinek együttműködése eredményeként létrejöhetne egy közös adatkezelési szabályzat.

24 Biztonsági és Ellenőrzési Igazgatóság Kacsándi László igazgató Dr. László Tünde adatvédelmi tisztviselő

25 Köszönöm a figyelmet!

Az uniós adatvédelmi előírások hatása a bölcsődei adminisztrációra. Előadó: Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd

Az uniós adatvédelmi előírások hatása a bölcsődei adminisztrációra. Előadó: Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd Az uniós adatvédelmi előírások hatása a bölcsődei adminisztrációra Előadó: Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd Az új uniós jogszabályról General Data Protection Regulation GDPR Az Európai Parlament és a Tanács

Részletesebben

Érintett minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és kezeli.

Érintett minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és kezeli. Általános tájékoztatás a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendeletről Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - általános adatvédelmi rendelet Mi a célja? A GDPR az Európai Parlament

Részletesebben

General Data Protection Regulation G D P R. általános adatvédelmi rendelet. Dr. Czelleng Arnold 1

General Data Protection Regulation G D P R. általános adatvédelmi rendelet. Dr. Czelleng Arnold 1 General Data Protection Regulation G D P R általános adatvédelmi rendelet Dr. Czelleng Arnold 1 Jogi alapok Az EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyek személyes adatainak kezelése

Részletesebben

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt:

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

Általános adatvédelmi rendelet. Avagy, ki lesz nyertes az adatkezelésben?

Általános adatvédelmi rendelet. Avagy, ki lesz nyertes az adatkezelésben? Általános adatvédelmi rendelet Avagy, ki lesz nyertes az adatkezelésben? Mi a közös bennük? 2018. május 25- től ugyanazon, egységes adatvédelmi rendelet védi személyes adatainkat az egész EU területén.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Szolnoki Tankerületi Központ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézményekben

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy megismerje, hogyan kezeljük személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkezik Az Európai Unió

Részletesebben

ISO 27001, mint lehetséges megoldási lehetőség a megfelelésre Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft március 22.

ISO 27001, mint lehetséges megoldási lehetőség a megfelelésre Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft március 22. ISO 27001, mint lehetséges megoldási lehetőség a megfelelésre Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. 2018. március 22. 22/03/2018 1 Vázlat 27001 és GDPR viszonya védendő elemek, vonatkozó

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT május 25.

ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT május 25. ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. május 25. Tartalom I. Preambulum... 3 II. Alkalmazott jogszabályok... 3 III. Alapfogalmak... 4 IV. Adatkezelés jogalapja... 5 V. Adatkezelő... 5 VI. Adatkezelés

Részletesebben

GDPR-ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET. Változások az adatvédelemben

GDPR-ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET. Változások az adatvédelemben GDPR-ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET Változások az adatvédelemben Törvényi háttér -2011 júniusában az Országgyűlés elfogadja az új adatvédelmi törvényt, mely alapján az eddigi, adatvédelmi biztos tevékenységén

Részletesebben

Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata

Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata A Csorba Zsolt EV. által üzemeltetett www.penzugyikozpont.hu weboldal lehetőséget kínál az érdeklődők számára, hogy adataik megadásával visszahívást kérjenek, illetve

Részletesebben

BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapítványunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ OTP TRAVEL KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 21. 1 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Fogalmak A JA-KA Kft. adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, adatfeldolgozóként az adatkezelő

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 1. A Tájékoztató célja, hatálya 1.1 Előzmények Az adatvédelem kiemelten fontos a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó

Részletesebben

1. Az adatkezelő megnevezése (Társaságunk adatai, elérhetőségei)

1. Az adatkezelő megnevezése (Társaságunk adatai, elérhetőségei) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. telefonos ügyfélszolgálatain hangfelvétel készítésének alkalmazásáról (ingatlanokkal és parkolással kapcsolatos ügyintézés) A XIII. Kerületi

Részletesebben

BEJELENTÉSI ADATLAP (természetes személyek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:..

BEJELENTÉSI ADATLAP (természetes személyek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:.. A bejelentéshez szükséges, csatolandó dokumentumok kapcsán szíveskedjen előzetesen kérni az ügyfélszolgálat segítségét. BEJELENTÉSI ADATLAP (természetes személyek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással

Részletesebben

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (természetes személyek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:.. Felhasználó azonosító száma:.

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (természetes személyek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:.. Felhasználó azonosító száma:. A bejelentéshez szükséges, csatolandó dokumentumok kapcsán szíveskedjen előzetesen kérni az ügyfélszolgálat segítségét. VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (természetes személyek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. A Tájékoztató célja

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. A Tájékoztató célja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. A Tájékoztató célja A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.) (a továbbiakban: Társaság), mint a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő megnevezése BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BVH Zrt.) Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telefon:

Részletesebben

Figyelem: GDPR. dióhéjban az Általános Adatvédelmi Rendeletről. dr. Petőcz Judit Bakonybél, február 25.

Figyelem: GDPR. dióhéjban az Általános Adatvédelmi Rendeletről. dr. Petőcz Judit Bakonybél, február 25. Figyelem: GDPR dióhéjban az Általános Adatvédelmi Rendeletről dr. Petőcz Judit Bakonybél, 2018. február 25. 2016/679/EU (General Data Protection Regulation,GDPR) Eddig érvényben lévő irányelv: 95/46/EK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZERKESZTÉS LEZÁRVA: 2018. MÁJUS 18. HATÁLYBA LÉP: 2018. MÁJUS 25. Intézetünk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről. Tisztelt Ügyfelünk!

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről. Tisztelt Ügyfelünk! PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban röviden: GDPR),

Részletesebben

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. Felhasználó azonosító száma:.

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. Felhasználó azonosító száma:. A bejelentéshez szükséges, csatolandó dokumentumok kapcsán szíveskedjen előzetesen kérni az ügyfélszolgálat segítségét. VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. 1. oldal Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat elnevezésű intézménynél

Részletesebben

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. Felhasználó azonosító száma:.

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. Felhasználó azonosító száma:. A bejelentéshez szükséges, csatolandó dokumentumok kapcsán szíveskedjen előzetesen kérni az ügyfélszolgálat segítségét. VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással

Részletesebben

BEJELENTÉSI ADATLAP (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. Felhasználó azonosító száma:.

BEJELENTÉSI ADATLAP (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. Felhasználó azonosító száma:. BEJELENTÉSI ADATLAP (gazdálkodó szervezetek esetén alkalmazandó) A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. Felhasználó azonosító száma:. 1. A közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó

Részletesebben

dokumentáció személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor.

dokumentáció személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Vakok Állami Intézete által az alábbi iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentáció személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 1. Az

Részletesebben

HBCS Audit Kft. Adatvédelmi Nyilatkozat

HBCS Audit Kft. Adatvédelmi Nyilatkozat HBCS Audit Kft. Adatvédelmi Nyilatkozat 1. Bevezetés A HBCS Audit Kft. 2010 óta folyamatosan fejleszti infomációbiztonsági rendszerét, mely 2012. júniusában az ISO 27001-es szabvány szerint sikeresen tanúsításra

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2018. május 25. Tartalom I. Preambulum... 3 II. Alkalmazott jogszabályok... 4 III. Alapfogalmak... 5 IV. Adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Honvédelmi Sportszövetség által kiírt támogatási felhívásokkal és pályázati, támogatási kérelmek benyújtásával összefüggésben történő személyes adatok kezeléséről Bevezetés A

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2019. január 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Clubbal (székhelye:

Részletesebben

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA SAJÓSZENTPÉTERI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Telefon: (48) 521-037 Fax: (48) 521-137 E-mail: titkarsag@sajoszentpeter.hu A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Vakok Állami Intézete által az alábbi adókedvezémények nyilvántartása személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 1. Az adatkezelő neve: Vakok Állami

Részletesebben

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 1 A Tájékoztató célja, hatálya 1.1 Előzmények Ez év május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679

Részletesebben

A GDPR elmúlt egy éve

A GDPR elmúlt egy éve A GDPR elmúlt egy éve { Az alakuló hazai gyakorlat Sipos Győző CISA, ISO27LA, ITIL IT biztonságtechnikai auditor Mobil: +36 20 916 3541 E-mail: sipos.gyozo@nador.hu A bevezetés gyakorlati problémái Kötelező

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Preambulum

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Preambulum ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Preambulum Sipos Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SUB-TROPICAL UTAZÁSSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 6720 SZEGED, TISZA LAJOS KÖRÚT 58. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Sub-Tropical Utazásszervező és Szolgáltató Kft., továbbiakban Adatkezelő, adatkezelőként jár

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése www.kabinetedu.hu TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: Az adatkezelés célja: A személy- és vagyonőrök képzésének, a képzésszervezési

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2018. május 25-étől) A Hungarikum Szövetség elnöksége elismerve és méltányolva az állampolgárok mindazon jogait, amelyek személyes adataik védelméhez fűződnek, tiszteletben

Részletesebben

A Belügyminisztérium, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Ön által a regisztráció során megadott adatokat, azaz az Ön

A Belügyminisztérium, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Ön által a regisztráció során megadott adatokat, azaz az Ön Adatkezelési tájékoztató A biztonság sokszínű arca című nemzetközi tudományos-szakmai konferencia regisztrált előadóinak és résztvevőinek nyilvántartásához 1. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 1. A Tájékoztató célja, hatálya 1.1 Előzmények

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. FOGALMAK Az Áron Ház Kft. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 60. nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-09-936918 cégjegyzékszám alatt, statisztikai számjel: 22637877-4332-113-01, adószám: 22637877-2-43),

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÖKOVALENTIA KFT

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÖKOVALENTIA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÖKOVALENTIA KFT Az adatok kezelője az ÖkoValentia Kft. Székhelye: 1225 Budapest, Fáy Ferenc utca 27/b. Képviseli: Boronkai Miklós ügyvezető E-mail

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2018. MÁJUS 25. A jelen Adatkezelési Szabályzat a VARGA+SONS Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő ) elkötelezett az ügyfelei, partnerei, az önkéntesei és a munkavállalói személyes

Részletesebben

Különlegesek-ért Alapítvány

Különlegesek-ért Alapítvány ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az adatkezelési tájékoztató célja: hogy a Különlegesek-ért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) rögzítse az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a http://www.nipponauto.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 8 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2018. 05. 01. Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Az adatkezelő adatai...3 3. A szabályzat célja...3 4. A szabályzat hatálya...4 4.1 Időbeli hatály...4 4.2 Személyi hatály...4

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Vakok Állami Intézete által az alábbi felnőttképzésre jelentkezők nyilvántartása személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 1. Az adatkezelő neve:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a weboldal látogatói részére

Adatkezelési tájékoztató. a   weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató a http://www.orchideatarsasag.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 7 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon

Részletesebben

A MAGYAR UTAZÁSI IRODÁK SZÖVETSÉGÉNEK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR UTAZÁSI IRODÁK SZÖVETSÉGÉNEK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR UTAZÁSI IRODÁK SZÖVETSÉGÉNEK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Tartalom 1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei... 3 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok... 3 3. Meghatározások... 3 4.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV KÖZÉRDEKŰ MUNKA VÉGREHAJTÁSA SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSÉRŐL

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV KÖZÉRDEKŰ MUNKA VÉGREHAJTÁSA SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSÉRŐL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV KÖZÉRDEKŰ MUNKA VÉGREHAJTÁSA SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSÉRŐL Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az állami foglalkoztatási szervnek, mint adatkezelőnek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. A Tájékoztató célja Az adatkezelő a jelen Tájékoztató közzétételével a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

Részletesebben

1036 Budapest, Perc utca 2. Tel: Honlap: Adatvédelmi tájékoztató

1036 Budapest, Perc utca 2. Tel: Honlap:   Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Készült: 2018.04.25. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A VIVEKA Világkerekítő Műhely, (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei, partnerei, önkéntesei személyes adatainak

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. A fóti Élhető Jövő Park látogatásának szervezéséhez és megvalósulásához kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. A fóti Élhető Jövő Park látogatásának szervezéséhez és megvalósulásához kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Egyesületünk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TALMÁCSI GROUP ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig személyes adatokat

Részletesebben

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 1. A Tájékoztató célja, hatálya 1.1 Előzmények Ez év május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az érintettek és adatkezelők tájékoztatásával, illetve az adatkezelésre vonatkozó szabályozás véleményezésével összefüggő

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal adatvédelmi tájékoztatója

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal adatvédelmi tájékoztatója Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal adatvédelmi tájékoztatója 2018. május 1 I. Jelen adatkezelési tájékoztató célja: Jelen Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes

Részletesebben

GDPR bevezetés tapasztalatai. a Társaság intézeteiben

GDPR bevezetés tapasztalatai. a Társaság intézeteiben GDPR bevezetés tapasztalatai a Társaság intézeteiben Adatvédelmi tisztviselő kijelölése: 1. Hatóság, vagy közfeladatot ellátó szerv végzi; 2. alaptevékenysége körében az érintettek rendszeres, szisztematikus,

Részletesebben

Felkészülés az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazására

Felkészülés az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazására Felkészülés az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazására Dr. Liber Ádám, LLM, CIPP/E, ügyvéd Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Általános Adatvédelmi Rendelet

Részletesebben

AZ IQ MEDIA KFT. KIADÓBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

AZ IQ MEDIA KFT. KIADÓBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ IQ MEDIA KFT. KIADÓBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ I. Komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét. Nagyon fontos számunkra az Ön magánszférájának védelme személyes adatainak kezelése

Részletesebben

nyilvántartása személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor.

nyilvántartása személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Vakok Állami Intézete által az alábbi munka- és pihenőidő, valamint távolléti adatok nyilvántartása személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS Az Ester Communications Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő ) elkötelezett az ügyfelei, partnerei, az önkéntesei és a munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató Az Audi Hungaria duális felsőfokú képzésére jelentkezők részére

Adatkezelési Tájékoztató Az Audi Hungaria duális felsőfokú képzésére jelentkezők részére Adatkezelési Tájékoztató Az Audi Hungaria duális felsőfokú képzésére jelentkezők részére 1. Bevezetés Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1. cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ LIGHTHOUSE MEDIA KFT. Preambulum Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Tornádó Fuvarozó, Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Gagarin u. 33., adószám:11262073-2-16, cégjegyzékszám: 1609002295, képviseletében: Nádudvari

Részletesebben

Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 8767 Felsőrajk, Rajki-hegyi út 9. 2018.07.12. 1 1. Az adatkezelő: A Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete (8767 Felsőrajk, Rajki-hegyi

Részletesebben

2. Adatkezelés célja: a felek szerződésben foglalt jogainak és kötelezettségeinek megvalósulása, kapcsolattartás.

2. Adatkezelés célja: a felek szerződésben foglalt jogainak és kötelezettségeinek megvalósulása, kapcsolattartás. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ természetes személy szerződéses partnerek és jogi személy szerződéses partnerek kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséről A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) a

Részletesebben

Andrews IT Engineering Mérnöki, Információtechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi tájékoztatója. I.

Andrews IT Engineering Mérnöki, Információtechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi tájékoztatója. I. Andrews IT Engineering Mérnöki, Információtechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi tájékoztatója I. rész Bevezetés Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél

Részletesebben

AZ I.con Bt. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBSHOP ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ I.con Bt. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBSHOP ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ I.con Bt. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBSHOP ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ I.con Bt. (székhely: 1016 Budapest Gellérthegy utca 33/C, Adószám: 21541344241, Cégjegyzékszám: ) elkötelezett ügyfelei és partnerei

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató Készült:

Adatvédelmi tájékoztató Készült: Adatvédelmi tájékoztató Készült: 2018.03.26 AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A SIMPACT Nonprofit Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei, partnerei, önkéntesei és munkavállalói személyes

Részletesebben

(az egyesület nevét beírni!) EGYESÜLET BELSŐ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

(az egyesület nevét beírni!) EGYESÜLET BELSŐ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (az egyesület nevét beírni!) EGYESÜLET BELSŐ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya kiterjed a/az...egyesületre (a továbbiakban: Adatkezelő). 2. A

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató, és nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató, és nyilatkozat Adatkezelési tájékoztató, és nyilatkozat Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány, mint adatkezelő a hátrányos helyzetű, nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező a felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. A Tájékoztató célja, hatálya Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.berkelshop.hu (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője, a Coninvest Konyhatechnológiai Kft. (2040 Budaörs,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Vakok Állami Intézete által az alábbi ápolási dokumentáció személyes adatok tekintetében adatkezelésre /adatfeldolgozásra kerül sor. 1. Az adatkezelő neve: Vakok Állami Intézete

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. A Tájékoztató célja A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.) (a továbbiakban: Társaság), mint a

Részletesebben

GDPR- INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN

GDPR- INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN GDPR- INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN Pflanzner Sándor ADAPTO Solutions Kockázatelemzés követelménye a rendeletben Az adatkezelő és az adatfeldolgozó... a változó valószínűségű

Részletesebben

Account Berater GmbH Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata. Végh Ágnes Judit Ügyvezető. Cím: 1190 Wien Döblingergürtel 21-23/6/3

Account Berater GmbH Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata. Végh Ágnes Judit Ügyvezető. Cím: 1190 Wien Döblingergürtel 21-23/6/3 Account Berater GmbH Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata Végh Ágnes Judit Ügyvezető Cím: 1190 Wien Döblingergürtel 21-23/6/3 I. Szabályzat célja, hatálya...2 I.1. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Részletesebben

A Magyar Karate Szakszövetség ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Magyar Karate Szakszövetség ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Az MKSZ GDPR tájékoztatója 2018. május 25-én életbe lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (GDPR General Data Protection Rules), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az uniós tagállamok

Részletesebben

INT-13 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. (4. kiadás 1. módosítása) Módosítások

INT-13 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. (4. kiadás 1. módosítása) Módosítások INT-13 ADATVÉDELMI (4. kiadás 1. módosítása) Jóváhagyom: Dr.Trombitás Zoltán főigazgató Dátuma Módosítások Leírása 2018.05.25 5.1 felelősség, feladatok, 5.3.5 Eü. dok. kikérés 5.6. Kameraszabályzat 7.1

Részletesebben

A ZENEKAR MŰVÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁGNAK A FOLYÓIRAT-KIADÁSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A ZENEKAR MŰVÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁGNAK A FOLYÓIRAT-KIADÁSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A ZENEKAR MŰVÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁGNAK A FOLYÓIRAT-KIADÁSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 1. A Zenekar Művészeti Bt (a továbbiakban: Zenekar Bt) Taggyűlése az alábbiak szerint határozza

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár szolgáltatásait igénybe vevők részére

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár szolgáltatásait igénybe vevők részére 1 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár szolgáltatásait igénybe vevők részére Jelen tájékoztatás célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉRVÉNYES 2018.05.25.-TŐL Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként

Részletesebben

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény 1 2016. évi... törvény az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról 1. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére Preambulum A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. (1) bekezdés a) és b) pontja,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 / 7 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! A természetes személyeknek a kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a foglalkoztatási és gyakornoki jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezeléseihez

Részletesebben

3. Adatkezelő képviselőjének neve, telefonszáma: Kovács Zoltán Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-75346/2014

3. Adatkezelő képviselőjének neve, telefonszáma: Kovács Zoltán Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-75346/2014 Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat A digithotel.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, tekintettel arra, hogy az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatokat az intézmény az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon

Részletesebben