Jótállási jegy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jótállási jegy www.electrolux.hu"

Átírás

1 Jótállási jegy Köszönjük, hogy az Electrolux Csoport készülékét választotta! Használat előtt olvassa el a termék kezelési útmutatóját és a garancialevélben foglaltakat. Új háztartási gépéhez az Electrolux hasznos és praktikus kiegészítőket, tartozékokat is kínál Önnek. A következő oldalakon bemutatunk ezek közül néhányat. A teljes választékot és az árakat az Electrolux weboldalán található webáruházban tekintheti meg: Regisztráció után itt meg is rendelheti a kiválasztott terméket, melyet postai úton juttatunk el Önnek.

2 Jótállási jegy JÓTÁLLÁS Az Electrolux Lehel Kft. (5101 Jászberény, Fémnyomó u. 1.) mint a jelen jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülék gyártója vagy importőre, a termékre jótállást vállal az alábbi feltételek szerint: JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 1. A jótállási idő a 151/2003. (IX. 22.) sz. korm. rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 12 hónap. A hűtőszekrények, fagyasztók, klímaberendezések, gáztűzhelyek, gáz-elektromos kombinált tűzhelyek és gázüzemű vízmelegítők esetében az Electrolux Lehel Kft. 24 hónap jótállást vállal. 2. Valamennyi gázenergiával működő és kombinált készülék, valamint a több fázisra kötendő berendezések esetében a jótállási igény csak akkor érvényesíthető, ha a térítésköteles üzembe helyezést az erre feljogosított szerviz (l. a mellékelt szervizlistán) elvégezte, és a jótállási jegyen ezt igazolta. Az üzembe helyezés előfeltétele az, hogy a szabvány szerinti elektromos, gáz- és kéménybekötési lehetőség rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a jótállás az üzembe helyezés napjától kezdődik. A nem megfelelő üzembe helyezésből adódó meghibásodásokra a garancia nem terjed ki. 3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy Ptk d) pont. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is, amelyet a fogyasztói szerződés igazolásához kérhet a szerelő. 4. A jótállási igény érvényesítéséhez az értékesítő szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jegy szükséges. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell: a készülék típusát és gyártási számát, az eladás keltét, a kereskedelmi cég (kereskedő) bélyegzőjét. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK. 5. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha: a hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, a készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség vagy gáznyomás megengedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettségének) következménye, a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, a készüléket a címlistában feltüntetett szervizek szakemberein kívül más már javította, a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívülálló okból (pl. ha a fogyasztó a szükséges javítás elvégzését bármilyen okból megakadályozza; ha a készüléket olyan helyen üzemeltetik, amely a javító felszerelést szállító gépkocsival nem közelíthető meg, illetve onnan a készülék elszállítása nem lehetséges; ha a szabadon álló készüléket házilagosan olyan helyre építették be, amely a készülék javításához szükséges mozgást lehetetlenné teszi). ÉRVÉNYESÍTHETŐ FELTÉTELEK 1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. 2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a szerviz a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 3. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles az Electrolux Lehel Kft.-nek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 4. Ha a szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát az Electrolux Lehel Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. (Az Electrolux Lehel Kft. ezen jótállási igény alkalmazását a javítás speciális feltételeire tekintettel és balesetvédelmi okokból NEM AJÁNLJA!) 5. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. JAVÍTÁS 1. Ha a fogyasztó javítást kér, a javításra a mellékelt címlistán feltüntetett szervizek vehetők igénybe. 2. A szerviznek törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétől számított 15 munkanapon belül a javítást elvégezze. 3. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történő átadástól helyszíni javítás esetén a hiba bejelentésétől kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható. 4. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik. 5. A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő Jótállási javítási szelvény tőpéldányát kitölti. A jótállási jegyen a jótálláson alapuló javítás esetén a szerviznek fel kell tüntetnie: a javítási igény bejelentésének és a termék átvételének időpontját, továbbá a javított terméknek a vevő részére történő visszaadás időpontját, a hiba okát és a javítás módját, kódszámmal és szöveggel, a javítás időpontját, valamint a munkalap számát, a jótállás új határidejét. KÉSZÜLÉKCSERE 1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét akkor is, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A kereskedő a meghibásodás tényét a szerviz bevonásával ellenőrizheti. 2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

3 EURÓPAI JÓTÁLLÁS A jelen készülékre az Electrolux a készülék garancialevelében vagy egyébként a jogszabályokban megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló valamelyik másik európai országba költözik át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás átvihető az alábbi feltételekkel: A készülékre vonatkozó jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni. A készülékre vonatkozó jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre vonatkozó jótállás. A készülékre vonatkozó jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható. A készülék eredeti üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem. A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe. A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik. FONTOS TUDNIVALÓK 1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a polgári törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) sz. GKM rendelet, valamint a 151/2003. (IX. 22.) sz. korm. rendelet tartalmazza. 2. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 sz. GKM rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervizhálózata bevonásával ellenőriztetheti a hibás teljesítés meglétét. 3. A javítással kapcsolatos reklamációval a szerviz vezetőjéhez lehet fordulni. Ha a panasz így nem rendeződne, az Electrolux Lehel Kft. Vevőszolgálatához lehet fordulni (cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87., tel.: ). 4. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az árleszállítás mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett jogszabályban az erre feljogosított minőségvizsgáló szerv (pl. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség) szakvéleményét köteles beszerezni. Ha a kötelezett ezen kötelezettségét nem teljesíti, a vásárló maga is fordulhat a minőségvizsgáló intézethez. AEG, AEG-ELECTROLUX, ELECTROLUX, ZANUSSI, PROGRESS VEVÔSZOLGÁLAT 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel.: , Fax: EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA LUX-PARTS Kft Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel.: VALAMINT A MELLÉKELT SZERVIZLISTÁBAN *-GAL JELÖLT SZERVIZEKBEN A készüléket azonosító adatok MODELL:... Eladó szerv:... TERMÉKSZÁM:... Az eladás kelte:... GYÁRI SZÁM:... Eladó aláírása:... Ezt a szelvényt csak üzembehelyezés-köteles (gáz, többfázisú) készülékeknél kell kitölteni! Az üzembe helyezés kelte:... Az üzembe helyező márkaszerviz: Az üzembe helyezést végezte: Jótállási javítási szelvény 1 A bejelentés időpontja:... Szerviz:... H. kód:... A bejelentett hiba:... Mlsz:... A javítás leírása:... A jótállás új határideje:... aláírás P. H. Jótállási javítási szelvény 2 A bejelentés időpontja:... Szerviz:... H. kód:... A bejelentett hiba:... Mlsz:... A javítás leírása:... A jótállás új határideje:... aláírás P. H.

4 Szervizlista Szerviz Cím Telefon/fax/honlap BARANYA MEGYE Alaszka Bt. Szerviz és Üzletház* 7627 Pécs, Bokor u , T/F , Harkány, Petőfi u , Szigetvár, Alkotmány u , T/F Korrekt Kft Mohács, Dózsa Gy. út , F BÁCS-KISKUN MEGYE Kárpáti-Bondor Kft Kecskemét, Sziget u , T/F Bajai Elektromos Karbantartó* 6500 Baja, Jelky tér Hargitai Elektro Szerviz Bt.* 6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 55/2. T/F , Centrum Szerviz* 6400 Kiskunhalas, Szilády A. u BÉKÉS MEGYE Brandt Antal* 5742 Elek, Gyulai u , Békéscsaba, Lencsési út Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat és környéke Precíz Szerviz és Alkatrészbolt* 4030 Debrecen, Gázvezeték u , , BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE Trikolor Kft.* 3530 Miskolc, Nagyváthy út , , Stefán Javker Kft.* 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 35. T/F , F Putnok, Bajcsy-Zs. u Gelkalux Kft.* 3400 Mezőkövesd, Szent László tér , F Tamás és Társa Bt.* 3900 Szerencs, Kinizsi u. 28. T/F , Pálháza, Dózsa György út BUDAPEST Lux-Parts Kft. AEG, Electrolux, Zanussi, Lehel, Progress termékek 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja , Pesti-Gáz Szerviz Kft. Gázkészülékek üzembe helyezése, javítása 1119 Budapest, Etele út , , F CSONGRÁD MEGYE Electrolux Márkaszerviz* AEG, Electrolux, Zanussi, Lehel, Progress termékek Műhely és címfelvétel: 6724 Szeged, Klapka tér Almási György Gábor Mihály Gázkészülékek Kónya Mihály 6600 Szentes, Sáfrán u , FEJÉR MEGYE Elektro Reflex* 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u , F Rausch József* 2422 Mezőfalva, Vörösmarty u , GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE Győr, Mosonmagyaróvár és környéke Hajnik Rudolf* 9023 Győr, Kodály Z. u. 14. T/F , Csorna, Kapuvár, Sopron és környéke Turi Imre* 9300 Csorna, Hunyadi u , T/F HAJDÚ-BIHAR MEGYE Precíz Szerviz és Alkatrészbolt* 4030 Debrecen, Gázvezeték u , Internetes hibabejelentés: HEVES MEGYE Hatvan és környéke Szabó Károly* 3060 Pásztó, Fő u Gyöngyös, Heves, Eger és környéke H-K-H Klíma Ipari Váll.* 3300 Eger, Tizeshonvéd u. 12. T/F Füzesabony és környéke Gelkalux Kft.* 3400 Mezőkövesd, Szent László tér , F JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE Szolker-Szerviz 1993 Kft.* 5000 Szolnok, Mátyás kir. u , F Bohács Bt.* 5200 Törökszentmiklós, Almásy út , Szolnok, Petőfi Sándor út Jászberény Szabó Károly* 3060 Pásztó, Fő u Poroszló, Tiszafüred, Karcag és környéke Preciz Szerviz* 5350 Tiszafüred, Katona J. u Lezárva:

5 Szervizlista KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE Elektro-B Kft.* 2800 Tatabánya II., Vadász u , ELEKTRO-B Háztartási gépszerviz és bolt* 2890 Tata, Újhegyi u Hugl József* 2890 Tata, Ady E. u Dorog, Bécsi út NÓGRÁD MEGYE Frigovill 2 Kft.* 3104 Salgótarján, Hősök út 20/C , Szabó Károly* 3060 Pásztó, Fő u Srám András* 2642 Nógrád, Ady E. u , T/F PEST MEGYE Pesti-Gáz Szerviz Kft. Gázkészülékek üzembe helyezése, javítása 1119 Budapest, Etele út , , F Solymár, Szentendre, Visegrád és környéke Solymári Ferenc 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u , Kálmán István* 2310 Szigetszentmiklós, Szt. Miklós útja 12/A , Dabas, Táncsics u. 6/A , Ráckeve, Petőfi S. u , Kárpáti-Bondor Kft.* 2700 Cegléd, Reggel u Budakeszi, Budaörs, Érd és környéke Horváth Tamás 2039 Pusztazámor, Bartók Béla u. 4. Vác és környéke Srám András 2642 Nógrád, Ady E. u , T/F Gödöllő, Dunakeszi, Nagykáta és környéke Rákóczi Szerviz Bt.* 1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center , , Elektrobolt Szerviz* 1037 Budapest, Hunor u , SOMOGY MEGYE Villkész-Gép Kft.* 7400 Kaposvár, Fő u , , hűtő: Rotech Kft.* 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u Tüske Tamás 7500 Nagyatád, Lőcsei u. 2/A T/F Horváth Károly 8660 Tab, Kossuth L. u , T/F Fonyód, Balatonboglár, Marcali és környéke Melka Elektronika* 8700 Marcali, Szigetvári u , , SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NYÍR-TP-GAR Bt.* 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u , T/F , 4800 Vásárosnamény, Veres P. u Nyírbátor, Zrínyi u. 4/B Ajak, Arany János út Mátészalka, Zöldfa út Techno-Sat Kft.* 4400 Nyíregyháza, Damjanich u , F , TOLNA MEGYE Papp István 7130 Tolna, Festetich u , , Ekron Kft.* 7100 Szekszárd, Rákóczi út , F Füzy Sándor 7200 Dombóvár, Gyöngyvirág krt , Dunaföldvár és környéke Rausch József* 2422 Mezőfalva, Vörösmarty u , VAS MEGYE Elektra Gáspár Kft.* 9700 Szombathely, Akacs M. u Vasvár, Szentmihályfalvi u , Sárvár, Nádasdy út , T/F Garancia Kkt.* 9900 Körmend, Bem J. u. 4. T/F , Szentgotthárd, Széll Kálmán tér , VESZPRÉM MEGYE Műszerész 2003 Kft.* 8200 Veszprém, Budapest u , , F Verrasztó István* 8500 Pápa, Csáki László u , ZALA MEGYE D.E.S. Elektronika Kft Zalaegerszeg , Dara Gábor* 8800 Nagykanizsa, Csányi u Keszthely és környéke Melka Elektronika* 8700 Marcali, Szigetvári u , , Lezárva:

6 Electrolux: porzsákok, szűrők E200 5 DB PORZSÁK Az S-bag CLASSIC egy kiváló minőségű papír porzsák, mely több mint 95%-ban kiszűri a port és a parányi részecskéket. Sokkal hatásosabban teszi ezt, mint a hagyományos papír porzsák. A speciális kartontartójának és zárható nyílásának köszönhetően, könnyen behelyezhető a porszívóba, s a megtelt porzsák eltávolítása egyszerű és higiénikus. A csomag 5 db papír porzsákot tartalmaz E201H HOSSZÚ ÉLET- TARTAMÚ PORZSÁK + MOTORSZŰRŐ Az S-bag CLASSIC hosszú élettartamú szintetikus anyagból készült porzsák 50%-kal hoszszabb ideig használható, mint a hagyományos papír porzsákok. Általában, ha a zsák már félig megtelt, a gép szívóerejét gyorsan csökkenti. A szintetikus anyagnak köszönhetően ez a hosszú élettartamú zsák jó szívóerőt tud biztosítani egészen addig, míg a zsák megtelik. Most az új kialakításnak köszönhetően e porzsák tárolóképessége is 15%-kal megnőtt! A csomag 4 db szintetikus anyagú porzsákot és 1 db mikroszűrőt tartalmaz E203B 4 DB SZAG- SZŰRŐS PORZSÁK Az S-bag a legtöbb Electrolux porszívóhoz használható: EXCELLIO, CLARIO, OXYGEN, BOLIDO, AIRMAX, ULTRASILENCER, ERGOSPACE, OXY3SYSTEM, MAXIMUS. Ideális kisállat-tulajdonosoknak, az S-bag anti-odour eredményesen semlegesíti a szagokat, nincsen toxikus és irritáló hatása. Az új megoldásnak köszönhetően a zsák hosszabb élettartama és javított szűrési teljesítménye az Ön heti takarítását erdeményesebbé, belső környezetét egésszégesebbé és jobbá teszi. A csomag 4 db szagszűrős, szintetikus anyagú porzsákot tartalmaz E206H 4 DB ANTI- ALLERGÉN PORZSÁK + MOTORSZŰRŐ Az S-bag Clinik Anti-allergén zsák az Electrolux legmagasabb szűréssel rendelkező porzsákja. Tökéletes az allergiás megbetegedésekben szenvedőknek ez a szintetikus anyagból készült zsák, mert megfogja a pollen, a por, a poratka 99,9%-át. Szűrése ötször jobb, mint a hagyományos papír porzsákoké, otthonának levegője így sokkal egészségesebbé válik. A csomag 4 db szintetikus anyagú porzsákot és 1 db motorszűrőt tartalmaz EFH12 HEPA-SZŰRŐ NEM MOSHATÓ Ez az eredeti Hepa-szűrő csökkenti az allergiás reakciók kockázatát. A következő Electrolux porszívókhoz használható: ACCELERATOR ZAC , AIRMAX ZAM , , CLARIO Z , ERGOSPACE 2271 XXL, 2272 XXL, XXL , ZE , ZE , ZEG 300, 320 EXCELLIO Z , OXY3SYSTEM ZO , OXYGEN Z , 5632, 5634, OXYGEN + Z , SMARTVAC Z , TWINCLEAN Z , ULTRAACTIVE ZUA , ZUAG 3800 ULTRA SILENCER Z , ZUS , ZUSG 3000, A Hepa H12 szűrő kiszűri az egészen apró részecskéket is, polleneket, penészspórákat, poratka ürülékeket és allergenseket. A csomag 1 db nem mosható HEPA12 szűrőt tartalmaz EFH12W HEPA-SZŰRŐ MOSHATÓ Ez az eredeti Hepa-szűrő csökkenti az allergiás reakciók kockázatát. Electrolux porszívókhoz használható. A HEPA 12 szűrő elfogja még a nagyon finom részecskéket (a 0,06 mikronnál kisebb részecskék 95%-át), pl. polleneket, gombaspórákat, apró állatkák ürülékét, és allergiát okozó anyagokat. Takarítás közben a levegő elhagyja a porszívót, ez a szűrő csökkenti az allergiás reakció kockázatát. Mosás: csak tartsa folyó víz alá! Várja meg, hogy a szűrő teljesen megszáradjon, mielőtt újra használná! A csomag 1 db HEPA 12 mosható szűrőt tartalmaz EFH13W HEPA-SZŰRŐ MOSHATÓ Eredeti Hepa-szűrő Electrolux porszívókhoz: AIRMAX ZAM , CLARIO Z , ERGOSPACE XXL , ZE , EXCELLIO Z , OXYGEN Z , Z , ULTRA SILENCER Z 3323, 3356, 3361, 3374, A Hepa 13 mosható szűrő nagy hatásfokkal megfogja még a nagyon kis méretű részecskéket is, mint a polleneket, penészspórákat, poratkaürülékeket és allergenseket Csak öblítse le folyó víz alatt és várja meg, hogy megszáradjon, mielőtt újra használná! Tartós! A csomag 1 db EFH13W mosható szűrőt tartalmaz EF75B HEPA HENGERES SZŰRŐ Mosható HEPA-szűrő A csomag 1 db hengeres, mosható HEPA-szűrőt tartalmaz EF78 HENGERES SZŰRŐ Szűrő Twin Clean porszívókhoz A csomag 2 db hengeres szűrőt tartalmaz

7 Electrolux: főzés TISZTÍTÓESZKÖZ KERÁMIALAPHOZ Kis súlyú kaparó a kerámiafelületű főzőlapok tisztításához. Eltávolítja a lapra égett élelmiszert, makacs foltokat anélkül, hogy karistolná a felületet. Hosszú élettartamú.tartalékpenge kapható hozzá. TISZTÍTÓFOLYADÉK KERÁMIALAPHOZ Eltávolítja az ételmaradványokat, olajfoltot és vízkőfoltot. Használat előtt fel kell rázni. Gyermek elől zárva kell tartani! Összetétel (Reg. 648/62004CE): kőolajpárlat, dörzsölőszerek, víz, felületaktív anyagok, szilíciumolaj, valamint illatanyag. SZILIKONKESZTYŰ Ez a szilikonos edényfogókesztyű védi a kezet a magas hőmérséklettől (300 C-ig), ha keze forró edénnyel, étellel, vagy akár folyadékkal érintkezik (maximum 1 percig). ÁLLÍTHATÓ SÜTŐRÁCS CM ÁLLÍTHATÓ TEPSI 37,5 52 CM Univerzális állítható tepsi (37,5 52 cm) teflon, nem tapadó bevonattal ml ; ZSÍR- ÉS SZAGSZŰRŐ ELSZÍVÓHOZ Megvédi konyháját mind a főzés közben keletkező zsíroktól, mind a szagoktól, s a levegőt tisztán, egészségesen tartja. Kiváló minőségű, minden elszívóhoz alkalmazható. Ez az aktívszén szűrő lehetővé teszi az elszívó recirkulációs használatát ahelyett, hogy az elszívott levegőt ki kellene vezetni a szabadba. Bajonettzáras. Nem bocsát ki mérgező anyagokat. EDÉNYTAKARÓ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐHÖZ Megakadályozza a melegített étel kifröccsenését a mikrohullámú készülékben, és melegen tartja az ételt. SZILIKONOS SÜTŐFORMÁK A 100%-ban hőálló szilikonból készült sütőformák úgy villany- és gázsütőkben, mint fagyasztókban egyaránt használhatók. Mosogatógépben tisztíthatók. Nem szükséges zsiradék, rövidebb sütési idő, megtartja formáját. 205x190x35 mm MIKROHULLÁMÚ SÜTŐTISZTÍTÓ Eltávolítja a ráégett étel- és zsíros szennyeződéseket. Eltávolítja a kellemetlen szagot. Nem mérgező és nem veszélyes az élelmiszerekre! g/m g/m g/m Ø 26,5 cm ml

8 Electrolux: hűtés TISZTÍTÓSZER HŰTŐSZEKRÉNYHEZ Ez a tisztítószer könnyedén eltávolítja a piszkot a hűtőszekrény belső teréből, és a külső felületéről, megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását. IGLOO FRESH HŰTŐSZEKRÉNY- SZAGTALANÍTÓ Ez a gél semlegesíti a hús-, hal-, sajt- és egyéb kellemetlen szagot a hűtőszekrényben. A legjobb hatás érdekében helyezze az ajtón található polcra! JÉGTÁL Higiénikus, könnyen kezelhető, flexibilis, nem törik. Környezetbarát anyagból készült. Csak hideg vízzel tisztítható. Meleg felületektől távol kell tartani! CSEPPVÍZGYŰJTŐ LEOLVASZTÁSHOZ Alkalmazható hűtő-, fagyasztógépek leolvasztásakor, vagy másmilyen háztartási szivárgások, csöpögések felszárítására. Egy lap 5 l folyadékot képes magába szívni , , , , Electrolux: mosás FRISSENTARTÓ HŰTŐHÖZ Frissentartóval biztosíthatjuk a levegő mozgását a gyümölcsök és zöldségek körül, igy hosszabb ideig frissen maradnak a hűtőkészülékben. Takarítsa ki és törölje szárazra a gyömölcstárolót. Vágjon le megfelelő méretü frissentartót és helyezze a gyümölcstartó aljába, majd tegye bele a tárolandó gyümölcsöt, zöldséget. Méret: 31,5x45,7 cm. UNIVERZÁLIS PALACKTÁROLÓ Segít az üvegek, palackok tárolásában. Univerzális: minden polchoz használható. MOSÓZSÁK Megvédi az érzékeny ruhaneműt a mosás alatt. Használatával elkerülhető a foltok és szakadások kialakulása, melyet az egymáshoz dörzsölődő ruhadarabok okozhatnak. Anyaga poliészter. Cipzárral nyílik. 40x60 cm. GUMILÁB MOSÓGÉPHEZ, 4 DB Ezek a lábak egyaránt használhatóak mosó- és szárítógépekhez. BETÁPLÁLÓCSŐ, 2,5 M Flexibilis és állítható. ŰRÍTŐCSŐ, 2,5 M Ürítőcső egyenes csatlakozókkal, 2,5 m , ;

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

OV-CR-422 OV CR-422 AUTÓRÁDIÓ. Használati útmutató

OV-CR-422 OV CR-422 AUTÓRÁDIÓ. Használati útmutató OV CR-422 AUTÓRÁDIÓ Használati útmutató 1 Köszönjük hogy termékünket választotta és köszönjük az autós audio rendszerünkbe vetett bizalmát. Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

OLDALFALI SPLIT KLÍMABERENDEZÉS Kezelési útmutató

OLDALFALI SPLIT KLÍMABERENDEZÉS Kezelési útmutató OLDALFALI SPLIT KLÍMABERENDEZÉS Kezelési útmutató Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket! JEGYEZZE FEL Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát:

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Digitális multiméter Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu + VIDEÓ QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Részletesebben

GÉPKÖNYV. ,,,... ahol az energia Önnek kamatozik! Gyomaendrôd, Kossuth u. 64. Standard lemez kazánok... Kereskedelmi jel (típus): HÔTERM...

GÉPKÖNYV. ,,,... ahol az energia Önnek kamatozik! Gyomaendrôd, Kossuth u. 64. Standard lemez kazánok... Kereskedelmi jel (típus): HÔTERM... HÔTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT Gyomaendrôd, Kossuth u. 64. GÉPKÖNYV Kereskedelmi jel (típus): HÔTERM...ESB Gyártási szám... Gyártási év:... Gázfajta: H gáz Pn: 25 mbar S gáz B/P gáz Pn: 25 mbar Pn: 30 mbar

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Budapesti Békéltető Testület 2014. március 28. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa A mindennapi életünk része, hogy termékeket vásárolunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe. Az egyes

Részletesebben

533223-18 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670

533223-18 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670 533223-18 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Stanley Fat Max hőlégfúvóját melegítést igénylő különféle alkalmazásokhoz (pl. festékeltávolítás)

Részletesebben

Domicompact. C 24 E, és F 24 E típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy

Domicompact. C 24 E, és F 24 E típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy Domicompact C 24 E, és F 24 E típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS,

VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS, VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG TÉMAKÖRÉT ÉRINTİEN 2014 tavaszán több változás is történt a hibás teljesítést érintı szabályozásban, így több ponton módosultak a szavatosságra és a jótállásra, valamint

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÜZEMELTETÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ a TGK.5/TGF.5 típusú gázüzemű kéményes / parapetes konvektorhoz ill. a TGF.5L típusú gázüzemű parapetes látvány konvektorhoz Lev.cím: Budapest, 1751. Pf. 143. Tel: 06-30/585-0653

Részletesebben

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 533223-67 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 6 4 5 3 2 1 8 7 9 9 10 12 11 A 2 B 14 4 C D 3 3 1 2 E F G 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ, DC970 Szívből gratulálunk! Önnek, hogy

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

533222-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033

533222-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033 533222-33 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033 1. ábra a b c k i d j h u g e f 2 2. ábra 3. ábra j k d l m 4. ábra n o e d d 5. ábra 6. ábra b e b f 7. ábra i 3 8. ábra

Részletesebben

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS HU 57 PL 75 02mf11_Manuel_AC300_INT_12010.indd 57 TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK...59 AC300 ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK...62

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E 2 Rendeltetés Az Ön Black & Decker csiszolóját faanyagok, fémek, műanyagok és

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben