PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES. 1. Bevezetés PAÁL GERGELY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES. 1. Bevezetés PAÁL GERGELY"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKA PAÁL GERGELY PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES A második világháború idején valamennyi hadviselı fél a rendelkezésére álló kommunikációs szervezetet és kommunikációs eszközöket igénybe vette a lakosság és a haderı tájékoztatására. Mivel a rádió, a film, a nyomtatott sajtó mellett a legtöbb embert az utcai plakátok érték el, ezeket igen nagy példányszámban a különféle kommunikációs üzenet típusokkal nyomtatták ki. Az egyik, minden félnél fellelhetı típusú volt a fecsegéskémek üzenetőek, melyek tulajdonképpen a kémelhárítás preventív eszközei voltak. A cikk áttekintést nyújt a szövetségesek ezirányú plakátjai fıbb típusairól, a harmadik birodalom totális kommunikációs szervezete létrejöttérıl és elemzi a német fecsegéskémek üzenető plakátok a fejlıdését. During the Second World War the belligerent parties used the communication organizations and media to inform the inhabitants and the military troops. Beside the broadcast, movie and printed press the street posters could reach most of the people. These posters were printed with several types of messages. One of these types was the loose talk poster, which was actually preventive device of the counter espionage. This article gives a summary about the main types of these propaganda posters and the establishing of the total communication organization of the third empire. 1. Bevezetés Napjainkban a tömegkommunikáció számára szinte számtalan csatorna áll rendelkezésre a kommunikációs üzenetek eljuttatására. A technikai eszközök sokfélesége, melyek száma idıvel csak növekedni fog- lehetıséget biztosít a gyanútlan szemlélıdı sokoldalú meggyızésére, mondhatnánk: megdolgozására. A második világháború idején- mai szemmel nézve- a lehetıségek száma nagyon is behatárolt volt, azokkal kellett gazdálkodniuk a hadbanálló feleknek. Sok kommunikációs üzenetet kellett párhuzamosan eljuttatni a lakosságnak, ezek révén megerısíteni a hitet a gyızelemben és buzdítani az áldozatvállalásra. Az egyik ilyen terület volt a kémek elleni harc. 161

2 A hírszerzıket az információk érdekelték. Információhoz jutás történhetett a szervezeteken belül (katonai, politikai, gazdasági/, azaz az információk létrejöttének helyein, az áramlások folyamataiban /posták, futárszolgálatok, vezetékes és rádiós híradóközpontok, ezek lehallgatása révén stb.) és a felhasználók végpontjain (törzsek, vezetési szintek, ipar, közlekedés stb.). De értékesek lehettek azok az apró információk is, melyekkel be lehetett pontosítani, be lehetett metszeni a már meglevı információkat, vagy melyek alapján információigényt lehetett támasztani a hivatásos hírszerzık, illetve az általuk mőködtetett hálózatok fele. A szervezeteknél, a továbbítási folyamatoknál és a végpontoknál az információkiáramlást a szakosított szervezetek kémelhárító szolgálatok próbálták megakadályozni, az informátorokat lefogni. Azonban az információ-töredékeket elfecsegı személyek esetében a legjárhatóbb útnak az elfecsegés preventív megakadályozása volt. Alapelv volt, hogy mindenki csak annyit tudjon, amennyi feltétlenül szükséges feladata végrehajtásához. Erre szervezetet felállítani képtelenség volt, tehát rá kellett döbbenteni a polgárokat óvatlan fecsegésük esetleges következményeire. Ehhez viszont olyan kommunikációs rendszerre volt szükség, mely gyakorlatilag minden állampolgárt- lett légyen katona, avagy civil- elért. Ez a probléma minden hadviselı félnél felmerült. Az adott válaszok is valamelyest hasonlóak voltak, attól függıen, hogy az adott ország mennyire tudta központosítani kommunikációs rendszerét, mivel tudta azt megtámogatni és milyen technikai feltételekkel tudta azt ellátni. A harmadik birodalom e téren is egyedülálló lehetıségekkel rendelkezett. A legújabb kori történelemben két olyan hatalom volt, mely a propagandát a legmagasabb állami szintre tudta emelni. Mind a kettı pártállam volt, az uralkodó párt összemosódott az államhatalommal. Így a hatalmát megszilárdító és fenntartó és igazoló akaratát a propaganda totális módon és eszköztárral tudta segíteni. A totalitárius médiamodell a XX. század totális diktatúráinak jellemzıje. A totális állam magába olvasztotta, az elnyomó gépezet részévé tette a médiát, propaganda eszközként felhasználva minden lehetséges kommunikációs eszközt. A kor egyik magyar gondolkodója már 1933-ban az alábbiakat írta a III. birodalom létrejöttével kapcsolatban: a weimari alkotmány népképviselete helyébe a nemzeti szocialista párt könyörtelen diktatúráját ültették, ahogy a gondolatnak és gondolkodásnak szabadságát megszüntették, a szót és betőt politikájuk rabszolgájává kényszeríttették. (01) 162

3 BIZTONSÁGTECHNIKA A totális állam létrehozása is párját ritkító teljesítmény volt, melynek létrejötte az alkotmányosság összes látszatával rendelkezett. 2. Egy párt, egy birodalom, egy propaganda 2.1 Egy párt, egy birodalom Németországban a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Nemzetiszocialista Német Munkáspárt- a kizárólagos vezetı szerepét úgy tudta biztosítani, hogy egyesítette az államot a párttal. Ennek elsı lépése volt a felhatalmazási törvény elfogadtatása (1933. március 21), mely kimondta a parlamenti többségi elv megszüntetését, a kormányzást személyes felelısséghez kötötte és ugyanakkor, a birodalmi kormány az egész országra hatályos birodalmi törvényeket hozhatott. Második lépés volt a birodalom és az államok egy nevezıre hozásának ideiglenes törvénye (1933. március 31), amely a porosz parlamenten kívül a többi államok parlamentjét (Landtag) feloszlatta. Ehhez kapcsolódott április 7-ei törvény, mely a porosz államot kivéve, a többi állam élére birodalmi helytartót (Reichstatthalter) nevezett ki, akinek feladata volt az egyes államokban érvényt szerezni a kormány intézkedéseinek. Harmadik lépés volt az elıkészítı törvény meghozása (1933. július 14), mely kimondta a politikai pártok alakításának tilalmát és ugyanakkor az egyedüli egyetlen politikai pártnak, a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot ismerte el. Negyedik lépésben fogadták a párt és az állam egységérıl rendelkezı törvényt. Ez feketén- fehéren kimondta, hogy az N.S.D.A.P., amely súlyos áldozatokkal harcolta ki a harmadik birodalmat, a német állami gondolatnak, a nemzet politikai akaratának egyedüli hordozója, a nemzetiszocialista állam vezetı és mozgató ereje, és mint ilyen, az állammal felbonthatatlanul össze van kötve. A pontot az i betőre Hindenburg elnök halála napján hozott törvény tette fel (1934. augusztus 2.) azzal, hogy a párt vezetıjét és a birodalom kancellárját egy személyben egyesítve, a Birodalmi Vezéri rangra emelte. Ezen jogi út eredményeképpen a német állam a hivatalos terminológia szerint nemzetiszocialista vezérállam lett, (National Sozialistische Führerstaat), amelynek élén Hitler vezér és kancellár állt. A 163

4 Führerprinzip elv lett a törvény az N.S.D.A.P.-ban, az SS-ben és végsı sorban az egész német totalitárius társadalomban. A klasszikus demokrácia látszatát sem tartották fontosnak, a parlament ülését egyszer egy évben a hatalom átvételének emléknapján (január 30.) hívták össze. Vita azonban akkor sem volt, az egyetlen szónok: Hitler, aki ezeken az üléseken csak egy beszámolót tartott. A párt és az állam összefonódásának legjellemzıbb jellemzıje volt, hogy minden klasszikus értelemben vett állami vezetı egyúttal a profiljának megfelelı pártvezetıi funkciót is betöltötte. Például a birodalmi földmővelıdési miniszter második minıségében Reichsbauernführer, vagyis birodalmi parasztok vezére funkciót is betöltötte. Tehát vezetıje volt a földmővelési minisztériumnak állami funkció és a párt agrárpolitikai hivatalának, (Reichsamt für Agrarpolitik der N. S. D. A. P.), amely párthivatal volt. Egyben vezetıje lett a Reichsnährstand nevő csúcsszervezetnek is, amely összefogta az állami és a párthivatalt. Így válhatott dr. Paul Joseph Goebbels birodalmi népfelvilágosító és propaganda miniszterré és egyúttal az N.S.D.A.P. propagandáért felelıs vezetıjévé. (02) Egy propaganda Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda /RMVP/. (Népelvilágosítási és Propaganda Birodalmi Minisztérium) Magyarul nem igazán visszaadható jelentéső minisztérium a III. birodalom egyik meghatározó jelentıségő és nem kevés hatalmú irányító szerve volt. Hindenburg elnök március 13.-i rendeletében intézkedett a propaganda minisztérium létrehozására, melynek feladatait a birodalmi kancellár határozta meg. (03) június 30-án Adolf Hitler mint birodalmi kancellár az új minisztérium feladatairól így intézkedett: A birodalmi miniszter felelıs a felvilágosítás és propaganda összes feladatáért, a nemzet lelki befolyásolásáért, az állam, a kultúra és a gazdaság nyilvánosságáért, a hazai és külföldi nyilvánosság tájékoztatásáért. Vezetıje dr. Josef Goebbels ( ) lett. Goebbels már 1930 áprilisától a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt birodalmi propaganda vezetıje volt, így kész és határozott elképzelései voltak a feladatokat illetıen. Vallotta: a minisztérium felelıs Németországban a szellemi mozgósításért. A szellemi mozgósításra talán nagyobb szükség van, mint a fegyveres erık felfegyverzésére.

5 BIZTONSÁGTECHNIKA A minisztérium igen gyors fejlıdésen ment keresztül, 1933-ban öt osztályán 350 munkatárs dolgozott, 1939-re az osztályok száma 17- re növekedett, a munkatársak száma viszont 2000 fıre. (04) Goebbels komolyan vette önmagát és a feladatait is. Így az általa kialakított minisztérium a teljes német társadalmat, gazdaságot, kultúrát, politikát és tájékoztatást átfogta, ennek révén tudta azt befolyásolni. Mintegy állam lett az államban, az ügyességén múlott, hogy nélkülözhetetlenné tudta magát tenni, ezzel mindvégig megtartotta Hitler bizalmát, ez pedig akkortájt felért egy életbiztosítással. 3. A plakát A plakát kommunikációs üzenetek közvetítésének, azaz kommunikációs célok megvalósításának egyik legrégebbi, és helyes megfogalmazás esetén a legsőrítettebb formája. A jó plakátot nem olvassák, nem nézegetik, hanem csupán megpillantják. De a jó plakátot nem csak az elsı pillanatban érzékelik, azt a szemlélıdı vizuális memóriája is elraktározza, azt hosszú ideig fel is tudja idézni. (05) A plakátnak három fı követelménynek kell megfelelnie: a) Figyelemfelkeltés. A plakátot a szemlélıdı csak másodpercekig látja, nincs ideje hosszabb ideig szemlélıdni. Ezért szövegi-képi kompozíciójában, az alkalmazott színek megválasztásában és méretében olyannak kell lennie, hogy a szemlélıdıben megragadjon. b) Megértés. A plakát kommunikációs üzenetét, azaz mondanivalóját a szemlélıdınek gyorsan fel kell tudni fognia, a túl bonyolult képi vagy szöveg megfogalmazás viszont ezt lehetetlenné teheti. Lényege a jelképek közérthetı használata, ha csak tudatosan nem rétegplakátot kívánunk megalkotni, ugyanis a jó plakát nyelvezete univerzális. c) Meggyızés. Ahhoz, hogy egy plakát meggyızı legyen, elég egyetlen feltételnek megfelelnie, azaz mondjon igazat. Ez a feltétel azonban bizonyos kommunikációs célok megvalósítása esetében igen nehezen teljesíthetı. Gondoljunk az antant hatalmak plakátháborújára az elsı világháború idején, mikor is a császári német hadsereg véres kegyetlenkedéseirıl tudósítottak az elfoglalt területeken. 165

6 TEL-CSATORNÁK-VÉTEL Ugyan voltak valóban megtorlások ellenállókkal szemben, de közel sem olyan mértékben és nem olyan széles körben, mint azt a plakátokon megjelenítették. De a kommunikációs cél nem a valóság megjelenítése, megismertetése volt, hanem a győlölet, az ellenállás kiváltása. A megfogalmazás egy árnyaltabb változata: a plakát akkor is meggyızı, ha valóságtartalma valamelyest igaz és az jól van kommunikálva. A meggyızés útja lehet az érzelmekre történı ráhatás is: egy síró gyerek arca mindig hat a szemlélıdıre. A plakátokat típusaik szerint három csoportba sorolhatjuk: figurális, betőplakát és szöveggel ellátott figurális. A figurális plakát csak és kizárólag grafikai elemeket tartalmaz, vagyis csak rajzok és képek szerepelnek a plakáton. A betőplakát nevébıl adódóan csak szöveget tartalmaz, ami ideális esetben egyenletes ritmusú, túlzott cifrázásoktól mentes. A szöveggel ellátott figurális plakát az elızı kettı kombinációja, és minden esetben a leghatásosabb eszköz. Fontos, hogy a szöveg ne zavarjon, hanem magyarázzon, de ne a kép beszéljen a szöveg helyett. A megfelelı arányok természetesen döntı befolyással vannak a plakát sikerességére. (06) A plakát tervezésekor figyelembe kell venni a pszichológia tudomány egyik részterületének, az alkalmazott pszichológia kutatási eredményeit, melyeket a hatás növelése érdekében ki is kell használni. Ilyen tényezık: képi motívumok, szimbólumok, felhasznált színek, alkalmazott betők típusa és méretei. (07) A kommunikáció modellje: KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENET-KÓDOLÁS- ÁTVI- DEKODOLÁSA-MEGÉRTÉS-REAKCIÓ-VISSZACSATO- LÁS. A folyamat egyes tényezıit különféle zavarok érhetik, melyek a végeredmény- azaz a kommunikációs cél magvalósulását befolyásolják. A folyamat tükrében a plakát, mint egy kommunikációs technikai eszköz ÁTVITEL-CSATORNA funkcionál. Ha több ÁTVITEL-CSATORNA vonal mőködik párhuzamosan, azaz az üzeneteket más megjelenítési forma is eljuttatja a célszemélyekhez, a hatásfok számottevıen javulhat. 4. Kémek és plakátok a szövetségeseknél Valamennyi szövetséges állam valószínőleg az elsı világháborús tapasztalatok alapján kezdte el a katonaság és a lakosság felvilágosítását a hadvezetıség véleménye szerint mindenütt ott levı és mindent kihallga- 166

7 BIZTONSÁGTECHNIKA tó kémeket illetıen. Ezek a plakátok részei voltak a társadalmat megdolgozni kívánó propagandának. A plakátokat a képi motívumuk alapján négy csoportba lehet sorolni: 4.1 I. csoport Fı képi motívum a csinos, csábos nı, aki adott esetben nem csak meghallgatta az óvatlan hadfit, hanem beszéltette is. A megkörnyékezı nı- a nagy háború idejébıl származó Mata-Hari effektus lehetett. A kor elképzelése szerint az ilyen hölgyek voltak, akik behálózták az óvatlan tiszteket, ily módon szabadítva meg ıket a hadititkoktól. A plakátokra minden esetben magyarázó szöveget is elhelyeztek, ami egyértelmősítette a plakát kommunikációs mondanivalóját. 4.2 II. csoport Fı motívum egy hallgatódzó személy, akit a legtöbb plakáton az érthetıség kedvéért Hitler arcmásával jelenítettek meg. Amerikai plakátokon elıfordult még a jellegzetes japán arc ábrázolása is. Ezeken, a plakátokon jelentek meg a magyarázó és az utasító szövegrészek. Az egyes plakátokon más és más volt a képi szituáció, az ehhez kapcsolódó magyarázó és az utasító szövegrész viszont azonos volt,- így az szlogenné vált. A loose talk, can cost lives igen kifejezıen ragadta meg a lényeget. 167

8 4.3 III. csoport Ezeken, a plakátokon brutális szemléletességgel mutatták be a gondatlan fecsegés következményeit. Az elsı alcsoport elsı plakátja azért nagyon érdekes, mert mintegy megjeleníti a fecsegés- és következménye folyamatot. A plakát felsı részén két nı beszélget egy szórakozóhelyen, beszélgetésüket a szomszéd asztalnál üllı férfi hallgatja ki. A plakát alsó részén már viszont a fecsegés következményeként az elsüllyesztett szállítóhajó látható. A plakát un. montázs technikával készült, a képek egymás alá helyezése folyamatot jelenít meg, ezzel is fokozva a hatást. A második plakáton a fényképszerő ábrázolás egy a felirat szerint a fecsegés következtében elsüllyedı hajót ábrázol. A harmadik plakát képi megfogalmazásában, a felhasznált színek szempontjából talán a leglényegretörıbb. 168

9 BIZTONSÁGTECHNIKA A piszkoskék tengeren lángolva, füstölögve süllyedı hajó látható, a háttér a hatás fokozása érdekében vörös. A fecsegés-következmény típusú plakátok egy másik alcsoportja a személyes tragédiákat mutatja be, ezzel az érzelmi motivációval kíván hatni a plakátot szemlélıre. Az elsı plakáton egy kislány átölelve tartja elesett édesapjának egyenruhás fényképét, a második plakáton a rajzoló által elképzelt tipikus amerikai szülık láthatók a gyászhír kézhezvételét követıen. A harmadik plakáton egy katonasír látható, hol a keresztre a rohamsisakot helyezték fel. 4.4 IV. csoport A csoport plakátjain a képi megjelenítés már a fecsegés, a veszélyes információkiáramlás egyetlen ellenszerét ábrázolja. Az ábrázolások a mindennapokban is használt, így mindenki által ismert, megérthetı jelzést jeleníti meg, eltérı képi környezetet felhasználva. Az elsı plakáton megjelenı csillagos-sávos kalapú Uncle Sam bácsi 1812-óta amerikai nemzeti jelkép, használata az egész nemzetet szólítja meg. Sam bácsi a közismert kézmozdulattal figyelmeztet a hallgatásra. A második plakáton az amerikai szárazföldi haderı egyenruháját viselı lány a hallgass mozdulattal inkább a hivatali titkokra hívja fel a figyelmet. A harmadik plakáton az orosz dolgozónı szintúgy a jólismert mozdulattal jelzi a ne beszélj! A három plakát hatásosságát kívánták fokozni, hogy az ábrázolt személyek mélyen a szemlélıdı szemébe néznek, ezáltal a megszólítás közvetlenné, személyessé válik. A negyedik plakáton a csillagos- 169

10 sávos kéz, mely egész Amerikát jelképezi- nemes egyszerőséggel, befogja a renitens fecsegı száját. 5. A III. birodalom és a spionfrász 5.1 Plakátok A kémektıl való félelem, ezen belül a meggondolatlan fecsegések következtében történı információkiáramlás mind a véderı parancsnokságát, mind a mindenható birodalmi propagandaminisztérium vezetését komolyan aggasztotta. Talán már a lengyel hadjáratot követıen felmerült ez a félelem, de Franciaország elfoglalását követıen, a részben angol segítséggel megszervezésre került ellenállási mozgalmak, melyek egyúttal hírszerzı hálózatként is mőködtek, alapot is adtak minderre. Túlságosan leegyszerősítenénk a fecsegés fogalmát csak a kocsmák színtereire, a német megfogalmazás szerint a fecsegés fogalomköre ennél bıvebb, azaz akire nem tartozik valami, azt azzal a személlyel nem kell közölni sem hivatalosan, sem magánemberként. Mind ennek tudatosítására a lakosság számára, preventív intézkedésként sokrétő propagandát folytattak, melynek a plakátok csak az egyik részét képezték. Az egyik elsı ilyen plakát magánviseli a klasszikus elképzelést, azaz kocsma, két 170

11 BIZTONSÁGTECHNIKA ivogató és beszélgetı személy, akik közül az egyik katonatiszt és az elıtérben egy ıket kihallgató, alig feltőnı kém,- azaz ahogy a rajzoló a kémet elképzelte. Az ital oldja a gátlásokat, így jobban megered a kliensek nyelve. A figyelmeztetı- értelmezı információ közli: vigyázat kémek, az utasítás: óvatosság a beszélgetésnél. Az ilyen típusú plakátok, bár mennyire is látványosak voltak, nem rendelkeztek egy jól felismerhetı, emblematikus figurával és megjegyezhetı jelmondattal-, azaz szlogennel. Valakinek eszébe jutott egy,- már az elsı világháború idején jól bevált plakát, melynek alapján egy kórszerő, a kommunikáció igényeinek jobban megfelelı változat készíthetı el. A plakátot eredetileg a császári hadsereg számára tervezték, mely a vezetékes híradókat és a tábori telefont használókat figyelmezteti: Vigyázz! Az ellenség hallja a beszélgetésedet!. A Feind hört mit az ellenség hall-jelszót már lényegretörınek, jól megjegyezhetınek, mintegy emblematikusnak ítélték meg. Ennek nyomán született meg az a rétegplakát, melynek megcélzott személyei a hírszerzések érdeklıdését felkelthetı információval rendelkezı mőszaki értelmiség.a plakáton egy jókiállású szıke, kisportolt, elszánt tekintettel a messzeségbe nézı német fiatalembert ábrázolnak, kezében a mőszaki értelmiségi mivoltát jelzı tervrajztekercs. Gót betőkkel nyomtatva az utasító rész: Német, légy büszke és hallgass!. A háttérben kismérető betőkkel, melyek alig tőnnek ki, így nehezebben is olvashatók van a magyarázó rész: Ellenség hall. Azaz egy olyan jelszó, mely kifejezı, lényegretörı, jól megjegyezhetı, sok képi megjelenítés rendelhetı mellé, azaz már alkalmas a további kommunikációs felhasználásra. 171

12 A plakát képi szerkesztésében és kommunikációs megoldásában is elırelépést jelentett, gyakorlatilag ezt a szerkesztési megoldást használták némi változtatásokkal a háború végéig. Egy vaskereszttel kitüntetett katona partnernıje combjára fektetett térképen magyarázza alakulatának helyzetét, ebbıl kiragadott mondatrész: tovább nyugat fele. A kiragadott mondatrész sugallja, hogy tulajdonképpen lényeges információt közöl a hölggyel, aki akár ellenséges kém is lehet. De a plakát tervezıje az ellenséget ugyan elvonatkoztatott, de jól látható, a késıbbiekben jelképként is használt formában jeleníti meg: a párra és a háttérre rávetıdı árnyékember formában. A megoldás teljesen újszerő, az ellenségnek nincs megfogalmazható és ábrázolható megjelenése. Valami nagy, fekete és ráborul az óvatlan fecsegıkre. A plakát alján a magyarázó rész: Az ellenség hall!. A plakát szemlélıjében megragad: fecsegı katona, az ellenség hall! felirat és a plakát felületének nagyobbik felét betakaró fekete árnyék. A plakát megtervezésekor szembekerültek azzal a problémával, hogy a katona túl konkrét megfogalmazás-, azaz mintha csak a fegyveres erık tagjaira vonatkozna a kommunikációs üzenet. Én a cikk megírásakor nagyszámú II. világháborús plakátot néztem át, keresve az összefüggéseket, az egymásra épülést, illetve a párhuzamokat. Az árnyék, árnyékember mint kommunikációs jelkép már megjelent egy francia plakáton, legkevesebb egy évvel megelızve a német modellt. Hajlok arra a véleményre, hogy a német plakát tervezıi láthatták, így mintaként használhatták fel a francia plakátot. A képi megjelenítés: egy katona valamit súg egy másik személy fülébe. Felül az utasító rész: Hallgass!. Alul a magyarázó rész: Az ellenség figyel téged. A beszélgetı személyek mö- 172

13 BIZTONSÁGTECHNIKA gött megjelent az árnyékember, mely a keménykalapos úriember árnyéka, egyúttal az ellenség jelképes megjelenítése. Még mindig a katonáknál tartva, a következı plakáton frontról szabadságra hazatérı katona mesél feleségének. A magyarázó rész megszövegezése, a szöveg elhelyezése ugyan az,- mint az elızı plakát esetén, és ha kevésbé is, de jól látható az árnyékember. A plakát kommunikációs üzenete, hogy a katona még a családjának, feleségének se beszéljen a fronteseményekrıl. Fı a bizalom! A civilek sem maradhattak ki a kommunikációs megdolgozásból, erre példa a plakát. A beszélgetı személy kérdése: a föld alatt?. Maga a kérdés mintegy sugallja, hogy akár hadi titokról is szó lehetne, mert ugyan mi is lehet a föld alatt, ami ekkora érdeklıdésre tarthatna számot. A magyarázó rész és az árnyékember ábrázolása megegyezik az elızı plakátnál látottal. A plakát kommunikációs célzatossága kettıs. Egyrészt Hans írt, a hadosztály jön. információt egy katona nem írhatta volna meg a barátnıjének, másrészt a barátnı,- ha már tud róla-, ezt nem mondhatta volna el munkatársnıjének. Az árnyékember a helyén van, de megjelent egy rendelkezı utasítás is, a pst!, azaz a nálunk is használatos, egyértelmő jelentéssel bíró: pszt! kifejezés. Ennek az elemnek megjelenése azért érdekes, mert mintha nem lett volna egyértelmő az eddigi plakátok kommunikációs üzenete. Mintha a szemlélıdı nem fogta volna fel, hogy mi is a tıle elvárt viselkedés és azt a pst! utasítással kellett volna nyomatékosítani. 173

14 A plakáton sétáló úriemberek kedélyes beszélgetés közben szemlélik az erdı széle mögött ott fekszik. valamilyen, egyébként az emberi szem elıl elrejteni kívánt valamit. Talán az egyik legismertebb német plakát. A kémfrász totálisságának és abszurditásának talán legszemléletesebb példája. Két kımőves falazgat a tetıtérben és a tégla malterozása közben az egyikük egy alakulatról beszél. Az ábrázolt személyek foglalkozásának megválasztása- egyszerő kımővesek -kell, hogy sugallja: mindenki, a leghétköznapibb emberek is rendelkezhetnek valamilyen, a véderıt veszélyeztetı titokkal. A plakát képi megjelenése fejlıdött az elızı példákhoz képest. A beszélgetık szájából már nem tekeredik ki a célzatos mondanivaló, mely a titkos információt volt hivatott érzékeltetni, megjeleníteni. Az információ áramlás egyik leghagyományosabb és legbeváltabb helyszíne- a kocsma. Itt beszélgetı- szemmel láthatóan magyarázó személy lehet a titok tudója. Az értelmezı rész és az utasító rész betőinek mérete megcserélıdıt, a pst! utasítás lett nagyobb mérető betőkkel nyomtatva, ezzel is azt kiemelve, szembetőnıbbé téve. Az árnyékember is markánsabban borítja be a beszélgetıket. A plakát kommunikációs szempontból a csúcsot képviseli. Az igen csak kopottas pár egy kis vendéglıben ülnek, valószínőleg élelmiszerjegyükre vacsoráznak. A férfi magyaráz valamit. Semmi feltőnı, semmi rendellenes. Lehetne ez egy ártalmatlan zsánerkép is. De feltőnik az árnyékember és alatta csak az utasító Pst! felirat. A plakát sugall- 174

15 BIZTONSÁGTECHNIKA ja, hogy a német néptársnak mindenhol és mindenkor át kell gondolnia és meg kell fontolnia, hogy kinek mit mond. Végállomás. A fénykép 1945-ben, Berlinben készült a harcok elültével. A hirdetıoszlop, ha megtépve is,- de túlélte a harcokat, rajta a szinte az utolsó percig mőködı kémellenes felvilágosító propaganda szemléletes bizonyítéka A totalitás példái A birodalmi propagandaminisztérium kémek elleni kampányában nem csak a hagyományosnak tekinthetı kommunikációs hordozókat-, plakátokat használta fel. Az azonos kommunikációs cél- párhuzamos kódolás és átvitel, de eltérı csatornák /hordozók/ módszere a hatásfokot javította. A minisztérium megrendelésére készült 1940-ben a Figyelem! Ellenség hallja! címő, tanmesén alapuló film. A gyerekek sem maradhattak ki a propaganda áldásos hatásai alól. Így a játék révén lehetıségük lett megtapasztalni barátaikkal, vagy a családdal a kémüldözés izgalmait. A társasjáték ajánlása szerint Egy izgalmas játék fiatal és öreg részére.. Az már természetes, hogy egy katonai építmény, egy erıdítmény folyosójának falára elhelyezett telefonkészülék fölött is megtalálható a figyelmeztetés. 175

16 Ugyancsak feltőnt a felirat az erıdök betonfolyosóinak falán. 176 Cigarettásdoboz oldalára is rákerült a, már Pst! utasítással kiegészített jelszó.nagyon érdekes, mert a kommunikáció kódolásának fejlıdésére látható példa ezen a gyufásdobozon. A magyarázó rész és a hozzá kapcsolódó képi ábrázolás már elmaradt, az utasítás- Pst! és az árnyékember megjelenítése a szemlélıben már kiváltotta a kívánt hatást. A kommunikáció-tudomány ma ezt a megoldást Pavlovi reklám jelenségnek hívja.

17 BIZTONSÁGTECHNIKA 5.3 Az árnyék propagandakampány Az emblematikus jelképek használatának csúcsa látható a képen. Sem magyarázó, sem utasító szövegrész, sem kapcsolódó képi megjelenítés nem látható. A betonfolyosó falára felfestett árnyékember az Emden-ben levı erıd legénységét riogatta annak idején. A Propaganda minisztérium egyik utolsó nagy propaganda kampányának fedıneve volt az árnyék kampány. Göbels október 12.-i naplóbejegyzése szerint- személyesen foglalkozott a nagyszabásúnak tervezett propagandaakcióval elején a front még messze húzódott a birodalom határaitól, de folytatódtak a szovjet csapatok elırenyomulása balti front, ukrán front, román határ elérése, Krím-félsziget felszabadítása, az amerikai csapatok szállnak partra az itáliai Anziónál és Nettunónál, majd ha csigalassúsággal is, de a szövetséges csapatok nyomultak Róma felé. Az árnyékkampány célja volt, hogy próbálja megszakítani,- ezzel megakadályozni a felelıtlen fecsegéseket, - melyek az ellenséget segíthették. A kampány módszere- német megfogalmazás szerint: Mund-zu-Mund Propaganda volt, azaz szájtól szájig propaganda, azaz szóbeli propaganda. Mivel minden német néptársat ezúton megszólítani fizikailag lehetetlenség volt, gyakorlatilag számoltak a kétszakaszos információáramlás jelenségével. Az információk a kommunikátoroktól eljutottak a megcélzott személyekhez, ezektıl pedig tovább a még nem érintett személyekhez, majd így tovább. A kampány alátámasztása céljára új plakátokat is terveztettek,- melyek közös képi motívuma volt a megjelenített árnyék és a pst felirat Elsı fázis: A Propaganda Minisztérium és az NSDAP szervezetei által felkészített propaganda csoportok általában öt fı tagjainak meg kellett szakíta- 177

18 ni minden olyan beszélgetést, mely a véleményük szerint sértette volna a német véderı érdekeit. Erre szolgáltak azon oktatott formaszövegek, például: pszt! Az ellenség figyel! Te biztosan nem szeretnél nekik segíteni! Mindezt a közbeszóló személynek udvariasan, gyengéden, de természetesen olyan komolysággal kellet megtenni,- mint aki teljesen meg van gyızıdve igazáról, és mélységesen aggódik Németország jövıjéért Második fázis: Ebben az idıszakban a felkészített propaganda csoportok tagjainak már hangosabban, határozottabban kellet fellépniük a renitensnek ítélt néptársakkal szemben. A megszólított, fecsegınek ítélt személynek már csak a Pszt! Az ellenség figyel! figyelmeztetéssel jutatták eszébe a helyes viselkedést Harmadik fázis: A fázis során a propaganda csoportok tagjainak még következetesebben kellett közbeszólniuk a fecsegıknek. Mivel a szlogen jelentése és értelme az elsı és második fázis során már közismertté vált, így elég volt a legtöbb esetben a Pszt! figyelmeztetéssel élni. A propagandistáknak tekintet nélkül a következményekre- határozottan meg kellett szakítaniuk a beszélgetést, vállalva a nem mindig baráti reakciókat. A propagandista csoportokat felkészítésük során példa-történetek felhasználásával gyızték meg a kampány fontosságáról, adott esetben ezeket érvanyagként is felhasználhatták tevékenységük során. Ezek a tanesetek felölelték mind a katonai biztonság, mind az ipari biztonság területeit. A tapasztalat azt mutatta, hogy a néptársak a napi több tucatnyi figyelmeztetés foganatosítása következtében igen csak megfáradtak. Mint kiderült, egyeseknek kevés volt az egy figyelmeztetés, azokat többször is, kitartóan feddték meg. A program megtervezésekor úgy számítottak, hogy ha a német lakosság egytizedét ilyetén módon megszólítják, a program sikeresnek mondható. A többi kilenctizedhez egymás közötti kommunikáció /kétszakaszos információáramlás/ útján jut el a Pszt! szlogen jelentése: Figyelem! Az ellenség figyel! Légy óvatos! Hallgass! (08)

19 BIZTONSÁGTECHNIKA 6. Befejezés Sajátos fejlıdésen ment át a német kémfrász kommunikációhordozókon történı megjelenítése. Az elsı plakát még követte a klasszikus, beszélgetıket kihallgató kém ábrázolást. Ezt nem találhatták elég hatásosnak, került elıtérbe a feind hört mit jelszó és ezzel együtt az árnyékember megjelenése. Az árnyékember egy elmosódott, arcnélküli valaki volt, aki a titokzatosság növelése céljából nagykarimájú kalapot viselt. Az árnyékember volt az, akitıl félni kellett, az arctalan ellenség. Továbblépés volt a pst! utasítás megjelenése, mely egyértelmővé tette a kommunikációs üzenetet. A folyamat csúcsa volt, hogy bizonyos hordozókon már csak a pst! utasítás, vagy a kommunikációs üzenettel jól asszociálható árnyékember jelent meg. 179

20 Felhasznált irodalom Hivatkozások Fenyı Miksa: Hitler. Nyugat / 1933 / szám a.oszk.hu/00000/00022/00564/17645.htm+nemzetiszocialistaforradalom&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 02.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5amUSiXLT_wJ :betiltva.com/files/lovass_ns_germania03.php+blockleiter&cd=1&hl=hu&ct =clnk&gl=hu&lr=lang_hu http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsministerium_f%C3%BCr_Volksaufkl %C3%A4rung_und_Propaganda 05. Ernst Growald: Das Plakat- Siegel Felhasznált szakirodalom Malkovics Tibor: Tömegkommunikáció és társadalom. ZSKF jegyzet. Malkovics Tibor: Sajtó és médiatörténet. ZSKF jegyzet. Képek forrásjegyzéke WWII_Posters_Vintage/World_War_2_USA_Homeland_Safety_Security_ Loose_Talk_Posters-1index.html

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

Vajon lehet-e ennek a szép piros almának több rajongója, mint Orbán Viktornak?"

Vajon lehet-e ennek a szép piros almának több rajongója, mint Orbán Viktornak? ELTE TÁTK Vajon lehet-e ennek a szép piros almának több rajongója, mint Orbán Viktornak?" Politikai kommunikáció az interneten Vári Erika Kulturális antropológia MA 2010.06.15. A dolgozat a Vajon lehet-e

Részletesebben

MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK

MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK MÍRON VAN FAGEN AZ ILLUMINÁTUSOK BEVEZETİ Az alábbi mővet a Christian Defense League (Keresztény Védekezési Liga) adta ki. Címük: P. O. Box 449 Arabi LA 70032 USA. A kötet szerzıjérıl az alábbiakat írják:

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem?

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Némedi Dénes Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Vázlat 1. A modern szociológiában (modern alatt értve a XX. század második felének szociológiáját) a cselekvéselmélet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN DETRE ZOLTÁN százados A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN THE BACKGROUND HISTORY, FORMS OF APPEARANCE, AND PRESENCE OF TERRORISM IN THE

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében JELIGE: Gibbs ügynök 2011 Tartalomjegyzék Helyszínelıs sorozatok... 3

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ

LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ Az állampolgárságtól való megfosztás 643 létezı és jó ideig olyan intézmény volt Magyarországon, amit az állam elıszeretettel

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

A fegyvertartást, fegyverviselést és fegyverhasználatot szabályozó rendszer változásai az Egyesült Államokban és tanulságok Magyarország számára

A fegyvertartást, fegyverviselést és fegyverhasználatot szabályozó rendszer változásai az Egyesült Államokban és tanulságok Magyarország számára KISS ÁLMOS PÉTER TÖBB FEGYVER KEVESEBB BŐNÖZÉS A fegyvertartást, fegyverviselést és fegyverhasználatot szabályozó rendszer változásai az Egyesült Államokban és tanulságok Magyarország számára Az Egyesült

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el! Iskolakultúra 2001/2 Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára...

Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára... Péterfi Anna Péterfi Ferenc Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára... A kisközösségi rádiók esélyeiről Budapest, 2009. február, 39. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-0-5 Kiadja az Alkalmazott

Részletesebben