TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 Eljárási Utasítás az építési termékek tanúsítására a 305/2011/EU rendelet szerint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 Eljárási Utasítás az építési termékek tanúsítására a 305/2011/EU rendelet szerint"

Átírás

1 TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 Eljárási Utasítás az építési termékek Kidolgozta: Dr. Tompai Zoltán Dátum: Aláírás: Ellen rizte: Soós Zsolt Dátum: Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly Dátum: Aláírás: 11-EU-03 Rev.08/ /17

2 Tartalomjegyzék 1. A megfelel ség igazolással kapcsolatos fogalmak, el írások és érvényességi terület Fogalommeghatározások El írások, érvényességi terület A teljesítmény igazolására vonatkozó követelmények Általános követelmények Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány kiadása a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.1 és 1.2 pontjában meghatározott értékelési és ellen rzési módszer szerint (1 és 1+) Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.3 pontjában meghatározott értékelési és ellen rzési módszer szerint (2+) A CE jelölés alkalmazása A m szaki specifikációknak való megfelelés igazolása A teljesítmény-állandóság igazolásának módszerei A Termék teljesítmény-állandósága ellen rzésének és értékelésének igazolási módozatai (1) és (1+) módozat els lehet ség ( Termék teljesítmény-állandósági tanúsítvány ) (2+) módozat második lehet ség ( TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (3) módozat - harmadik lehet ség (4) módozat - negyedik lehet ség A teljesítmény-állandóság igazolási eljárás folyamata Kérelmezés, ajánlatadás és szerz déskötés Terméktanúsítás (Teljesítmény-állandóság igazolása 1 és 1+ módozat szerint a 305/2011/EU V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján) Üzemi gyártásellen rzés tanúsítása (Üzemi gyártásellen rzés igazolása a 2+ módozat szerint a 305/2011/EU V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján) A tanúsítvány kiadása, érvényben maradása, nyilvántartása és közzététele A kérelmez jogai és kötelezettségei Termék els típusvizsgálata (NAT akkreditálás szerint) Acél és alumíniumszerkezet gyártók ellen rzése és tanúsítása az EN szabvány szerint Els típusvizsgálat Kapcsolódó dokumentumok EU-03 Rev.08/ /17

3 1. A teljesítmény-állandóság igazolásával kapcsolatos fogalmak, el írások és érvényességi terület 1.1. Fogalommeghatározások Az építési termékek teljesítmény-állandóságának ellen rzését és értékelését a TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. (TAM CERT TH) mint m szaki értékelést végz szerv az Európai Közösségek Tanácsának 305/2011/EU rendelete, az úgynevezett Építési Termék Rendelet el írásai alapján végzi. Az építési termékek beépítésér l a többször módosított évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény) 41. -a rendelkezik: Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak a külön jogszabályban meghatározott megfelel ség-igazolással lehet forgalomba hozni, megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni A végrehajtásról az építési termékek m szaki követelményeinek, megfelel ség igazolásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól július 1-t l kizárólagosan a 305/2011/EU számú rendelet rendelkezik. Fogalommeghatározások Építési termék: (a továbbiakban: termék): bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak el és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvet követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét; Építési termékek alkalmazása: Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak teljesítményállandósági tanúsítvánnyal, teljesítménynyilatkozattal rendelkez, építési célra alkalmas, teljesítményét nem változtató építési terméket szabad Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott szaki specifikáció van. Építési célra akkor alkalmas a termék, ha o a gyártó utasításainak és az építészeti-m szaki terveknek megfelel, szakszer beépítést követ en, o a termék teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetésszer használat és el írt karbantartás mellett, o az építmény - amelybe a termék beépítésre kerül - kielégíti az alapvet követelményeket és az alapvet jellemz it nem változtatja. Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvet jellemz ire vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye. 11-EU-03 Rev.08/ /17

4 Jóváhagyott m szaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett m szaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó m szaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék teljesítmény-állandóságának ellen rzési és értékelési módozatait is. A megfelel ségi igazolási eljárás alapját a következ jóváhagyott m szaki specifikációk képezik a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány, b) Európai M szaki Értékelés (korábban Európai M szaki Engedély) c) Nemzeti M szaki Értékelés (korábban Épít ipari M szaki Engedély) Szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója. Kérelmez : a gyártó szervezet, amely közvetlenül vagy meghatalmazott képvisel je útján kéri (a kijelölt / bejelentett szervezett l) a megfelel ség-értékelési eljárás lefolytatását. Meghatalmazott: a gyártó lehet az EU területén belül vagy kívül. A gyártó mindkét esetben megbízhat egy természetes vagy jogi személyt, hogy az nevében meghatalmazottként lépjen fel. a) A meghatalmazott képvisel nek az EU területén székhellyel kell rendelkeznie. b) A meghatalmazottat kizárólag a gyártó nevezi ki, és az EU illetékes hatóságai a gyártó helyett fordulhatnak a meghatalmazotthoz is, de a gyártó minden tekintetben felel s marad azon intézkedésekért, amelyeket a meghatalmazott az nevében végez. c) A gyártónak írásban kell a meghatalmazottat megbízni, és ebben egyértelm en rögzítenie kell azokat a felel sségeket, amelyeket a meghatalmazott a gyártótól átvállal, és egyértelm vé kell tenni a meghatalmazott jogosultságának határait. d) Azok a kötelezettségek, amelyek a meghatalmazottra átruházhatók, adminisztratív jelleg ek. Import r (a forgalomba hozatalért felel s képvisel ): Az EU területén székhellyel rendelkez természetes vagy jogi személy, aki egy terméket egy harmadik országból az EU területén forgalomba hoz. Ha a gyártó nem az EU területén van, és nem rendelkezik meghatalmazottal az EU területén, akkor az import r kötelessége, hogy a piac-felügyeleti hatóságokat ellássa a szükséges információkkal a termékkel kapcsolatban. (Szállítói megfelel ségi nyilatkozat és a kiállítását megalapozó dokumentumok.) Ezért az import rnek a gyártótól írásos garanciát kell kapnia arra nézve, hogy a szükséges dokumentumokat megkapja, a és a hatóságok részére hozzáférhet vé teheti. 11-EU-03 Rev.08/ /17

5 Felhasználó: aki a terméket betervezi, beszerzi, beépíti, illetve felhasználja; Épít ipari m szaki engedély (ÉME): Magyarországon korábban alkalmazott, kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott m szaki specifikáció hiányában - kiadott szaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó m szaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható m szaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelel ség igazolási módozatait is július 1-t l megsz nik; Nemzeti M szaki Értékelés: július 1-t l kiadható m szaki el írás, amely a sorozatban gyártott építési termékre vonatkozó más m szaki el írás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma. Szintek, osztályok, vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvet jellemz ket, továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellen rzésére szolgáló rendszert; Honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelel en honosítottak, és nemzeti szabványként közzétettek; szaki Értékelést Végz Szerv: Európai vagy Nemzeti M szaki Értékelés kidolgozására és kiadására feljogosított szervezet; Kijelölt vizsgáló, ellen rz és tanúsító szervezet: a termékek megfelel ségének, teljesítményállandóságának vizsgálatára, ellen rzésére és miniszter által külön jogszabályokban foglaltaknak megfelel en kijelölt szervezet; Termék Teljesítmény-állandósági Igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve m szaki megoldás megfelel a rá vonatkozó m szaki specifikációkban foglalt követelményeknek, teljesítményosztályoknak vagy küszöbszinteknek; Teljesítmény-állandóság ellen rzésének és értékelésének módozatai: minden egyes termék, vagy termékcsalád esetében azon módszerek el írása, amelyek betartásával a teljesítmény-állandóság igazolási eljárás megvalósítható. Ezek a TAM CERT TH esetében: - a termék els típusvizsgálata, - az üzem és az üzemi gyártásellen rzés vizsgálata, - az üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálata, - az üzemi gyártásellen rzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása, 11-EU-03 Rev.08/ /17

6 - a m szaki el írások által meghatározott követelmények szerint az el állítás helyszínén, a kereskedelmi forgalomban, a felhasználás helyszínén vett minták szúrópróbaszer vizsgálata, Üzemi gyártásellen rzési tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelel ségi igazolás, az üzemi gyártásellen rzés megfelel ségének tanúsítására El írások, érvényességi terület A konkrét el írásokat magyar bels követelmények és európai szabványok rögzítik. Felsorolásuk az alábbi: Magas biztonsági követelmény felhasználásra alkalmazott adalékanyagok EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 12620:2002+A1:2008 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13139:2002 anyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repül terek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz anyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz anyaghalmazok m tárgyakban és útépítésben használt köt anyag nélküli és hidraulikus köt anyagú anyagokhoz anyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz EN 13139:2002/AC:2004 EN :2003 Vízépítési termésk. 1. rész: M szaki el írás EN :2002/AC:2004 EN 13450:2002 anyaghalmazok vasúti ágyazathoz EN 13450:2002/AC:2004 EN :2002 EN :2002/AC:2004 Könny k anyaghalmazok. 1. rész: Könny k anyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz Aszfaltkeverékek EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 Aszfaltbeton Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez Lágyaszfalt Érdesített homokaszfalt Zúzalékvázas masztixaszfalt Öntött aszfalt 11-EU-03 Rev.08/ /17

7 EN :2006 EN :2006/AC:2008 EN :2006 EN :2006/AC:2008 Porózus aszfalt Visszanyert aszfalt El regyártott betonelemek (MSZ EN 206-1:2002, MSZ EN :2004) - El regyártott vasbeton kerethíd elemek, EME:22/2007 (1,50/1,50-3m vasúti keretelem VHK-44 ) - El regyártott vasbeton vasúti peronszegély elemek, EME:55/2007 EU L55 típusú vasbeton vasúti peronelem Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése MSZ EN :2009+A1:2012 MSZ EN :2008+A1:2011 MSZ EN :2008 Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Szerkezeti elemek megfelel ségértékelésének követelményei Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 2. rész: Acélszerkezetek m szaki követelményei Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 3. rész: Alumíniumszerkezetek m szaki követelményei Tevékenység: üzemi gyártásellen rzés, vizsgálat és tanúsítás a fenti táblázatokban megadott termékek szállítói részére tanúsítás és ellen rzés, üzem és üzemi gyártásellen rzés (FPC) alapvizsgálata, gyártásellen rzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása vizsgálatok végzése 2. A teljesítmény illetve a teljesítmény-állandóság igazolására vonatkozó követelmények 2.1 Általános követelmények A szállító feladata a termékre el írt termék teljesítmény-állandóság igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás eredményeként kiállított igazolásnak (termék teljesítmény-állandósági tanúsítvány illetve teljesítménynyilatkozat) a termékhez való csatolása. A teljesítmény-állandóság ellen rzési és értékelési eljárást a termékre vonatkozó jóváhagyott m szaki specifikáció vagy a megrendel határozza meg. Az eljárásban vizsgálatokkal és bizonyítási eljárásokkal kell megállapítani, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó m szaki specifikáció el írásainak. A szállító köteles meghatározni az adott termékeknél, termékcsoportoknál alkalmazandó teljesítmény-állandóság igazolási módozatot, amennyiben a m szaki specifikáció erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást. A szállító a teljesítmény-állandóság 11-EU-03 Rev.08/ /17

8 igazolási módozatot a saját termékvizsgálati felkészültsége, valamint a termékszabvány figyelembevételével állapítja meg. Építési termék egyedi (nem sorozat) gyártása esetén elegend teljesítménynyilatkozatban a termék egyedi m szaki specifikációjának való megfelel séget igazolni. A teljesítmény-állandósági igazolást illetve a teljesítménynyilatkozatot az igazolás kiállítója, illetve a szállító köteles azok kiállítását követ en 10 évig meg rizni. (Az építési termék szállítóján kívül önálló teljesítménynyilatkozatot kell adnia annak is, aki az építési termék forgalmazása vagy felhasználása során annak jellemz it a szállítótól történ átvétel után megváltoztatta, vagy a rendeltetés szerinti alkalmazástól eltér. 2.2 Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány kiadása a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.1 és 1.2 pontjában meghatározott értékelési és ellen rzési módszer szerint (1 és 1+) Kijelölt tanúsító szervezet által kiállított Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvánnyal kell igazolni a termék teljesítményét illetve teljesítmény-állandóságát, ha a termékre vonatkozó m szaki specifikáció az 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.1 és 1.2 pontjában szerepl (1) vagy (1+) értékelési és ellen rzési módozat alkalmazását írja el. A szállító a Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány alapján Teljesítménynyilatkozatot állít ki. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelet III. mellékletében meghatározott információkat kell tartalmaznia. Amennyiben a termékre vonatkozóan nincs Magyarországon kijelölt tanúsító szervezet, a 10. (1) bekezdés hatálya alá tartozó termékek esetében is a szállító által kiállított teljesítménynyilatkozattal kell igazolni a termék megfelel ségét Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.3 pontjában meghatározott értékelési és ellen rzési módszer szerint (2+) A szállító által kiállított teljesítménynyilatkozattal kell igazolni a termék teljesítményét illetve teljesítmény-állandóságát, ha a termékre vonatkozó m szaki specifikáció a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.3 pontjában szerepl értékelési és ellen rzési módozat (2+) alkalmazását írja el. 2.4 A CE jelölés alkalmazása A terméket a Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány illetve Teljesítménynyilatkozat mellett a szállítónak CE jelöléssel kell ellátnia. A jelölésen kívül fel kell tüntetni o a gyártó nevét vagy azonosító jelét, 11-EU-03 Rev.08/ /17

9 o azokat a gyártási (típus) számokat, amelyek a termék azonosíthatóságát lehet vé teszik, o a gyártási év utolsó két számjegyét, o az ellen rz szervezet azonosító jelét, o a teljesítmény-állandósági tanúsítvány vagy teljesítménynyilatkozat számát. 3. A m szaki specifikációknak való megfelelés igazolása 3.1. A teljesítmény-állandóság igazolásának módszerei A m szaki specifikációknak való megfelel ség igazolásához szükséges eljárások meghatározásakor a következ teljesítmény-állandóság értékelési és ellen rzési módszereket kell alkalmazni. Az egyes esetekben alkalmazandó módszereket a termékre vagy termékcsoportra vonatkozó követelmények alapján kell meghatározni. a) A termék típusvizsgálata tanúsító szervezet által; A gyártóüzemben vett minták vizsgálata egy tanúsító szervezet által el írt vizsgálati terv alapján; (11-EU-03) b) Üzemi gyártásellen rzés; Az üzem és a gyártásellen rzés alapvizsgálata egy tanúsító szervezet által; A gyártásellen rzés folyamatos felügyelete és értékelése egy tanúsító szervezet által. (11-EU-02) c) Az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszer vizsgálata egy tanúsító szervezet által; A szállításra kész vagy már leszállított tételb l vett minták vizsgálata a gyártó vagy egy tanúsító szervezet által; (11-EU-03) A gyártásellen rzés a gyártó által végzett állandó bels gyártásfelügyeletet jelent. A gyártó által alkalmazott valamennyi követelményt és el írást írásban kell rögzíteni, rendszerezett szabályok és eljárások formájában. A gyártás-ellen rzési dokumentációnak lehet vé kell tennie a teljesítmény-állandóság biztosítását, valamint annak ellen rizhet ségét, hogy a termék teljesíti-e az el írt alapvet termékjellemz ket, és hogy a gyártás-ellen rzési rendszer hatékonyan m ködik-e A Termék teljesítmény-állandósága ellen rzésének és értékelésének igazolási rendszerei Els sorban a következ teljesítmény-állandósági értékelési és ellen rzési rendszereket kell alkalmazni: 11-EU-03 Rev.08/ /17

10 3.2.1 (1) és (1+) rendszer ( Termék teljesítmény-állandósági tanúsítvány ) TAM CERT TH által kiállított Termék Teljesítmény-állandósági Tanúsítvány a 305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján. A termék teljesítmény-állandóságának igazolása a TAM CERT TH tanúsító szervezet által az alábbiak alapján: a) A gyártó feladatai: 1. gyártásellen rzés; 2. az üzemben vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálata az el írt vizsgálati terv szerint. b) A TAM CERT TH feladatai: 3. a termék els típusvizsgálata (szabályozás és kapcsolódó eljárások: 11-EU- 06 K anyaghalmazok, 11-EU-07 Aszfaltkeverékek, 11-EU-08 Betonelemek, 11-EU-14 Acél- és alumíniumszerkezetek) 4. az üzem és a gyártásellen rzés alapvizsgálata (szabályozás és kapcsolódó eljárások: 11-EU-02) 5. a gyártásellen rzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása (szabályozás és kapcsolódó eljárások: 11-EU-02, 11-EU-05, 11-EU-15) 6. az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszer vizsgálata. (1+) (szabályozás és kapcsolódó eljárások: 11-EU-02, 11-EU-09, 11-EU-10, 11-EU-11, 11-EU-12, 11-EU-14) (2+) rendszer ( TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A szállító az alábbiak alapján adhatja ki a teljesítménynyilatkozatot: a) A gyártó feladatai 1. a termék els típusvizsgálata 2. gyártásellen rzés 3. az üzemben vett minták vizsgálata az el írt vizsgálati terv szerint. (2+) b) A TAM CERT TH feladatai: 4. az üzemi gyártásellen rzés tanúsítása az alábbiak alapján o az üzem és a gyártásellen rzés alapvizsgálata (11-EU-02) o a gyártásellen rzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása. (2+) 11-EU-03 Rev.08/ /17

11 3.2.3 (3) rendszer 1. a termék els típusvizsgálata egy kijelölt vizsgáló laboratórium által; a) A gyártó feladatai 2. üzemi gyártásellen rzés (FPC) a gyártó által. b) A TAM CERT TH feladatai: Ebben a módozatban a tanúsító szervezetnek nincs feladata (4) rendszer a) A gyártó feladatai 1. a termék els típusvizsgálata a gyártó által; 2. üzemi gyártásellen rzés (FPC) a gyártó által. b) A TAM CERT TH feladatai: Ebben a módozatban a tanúsító szervezetnek nincs feladata 4. A teljesítmény-állandóság igazolási eljárás folyamata 4.1. Kérelmezés, ajánlatadás és szerz déskötés A TAM CERT TH-nél a teljesítmény-állandóság igazolását kérelmezés (megbízás) benyújtásával kell kezdeményezni. A szükséges tudnivalók megismerését (a tanúsító szervezet hatályos szabályait és feltételeit) a TAM CERT TH. minden érdekl számára biztosítja. A kérelmezésben egyértelm en meg kell határozni: a) a megbízóra és a gyártóra vonatkozó adatokat, b) a teljesítmény-állandóság igazolásának tárgyát, c) a termék m szaki specifikáció szerinti megnevezését, d) a teljesítmény-állandóság ellen rzésének és értékelésének igazolási rendszerét, e) az(oka)t a jóváhagyott m szaki specifikáció(ka)t, amely(ek) alapján a teljesítmény-állandóság igazolását kérik. A kérelmet rendszeresített formanyomtatvány (ld. teljesítmény-állandóság igazolási egységcsomag) felhasználásával, egy eredeti példányban kell benyújtani. A kérelmekre érkeztetés és szignálás után szükség szerint kiegészít adatok bekérésével a tanúsító hely vezet je visszaigazolást küld. A TAM CERT TH megbízást csak szakmai okból (pl. a kért feladatra a kijelölés vagy a bejelentés nem vonatkozik) vagy irreális határid re való teljesítési igény esetén kell indokoltság alapján utasít vissza. A kérelem alapján a TAM CERT TH a szükséges kiegészít adatok bekérése és bels egyeztetések után ajánlatot küld a megbízónak. A TAM CERT TH. az ajánlatához munkatervet ill vizsgálati tervet dolgoz ki, majd a tanúsító hely vezet je szer- 11-EU-03 Rev.08/ /17

12 déstervezetet készít, és ennek részeként csatolja az elfogadott ajánlat szerinti munkatervet / vizsgálati tervet. Tanúsítással kapcsolatos szerz désekhez csatolni kell az Általános Szerz dési Feltételeket A szerz dés a megbízó aláírásával, a visszaküldött példányok érkeztetésének napján jön létre. Kapcsolódó dokumentumok: - TT Kérelem - TT M1 Kérelem melléklete 4.2. Terméktanúsítás (Teljesítmény-állandóság igazolása 1 és 1+ módozat szerint a 305/2011/EU V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján) A terméktanúsítás feltétele, hogy a gyártó szervezet üzemi gyártásellen rzési rendszere alkalmas legyen az adott követelményeket folyamatosan kielégít, teljesítményét meg rz termék el állítására, illetve a termék els típusvizsgálata, valamint a gyártó által elvégzett ellen rzések és vizsgálatok alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó m szaki specifikáció el írásainak. A TAM CERT TH a tanúsítandó termékek esetében el ször típusvizsgálatot végez a vonatkozó m szaki specifikáció szerint, amely a termék teljesítményének illetve teljesítmény-állandóságának a vizsgálatát jelenti a termékb l vett minta alapján, valamint elvégzi az üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálatát, vagy ellen rzi ezek meglétét és érvényességét. Ha az üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálata megfelel eredménnyel zárul és az els típusvizsgálat eredményei megfelelnek a vonatkozó m szaki specifikáció követelményeinek, adott esetben a küls vizsgálatok, valamint a gyártó önellen rz vizsgálati eredményeinek értékelése alapján a TAM CERT TH. kiadja a TERMÉK TELJESÍTMÉNY-ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY-t. Kapcsolódó dokumentumok: - TT Kérelem - TT M1 Kérelem melléklete - TT Szerz dés 1. - TT (TT ) Tanúsítvány 4.3. Üzemi gyártásellen rzés tanúsítása (Üzemi gyártásellen rzés igazolása a 2+ módozat szerint a 305/2011/EU V. melléklet 1.1 és 1.2 pont alapján) Az üzemi gyártásellen rzés tanúsításának feltétele, hogy a gyártó szervezet üzemi gyártásellen rzési rendszere alkalmas legyen az adott követelményeket folyamatosan kielégít, teljesítményét meg rz termék el állítására, illetve a termék els tí- 11-EU-03 Rev.08/ /17

13 pusvizsgálata alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó m szaki specifikáció el írásainak. A TAM CERT TH. az üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálatát az alábbiak szerint végzi: 1. Dokumentáció el zetes felülvizsgálata Ellen rizni és értékelni kell, hogy a termék teljesítményét illetve teljesítményállandóságát biztosító szabályozások megfelel ek-e, és összhangban vannak-e a szaki specifikációval. 2. Üzem és az üzemi gyártásellen rzés alapvizsgálata Az alapvizsgálat során a helyszínen ellen rizni és értékelni kell, hogy a gyártó a gyártásellen rzési dokumentációnak megfelel en végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által végzett ellen rzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termék alapvet jellemz inek, teljesítményének illetve teljesítmény-állandóságának megállapítására. a gyártó rendelkezik-e azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a követelményeknek megfelel termék el állításához, és megvannak-e az üzemi gyártásellen rzések, a végtermék ellen rzés elvégzésének tárgyi és személyi feltételei, valamint azt, hogy termék els típusvizsgálata alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó m szaki specifikáció el írásainak. Az ellen rzés a termékek vonatkozó m szaki specifikációban el írt tulajdonságokat és alapvet jellemz ket érint folyamatokra terjed ki. el kell végezni az üzemi gyártásellen rzés során keletkezett feljegyzések ellen rzését annak megállapítására, hogy a gyártási folyamatról és az üzemi gyártásellen rzésr l készült feljegyzések alapján a gyártó felel sséggel nyilatkozhat-e a termék alapvet jellemz ir l, teljesítményér l, teljesítményállandóságáról, és a nem megfelel termék esetén végrehajtott intézkedések kizárták-e annak lehet ségét, hogy nem megfelel termék került kiszállításra. Ha az alapvizsgálat megfelel eredménnyel zárul, az Ellen rz Szervezet értékelésének jóváhagyása után a TAM CERT TH kiadja az ÜZEMI GYÁRTÁSELLEN R- ZÉSI TANÚSÍTVÁNY-t. Kapcsolódó dokumentumok: - TT Kérelem - TT M1 Kérelem melléklete - TT Szerz dés 6. - TT (TT ) Tanúsítvány 11-EU-03 Rev.08/ /17

14 4.4. A tanúsítvány kiadása, érvényben maradása, nyilvántartása és közzététele A tanúsítvány: kiadásának, érvényességének és érvényben tartásának, érvényessége megsz nésének, érvénytelenítésének, visszavonásának, felfüggesztésének, nyilvántartásának és közzétételének szabályait a vonatkozó a TAM CERT honlapján publikus Általános Szerz dési Feltételek tartalmazza. Kapcsolódó dokumentumok: - TT Tájékoztatás az építési termékek tanúsításáról - TT Terméktanúsítás általános szerz dési feltételei 4.5. A kérelmez jogai és kötelezettségei A vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek tartalmazza. (TT ) 4.6. Termék els típusvizsgálata (NAT akkreditálás szerint) A termékek els típusvizsgálatát az ellen rzési és értékelési módozattól függ en TAM CERT TH vagy a Gyártó vagy a Vizsgálólaboratórium végzi. A Tanúsító Hely a vizsgálatokat a 11-EU-06 eljárás szerint folytatja le. A (2+) tanúsítási módozat esetén megkivánjuk, hogy a gyártó a saját típusvizsgálatát ennek figyelembevételével végezze el. A Tanúsító Hely igénybe veheti a gyártó Vizsgálólaboratóriumát. Ha a vizsgálat eredményei megfelelnek a vonatkozó termékszabvány követelményeinek a TAM CERT TH. kiadja az TERMÉK ELS TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍT- VÁNYT Kapcsolódó dokumentumok: - TT Kérelem - TT M1 Kérelem melléklete - TT Szerz dés 1. - TT Tanúsítvány - 11-EU-06 K anyaghalmazok (13043, 12620, 13450, 13242, 13055, 13139, 13383) - 11-EU-07 Aszfaltkeverék ( ig és valamint ) - 11-EU-08 Betonelem (EME 22/2007 és EME 55/2007) 11-EU-03 Rev.08/ /17

15 - 11-EU-14 Acél- és alumíniumszerkezetek (MSZ EN ; MSZ EN ; MSZ EN ) A TAM CERT a kijelölés területén jelenleg nem végez els típusvizsgálatot. A kéreme benyújtása folyamatban van. 4.7 Acél és alumíniumszerkezet gyártók ellen rzése és tanúsítása az EN szabvány szerint Els típusvizsgálat Az Európai Unióban új termékkört képeznek az acél- és alumíniumszerkezetek. Ezek szintén a 305/2011/EU rendelet hatálya alá tartoznak. Az Európai Unióban, így Magyarországon is az acél- és alumíniumszerkezetek CE jelöléssel történ forgalomba hozatala július 1-jét l kötelez. Az eddigi nemzeti el írásokat (pl.: DIN , DIN ) felváltotta az EN 1090 harmonizált szabványsorozat, ami három részb l áll: az EN rész a megfelel ség-értékelésre és a megfelel ségi jelölésre vonatkozik, az EN rész az acélszerkezetek kivitelezésével kapcsolatos követelményeket, az EN az alumíniumszerkezetek kivitelezésére vonatkozó követelményeket tartalmazza. A tervezési el írásokat az EUROCODE"-ok tartalmazzák. A megfelel ség-értékelési eljárásba a gyártónak kötelez en Bejelentett Szervezetet (Notofied Body) is be kell vonnia. Kiviteli osztály A gyártó cégnek az új szabályozás szerint els lépésben meg kell határoznia az általa gyártott szerkezet kiviteli osztályát. Ez azért alapvet, mert a gyártási és vizsgálati követelmények mind a kiviteli osztálytól függenek. A kiviteli osztály meghatározásához az MSZ EN szabvány B melléklete ad útmutatást. A kiviteli osztály meghatározásának lépései: 1. A káresetek következményeinek besorolása (CC1; CC2; CC3) 2. A szerkezeti kialakításból illetve a használatból adódó veszély besorolása (SC1; SC2) 3. A gyártási módból adódó veszélyek besorolása (PC1; PC2) 11-EU-03 Rev.08/ /17

16 Mindezeket a B melléklet a B.3. táblázatban foglalja össze, melyet most a német kiadásból másolunk ide (sajnos a magyar kiadás is csak angol nyelven jelent meg): Tabelle B.3 Empfohlene Mátrix fur die Bestimmung der Ausführungsklassen Schadensfolgeklassen CC1 CC2 CC3 Beanspruchungskategorien SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 Herstellungskategorien PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3 PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4 A három veszélyforrás meghatározása után a gyártó meghatározhatja a kiviteli osztályokat (EXC1 - EXC4). Ezek közül az EXC4 tartozik a legnagyobb veszélyesség szerkezetekhez. Az egyes veszélyforrások értékeléséhez figyelembe kell venni a tervezési el írásokat (EUROCODE), ezért a kiviteli osztály meghatározását célszer a tervez re bízni, vagy a meghatározáshoz a tervez t bevonni. (Alumínium anyagok esetében az EN útmutatásait kell figyelembe venni) Megfelel ség értékelési eljárás A második lépés a gyártó számára a megfelel ség-értékelési eljárás kiválasztása. A megfelel ség-értékelési eljárásokat az EN A.1 táblázata tartalmazza. A táblázat azt foglalja össze, hogy a gyártónak a megfelel ségi nyilatkozatában mi- l kell nyilatkozni, attól függ en, hogy ki végezte a statikai számításokat és ki készíti el a termékspecifikációt. A különböz értékelési illetve nyilatkozati eljárások ennek megfelel en az alábbiak lehetnek: 1. eljárás: a gyártó készen kapja a statikai számításokat illetve a terveket, de készíti el a termékspecifikációt 2. eljárás: a gyártó maga készíti a statikai számításokat illetve a terveket az EUROCODE-ok alapján, és elkészíti a termékspecifikációt 3b eljárás: a gyártó maga készíti a statikai számításokat illetve a terveket a megrendel által megadott feltételek figyelembe vételével, és elkészíti a termékspecifikációt 3a eljárás: a gyártó készen kapja a statikai számításokat illetve a terveket és a termékspecifikációt Acélszerkezetek kivitelezése (MSZ EN ) szabvány el írásai 11-EU-03 Rev.08/ /17

17 Az MSZ EN szabvány el írásokat tartalmaz a hegesztéssel, valamint nem hegesztéssel (csavarozás, szegecselés), illetve ezek kombinációjával el állított acélszerkezetekre vonatkozóan. A szabvány meghatározza a dokumentálás módjait. el írásokat tartalmaz az el készítésre (vágás, lyukasztás, hajlítás, felület el készítés). el írásokat tartalmaz a kivitelezésre (hegesztés, csavarozás, kivitelezés, festés). el írásokat tartalmaz az ellen rzésre. Az acélszerkezetek gyártását a gyártónak e szabvány szerint dokumentált eljárások alapján kell végrehajtani. 5. Kapcsolódó dokumentumok Lásd a 11-TT-305/2011/EU-K kézikönyv mellékleteiben. A mindenkori érvényes eljárásutasítások, mukautasítások és formanyomtatványok külön dossziéban találhatók. A fenti utasítások betartása minden tanúsító hely munkatársára nézve kötelez. 11-EU-03 Rev.08/ /17

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT)

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 a 3/2003 (I.25) GKM rendelet Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai

Részletesebben

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI JÖV BELI FELADATOK Dr. Tompai Zoltán 20130627. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI 1. K anyaghalmazok

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében Országos Könnyűszerkezetes Konferencia 2013. szeptember 27. Pataki Erika Tanúsítási

Részletesebben

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Az építési folyamatok minőségbiztosítása Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Építési folyamatban résztvevők Megrendelő, beruházó Beruházást lebonyolító Tervező szaktervezők Hatóságok Építéshatóság

Részletesebben

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv (CPD) rendelkezik. A CPD

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

STATE OF ART REPORT January of

STATE OF ART REPORT January of Vízszigetelő anyagok és szerkezetek megfelelőségigazolása Tóth Péter ÉMI Nonprofit Kft. Épületszerkezeti Tudományos Osztály A lakásokban ÉMI 2010. október 25. Különleges vízszigetelések a környezetvédelem

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető A 305/2011/EU rendelet hatályba lépésének és a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet visszavonásának hatása az építési termékek forgalmazására, betervezésére és beépítésére 2013. október 25. Budavári

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-02 Az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata (tanúsítása) és a gyártásellenőrzés folyamatos

TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-02 Az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata (tanúsítása) és a gyártásellenőrzés folyamatos alapvizsgálata () és a TAM CERT TH Terméktanúsító Üzletág (TT) 11-EU-02 Az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata () és a Kidolgozta: Dr. Tompai Zoltán Dátum: 2013.04.20. Aláírás: Ellenőrizte: Soós

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

megfelelő építőanyag A jogszabályi előírásnak Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Építési Fórum

megfelelő építőanyag A jogszabályi előírásnak Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Építési Fórum Építési Fórum A megfelelő építőanyag Előadó Szeimann János építésfelügyelő KEM KH Építésügyi Hivatala Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm.

Részletesebben

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Horváth Sándor igazgató HOSA NOVUS Kft. FAGOSZ Konferencia 2013. március 27.

Részletesebben

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK forgalmazása, tervezése, kivitelezése Az építési

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz 2/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Kérjük, amennyiben árajánlatunkkal kapcsolatban bármiféle kérdés felmerül, szíveskedjenek bennünket megkeresni. Készséggel állunk rendelkezésükre.

Kérjük, amennyiben árajánlatunkkal kapcsolatban bármiféle kérdés felmerül, szíveskedjenek bennünket megkeresni. Készséggel állunk rendelkezésükre. TÜV AUSTRIA CERT GMBH Kihelyezett Tanúsító Képviselete xxxxxxxxx Kft. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx részére! Budapest Bánya u. 1. H-9999 Ügyintézőnk neve Tel./Mellék Ajánlat száma Iktatószám Dátum Kukkkk Gyulai

Részletesebben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben Az építési hulladék átminősítése építési termékké 1 Bemutatkozás Here Zsolt TLI Zrt. Terméktanúsító Iroda tanúsító mérnök tel.:06-20-468-4391

Részletesebben

Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény )

Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény ) TERMÉKTANÚSÍTÁS 1 Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( Építési Törvény ) 41. kimondja, hogy (1) Építési célra anyagot, készterméket és berendezést csak a külön

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS. 11-EU-02 Az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata (tanúsítása)

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS. 11-EU-02 Az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata (tanúsítása) alapvizsgálata () és a TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS 11-EU-02 Az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata () és a Kidolgozta: Dr. Tompai Zoltán Dátum: 2013.01.11.

Részletesebben

Építéstechnológiák minőségbiztosítása

Építéstechnológiák minőségbiztosítása Építéstechnológiák minőségbiztosítása Építési folyamatban résztvevők Megrendelő, beruházó Beruházást lebonyolító Tervező szaktervezők Hatóságok Építéshatóság Tűzoltóság ANTSZ Műemlékvédelmi (KÖH), régészeti,

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 1. oldal 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

Részletesebben

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19. 1/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai

Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai Szittya Zsolt Országos Tűzvédelmi Konferencia 2016. 11. 14. Mit, ki és hogyan? Az első lépés.... A 3/2003 sz. BM-GKM-KKVM együttes rendelete és

Részletesebben

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség Termék- és biztonság, CE-megfelelőség 2004. májusában a Magyar Köztársaság teljes jogú tagja a 25-re bővült Európai Uniónak. Ezzel Magyarország is részévé vált az egységes belső piacnak, amely az áruk,

Részletesebben

Helyzetelemzés s az európai aszfalt kal kapcsolatban PUCHARD Zoltán Technológiai Igazgató COLAS Hungária Kft. Európai aszfalt termék magyarországi bevezetése MAÚT Akadémia 2007.02.22 Megérkeztünk az EU-ba

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

a NAT-6-0046/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-6-0046/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-6-0046/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. (1013 Budapest, Lánchíd u. 15-17.) akkreditált

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

A műkő és természetes kő termékek jogszerű forgalmazásának és beépítésének tapasztalatai

A műkő és természetes kő termékek jogszerű forgalmazásának és beépítésének tapasztalatai A műkő és természetes kő termékek jogszerű forgalmazásának és beépítésének tapasztalatai 12. Nemzetközi Kőkonferencia 2011. február 26. Pilisvörösvár Törökné Horváth Éva, divízióvezető és Boros Sándor,

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Barta-Vámos László tű. százados

Barta-Vámos László tű. százados Piacfelügyeleti hatóság a tűzvédelemben Barta-Vámos László tű. százados BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 2. Vizsgálataink az M0 Északi Duna-hídon Betonvizsgálatok és tapasztalatok Acélvizsgálatok

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolásának új szabályai, alkalmazásuk a jelenlegi időszakban

Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolásának új szabályai, alkalmazásuk a jelenlegi időszakban Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolásának új szabályai, alkalmazásuk a jelenlegi időszakban Siófok 2008. április 17. Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató Építési szakterület: a 3/2003. (I. 25.) BM

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉME: A-157/2009 2/5 2009. 08. 31. I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Ezt az ÉME -t az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki. az építési termékek műszaki követelményeinek,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

A puren termékek hozzárendelése az azonos tulajdonságokkal rendelkező termékcsoportokhoz: azonsító kód (belsı megjelölés)

A puren termékek hozzárendelése az azonos tulajdonságokkal rendelkező termékcsoportokhoz: azonsító kód (belsı megjelölés) puren termékek és teljesítménynyilatkozatok BauPVO 0 ipar A puren termékek hozzárendelése az azonos tulajdonságokkal rendelkező termékcsoportokhoz: Alkalmazási terület A teljesítménynyilatkozat száma azonsító

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmez rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmez rendelkezések 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeir l és az azoknak való megfelel ség értékelésér l A villamos energia termelésér l, szállításáról és szolgáltatásáról

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS 10-EU-02. Nyomástartó berendezések tanúsító eljárása Rendszer tanúsítás

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS 10-EU-02. Nyomástartó berendezések tanúsító eljárása Rendszer tanúsítás 1/16 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS 10-EU-02 Nyomástartó berendezések tanúsító eljárása Rendszer tanúsítás Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.03.17. Aláírás:

Részletesebben

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése

A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése Asztalos István Sika Hungária Kft. Az Európai Unió 2011-ben megalkotta a 305/2011/EU európai rendeletet, az un. építési termék rendeletet. Ezzel figyelembe

Részletesebben

Nyomástartó berendezések Vizsgálati és Tanúsítási Rendje D, D1, E, E1, H, H1 és 2 modulok esetén

Nyomástartó berendezések Vizsgálati és Tanúsítási Rendje D, D1, E, E1, H, H1 és 2 modulok esetén 1. Érvényességi terület A vizsgálati és a tanúsítási rend auditok végrehajtását, a TAM CERT tanúsító testület (a továbbiakban: tanúsító testület) részéről minőségbiztosítási rendszerek számára TAM CERT

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Magyarország www.kohe.hu kohe@invitel.hu A piacvezető magyar kisvállalkozói cégcsoport Könnyűszerkezetes ház építése az Európai Unió területén és hazánkban (a jogi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról Az ECM Certification Kft. az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése keretében

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Működési és eljárási szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőség-értékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területeken. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek

Tájékoztató és minősítő rendszerek 2015/10/09 01:15 1/13 Tájékoztató és minősítő rendszerek < Áruismeret Tájékoztató és minősítő rendszerek A minőség tanúsítása, megfelelőség tanúsítás Mit jelent a tanúsítás? A tanúsítás sokáig nem volt

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

AKTÍV OLTÓBERENDEZÉSEK MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI Tóth Péter, ÉMI Nonprofit Kft.

AKTÍV OLTÓBERENDEZÉSEK MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI Tóth Péter, ÉMI Nonprofit Kft. AKTÍV OLTÓBERENDEZÉSEK MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI Tóth Péter, ÉMI Nonprofit Kft. 2014. június 4. Építési Termék Rendelet 305/2011/EU (CPR) 2013. július 1-től a 3/2003. rendelet visszavonásra

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI Szabályzat SZA-0-02-00 ÉRVÉNYBEN Azonosító jel: SZA-0-02-00 Oldalszám: 5 összesen 1 Módosítások Kiadás száma rev.02. Módosítás oka Készítette Dátum

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

Magyar Téglás Szövetség. Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt.

Magyar Téglás Szövetség. Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt. Magyar Téglás Szövetség Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt. JOG GYÁRTÓ TERVEZŐ TŰZVÉDELEM JOG GYÁRTÓ TERVEZŐ TŰZVÉDELEM

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Ipari bevonat Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 06 02 00 012 0 000003 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813 09 09 0921 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT MSZ EN 13813:2002 1. Termék

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat MSZ EN 15651-1: 2013 MSZ EN 15651-4: 2013 13 1213 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Sikaflex -11 FC + 1. Termék típus A terméktípus egyedi azonosító kódja: 2. Típusszám Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Felújíítás Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 08 03 04 001 0 000012 Verziószám: 01 MSZ EN 1504 2: 2004 MSZ EN 13813 11 1020 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT MSZ EN 13813:2002 1. Termék típus

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

BME ITS. Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek esetében.

BME ITS. Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek esetében. BME ITS Közlekedési- és Jármű Nonprofit Zártkörűen Működő BME ITS Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra és rendszerelemeinek esetében Szabályzat SZA-1-01-00 ÉRVÉNYBEN

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben