T A R T A L O M M U T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M M U T A T Ó"

Átírás

1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme. 3. A Vas Megyei TISZK Társulási Megállapodásának Vas Megyei Önkormányzat általi felmondása. 4. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 5. Dabas város polgármesterének támogatási kérelme a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez. 6. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP / sz. pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala, nyilatkozatok megadása, földhasználati szerződés megkötése. 7. A évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása. 8. Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről. 9. Bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál. 10. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai /2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 12. Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 13. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003 (IV.30.) Ökt. rendelet módosítása. 14. Telekadó rendelet módosítása. 15. Ingatlanvásárlási kérelem (Kardos Zoltán egyéni) 16. Szentgotthárdi 3206.hrsz-ú ingatlan értékesítése. 17. Ingatlanvásárlási kérelem (Serfecz Tibor) 18. Földhasználati szerződés módosítása. 19. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 20. Szentgotthárd Város Önkormányzatának évi költségvetése. 21. A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtés lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről. A közmunkaprogram és a foglalkoztatók tapasztalatai. 22. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról.

2 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a mellékelt kérelemmel az intézmény Pedagógiai Program Helyi tantervének módosítását kéri. (1. sz. melléklet) A módosítás, kiegészítés indokai: - a szakképzés szervezése központi szabályainak megváltozása - a szakiskolai 3 éves képzés bevezetése, valamint az országos Képzési Jegyzékben megjelent módosított szakmai képzési programok. A még hatályos közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 44. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles - az Országos szakértői névjegyzékben szereplő, az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen nyilvántartásba vett - szakértő véleményét beszerezni. A pedagógiai program módosítását az intézmény elvégezte, az iskola nevelőtestülete megismerte és elfogadta, a szülői és tanulói szervezetek is megismerték és a jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményezték - a legitimációs záradékokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A fenntartó felkereste az illetékes Kormányhivatalt, amely az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 41/D a.) pontja alapján a fenntartónak javaslatot tett független közoktatási szakértőre. Az átdolgozott, kiegészített pedagógiai szakmai programot a fenntartó a szakértőnek szakértésre elküldte, aki a 2. számú melléklet szerinti szakvéleményt adta, abban az ott olvasható megállapításokat tette, és a program jóváhagyását javasolta. Tisztelt Képviselő-testület! Bár az oktatás területén is változás előtt állunk, a színvonalas szakképzés biztosítása és fejlesztése továbbra is fontos feladat Szentgotthárd számára. A már elindult fejlesztések szintén fontos feladatnak tartják a megfelelő szakképzés biztosítását. A szakképzésnek is az egyik legfontosabb dokumentuma az intézmény Pedagógiai Szakmai Programja illetve a Helyi Tanterve. Kérem, hogy ezt figyelembe véve tekintsék át e napirendet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen!

3 Határozati javaslat: A/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi tanterv módosítását jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős : Huszár Gábor polgármester Bedics Sándor igazgató B/ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi tanterv módosítását az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: Határidő: azonnal Felelős : Huszár Gábor polgármester Bedics Sándor igazgató Szentgotthárd, január 12. Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Huszár Gábor polgármester 1. számú melléklet

4 2.sz. Melléklet

5 SZAKVÉLEMÉNY A III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL és HELYI TANTERVÉRŐL Készítette: Sárosy Ildikó közoktatási szakértő Dátum: január Bevezetés

6 A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény alapján a nevelésioktatási intézményben a nevelő és oktató munka a nevelési, illetve pedagógiai program (melynek része a helyi tanterv) szerint folyik. Szentgotthárd Város Önkormányzata az általa fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programját és Helyi tantervét módosítani kívánja a következő okok miatt: A szakképzés szervezés központi szabályainak megváltozása a 3 éves szakiskolai képzés bevezetése és az Országos Képzési Jegyzékben történő változások szükségessé tették, hogy az iskola átalakítsa a szakmai képzési struktúráját. 2. A kérdéskör leírása A megbízás alapján feladatom volt, hogy az iskola Pedagógiai programját, Helyi tantervét továbbá Szakmai programját törvényességi és szakmai szempontból történő véleményezéssel a fenntartói jóváhagyás folyamatát, a döntés előkészítését segítsem. Vizsgálati szempontok: a törvényességi előírások betartása formai szempontból, a törvényességi előírások betartása tartalmi szempontból, a programok belső szakmaisága A vizsgálathoz a következő dokumentumokat használtam: az évi LXXXIX. törvény a közoktatásról az 1993 évi LXXVI. törvény a szakképzésről a 243/2003.(XII.17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a 100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletmódosításáról 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról. A fenntartó által átadott dokumentumok (digitális formában) Pedagógiai program, szakközépiskola közismereti helyi tanterve, szakközépiskola szakmai helyi tanterve,

7 szakiskola helyi tanterve, az új szakiskolai közismereti helyi tanterve, az új 3 éves szakiskolai szakmai program, mely tartalmazza a módosított OKJ-s képzéseket 2.1 Pedagógiai program Az átdolgozott Helyi tanterv és Szakmai program továbbra is tartalmazza a 2010-ben elfogadott képzési terveket, melyek szükségesek a kifutó évfolyamok oktatásához. A Helyi tanterv kiegészül a 3 éves szakiskolai képzés közismereti programjával. A Szakmai programot a 133/2011. (VII.18.) Korm. rendeletben meghatározott új szakmai képzések alapján alakította át, illetve módosította az iskola. 2.2 Szakközépiskola közismereti helyi tanterve A helyi tanterv ezen szakasza nem került módosításra 2.2 Szakközépiskola szakmai helyi tanterve Az általános és formai követelmények teljesítése A Helyi tanterv tartalmi elemei A helyi tanterv áttanulmányozása során látható volt, hogy mindegyik képzés 4+1 éves, tehát az intézmény alkalmazza a szakképzési törvény által biztosított beszámíthatóság elvét. Mindezek tükrében kellett a helyi tantervet áttekinteni. Módosításra került sor: Elektrotechnika elektronika szakmacsoport: AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS szakképesítés Tartalmi elemként megtalálható: célok és feladatok, fejlesztési követelménye óraterv tananyag tartalom tantárgyi megfeleltetés középszintű érettségi témakörei tanulók ellenőrzése és értékelése vizsgarend A szakmacsoport tervezettsége jól meghatározott, az egyes elemek részletesen kidolgozottak. Elektrotechnika elektronika szakmacsoport: MECHATRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés Tartalmi elemként megtalálható: célok és feladatok, fejlesztési követelménye óraterv tananyag tartalom tantárgyi megfeleltetés középszintű érettségi témakörei

8 tanulók ellenőrzése és értékelése vizsgarend A szakmacsoport tervezettsége jól meghatározott, az egyes elemek részletesen kidolgozottak. Összességében elmondható, hogy a 4+1 éves képzések óratervei a törvényi kereteket kihasználva készültek. Alkalmasak a tanulók vizsgára való felkészítéséhez. 2.3 Szakiskola helyi tanterve Az általános és formai követelmények teljesítése A Helyi tanterv tartalmi elemei A szakiskolai Helyi tanterv részletesen kidolgozott, modulokra tagolt. Az egyes modulok tartalmi tervezettsége példa értékű. Az óratervek szakszerűek. Jól nyomon követhető a fejlesztési feladatok tananyagtartalom javasolt tevékenység elérhető eredmények szerinti kidolgozás. A Szakmai program tartalmi elemei Az intézmény a következő szakmai képzésekre készítette el programját: bútorasztalos elemiszer-vegyiárú eladó géplakatos pincér szakács villanyszerelő Tartalmi elemeket a /2011. VIII. 25. közleményben kiadott központi program alapján készítették el 4. Szakmai összefoglaló A pedagógiai program belső szakmaiságát tekintve megállapítható: a programban kitűzött célok jól meghatározottak, a képzési struktúrák egymásra épülnek, a program jól tükrözi a munkaerő-piaci igényeket, biztosítja a törvényi változásokból adódó átmenetek zökkenőmentes megvalósítását. Megállapítható, hogy a Pedagógiai program módosítását követően az oktatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik az iskola oly módon, hogy annak végrehajtása a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. A Pedagógiai programot jóváhagyásra javaslom.

9 Sárvár, január 10. Sárosy Ildikó sk. közoktatási szakértő 3.sz.Melléklet

10

11 Előterjesztés a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme Tisztelt Képviselő-testület! A SZEOB Igazgatója a melléklet kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez. Az Igazgató Asszony kérelmében jelezte, hogy az Opel Szentgotthárdi Gyára a SZEOB Játékvár Óvoda részére a O(V)ILIMPIA megrendezésére ,- Ft-ot adományozott. Az összeg évben megérkezett az intézmény számlájára. Az Igazgató Asszony kéri az összeg hivatkozott rendezvényhez történő felhasználásának engedélyezését. Szentgotthárd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.24.) sz. rendelete 2. (5) bekezdése szerint: (5)A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %-kal haladják meg. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetéséről szóló 7/2011. sz. határozatának, A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. pontjában kimondja, hogy: 3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt Fenti jogszabályhelyre és határozatra tekintettel szükséges a Képviselő-testület mint az Intézményt alapító, és finanszírozó alapító szerv támogatása, és a Társulási Tanács, mint irányító szerv döntése a kérelemben meghatározott pénzösszeg felhasználásához. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a SZEOB Igazgatójának kérelmét támogatni szíveskedjen! Határozati javaslat: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a SZEOB kérelmét az OPEL Szentgotthárdi Gyára által adományozott összeg felhasználása tekintetében és felkéri Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy évi költségvetési határozatán a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde tekintetében járuljon hozzá a 200 e/ft többletbevételnek a Játékvár Óvoda részére a évi OVILIMPIA megrendezéséhez való felhasználásához. Határidő: azonnal Felelős: Huszár Gábor Polgármester

12 Szentgotthárd, január 10. Jakabné Palkó Edina Pénzügyi irodavezető Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

13

14 Tájékoztató a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: A Vas Megyei TISZK Társulási Megállapodásának Vas Megyei Önkormányzat általi felmondása Tisztelt Képviselő-testület! Kovács Ferenc, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke arról tájékoztatta Szentgotthárd Város polgármesterét (lásd: 1. számú melléklet), hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31. napi hatállyal felmondta a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodását. A felmondás oka, hogy a megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló évi CLIV. törvény rendelkezései értelmében január 01. napjától a Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények állami tulajdonba, az intézmények fenntartása pedig a Kormány által kijelölt szervhez, azaz a Megyei Intézményfenntartó Központhoz került. A törvény alapján a megyei önkormányzat köteles volt az év utolsó napjával a részvételével létrejött társulási megállapodásait felmondani. A Közgyűlés elnökének tájékoztatása illetve maga a változás több olyan kérdést is felvet, mint: a szakképzés feladataiban résztvevő, eddig megyei fenntartásban működő iskolák továbbra is a TISZK keretében vesznek-e részt a szakképzés feladataiban? a TISZK Társulási Megállapodás ilyen irányú módosítására mikor kerül sor? (A TISZK Társulási Megállapodásának 5.) pontja alapján a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás módosításához.) a Megyei Önkormányzat felmondása egyéb vonatkozásban érinti-e, ha igen, hogyan, Önkormányzatunkat, illetve a III. Béla Szakközépiskola és Kollégium intézményt? a távolabbi jövőt tekintve mi lesz a Vasi Megyei Szakképzés-szervezési Társulás sorsa, tekintettel arra, hogy január 01. időponttól valamennyi szakiskola állami fenntartásba kerül? A felvetett kérdésekkel a TISZK munkaszervezet-vezetőjéhez fordultunk, illetve kértük, hogy valamennyi kapcsolódó olyan dokumentumot, amelyet Önkormányzatunknak látni és elfogadni kell a kilépéssel kapcsolatban, január 13. napig küldjék meg számunkra. Dr. Ács Zoltán, a TISZK igazgatója arról tájékoztatott, hogy a megyei fenntartású iskolák várhatóan a Megyei Intézményfenntartó Központhoz kerülnek, amely megállapodást fog kötni a TISZK Társulási Tanácsával. A rendelkezésére álló információk szerint a Megyei Önkormányzat felmondása nem érinti Önkormányzatunkat és a III. Béla Szakképző iskola és Kollégium intézményt. Az Igazgató Úr a távolabbi jövőt tekintve ugyanakkor nem tudott biztos információkkal szolgálni. Meglátásunk szerint a TISZK Társulási Megállapodását módosítani szükséges a változással, feltételezhetően erre a közeljövőben, talán a soron következő képviselő-

15 testületi ülésen sor fog kerülni. Addig arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen tájékoztatót megismerni és elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatását arról, hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31. napi hatállyal felmondta a Vas Megyei Szakképzésszervezési Társulás társulási megállapodását, megismerte. Határidő: azonnal Felelős: Huszár Gábor polgármester Szentgotthárd, január 10. Ellenjegyezte: Huszár Gábor polgármester Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

16 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból Tisztelt Képviselő-testület! Előzmények Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 274/2010. számú határozatával Civil- és városrészi alap -nak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Alap) hozott létre a Képviselő-testület öt képviselő tagjának, valamint Szentgotthárd város alpolgármestere tiszteletdíjának, illetve Szentgotthárd város polgármestere költségátalányának egy részéről történő lemondása eredményeként céltartalékba helyezett összegből. A 304/2010. sz. határozatával és a 97/2011. számú határozatával a módosításokkal együtt elfogadta az Alap felosztásáról szóló Szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) is, ami jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében olvasható. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 235/2011. számú határozatának 3. pontja értelmében kimondta, hogy a Civil- és Városrészi Alap utolsó felosztásánál elsősorban a városrészeken működő hagyományőrző szervezetek és civil szervezetek kérelmét veszi figyelembe, de lehetőség lesz egyéb kérelmek támogatására is. A január 25-i testületi ülésen elbírálandó kérelmek beadási határideje január 09. volt, azonban a határidő lejárta után is érkeztek kérelmek a civil referenshez. Az előterjesztésben minden beérkezett kérelem szerepel. A évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) 28. (1) bekezdése kimondja, hogy a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről köteles beszámolót készíteni. A 29. (3) bekezdése értelmében a civil szervezet köteles a beszámolójával együtt közhasznúsági mellékletet is készíteni. A 30. (1) bekezdése kimondja, hogy a civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. A 75. (1) bekezdése értelmében január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a 30. szerint letétbe helyezte beszámolóját. Az új törvény miatt az egyes civil szervezetek támogatásának jogosultságát meg kell vizsgálnunk, amelyet lekésőbb a január 25-i testületi ülésig megteszünk. A beérkezett kérelmek: A Polgármesteri Hivatal civil referenséhez összesen hét kérelem érkezett be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével, az ott megjelölt rendszer szerint csoportosítva terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé: 1.) Kérelmek, melyek az Éves Cselekvési Programterv megvalósítására irányulnak:

17 a.) A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége azzal a kéréssel fordul a Képviselőtestülethez, hogy a évben nyújtott támogatások pénzmaradványainak összegét a Civil Iroda évi I. negyedévi fenntartási költségeire fordíthassák. Ez az összeg ,- Ft (a 66/2011. számú határozat szerinti támogatás maradvány összege ,- Ft, a 235/2011. számú határozat szerinti támogatás maradvány összeg pedig 8.899,- Ft), amelyet a Civil Iroda havi internetköltségére, a fennmaradó pár száz forintot pedig irodaszerre fordítaná a Civil Fórum. Az elnökség kéri a Képviselőtestületet, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a módosításhoz. b.) A Máriaújfaluért Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a városrész kultúrházának felújításához anyagi támogatást nyújtson. Az egyesület ez évi munkatervében célul tűzte ki a kultúrház belső helyiségeinek tatarozását. Az épület már olyan rossz állapotba került, hogy a vakolat állapotában bekövetkezett romlás elkerülhetetlenné teszi a javítási munkálatokat. Az Egyesület a felújításhoz ,- Ft. támogatást igényel a Civil Alapból. 2.) Kérelmek sportfeladatok elvégzésére: a.) A Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy nyújtson anyagi támogatást a Rábavölgyi Nemzetközi Kerékpáros Találkozó és kerékpáros túra megrendezéséhez. Az Egylet a program megvalósításához ,- Ft támogatást igényel a Civil Alapból. b.) Az Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2012 májusában megrendezendő O(vi)LIMPIA sportrendezvényhez nyújtson támogatást a Civil Alapból. Az Alapítvány célja, hogy egy színvonalas sportrendezvény keretein belül hangsúlyozza a gyermekek számára az egészséges élet és a mozgás fontosságát. A rendezvényt többen is támogatják, az O(vi)LIMPIA gyermekpólóit már megvásárolta az Alapítvány, azonban a rendezvény logójának pólókra nyomásához még szükség lenne támogatásra. Az Alapítvány kéri a képviselő-testületet, hogy az előzetes árajánlat alapján ,- Ft támogatást nyújtson a Civil Alapból. 3.) Egyéb kérelmek: a.) A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tagjai azzal a kéréssel fordulnak a Képviselő-testülethez, hogy a II. Országos Ki-Mit-Tud? veszprémi elődöntőjén való részvételük útiköltségét támogatni szíveskedjen. A két egyesület évek óta együttműködik, 2011-ben pedig már részt vettek az I. Országos Ki-Mit-Tud? vetélkedőn, ahonnan szép eredményekkel tértek haza. A megmérettetésen való szereplés útiköltsége ,- Ft, amelyet a két egyesület önerejéből nem tud kifizetni. Ezért kérik a Képviselő-testületet, hogy támogassák részvételüket a versenyen az útiköltség összegével, azaz ,- Ft-tal, hogy a kulturális életben tovább öregbíthessék Szentgotthárd nevét. b.) A Szentgotthárdi Civil Fórum azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2011-es civil szervezetekre vonatkozó törvénymódosítások miatt aktuálissá váló tájékoztató fórum megrendezését támogassa. A Civil Fórum vállalja azt a feladatot, hogy segít eligazodni a civil szervezeteknek az új jogszabályok között, ezért egy

18 tájékoztató fórum, képzés keretében szakemberek tájékoztatják a változásokról az érintetteket. A program megvalósításához a Civil Fórum ,- Ft. támogatást kér a Civil Alapból. c.) A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a február 18-án tartandó Szentgotthárd Város Jótékonysági Estélye rendezvény költségeit támogatni szíveskedjen. Az Életfa Baráti Kör már második alkalommal rendezi meg a jótékonysági estélyt, amelynek idei bevételét a városlakók döntése alapján a szentgotthárdi mentőállomás eszközparkjának fejlesztésére fordítják. Az egyesület az Önkormányzattól Ft. támogatást igényel az Estély költségeinek fedezéséhez. d.) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2012-ben tervezett Steyer virágút megtekintésével kapcsolatos tanulmányútjukhoz ,- Ft támogatást nyújtani szíveskedjen. Az utazáson 45 fő klubtag vesz részt, az út szervezése pedig osztrák nyugdíjas partnerekkel történik. A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztés 3-9. sz. mellékleteiben olvashatók. A megkötésre kerülő szerződések mintáját az előterjesztés 10. sz. melléklete tartalmazza. Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatok, az egyesületek igazolása a bírósági bejegyzésükről az anyag terjedelme miatt nem kerül kiküldésre, de a Polgármesteri Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapba befolyt, jelenleg felosztható összeg az előterjesztés időpontjában: ,- Ft. A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: ,- Ft. - A Szabályzat szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a Civil szervezetet, amely Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel. A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! Határozati javaslat: 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret terhére

19 a) A Szentgotthárdi Civil Fórum évi pénzmaradvány I. negyedévi felhasználására vonatkozó kérelmét a képviselő-testület.. elszámolási határidő:..; b) A Máriaújfaluért Egyesület kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; c) A Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet kérelmét a képviselő-testület Fttal támogatja, elszámolási határidő:..; d) Az Alapítvány Szentgotthárd óvodás korú gyermekeiért kérelmét a képviselőtestület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; e) a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; f) A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; g) A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; h) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 12. pontját figyelembe véve: azonnal Felelős: Huszár Gábor polgármester civil szervezetek elnökei Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető Szentgotthárd, január 16. Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Huszár Gábor polgármester

20 1. sz. melléklet Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról 1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Testület) 274/2010. számú határozatával a képviselő-testület öt tagjának, Szentgotthárd Város Polgármesterének és Alpolgármesterének tiszteletdíjának illetve költségtérítésének egy részéről történt lemondás eredményeként céltartalékba helyezett összegből Civil- és városrészi alap -nak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve Alap) hoz létre, melyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek részére nyújtható támogatás sportfeladatok- valamint önkormányzati feladatok vállalása és elvégzése esetén. A támogatás továbbá a településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok elvégzésének finanszírozását szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk. 2.) Az Alapot a Képviselő testület (továbbiakban Testület) kezeli és osztja fel. A felosztáshoz Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni. 3.) 3.1.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást kérni. Támogatást kérhet az Egyesületekről szóló törvény alapján létrejött, bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy az alapítványokra vonatkozó törvényi előírások alapján létrejött és bejegyzett Alapítvány, melyeknek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: Civil szervezet). A bírósági bejegyzést minden esetben igazolni kell. A támogatási igényhez mellékelni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. (1) bekezdése szerinti érintettségről. 3.2.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására elsősorban a településrészen bejegyzett és ott tevékenykedő Civil szervezet vagy megalakulása esetén a településrészre létrehozott településrészi önkormányzat kérhet támogatást. 3.3.) Amennyiben nem településrészen működő Civil Szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni 3.4.) Az Alapból összeg különíthető el a következő célra: Önkormányzati kiadású sajtótermék létrehozása. 4.) A Testületi döntést megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező kérelmeket a Civil Fórummal véleményeztetni kell. A Civil Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés kiküldésé előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Polgármesteri Hivatalba. Amennyiben a Civil Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható. 5.) Az Alap fokozatosan töltődik fel a képviselői tiszteletdíjak utalásakor. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Testületet az Alapban lévő felosztható összegről. Felosztani csak a már az Alapba ténylegesen befolyt összeget lehet. Amennyiben a beérkezett igények nagyobbak az Alapba ténylegesen befolyt összegnél, akkor a Testület dönthet a kérelem elutasításáról vagy arról, hogy az Alapba újabb összegek bekerülése után a következő elbíráláskor a kérelemre visszatér.

21 6.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a Civil szervezetet, amely Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel. 7.) A benyújtott kérelmeket a Testület rendelkezése szerinti időpontban, legfeljebb negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a márciusi, júniusi, szeptemberi és a januári testületi ülés. A felsorolt hónapok testületi ülései anyagainak kiküldéséig beadott kérelmeket lehet vizsgálni. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell. Ha az igényelt támogatások összege az Alapba befolyt összegnél nagyobb, akkor a Testület a támogatásra érdemesnek tartott kérelmeket átviheti a következő negyedévre. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Civil Fórum véleményét. 8.) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának feladatai: Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 9.) A Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai: Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a támogatási szerződést előkészíti; a megkötött szerződéseket, támogatási szerződéseket nyilvántartja; a támogatási összegek felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez. 10. A Polgármester feladatai: A támogatási szerződéseke, egyéb megállapodásokat a Polgármester írja alá. Az Alap működéséről a Polgármester a tárgyévet követő év áprilisáig összefoglaló jelentést készít a Testület számára. 11. Az Alap forrása Az Alap forrása kizárólag a képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíjból és a polgármesteri költségtérítésből november 30-ig befizetett összeg. 12. A támogatás felhasználása, visszavonása A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan, a kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles igazolni. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról, akkor a támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni. Az Alapból nem kaphat támogatást az a támogatott, amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, továbbá az a szervezet, mely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt továbbá az, amely nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, vagy a évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján vele szemben összeférhetetlenség áll fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. -ban meghatározott érintettség közzétételét az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte. Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 97/2011. számú határozatában fogadta el április 14-én.

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben