PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES. 1. Bevezetés PAÁL GERGELY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES. 1. Bevezetés PAÁL GERGELY"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKA PAÁL GERGELY PLAKÁTOK ÉS KÉMEK POSTERS AND SPIES A második világháború idején valamennyi hadviselı fél a rendelkezésére álló kommunikációs szervezetet és kommunikációs eszközöket igénybe vette a lakosság és a haderı tájékoztatására. Mivel a rádió, a film, a nyomtatott sajtó mellett a legtöbb embert az utcai plakátok érték el, ezeket igen nagy példányszámban a különféle kommunikációs üzenet típusokkal nyomtatták ki. Az egyik, minden félnél fellelhetı típusú volt a fecsegéskémek üzenetőek, melyek tulajdonképpen a kémelhárítás preventív eszközei voltak. A cikk áttekintést nyújt a szövetségesek ezirányú plakátjai fıbb típusairól, a harmadik birodalom totális kommunikációs szervezete létrejöttérıl és elemzi a német fecsegéskémek üzenető plakátok a fejlıdését. During the Second World War the belligerent parties used the communication organizations and media to inform the inhabitants and the military troops. Beside the broadcast, movie and printed press the street posters could reach most of the people. These posters were printed with several types of messages. One of these types was the loose talk poster, which was actually preventive device of the counter espionage. This article gives a summary about the main types of these propaganda posters and the establishing of the total communication organization of the third empire. 1. Bevezetés Napjainkban a tömegkommunikáció számára szinte számtalan csatorna áll rendelkezésre a kommunikációs üzenetek eljuttatására. A technikai eszközök sokfélesége, melyek száma idıvel csak növekedni fog- lehetıséget biztosít a gyanútlan szemlélıdı sokoldalú meggyızésére, mondhatnánk: megdolgozására. A második világháború idején- mai szemmel nézve- a lehetıségek száma nagyon is behatárolt volt, azokkal kellett gazdálkodniuk a hadbanálló feleknek. Sok kommunikációs üzenetet kellett párhuzamosan eljuttatni a lakosságnak, ezek révén megerısíteni a hitet a gyızelemben és buzdítani az áldozatvállalásra. Az egyik ilyen terület volt a kémek elleni harc. 161

2 A hírszerzıket az információk érdekelték. Információhoz jutás történhetett a szervezeteken belül (katonai, politikai, gazdasági/, azaz az információk létrejöttének helyein, az áramlások folyamataiban /posták, futárszolgálatok, vezetékes és rádiós híradóközpontok, ezek lehallgatása révén stb.) és a felhasználók végpontjain (törzsek, vezetési szintek, ipar, közlekedés stb.). De értékesek lehettek azok az apró információk is, melyekkel be lehetett pontosítani, be lehetett metszeni a már meglevı információkat, vagy melyek alapján információigényt lehetett támasztani a hivatásos hírszerzık, illetve az általuk mőködtetett hálózatok fele. A szervezeteknél, a továbbítási folyamatoknál és a végpontoknál az információkiáramlást a szakosított szervezetek kémelhárító szolgálatok próbálták megakadályozni, az informátorokat lefogni. Azonban az információ-töredékeket elfecsegı személyek esetében a legjárhatóbb útnak az elfecsegés preventív megakadályozása volt. Alapelv volt, hogy mindenki csak annyit tudjon, amennyi feltétlenül szükséges feladata végrehajtásához. Erre szervezetet felállítani képtelenség volt, tehát rá kellett döbbenteni a polgárokat óvatlan fecsegésük esetleges következményeire. Ehhez viszont olyan kommunikációs rendszerre volt szükség, mely gyakorlatilag minden állampolgárt- lett légyen katona, avagy civil- elért. Ez a probléma minden hadviselı félnél felmerült. Az adott válaszok is valamelyest hasonlóak voltak, attól függıen, hogy az adott ország mennyire tudta központosítani kommunikációs rendszerét, mivel tudta azt megtámogatni és milyen technikai feltételekkel tudta azt ellátni. A harmadik birodalom e téren is egyedülálló lehetıségekkel rendelkezett. A legújabb kori történelemben két olyan hatalom volt, mely a propagandát a legmagasabb állami szintre tudta emelni. Mind a kettı pártállam volt, az uralkodó párt összemosódott az államhatalommal. Így a hatalmát megszilárdító és fenntartó és igazoló akaratát a propaganda totális módon és eszköztárral tudta segíteni. A totalitárius médiamodell a XX. század totális diktatúráinak jellemzıje. A totális állam magába olvasztotta, az elnyomó gépezet részévé tette a médiát, propaganda eszközként felhasználva minden lehetséges kommunikációs eszközt. A kor egyik magyar gondolkodója már 1933-ban az alábbiakat írta a III. birodalom létrejöttével kapcsolatban: a weimari alkotmány népképviselete helyébe a nemzeti szocialista párt könyörtelen diktatúráját ültették, ahogy a gondolatnak és gondolkodásnak szabadságát megszüntették, a szót és betőt politikájuk rabszolgájává kényszeríttették. (01) 162

3 BIZTONSÁGTECHNIKA A totális állam létrehozása is párját ritkító teljesítmény volt, melynek létrejötte az alkotmányosság összes látszatával rendelkezett. 2. Egy párt, egy birodalom, egy propaganda 2.1 Egy párt, egy birodalom Németországban a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Nemzetiszocialista Német Munkáspárt- a kizárólagos vezetı szerepét úgy tudta biztosítani, hogy egyesítette az államot a párttal. Ennek elsı lépése volt a felhatalmazási törvény elfogadtatása (1933. március 21), mely kimondta a parlamenti többségi elv megszüntetését, a kormányzást személyes felelısséghez kötötte és ugyanakkor, a birodalmi kormány az egész országra hatályos birodalmi törvényeket hozhatott. Második lépés volt a birodalom és az államok egy nevezıre hozásának ideiglenes törvénye (1933. március 31), amely a porosz parlamenten kívül a többi államok parlamentjét (Landtag) feloszlatta. Ehhez kapcsolódott április 7-ei törvény, mely a porosz államot kivéve, a többi állam élére birodalmi helytartót (Reichstatthalter) nevezett ki, akinek feladata volt az egyes államokban érvényt szerezni a kormány intézkedéseinek. Harmadik lépés volt az elıkészítı törvény meghozása (1933. július 14), mely kimondta a politikai pártok alakításának tilalmát és ugyanakkor az egyedüli egyetlen politikai pártnak, a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot ismerte el. Negyedik lépésben fogadták a párt és az állam egységérıl rendelkezı törvényt. Ez feketén- fehéren kimondta, hogy az N.S.D.A.P., amely súlyos áldozatokkal harcolta ki a harmadik birodalmat, a német állami gondolatnak, a nemzet politikai akaratának egyedüli hordozója, a nemzetiszocialista állam vezetı és mozgató ereje, és mint ilyen, az állammal felbonthatatlanul össze van kötve. A pontot az i betőre Hindenburg elnök halála napján hozott törvény tette fel (1934. augusztus 2.) azzal, hogy a párt vezetıjét és a birodalom kancellárját egy személyben egyesítve, a Birodalmi Vezéri rangra emelte. Ezen jogi út eredményeképpen a német állam a hivatalos terminológia szerint nemzetiszocialista vezérállam lett, (National Sozialistische Führerstaat), amelynek élén Hitler vezér és kancellár állt. A 163

4 Führerprinzip elv lett a törvény az N.S.D.A.P.-ban, az SS-ben és végsı sorban az egész német totalitárius társadalomban. A klasszikus demokrácia látszatát sem tartották fontosnak, a parlament ülését egyszer egy évben a hatalom átvételének emléknapján (január 30.) hívták össze. Vita azonban akkor sem volt, az egyetlen szónok: Hitler, aki ezeken az üléseken csak egy beszámolót tartott. A párt és az állam összefonódásának legjellemzıbb jellemzıje volt, hogy minden klasszikus értelemben vett állami vezetı egyúttal a profiljának megfelelı pártvezetıi funkciót is betöltötte. Például a birodalmi földmővelıdési miniszter második minıségében Reichsbauernführer, vagyis birodalmi parasztok vezére funkciót is betöltötte. Tehát vezetıje volt a földmővelési minisztériumnak állami funkció és a párt agrárpolitikai hivatalának, (Reichsamt für Agrarpolitik der N. S. D. A. P.), amely párthivatal volt. Egyben vezetıje lett a Reichsnährstand nevő csúcsszervezetnek is, amely összefogta az állami és a párthivatalt. Így válhatott dr. Paul Joseph Goebbels birodalmi népfelvilágosító és propaganda miniszterré és egyúttal az N.S.D.A.P. propagandáért felelıs vezetıjévé. (02) Egy propaganda Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda /RMVP/. (Népelvilágosítási és Propaganda Birodalmi Minisztérium) Magyarul nem igazán visszaadható jelentéső minisztérium a III. birodalom egyik meghatározó jelentıségő és nem kevés hatalmú irányító szerve volt. Hindenburg elnök március 13.-i rendeletében intézkedett a propaganda minisztérium létrehozására, melynek feladatait a birodalmi kancellár határozta meg. (03) június 30-án Adolf Hitler mint birodalmi kancellár az új minisztérium feladatairól így intézkedett: A birodalmi miniszter felelıs a felvilágosítás és propaganda összes feladatáért, a nemzet lelki befolyásolásáért, az állam, a kultúra és a gazdaság nyilvánosságáért, a hazai és külföldi nyilvánosság tájékoztatásáért. Vezetıje dr. Josef Goebbels ( ) lett. Goebbels már 1930 áprilisától a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt birodalmi propaganda vezetıje volt, így kész és határozott elképzelései voltak a feladatokat illetıen. Vallotta: a minisztérium felelıs Németországban a szellemi mozgósításért. A szellemi mozgósításra talán nagyobb szükség van, mint a fegyveres erık felfegyverzésére.

5 BIZTONSÁGTECHNIKA A minisztérium igen gyors fejlıdésen ment keresztül, 1933-ban öt osztályán 350 munkatárs dolgozott, 1939-re az osztályok száma 17- re növekedett, a munkatársak száma viszont 2000 fıre. (04) Goebbels komolyan vette önmagát és a feladatait is. Így az általa kialakított minisztérium a teljes német társadalmat, gazdaságot, kultúrát, politikát és tájékoztatást átfogta, ennek révén tudta azt befolyásolni. Mintegy állam lett az államban, az ügyességén múlott, hogy nélkülözhetetlenné tudta magát tenni, ezzel mindvégig megtartotta Hitler bizalmát, ez pedig akkortájt felért egy életbiztosítással. 3. A plakát A plakát kommunikációs üzenetek közvetítésének, azaz kommunikációs célok megvalósításának egyik legrégebbi, és helyes megfogalmazás esetén a legsőrítettebb formája. A jó plakátot nem olvassák, nem nézegetik, hanem csupán megpillantják. De a jó plakátot nem csak az elsı pillanatban érzékelik, azt a szemlélıdı vizuális memóriája is elraktározza, azt hosszú ideig fel is tudja idézni. (05) A plakátnak három fı követelménynek kell megfelelnie: a) Figyelemfelkeltés. A plakátot a szemlélıdı csak másodpercekig látja, nincs ideje hosszabb ideig szemlélıdni. Ezért szövegi-képi kompozíciójában, az alkalmazott színek megválasztásában és méretében olyannak kell lennie, hogy a szemlélıdıben megragadjon. b) Megértés. A plakát kommunikációs üzenetét, azaz mondanivalóját a szemlélıdınek gyorsan fel kell tudni fognia, a túl bonyolult képi vagy szöveg megfogalmazás viszont ezt lehetetlenné teheti. Lényege a jelképek közérthetı használata, ha csak tudatosan nem rétegplakátot kívánunk megalkotni, ugyanis a jó plakát nyelvezete univerzális. c) Meggyızés. Ahhoz, hogy egy plakát meggyızı legyen, elég egyetlen feltételnek megfelelnie, azaz mondjon igazat. Ez a feltétel azonban bizonyos kommunikációs célok megvalósítása esetében igen nehezen teljesíthetı. Gondoljunk az antant hatalmak plakátháborújára az elsı világháború idején, mikor is a császári német hadsereg véres kegyetlenkedéseirıl tudósítottak az elfoglalt területeken. 165

6 TEL-CSATORNÁK-VÉTEL Ugyan voltak valóban megtorlások ellenállókkal szemben, de közel sem olyan mértékben és nem olyan széles körben, mint azt a plakátokon megjelenítették. De a kommunikációs cél nem a valóság megjelenítése, megismertetése volt, hanem a győlölet, az ellenállás kiváltása. A megfogalmazás egy árnyaltabb változata: a plakát akkor is meggyızı, ha valóságtartalma valamelyest igaz és az jól van kommunikálva. A meggyızés útja lehet az érzelmekre történı ráhatás is: egy síró gyerek arca mindig hat a szemlélıdıre. A plakátokat típusaik szerint három csoportba sorolhatjuk: figurális, betőplakát és szöveggel ellátott figurális. A figurális plakát csak és kizárólag grafikai elemeket tartalmaz, vagyis csak rajzok és képek szerepelnek a plakáton. A betőplakát nevébıl adódóan csak szöveget tartalmaz, ami ideális esetben egyenletes ritmusú, túlzott cifrázásoktól mentes. A szöveggel ellátott figurális plakát az elızı kettı kombinációja, és minden esetben a leghatásosabb eszköz. Fontos, hogy a szöveg ne zavarjon, hanem magyarázzon, de ne a kép beszéljen a szöveg helyett. A megfelelı arányok természetesen döntı befolyással vannak a plakát sikerességére. (06) A plakát tervezésekor figyelembe kell venni a pszichológia tudomány egyik részterületének, az alkalmazott pszichológia kutatási eredményeit, melyeket a hatás növelése érdekében ki is kell használni. Ilyen tényezık: képi motívumok, szimbólumok, felhasznált színek, alkalmazott betők típusa és méretei. (07) A kommunikáció modellje: KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENET-KÓDOLÁS- ÁTVI- DEKODOLÁSA-MEGÉRTÉS-REAKCIÓ-VISSZACSATO- LÁS. A folyamat egyes tényezıit különféle zavarok érhetik, melyek a végeredmény- azaz a kommunikációs cél magvalósulását befolyásolják. A folyamat tükrében a plakát, mint egy kommunikációs technikai eszköz ÁTVITEL-CSATORNA funkcionál. Ha több ÁTVITEL-CSATORNA vonal mőködik párhuzamosan, azaz az üzeneteket más megjelenítési forma is eljuttatja a célszemélyekhez, a hatásfok számottevıen javulhat. 4. Kémek és plakátok a szövetségeseknél Valamennyi szövetséges állam valószínőleg az elsı világháborús tapasztalatok alapján kezdte el a katonaság és a lakosság felvilágosítását a hadvezetıség véleménye szerint mindenütt ott levı és mindent kihallga- 166

7 BIZTONSÁGTECHNIKA tó kémeket illetıen. Ezek a plakátok részei voltak a társadalmat megdolgozni kívánó propagandának. A plakátokat a képi motívumuk alapján négy csoportba lehet sorolni: 4.1 I. csoport Fı képi motívum a csinos, csábos nı, aki adott esetben nem csak meghallgatta az óvatlan hadfit, hanem beszéltette is. A megkörnyékezı nı- a nagy háború idejébıl származó Mata-Hari effektus lehetett. A kor elképzelése szerint az ilyen hölgyek voltak, akik behálózták az óvatlan tiszteket, ily módon szabadítva meg ıket a hadititkoktól. A plakátokra minden esetben magyarázó szöveget is elhelyeztek, ami egyértelmősítette a plakát kommunikációs mondanivalóját. 4.2 II. csoport Fı motívum egy hallgatódzó személy, akit a legtöbb plakáton az érthetıség kedvéért Hitler arcmásával jelenítettek meg. Amerikai plakátokon elıfordult még a jellegzetes japán arc ábrázolása is. Ezeken, a plakátokon jelentek meg a magyarázó és az utasító szövegrészek. Az egyes plakátokon más és más volt a képi szituáció, az ehhez kapcsolódó magyarázó és az utasító szövegrész viszont azonos volt,- így az szlogenné vált. A loose talk, can cost lives igen kifejezıen ragadta meg a lényeget. 167

8 4.3 III. csoport Ezeken, a plakátokon brutális szemléletességgel mutatták be a gondatlan fecsegés következményeit. Az elsı alcsoport elsı plakátja azért nagyon érdekes, mert mintegy megjeleníti a fecsegés- és következménye folyamatot. A plakát felsı részén két nı beszélget egy szórakozóhelyen, beszélgetésüket a szomszéd asztalnál üllı férfi hallgatja ki. A plakát alsó részén már viszont a fecsegés következményeként az elsüllyesztett szállítóhajó látható. A plakát un. montázs technikával készült, a képek egymás alá helyezése folyamatot jelenít meg, ezzel is fokozva a hatást. A második plakáton a fényképszerő ábrázolás egy a felirat szerint a fecsegés következtében elsüllyedı hajót ábrázol. A harmadik plakát képi megfogalmazásában, a felhasznált színek szempontjából talán a leglényegretörıbb. 168

9 BIZTONSÁGTECHNIKA A piszkoskék tengeren lángolva, füstölögve süllyedı hajó látható, a háttér a hatás fokozása érdekében vörös. A fecsegés-következmény típusú plakátok egy másik alcsoportja a személyes tragédiákat mutatja be, ezzel az érzelmi motivációval kíván hatni a plakátot szemlélıre. Az elsı plakáton egy kislány átölelve tartja elesett édesapjának egyenruhás fényképét, a második plakáton a rajzoló által elképzelt tipikus amerikai szülık láthatók a gyászhír kézhezvételét követıen. A harmadik plakáton egy katonasír látható, hol a keresztre a rohamsisakot helyezték fel. 4.4 IV. csoport A csoport plakátjain a képi megjelenítés már a fecsegés, a veszélyes információkiáramlás egyetlen ellenszerét ábrázolja. Az ábrázolások a mindennapokban is használt, így mindenki által ismert, megérthetı jelzést jeleníti meg, eltérı képi környezetet felhasználva. Az elsı plakáton megjelenı csillagos-sávos kalapú Uncle Sam bácsi 1812-óta amerikai nemzeti jelkép, használata az egész nemzetet szólítja meg. Sam bácsi a közismert kézmozdulattal figyelmeztet a hallgatásra. A második plakáton az amerikai szárazföldi haderı egyenruháját viselı lány a hallgass mozdulattal inkább a hivatali titkokra hívja fel a figyelmet. A harmadik plakáton az orosz dolgozónı szintúgy a jólismert mozdulattal jelzi a ne beszélj! A három plakát hatásosságát kívánták fokozni, hogy az ábrázolt személyek mélyen a szemlélıdı szemébe néznek, ezáltal a megszólítás közvetlenné, személyessé válik. A negyedik plakáton a csillagos- 169

10 sávos kéz, mely egész Amerikát jelképezi- nemes egyszerőséggel, befogja a renitens fecsegı száját. 5. A III. birodalom és a spionfrász 5.1 Plakátok A kémektıl való félelem, ezen belül a meggondolatlan fecsegések következtében történı információkiáramlás mind a véderı parancsnokságát, mind a mindenható birodalmi propagandaminisztérium vezetését komolyan aggasztotta. Talán már a lengyel hadjáratot követıen felmerült ez a félelem, de Franciaország elfoglalását követıen, a részben angol segítséggel megszervezésre került ellenállási mozgalmak, melyek egyúttal hírszerzı hálózatként is mőködtek, alapot is adtak minderre. Túlságosan leegyszerősítenénk a fecsegés fogalmát csak a kocsmák színtereire, a német megfogalmazás szerint a fecsegés fogalomköre ennél bıvebb, azaz akire nem tartozik valami, azt azzal a személlyel nem kell közölni sem hivatalosan, sem magánemberként. Mind ennek tudatosítására a lakosság számára, preventív intézkedésként sokrétő propagandát folytattak, melynek a plakátok csak az egyik részét képezték. Az egyik elsı ilyen plakát magánviseli a klasszikus elképzelést, azaz kocsma, két 170

11 BIZTONSÁGTECHNIKA ivogató és beszélgetı személy, akik közül az egyik katonatiszt és az elıtérben egy ıket kihallgató, alig feltőnı kém,- azaz ahogy a rajzoló a kémet elképzelte. Az ital oldja a gátlásokat, így jobban megered a kliensek nyelve. A figyelmeztetı- értelmezı információ közli: vigyázat kémek, az utasítás: óvatosság a beszélgetésnél. Az ilyen típusú plakátok, bár mennyire is látványosak voltak, nem rendelkeztek egy jól felismerhetı, emblematikus figurával és megjegyezhetı jelmondattal-, azaz szlogennel. Valakinek eszébe jutott egy,- már az elsı világháború idején jól bevált plakát, melynek alapján egy kórszerő, a kommunikáció igényeinek jobban megfelelı változat készíthetı el. A plakátot eredetileg a császári hadsereg számára tervezték, mely a vezetékes híradókat és a tábori telefont használókat figyelmezteti: Vigyázz! Az ellenség hallja a beszélgetésedet!. A Feind hört mit az ellenség hall-jelszót már lényegretörınek, jól megjegyezhetınek, mintegy emblematikusnak ítélték meg. Ennek nyomán született meg az a rétegplakát, melynek megcélzott személyei a hírszerzések érdeklıdését felkelthetı információval rendelkezı mőszaki értelmiség.a plakáton egy jókiállású szıke, kisportolt, elszánt tekintettel a messzeségbe nézı német fiatalembert ábrázolnak, kezében a mőszaki értelmiségi mivoltát jelzı tervrajztekercs. Gót betőkkel nyomtatva az utasító rész: Német, légy büszke és hallgass!. A háttérben kismérető betőkkel, melyek alig tőnnek ki, így nehezebben is olvashatók van a magyarázó rész: Ellenség hall. Azaz egy olyan jelszó, mely kifejezı, lényegretörı, jól megjegyezhetı, sok képi megjelenítés rendelhetı mellé, azaz már alkalmas a további kommunikációs felhasználásra. 171

12 A plakát képi szerkesztésében és kommunikációs megoldásában is elırelépést jelentett, gyakorlatilag ezt a szerkesztési megoldást használták némi változtatásokkal a háború végéig. Egy vaskereszttel kitüntetett katona partnernıje combjára fektetett térképen magyarázza alakulatának helyzetét, ebbıl kiragadott mondatrész: tovább nyugat fele. A kiragadott mondatrész sugallja, hogy tulajdonképpen lényeges információt közöl a hölggyel, aki akár ellenséges kém is lehet. De a plakát tervezıje az ellenséget ugyan elvonatkoztatott, de jól látható, a késıbbiekben jelképként is használt formában jeleníti meg: a párra és a háttérre rávetıdı árnyékember formában. A megoldás teljesen újszerő, az ellenségnek nincs megfogalmazható és ábrázolható megjelenése. Valami nagy, fekete és ráborul az óvatlan fecsegıkre. A plakát alján a magyarázó rész: Az ellenség hall!. A plakát szemlélıjében megragad: fecsegı katona, az ellenség hall! felirat és a plakát felületének nagyobbik felét betakaró fekete árnyék. A plakát megtervezésekor szembekerültek azzal a problémával, hogy a katona túl konkrét megfogalmazás-, azaz mintha csak a fegyveres erık tagjaira vonatkozna a kommunikációs üzenet. Én a cikk megírásakor nagyszámú II. világháborús plakátot néztem át, keresve az összefüggéseket, az egymásra épülést, illetve a párhuzamokat. Az árnyék, árnyékember mint kommunikációs jelkép már megjelent egy francia plakáton, legkevesebb egy évvel megelızve a német modellt. Hajlok arra a véleményre, hogy a német plakát tervezıi láthatták, így mintaként használhatták fel a francia plakátot. A képi megjelenítés: egy katona valamit súg egy másik személy fülébe. Felül az utasító rész: Hallgass!. Alul a magyarázó rész: Az ellenség figyel téged. A beszélgetı személyek mö- 172

13 BIZTONSÁGTECHNIKA gött megjelent az árnyékember, mely a keménykalapos úriember árnyéka, egyúttal az ellenség jelképes megjelenítése. Még mindig a katonáknál tartva, a következı plakáton frontról szabadságra hazatérı katona mesél feleségének. A magyarázó rész megszövegezése, a szöveg elhelyezése ugyan az,- mint az elızı plakát esetén, és ha kevésbé is, de jól látható az árnyékember. A plakát kommunikációs üzenete, hogy a katona még a családjának, feleségének se beszéljen a fronteseményekrıl. Fı a bizalom! A civilek sem maradhattak ki a kommunikációs megdolgozásból, erre példa a plakát. A beszélgetı személy kérdése: a föld alatt?. Maga a kérdés mintegy sugallja, hogy akár hadi titokról is szó lehetne, mert ugyan mi is lehet a föld alatt, ami ekkora érdeklıdésre tarthatna számot. A magyarázó rész és az árnyékember ábrázolása megegyezik az elızı plakátnál látottal. A plakát kommunikációs célzatossága kettıs. Egyrészt Hans írt, a hadosztály jön. információt egy katona nem írhatta volna meg a barátnıjének, másrészt a barátnı,- ha már tud róla-, ezt nem mondhatta volna el munkatársnıjének. Az árnyékember a helyén van, de megjelent egy rendelkezı utasítás is, a pst!, azaz a nálunk is használatos, egyértelmő jelentéssel bíró: pszt! kifejezés. Ennek az elemnek megjelenése azért érdekes, mert mintha nem lett volna egyértelmő az eddigi plakátok kommunikációs üzenete. Mintha a szemlélıdı nem fogta volna fel, hogy mi is a tıle elvárt viselkedés és azt a pst! utasítással kellett volna nyomatékosítani. 173

14 A plakáton sétáló úriemberek kedélyes beszélgetés közben szemlélik az erdı széle mögött ott fekszik. valamilyen, egyébként az emberi szem elıl elrejteni kívánt valamit. Talán az egyik legismertebb német plakát. A kémfrász totálisságának és abszurditásának talán legszemléletesebb példája. Két kımőves falazgat a tetıtérben és a tégla malterozása közben az egyikük egy alakulatról beszél. Az ábrázolt személyek foglalkozásának megválasztása- egyszerő kımővesek -kell, hogy sugallja: mindenki, a leghétköznapibb emberek is rendelkezhetnek valamilyen, a véderıt veszélyeztetı titokkal. A plakát képi megjelenése fejlıdött az elızı példákhoz képest. A beszélgetık szájából már nem tekeredik ki a célzatos mondanivaló, mely a titkos információt volt hivatott érzékeltetni, megjeleníteni. Az információ áramlás egyik leghagyományosabb és legbeváltabb helyszíne- a kocsma. Itt beszélgetı- szemmel láthatóan magyarázó személy lehet a titok tudója. Az értelmezı rész és az utasító rész betőinek mérete megcserélıdıt, a pst! utasítás lett nagyobb mérető betőkkel nyomtatva, ezzel is azt kiemelve, szembetőnıbbé téve. Az árnyékember is markánsabban borítja be a beszélgetıket. A plakát kommunikációs szempontból a csúcsot képviseli. Az igen csak kopottas pár egy kis vendéglıben ülnek, valószínőleg élelmiszerjegyükre vacsoráznak. A férfi magyaráz valamit. Semmi feltőnı, semmi rendellenes. Lehetne ez egy ártalmatlan zsánerkép is. De feltőnik az árnyékember és alatta csak az utasító Pst! felirat. A plakát sugall- 174

15 BIZTONSÁGTECHNIKA ja, hogy a német néptársnak mindenhol és mindenkor át kell gondolnia és meg kell fontolnia, hogy kinek mit mond. Végállomás. A fénykép 1945-ben, Berlinben készült a harcok elültével. A hirdetıoszlop, ha megtépve is,- de túlélte a harcokat, rajta a szinte az utolsó percig mőködı kémellenes felvilágosító propaganda szemléletes bizonyítéka A totalitás példái A birodalmi propagandaminisztérium kémek elleni kampányában nem csak a hagyományosnak tekinthetı kommunikációs hordozókat-, plakátokat használta fel. Az azonos kommunikációs cél- párhuzamos kódolás és átvitel, de eltérı csatornák /hordozók/ módszere a hatásfokot javította. A minisztérium megrendelésére készült 1940-ben a Figyelem! Ellenség hallja! címő, tanmesén alapuló film. A gyerekek sem maradhattak ki a propaganda áldásos hatásai alól. Így a játék révén lehetıségük lett megtapasztalni barátaikkal, vagy a családdal a kémüldözés izgalmait. A társasjáték ajánlása szerint Egy izgalmas játék fiatal és öreg részére.. Az már természetes, hogy egy katonai építmény, egy erıdítmény folyosójának falára elhelyezett telefonkészülék fölött is megtalálható a figyelmeztetés. 175

16 Ugyancsak feltőnt a felirat az erıdök betonfolyosóinak falán. 176 Cigarettásdoboz oldalára is rákerült a, már Pst! utasítással kiegészített jelszó.nagyon érdekes, mert a kommunikáció kódolásának fejlıdésére látható példa ezen a gyufásdobozon. A magyarázó rész és a hozzá kapcsolódó képi ábrázolás már elmaradt, az utasítás- Pst! és az árnyékember megjelenítése a szemlélıben már kiváltotta a kívánt hatást. A kommunikáció-tudomány ma ezt a megoldást Pavlovi reklám jelenségnek hívja.

17 BIZTONSÁGTECHNIKA 5.3 Az árnyék propagandakampány Az emblematikus jelképek használatának csúcsa látható a képen. Sem magyarázó, sem utasító szövegrész, sem kapcsolódó képi megjelenítés nem látható. A betonfolyosó falára felfestett árnyékember az Emden-ben levı erıd legénységét riogatta annak idején. A Propaganda minisztérium egyik utolsó nagy propaganda kampányának fedıneve volt az árnyék kampány. Göbels október 12.-i naplóbejegyzése szerint- személyesen foglalkozott a nagyszabásúnak tervezett propagandaakcióval elején a front még messze húzódott a birodalom határaitól, de folytatódtak a szovjet csapatok elırenyomulása balti front, ukrán front, román határ elérése, Krím-félsziget felszabadítása, az amerikai csapatok szállnak partra az itáliai Anziónál és Nettunónál, majd ha csigalassúsággal is, de a szövetséges csapatok nyomultak Róma felé. Az árnyékkampány célja volt, hogy próbálja megszakítani,- ezzel megakadályozni a felelıtlen fecsegéseket, - melyek az ellenséget segíthették. A kampány módszere- német megfogalmazás szerint: Mund-zu-Mund Propaganda volt, azaz szájtól szájig propaganda, azaz szóbeli propaganda. Mivel minden német néptársat ezúton megszólítani fizikailag lehetetlenség volt, gyakorlatilag számoltak a kétszakaszos információáramlás jelenségével. Az információk a kommunikátoroktól eljutottak a megcélzott személyekhez, ezektıl pedig tovább a még nem érintett személyekhez, majd így tovább. A kampány alátámasztása céljára új plakátokat is terveztettek,- melyek közös képi motívuma volt a megjelenített árnyék és a pst felirat Elsı fázis: A Propaganda Minisztérium és az NSDAP szervezetei által felkészített propaganda csoportok általában öt fı tagjainak meg kellett szakíta- 177

18 ni minden olyan beszélgetést, mely a véleményük szerint sértette volna a német véderı érdekeit. Erre szolgáltak azon oktatott formaszövegek, például: pszt! Az ellenség figyel! Te biztosan nem szeretnél nekik segíteni! Mindezt a közbeszóló személynek udvariasan, gyengéden, de természetesen olyan komolysággal kellet megtenni,- mint aki teljesen meg van gyızıdve igazáról, és mélységesen aggódik Németország jövıjéért Második fázis: Ebben az idıszakban a felkészített propaganda csoportok tagjainak már hangosabban, határozottabban kellet fellépniük a renitensnek ítélt néptársakkal szemben. A megszólított, fecsegınek ítélt személynek már csak a Pszt! Az ellenség figyel! figyelmeztetéssel jutatták eszébe a helyes viselkedést Harmadik fázis: A fázis során a propaganda csoportok tagjainak még következetesebben kellett közbeszólniuk a fecsegıknek. Mivel a szlogen jelentése és értelme az elsı és második fázis során már közismertté vált, így elég volt a legtöbb esetben a Pszt! figyelmeztetéssel élni. A propagandistáknak tekintet nélkül a következményekre- határozottan meg kellett szakítaniuk a beszélgetést, vállalva a nem mindig baráti reakciókat. A propagandista csoportokat felkészítésük során példa-történetek felhasználásával gyızték meg a kampány fontosságáról, adott esetben ezeket érvanyagként is felhasználhatták tevékenységük során. Ezek a tanesetek felölelték mind a katonai biztonság, mind az ipari biztonság területeit. A tapasztalat azt mutatta, hogy a néptársak a napi több tucatnyi figyelmeztetés foganatosítása következtében igen csak megfáradtak. Mint kiderült, egyeseknek kevés volt az egy figyelmeztetés, azokat többször is, kitartóan feddték meg. A program megtervezésekor úgy számítottak, hogy ha a német lakosság egytizedét ilyetén módon megszólítják, a program sikeresnek mondható. A többi kilenctizedhez egymás közötti kommunikáció /kétszakaszos információáramlás/ útján jut el a Pszt! szlogen jelentése: Figyelem! Az ellenség figyel! Légy óvatos! Hallgass! (08)

19 BIZTONSÁGTECHNIKA 6. Befejezés Sajátos fejlıdésen ment át a német kémfrász kommunikációhordozókon történı megjelenítése. Az elsı plakát még követte a klasszikus, beszélgetıket kihallgató kém ábrázolást. Ezt nem találhatták elég hatásosnak, került elıtérbe a feind hört mit jelszó és ezzel együtt az árnyékember megjelenése. Az árnyékember egy elmosódott, arcnélküli valaki volt, aki a titokzatosság növelése céljából nagykarimájú kalapot viselt. Az árnyékember volt az, akitıl félni kellett, az arctalan ellenség. Továbblépés volt a pst! utasítás megjelenése, mely egyértelmővé tette a kommunikációs üzenetet. A folyamat csúcsa volt, hogy bizonyos hordozókon már csak a pst! utasítás, vagy a kommunikációs üzenettel jól asszociálható árnyékember jelent meg. 179

20 Felhasznált irodalom Hivatkozások Fenyı Miksa: Hitler. Nyugat / 1933 / szám a.oszk.hu/00000/00022/00564/17645.htm+nemzetiszocialistaforradalom&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 02.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5amUSiXLT_wJ :betiltva.com/files/lovass_ns_germania03.php+blockleiter&cd=1&hl=hu&ct =clnk&gl=hu&lr=lang_hu http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsministerium_f%C3%BCr_Volksaufkl %C3%A4rung_und_Propaganda 05. Ernst Growald: Das Plakat- Siegel Felhasznált szakirodalom Malkovics Tibor: Tömegkommunikáció és társadalom. ZSKF jegyzet. Malkovics Tibor: Sajtó és médiatörténet. ZSKF jegyzet. Képek forrásjegyzéke WWII_Posters_Vintage/World_War_2_USA_Homeland_Safety_Security_ Loose_Talk_Posters-1index.html

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 14/2009.(III.26.) ör. rendelete a hirdetı- és reklámberendezések elhelyezésének egyes szabályairól

Esztergom Város Önkormányzatának 14/2009.(III.26.) ör. rendelete a hirdetı- és reklámberendezések elhelyezésének egyes szabályairól Esztergom Város Önkormányzatának 14/2009.(III.26.) ör. rendelete a hirdetı- és reklámberendezések elhelyezésének egyes szabályairól (Egységes szerkezetben a 33/2009.(VII.29.) ör., 13/2010.(IV.12.) ör.

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fordítás 1 Az Európai Közösség hivatalos lapja L40, 1989. 02. 11., 12. oldal 2 Az Európai Közösség hivatalos lapja L220, 1993. 08. 30., 1. oldal 3 Az Európai Közösség hivatalos lapja L284, 2003. 10. 31,

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Kiskunlacháza önkormányzatának közéleti, kulturális, hagyományőrző és szórakoztató lapja

Kiskunlacháza önkormányzatának közéleti, kulturális, hagyományőrző és szórakoztató lapja A lap paraméterei A/4 formátumú, irkafőzött, 90 grammos LWC mőnyomó papírra készül, a melléklet 80 grammos ofszet papírra terjedelme 16 oldal, ebbıl nyolc oldal 4+4 színes, nyolc 1+1 színes; a melléklet

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából Héjj Tibor ügyvezetı elıadása Budapest, 2009. június 22. Már a középkorban felismerték,

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Kreatív elemek a reklámtervezésben

Kreatív elemek a reklámtervezésben Kreatív elemek a reklámtervezésben Dr.Piskóti István A reklámtervezés folyamata Helyzetelemzés Marketing stratégia Reklámcél - költségvetés Reklámüzenet tervezése Médiaválasztás Reklámkutatás Reklámalkotás

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS 5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS KÉSZÍTETTE: Hutflesz Mihály 1.1. Iskola és kommunikáció Miért fontos a PR értelmezése az iskolai környezetben? Kik az iskola belsı kommunikációs célcsoportjai?

Részletesebben

Regionális gazdaságtan

Regionális gazdaságtan 1 Regionális gazdaságtan 4. Erıforrások szerepe a területhasználatban Tıkejavak, technológia, innováció 2 Tıkejavak A legmobilabb termelési tényezı Formái: A reáltıke nemzetközi/régióközi áramlása: közvetlen

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Néhány gondolat a vizuális koncepcióról

Néhány gondolat a vizuális koncepcióról Néhány gondolat a vizuális koncepcióról A BKIK Elnöksége által életre hívott ad-hoc Arculati Bizottság által megfogalmazott alapelvek szerint készült el a BKIK Kisarculati Kézikönyve. Arculati alapelvek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-85/2008/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Airport Hotel Szállodai Szolgáltató és Ingatlanfejlesztı Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

Az innovációk diffúziójának általános elmélete Rogers diffúziós elmélete Science, Technology and Society studies, STS

Az innovációk diffúziójának általános elmélete Rogers diffúziós elmélete Science, Technology and Society studies, STS 1 A technológia nem semleges. Társadalmi, politikai és gazdasági jelentéseket hordoz. Akinek kalapács van a kezében, mindenben szöget lát. Az internet forradalmi, de nem utópikus. Többnyire teljesen hétköznapi

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

Magyar Controlling Egyesület

Magyar Controlling Egyesület Magyar Controlling Egyesület Kik vagyunk A Magyar Controlling Egyesület mindazon magánszemélyek, gazdasági társaságok és intézmények által létrehozott és mőködtetett civil szervezet, akik és amelyek fontosnak

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány OEFI-konferencia 2007. február 28. Dr. Kovács Gabriella Igazgató, TESZ Alapítvány Témakörök Bemutatkozás Kitekintés Esettanulmány: TESZ pályázati tapasztalatok

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz A jelő melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz A jelő melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak 1.Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓ TERVEZİJE cím elnyerésére 2009 Az év felvonója díjat olyan új, a tárgy évben üzembe

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Magyar polgári An 26-os repülıgépek

Magyar polgári An 26-os repülıgépek Magyar polgári An 26-os repülıgépek Miközben a magyar katonai An 26-os repülıgépek sokak számára ismertek, a polgári életben alkalmazott gépekrıl érdekes módon ennél jóval kevesebben tudnak. Pedig idáig

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/11/2012. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. H. B. ügyvéd által képviselt Négy Mancs - Alapítvány az Állatvédelemért eljárás alá vont ellen fogyasztókkal

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény

Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény - 2 - Magyarország jelképeirıl és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény tartalomjegyzéke I. szakasz Általános rendelkezés. 3. oldal 1. II. szakasz Magyarország

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben