T A R T A L O M M U T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M M U T A T Ó"

Átírás

1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme. 3. A Vas Megyei TISZK Társulási Megállapodásának Vas Megyei Önkormányzat általi felmondása. 4. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 5. Dabas város polgármesterének támogatási kérelme a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez. 6. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP / sz. pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala, nyilatkozatok megadása, földhasználati szerződés megkötése. 7. A évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása. 8. Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről. 9. Bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál. 10. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai /2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 12. Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 13. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003 (IV.30.) Ökt. rendelet módosítása. 14. Telekadó rendelet módosítása. 15. Ingatlanvásárlási kérelem (Kardos Zoltán egyéni) 16. Szentgotthárdi 3206.hrsz-ú ingatlan értékesítése. 17. Ingatlanvásárlási kérelem (Serfecz Tibor) 18. Földhasználati szerződés módosítása. 19. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 20. Szentgotthárd Város Önkormányzatának évi költségvetése. 21. A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtés lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről. A közmunkaprogram és a foglalkoztatók tapasztalatai. 22. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról.

2 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a mellékelt kérelemmel az intézmény Pedagógiai Program Helyi tantervének módosítását kéri. (1. sz. melléklet) A módosítás, kiegészítés indokai: - a szakképzés szervezése központi szabályainak megváltozása - a szakiskolai 3 éves képzés bevezetése, valamint az országos Képzési Jegyzékben megjelent módosított szakmai képzési programok. A még hatályos közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 44. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles - az Országos szakértői névjegyzékben szereplő, az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen nyilvántartásba vett - szakértő véleményét beszerezni. A pedagógiai program módosítását az intézmény elvégezte, az iskola nevelőtestülete megismerte és elfogadta, a szülői és tanulói szervezetek is megismerték és a jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményezték - a legitimációs záradékokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A fenntartó felkereste az illetékes Kormányhivatalt, amely az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 41/D a.) pontja alapján a fenntartónak javaslatot tett független közoktatási szakértőre. Az átdolgozott, kiegészített pedagógiai szakmai programot a fenntartó a szakértőnek szakértésre elküldte, aki a 2. számú melléklet szerinti szakvéleményt adta, abban az ott olvasható megállapításokat tette, és a program jóváhagyását javasolta. Tisztelt Képviselő-testület! Bár az oktatás területén is változás előtt állunk, a színvonalas szakképzés biztosítása és fejlesztése továbbra is fontos feladat Szentgotthárd számára. A már elindult fejlesztések szintén fontos feladatnak tartják a megfelelő szakképzés biztosítását. A szakképzésnek is az egyik legfontosabb dokumentuma az intézmény Pedagógiai Szakmai Programja illetve a Helyi Tanterve. Kérem, hogy ezt figyelembe véve tekintsék át e napirendet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen!

3 Határozati javaslat: A/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi tanterv módosítását jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős : Huszár Gábor polgármester Bedics Sándor igazgató B/ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi tanterv módosítását az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: Határidő: azonnal Felelős : Huszár Gábor polgármester Bedics Sándor igazgató Szentgotthárd, január 12. Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Huszár Gábor polgármester 1. számú melléklet

4 2.sz. Melléklet

5 SZAKVÉLEMÉNY A III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL és HELYI TANTERVÉRŐL Készítette: Sárosy Ildikó közoktatási szakértő Dátum: január Bevezetés

6 A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény alapján a nevelésioktatási intézményben a nevelő és oktató munka a nevelési, illetve pedagógiai program (melynek része a helyi tanterv) szerint folyik. Szentgotthárd Város Önkormányzata az általa fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programját és Helyi tantervét módosítani kívánja a következő okok miatt: A szakképzés szervezés központi szabályainak megváltozása a 3 éves szakiskolai képzés bevezetése és az Országos Képzési Jegyzékben történő változások szükségessé tették, hogy az iskola átalakítsa a szakmai képzési struktúráját. 2. A kérdéskör leírása A megbízás alapján feladatom volt, hogy az iskola Pedagógiai programját, Helyi tantervét továbbá Szakmai programját törvényességi és szakmai szempontból történő véleményezéssel a fenntartói jóváhagyás folyamatát, a döntés előkészítését segítsem. Vizsgálati szempontok: a törvényességi előírások betartása formai szempontból, a törvényességi előírások betartása tartalmi szempontból, a programok belső szakmaisága A vizsgálathoz a következő dokumentumokat használtam: az évi LXXXIX. törvény a közoktatásról az 1993 évi LXXVI. törvény a szakképzésről a 243/2003.(XII.17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a 100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletmódosításáról 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról. A fenntartó által átadott dokumentumok (digitális formában) Pedagógiai program, szakközépiskola közismereti helyi tanterve, szakközépiskola szakmai helyi tanterve,

7 szakiskola helyi tanterve, az új szakiskolai közismereti helyi tanterve, az új 3 éves szakiskolai szakmai program, mely tartalmazza a módosított OKJ-s képzéseket 2.1 Pedagógiai program Az átdolgozott Helyi tanterv és Szakmai program továbbra is tartalmazza a 2010-ben elfogadott képzési terveket, melyek szükségesek a kifutó évfolyamok oktatásához. A Helyi tanterv kiegészül a 3 éves szakiskolai képzés közismereti programjával. A Szakmai programot a 133/2011. (VII.18.) Korm. rendeletben meghatározott új szakmai képzések alapján alakította át, illetve módosította az iskola. 2.2 Szakközépiskola közismereti helyi tanterve A helyi tanterv ezen szakasza nem került módosításra 2.2 Szakközépiskola szakmai helyi tanterve Az általános és formai követelmények teljesítése A Helyi tanterv tartalmi elemei A helyi tanterv áttanulmányozása során látható volt, hogy mindegyik képzés 4+1 éves, tehát az intézmény alkalmazza a szakképzési törvény által biztosított beszámíthatóság elvét. Mindezek tükrében kellett a helyi tantervet áttekinteni. Módosításra került sor: Elektrotechnika elektronika szakmacsoport: AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS szakképesítés Tartalmi elemként megtalálható: célok és feladatok, fejlesztési követelménye óraterv tananyag tartalom tantárgyi megfeleltetés középszintű érettségi témakörei tanulók ellenőrzése és értékelése vizsgarend A szakmacsoport tervezettsége jól meghatározott, az egyes elemek részletesen kidolgozottak. Elektrotechnika elektronika szakmacsoport: MECHATRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés Tartalmi elemként megtalálható: célok és feladatok, fejlesztési követelménye óraterv tananyag tartalom tantárgyi megfeleltetés középszintű érettségi témakörei

8 tanulók ellenőrzése és értékelése vizsgarend A szakmacsoport tervezettsége jól meghatározott, az egyes elemek részletesen kidolgozottak. Összességében elmondható, hogy a 4+1 éves képzések óratervei a törvényi kereteket kihasználva készültek. Alkalmasak a tanulók vizsgára való felkészítéséhez. 2.3 Szakiskola helyi tanterve Az általános és formai követelmények teljesítése A Helyi tanterv tartalmi elemei A szakiskolai Helyi tanterv részletesen kidolgozott, modulokra tagolt. Az egyes modulok tartalmi tervezettsége példa értékű. Az óratervek szakszerűek. Jól nyomon követhető a fejlesztési feladatok tananyagtartalom javasolt tevékenység elérhető eredmények szerinti kidolgozás. A Szakmai program tartalmi elemei Az intézmény a következő szakmai képzésekre készítette el programját: bútorasztalos elemiszer-vegyiárú eladó géplakatos pincér szakács villanyszerelő Tartalmi elemeket a /2011. VIII. 25. közleményben kiadott központi program alapján készítették el 4. Szakmai összefoglaló A pedagógiai program belső szakmaiságát tekintve megállapítható: a programban kitűzött célok jól meghatározottak, a képzési struktúrák egymásra épülnek, a program jól tükrözi a munkaerő-piaci igényeket, biztosítja a törvényi változásokból adódó átmenetek zökkenőmentes megvalósítását. Megállapítható, hogy a Pedagógiai program módosítását követően az oktatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik az iskola oly módon, hogy annak végrehajtása a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. A Pedagógiai programot jóváhagyásra javaslom.

9 Sárvár, január 10. Sárosy Ildikó sk. közoktatási szakértő 3.sz.Melléklet

10

11 Előterjesztés a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme Tisztelt Képviselő-testület! A SZEOB Igazgatója a melléklet kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez. Az Igazgató Asszony kérelmében jelezte, hogy az Opel Szentgotthárdi Gyára a SZEOB Játékvár Óvoda részére a O(V)ILIMPIA megrendezésére ,- Ft-ot adományozott. Az összeg évben megérkezett az intézmény számlájára. Az Igazgató Asszony kéri az összeg hivatkozott rendezvényhez történő felhasználásának engedélyezését. Szentgotthárd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.24.) sz. rendelete 2. (5) bekezdése szerint: (5)A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %-kal haladják meg. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetéséről szóló 7/2011. sz. határozatának, A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. pontjában kimondja, hogy: 3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt Fenti jogszabályhelyre és határozatra tekintettel szükséges a Képviselő-testület mint az Intézményt alapító, és finanszírozó alapító szerv támogatása, és a Társulási Tanács, mint irányító szerv döntése a kérelemben meghatározott pénzösszeg felhasználásához. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a SZEOB Igazgatójának kérelmét támogatni szíveskedjen! Határozati javaslat: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a SZEOB kérelmét az OPEL Szentgotthárdi Gyára által adományozott összeg felhasználása tekintetében és felkéri Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy évi költségvetési határozatán a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde tekintetében járuljon hozzá a 200 e/ft többletbevételnek a Játékvár Óvoda részére a évi OVILIMPIA megrendezéséhez való felhasználásához. Határidő: azonnal Felelős: Huszár Gábor Polgármester

12 Szentgotthárd, január 10. Jakabné Palkó Edina Pénzügyi irodavezető Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

13

14 Tájékoztató a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: A Vas Megyei TISZK Társulási Megállapodásának Vas Megyei Önkormányzat általi felmondása Tisztelt Képviselő-testület! Kovács Ferenc, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke arról tájékoztatta Szentgotthárd Város polgármesterét (lásd: 1. számú melléklet), hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31. napi hatállyal felmondta a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodását. A felmondás oka, hogy a megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló évi CLIV. törvény rendelkezései értelmében január 01. napjától a Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények állami tulajdonba, az intézmények fenntartása pedig a Kormány által kijelölt szervhez, azaz a Megyei Intézményfenntartó Központhoz került. A törvény alapján a megyei önkormányzat köteles volt az év utolsó napjával a részvételével létrejött társulási megállapodásait felmondani. A Közgyűlés elnökének tájékoztatása illetve maga a változás több olyan kérdést is felvet, mint: a szakképzés feladataiban résztvevő, eddig megyei fenntartásban működő iskolák továbbra is a TISZK keretében vesznek-e részt a szakképzés feladataiban? a TISZK Társulási Megállapodás ilyen irányú módosítására mikor kerül sor? (A TISZK Társulási Megállapodásának 5.) pontja alapján a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás módosításához.) a Megyei Önkormányzat felmondása egyéb vonatkozásban érinti-e, ha igen, hogyan, Önkormányzatunkat, illetve a III. Béla Szakközépiskola és Kollégium intézményt? a távolabbi jövőt tekintve mi lesz a Vasi Megyei Szakképzés-szervezési Társulás sorsa, tekintettel arra, hogy január 01. időponttól valamennyi szakiskola állami fenntartásba kerül? A felvetett kérdésekkel a TISZK munkaszervezet-vezetőjéhez fordultunk, illetve kértük, hogy valamennyi kapcsolódó olyan dokumentumot, amelyet Önkormányzatunknak látni és elfogadni kell a kilépéssel kapcsolatban, január 13. napig küldjék meg számunkra. Dr. Ács Zoltán, a TISZK igazgatója arról tájékoztatott, hogy a megyei fenntartású iskolák várhatóan a Megyei Intézményfenntartó Központhoz kerülnek, amely megállapodást fog kötni a TISZK Társulási Tanácsával. A rendelkezésére álló információk szerint a Megyei Önkormányzat felmondása nem érinti Önkormányzatunkat és a III. Béla Szakképző iskola és Kollégium intézményt. Az Igazgató Úr a távolabbi jövőt tekintve ugyanakkor nem tudott biztos információkkal szolgálni. Meglátásunk szerint a TISZK Társulási Megállapodását módosítani szükséges a változással, feltételezhetően erre a közeljövőben, talán a soron következő képviselő-

15 testületi ülésen sor fog kerülni. Addig arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen tájékoztatót megismerni és elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatását arról, hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31. napi hatállyal felmondta a Vas Megyei Szakképzésszervezési Társulás társulási megállapodását, megismerte. Határidő: azonnal Felelős: Huszár Gábor polgármester Szentgotthárd, január 10. Ellenjegyezte: Huszár Gábor polgármester Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

16 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból Tisztelt Képviselő-testület! Előzmények Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 274/2010. számú határozatával Civil- és városrészi alap -nak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Alap) hozott létre a Képviselő-testület öt képviselő tagjának, valamint Szentgotthárd város alpolgármestere tiszteletdíjának, illetve Szentgotthárd város polgármestere költségátalányának egy részéről történő lemondása eredményeként céltartalékba helyezett összegből. A 304/2010. sz. határozatával és a 97/2011. számú határozatával a módosításokkal együtt elfogadta az Alap felosztásáról szóló Szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) is, ami jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében olvasható. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 235/2011. számú határozatának 3. pontja értelmében kimondta, hogy a Civil- és Városrészi Alap utolsó felosztásánál elsősorban a városrészeken működő hagyományőrző szervezetek és civil szervezetek kérelmét veszi figyelembe, de lehetőség lesz egyéb kérelmek támogatására is. A január 25-i testületi ülésen elbírálandó kérelmek beadási határideje január 09. volt, azonban a határidő lejárta után is érkeztek kérelmek a civil referenshez. Az előterjesztésben minden beérkezett kérelem szerepel. A évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) 28. (1) bekezdése kimondja, hogy a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről köteles beszámolót készíteni. A 29. (3) bekezdése értelmében a civil szervezet köteles a beszámolójával együtt közhasznúsági mellékletet is készíteni. A 30. (1) bekezdése kimondja, hogy a civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. A 75. (1) bekezdése értelmében január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a 30. szerint letétbe helyezte beszámolóját. Az új törvény miatt az egyes civil szervezetek támogatásának jogosultságát meg kell vizsgálnunk, amelyet lekésőbb a január 25-i testületi ülésig megteszünk. A beérkezett kérelmek: A Polgármesteri Hivatal civil referenséhez összesen hét kérelem érkezett be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével, az ott megjelölt rendszer szerint csoportosítva terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé: 1.) Kérelmek, melyek az Éves Cselekvési Programterv megvalósítására irányulnak:

17 a.) A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége azzal a kéréssel fordul a Képviselőtestülethez, hogy a évben nyújtott támogatások pénzmaradványainak összegét a Civil Iroda évi I. negyedévi fenntartási költségeire fordíthassák. Ez az összeg ,- Ft (a 66/2011. számú határozat szerinti támogatás maradvány összege ,- Ft, a 235/2011. számú határozat szerinti támogatás maradvány összeg pedig 8.899,- Ft), amelyet a Civil Iroda havi internetköltségére, a fennmaradó pár száz forintot pedig irodaszerre fordítaná a Civil Fórum. Az elnökség kéri a Képviselőtestületet, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a módosításhoz. b.) A Máriaújfaluért Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a városrész kultúrházának felújításához anyagi támogatást nyújtson. Az egyesület ez évi munkatervében célul tűzte ki a kultúrház belső helyiségeinek tatarozását. Az épület már olyan rossz állapotba került, hogy a vakolat állapotában bekövetkezett romlás elkerülhetetlenné teszi a javítási munkálatokat. Az Egyesület a felújításhoz ,- Ft. támogatást igényel a Civil Alapból. 2.) Kérelmek sportfeladatok elvégzésére: a.) A Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy nyújtson anyagi támogatást a Rábavölgyi Nemzetközi Kerékpáros Találkozó és kerékpáros túra megrendezéséhez. Az Egylet a program megvalósításához ,- Ft támogatást igényel a Civil Alapból. b.) Az Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2012 májusában megrendezendő O(vi)LIMPIA sportrendezvényhez nyújtson támogatást a Civil Alapból. Az Alapítvány célja, hogy egy színvonalas sportrendezvény keretein belül hangsúlyozza a gyermekek számára az egészséges élet és a mozgás fontosságát. A rendezvényt többen is támogatják, az O(vi)LIMPIA gyermekpólóit már megvásárolta az Alapítvány, azonban a rendezvény logójának pólókra nyomásához még szükség lenne támogatásra. Az Alapítvány kéri a képviselő-testületet, hogy az előzetes árajánlat alapján ,- Ft támogatást nyújtson a Civil Alapból. 3.) Egyéb kérelmek: a.) A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tagjai azzal a kéréssel fordulnak a Képviselő-testülethez, hogy a II. Országos Ki-Mit-Tud? veszprémi elődöntőjén való részvételük útiköltségét támogatni szíveskedjen. A két egyesület évek óta együttműködik, 2011-ben pedig már részt vettek az I. Országos Ki-Mit-Tud? vetélkedőn, ahonnan szép eredményekkel tértek haza. A megmérettetésen való szereplés útiköltsége ,- Ft, amelyet a két egyesület önerejéből nem tud kifizetni. Ezért kérik a Képviselő-testületet, hogy támogassák részvételüket a versenyen az útiköltség összegével, azaz ,- Ft-tal, hogy a kulturális életben tovább öregbíthessék Szentgotthárd nevét. b.) A Szentgotthárdi Civil Fórum azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2011-es civil szervezetekre vonatkozó törvénymódosítások miatt aktuálissá váló tájékoztató fórum megrendezését támogassa. A Civil Fórum vállalja azt a feladatot, hogy segít eligazodni a civil szervezeteknek az új jogszabályok között, ezért egy

18 tájékoztató fórum, képzés keretében szakemberek tájékoztatják a változásokról az érintetteket. A program megvalósításához a Civil Fórum ,- Ft. támogatást kér a Civil Alapból. c.) A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a február 18-án tartandó Szentgotthárd Város Jótékonysági Estélye rendezvény költségeit támogatni szíveskedjen. Az Életfa Baráti Kör már második alkalommal rendezi meg a jótékonysági estélyt, amelynek idei bevételét a városlakók döntése alapján a szentgotthárdi mentőállomás eszközparkjának fejlesztésére fordítják. Az egyesület az Önkormányzattól Ft. támogatást igényel az Estély költségeinek fedezéséhez. d.) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2012-ben tervezett Steyer virágút megtekintésével kapcsolatos tanulmányútjukhoz ,- Ft támogatást nyújtani szíveskedjen. Az utazáson 45 fő klubtag vesz részt, az út szervezése pedig osztrák nyugdíjas partnerekkel történik. A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztés 3-9. sz. mellékleteiben olvashatók. A megkötésre kerülő szerződések mintáját az előterjesztés 10. sz. melléklete tartalmazza. Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatok, az egyesületek igazolása a bírósági bejegyzésükről az anyag terjedelme miatt nem kerül kiküldésre, de a Polgármesteri Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapba befolyt, jelenleg felosztható összeg az előterjesztés időpontjában: ,- Ft. A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: ,- Ft. - A Szabályzat szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a Civil szervezetet, amely Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel. A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! Határozati javaslat: 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret terhére

19 a) A Szentgotthárdi Civil Fórum évi pénzmaradvány I. negyedévi felhasználására vonatkozó kérelmét a képviselő-testület.. elszámolási határidő:..; b) A Máriaújfaluért Egyesület kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; c) A Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet kérelmét a képviselő-testület Fttal támogatja, elszámolási határidő:..; d) Az Alapítvány Szentgotthárd óvodás korú gyermekeiért kérelmét a képviselőtestület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; e) a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; f) A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; g) A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; h) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub kérelmét a képviselő-testület Ft-tal támogatja, elszámolási határidő:..; Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 12. pontját figyelembe véve: azonnal Felelős: Huszár Gábor polgármester civil szervezetek elnökei Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető Szentgotthárd, január 16. Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Huszár Gábor polgármester

20 1. sz. melléklet Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról 1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Testület) 274/2010. számú határozatával a képviselő-testület öt tagjának, Szentgotthárd Város Polgármesterének és Alpolgármesterének tiszteletdíjának illetve költségtérítésének egy részéről történt lemondás eredményeként céltartalékba helyezett összegből Civil- és városrészi alap -nak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve Alap) hoz létre, melyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek részére nyújtható támogatás sportfeladatok- valamint önkormányzati feladatok vállalása és elvégzése esetén. A támogatás továbbá a településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok elvégzésének finanszírozását szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk. 2.) Az Alapot a Képviselő testület (továbbiakban Testület) kezeli és osztja fel. A felosztáshoz Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni. 3.) 3.1.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást kérni. Támogatást kérhet az Egyesületekről szóló törvény alapján létrejött, bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy az alapítványokra vonatkozó törvényi előírások alapján létrejött és bejegyzett Alapítvány, melyeknek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: Civil szervezet). A bírósági bejegyzést minden esetben igazolni kell. A támogatási igényhez mellékelni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. (1) bekezdése szerinti érintettségről. 3.2.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására elsősorban a településrészen bejegyzett és ott tevékenykedő Civil szervezet vagy megalakulása esetén a településrészre létrehozott településrészi önkormányzat kérhet támogatást. 3.3.) Amennyiben nem településrészen működő Civil Szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni 3.4.) Az Alapból összeg különíthető el a következő célra: Önkormányzati kiadású sajtótermék létrehozása. 4.) A Testületi döntést megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező kérelmeket a Civil Fórummal véleményeztetni kell. A Civil Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés kiküldésé előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Polgármesteri Hivatalba. Amennyiben a Civil Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható. 5.) Az Alap fokozatosan töltődik fel a képviselői tiszteletdíjak utalásakor. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Testületet az Alapban lévő felosztható összegről. Felosztani csak a már az Alapba ténylegesen befolyt összeget lehet. Amennyiben a beérkezett igények nagyobbak az Alapba ténylegesen befolyt összegnél, akkor a Testület dönthet a kérelem elutasításáról vagy arról, hogy az Alapba újabb összegek bekerülése után a következő elbíráláskor a kérelemre visszatér.

21 6.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a Civil szervezetet, amely Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel. 7.) A benyújtott kérelmeket a Testület rendelkezése szerinti időpontban, legfeljebb negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a márciusi, júniusi, szeptemberi és a januári testületi ülés. A felsorolt hónapok testületi ülései anyagainak kiküldéséig beadott kérelmeket lehet vizsgálni. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell. Ha az igényelt támogatások összege az Alapba befolyt összegnél nagyobb, akkor a Testület a támogatásra érdemesnek tartott kérelmeket átviheti a következő negyedévre. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Civil Fórum véleményét. 8.) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának feladatai: Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 9.) A Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai: Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a támogatási szerződést előkészíti; a megkötött szerződéseket, támogatási szerződéseket nyilvántartja; a támogatási összegek felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez. 10. A Polgármester feladatai: A támogatási szerződéseke, egyéb megállapodásokat a Polgármester írja alá. Az Alap működéséről a Polgármester a tárgyévet követő év áprilisáig összefoglaló jelentést készít a Testület számára. 11. Az Alap forrása Az Alap forrása kizárólag a képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíjból és a polgármesteri költségtérítésből november 30-ig befizetett összeg. 12. A támogatás felhasználása, visszavonása A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan, a kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles igazolni. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról, akkor a támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni. Az Alapból nem kaphat támogatást az a támogatott, amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, továbbá az a szervezet, mely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt továbbá az, amely nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, vagy a évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján vele szemben összeférhetetlenség áll fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. -ban meghatározott érintettség közzétételét az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte. Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 97/2011. számú határozatában fogadta el április 14-én.

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/57-17/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/57-17/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/57-17/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Megállapodás Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 176/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Musical Varázs Alapítvány és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Pappné Gyulai Katalin A Napfény Óvoda Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felmondásának elfogadása 153858//2007 Szarvasiné Erdelics Márta

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 44/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Szarvasugrás közműveinek

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2013. augusztus 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2013. augusztus 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. i Közös Önkormányzati Hivatal 645-173/2013. szám 173/2013. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a -Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben