Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése"

Átírás

1 Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék, egyetemi tanársegéd dr. Torma András, Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék, egyetemi adjunktus Bevezetés A tanulmány szerves részét képezi a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszéke Regionális környezethasználatok és fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok metodikai fejlesztése) című belső kutatási főirányának. Ennek keretében a regionális fejlesztési programok fenntarthatóságának ex ante vizsgálatához és ilyen programok értékeléséhez kívánunk szakértői rendszert fejleszteni a tervezők és a döntés-előkészítők számára. Véleményünk szerint a környezetelemzési szakértői rendszer amely egy stratégiai környezeti vizsgálat alkalmazása a regionális fejlesztés és a hulladékgazdálkodás tervezésére egyaránt alkalmas, illetve kölcsönösen támogató szisztéma. 1. A fejlesztési programok kivitelezésének értékelése Bármibe is fogunk bele, közvetett vagy közvetlen módon beleavatkozunk a környezetünkbe. Tehát mindennek van környezeti hatása. Viszont nem mindegy, hogy mekkora a hatás mértéke, és az általa okozott változás foka. Ha egy-egy projektet szeretnénk minősíteni a fenntarthatóság szempontjából, akkor meg kell vizsgálni, hogyan viszonyul az a fenntarthatósági elvekhez, s a fennálló viszonyokhoz. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a projekt megvalósítása esetén mennyiben fog változni a fenntarthatóság helyzete az adott helyszínen (=a projekt hatásfelületén). (Gyulai 2001) Amennyiben regionális szintű fejlesztést akarunk meg valósítani, szükségünk van indikátorokra (jelzőkre), amelyek megmutatják, jó úton járunk-e. Az indikátorok önmagukban nem mondják meg, mit kell tennünk, csak mutatják az utat a fenntarthatóság irányába. Segítenek meglátni, hogy mi történik ezzel kapcsolatban a saját közösségünkben. Általában elfogadott dolog indikátorokat használni annak jelzésére, hogyan haladunk előre a céljaink elérése érdekében. Az indikátoroknak az igazi értékük mégis abban rejlik, hogy nem csak kijelölik az utat, hanem a megvalósítás során segítenek a prioritások meghatározásában is. A fejlesztési projektek esetében vizsgálni kell a hatékonyságot, azaz megvalósultak-e a tervezett intézkedések, a hasznosságot, azaz jelentett-e a program pozitív következményeket a célcsoportok számára, illetve a fenntarthatóságot, azaz milyen a program által előidézett változások sorsa a program befejeződése után. (Gyulai 2000) Továbbá Gyulai (2000) szerint a megvalósítandó beruházás minősítésének kialakításával kapcsolatos legnagyobb szakmai kihívás az egyes indikátorokhoz rendelendő alsó és felső határértékek meghatározása. Az egyes tervek minősítése annak alapján volna elvégezhető, hogy az indikátorok szerint megfogalmazható helyzethez képest a minősítendő fejlesztési terv milyen változást (javulást vagy romlást) okoz. Ugyanis egy régió igen nagymértékű heterogenitására való tekintettel egyáltalán nem mindegy, hogy az egyes fejlesztések a régión belül hol és milyen kiinduló helyzethez képest fejtik ki hatásaikat. 2. A jelenlegi helyzet feltárása a hulladékgazdálkodás döntéshozatal területén Ahhoz, hogy egy regionális hulladékgazdálkodási fejlesztési projekt tervezése kapcsán el tudjuk dönteni, hogy fenntarthatónak minősül-e, kiterjedt információs háttérre van szükségünk. Ehhez három szinten javasolt adatgyűjtési pontokat használni. Az egyik az adott hulladékgazdálkodási fejlesztési 1

2 elképzelés előzetes környezeti (tervezetten: fenntarthatósági) vizsgálata (környezeti hatásvizsgálat, illetve stratégiai környezeti vizsgálat). A másik: tervadatok a projekt tervezett jövőbeli hulladékkeletkezése kapcsán. A harmadik pedig a keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó mennyiségi adatok. Vagyis meg kell vizsgálni, hogy egy projekt előzetes vizsgálati, engedélyeztetési fázisában gyűjtött információk elegendőek-e, illetve szükséges-e körük kibővítése. További problémát jelent, hogy a döntés-előkészítés során nem elegendőek a környezeti adatok, információt kell gyűjteni az adott fejlesztés gazdasági és társadalmi hatásairól is. Ily módon az interakciók száma és egyben a bonyolultság is emelkedik. (Torma 2010) A tanulmányban arra keressük a választ, hogy hogyan lehet egy hulladékgazdálkodási beruházás várható hatásait modellezni, illetve a modellezéshez milyen indikátorokra van szükségünk. A tanulmány középpontjába annak vizsgálatát helyeztük, hogy voltaképpen milyen eligazodási pontokat (adatok), milyen módon (mutatók) és milyen fogalmi keretek között (modell) érdemes figyelemmel kísérnünk ahhoz, hogy a lényeges és használható (értelmes) információkat, továbbá azok jelentését megfelelően tudjuk értelmezni és közvetíteni mind az egyén, mind a társadalom szintjén (információáramlás). 2.1 Előzetes vizsgálat, engedélyezési eljárás Egy adott fejlesztési elképzelés vagy stratégiai környezeti vizsgálat (SKV, 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról), vagy pedig környezeti hatásvizsgálat (KHV, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) köteles. Az SKV célja, hogy a környezetre jelentős hatást gyakorló tervek, programok környezeti hatásait a tervek, stb. elfogadása előtt feltárja és értékelje. Egy adott fejlesztés fenntarthatóságának eldöntése a döntéshozatalba való beépülés érdekében már a tervezés fázisában meg kell, hogy történjen. Ez azt jelenti, hogy a tervezési, engedélyeztetési fázis során kellő mennyiségű információ kell, hogy rendelkezésre álljon. A regionális hulladékgazdálkodási fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata során egy regionális hulladékgazdálkodási (-kezelő) rendszer létesítésének és működésének példáját vesszük alapul. A rendszer jellege alapján a fenntarthatóság négyes vetülete (környezet gazdaság társadalomintézményrendszer egysége) komplexen elemezhető. (Torma 2010) Az SKV rendelet az egyes vizsgálati dokumentációk tartalmi elemeinek felsorolása között külön nem említi a hulladék kérdéskörét, bár az a terv, illetve program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése pontba beleérthető. A fenntarthatóságot holisztikus értelemben kell tekinteni, gazdasági, társadalmi és környezeti komponenseivel (Gyulai 2000). Az áttekintett SKV-k kapcsán általánosítva elmondható, hogy a hulladék-keletkezés jelenlegi helyzetének feltárása statikus (mennyiségi) adatokra támaszkodik, továbbá a jövőbeli állapot modellezésénél csak kvalitatív információkat (azaz nem tervezett hulladékmennyiségeket) tartalmaz. Az SKV azonban sok esetben a vizsgált fejlesztési programok jellegéből kifolyólag sem ad lehetőséget arra, hogy konkrét (már esetleg tervezett) számokkal dolgozhassanak a szakértők. Az OHT II. (2009) szerint kiegészítve az intézményrendszerrel ezek az alábbiak: 1. A hulladékgazdálkodás környezeti hatásai A hulladékok egy része műszaki vagy gazdasági okok miatt, illetve emberi mulasztásból eredően a környezetbe, illetve védett környezeti közegbe kerül, szétszóródik, ott szennyeződést, külön előírásokban meghatározott koncentrációk fölött káros szennyeződést okoz. A legtöbb szennyezési problémát:» a rendezetlen elhelyezés (pl. a hagyományos szeméttelepek);» helytelenül megválasztott hulladékkezelés;» valamint a helytelen fogyasztói magatartás okozza. A nem megfelelően kezelt hulladékok környezetkárosító hatásai különbözőképpen jelentkeznek. Egyrészt valamely környezeti elem (víz, levegő, talaj) szennyezését okozzák, ezáltal nagy népességet érintenek, és a káros hatás időben elhúzódó, másrészt a hulladékok egyes alkotói a növényi, állati szervezetekbe beépülnek és a táplálékláncon keresztül végső soron az embereket károsítják. A nem megfelelő hulladékeltávolítás káros hatásai ritkán jelentkeznek azonnal, sokszor évek, évtizedek telnek el a szennyezés kialakulásáig, felderítéséig. 2

3 2. A hulladékgazdálkodás társadalmi vonatkozásai A lakosság értékrendje, képzettsége, életmódja alapvetően befolyásolja fogyasztási szokásait, amely mind kedvező, mind kedvezőtlen irányban képes módosítani a környezet állapotát. A környezetminőség hasonlóképpen visszahat egészségi állapotunkra. Ennek megfelelően különös hangsúlyt kell fektetni a hulladékgazdálkodás területén is a környezeti nevelés és oktatás, valamint a szemléletformálás kérdéseire. A társadalmi csoportokkal, a tudományos, az üzleti szférával és a civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztése igen fontos tényező a hulladékgazdálkodás folyamán. A környezeti célok közös megvalósításának intézményesült formái esetében főként a végrehajtás hatékonyságát szükséges erősíteni és egyidejűleg a feltételeket biztosítani. 3. A hulladékgazdálkodás gazdasági vonatkozásai, finanszírozása A hulladékgazdálkodás vonatkozásában is elengedhetetlen a fenntartható fejlődés, a szennyező fizet elv, a kiterjesztett gyártói felelősség, valamint az életciklus szemlélet szem előtt tartása. Ennek figyelembevételével a területen különböző gazdasági szabályozóeszközök vannak érvényben. Ilyen a termékdíj, a környezetvédelmi biztosíték, a tervezett terhelési díj jellegű lerakási adó, a különböző környezetterhelési díjak, a zöld áram kötelező átvételi rendszere, a betétdíj, valamint a környezeti adók rendszere. A hulladékgazdálkodás legfőbb finanszírozási forrása a hulladékgazdálkodási szolgáltatást igénybevevők által fizetett díjak. Emellett az elmúlt évtizedben az EU támogatások növekvő mértékű és jelentőségű forrást jelentettek a gazdasági felzárkózáshoz a környezetvédelmi infrastruktúra kiépítésének terén is. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységének támogatása a költségvetési törvény alapján történik. 4. Intézményrendszer A hulladékgazdálkodási szakmai politika és stratégia meghatározása, a jogi, a gazdasági és a műszaki szabályozó rendszer kialakítása, illetve előkészítése, a más ágazatokkal és szabályozókkal való összhang biztosítása, a végrehajtás tervezése, irányítása és ellenőrzése, illetve az ezt megvalósító apparátus és adminisztráció kialakítása, irányítása és ellenőrzése, a szakterületi kutatás-fejlesztés, oktatás-nevelés irányainak meghatározása, a társadalmi és gazdasági szervezetekkel történő érdekegyeztetés megvalósítása alapvetően a környezetvédelemért felelős minisztérium feladata. A hulladékgazdálkodás hatósági feladatait engedélyezés, ellenőrzés és végrehajtatás a minisztérium 10 területi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelősége, illetve többnyire másodfokon a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség látja el. Helyi szinten a települési hulladék vonatkozásában, az építési és a telepengedélyezési eljárásokban a települési önkormányzatok jegyzői járnak el. Az alábbi ábra szemlélteti egy rendezett lerakóhely létesítésének eljárási rendje (1). 3

4 1. ábra: A rendezett lerakóhely létesítésének eljárási rendje, (Forrás: 3. Hulladékgazdálkodással összefüggő jogszabályok A következőkben röviden áttekintjük, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak a hulladékgazdálkodás területére. Az ezekből következő előírások, illetve származó adatok segítséget nyújtanak a már meglévő és működő technológiák fenntarthatósági értékelésében, de csak részben alkalmasak arra, hogy az előzetes értékelés során használjuk őket. Részben felhasználhatóak, hiszen a létező hulladékgazdálkodási szabályok megadják a fenntarthatósági értékelés kereteit. A hulladékokkal kapcsolatos bánásmódra vonatkozó jogszabályok köre meglehetősen széles körű. Az általános jellegű szabályozók melletti további jogszabályok főbb csoportokra bonthatók részben a hulladékgazdálkodási tevékenységek (gyűjtés, szállítás, kezelés, stb.), részben pedig a hulladékok klasszikus csoportosítása szerint (veszélyes, nem veszélyes, kommunális, ipari). Az általános keretek között elsősorban az EU szabályozásról kell említést tenni, amellyel mára a magyar szabályozás lényegében azonossá vált. A hulladékgazdálkodásra vonatkozóan az EU joganyaga több, mint 4

5 60 tanácsi vagy bizottsági rendeletet, irányelvet, határozatot és ajánlást fogalmaz meg, melyek három fő csoportba sorolhatók:» hulladékokra és hulladékgazdálkodásra vonatkozó általános és átfogó szabályok,» hulladékkezelő létesítményekre és tevékenységükre vonatkozó követelmények,» egy-egy anyag- vagy hulladékáramra vonatkozó speciális előírások. Az Unió hulladékgazdálkodását átfogó, az elvi, szakmapolitikai és intézményi alapokat biztosító szabályozását a többször módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi keretirányelv, továbbá a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról szóló 97/C 76/01 tanácsi állásfoglalás alapozza meg, melyek előírásait a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény harmonizálja. Az EU hulladékokra vonatkozó jogi szabályozását tehát rendszernek tekintve, egyértelműen a keretszabályozásra kell, hogy épüljenek a további részterületek szabályai. Ilyen részterületként értelmezhetjük a hulladékok típusalkotó csoportjait, illetve az egyes különös hulladékgazdálkodási rendelkezéseket. A második kérdéskör, hogy mindezen szabályozási tárgykörökben mely jogintézményeket alkalmazza az integrációs szabályozás. Az alkalmazott jogintézmények körébe az alábbiak tartoznak (Bándi 2004):» elvek, prioritások és általános követelmények (kötelezettségek nem erednek, a későbbi elemek mindegyikét az általános részhez kell viszonyítani);» a hulladékgazdálkodás, illetve kezelés tervezése (meghatározza a hatóságok által általánosan követendő irányt; helyi, területi és országos szintre bontva);» egyes tevékenységek engedélyezése (az engedély a hulladékra vonatkozó tevékenységek alapvető feltétele, meghatározza a tevékenység végzésének legfontosabb feltételeit);» bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és tájékoztatás kötelezettségei (az engedélyezett tevékenységekről nyilvántartást kell vezetni, azok egyben bejelentésre is kötelezettek; a tájékoztatás az így kialakított nyilvántartási adatok alapján valósul meg);» hatósági ellenőrzés (az engedélyezés által adott feltételek megvalósulására, illetve a bejelentett adatok valódiságára vonatkozik);» felelősség alkalmazásának lehetősége (legközvetlenebb reakció, széles kört ölel fel). Az alábbiakban áttekintjük a mai hazai jogrendben érvényben lévő, a hulladékgazdálkodás komplex tevékenységi körére vonatkozó jogszabályokat. Általános környezetvédelmi jogszabályok» évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól» 314/2005 (XII.25) Korm rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználatiengedélyezési eljárásról» 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok» évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról» évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről» 181/2008. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről» 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól» 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról» 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról» 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól» 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről» 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről 5

6 » 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről» 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről» 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről» 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól» 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról» 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről» 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről» 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről» 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról» 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről» 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről» 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről» 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól» 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól» 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről» 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól» 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről» 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről» 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről» 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről» 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól» 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről» 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről» 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkelkapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 4. Hulladékgazdálkodási tervezés 4.1 Települési hulladékgazdálkodás tervezése július 16-ig minden tagállamnak nemzeti stratégiát kellett kidolgoznia a hulladéklerakókba kerülő települési szilárd hulladék biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmának csökkentésére. Magyarországon ezt a stratégiát az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) tartalmazza. E stratégia megvalósítása révén az irányelv értelmében július 16-ig a hulladéklerakókba kerülő települési hulladék biológiailag lebontható hányadát az 1995-ben lerakott mennyiség 75 tömeg%-ára, július 16-ig 50 tömeg%-ára, július 16-ig 35 tömeg%-ára kell csökkenteni. Azok a tagállamok, melyek a begyűjtött települési hulladékuk több, mint 80 %-át hulladéklerakókban helyezik el, a fenti célkitűzések eléréséhez maximum 4 év haladékot kaphatnak (hazánk is ebbe a kategóriába tartozik). A hulladékgazdálkodási törvény az előbbiekhez képest két évvel korábbi határidőket állapít meg. 6

7 A települési szilárd hulladékban található biológiailag lebomló szerves anyag lerakását az évi szinthez képest csökkenteni kell:» július 1. napjáig 75 %-ra (max. 1,74 millió tonna rakható le)» július 1. napjáig 50 %-ra (max. 1,16 millió tonna rakható le)» július 1. napjáig 35 %-ra (max. 0,81 millió tonna rakható le). Ezeknek a feladatoknak a teljesítése elsősorban a képződés helyén történő szelektív hulladékgyűjtés és a külön hulladékkezelés biztosításával érhető el. Az 1998-ban elfogadásra került I. Nemzeti Környezetvédelmi Program fogalmazta meg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos célkitűzéseket, amelyek teljesítést hulladékgazdálkodási tervek rendszerének kell biztosítania. A évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (Hgt.) már meghatározza a hulladékgazdálkodási tervezés rendszerének felépítését. Hasonlóan más környezetvédelmi szakterületekhez, a hulladékgazdálkodás terén is jellemző tehát a hosszú távú, azaz stratégiai tervezés. (Torma 2010) Ennek tervezési szintjei a következő: országos, területi, megyei, helyi és egyedi szintű hulladékgazdálkodási tervezés. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) a hulladékgazdálkodás teljes egészét felölelő, egységes szerkezetű és áttekinthető rendszerű, komplex cselekvési terv. Az OHT meghatározza a hulladékgazdálkodás terén az egyes tervezési időszakokban elérendő célokat, valamint a kitűzött célok elérését szolgáló országos szintű programokat és intézkedéseket. A Hgt. három szintet határoz meg, ahol hulladékgazdálkodási terveket kell készíteni:» Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet a Magyar Parlament december 12-én fogadta el (110/2002. OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról)» A területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítését a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségek végezték, amelyek hivatalos elfogadására november 7-én került sor (15/2003 KVVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről)» A tervezés utolsó lépcsőjeként a helyi hulladékgazdálkodási tervek évben készültek el A hulladékgazdálkodási tervek jelentőségét az adja, hogy meghatározzák azokat a szakmai követelményeket, amelyeket a hulladékgazdálkodási beruházások elindítóinak figyelembe kell venniük. A tervek elfogadása után Magyarországon csak olyan hulladékgazdálkodási beruházások támogathatók, amelyek összhangban vannak a hulladékgazdálkodási tervekkel. Így a hulladékgazdálkodási tervezés egyfajta szakmai minőségbiztosítási funkciót lát el. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény előírásaiból következően a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet köteles kidolgozni (és regionális, illetve megyei szintű hulladékgazdálkodási tervek is készülnek). A hulladékgazdálkodási tervnek az Országos Hulladékgazdálkodási Tervhez és a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz kell illeszkednie. A helyi hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat rendeletben hirdeti ki. A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket kidolgozóik hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. A tervet jóváhagyók, valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok megvalósítását. A tervet a beszámoló összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot. A települési hulladékgazdálkodási terv kidolgozása a környezetvédelmi program részeként az önkormányzatok szintjén készülő dokumentum. Fontos, hogy a települések környezetvédelmi tevékenysége ne egyszeri akció legyen, hanem folyamatos tevékenységek sora, amelyek között szoros összefüggés van, az előző lépés eredményeit felhasználva kerül sor a következő lépés megvalósítására. Elengedhetetlen, hogy a helyi közösség érdekcsoportjai 7

8 között konszenzus alakuljon ki a program elemeinek, a végrehajtás lépéseinek tekintetében, és ezek az elemek illeszkedjenek a fenntartható fejlődést célzó hosszú távú regionális és országos programhoz is. A települések környezetvédelme tudatos tervezést és végrehajtást igénylő feladatok sora, amelyhez részben keretet teremt a hulladékgazdálkodási program. A hulladékgazdálkodási tervek legfontosabb tartalmi elemei:» a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete;» a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények;» az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések;» a hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások;» az elérendő hulladékgazdálkodási célok;» a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program:» a hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása, végrehajtásuk sorrendje és határideje,» a megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő kezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása, becsült költségek. A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit külön jogszabály határozza meg. (KvVM 2003) 4.2 Ipari hulladékgazdálkodás tervezése Jelen fejezetben a vállalatok szintjén jogszabályban rögzített egyedi hulladékgazdálkodási tervezést tekintjük át. Az egyedi hulladékgazdálkodási tervezésről a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet rendelkezik. Egyedi hulladékgazdálkodási terv elkészítése a keletkező hulladék mennyiségéhez kötött (éves szinten 10 tonna veszélyes hulladék, vagy 200 tonna összes hulladék mennyisége fölött). A részletes tervezési kritériumok bemutatása helyett itt csak röviden a tervezés során megadandó adatok, illetve tervezési eredmények kerülnek feltárásra. Az egyedi hulladékgazdálkodási tervek során az alábbi adatok megadása szükséges:» keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége,» felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége,» területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége,» területi éves hulladékmérleg (különös tekintettel a területen jelenleg hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, illetve nem kezelt hulladékok típusaira és mennyiségére, a hasznosítási arányokra),» egyedi műszaki követelmények, belső műszaki leírások,» egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések (az általános kötelezettségektől eltérő intézkedések),» hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők,» hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények,» kezelésre felhatalmazott vállalkozások,» területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység ismertetése, jellemzése,» a vállalkozás tulajdonában, illetve üzemeltetésében működő létesítmények telephelyenként, illetve a képződő hulladékokat kezelésre átvevő létesítmények. A jogszabály előírásainak megfelelően készítendő egyedi hulladékgazdálkodási terveknek kiemelten fontos részét képezi az elérendő hulladékgazdálkodási célok definiálása. Ezek a célok részben a hulladékkeletkezés csökkenését, részben pedig a hulladékhasznosítási arány növekedését kell, hogy tartalmazzák. Az egyes számszerűsíthető vállalási értékkel ellátott célok definiálása mellett ki kell dolgozni a célok elérését támogató, konkrét intézkedéseket tartalmazó programot is. 8

9 5. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek Magyarországon Az országban új, korszerű nagytérségi települési hulladékkezelő és lerakó létesítmények megvalósítására van szükség, és ehhez kapcsolódóan az EU irányelveinek megfelelő hulladékkezelési rendszer kiépítése indokolt. Ennek teljes körű megvalósítására az önkormányzatok nem rendelkeznek saját forrással, tehát csakis hazai és nemzetközi pályázati formák elnyerésével teremtődik meg a lehetőség a települési szilárd háztartási hulladékkezelés EU konform megoldására. Az EU direktíváknak megfelelő komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása olyan mértékű projekt, mely egyrészről szükségesség teszi külső pénzforrások bevonását, másrészről méreteinél fogva is alkalmas arra, hogy az Európai Unió támogatási forrásaiból részesülhessen. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv is számos, EU-s, valamint állami támogatással épülő korszerű, több százezer embert kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszer kialakításával számol. Ezek önkormányzati tulajdonban lesznek, működtetésüket viszont gazdasági társaságok vállalják. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek alapvető célja, hogy a néhány évvel ezelőtti, szétszórt és gyakran nem kellően ellenőrzött hulladékkezelési tevékenység színvonalát, valamint a környezet minőségét javítsa. A hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt háztartások aránya az utóbbi időben megnőtt, ez részben annak köszönhető, hogy szinte minden településen helyi jogszabályban kötelezővé tették a közszolgáltatás igénybevételét. Ezzel a nem megfelően kezelt hulladék mennyisége is csökkent. ISPA, Kohéziós Alap, illetve egyéb EU-s forrásból a következő hulladékgazdálkodási rendszerek alakulnak Magyarországon: 1. Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás. 2. Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Program 3. Dél-Kelet-Alföld Regionális Hulladékkezelési Program (100 települést érint) 4. Duna-Tisza közi Nagytérség Hulladékgazdálkodási Program 5. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 6. Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Program (158 település) 7. Észak-Kelet Pesti Hulladékgazdálkodási Program 8. Hajdú-Bihar Megyei Hulladékkezelési Program 9. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program (104 települést érint) 10. Homokhátság Hulladékgazdálkodási Program (82 települést érint) 11. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (112 települést érint) 12. Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Program 13. Közép-Duna völgyi Hulladékgazdálkodási Program (169 települést érint) 14. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 15. Miskolci Regionális Hulladékkezelési Program 16. Mosonmagyaróvár Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (70 települést érint) 9

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A döntéshozók felelőssége Tananyag döntéshozók számára IV. rész Ez a rész a következő fejezetekből áll: 1. Bemutatja, hogy milyen környezeti fenntarthatósági szempontokat

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben