PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES. 1. Bevezetés PAÁL GERGELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES. 1. Bevezetés PAÁL GERGELY"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKA PAÁL GERGELY PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES A második világháború idején valamennyi hadviselı fél a rendelkezésére álló kommunikációs szervezetet és kommunikációs eszközöket igénybe vette a lakosság és a haderı tájékoztatására. Mivel a rádió, a film, a nyomtatott sajtó mellett a legtöbb embert az utcai plakátok érték el, ezeket igen nagy példányszámban a különféle kommunikációs üzenet típusokkal nyomtatták ki. Az egyik, minden félnél fellelhetı típusú volt a fecsegéskémek üzenetőek, melyek tulajdonképpen a kémelhárítás preventív eszközei voltak. A cikk áttekintést nyújt a szövetségesek ezirányú plakátjai fıbb típusairól, a harmadik birodalom totális kommunikációs szervezete létrejöttérıl és elemzi a német fecsegéskémek üzenető plakátok a fejlıdését. During the Second World War the belligerent parties used the communication organizations and media to inform the inhabitants and the military troops. Beside the broadcast, movie and printed press the street posters could reach most of the people. These posters were printed with several types of messages. One of these types was the loose talk poster, which was actually preventive device of the counter espionage. This article gives a summary about the main types of these propaganda posters and the establishing of the total communication organization of the third empire. 1. Bevezetés Napjainkban a tömegkommunikáció számára szinte számtalan csatorna áll rendelkezésre a kommunikációs üzenetek eljuttatására. A technikai eszközök sokfélesége, melyek száma idıvel csak növekedni fog- lehetıséget biztosít a gyanútlan szemlélıdı sokoldalú meggyızésére, mondhatnánk: megdolgozására. A második világháború idején- mai szemmel nézve- a lehetıségek száma nagyon is behatárolt volt, azokkal kellett gazdálkodniuk a hadbanálló feleknek. Sok kommunikációs üzenetet kellett párhuzamosan eljuttatni a lakosságnak, ezek révén megerısíteni a hitet a gyızelemben és buzdítani az áldozatvállalásra. Az egyik ilyen terület volt a kémek elleni harc. 161

2 A hírszerzıket az információk érdekelték. Információhoz jutás történhetett a szervezeteken belül (katonai, politikai, gazdasági/, azaz az információk létrejöttének helyein, az áramlások folyamataiban /posták, futárszolgálatok, vezetékes és rádiós híradóközpontok, ezek lehallgatása révén stb.) és a felhasználók végpontjain (törzsek, vezetési szintek, ipar, közlekedés stb.). De értékesek lehettek azok az apró információk is, melyekkel be lehetett pontosítani, be lehetett metszeni a már meglevı információkat, vagy melyek alapján információigényt lehetett támasztani a hivatásos hírszerzık, illetve az általuk mőködtetett hálózatok fele. A szervezeteknél, a továbbítási folyamatoknál és a végpontoknál az információkiáramlást a szakosított szervezetek kémelhárító szolgálatok próbálták megakadályozni, az informátorokat lefogni. Azonban az információ-töredékeket elfecsegı személyek esetében a legjárhatóbb útnak az elfecsegés preventív megakadályozása volt. Alapelv volt, hogy mindenki csak annyit tudjon, amennyi feltétlenül szükséges feladata végrehajtásához. Erre szervezetet felállítani képtelenség volt, tehát rá kellett döbbenteni a polgárokat óvatlan fecsegésük esetleges következményeire. Ehhez viszont olyan kommunikációs rendszerre volt szükség, mely gyakorlatilag minden állampolgárt- lett légyen katona, avagy civil- elért. Ez a probléma minden hadviselı félnél felmerült. Az adott válaszok is valamelyest hasonlóak voltak, attól függıen, hogy az adott ország mennyire tudta központosítani kommunikációs rendszerét, mivel tudta azt megtámogatni és milyen technikai feltételekkel tudta azt ellátni. A harmadik birodalom e téren is egyedülálló lehetıségekkel rendelkezett. A legújabb kori történelemben két olyan hatalom volt, mely a propagandát a legmagasabb állami szintre tudta emelni. Mind a kettı pártállam volt, az uralkodó párt összemosódott az államhatalommal. Így a hatalmát megszilárdító és fenntartó és igazoló akaratát a propaganda totális módon és eszköztárral tudta segíteni. A totalitárius médiamodell a XX. század totális diktatúráinak jellemzıje. A totális állam magába olvasztotta, az elnyomó gépezet részévé tette a médiát, propaganda eszközként felhasználva minden lehetséges kommunikációs eszközt. A kor egyik magyar gondolkodója már 1933-ban az alábbiakat írta a III. birodalom létrejöttével kapcsolatban: a weimari alkotmány népképviselete helyébe a nemzeti szocialista párt könyörtelen diktatúráját ültették, ahogy a gondolatnak és gondolkodásnak szabadságát megszüntették, a szót és betőt politikájuk rabszolgájává kényszeríttették. (01) 162

3 BIZTONSÁGTECHNIKA A totális állam létrehozása is párját ritkító teljesítmény volt, melynek létrejötte az alkotmányosság összes látszatával rendelkezett. 2. Egy párt, egy birodalom, egy propaganda 2.1 Egy párt, egy birodalom Németországban a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Nemzetiszocialista Német Munkáspárt- a kizárólagos vezetı szerepét úgy tudta biztosítani, hogy egyesítette az államot a párttal. Ennek elsı lépése volt a felhatalmazási törvény elfogadtatása (1933. március 21), mely kimondta a parlamenti többségi elv megszüntetését, a kormányzást személyes felelısséghez kötötte és ugyanakkor, a birodalmi kormány az egész országra hatályos birodalmi törvényeket hozhatott. Második lépés volt a birodalom és az államok egy nevezıre hozásának ideiglenes törvénye (1933. március 31), amely a porosz parlamenten kívül a többi államok parlamentjét (Landtag) feloszlatta. Ehhez kapcsolódott április 7-ei törvény, mely a porosz államot kivéve, a többi állam élére birodalmi helytartót (Reichstatthalter) nevezett ki, akinek feladata volt az egyes államokban érvényt szerezni a kormány intézkedéseinek. Harmadik lépés volt az elıkészítı törvény meghozása (1933. július 14), mely kimondta a politikai pártok alakításának tilalmát és ugyanakkor az egyedüli egyetlen politikai pártnak, a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot ismerte el. Negyedik lépésben fogadták a párt és az állam egységérıl rendelkezı törvényt. Ez feketén- fehéren kimondta, hogy az N.S.D.A.P., amely súlyos áldozatokkal harcolta ki a harmadik birodalmat, a német állami gondolatnak, a nemzet politikai akaratának egyedüli hordozója, a nemzetiszocialista állam vezetı és mozgató ereje, és mint ilyen, az állammal felbonthatatlanul össze van kötve. A pontot az i betőre Hindenburg elnök halála napján hozott törvény tette fel (1934. augusztus 2.) azzal, hogy a párt vezetıjét és a birodalom kancellárját egy személyben egyesítve, a Birodalmi Vezéri rangra emelte. Ezen jogi út eredményeképpen a német állam a hivatalos terminológia szerint nemzetiszocialista vezérállam lett, (National Sozialistische Führerstaat), amelynek élén Hitler vezér és kancellár állt. A 163

4 Führerprinzip elv lett a törvény az N.S.D.A.P.-ban, az SS-ben és végsı sorban az egész német totalitárius társadalomban. A klasszikus demokrácia látszatát sem tartották fontosnak, a parlament ülését egyszer egy évben a hatalom átvételének emléknapján (január 30.) hívták össze. Vita azonban akkor sem volt, az egyetlen szónok: Hitler, aki ezeken az üléseken csak egy beszámolót tartott. A párt és az állam összefonódásának legjellemzıbb jellemzıje volt, hogy minden klasszikus értelemben vett állami vezetı egyúttal a profiljának megfelelı pártvezetıi funkciót is betöltötte. Például a birodalmi földmővelıdési miniszter második minıségében Reichsbauernführer, vagyis birodalmi parasztok vezére funkciót is betöltötte. Tehát vezetıje volt a földmővelési minisztériumnak állami funkció és a párt agrárpolitikai hivatalának, (Reichsamt für Agrarpolitik der N. S. D. A. P.), amely párthivatal volt. Egyben vezetıje lett a Reichsnährstand nevő csúcsszervezetnek is, amely összefogta az állami és a párthivatalt. Így válhatott dr. Paul Joseph Goebbels birodalmi népfelvilágosító és propaganda miniszterré és egyúttal az N.S.D.A.P. propagandáért felelıs vezetıjévé. (02) Egy propaganda Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda /RMVP/. (Népelvilágosítási és Propaganda Birodalmi Minisztérium) Magyarul nem igazán visszaadható jelentéső minisztérium a III. birodalom egyik meghatározó jelentıségő és nem kevés hatalmú irányító szerve volt. Hindenburg elnök március 13.-i rendeletében intézkedett a propaganda minisztérium létrehozására, melynek feladatait a birodalmi kancellár határozta meg. (03) június 30-án Adolf Hitler mint birodalmi kancellár az új minisztérium feladatairól így intézkedett: A birodalmi miniszter felelıs a felvilágosítás és propaganda összes feladatáért, a nemzet lelki befolyásolásáért, az állam, a kultúra és a gazdaság nyilvánosságáért, a hazai és külföldi nyilvánosság tájékoztatásáért. Vezetıje dr. Josef Goebbels ( ) lett. Goebbels már 1930 áprilisától a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt birodalmi propaganda vezetıje volt, így kész és határozott elképzelései voltak a feladatokat illetıen. Vallotta: a minisztérium felelıs Németországban a szellemi mozgósításért. A szellemi mozgósításra talán nagyobb szükség van, mint a fegyveres erık felfegyverzésére.

5 BIZTONSÁGTECHNIKA A minisztérium igen gyors fejlıdésen ment keresztül, 1933-ban öt osztályán 350 munkatárs dolgozott, 1939-re az osztályok száma 17- re növekedett, a munkatársak száma viszont 2000 fıre. (04) Goebbels komolyan vette önmagát és a feladatait is. Így az általa kialakított minisztérium a teljes német társadalmat, gazdaságot, kultúrát, politikát és tájékoztatást átfogta, ennek révén tudta azt befolyásolni. Mintegy állam lett az államban, az ügyességén múlott, hogy nélkülözhetetlenné tudta magát tenni, ezzel mindvégig megtartotta Hitler bizalmát, ez pedig akkortájt felért egy életbiztosítással. 3. A plakát A plakát kommunikációs üzenetek közvetítésének, azaz kommunikációs célok megvalósításának egyik legrégebbi, és helyes megfogalmazás esetén a legsőrítettebb formája. A jó plakátot nem olvassák, nem nézegetik, hanem csupán megpillantják. De a jó plakátot nem csak az elsı pillanatban érzékelik, azt a szemlélıdı vizuális memóriája is elraktározza, azt hosszú ideig fel is tudja idézni. (05) A plakátnak három fı követelménynek kell megfelelnie: a) Figyelemfelkeltés. A plakátot a szemlélıdı csak másodpercekig látja, nincs ideje hosszabb ideig szemlélıdni. Ezért szövegi-képi kompozíciójában, az alkalmazott színek megválasztásában és méretében olyannak kell lennie, hogy a szemlélıdıben megragadjon. b) Megértés. A plakát kommunikációs üzenetét, azaz mondanivalóját a szemlélıdınek gyorsan fel kell tudni fognia, a túl bonyolult képi vagy szöveg megfogalmazás viszont ezt lehetetlenné teheti. Lényege a jelképek közérthetı használata, ha csak tudatosan nem rétegplakátot kívánunk megalkotni, ugyanis a jó plakát nyelvezete univerzális. c) Meggyızés. Ahhoz, hogy egy plakát meggyızı legyen, elég egyetlen feltételnek megfelelnie, azaz mondjon igazat. Ez a feltétel azonban bizonyos kommunikációs célok megvalósítása esetében igen nehezen teljesíthetı. Gondoljunk az antant hatalmak plakátháborújára az elsı világháború idején, mikor is a császári német hadsereg véres kegyetlenkedéseirıl tudósítottak az elfoglalt területeken. 165

6 TEL-CSATORNÁK-VÉTEL Ugyan voltak valóban megtorlások ellenállókkal szemben, de közel sem olyan mértékben és nem olyan széles körben, mint azt a plakátokon megjelenítették. De a kommunikációs cél nem a valóság megjelenítése, megismertetése volt, hanem a győlölet, az ellenállás kiváltása. A megfogalmazás egy árnyaltabb változata: a plakát akkor is meggyızı, ha valóságtartalma valamelyest igaz és az jól van kommunikálva. A meggyızés útja lehet az érzelmekre történı ráhatás is: egy síró gyerek arca mindig hat a szemlélıdıre. A plakátokat típusaik szerint három csoportba sorolhatjuk: figurális, betőplakát és szöveggel ellátott figurális. A figurális plakát csak és kizárólag grafikai elemeket tartalmaz, vagyis csak rajzok és képek szerepelnek a plakáton. A betőplakát nevébıl adódóan csak szöveget tartalmaz, ami ideális esetben egyenletes ritmusú, túlzott cifrázásoktól mentes. A szöveggel ellátott figurális plakát az elızı kettı kombinációja, és minden esetben a leghatásosabb eszköz. Fontos, hogy a szöveg ne zavarjon, hanem magyarázzon, de ne a kép beszéljen a szöveg helyett. A megfelelı arányok természetesen döntı befolyással vannak a plakát sikerességére. (06) A plakát tervezésekor figyelembe kell venni a pszichológia tudomány egyik részterületének, az alkalmazott pszichológia kutatási eredményeit, melyeket a hatás növelése érdekében ki is kell használni. Ilyen tényezık: képi motívumok, szimbólumok, felhasznált színek, alkalmazott betők típusa és méretei. (07) A kommunikáció modellje: KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENET-KÓDOLÁS- ÁTVI- DEKODOLÁSA-MEGÉRTÉS-REAKCIÓ-VISSZACSATO- LÁS. A folyamat egyes tényezıit különféle zavarok érhetik, melyek a végeredmény- azaz a kommunikációs cél magvalósulását befolyásolják. A folyamat tükrében a plakát, mint egy kommunikációs technikai eszköz ÁTVITEL-CSATORNA funkcionál. Ha több ÁTVITEL-CSATORNA vonal mőködik párhuzamosan, azaz az üzeneteket más megjelenítési forma is eljuttatja a célszemélyekhez, a hatásfok számottevıen javulhat. 4. Kémek és plakátok a szövetségeseknél Valamennyi szövetséges állam valószínőleg az elsı világháborús tapasztalatok alapján kezdte el a katonaság és a lakosság felvilágosítását a hadvezetıség véleménye szerint mindenütt ott levı és mindent kihallga- 166

7 BIZTONSÁGTECHNIKA tó kémeket illetıen. Ezek a plakátok részei voltak a társadalmat megdolgozni kívánó propagandának. A plakátokat a képi motívumuk alapján négy csoportba lehet sorolni: 4.1 I. csoport Fı képi motívum a csinos, csábos nı, aki adott esetben nem csak meghallgatta az óvatlan hadfit, hanem beszéltette is. A megkörnyékezı nı- a nagy háború idejébıl származó Mata-Hari effektus lehetett. A kor elképzelése szerint az ilyen hölgyek voltak, akik behálózták az óvatlan tiszteket, ily módon szabadítva meg ıket a hadititkoktól. A plakátokra minden esetben magyarázó szöveget is elhelyeztek, ami egyértelmősítette a plakát kommunikációs mondanivalóját. 4.2 II. csoport Fı motívum egy hallgatódzó személy, akit a legtöbb plakáton az érthetıség kedvéért Hitler arcmásával jelenítettek meg. Amerikai plakátokon elıfordult még a jellegzetes japán arc ábrázolása is. Ezeken, a plakátokon jelentek meg a magyarázó és az utasító szövegrészek. Az egyes plakátokon más és más volt a képi szituáció, az ehhez kapcsolódó magyarázó és az utasító szövegrész viszont azonos volt,- így az szlogenné vált. A loose talk, can cost lives igen kifejezıen ragadta meg a lényeget. 167

8 4.3 III. csoport Ezeken, a plakátokon brutális szemléletességgel mutatták be a gondatlan fecsegés következményeit. Az elsı alcsoport elsı plakátja azért nagyon érdekes, mert mintegy megjeleníti a fecsegés- és következménye folyamatot. A plakát felsı részén két nı beszélget egy szórakozóhelyen, beszélgetésüket a szomszéd asztalnál üllı férfi hallgatja ki. A plakát alsó részén már viszont a fecsegés következményeként az elsüllyesztett szállítóhajó látható. A plakát un. montázs technikával készült, a képek egymás alá helyezése folyamatot jelenít meg, ezzel is fokozva a hatást. A második plakáton a fényképszerő ábrázolás egy a felirat szerint a fecsegés következtében elsüllyedı hajót ábrázol. A harmadik plakát képi megfogalmazásában, a felhasznált színek szempontjából talán a leglényegretörıbb. 168

9 BIZTONSÁGTECHNIKA A piszkoskék tengeren lángolva, füstölögve süllyedı hajó látható, a háttér a hatás fokozása érdekében vörös. A fecsegés-következmény típusú plakátok egy másik alcsoportja a személyes tragédiákat mutatja be, ezzel az érzelmi motivációval kíván hatni a plakátot szemlélıre. Az elsı plakáton egy kislány átölelve tartja elesett édesapjának egyenruhás fényképét, a második plakáton a rajzoló által elképzelt tipikus amerikai szülık láthatók a gyászhír kézhezvételét követıen. A harmadik plakáton egy katonasír látható, hol a keresztre a rohamsisakot helyezték fel. 4.4 IV. csoport A csoport plakátjain a képi megjelenítés már a fecsegés, a veszélyes információkiáramlás egyetlen ellenszerét ábrázolja. Az ábrázolások a mindennapokban is használt, így mindenki által ismert, megérthetı jelzést jeleníti meg, eltérı képi környezetet felhasználva. Az elsı plakáton megjelenı csillagos-sávos kalapú Uncle Sam bácsi 1812-óta amerikai nemzeti jelkép, használata az egész nemzetet szólítja meg. Sam bácsi a közismert kézmozdulattal figyelmeztet a hallgatásra. A második plakáton az amerikai szárazföldi haderı egyenruháját viselı lány a hallgass mozdulattal inkább a hivatali titkokra hívja fel a figyelmet. A harmadik plakáton az orosz dolgozónı szintúgy a jólismert mozdulattal jelzi a ne beszélj! A három plakát hatásosságát kívánták fokozni, hogy az ábrázolt személyek mélyen a szemlélıdı szemébe néznek, ezáltal a megszólítás közvetlenné, személyessé válik. A negyedik plakáton a csillagos- 169

10 sávos kéz, mely egész Amerikát jelképezi- nemes egyszerőséggel, befogja a renitens fecsegı száját. 5. A III. birodalom és a spionfrász 5.1 Plakátok A kémektıl való félelem, ezen belül a meggondolatlan fecsegések következtében történı információkiáramlás mind a véderı parancsnokságát, mind a mindenható birodalmi propagandaminisztérium vezetését komolyan aggasztotta. Talán már a lengyel hadjáratot követıen felmerült ez a félelem, de Franciaország elfoglalását követıen, a részben angol segítséggel megszervezésre került ellenállási mozgalmak, melyek egyúttal hírszerzı hálózatként is mőködtek, alapot is adtak minderre. Túlságosan leegyszerősítenénk a fecsegés fogalmát csak a kocsmák színtereire, a német megfogalmazás szerint a fecsegés fogalomköre ennél bıvebb, azaz akire nem tartozik valami, azt azzal a személlyel nem kell közölni sem hivatalosan, sem magánemberként. Mind ennek tudatosítására a lakosság számára, preventív intézkedésként sokrétő propagandát folytattak, melynek a plakátok csak az egyik részét képezték. Az egyik elsı ilyen plakát magánviseli a klasszikus elképzelést, azaz kocsma, két 170

11 BIZTONSÁGTECHNIKA ivogató és beszélgetı személy, akik közül az egyik katonatiszt és az elıtérben egy ıket kihallgató, alig feltőnı kém,- azaz ahogy a rajzoló a kémet elképzelte. Az ital oldja a gátlásokat, így jobban megered a kliensek nyelve. A figyelmeztetı- értelmezı információ közli: vigyázat kémek, az utasítás: óvatosság a beszélgetésnél. Az ilyen típusú plakátok, bár mennyire is látványosak voltak, nem rendelkeztek egy jól felismerhetı, emblematikus figurával és megjegyezhetı jelmondattal-, azaz szlogennel. Valakinek eszébe jutott egy,- már az elsı világháború idején jól bevált plakát, melynek alapján egy kórszerő, a kommunikáció igényeinek jobban megfelelı változat készíthetı el. A plakátot eredetileg a császári hadsereg számára tervezték, mely a vezetékes híradókat és a tábori telefont használókat figyelmezteti: Vigyázz! Az ellenség hallja a beszélgetésedet!. A Feind hört mit az ellenség hall-jelszót már lényegretörınek, jól megjegyezhetınek, mintegy emblematikusnak ítélték meg. Ennek nyomán született meg az a rétegplakát, melynek megcélzott személyei a hírszerzések érdeklıdését felkelthetı információval rendelkezı mőszaki értelmiség.a plakáton egy jókiállású szıke, kisportolt, elszánt tekintettel a messzeségbe nézı német fiatalembert ábrázolnak, kezében a mőszaki értelmiségi mivoltát jelzı tervrajztekercs. Gót betőkkel nyomtatva az utasító rész: Német, légy büszke és hallgass!. A háttérben kismérető betőkkel, melyek alig tőnnek ki, így nehezebben is olvashatók van a magyarázó rész: Ellenség hall. Azaz egy olyan jelszó, mely kifejezı, lényegretörı, jól megjegyezhetı, sok képi megjelenítés rendelhetı mellé, azaz már alkalmas a további kommunikációs felhasználásra. 171

12 A plakát képi szerkesztésében és kommunikációs megoldásában is elırelépést jelentett, gyakorlatilag ezt a szerkesztési megoldást használták némi változtatásokkal a háború végéig. Egy vaskereszttel kitüntetett katona partnernıje combjára fektetett térképen magyarázza alakulatának helyzetét, ebbıl kiragadott mondatrész: tovább nyugat fele. A kiragadott mondatrész sugallja, hogy tulajdonképpen lényeges információt közöl a hölggyel, aki akár ellenséges kém is lehet. De a plakát tervezıje az ellenséget ugyan elvonatkoztatott, de jól látható, a késıbbiekben jelképként is használt formában jeleníti meg: a párra és a háttérre rávetıdı árnyékember formában. A megoldás teljesen újszerő, az ellenségnek nincs megfogalmazható és ábrázolható megjelenése. Valami nagy, fekete és ráborul az óvatlan fecsegıkre. A plakát alján a magyarázó rész: Az ellenség hall!. A plakát szemlélıjében megragad: fecsegı katona, az ellenség hall! felirat és a plakát felületének nagyobbik felét betakaró fekete árnyék. A plakát megtervezésekor szembekerültek azzal a problémával, hogy a katona túl konkrét megfogalmazás-, azaz mintha csak a fegyveres erık tagjaira vonatkozna a kommunikációs üzenet. Én a cikk megírásakor nagyszámú II. világháborús plakátot néztem át, keresve az összefüggéseket, az egymásra épülést, illetve a párhuzamokat. Az árnyék, árnyékember mint kommunikációs jelkép már megjelent egy francia plakáton, legkevesebb egy évvel megelızve a német modellt. Hajlok arra a véleményre, hogy a német plakát tervezıi láthatták, így mintaként használhatták fel a francia plakátot. A képi megjelenítés: egy katona valamit súg egy másik személy fülébe. Felül az utasító rész: Hallgass!. Alul a magyarázó rész: Az ellenség figyel téged. A beszélgetı személyek mö- 172

13 BIZTONSÁGTECHNIKA gött megjelent az árnyékember, mely a keménykalapos úriember árnyéka, egyúttal az ellenség jelképes megjelenítése. Még mindig a katonáknál tartva, a következı plakáton frontról szabadságra hazatérı katona mesél feleségének. A magyarázó rész megszövegezése, a szöveg elhelyezése ugyan az,- mint az elızı plakát esetén, és ha kevésbé is, de jól látható az árnyékember. A plakát kommunikációs üzenete, hogy a katona még a családjának, feleségének se beszéljen a fronteseményekrıl. Fı a bizalom! A civilek sem maradhattak ki a kommunikációs megdolgozásból, erre példa a plakát. A beszélgetı személy kérdése: a föld alatt?. Maga a kérdés mintegy sugallja, hogy akár hadi titokról is szó lehetne, mert ugyan mi is lehet a föld alatt, ami ekkora érdeklıdésre tarthatna számot. A magyarázó rész és az árnyékember ábrázolása megegyezik az elızı plakátnál látottal. A plakát kommunikációs célzatossága kettıs. Egyrészt Hans írt, a hadosztály jön. információt egy katona nem írhatta volna meg a barátnıjének, másrészt a barátnı,- ha már tud róla-, ezt nem mondhatta volna el munkatársnıjének. Az árnyékember a helyén van, de megjelent egy rendelkezı utasítás is, a pst!, azaz a nálunk is használatos, egyértelmő jelentéssel bíró: pszt! kifejezés. Ennek az elemnek megjelenése azért érdekes, mert mintha nem lett volna egyértelmő az eddigi plakátok kommunikációs üzenete. Mintha a szemlélıdı nem fogta volna fel, hogy mi is a tıle elvárt viselkedés és azt a pst! utasítással kellett volna nyomatékosítani. 173

14 A plakáton sétáló úriemberek kedélyes beszélgetés közben szemlélik az erdı széle mögött ott fekszik. valamilyen, egyébként az emberi szem elıl elrejteni kívánt valamit. Talán az egyik legismertebb német plakát. A kémfrász totálisságának és abszurditásának talán legszemléletesebb példája. Két kımőves falazgat a tetıtérben és a tégla malterozása közben az egyikük egy alakulatról beszél. Az ábrázolt személyek foglalkozásának megválasztása- egyszerő kımővesek -kell, hogy sugallja: mindenki, a leghétköznapibb emberek is rendelkezhetnek valamilyen, a véderıt veszélyeztetı titokkal. A plakát képi megjelenése fejlıdött az elızı példákhoz képest. A beszélgetık szájából már nem tekeredik ki a célzatos mondanivaló, mely a titkos információt volt hivatott érzékeltetni, megjeleníteni. Az információ áramlás egyik leghagyományosabb és legbeváltabb helyszíne- a kocsma. Itt beszélgetı- szemmel láthatóan magyarázó személy lehet a titok tudója. Az értelmezı rész és az utasító rész betőinek mérete megcserélıdıt, a pst! utasítás lett nagyobb mérető betőkkel nyomtatva, ezzel is azt kiemelve, szembetőnıbbé téve. Az árnyékember is markánsabban borítja be a beszélgetıket. A plakát kommunikációs szempontból a csúcsot képviseli. Az igen csak kopottas pár egy kis vendéglıben ülnek, valószínőleg élelmiszerjegyükre vacsoráznak. A férfi magyaráz valamit. Semmi feltőnı, semmi rendellenes. Lehetne ez egy ártalmatlan zsánerkép is. De feltőnik az árnyékember és alatta csak az utasító Pst! felirat. A plakát sugall- 174

15 BIZTONSÁGTECHNIKA ja, hogy a német néptársnak mindenhol és mindenkor át kell gondolnia és meg kell fontolnia, hogy kinek mit mond. Végállomás. A fénykép 1945-ben, Berlinben készült a harcok elültével. A hirdetıoszlop, ha megtépve is,- de túlélte a harcokat, rajta a szinte az utolsó percig mőködı kémellenes felvilágosító propaganda szemléletes bizonyítéka A totalitás példái A birodalmi propagandaminisztérium kémek elleni kampányában nem csak a hagyományosnak tekinthetı kommunikációs hordozókat-, plakátokat használta fel. Az azonos kommunikációs cél- párhuzamos kódolás és átvitel, de eltérı csatornák /hordozók/ módszere a hatásfokot javította. A minisztérium megrendelésére készült 1940-ben a Figyelem! Ellenség hallja! címő, tanmesén alapuló film. A gyerekek sem maradhattak ki a propaganda áldásos hatásai alól. Így a játék révén lehetıségük lett megtapasztalni barátaikkal, vagy a családdal a kémüldözés izgalmait. A társasjáték ajánlása szerint Egy izgalmas játék fiatal és öreg részére.. Az már természetes, hogy egy katonai építmény, egy erıdítmény folyosójának falára elhelyezett telefonkészülék fölött is megtalálható a figyelmeztetés. 175

16 Ugyancsak feltőnt a felirat az erıdök betonfolyosóinak falán. 176 Cigarettásdoboz oldalára is rákerült a, már Pst! utasítással kiegészített jelszó.nagyon érdekes, mert a kommunikáció kódolásának fejlıdésére látható példa ezen a gyufásdobozon. A magyarázó rész és a hozzá kapcsolódó képi ábrázolás már elmaradt, az utasítás- Pst! és az árnyékember megjelenítése a szemlélıben már kiváltotta a kívánt hatást. A kommunikáció-tudomány ma ezt a megoldást Pavlovi reklám jelenségnek hívja.

17 BIZTONSÁGTECHNIKA 5.3 Az árnyék propagandakampány Az emblematikus jelképek használatának csúcsa látható a képen. Sem magyarázó, sem utasító szövegrész, sem kapcsolódó képi megjelenítés nem látható. A betonfolyosó falára felfestett árnyékember az Emden-ben levı erıd legénységét riogatta annak idején. A Propaganda minisztérium egyik utolsó nagy propaganda kampányának fedıneve volt az árnyék kampány. Göbels október 12.-i naplóbejegyzése szerint- személyesen foglalkozott a nagyszabásúnak tervezett propagandaakcióval elején a front még messze húzódott a birodalom határaitól, de folytatódtak a szovjet csapatok elırenyomulása balti front, ukrán front, román határ elérése, Krím-félsziget felszabadítása, az amerikai csapatok szállnak partra az itáliai Anziónál és Nettunónál, majd ha csigalassúsággal is, de a szövetséges csapatok nyomultak Róma felé. Az árnyékkampány célja volt, hogy próbálja megszakítani,- ezzel megakadályozni a felelıtlen fecsegéseket, - melyek az ellenséget segíthették. A kampány módszere- német megfogalmazás szerint: Mund-zu-Mund Propaganda volt, azaz szájtól szájig propaganda, azaz szóbeli propaganda. Mivel minden német néptársat ezúton megszólítani fizikailag lehetetlenség volt, gyakorlatilag számoltak a kétszakaszos információáramlás jelenségével. Az információk a kommunikátoroktól eljutottak a megcélzott személyekhez, ezektıl pedig tovább a még nem érintett személyekhez, majd így tovább. A kampány alátámasztása céljára új plakátokat is terveztettek,- melyek közös képi motívuma volt a megjelenített árnyék és a pst felirat Elsı fázis: A Propaganda Minisztérium és az NSDAP szervezetei által felkészített propaganda csoportok általában öt fı tagjainak meg kellett szakíta- 177

18 ni minden olyan beszélgetést, mely a véleményük szerint sértette volna a német véderı érdekeit. Erre szolgáltak azon oktatott formaszövegek, például: pszt! Az ellenség figyel! Te biztosan nem szeretnél nekik segíteni! Mindezt a közbeszóló személynek udvariasan, gyengéden, de természetesen olyan komolysággal kellet megtenni,- mint aki teljesen meg van gyızıdve igazáról, és mélységesen aggódik Németország jövıjéért Második fázis: Ebben az idıszakban a felkészített propaganda csoportok tagjainak már hangosabban, határozottabban kellet fellépniük a renitensnek ítélt néptársakkal szemben. A megszólított, fecsegınek ítélt személynek már csak a Pszt! Az ellenség figyel! figyelmeztetéssel jutatták eszébe a helyes viselkedést Harmadik fázis: A fázis során a propaganda csoportok tagjainak még következetesebben kellett közbeszólniuk a fecsegıknek. Mivel a szlogen jelentése és értelme az elsı és második fázis során már közismertté vált, így elég volt a legtöbb esetben a Pszt! figyelmeztetéssel élni. A propagandistáknak tekintet nélkül a következményekre- határozottan meg kellett szakítaniuk a beszélgetést, vállalva a nem mindig baráti reakciókat. A propagandista csoportokat felkészítésük során példa-történetek felhasználásával gyızték meg a kampány fontosságáról, adott esetben ezeket érvanyagként is felhasználhatták tevékenységük során. Ezek a tanesetek felölelték mind a katonai biztonság, mind az ipari biztonság területeit. A tapasztalat azt mutatta, hogy a néptársak a napi több tucatnyi figyelmeztetés foganatosítása következtében igen csak megfáradtak. Mint kiderült, egyeseknek kevés volt az egy figyelmeztetés, azokat többször is, kitartóan feddték meg. A program megtervezésekor úgy számítottak, hogy ha a német lakosság egytizedét ilyetén módon megszólítják, a program sikeresnek mondható. A többi kilenctizedhez egymás közötti kommunikáció /kétszakaszos információáramlás/ útján jut el a Pszt! szlogen jelentése: Figyelem! Az ellenség figyel! Légy óvatos! Hallgass! (08)

19 BIZTONSÁGTECHNIKA 6. Befejezés Sajátos fejlıdésen ment át a német kémfrász kommunikációhordozókon történı megjelenítése. Az elsı plakát még követte a klasszikus, beszélgetıket kihallgató kém ábrázolást. Ezt nem találhatták elég hatásosnak, került elıtérbe a feind hört mit jelszó és ezzel együtt az árnyékember megjelenése. Az árnyékember egy elmosódott, arcnélküli valaki volt, aki a titokzatosság növelése céljából nagykarimájú kalapot viselt. Az árnyékember volt az, akitıl félni kellett, az arctalan ellenség. Továbblépés volt a pst! utasítás megjelenése, mely egyértelmővé tette a kommunikációs üzenetet. A folyamat csúcsa volt, hogy bizonyos hordozókon már csak a pst! utasítás, vagy a kommunikációs üzenettel jól asszociálható árnyékember jelent meg. 179

20 Felhasznált irodalom Hivatkozások Fenyı Miksa: Hitler. Nyugat / 1933 / szám a.oszk.hu/00000/00022/00564/17645.htm+nemzetiszocialistaforradalom&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 02.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5amUSiXLT_wJ :betiltva.com/files/lovass_ns_germania03.php+blockleiter&cd=1&hl=hu&ct =clnk&gl=hu&lr=lang_hu http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsministerium_f%C3%BCr_Volksaufkl %C3%A4rung_und_Propaganda 05. Ernst Growald: Das Plakat- Siegel Felhasznált szakirodalom Malkovics Tibor: Tömegkommunikáció és társadalom. ZSKF jegyzet. Malkovics Tibor: Sajtó és médiatörténet. ZSKF jegyzet. Képek forrásjegyzéke WWII_Posters_Vintage/World_War_2_USA_Homeland_Safety_Security_ Loose_Talk_Posters-1index.html

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Mővelıdéstörténeti Doktori Program KÉRI LAURA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Mővelıdéstörténeti Doktori Program KÉRI LAURA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Mővelıdéstörténeti Doktori Program KÉRI LAURA A KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET MEGALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE (1973

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI Bevezetés A rendvédelmi szervek felépítését vizsgálva elmondható, hogy azok, tükrözve a konzervatív

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete Bér Község címerérıl és

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Polyák Gábor: Kiegészítés Polyák Gábor Szıke Gergely Médiaszabályozás Németországban címő tanulmányához

Polyák Gábor: Kiegészítés Polyák Gábor Szıke Gergely Médiaszabályozás Németországban címő tanulmányához Polyák Gábor: Kiegészítés Polyák Gábor Szıke Gergely Médiaszabályozás Németországban címő tanulmányához 1. Alkotmányos alapok A médiaszabályozás alkotmányos kereteit igen részletesen dolgozta ki a német

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Karikatúrák, képek, plakátok

Karikatúrák, képek, plakátok Karikatúrák, képek, plakátok 1. Válaszoljon az alábbi kérdésekre a rajz alapján! Mely eseményre utal a rajz? Mely országokat személyesítik meg a képen látható emberek? Nevezzen meg hármat az országok közül!

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK A DUNA STRATÉGIA HAZAI MEGBESZÉLÉSE ELÉ 1 Fleischer Tamás BEVEZETÉS A Bizottság 2009. október 22-én 14 érintett országot keresett meg a Duna Stratégia megindítására vonatkozó levelével.

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Chat felhasználói segédlet

Chat felhasználói segédlet Chat felhasználói segédlet A Chat indítása, regisztráció, belépés A Chatre a honlapról www.smlista.hu, vagy a http://chat.smlista.hu címrıl lehet belépni. A fıoldalon van a belépés a Chatre, ha már van

Részletesebben

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ 8. Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ . at the time in 1972 it seemed incredible that university professors of FIU were talking about IMC, public relations had been utilizing what we called "total

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

SZABÓ LAJOS MI A BIZTONSÁG? 1. Biztonsági intézkedések, módszerek a történelemben

SZABÓ LAJOS MI A BIZTONSÁG? 1. Biztonsági intézkedések, módszerek a történelemben SZABÓ LAJOS MI A BIZTONSÁG? 1. Biztonsági intézkedések, módszerek a történelemben A biztonság több mint alapvetı szerepet játszik az ember életében. Ha egy kicsit alaposabban megszemléljük a témát, észrevehetjük,

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek Jelen beszámoló a Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) Versenykultúra Központ (GVH VKK) nevő szervezeti egységének 2008. évi tevékenységét ismerteti. A GVH VKK egyrészt a GVH versenykultúra fejlesztése

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements.

The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements. KATONAI GÉPÉSZET KONKOLY JÓZSEF GÉPJÁRMŐVÉDELEM SAFETY TECHNOLOGY OF VEHICLES The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements. Dolgozatomban a gépjármővek

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13 Magyar-arab kapcsolatok Kovács Viktória Bernadett 13 J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. Nem is gondolnánk,

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Historiography becomes as important as methodology Bruce Caldwell

Historiography becomes as important as methodology Bruce Caldwell KOVÁCS TAMÁS A RENDÉSZETTUDOMÁNY A MODERN TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBAN Historiography becomes as important as methodology Bruce Caldwell Az immár hagyományos Szent László napi konferencia 2011-es tematikája

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben