TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 Eljárási Utasítás az építési termékek tanúsítására a 305/2011/EU rendelet szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 Eljárási Utasítás az építési termékek tanúsítására a 305/2011/EU rendelet szerint"

Átírás

1 TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 Eljárási Utasítás az építési termékek Kidolgozta: Dr. Tompai Zoltán Dátum: Aláírás: Ellen rizte: Soós Zsolt Dátum: Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly Dátum: Aláírás: 11-EU-03 Rev.08/ /17

2 Tartalomjegyzék 1. A megfelel ség igazolással kapcsolatos fogalmak, el írások és érvényességi terület Fogalommeghatározások El írások, érvényességi terület A teljesítmény igazolására vonatkozó követelmények Általános követelmények Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány kiadása a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.1 és 1.2 pontjában meghatározott értékelési és ellen rzési módszer szerint (1 és 1+) Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.3 pontjában meghatározott értékelési és ellen rzési módszer szerint (2+) A CE jelölés alkalmazása A m szaki specifikációknak való megfelelés igazolása A teljesítmény-állandóság igazolásának módszerei A Termék teljesítmény-állandósága ellen rzésének és értékelésének igazolási módozatai (1) és (1+) módozat els lehet ség ( Termék teljesítmény-állandósági tanúsítvány ) (2+) módozat második lehet ség ( TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (3) módozat - harmadik lehet ség (4) módozat - negyedik lehet ség A teljesítmény-állandóság igazolási eljárás folyamata Kérelmezés, ajánlatadás és szerz déskötés Terméktanúsítás (Teljesítmény-állandóság igazolása 1 és 1+ módozat szerint a 305/2011/EU V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján) Üzemi gyártásellen rzés tanúsítása (Üzemi gyártásellen rzés igazolása a 2+ módozat szerint a 305/2011/EU V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján) A tanúsítvány kiadása, érvényben maradása, nyilvántartása és közzététele A kérelmez jogai és kötelezettségei Termék els típusvizsgálata (NAT akkreditálás szerint) Acél és alumíniumszerkezet gyártók ellen rzése és tanúsítása az EN szabvány szerint Els típusvizsgálat Kapcsolódó dokumentumok EU-03 Rev.08/ /17

3 1. A teljesítmény-állandóság igazolásával kapcsolatos fogalmak, el írások és érvényességi terület 1.1. Fogalommeghatározások Az építési termékek teljesítmény-állandóságának ellen rzését és értékelését a TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. (TAM CERT TH) mint m szaki értékelést végz szerv az Európai Közösségek Tanácsának 305/2011/EU rendelete, az úgynevezett Építési Termék Rendelet el írásai alapján végzi. Az építési termékek beépítésér l a többször módosított évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény) 41. -a rendelkezik: Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak a külön jogszabályban meghatározott megfelel ség-igazolással lehet forgalomba hozni, megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni A végrehajtásról az építési termékek m szaki követelményeinek, megfelel ség igazolásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól július 1-t l kizárólagosan a 305/2011/EU számú rendelet rendelkezik. Fogalommeghatározások Építési termék: (a továbbiakban: termék): bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak el és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvet követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét; Építési termékek alkalmazása: Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak teljesítményállandósági tanúsítvánnyal, teljesítménynyilatkozattal rendelkez, építési célra alkalmas, teljesítményét nem változtató építési terméket szabad Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott szaki specifikáció van. Építési célra akkor alkalmas a termék, ha o a gyártó utasításainak és az építészeti-m szaki terveknek megfelel, szakszer beépítést követ en, o a termék teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetésszer használat és el írt karbantartás mellett, o az építmény - amelybe a termék beépítésre kerül - kielégíti az alapvet követelményeket és az alapvet jellemz it nem változtatja. Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvet jellemz ire vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye. 11-EU-03 Rev.08/ /17

4 Jóváhagyott m szaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett m szaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó m szaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék teljesítmény-állandóságának ellen rzési és értékelési módozatait is. A megfelel ségi igazolási eljárás alapját a következ jóváhagyott m szaki specifikációk képezik a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány, b) Európai M szaki Értékelés (korábban Európai M szaki Engedély) c) Nemzeti M szaki Értékelés (korábban Épít ipari M szaki Engedély) Szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója. Kérelmez : a gyártó szervezet, amely közvetlenül vagy meghatalmazott képvisel je útján kéri (a kijelölt / bejelentett szervezett l) a megfelel ség-értékelési eljárás lefolytatását. Meghatalmazott: a gyártó lehet az EU területén belül vagy kívül. A gyártó mindkét esetben megbízhat egy természetes vagy jogi személyt, hogy az nevében meghatalmazottként lépjen fel. a) A meghatalmazott képvisel nek az EU területén székhellyel kell rendelkeznie. b) A meghatalmazottat kizárólag a gyártó nevezi ki, és az EU illetékes hatóságai a gyártó helyett fordulhatnak a meghatalmazotthoz is, de a gyártó minden tekintetben felel s marad azon intézkedésekért, amelyeket a meghatalmazott az nevében végez. c) A gyártónak írásban kell a meghatalmazottat megbízni, és ebben egyértelm en rögzítenie kell azokat a felel sségeket, amelyeket a meghatalmazott a gyártótól átvállal, és egyértelm vé kell tenni a meghatalmazott jogosultságának határait. d) Azok a kötelezettségek, amelyek a meghatalmazottra átruházhatók, adminisztratív jelleg ek. Import r (a forgalomba hozatalért felel s képvisel ): Az EU területén székhellyel rendelkez természetes vagy jogi személy, aki egy terméket egy harmadik országból az EU területén forgalomba hoz. Ha a gyártó nem az EU területén van, és nem rendelkezik meghatalmazottal az EU területén, akkor az import r kötelessége, hogy a piac-felügyeleti hatóságokat ellássa a szükséges információkkal a termékkel kapcsolatban. (Szállítói megfelel ségi nyilatkozat és a kiállítását megalapozó dokumentumok.) Ezért az import rnek a gyártótól írásos garanciát kell kapnia arra nézve, hogy a szükséges dokumentumokat megkapja, a és a hatóságok részére hozzáférhet vé teheti. 11-EU-03 Rev.08/ /17

5 Felhasználó: aki a terméket betervezi, beszerzi, beépíti, illetve felhasználja; Épít ipari m szaki engedély (ÉME): Magyarországon korábban alkalmazott, kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott m szaki specifikáció hiányában - kiadott szaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó m szaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható m szaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelel ség igazolási módozatait is július 1-t l megsz nik; Nemzeti M szaki Értékelés: július 1-t l kiadható m szaki el írás, amely a sorozatban gyártott építési termékre vonatkozó más m szaki el írás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma. Szintek, osztályok, vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvet jellemz ket, továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellen rzésére szolgáló rendszert; Honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelel en honosítottak, és nemzeti szabványként közzétettek; szaki Értékelést Végz Szerv: Európai vagy Nemzeti M szaki Értékelés kidolgozására és kiadására feljogosított szervezet; Kijelölt vizsgáló, ellen rz és tanúsító szervezet: a termékek megfelel ségének, teljesítményállandóságának vizsgálatára, ellen rzésére és miniszter által külön jogszabályokban foglaltaknak megfelel en kijelölt szervezet; Termék Teljesítmény-állandósági Igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve m szaki megoldás megfelel a rá vonatkozó m szaki specifikációkban foglalt követelményeknek, teljesítményosztályoknak vagy küszöbszinteknek; Teljesítmény-állandóság ellen rzésének és értékelésének módozatai: minden egyes termék, vagy termékcsalád esetében azon módszerek el írása, amelyek betartásával a teljesítmény-állandóság igazolási eljárás megvalósítható. Ezek a TAM CERT TH esetében: - a termék els típusvizsgálata, - az üzem és az üzemi gyártásellen rzés vizsgálata, - az üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálata, - az üzemi gyártásellen rzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása, 11-EU-03 Rev.08/ /17

6 - a m szaki el írások által meghatározott követelmények szerint az el állítás helyszínén, a kereskedelmi forgalomban, a felhasználás helyszínén vett minták szúrópróbaszer vizsgálata, Üzemi gyártásellen rzési tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelel ségi igazolás, az üzemi gyártásellen rzés megfelel ségének tanúsítására El írások, érvényességi terület A konkrét el írásokat magyar bels követelmények és európai szabványok rögzítik. Felsorolásuk az alábbi: Magas biztonsági követelmény felhasználásra alkalmazott adalékanyagok EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 12620:2002+A1:2008 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13139:2002 anyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repül terek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz anyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz anyaghalmazok m tárgyakban és útépítésben használt köt anyag nélküli és hidraulikus köt anyagú anyagokhoz anyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz EN 13139:2002/AC:2004 EN :2003 Vízépítési termésk. 1. rész: M szaki el írás EN :2002/AC:2004 EN 13450:2002 anyaghalmazok vasúti ágyazathoz EN 13450:2002/AC:2004 EN :2002 EN :2002/AC:2004 Könny k anyaghalmazok. 1. rész: Könny k anyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz Aszfaltkeverékek EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 Aszfaltbeton Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez Lágyaszfalt Érdesített homokaszfalt Zúzalékvázas masztixaszfalt Öntött aszfalt 11-EU-03 Rev.08/ /17

7 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 Porózus aszfalt Visszanyert aszfalt El regyártott betonelemek (MSZ EN 206-1:2002, MSZ EN :2004) - El regyártott vasbeton kerethíd elemek, EME:22/2007 (1,50/1,50-3m vasúti keretelem VHK-44 ) - El regyártott vasbeton vasúti peronszegély elemek, EME:55/2007 EU L55 típusú vasbeton vasúti peronelem Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése MSZ EN :2009+A1:2012 MSZ EN :2008+A1:2011 MSZ EN :2008 Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Szerkezeti elemek megfelel ségértékelésének követelményei Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 2. rész: Acélszerkezetek m szaki követelményei Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 3. rész: Alumíniumszerkezetek m szaki követelményei Tevékenység: üzemi gyártásellen rzés, vizsgálat és tanúsítás a fenti táblázatokban megadott termékek szállítói részére tanúsítás és ellen rzés, üzem és üzemi gyártásellen rzés (FPC) alapvizsgálata, gyártásellen rzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása vizsgálatok végzése 2. A teljesítmény illetve a teljesítmény-állandóság igazolására vonatkozó követelmények 2.1 Általános követelmények A szállító feladata a termékre el írt termék teljesítmény-állandóság igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás eredményeként kiállított igazolásnak (termék teljesítmény-állandósági tanúsítvány illetve teljesítménynyilatkozat) a termékhez való csatolása. A teljesítmény-állandóság ellen rzési és értékelési eljárást a termékre vonatkozó jóváhagyott m szaki specifikáció vagy a megrendel határozza meg. Az eljárásban vizsgálatokkal és bizonyítási eljárásokkal kell megállapítani, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó m szaki specifikáció el írásainak. A szállító köteles meghatározni az adott termékeknél, termékcsoportoknál alkalmazandó teljesítmény-állandóság igazolási módozatot, amennyiben a m szaki specifikáció erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást. A szállító a teljesítmény-állandóság 11-EU-03 Rev.08/ /17

8 igazolási módozatot a saját termékvizsgálati felkészültsége, valamint a termékszabvány figyelembevételével állapítja meg. Építési termék egyedi (nem sorozat) gyártása esetén elegend teljesítménynyilatkozatban a termék egyedi m szaki specifikációjának való megfelel séget igazolni. A teljesítmény-állandósági igazolást illetve a teljesítménynyilatkozatot az igazolás kiállítója, illetve a szállító köteles azok kiállítását követ en 10 évig meg rizni. (Az építési termék szállítóján kívül önálló teljesítménynyilatkozatot kell adnia annak is, aki az építési termék forgalmazása vagy felhasználása során annak jellemz it a szállítótól történ átvétel után megváltoztatta, vagy a rendeltetés szerinti alkalmazástól eltér. 2.2 Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány kiadása a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.1 és 1.2 pontjában meghatározott értékelési és ellen rzési módszer szerint (1 és 1+) Kijelölt tanúsító szervezet által kiállított Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvánnyal kell igazolni a termék teljesítményét illetve teljesítmény-állandóságát, ha a termékre vonatkozó m szaki specifikáció az 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.1 és 1.2 pontjában szerepl (1) vagy (1+) értékelési és ellen rzési módozat alkalmazását írja el. A szállító a Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány alapján Teljesítménynyilatkozatot állít ki. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelet III. mellékletében meghatározott információkat kell tartalmaznia. Amennyiben a termékre vonatkozóan nincs Magyarországon kijelölt tanúsító szervezet, a 10. (1) bekezdés hatálya alá tartozó termékek esetében is a szállító által kiállított teljesítménynyilatkozattal kell igazolni a termék megfelel ségét Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.3 pontjában meghatározott értékelési és ellen rzési módszer szerint (2+) A szállító által kiállított teljesítménynyilatkozattal kell igazolni a termék teljesítményét illetve teljesítmény-állandóságát, ha a termékre vonatkozó m szaki specifikáció a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.3 pontjában szerepl értékelési és ellen rzési módozat (2+) alkalmazását írja el. 2.4 A CE jelölés alkalmazása A terméket a Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány illetve Teljesítménynyilatkozat mellett a szállítónak CE jelöléssel kell ellátnia. A jelölésen kívül fel kell tüntetni o a gyártó nevét vagy azonosító jelét, 11-EU-03 Rev.08/ /17

9 o azokat a gyártási (típus) számokat, amelyek a termék azonosíthatóságát lehet vé teszik, o a gyártási év utolsó két számjegyét, o az ellen rz szervezet azonosító jelét, o a teljesítmény-állandósági tanúsítvány vagy teljesítménynyilatkozat számát. 3. A m szaki specifikációknak való megfelelés igazolása 3.1. A teljesítmény-állandóság igazolásának módszerei A m szaki specifikációknak való megfelel ség igazolásához szükséges eljárások meghatározásakor a következ teljesítmény-állandóság értékelési és ellen rzési módszereket kell alkalmazni. Az egyes esetekben alkalmazandó módszereket a termékre vagy termékcsoportra vonatkozó követelmények alapján kell meghatározni. a) A termék típusvizsgálata tanúsító szervezet által; A gyártóüzemben vett minták vizsgálata egy tanúsító szervezet által el írt vizsgálati terv alapján; (11-EU-03) b) Üzemi gyártásellen rzés; Az üzem és a gyártásellen rzés alapvizsgálata egy tanúsító szervezet által; A gyártásellen rzés folyamatos felügyelete és értékelése egy tanúsító szervezet által. (11-EU-02) c) Az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszer vizsgálata egy tanúsító szervezet által; A szállításra kész vagy már leszállított tételb l vett minták vizsgálata a gyártó vagy egy tanúsító szervezet által; (11-EU-03) A gyártásellen rzés a gyártó által végzett állandó bels gyártásfelügyeletet jelent. A gyártó által alkalmazott valamennyi követelményt és el írást írásban kell rögzíteni, rendszerezett szabályok és eljárások formájában. A gyártás-ellen rzési dokumentációnak lehet vé kell tennie a teljesítmény-állandóság biztosítását, valamint annak ellen rizhet ségét, hogy a termék teljesíti-e az el írt alapvet termékjellemz ket, és hogy a gyártás-ellen rzési rendszer hatékonyan m ködik-e A Termék teljesítmény-állandósága ellen rzésének és értékelésének igazolási rendszerei Els sorban a következ teljesítmény-állandósági értékelési és ellen rzési rendszereket kell alkalmazni: 11-EU-03 Rev.08/ /17

10 3.2.1 (1) és (1+) rendszer ( Termék teljesítmény-állandósági tanúsítvány ) TAM CERT TH által kiállított Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján. A termék teljesítmény-állandóságának igazolása a TAM CERT TH tanúsító szervezet által az alábbiak alapján: a) A gyártó feladatai: 1. gyártásellen rzés; 2. az üzemben vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálata az el írt vizsgálati terv szerint. b) A TAM CERT TH feladatai: 3. a termék els típusvizsgálata (szabályozás és kapcsolódó eljárások: 11-EU- 06 K anyaghalmazok, 11-EU-07 Aszfaltkeverékek, 11-EU-08 Betonelemek, 11-EU-14 Acél- és alumíniumszerkezetek) 4. az üzem és a gyártásellen rzés alapvizsgálata (szabályozás és kapcsolódó eljárások: 11-EU-02) 5. a gyártásellen rzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása (szabályozás és kapcsolódó eljárások: 11-EU-02, 11-EU-05, 11-EU-15) 6. az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszer vizsgálata. (1+) (szabályozás és kapcsolódó eljárások: 11-EU-02, 11-EU-09, 11-EU-10, 11-EU-11, 11-EU-12, 11-EU-14) (2+) rendszer ( TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A szállító az alábbiak alapján adhatja ki a teljesítménynyilatkozatot: a) A gyártó feladatai 1. a termék els típusvizsgálata 2. gyártásellen rzés 3. az üzemben vett minták vizsgálata az el írt vizsgálati terv szerint. (2+) b) A TAM CERT TH feladatai: 4. az üzemi gyártásellen rzés tanúsítása az alábbiak alapján o az üzem és a gyártásellen rzés alapvizsgálata (11-EU-02) o a gyártásellen rzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása. (2+) 11-EU-03 Rev.08/ /17

11 3.2.3 (3) rendszer 1. a termék els típusvizsgálata egy kijelölt vizsgáló laboratórium által; a) A gyártó feladatai 2. üzemi gyártásellen rzés (FPC) a gyártó által. b) A TAM CERT TH feladatai: Ebben a módozatban a tanúsító szervezetnek nincs feladata (4) rendszer a) A gyártó feladatai 1. a termék els típusvizsgálata a gyártó által; 2. üzemi gyártásellen rzés (FPC) a gyártó által. b) A TAM CERT TH feladatai: Ebben a módozatban a tanúsító szervezetnek nincs feladata 4. A teljesítmény-állandóság igazolási eljárás folyamata 4.1. Kérelmezés, ajánlatadás és szerz déskötés A TAM CERT TH-nél a teljesítmény-állandóság igazolását kérelmezés (megbízás) benyújtásával kell kezdeményezni. A szükséges tudnivalók megismerését (a tanúsító szervezet hatályos szabályait és feltételeit) a TAM CERT TH. minden érdekl számára biztosítja. A kérelmezésben egyértelm en meg kell határozni: a) a megbízóra és a gyártóra vonatkozó adatokat, b) a teljesítmény-állandóság igazolásának tárgyát, c) a termék m szaki specifikáció szerinti megnevezését, d) a teljesítmény-állandóság ellen rzésének és értékelésének igazolási rendszerét, e) az(oka)t a jóváhagyott m szaki specifikáció(ka)t, amely(ek) alapján a teljesítmény-állandóság igazolását kérik. A kérelmet rendszeresített formanyomtatvány (ld. teljesítmény-állandóság igazolási egységcsomag) felhasználásával, egy eredeti példányban kell benyújtani. A kérelmekre érkeztetés és szignálás után szükség szerint kiegészít adatok bekérésével a tanúsító hely vezet je visszaigazolást küld. A TAM CERT TH megbízást csak szakmai okból (pl. a kért feladatra a kijelölés vagy a bejelentés nem vonatkozik) vagy irreális határid re való teljesítési igény esetén kell indokoltság alapján utasít vissza. A kérelem alapján a TAM CERT TH a szükséges kiegészít adatok bekérése és bels egyeztetések után ajánlatot küld a megbízónak. A TAM CERT TH. az ajánlatához munkatervet ill vizsgálati tervet dolgoz ki, majd a tanúsító hely vezet je szer- 11-EU-03 Rev.08/ /17

12 déstervezetet készít, és ennek részeként csatolja az elfogadott ajánlat szerinti munkatervet / vizsgálati tervet. Tanúsítással kapcsolatos szerz désekhez csatolni kell az Általános Szerz dési Feltételeket A szerz dés a megbízó aláírásával, a visszaküldött példányok érkeztetésének napján jön létre. Kapcsolódó dokumentumok: - TT Kérelem - TT M1 Kérelem melléklete 4.2. Terméktanúsítás (Teljesítmény-állandóság igazolása 1 és 1+ módozat szerint a 305/2011/EU V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján) A terméktanúsítás feltétele, hogy a gyártó szervezet üzemi gyártásellen rzési rendszere alkalmas legyen az adott követelményeket folyamatosan kielégít, teljesítményét meg rz termék el állítására, illetve a termék els típusvizsgálata, valamint a gyártó által elvégzett ellen rzések és vizsgálatok alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó m szaki specifikáció el írásainak. A TAM CERT TH a tanúsítandó termékek esetében el ször típusvizsgálatot végez a vonatkozó m szaki specifikáció szerint, amely a termék teljesítményének illetve teljesítmény-állandóságának a vizsgálatát jelenti a termékb l vett minta alapján, valamint elvégzi az üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálatát, vagy ellen rzi ezek meglétét és érvényességét. Ha az üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálata megfelel eredménnyel zárul és az els típusvizsgálat eredményei megfelelnek a vonatkozó m szaki specifikáció követelményeinek, adott esetben a küls vizsgálatok, valamint a gyártó önellen rz vizsgálati eredményeinek értékelése alapján a TAM CERT TH. kiadja a TERMÉK TELJESÍTMÉNY-ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY-t. Kapcsolódó dokumentumok: - TT Kérelem - TT M1 Kérelem melléklete - TT Szerz dés 1. - TT (TT ) Tanúsítvány 4.3. Üzemi gyártásellen rzés tanúsítása (Üzemi gyártásellen rzés igazolása a 2+ módozat szerint a 305/2011/EU V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján) Az üzemi gyártásellen rzés tanúsításának feltétele, hogy a gyártó szervezet üzemi gyártásellen rzési rendszere alkalmas legyen az adott követelményeket folyamatosan kielégít, teljesítményét meg rz termék el állítására, illetve a termék els tí- 11-EU-03 Rev.08/ /17

13 pusvizsgálata alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó m szaki specifikáció el írásainak. A TAM CERT TH. az üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálatát az alábbiak szerint végzi: 1. Dokumentáció el zetes felülvizsgálata Ellen rizni és értékelni kell, hogy a termék teljesítményét illetve teljesítményállandóságát biztosító szabályozások megfelel ek-e, és összhangban vannak-e a szaki specifikációval. 2. Üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálata Az alapvizsgálat során a helyszínen ellen rizni és értékelni kell, hogy a gyártó a gyártásellen rzési dokumentációnak megfelel en végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által végzett ellen rzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termék alapvet jellemz inek, teljesítményének illetve teljesítmény-állandóságának megállapítására. a gyártó rendelkezik-e azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a követelményeknek megfelel termék el állításához, és megvannak-e az üzemi gyártásellen rzések, a végtermék ellen rzés elvégzésének tárgyi és személyi feltételei, valamint azt, hogy termék els típusvizsgálata alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó m szaki specifikáció el írásainak. Az ellen rzés a termékek vonatkozó m szaki specifikációban el írt tulajdonságokat és alapvet jellemz ket érint folyamatokra terjed ki. el kell végezni az üzemi gyártásellen rzés során keletkezett feljegyzések ellen rzését annak megállapítására, hogy a gyártási folyamatról és az üzemi gyártásellen rzésr l készült feljegyzések alapján a gyártó felel sséggel nyilatkozhat-e a termék alapvet jellemz ir l, teljesítményér l, teljesítményállandóságáról, és a nem megfelel termék esetén végrehajtott intézkedések kizárták-e annak lehet ségét, hogy nem megfelel termék került kiszállításra. Ha az alapvizsgálat megfelel eredménnyel zárul, az Ellen rz Szervezet értékelésének jóváhagyása után a TAM CERT TH kiadja az ÜZEMI GYÁRTÁSELLEN R- ZÉSI TANÚSÍTVÁNY-t. Kapcsolódó dokumentumok: - TT Kérelem - TT M1 Kérelem melléklete - TT Szerz dés 6. - TT (TT ) Tanúsítvány 11-EU-03 Rev.08/ /17

14 4.4. A tanúsítvány kiadása, érvényben maradása, nyilvántartása és közzététele A tanúsítvány: kiadásának, érvényességének és érvényben tartásának, érvényessége megsz nésének, érvénytelenítésének, visszavonásának, felfüggesztésének, nyilvántartásának és közzétételének szabályait a vonatkozó a TAM CERT honlapján publikus Általános Szerz dési Feltételek tartalmazza. Kapcsolódó dokumentumok: - TT Tájékoztatás az építési termékek tanúsításáról - TT Terméktanúsítás általános szerz dési feltételei 4.5. A kérelmez jogai és kötelezettségei A vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek tartalmazza. (TT ) 4.6. Termék els típusvizsgálata (NAT akkreditálás szerint) A termékek els típusvizsgálatát az ellen rzési és értékelési módozattól függ en TAM CERT TH vagy a Gyártó vagy a Vizsgálólaboratórium végzi. A Tanúsító Hely a vizsgálatokat a 11-EU-06 eljárás szerint folytatja le. A (2+) tanúsítási módozat esetén megkivánjuk, hogy a gyártó a saját típusvizsgálatát ennek figyelembevételével végezze el. A Tanúsító Hely igénybe veheti a gyártó Vizsgálólaboratóriumát. Ha a vizsgálat eredményei megfelelnek a vonatkozó termékszabvány követelményeinek a TAM CERT TH. kiadja az TERMÉK ELS TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍT- VÁNYT Kapcsolódó dokumentumok: - TT Kérelem - TT M1 Kérelem melléklete - TT Szerz dés 1. - TT Tanúsítvány - 11-EU-06 K anyaghalmazok (13043, 12620, 13450, 13242, 13055, 13139, 13383) - 11-EU-07 Aszfaltkeverék ( ig és valamint ) - 11-EU-08 Betonelem (EME 22/2007 és EME 55/2007) 11-EU-03 Rev.08/ /17

15 - 11-EU-14 Acél- és alumíniumszerkezetek (MSZ EN ; MSZ EN ; MSZ EN ) A TAM CERT a kijelölés területén jelenleg nem végez els típusvizsgálatot. A kéreme benyújtása folyamatban van. 4.7 Acél és alumíniumszerkezet gyártók ellen rzése és tanúsítása az EN szabvány szerint Els típusvizsgálat Az Európai Unióban új termékkört képeznek az acél- és alumíniumszerkezetek. Ezek szintén a 305/2011/EU rendelet hatálya alá tartoznak. Az Európai Unióban, így Magyarországon is az acél- és alumíniumszerkezetek CE jelöléssel történ forgalomba hozatala július 1-jét l kötelez. Az eddigi nemzeti el írásokat (pl.: DIN , DIN ) felváltotta az EN 1090 harmonizált szabványsorozat, ami három részb l áll: az EN rész a megfelel ség-értékelésre és a megfelel ségi jelölésre vonatkozik, az EN rész az acélszerkezetek kivitelezésével kapcsolatos követelményeket, az EN az alumíniumszerkezetek kivitelezésére vonatkozó követelményeket tartalmazza. A tervezési el írásokat az EUROCODE"-ok tartalmazzák. A megfelel ség-értékelési eljárásba a gyártónak kötelez en Bejelentett Szervezetet (Notofied Body) is be kell vonnia. Kiviteli osztály A gyártó cégnek az új szabályozás szerint els lépésben meg kell határoznia az általa gyártott szerkezet kiviteli osztályát. Ez azért alapvet, mert a gyártási és vizsgálati követelmények mind a kiviteli osztálytól függenek. A kiviteli osztály meghatározásához az MSZ EN szabvány B melléklete ad útmutatást. A kiviteli osztály meghatározásának lépései: 1. A káresetek következményeinek besorolása (CC1; CC2; CC3) 2. A szerkezeti kialakításból illetve a használatból adódó veszély besorolása (SC1; SC2) 3. A gyártási módból adódó veszélyek besorolása (PC1; PC2) 11-EU-03 Rev.08/ /17

16 Mindezeket a B melléklet a B.3. táblázatban foglalja össze, melyet most a német kiadásból másolunk ide (sajnos a magyar kiadás is csak angol nyelven jelent meg): Tabelle B.3 Empfohlene Mátrix fur die Bestimmung der Ausführungsklassen Schadensfolgeklassen CC1 CC2 CC3 Beanspruchungskategorien SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 Herstellungskategorien PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3 PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4 A három veszélyforrás meghatározása után a gyártó meghatározhatja a kiviteli osztályokat (EXC1 - EXC4). Ezek közül az EXC4 tartozik a legnagyobb veszélyesség szerkezetekhez. Az egyes veszélyforrások értékeléséhez figyelembe kell venni a tervezési el írásokat (EUROCODE), ezért a kiviteli osztály meghatározását célszer a tervez re bízni, vagy a meghatározáshoz a tervez t bevonni. (Alumínium anyagok esetében az EN útmutatásait kell figyelembe venni) Megfelel ség értékelési eljárás A második lépés a gyártó számára a megfelel ség-értékelési eljárás kiválasztása. A megfelel ség-értékelési eljárásokat az EN A.1 táblázata tartalmazza. A táblázat azt foglalja össze, hogy a gyártónak a megfelel ségi nyilatkozatában mi- l kell nyilatkozni, attól függ en, hogy ki végezte a statikai számításokat és ki készíti el a termékspecifikációt. A különböz értékelési illetve nyilatkozati eljárások ennek megfelel en az alábbiak lehetnek: 1. eljárás: a gyártó készen kapja a statikai számításokat illetve a terveket, de készíti el a termékspecifikációt 2. eljárás: a gyártó maga készíti a statikai számításokat illetve a terveket az EUROCODE-ok alapján, és elkészíti a termékspecifikációt 3b eljárás: a gyártó maga készíti a statikai számításokat illetve a terveket a megrendel által megadott feltételek figyelembe vételével, és elkészíti a termékspecifikációt 3a eljárás: a gyártó készen kapja a statikai számításokat illetve a terveket és a termékspecifikációt Acélszerkezetek kivitelezése (MSZ EN ) szabvány el írásai 11-EU-03 Rev.08/ /17

17 Az MSZ EN szabvány el írásokat tartalmaz a hegesztéssel, valamint nem hegesztéssel (csavarozás, szegecselés), illetve ezek kombinációjával el állított acélszerkezetekre vonatkozóan. A szabvány meghatározza a dokumentálás módjait. el írásokat tartalmaz az el készítésre (vágás, lyukasztás, hajlítás, felület el készítés). el írásokat tartalmaz a kivitelezésre (hegesztés, csavarozás, kivitelezés, festés). el írásokat tartalmaz az ellen rzésre. Az acélszerkezetek gyártását a gyártónak e szabvány szerint dokumentált eljárások alapján kell végrehajtani. 5. Kapcsolódó dokumentumok Lásd a 11-TT-305/2011/EU-K kézikönyv mellékleteiben. A mindenkori érvényes eljárásutasítások, mukautasítások és formanyomtatványok külön dossziéban találhatók. A fenti utasítások betartása minden tanúsító hely munkatársára nézve kötelez. 11-EU-03 Rev.08/ /17

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK forgalmazása, tervezése, kivitelezése Az építési

Részletesebben

Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény )

Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény ) TERMÉKTANÚSÍTÁS 1 Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény ) 41. kimondja, hogy (1) Építési célra anyagot, készterméket és berendezést csak a külön

Részletesebben

Kérjük, amennyiben árajánlatunkkal kapcsolatban bármiféle kérdés felmerül, szíveskedjenek bennünket megkeresni. Készséggel állunk rendelkezésükre.

Kérjük, amennyiben árajánlatunkkal kapcsolatban bármiféle kérdés felmerül, szíveskedjenek bennünket megkeresni. Készséggel állunk rendelkezésükre. TÜV AUSTRIA CERT GMBH Kihelyezett Tanúsító Képviselete xxxxxxxxx Kft. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx részére! Budapest Bánya u. 1. H-9999 Ügyintézőnk neve Tel./Mellék Ajánlat száma Iktatószám Dátum Kukkkk Gyulai

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben

Helyzetelemzés s az európai aszfalt kal kapcsolatban PUCHARD Zoltán Technológiai Igazgató COLAS Hungária Kft. Európai aszfalt termék magyarországi bevezetése MAÚT Akadémia 2007.02.22 Megérkeztünk az EU-ba

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

A műkő és természetes kő termékek jogszerű forgalmazásának és beépítésének tapasztalatai

A műkő és természetes kő termékek jogszerű forgalmazásának és beépítésének tapasztalatai A műkő és természetes kő termékek jogszerű forgalmazásának és beépítésének tapasztalatai 12. Nemzetközi Kőkonferencia 2011. február 26. Pilisvörösvár Törökné Horváth Éva, divízióvezető és Boros Sándor,

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség Termék- és biztonság, CE-megfelelőség 2004. májusában a Magyar Köztársaság teljes jogú tagja a 25-re bővült Európai Uniónak. Ezzel Magyarország is részévé vált az egységes belső piacnak, amely az áruk,

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmez rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmez rendelkezések 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeir l és az azoknak való megfelel ség értékelésér l A villamos energia termelésér l, szállításáról és szolgáltatásáról

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu A piacvezető magyar kisvállalkozói cégcsoport Könnyűszerkezetes ház építése az Európai Unió területén és hazánkban (a jogi

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése

A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése Asztalos István Sika Hungária Kft. Az Európai Unió 2011-ben megalkotta a 305/2011/EU európai rendeletet, az un. építési termék rendeletet. Ezzel figyelembe

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Ablak- és ajtószerkezetek jelölése a 2013. évi építési termék rendelet alapján

Ablak- és ajtószerkezetek jelölése a 2013. évi építési termék rendelet alapján Ablak- és ajtószerkezetek jelölése a 2013. évi építési termék rendelet alapján Nyilatkozat: A "gyakori kérdésekben" egy sor kérdésre adunk választ a 2013-as építési termék rendelettel kapcsolatban. A válaszoknak

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói.

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói. A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói. 2014 Előadó: Nyíri Csaba tűzvédelmi szakértő Elérhetőség: Tel: 20-261-79-37 e-mail:nyiri@t-online.hu Web:nyirituzvedelem.hu 1

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás a TÜV Rheinland InterCert (TRI) Ipari szolgáltatások üzletág I02 üzleti terület ajánlatadási és szerződéskötési folyamatát, illetve a megkeresések, ajánlatkérések

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04. EK típusellenőrzés eljárásutasítás

TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04. EK típusellenőrzés eljárásutasítás 1/12 oldal EK-típusellenőrzés eljárásutasítás TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04 EK típusellenőrzés eljárásutasítás (308/99) Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.03.17. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat MSZ EN 15651-1: 2013 MSZ EN 15651-4: 2013 13 1213 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikaflex -11 FC + 1. Termék típus A terméktípus egyedi azonosító kódja: 2. Típusszám Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Padlószerkezet Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 01 02 007 0 000001 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813:2002 08 0921 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikafloor 156 MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Ipari bevonatok Kiadás dátuma: 2013.09.25. Termékazonosító kódja: 02 06 02 00 004 0 000004 Verziószám: 02 MSZ EN 1504-2 52/2009 H1 08 13 0921 MK TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT SikaCor EG-5 1. Termék típus A

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Vízszigetelés Kiadás dátuma: 2013.09.25. Termékazonosító kódja: 02 07 02 03 001 0 000007 Verziószám: 02 EN 1504 2: 2004 EN13813: 2002 08 11 0921 87/2005 H1 10 MK TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT MSZ EN 13813:2002

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT H-02. 1. Általános tájékoztató a megfelelőség igazolásáról

TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT H-02. 1. Általános tájékoztató a megfelelőség igazolásáról Oldal: : 1/14 Jelen Tanúsítási szabályzat az árajánlat és szerződés teljes értékű, elmaradhatatlan részét képezi. A szerződés aláírások jelen feltételek elfogadását is jelentik. A HAPA Tanúsító Iroda aszfalt

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak

A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak 11. RÉSZ A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Tudásbázis: A CE jelölés gyakorlati szemmel 1/3.

Tudásbázis: A CE jelölés gyakorlati szemmel 1/3. Tudásbázis: A CE jelölés gyakorlati szemmel 1/3. A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé arról, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

Új Felvonó Irányelv ÚJ FELVONÓ IRÁNYELV BEMUTATÁSA. 2015. június 12. Felvonó Konferencia Siófok Kovács Zoltán 2015.06.12.

Új Felvonó Irányelv ÚJ FELVONÓ IRÁNYELV BEMUTATÁSA. 2015. június 12. Felvonó Konferencia Siófok Kovács Zoltán 2015.06.12. ÚJ FELVONÓ IRÁNYELV BEMUTATÁSA 2015. június 12. Tartalom 1. A háttér 3. Változások a műszaki tartalomban 1. A háttér Új Jogszabály Keretek (New Legislative Framework) 768/2008/EK határozat 2008. július

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY. ötrétegű épületgépészeti csőrendszerek

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY. ötrétegű épületgépészeti csőrendszerek ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTÉRIUM BM/2983/2013. KIM/536/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései szerint: NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. március 12-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az építési

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO 224 2077/2005/a sz.

224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO 224 2077/2005/a sz. 224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO 224 2077/2005/a sz. kiadva a Cseh Köztársaság kormánya későbbi előírásokkal

Részletesebben

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. Tűzvédelmi jellemzők meghatározása, ellenőrzése, dokumentálása, nyilvántartása. Nagy Katalin. Balatonföldvár, 2015. V. 14.

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. Tűzvédelmi jellemzők meghatározása, ellenőrzése, dokumentálása, nyilvántartása. Nagy Katalin. Balatonföldvár, 2015. V. 14. VI. konferencia Építmények tűzvédelme falak, födémek Nagy Katalin Tűzvédelmi jellemzők meghatározása, ellenőrzése, dokumentálása, nyilvántartása Balatonföldvár, 2015. V. 14. VI. konferencia Építmények

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A villamos energia termeléséről,

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/003 (I. 5.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 435- ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 7. kiadás Hatályos: 2012. december 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

a NAT-6-0031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-6-0031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-6-0031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. Tanúsítási és Ellenõrzési Iroda (1113 Budapest, Diószegi út

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

X+n érv. együttműködésünk mellett

X+n érv. együttműködésünk mellett X+n érv együttműködésünk mellett Társaságunk még mindig 100%-ban magyar szakmai befektetők tulajdona, és már 20 éve van a piacon. Társaságunknál első a minőség, melynek garanciája: - a számítógép által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI 100 % MINŐSÉGJEL, MINT MINŐSÉGI VÉDJEGY Az ÉMI 100% jel bemutatása Az ÉMI 100% jel egy termék minőségjel, amely jelzi a jelet viselő építési termék tartósan jó

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben