Tartatalomjegyzék: 1. Bevezet /a pedagógiai program felülvizsgálatának indoklása /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartatalomjegyzék: 1. Bevezet /a pedagógiai program felülvizsgálatának indoklása /"

Átírás

1 Tartatalomjegyzék: 1. Bevezet /a pedagógiai program felülvizsgálatának indoklása / 2. Helyzetelemzés - Az iskolák rövid története a 2002/2003. tanévig, - A Deák F. és Széchenyi I. Szakközép- és Szakiskola alapító okirata, - A 2003/2004. tanév statisztikai adatai, - Az oktató-nevel munka személyi feltételei, - A szakmastruktúra és a tanulói létszám alakulása, - Az oktató-nevel munka tárgyi feltételei., 3. A minségirányítási program legfontosabb célkitzései 4. A Deák F. és Széchenyi I. Szakközép- és Szakiskola nevelési programja - Az iskolában folyó nevel-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai, - A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok, - A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, - A szabadid eltöltésével kapcsolatos pedagógiai feladatok, - A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefügg pedagógiai tevékenység, - A tehetség, képesség kibontakoztatását segít pedagógiai tevékenység, - A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, - A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít programok, - A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenység, - A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevel-oktató munkát segít eszközök és felszerelések jegyzéke, / 1. sz. melléklet / - A szül, a tanuló, a pedagógus együttmködésének formái, továbbfejlesztésének lehetségei, 5. Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programja 6. Az iskola környezeti nevelési programja 1. A Deák F. és Széchenyi I. Szakközép- és Szakiskola helyi tanterve - Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelez és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az elírt tananyag és követelményei, - Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, - Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei, - A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenrzése, értékelése, - Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, a tanulók értékelésében betöltött szerepe és súlya, - Az otthoni felkészüléshez elírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátjai, - A középszint érettségi vizsga témakörei, - A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek, 2. Iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnttképzés 9. Zárórendelkezések

2 2 1. Bevezet A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény 44. (1) kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézményben a nevel és oktató munka az egyes intézmények által készített nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A kormány a július 18-i ülésén elfogadta a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérl és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítását. A 202/2007. (VII.31.)Korm. rendelet 7. (3) bekezdése szerint az iskolák e rendelet melléklete alapján december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat, és a szükséges változtatásokat átvezetik. Ez teszi indokolttá a pedagógiai program felülvizsgálatát, valamint módosítását. A közoktatásról szóló törvény évi LXI. törvénnyel történ módosítása, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról megjelent 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet indokolttá teszi a pedagógiai program felülvizsgálatát. A pedagógiai program felülvizsgálata kiterjed: - a nevelési program felülvizsgálatára, - és a helyi tanterv felülvizsgálatára Az iskola pedagógiai programjába be kell építeni: Az iskolai oktatásszervezés egyes feladatait /angol nyelvre történ felkészülés, mérési feladatok végrehajtása / Az oktatási program átdolgozását a megadott kritériumok alapján / a NAT közös értékei, kiemelt kompetenciák, differenciált tanulás az SNI tanulók számára / Az iskolai nevelés- oktatás közös értékeit /alapelvek / Az iskolai nevelés-oktatás alapvet céljait /kulcskompetenciák / Differenciált tanulásszervezési megoldásokat A tanulási esélyegyenlség segítésének elveit - a középszint érettségi vizsga témaköreit, - a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, - az egészségnevelési programot, - a környezeti nevelési programot, - az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát, - az otthoni felkészüléshez elírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait, A rendelet szerint a fenti pontokat, kidolgozva beépítjük a pedagógiai programba december 31-ig. A pedagógiai programnak meg kell határoznia azokat a fejlesztési irányokat, oktatási-nevelési célokat, tevékenységi formákat és szervezési módokat, amellyel az iskola teljesíti Zala megye, ezen belül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatvállalási, Intézményhálózat-mködtetési és Fejlesztési Tervében meghatározottakat. Ugyanakkor meg kell felelni az iskolához tartozó szkebb földrajzi és társadalmi környezet, valamint az iskolai közösségek - szülk, tanulók és tanárok - elképzeléseinek és elvárásainak. Az iskola pedagógiai programja a jelen személyi és tárgyi feltételek, a korábbi és mostani évek képzési tapasztalataiból kiindulva a már említett jogszabályok és fejlesztési tervek figyelembevételével készült. 2. Helyzetelemzés A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Zalaegerszeg M.J.V.. Közgylésének február 27-i határozatával jött létre, a két iskola összevonásával. Az iskola neve és címe: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út Zalaegerszeg, Pf. 92. A tagiskola neve és címe: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Széchenyi István Tagiskola 8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1. 2

3 3 A 2003/2004. tanévtl egy képzési helyen valósul meg a humán és a mszaki képzés, az egészségügyi és pedagógiai képzés mellett a faipari, építipari, épületgépészeti, elektrotechnikai-elektronikai és informatikai szakképzés Az iskolák rövid története A Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképz Iskola jogeldje a III. számú Szakközépiskola és Gimnázium volt ban kezddött a tanítás 13 osztállyal. Az indulást követ tanévben indult az egészségügyi szakközépiskolai képzés tl a gimnáziumi, kereskedelmi és mezgazdasági gépszerel osztályok fokozatosan megszntek, ezzel párhuzamosan faipari képzés indult dunántúli beiskolázással ben a város egyik gimnáziumától az iskolához került az óvónképzés. Ezt követen 8 tanéven át viszonylagos stabilitás jött létre. 16 tanulócsoport mködött a következ megoszlásban: 4 óvóni, 4 faipari, 8 egészségügyi osztály szeptemberében indult a faipari technikus képzés nappali tagozaton, így ezen a szakon a tanulók negyedik év végén érettségi vizsgát, ötödév végén technikusi vizsgát tesznek és épület-bútorasztalos technikusi képesítést szereznek ban az iskolához csatolták az egészségügyi szakiskolai osztályokat. A következ évben a meglév óvóni osztály mellett kísérleti jelleggel indult a pedagógiai képzés, amely a faiparhoz hasonlóan 5 éves. A negyedik év végén érettségi, majd az ötödik évben a helyi igényeknek megfelelen pedagógiai aszszisztensi, gyermekfelügyeli vagy gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézi OKJ-s középfokú képesítést szerezhetnek a jelöltek tl profiltisztítás szándékával nem indul eü. szakiskolai els osztály és óvóni sem. Az 1992/93-as tanévi beiskolázások úgy alakultak hogy csökkent a szakképzés iránti igény, ugyanakkor növekedett a gimnáziumokban továbbtanulni szándékozók száma. Ekkor indult egy gimnáziumi osztály. Az 1994/95-ös tanévben els ízben indult HÍD program alapján az OKJ-s ápolóképzés, amely érettségi után még két év ben az Ady úti Szakmunkásképz Iskola megsznése következtében 7 tanulócsoportban 180 tanuló került az iskolai 23 osztályhoz. Így a faipari szakon többszint képzés van, bútor- épületasztalos, kárpitos szakmunkás és bútor- és épületasztalosipari technikus, így lehetvé vált az átjárhatóság a szakmunkás és a szakközépiskolai els osztályok között. (E lehetséggel nem sokan élnek.) Van iskolánkban 10. osztályra épül asztalos-és kárpitos képzés, és nem érettségire épül szociális gondozó, gyermekvédelmi ügyintéz és épület-és bútorasztalosipari technikus képzés valamint a kifutó egészségügyi osztályoknak HÍD programos Ápoló és külön Gyermekápoló képzés. 2000/2001-es tanévtl kezdden új lehetség az akkreditált felsfokú szakképesítést adó képi diagnosztikai és intervenciós képzés indítása a zalaegerszegi Egészségügyi Fiskolával közösen felvételi nélküli fiskolai továbbtanulási lehetsséggel. Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karával közösen felvételi nélkül szervezend (AIFSZ) a Faipari Termelésszervez Asszisztens képzés indítására a feltételek megteremtdtek. Az utóbbi tanévekben nappali tagozaton folyamatosan induló szakképzéseink a következk voltak: ápoló, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz, faipari technikus, asztalos, kárpitos. A Széchenyi I. Szakközép- és Szakmunkásképz Iskola jogeld intézménye a Zrínyi Miklós Gimnázium volt, ahol 1960-ban kezddött a középfokú építipari szakképzés ben a város és az építipar fejldése szükségessé tette egy új önálló intézmény indítását Építipari Szakközépiskola néven. 1973/74. tanévben nagyszabású ünnepségsorozat keretében az iskola felvette a Dimitrov nevet ben került sor az els technikus minsít vizsgára, ugyancsak elször kellett felkészülni az egyesített érettségi vizsgára, amely az érettségi mellett a szakmunkásvizsga letételét is biztosította. Ebben az évben indult a képzés a kísérleti villanyszerel osztályban. 1979/80. tanévben Algériából érkezett diákok kezdték meg 5 éves tanulmányukat épületgépészeti és épületvillamossági szakon. 1991/92. tanévben ünnepélyes emléktábla avatás keretében névváltozás történt. Az iskola felvette a Széchenyi István nevet. 1995/96. tanévben az Ady úti szakképz iskola megszüntetése után az építipari szakmunkásképzés is ebbe az iskolába került. Ezzel megvalósult az építipari és épületgépészeti kétszint szakképzés. 3

4 4 A rendszerváltást követ munkaer-piaci változásokhoz igazodva változott a szakmastruktúra, beindításra került a mszaki informatikusok képzése. Az utóbbi tanévekben nappali tagozaton folyamatosan induló szakképzéseink a következk voltak: magasépít technikus, épületgépész technikus, elektrotechnikai technikus, mszaki informatikus, burkoló, kmves, szobafest-mázoló, gázvezeték és készülék szerel, vízvezeték- és központiftés szerel, vasbeton- és mkkészít, villanyszerel. Az iskola nagyon jó kapcsolatot alakított ki a felsoktatási intézményekkel. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mszaki Fiskolai Karával, valamint a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karával. A gépészmérnök /fiskolai/ kihelyezett képzésbe tanáraival, mhelyeivel és eszközeivel is részt vesz. A rövid történeti áttekintésbl kiderült, hogy többszöri átalakulás, megújulás eredményeként jött létre a jelenlegi szakmastruktúra. Az általunk biztosított szakképesítések szerepelnek az Országos Képzési Jegyzékben, amelyek az EU-s elvárásoknak is megfelelnek Az iskola alapító okirata Az alapító okiratban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgylése meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket az iskola köteles teljesíteni a fenntartó szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Rögzíti az alapító okirat, a feladat megvalósításához biztosított ingó és ingatlan vagyon adatait, tulajdonviszonyait. Tartalmazza az alapító okirat az intézmény nevét, típusát és alaptevékenységi köreit. ALAPÍTÓ OKIRAT Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgylése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola számára az évi XXXVIII. tv (3) bek., az évi LXXIX. tv (5) bek., valamint a 217/1998 (XII.30.) Korm. R Szerinti tartalmi követelményeknek megfelelen 584/2005. számú iktatószámmal az alábbi alapító okiratot adja ki. Az intézmény elnevezése: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Rövidített neve: Deák-Széchenyi Szakképz Iskola Székhelye: Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Telephelyei: Zalaegerszeg, Déryné u. 1. Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. Zalaegerszeg, rhajós u. 2. Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatás közoktatási intézmény, mely mszaki és humán szakközépiskolai és szakiskolai tevékenységet folytat. Szakközépiskolai oktatás: 4 évfolyamos általános, 5 évfolyamos nyelvi elkészít, mszaki és humán szakközépiskolai, 4 évfolyamos felntt középiskolai nappali és levelez munkarend szerinti képzés, OKJ szerinti szakképzés a 13. évfolyamtól, akkreditált iskolarendszer felsfokú szakképzés nappali és levelez tagozaton. Szakiskolai oktatás: általános képzés a évfolyamokon, OKJ szerinti szakképzés a 11 évfolyamtól. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás: tanfolyami és felsfokú szakképesítést nyújtó képzések Az alapító jogutódja és a fenntartó szerv: Zalaegerszeg Megyei jogú Város Önkormányzatának Közgylése Zalaegerszeg, Kossuth u Az intézmény felügyeleti szerve: Zalaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzatának Közgylése Intézmény számlavezetje: OTP és Kereskedelmi Bank Rt Zalaegerszegi Igazgatóság 4

5 5 Az intézmény vezetjének kinevezési rendje: Az intézmény élén az igazgató áll. A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megye Jogú Város Közgylésének nyilvános pályázat alapján. Az intézményt az igazgató az igazgatótanáccsal közösen irányítja. Az igazgatói és tagintézmény vezeti megbízás a 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. Tv. Végrehajtásáról alapján történik. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv. Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgylése által kinevezett igazgató áll, aki az intézmény dolgozóinak tekintetében munkáltatói joggal rendelkezik. A munkáltatói jogkör gyakorlásában jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz az igazgatótanács, illetve az intézményegység-vezet a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorol. Az intézményegység-vezeti megbízásról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. Mködési területe: Zalaegerszeg város, Zala megye, épületgépészeti szakon a Dunántúl nyugati régiója. Mködési területe: Zalaegerszeg város, és Zala megye A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola központi intézménye a Deák Ferenc Szakközép- és Szakiskola Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Tagintézménye: Széchenyi István Tagiskola Zalaegerszeg, Déryné u. 1. Az intézménybe felvehet maximális gyermek-, tanulólétszám nappali tagozaton: 1750 f Felnttoktatás keretében esti, levelez tagozaton felvehet maximális tanulói létszám (9-12. évfolyamon): 210 f A feladatellátását szolgáló vagyon adatai: Az intézmény leltár szerinti ingó, valamint az ingatlan vagyonával az alapító az önkormányzati rendeltben foglaltak szerint rendelkezik. Deák Ferenc Szakközép- és Szakiskola Tulajdoni lap száma: 385 Helyrajzi szám: 201/2-bl az alábbiakban meghatározott rész Földterület nagysága: m 2 (A Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégiummal közös használatban.) Az épület építési éve: Hasznos alapterülete: 6392,76 m 2 (Kizárólag Deák F. Középisk. Használatában) Tanmhely építési éve: Hasznos alapterülete: 1576 m 2 (Kizárólag Deák F. Középisk. Használatában) Széchenyi István Tagiskola adatai: Tulajdoni lap száma: 4822 Helyrajzi szám: 4904 Földterület nagysága: 13196m 2 Az épület építési éve: 1969 Hasznos alapterülete: 4680m 2 A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelje: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakiskola Az intézmény tevékenységi köre: 5

6 6 Az alaptevékenységi körében meghatározott feladatot teljesítési kötelezettséggel látja el az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. F tevékenysége: 8022 Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenységi kör: Egyéb nem bolti kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a tankönyv forgalmazását Intézményi közétkeztetés iskolai intézményi étkeztetés A szolgáltatóktól vagy üzemeltettl, az étkezés helyszínétl függetlenül, ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által az alaptevékenység keretében szervezett intézményi étkeztetés keretében a tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb.. kapcsolatos bevételek, kiadások.) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást. Itt kell kimutatni továbbá a pénzmaradvány elszámolását, valamint az önkormányzaton, illetve a többcélú kistérségi társuláson belüli pénzeszköz átadást és átvételt. Minden más pénzeszköz átvételt és pénzeszköz átadást azon a szakfeladaton kell szerepeltetni, amilyen célra azt átvették, illetve átadták. A szakfeladaton mködési kiadások nem mutathatók ki Költségvetési szervek kiegészít és vállalkozási tevékenysége Intézményi étkeztetés kiegészít tevékenységként A szolgáltatótól vagy üzemeltettl, az étkezés helyszínétl függetlenül, ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nem az alaptevékenység keretében szervezett a költségvetési szerv alapító okirata alapján kiegészít tevékenységként végezhet intézményi étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb.. kapcsolatos bevételek, kiadások. ( Közoktatási intézményekben végzett kiegészít tevékenységek Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvényben meghatározott közoktatási intézményekben (beleértve a kollégiumokat, diákotthonokat is ) az alaptevékenységgel összefügg alapító okirat szerint végezhet kiegészít tevékenységek bevételeit és kiadásait, függetlenül attól, hogy e szakfeladatrend szerint mely besorolású alaptevékenységhez kapcsolódik a kiegészít tevékenység OKTATÁS Általános középfokú oktatás Nappali rendszer szakközépiskolai nevelés, oktatás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igény szakközépiskolai tanulók nappali rendszer oktatása keretében a szakközépiskola illetve a közoktatási törvény alapján a évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskolai pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve a párhuzamos 6

7 7 oktatás keretei között mvészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadásai.) Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer szakközépiskolai nevelése, oktatása Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolnia költségvetési szerv alaptevékenységi körében a sajátos nevelési igény szakközépiskolai tanulók nappali rendszer oktatása keretében a szakközépiskola 9-12., illetve a közoktatási törvény alapján a évfolyamain, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igény tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igény tanulókkal közösen történik, beleértve a párhuzamos oktatás keretei között mvészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadásai. ) Szakközépiskolai felnttoktatás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége körében a felnttoktatásban tanulók nappali rendszer (pl. ifjúsági osztály, csoport ), nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelez vagy más sajátos munkarend szerinti szakközépiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadásai. ) SZAKISKOLAI OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS Nappali rendszer szakiskolai nevelés, oktatás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igény szakiskolai tanulók nappali rendszer oktatása keretében, a szakiskola évfolyamain a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatás, a szakmai elkészít ismeretek oktatását, továbbá a párhuzamos oktatás keretei között mvészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadási ) Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer szakiskolai nevelése, oktatása Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelési igény szakiskolai tanulók nappali rendszer oktatása keretében, a szakiskola évfolyamain a tanórai és iskola pedagógiai irányításával, vezetésével, szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatás, a szakmai elkészít ismeretek oktatását, továbbá a párhuzamos oktatás keretei között mvészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igény tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igény tanulókkal közösen történik.. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadási ) Szakiskolai felnttoktatás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni költségvetési szerv alaptevékenysége körében a felnttoktatásban tanulók nappali rendszer (pl. ifjúsági osztály, csoport ), nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelez vagy más sajátos munkarend szerinti szakiskolai tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadásai. ) Nappali rendszer, szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében a szakképzési évfolyamokon, a nem sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer, iskolai oktatása keretében történ, szakképesítés megszerzésére felkészít évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai-szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl.. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, mszerek, egyéb szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadási ) 7

8 Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer, szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében a szakképzési évfolyamokon a sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer oktatása keretében történ, szakképesítés megszerzésére felkészít évfolyamain, az iskolai szakmai-elméleti és szakmai- foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igény tanulók oktatása külön, vagy a nem sajátos nevelési igény tanulókkal közösen történik. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, mszerek, egyéb szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadási ) A szakfeladat alkalmazhatósága nem attól függ, hogy az iskola a jogszabályi keretek között hány szakképzési évfolyammal mködik Szakképesítés megszerzésére felkészít iskolarendszer felnttoktatás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv alaptevékenysége körében a szakképz intézmény szakképesítés megszerzésére felkészít (nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, levelez vagy más sajátos munkarend szerinti ) évfolyamain az iskolai szakmai-elméleti és szakmai foglalkozásokkal,, az iskola pedagógiai- szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a pedagógusok, a szakmai feladatot ellátó egyéb személyzet, a gépek, mszerek, egyéb szakmai eszközök, anyagok stb.. bevételei, kiadási ) A szakfeladat alkalmazhatósága nem attól függ, hogy az iskola a jogszabályi keretek között hány szakképzési évfolyammal mködik Felsfokú szakképesítést nyújtó képzés Felsfokú szakképesítést nyújtó képzés E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskolarendszeren kívüli olyan felsfokú szakmai oktatás bevételeit és kiadásait, amely az adott szakmában a legmagasabb szakképesítést nyújtja Egyéb oktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai (pl. idegen nyelvi, mvészeti, sport,ismeretterjeszt, szakismereti stb.) tanfolyamokkal és a vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás A szakmai tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni. (Alaptevékenységként végzett szakmai tanfolyami oktatás.) Oktatást kiegészít egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Ezen a szakfeladaton olyan módszertani és szervezési, oktatási feladatok bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni, amelyek jellegüknél fogva az elbbi oktatási szakfeladatokba nem sorolhatók SPORTTEVÉKENYSÉG Diáksport Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a diáksport keretébe tartozó tevékenységgel kapcsolatban felmerül bevételeket és kiadásokat. Az intézmény mködésének részletes szabályait a Szervezeti és Mködési Szabályzat tartalmazza. Záradék: 8

9 9 Ezt az alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgylése december 18-án tartott ülésén 371/2003. számú közgylési határozat alapján, 2003 december 31-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Dr Gyimesi Endre polgármestert az okirat aláírására. Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgylése április 29-én tartott ülésén 115/2004. számú közgylési határozat alapján, 2004 augusztus 1-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Dr Gyimesi Endre polgármestert az okirat aláírására. Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgylése április 28-án tartott ülésén 96/2005. számú közgylési határozat alapján, 2005 január 1-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Dr Gyimesi Endre polgármestert az okirat aláírására. Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgylése május 3-án tartott ülésén 114/2007. számú közgylési határozat alapján, 2007 január 1-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Dr Gyimesi Endre polgármestert az okirat aláírására. Zalaegerszeg, május 3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgylése nevében Dr. Gyimesi Endre Polgármester Kapják: Intézmény MÁK Zalaegerszeg, Virág Benedek u. 5/B Irattár 96/2005, sz. közgylési határozat alapján április 28-án elfogadott alapító okirathoz Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép-és Szakiskola Szolgáltatások Jegyzékének száma: Személygépkocsi kölcsönzés 36.1 Bútorgyártás Ülbútor gyártása Irodabútor gyártása Konyhabútor gyártása Egyéb bútor gyártása Kmves-, falazómunka 45.3 Épületgépészeti szerelés Villanyszerelés Elektromos vezeték, csatlakozó szerelése Elektromos vezeték, csatlakozó szerelése lakóépületben Elektromos vezeték csatlakozó szerelés nem lakóépületben 9

10 Víz-, gáz-, ftésszerelés Ftésszerelés Szellz-, légkondicionáló berendezés szerelése Szennyvízcsatorna-, vízvezeték szerelés Gázszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Festés, üvegezés Festés Épület bels festése Épület küls festése 52 Kiskereskedelem 52.1 Vegyes kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem 55.5 Munkahelyi és közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Középfokú oktatásban részesülk étkeztetése Egyéb munkahelyi étkeztetés Igazgatási, mveldési, oktatási, szociális, egészségügyi, sportépítmény (épületrész), rendeltetési egység bérbeadása Egyéb építmény (építményrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása 71.3 Egyéb gépkölcsönzése Irodagép, számítógép kölcsönzése Irodagép kölcsönzése Számítógép kölcsönzése Máshova nem sorolt, egyéb gép kölcsönzése Máshova nem sorolt, egyéb kölcsönzés Fogyasztási cikk kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése 10

11 Szórakozási, szabadids cikk kölcsönzése Egyéb személyis, háztartási cikk kölcsönzése Hirdetés Reklámfelület biztosítása Reklámtervezés, -készítés,-elhelyezés Egyéb hirdetési szolgáltatás Általános középfokú oktatás Általános középfokú oktatás Középfokú általános alapoktatás Középiskolai általános oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Középfokú általános alapoktatása Középiskolai általános oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakmai középfokú oktatás Felsoktatás Felsoktatás Felsszint szakmai képzés Post-secondary szakmai oktatás Akkreditált iskolarendszer felsszint szakképzés Felsfokú oktatás, képzés Fiskolai, egyetemi képzés 80.4 Felntt-, egyéb oktatás Felntt-, egyéb oktatás Felnttoktatás Szakképesítést adó képzés Egyéb képzés, betanítás Egyéb, máshova nem sorolt felntt oktatás 11

12 Egyéb oktatás Iskolán kívüli szakmai képzés Egyéb, máshova nem sorolt oktatás Egyéb sporttevékenység Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása 2.3. Az oktató-nevel munka személyi feltételei A pedagógus létszám alakulása A megszn és induló szakok és képzési fokok (szakiskolai, szakközépiskolai, technikusi, gimnáziumi) nem kis gondot jelentettek a személyi feltételek biztosításában. E sokrét változás egy állandóan cseréld tantestületet követelt volna, ha a tanárok és oktatók nem alkalmazkodnak a változó igényekhez. Évente 5-6 kolléga tanul felsoktatási intézményben, másoddiploma, új szak, egyetemi vagy pedagógiai végzettség megszerzése céljából. A szakmai elméleti felkészültség mellett nagyon jelents, hogy a megfelel módszerek alkalmazásával, a különböz képzési szint osztályokban az elvárásoknak megfelel követelményszintet állítsanak. A törzstag pedagógusok mellett nagyon jelents, hogy a szakképzésben, a szakmai elméleti és oktatásban, viszonylag magas az óraadók száma. A képzési követelményeknek megfelelen mindig az adott témában elismert és jártas, mindennapi gyakorlattal, termelési gyakorlattal rendelkez szakembereket kérünk fel. Így óraadóink: kórházi és ÁNTSZ orvosok, építipari faipari és villamos mérnökök, pedagógiai intézeti eladók, egészségügyi fiskolai tanárok. A pedagógus és a tanuló létszám változása: Az iskola oktatói gárdája stabil, végzettsége megfelel az alkalmazás törvényi elírásainak a Deákban 43 fbl 33 egyetemi végzettség, a Széchenyiben a 39 fs tantestületbl 16 f rendelkezik egyetemi diplomával A tanulólétszám alakulása a 2006/2007. tanév statisztikai adatai alapján Alapozás, szakképzés 2006/ / / /2008. Létszám /f/ Osztályok száma Széchenyi Deák Széchenyi Deák Széchenyi Deák Széchenyi Deák Tanulólétszám/Osztályok összesen ,07 Szakközépiskolai feladat ellátási h ,06 Alapozás ( évfolyam) Szakképzés nappali összesen Iskolarendszer levelez összesen ,06 Szakiskolai feladat ellátási hely ,01 Alapozás (9-10. évf.) Szakképzés összesen Iskolarendszeren kívüli szakképzés Szakiskolai levelez ,01 Beiskolázási létszámok 2007/2008. tanévre Ágazat, szak, szakma 2007/2008. Létszám (f) Egészségügyi 38 12

13 13 Faipari technikus 25 Pedagógiai 40 Asztalos 25 Kárpitos 5 Magasépít technikus 26 Épületgépész technikus 13 Elektrotechnikai technikus 12 Mszaki informatikus 26 Kmves Szobafest, mázoló és tapétázó 15 építészet Vízvezeték- és központiftés szer Gázvezeték és készülékszerel 10 Villanyszerel 10 Gépész +elektronika Az iskola képzési szerkezete az integrációt követen Az iskola képzési szerkezete az integrációt követen Deák Ferenc székhelyiskola Széchenyi István tagiskola Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés Szakiskolai képzés Szakközépiskolai képzés Humán orientáció Mszaki orientáció Faipari orientáció Építészet, gépészet, elektrotechnikai szakmacsoportokra orientáció Mszaki orientáció Szakmacsoportos alapozás - egészségügy - oktatás Érettségi vizsga szakmacsoportokra Szakmacsoportos alapozás - faipar szakmacsoportra Szakképzés - asztalos - kárpitos Szakképzés - kmves - épületburkoló - ács állványozó - szobafest, mázoló és tapétázó - vízvezeték- és központiftés szerel - gázvezeték- és készülékszerel - szellz- és klímaberendezés szerel - cshálózatszerel - villanyszerel - villamosgép- és készülékszerel Szakmacsoportos alapozás - gépészet - elektrotechnikaelektronika - informatika - építészet szakmacsoportokra Érettségi vizsga 13 Szakképzés - ápoló Szakképzés - magasépít

14 Az oktató-nevel munka tárgyi feltételei Az oktatáshoz szükséges feltételek adottak: Vannak rajztermek, ének-zene terem, számítástechnika és nyelvi termek, nyelvi labor, könyvtárak olvasóval, torna- és konditermek öltözkkel és mosdókkal, sportpályák, egészségügyi és pedagógiai demonstrációs termek, faipari- építipari- épületgépész tan- mhelyek és gépmhelyek. Mindezekhez tágas, világos folyosók, lépcsházak, zsibongók, szertárak stb. tartoznak. Az iskolai szakok jellege lehetséget ad arra, hogy különböz átalakításokat, javításokat házilag elvégezzünk az épületben és az épületen kívül. Így a karbantartási munkák költsége kisebb. Az udvar és a szabadtéri sportlétesítmények gondozásában szaktól függetlenül részt vesznek tanulóink. Az oktatáshoz szükséges szemléltet eszközök és gépek beszerzésére az utóbbi években megfelel fedezet állt rendelkezésre. A pénzeszközök nagyobb része pályázatokon nyert összeg és szakképzési támogatás. Így vált lehetvé a számítástechnikai szaktermekben a gépek folyamatos cseréje. Számítógépek kerültek a tanárikba és szertárakba, valamint több számítógépet kapott a könyvtár. Az Internet elérhetés szinte mindenütt megoldott. A gazdasági hivatal és a titkárság a nyilvántartásokat, adatrögzítéseket, számlázást, élelmezési elszámolási jegyrendszert, levelezést, oktatási dokumentumok készítését és még sok más tevékenységet a számítógépek alkalmazásával végeznek. A Széchenyi Tagiskolában évente megrendezésre kerül szakmai kiállítás segítségével szakmai tanáraink és tanulóink megismerhetik a legkorszerbb anyagokat, technológiai eljárásokat. A pályázati pénzeknek és a szakképzési támogatásnak köszönheten jelentsen javultak a szakképzési feltételek minden szakhoz kapcsolódóan. A feltételek javítását szolgálja a Széchenyi Tagiskolában átadott konferencia terem, amely alkalmas szakmai bemutatók, eladások mellett a tantestületi értekezletek megtartására is Oktatástechnikai eszközökkel való ellátottság A Deák Székhely Iskolában: a szertárak taneszközökkel való ellátottsága a jelen és az átmenet oktatási feladatainak megoldását alapjaiban lehetvé teszik. A megjelent eszköz és felszerelési jegyzék elírásai alapján azonban folyamatos fejlesztésre van szükség, melynek anyagi bázisát is biztosítani kell. - A fizika és kémia szertár vonatkozásában a jelenlegi eszközállomány állagmegóvását, a megrongálódott eszközök javítását, a hiányzó készletek pótlását kell biztosítanunk. Kémiából a tanulókísérletek nagyon vegyszerigényesek és drágák, ehhez komoly anyagi fedezet szükséges. A szakkönyvállományt is fel kell újítani, elssorban a drogokra vonatkozó szakirodalmat. - A földrajz, biológia szertár folyamatos fejlesztése az alábbi taneszközök vonatkozásában szükséges: VIDEO, térképállományok, írásvetít, mikroszkópok, csillagászati távcs, biológiai eszközök, modellek, faliképek. 14

15 15 - A pedagógiai szakra hangsúlyozott mvészeti oktatás szaktantermi felszereltsége elssorban állagmegóvást, javítást, a hiányok pótlását és folyamatos beszerzést igényel (kották, CD, szakkönyvek, albumok, anyagok). - A nyelvoktatás taneszköz ellátottsága átlagosnak mondható. Az órák többsége a nyelvi teremben folyik. Itt az újabb tankönyvekhez szükséges nyelvi kazetták, valamint az idegen nyelv szak- és szépirodalom illetve folyóirat folyamatos beszerzése szükséges a tehetséggondozás érdekében is. A CD-számítógépes nyelvoktatás lehetségét is tovább kell bvíteni. - Az egészségügyi demonstrációs termek felszereltsége megfelel. A folyamatos fejlesztés itt a beavatkozási eszközök modernizálási folyamatait kell, hogy kövesse. - A faipari tanmhely kéziszerszám és kisgép ellátottsága megfelel. A gépmhely az alapképzéshez csak asztali marógép; 1 db faipari csúcseszterga; 1 db asztalos szalagfrészgép; ; 1 db élcsiszológép; 1 db hosszlyuk fúrógép; 1 db kontakt csiszológép; 1 db elvágós lapszabó körfrészgép; 1 db vastagsági gyalugép; frészárú szárító berendezés, sorozatfúró, felsmaró, csapozó maró, hprés ezek jól kiegészítik a korábban meglév alapgépeket, melyek egyrésze nagyjavításra szorul. A speciálisabb és korszerbb technika megismertetése és elsajátítása szükségessé teszi még egy CNC vezérlés faipari megmunkáló központ beszerzését, valamint a Zala megyében szervezd Pannon Faipari Klaszter indítása kapcsán egy akkreditált mér labor kialakítását, mely lehetvé teszi azokat a méréseket melyeket a faipari termeléshez kapcsolódó hatósági mérések megkövetelnek A Széchenyi Tagiskolában A tagintézmény az átlagosnál rosszabb szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális technikai eszközökkel, szemlélteteszközökkel. A természettudományi tárgyak eszközellátottsága hiányos. Kivétel a fizika tárgy, amelyhez 2003-ban történt eszközbeszerzés. Hordozható számítógépek, kivetít projektorok, oktatástechnikai eszközök csak az informatika és a nyelvek oktatásánál segítik a korszer szemléltetés megvalósítását. Az oktatást korszer IBM kompatibilis számítógépekkel és hálózattal felszerelt számítástechnikai terem (3) segíti. Az iskola az INTERNET kapcsolatot saját erbl is kiépítette. Elektronikai szakon a hagyományos szerelfalak mellett számítógéppel regisztrált, ellenrzött mérmszerek is segítik az oktatást. Távlati feladat ezen korszer egységek számának növelése, hogy minden tanuló külön gépen tudjon dolgozni, mérni. Épületgépészeti szakon a jó kapcsolatok eredményeként a GEBERIT vállalat egy komplett bemutatótermet telepített az iskolába. Mivel a négy technikus szak, és a kapcsolódó szakmunkás szakmák az építipar teljes vertikumát átfogja, s köztudott e gazdasági ág számottev eszközigénye és anyagszükséglete, képtelenség ezek iskolai megjelenítése. Ezért szervezzük az évenkénti szakmai kiállítást, mert itt bemutathatjuk a változatos szakmai eszközöket, anyagokat és technológiákat. Eszközökkel különösen jól ellátott terület: a számítástechnika. Három jól felszerelt termünk van kisegít eszközökkel (projektor, rajzgép, színes tintasugaras nyomtató, lézer nyomtató stb.) Könyvtárak - A könyvtári állomány gyarapodását az alábbiakban foglaljuk össze. A könyvek mellett jelenleg periodikákkal és videokazettákkal is rendelkezünk. A folyamatos beszerzés biztosítása az alapvet feladat, mely komoly financiális bázist igényel, mert megnövekedett az egyes szakokhoz kapcsolódó szakirodalom mennyisége és jelentsen ntt a könyvek beszerzési ára. Tervezzük az állomány számítógépes feldolgozását. Az eszközállomány felújítása, állagmegóvása, bvítése érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan ki kívánunk használni minden anyagi feltételt biztosító lehetséget. - A Széchenyi Tagiskola könyvtári állománya 9500 egység. Az olvasó tanulók száma 400 körül alakult. A könyvtár állományának gyarapodása éves szinten kb Ft érték. Ezt az összeget egészíti ki a pályázaton nyert könyvtárfejlesztési támogatás. 3. Minségirányítási program céljai A közoktatásban - ezen belül a szakképzésben- szükségszer igény a korszer, teljesítképes tudás kialakítása. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola minségirányítási rendszere a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének folyamatos biztosítását, az iskola fenntartó és az iskolahasználók, partnerek (tanárok, diákok, szülk) iskolánkkal szembeni elvárásait hivatott szolgálni. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Minségirányítási programban fogalmazza meg küldetését, a jogszabályi követelmények és a partneri igények teljesítésére, valamint a folyamatos fejldésre irányuló elkötelezettségét. Ennek érdekében között kidolgozza, majd bevezeti és mködteti az ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minségirányítási rendszerét, amelynek a továbbiakban biztosítani kívánja fo- 15

16 16 lyamatos és eredményes mködését. Ezen rendszer kidolgozása között a Deák Ferenc Tagiskolában már megtörtént, bevezetésére a két iskola összevonása miatt nem került sor. Minségpolitikánk és minségcéljaink központjában partnereink igényei állnak. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola minség javításra irányuló elkötelezettsége a nevel-oktató munka feltételinek, eredményességének, a szervezeti folyamtoknak és kultúrának folyamatos, hosszú távú fejlesztését célozza meg annak érdekében, hogy tanulói korszer általános és szakmai mveltség birtokában képesek legyenek konstruktív, szociálisan értékes és egyénileg is eredményes életvezetésre. Iskolánk a céljait az alábbi tevékenységek megvalósításán keresztül kívánja elérni: A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola törekszik az iskolahasználók, partnerek iskolánkkal szembeni jelen és jövbeli igényeinek megismerésére, kielégítésére. Iskolánk eredményességét és pozícióját partnereink megelégedettségére alapozza, ezért a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakmunkásképz Iskola kiemelt fontosságot tulajdonít mindazon tevékenységeknek, melyek a partnerek elégedettségének fokozásához vezetnek. Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola minségpolitikájának és minségcéljainak megvalósulását hosszú távon úgy kívánja biztosítani, hogy tevékenységeit küls és bels partneri igények, és a jogszabályok figyelembevételével tervezi, fejleszti és valósítja meg. Ezzel a nem-kívánatos folyamatok, eredmények prevenciójára, korrekciójára, a hibák csökkentésére, a folyamatos fejlesztésre törekszik. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola a nevel-oktató munka eredményességének olyan folyamatos, hosszú távú biztosítását célozza meg, amely partnerei elégedettségének fokozásához vezet. Ennek érdekében, az iskola valamennyi évfolyamán kiemelt figyelmet fordít a hozzáadott pedagógiai értékre, amely azt a pedagógiai hitvallást fejezi ki, hogy az iskola nem hatalom, hanem a fejld személyiség iránt elkötelezett. Ezért az iskola alapfeladatival összhangban olyan pedagógia megvalósítására törekszik, amely figyelembe veszi a tanulók képességeit. A évfolyamon kiemelt cél a tanulási kudarcok csökkentésére, valamint felzárkóztatással az esélyegyenlség és az átjárhatóság biztosítása. A évfolyamon csoportbontásokkal, differenciálással, extracurriculummal biztosítjuk a tehetséggondozást. A szakiskola és a szakközépiskola szakképz évfolyamain az oktatási, az egészségügyi, a faipari, építészeti, gépészeti, elektronikai és informatikai szakmacsoportokra épül szakképzésben korszer ismeretnyújtást és olyan szakmakínálatot kívánunk biztosítani, amely figyelembe veszi a tanulók életcéljait, az aktuális társadalmi-gazdasági szükségleteket, a munkaerpiac igényeket, lehetséget biztosít a nemzetközi munkavégzésre való bekapcsolódásra, és alapul szolgálhat egy magasabb szint szakmai ismeretrendszer megszerzéséhez. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola a folyamatos fejldés és a partneri elégedettség alappilléreinek tekinti: az önmagát szakmailag, pedagógiailag fejleszt pedagógust és tanárközösséget, a szervezeti folyamatok és kultúra folyamatos fejlesztését, valamint a tanulók életkori sajátosságainak megfelel, aktív tevékenységekre épül módszerek, stratégiák, modern oktatástechnikai eszközök alkalmazásának terén való folyamatos elrelépését. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola minségirányítási rendszerének mködtetésével elért eredményeinek megrzését és eredményei folyamatos emelését kívánja hosszútávon biztosítani, abból a célból, hogy lehetségeinek határain belül folyamatosan javuljon a nevel-oktató munka, a szervezeti folyamatok és kultúra színvonala, és közelítsen az iskolával szemben támasztott társadalmi, partneri szükségletek megelégedettséget eredményez kielégítéséhez A szülk elvárásai Felméréseink, beszélgetéseink alapján a szülk elssorban azt várják iskolánktól, hogy készítse fel gyermekeiket a szakmunkás érettségi, képesít vizsgára és a továbbtanulásra. Nyújtson korszer általános és szakmai mveltséget. A képzési profiloknak megfelel programok közül olyanokat kínáljon, melyekkel a munkaerpiacra gyerekeik reális eséllyel indulhatnak. Igénylik, hogy olyan jellem és akarati tulajdonságokat fejleszszünk a tanulóknál, melyek az udvarias, humánus magatartáshoz és a munkavégzéshez szükségesek. Többségük szükségesnek tartja az átjárhatóságot és a differenciálás érvényesítését. Nagyra értékelik az iskola gyermekközpontú légkörét, mely az élettervek megvalósításának lehetsége mellett befolyásolja iskolaválasztásukat. Igénylik a kapcsolattartást, tájékoztatást és szeretnék, ha az iskola lehetségeihez mérten továbbra is figyelemmel lenne anyagi természet gondjaikra A tanárok elvárásai Az iskola tanárai értékként vallják, hogy a demokratikus, humanisztikus nevel-diák viszony és bánásmód személyiséget gazdagító, az önismeret-önértékelés kultúráját, az egyéniség alkotó képességét fejleszt tö- 16

17 17 rekvés, mely nélkülözhetetlen egy olyan életvezetés kialakításához, mely szociálisan értékes és egyénileg is eredményes. A pedagógiai munkában meghatározónak tekintik : - nyíltság, tördés, kölcsönös függés - minden tanuló emberi és egyéni távlataival való tördés - A fizikai, szellemi, morális fejldés egyenértéksége - korszer, teljesítményképes tudás kialakítása, mind az alapozó, mind az orientáló, mind a szakképzési évfolyamokon, ennek érdekében tevékenység és öntevékenység központúság. (kötelez és a választható tárgyakkal, valamint az extracurriculummal) - minél több tanuló eljuttatása az érettségiig és a szakmunkásvizsgáig, igény szerint a továbbtanulásig (lemorzsolódás, bukások számának csökkentése korrepetálással, felzárkóztatással, tehetséggondozás differenciálással, extracurriculum). Az iskolai munka eredményességének statisztikai elemzése révén egyértelm, hogy a testület egy megkezdett folyamatot kíván megersíteni. Szeretnének igényes munkát végezni, önképzéssel ennek feltételeit megteremteni A fenntartó elvárásai A fenntartó részérl általánosan megfogalmazott feladatok, elvárások az oktatási intézményekkel kapcsolatban: - korszerség, elve (tudásban, készültségben, tartalomban, mködésben, bánásmódban, eszközökben, technikában, stb.) - demokratikus mködés elve; - a gyermek fejldési esélyeinek biztosítása, az esélyegyenlségnek az elve (a differenciált pedagógiai módszerek lehetségeivel; - az átjárhatóság elve (intézményen belül, intézmények, intézménytípusok között), - a nevelési-, pedagógiai (mködési) programok és az aktuális munkatervnek alárendelt szakmai önállóság elve; - az ideológiai semlegesség elve, - a gyermek alapvet szükségletei biztosításának elve, - az állandóság lehetséges rzésével a tudatos, érdekegyeztetett, jövt formáló változtatásokra való készenlét elve, - az intézményrendszer küls stabilizálásának elve (a bels szerkezet, a funkciók arányainak rugalmas illeszkedése mellett), - a városi közoktatás-politikához illeszkedés elve - az intézményi helyzetelemzés és pedagógiai-mveldési programkészítés, az elfogadott programoknak megfelel mködés kötelezettségének elve, - nevelési-, pedagógiai-, mveldési programban vállalt, kínált tudás, színvonal, értékközvetítés megismerhetségének-megszerezhetségének ( a lehetség biztosításának) elve Az intézmény minségcéljai Célunk a korszer, alkalmazható, flexibilis tudás kialakítása. Oktató-nevel tevékenységünk során folyamatosan törekszünk pedagógiai munkánk eredményességének, hatékonyságának fenntartására illetve javítására. Intézményünk célja, hogy minél alaposabban megismerje az iskolafenntartó, az iskolahasználók és partnereink igényeit és elvárásait, és azoknak a lehet legjobban megfeleljen. 17

18 18 Küls és bels partnereink elégedettségének figyelembevételével tervezzük, fejlesztjük és megvalósítjuk a nemkívánatos folyamatok korrekcióját és az intézményi mködésre vonatkozó megelzhelyesbít tevékenységeket. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos, jogszer és eredményes mködés iránt. El kívánjuk érni, hogy tanulóink a korszer általános és szakmai mveltség birtokában képesek legyenek konstruktív, szociálisan értékes és egyénileg is eredményes életvezetésre. Az integrált intézményen belül meg kívánjuk ersíteni a tagintézmények saját arculatát: a Deák Ferenc Tagiskolában a humán szolgáltatáshoz kapcsolódó képzést, a Széchenyi István Tagiskolában a mszaki területekre irányuló képzést. A minség javítására irányuló elkötelezettségünk záloga a szervezeti folyamatok és kultúra folyamatos, hosszú távú fejlesztése. Oktató-nevel munkánk eredményessége nyomán partnereink elégedettek lesznek az intézmény mködésével. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók képességeinek-adottságainak megismerésére, a tanulási kudarcok csökkentésére, a lemaradók felzárkóztatására és a tehetségek fejélesztésére. E tevékenységünk eredményeképpen biztosítjuk tanulóinknak az esélyegyenlséget és az iskolarendszeren belüli átjárhatóságot. Szakiskolai és szakközépiskolai évfolyamainkon olyan szakmakínálatot és korszer elméleti- ismereteket kívánunk nyújtani, amelyek az aktuális társadalmi-gazdasági szükségletek, munkaerpiaci igények mellett a tanulók életcéljait is figyelembe veszik, képessé téve ket az élethosszig tartó tanulásra. Az intézmények összevonása miatt megszakadt ISO 9001 szabvány szerinti minségirányítási rendszer kiépítését és auditálását, majd mködtetését rövid idn belül meg kívánjuk valósítani. 4. A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakmunkásképz Iskola nevelési programja 4.1. Az iskolában folyó nevel-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Célkitzésünk Iskolánknak az alapító okirat értelmében az alap és általános mveltség, valamint az els illetve második szakképesítés megszerzésének lehetségét kell biztosítania. Az iskola fenntartója ezt várja el tlünk. Mindezt egy emberközpontú, humánus légkör, demokratikus iskolában kívánjuk megvalósítani, amelyben diák és tanár egyaránt kibontakoztathatja alkotó képességeit. Feltétlenül célul kell kitznünk az iskolahasználók, elssorban a szülk elvárásainak való megfelelést. Felméréseink, beszélgetéseink alapján a szülk fleg azt várják iskolánktól, hogy készítse fel gyermekeiket az érettségi-, illetve a szakmai vizsgára és a továbbtanulásra. Nyújtson korszer általános és szakmai mveltséget. A képzési profiloknak megfelel programok közül olyanokat kínáljon, melyekkel gyerekeik reális eséllyel indulhatnak a munkaerpiacra. Igénylik, hogy olyan jellem és akarati tulajdonságokat fejlesszünk a tanulóknál, melyek az udvarias, humánus magatartáshoz és a munkavégzéshez szükségesek. Többségük szükségesnek tartja az átjárhatóságot és a differenciálás érvényesítését. Nagyra értékelik az iskola gyermekközpontú légkörét, mely az élettervek megvalósításának lehetsége mellett befolyásolja iskolaválasztásukat. Igénylik a kapcsolattartást, tájékoztatást és szeretnék, ha az iskola lehetségeihez mérten továbbra is figyelemmel lenne anyagi természet gondjaikra. 18

19 19 Célkitzéseink megvalósításához vezet els lépés pedagógiai alapelveink rögzítése, feladataink számbavétele, a végrehajtáshoz felhasználható eszközök és eljárások megnevezése Az iskolában folyó nevel-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai - Valljuk az iskola nem hatalom, hanem a fejld személyiség iránti kötelezettség, ezért megadjuk a fejldés esélyét minden tanulónak. A humánus légkör azt is jelenti, hogy az egyes tanulók a nekik megfelel nevelésben, ennek keretén belül a nekik megfelel tanulásban vehetnek részt. Az iskola alapfeladataival összhangban olyan pedagógiát kívánunk, mely figyelembe veszi a tanuló képességét, a teljesítménye alapján biztosítja az átjárhatóságot, a felzárkóztatás révén az esélyegyenlséget, csoportbontásokkal, differenciálással és az extracurriculummal a tehetség kibontakoztatását. - Vállaljuk a konstruktív életvezetés képességeinek kialakítását, olyan életvitelre nevelést, mely szociálisan értékes, de egyénileg is eredményes. Ez egyrészt közösségfejleszt, de az egyén fejldését is elsegíti. Tanulóinkat humanista értékeket követ, a demokrácia adta jogokat ismer, azokkal élni tudó emberekké kívánjuk nevelni, akik rendelkeznek önismerettel, önálló választóképességgel, kritikai gondolkodással, mások iránti toleranciával, az együttmködés és a konfliktuskezelés képességével. Mindezt nemcsak a tananyagon keresztül, hanem az iskola egész légkörével próbáljuk közvetíteni. - A konstruktív életvezetéshez szükségesnek tartjuk a versenyszellem az érvényesülés, mint érték közvetítését a szuverenitás - közösség alternatíváról vallott felfogásunkkal összhangban. A versenynek az együttmköd csoport érték - és normarendjéhez igazodó, a másik jogait nem sért, nem korlátozó formáját tartjuk elfogadhatónak. Mindezt a tehetséggondozás keretében kívánjuk határozottabban megvalósítani. Tudatosan csökkenteni akarjuk a tanulókat ér kudarcok számát, a gyengébb képesség tanulók számára beindításra kerül évfolyammal. Az elért jó eredmények hangsúlyozásán, a pozitív értékelésen, a siker elismerésén keresztül kívánjuk tanulóinkat kitartó, eredményes, jó munkavégzésre megnyerni. Ugyanakkor ráneveljük tanulóinkat az olykor jelentkez kudarcok elviselésére az okok vizsgálatával és a kudarchoz vezet út elemzésével. - A konstruktív életvezetéssel összefüggésben vállaljuk a korszerség és a változásokra felkészítés elvét. Tanulóinknak majd egy dinamikus, gyorsan változó, sokféle problémahelyzetet, választási és döntési lehetségek, kényszerek sokaságát nyújtó életszituációban kell helytállniuk. Ezért korszer alap, általános és szakmai mveltséget kívánunk nyújtani. Az alapozó és a szakképzésben egyaránt fontos szerepet szánunk az idegen nyelv tanulásának és az informatikának, hiszen e nélkül nem képzelhet a nemzetközi munkavégzésbe való bekapcsolódás és a szakirodalom tanulmányozásának lehetsége. - Az iskolai dokumentumok használata során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási esélyegyenlség. - A dokumentumokban azonosíthatók a NAT-ban kiemelt kompetenciák, a bennük foglaltak alkalmasak azok fejlesztésére; o azonosítható az általuk követett szaktudományi és tantárgypedagógiai paradigma, illetve mveltségkép; o -segítik a differenciált tanulást, a sajátos nevelési igény tanulói csoportok fejlesztését; o - kellen nyitottak a továbbfejlesztésre, az adaptív felhasználásra. - Az iskolai nevelés-oktatás közös értékeit hangsúlyozzuk és alkalmazzuk tanítási óráinkon: o Emberi jogok, o Nemzeti és etnikai kisebbségi jogok, o A nemek közötti egyenlség, o Lelkiismereti szabadság, o Az alapvet közösségek /család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség / együttmködésének kibontakoztatása o A szolidaritás és a tolerancia értékei alapján szervezdnek a tanítási-tanulási folyamatok o Esélyegyenlség megvalósulása. o Más népek történetének, hagyományainak, kultúrájának, szokásainak megismerése - Ma is idszernek tartjuk Comenius,,Tudni, Tenni, Beszélni" célkitzését. Valljuk, hogy tárgyi tudás csak akkor válik konvertálhatóvá, ha birtokosa megfelel kommunikációs készséggel rendelkezik. Ezért ezt a készséget minden mveltségtartalom közvetítésénél fejleszteni kívánjuk. - Vállaljuk az iskola nyitottságát abban az értelemben is, hogy nem zárkózunk el más kultúrák, civil és társadalmi szervezetek, közintézmények, hazai külföldi oktatási intézmények eltt. Olyan patrióta szemléletet és magatartást kívánunk kialakítani, mely nyitott különböz kultúrák elfogadására. 19

20 20 Természetesnek tartjuk, hogy iskolánk kiscsoportjai (osztályközösségek, érdekldési körök stb.) alapelveinkkel összhangban megfogalmazzanak saját tevékenységükre jellemz többletcélokat. - A humánus légkör az egészség és az élet értékként való tiszteletét is jelenti. Az alapozó és valamennyi szakképzési évfolyamon fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, mely nemcsak a betegségek, a szenvedélybetegségek prevenciójára, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére, a harmonikus élet értékként való tiszteletére irányul. Ezért tanulóinkat felkészíteni kívánjuk az életmódjukra vonatkozó helyes döntéshozatal képességére, az egészséges életvitel kialakítására. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód igényének kialakítását, mind a tananyag nyújtotta keretekben, mind az extracurriculumban. Arra törekszünk, hogy tanulóinkat jellemezze a másság elfogadása, a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti segítkész, elfogadó magatartás. - Mint szakképz iskola, kiemelten fontosnak tartjuk annak tudatosítását, hogy az egyoldalú technológiai szemlélet mára saját lételemeink katasztrofális következményekkel járó pusztulásához vezet. Olyan szemléletet és ismereteket kívánunk közvetíteni, melynek birtokában tanulóink képesek a technológiai tudást az ökológiai szempontoknak alárendelni, illetve azok szolgálatába állítani. - Az ismeretszerzést, tanulást, készség és képességfejlesztést, érték és normaközvetítést a tanulók életkori sajátosságainak megfelel aktív tevékenységre épül pedagógiai módszerekkel, modern oktatástechnikai eljárásokkal tartjuk hatékonynak. Ennek érdekében ki kívánunk használni mindenfajta, e célra irányuló, anyagi feltételt biztosító lehetséget. - Valljuk, hogy a pedagógiai programunk megvalósításának egyik alappillére az önmagát szakmailag, pedagógiailag fejleszt pedagógusegyéniség, tanárközösség. - A középiskolai oktatás záró szakaszában úgy szervezzük az oktatást, olyan programválasztékot ajánlunk, amely illeszkedik a tanulók pályaválasztási szándékaihoz, illetve a felsoktatás, a szakoktatás és a munkaerpiac igényeihez. Ezen belül biztosítjuk a Zala megyei és Zalaegerszeg városi fejlesztési tervnek megfelelen a faipari kétszint képzést. - Keressük a kapcsolatot a felsoktatási intézményekkel, szakok indítása érdelében egészségügyi, pedagógiai, faipari, gépészmérnök, építmérnök, villamosmérnök és informatika szakon. - Célunk olyan fiatalok kibocsátása az iskolából, akik igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amely alapul szolgálhat egy magasabb szint ismeretrendszer megszerzéséhez, melynek alapja a bels kényszerbl fakadó önképzés igénye Az iskolai nevelés-oktatás alapvet céljai 1. A kulcskompetenciák fejlesztése A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejldéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékeldik az egyéni tanulási kompetenciák fejlesztése, mert az emberi cselekvképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 1.A Anyanyelvi kommunikáció Fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezése és értelmezése, Helyes és kreatív nyelvhasználat Hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás Megfelel szókincs, nyelvi funkciók ismerete. 1.B Idegen nyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhet Az egyén nyelvtudásának szintje / hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség / Szókincs, funkcionális nyelvtan, szóbeli interakció fbb típusainak ismerete 1.C Matematikai kompetencia Matematikai gondolkodás fejlesztése és alkalmazásának képessége Matematikai modellek alkalmazása /képletek, struktúrák, grafikonok, táblázatok / Pozitív attitd az igazság tisztelete, a dolgok logikus okának keresése 1.D Természettudományos kompetencia Természeti világ alapelveinek, a tudományos fogalmaknak, módszereknek az ismerete Technológiai folyamatok ismerete Mszaki kompetencia /emberi tevékenység okozta változások megértése, a fenntartható fejldés közösségi felelssége / 20

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma V.8.44. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tankerület megnevezése: KLIK Miskolci Tankerülete OM azonosító: 0931 Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben