ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály"

Átírás

1 ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXXLV tv., a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek megfelelően a mai napon az egyesület, dátum szerint módosított, Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Az egyesület rövid neve: Zöld Sorompó Egyesület (2) Az Egyesület székhelye: 1182 Budapest, Iparvasút u. 29. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed Budapest és Pest megye egész területére. (4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet (5) Az egyesület bélyegzője: 3,0 cm átmérőjű körbélyegző, körbe írva: ZÖLD SOROMPÓ Egyesület (6) Az egyesület lógója: 2. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége A Zöld Sorompó Egyesület tevékenysége magában foglalja a következőket: az épített környezet megóvása, természetvédelem, az emberi és állampolgári jogok védelme,

2 Oldal: 2 / 13 egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, értékvédelem, hagyományőrzés. Egyesületünk ezekkel járul hozzá a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége a környezetvédelem, amelynek során a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 38. (1) bekezdés b), d), g) és h) pontjaiban, 46. (1), valamint 54. (2) bekezdésében, továbbá a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről a évi LXXXI. törvény cikk 2. a) pontjában meghatározott olyan közfeladatot lát el, amelyről állami szervnek, illetve helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek keretében egyesületünk kiemelten törekszik a környezetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás széleskörű kiterjesztésére. Elsősorban a városfejlesztés, a közlekedési koncepciók, a településpolitika, az energiapolitika környezettudatosabb szemléletének érvényesítésért az 1997.évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A (2), valamint a települési zöldfelületek megóvásáért és fejlesztéséért tevékenykedik az 1996.évi LIII. tv a természetvédelméről 64 - a, továbbá a helyi önkormányzat feladatával összhangban a évi CLXXXIX.tv. a Mo. helyi önkormányzatairól 23. (4) szóló jogszabály szerint, így többek között rendszeres szervezői vagyunk a helyi erdőtakarítási, szemétszedési országos, ill. önkormányzati akcióknak Az Egyesület törekszik az egészséges életkörülmények fenntartatására és fenntartására, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépésre az 1997.évi CLIV. tv. az egészségügyről a szerint. Céljaink között kiemelkedik a kulturális értékek megőrzése, a hagyományőrzés, a magyar termékek népszerűsítése az XX. tv., és a CLXXXIX. tv.13. (1)7. továbbá 23. (5) 17. pontjának rendelkezései szerint. (1) Az Egyesület céljai: A természetes és az épített környezet védelme Emberi és állampolgári jogok védelme Kulturális programok szervezése Ismeretterjesztés Kulturális kiadványok összeállítása Hagyományőrzés Önszerveződő körök tevékenységének összefogása Lakossági kezdeményezések segítése A helyi ifjúság aktivizálása, gyermekprogramok szervezése. Regionális együttműködés és programszervezés

3 Oldal: 3 / 13 Nemzetközi elsősorban európai kapcsolatok kiépítése és ápolása Kisközösségek kialakítása Egészséges életmódra, helyes táplálkozásra nevelés Oktatási és továbbképzési tevékenység Kiadói tevékenység Az Egyesület fő célja: a szűkebb lakókörnyezet Budapest XVIII. kerület Pestszentimre, Pestszentlőrinc - kulturális és természeti értékeinek megőrzése, az élhető környezet megvédése, kiegészítve a közösségi értékek megóvásának és továbbfejlesztésének szándékával, a társadalom kohéziójának fenntartása. A XVIII. kerület zöldövezeti, kertvárosi jellegének megtartása, lehetőség szerinti bővítése, a meglévő zöld területek (erdő) megóvása, azok parkosítása, együttműködve a Főváros délpesti kerületeivel. Értékmegőrző, környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra nevelés, a helyi identitás erősítése, az aktív cselekvő polgári magatartás serkentése. A partnerség elvének érvényesítéseként civil részvétel a döntési folyamatokban, innovatív környezettudatos tervezés a fejlesztési koncepciókban. Közösségi kulturális hagyományok ápolása, a polgárok egészséges életmódjának javítását célzó kulturális programok szervezése. A Zöld Sorompó Egyesület céljai megvalósításának érdekében nyújtott szolgáltatásai: érdekérvényesítés a civil lakosság és a döntéshozók tájékoztatása, felvilágosítása, a környezettudatos gondolkodás képviselete, a partnerség elvének erősítése, a kormányzati és önkormányzati döntések meghozatalát elősegítő javaslatok kidolgozása (szakbizottsági munka, településfejlesztési koncepciók szakmai véleményezése a környezet állapotának javítása, megőrzése érdekében, részvétel környezetvédelmi, városfejlesztési projektekben a civilek képviselete) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (előadások szervezése és előadások tartása, a környezet-tudatos magatartás erősítése) kulturális hagyományőrző tevékenység (alkotóközösségek, hagyományőrző csoportok és előadóművészek meghívása, támogatása, kulturális rendezvények, közösségi események szervezése) kulturális örökség megóvása (helytörténeti jelentőségű és műemléki emlékhelyek védelme, részvétel a történelmi megemlékezéseken) természetvédelem, állat- és növényvédelem (a Péterhalmi-erdő és a zöldövezet gondozása, megóvása, tanpályák, tanösvények, fa-játszóterek, további zöld területek megőrzése, gondozása) környezetvédelem (környezettudatos nevelés, ismeretterjesztés, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelmi akciók szervezése, figyelemfelhívás minden környezetszennyező, az élhető lakó környezetünket károsító beruházás és tevékenység ellen, környezetbarát, kötött pályás közlekedés szorgalmazása)

4 Oldal: 4 / 13 emberi és állampolgári jogok védelme (az aktív és passzív jogsértések elleni fellépés, különös tekintettel a környezetvédelemre: a lakott területeken átmenő teherforgalom csökkentése, s az ennek kapcsán keletkező környezeti ártalmak megszűntetése érdekében a közösség aktivizálása, érdekképviselete) saját honlap fenntartása, időszerű tájékoztatás. (3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, helyi kiadványokban és az egyesület honlapján történő közzététellel, illetőleg megkeresés esetén személyre szóló levélben vagy szóban is biztosítja. (4) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait a tagjain kívül más is (bárki) igénybe veheti. (5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja. (6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3. Az Egyesület tagjai (1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét a Közgyűlés jóváhagyja. A felvételét kérőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri, az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. (2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében a Közgyűlés a tag kérelme alapján, minősített többségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Közgyűlés által történő elfogadásával jön létre. (3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. (4) Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja. A pártoló tag megválasztásáról az alapító okirat rendelkezése szerint a Közgyűlés határozhat. (5) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan személyt, aki/amely az egyesület célja szerinti szakterületen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet, és az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenysége jogosulttá teszi erre. A tiszteletbeli tagság akkor jön létre, ha azt a jelölt elfogadja. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

5 Oldal: 5 / 13 (6) A jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést. (7) Az egyesületi tagság megszűnik: - a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével - ha a tag a tagságról írásban, igazolható módon lemond, s lemondását megküldi az egyesület elnökének - kizárással, amennyiben a tag az alapszabály rendelkezéseit megsérti, vagy az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít. - a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával Lemondás esetén a tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell elhalálozása, jogutód nélküli megszűnése, ill. a tagsági viszony megszűnése esetén. (9) A tagnak a jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, a közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével bármely egyesületi tag vagy szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, a (11) bekezdésben negjelölt eljárási szabályok betartásával. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. (10) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. (11) A 3.. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, amennyiben a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. (12) Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. A tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül díjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a díjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.

6 Oldal: 6 / 13 Az elnökség a törlést elrendelő határozatát közölte a taggal, ezzel egyidejűleg a tag egyesületi tagsága megszűnik Az egyesületi tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesíti. 4. Tagsági jogok és kötelezettségek (1) Az Egyesület tagja jogosult: részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni a természetes személy tagok választhatnak és választhatók az egyesület szerveibe, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatnak és választhatók a taggyűlés napirendjére javaslatot tenni kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét az egyesület tagjai részére biztosított szolgáltatások igénybevételére (2) Az Egyesület tagja köteles: az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőre (tárgyév március 31-ig) megfizetni, továbbá nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. (3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. (4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. (5) A pártoló tagok esetén: nincs szavazati joguk, megilleti őket a tanácskozási, javaslattételi jog, tisztségre nem választhatók és nem választhatnak, a vállalt hozzájárulást kötelesek teljesíteni. 5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. ), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. ) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök.

7 Oldal: 7 / 13 (2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, valamint olyan magyar állampolgár, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint rendelkezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával, továbbá a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 6. A Közgyűlés (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább két alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján, vagy saját hatáskörében a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni a 6. (3) pont szerinti feltételek fennállása esetén. Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességekor teljesíteni, vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. (2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály módosítása; b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; d) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról; e) az éves költségvetés elfogadása;

8 Oldal: 8 / 13 f)döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; h) az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; j) a végelszámoló kijelölése; k) az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása. (3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi nyilvántartott tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal postai úton vagy a tagok által megadott címre meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az egyesület tagjainak legalább az egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri. A Közgyűlést az Egyesület székhelyén kívüli helyszínen is meg lehet tartani. A Közgyűlési Meghívóban tájékoztatni kell a tagokat a Közgyűlés helyszínéről. (4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. Megismételt közgyűlés esetén csak az eredeti napirendi pontok tárgyalhatók meg, csak az eredeti közgyűlés napján és helyén tartható meg. Tagkizárásról, más egyesülettel történő egyesülésről, szétválásról vagy feloszlatásról csak akkor határozhat a közgyűlés, ha azon a tagok három/negyede részt vesz. (5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással hozzák, kivéve az a) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges, és a b) pontot, ahol az összes tag szavazatának háromnegyed része szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. (6) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. (7) A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető továbbá a jegyzőkönyvet hitelesítő két személy megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. (8) A Közgyűlés, a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében, (elnökségi tagok megválasztása, tagkizárás) pedig titkosan írásbeli szavazással hozza.

9 Oldal: 9 / 13 Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni. (9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni (Vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.). (10) A közgyűlés határozatait az egyesületre vonatkozó Határozatok Tárában közzé kell tenni. 7. Az Elnökség (1) Az Egyesület ügyvezető szerve a 3 tagú azaz háromtagú - Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés titkos szavazással 5 év időtartamra választja. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá. (2) Az Elnökség tagjai: a taggyűlés által választott Elnök és két Alelnök (elnök, két (2) alelnök) szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések zártkörűek. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az Elnökség tagjai aláírásukkal látnak el. (3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. (4) Az elnökségi ülést az Elnök vagy a két elnökségi tag hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően, legalább három naptári nappal előtte meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. (5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, javaslattétel az éves tagdíj mértékének megállapítására, d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; f) közgyűlés összehívása g) etikai szabályok elfogadása; h) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; i) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; j) a tagság nyilvántartása; k) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; l) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

10 Oldal: 10 / 13 m) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, előzetesen az elnökkel egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén; n) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése; o) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; p) döntés, minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. (6) Megszűnik az elnökségi tagság - a tag halálával, - lemondásával, - tisztségéből a Közgyűlés általi visszahívásával, - határozott időtartam lejártával. Lemondás vagy visszahívás esetén a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. A tisztségről való lemondást az elnökségi ülésen kell bejelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni, vagy a lemondást írásban, igazolható módon közölni (7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat az egyesület működésére vonatkozó Határozatok Tárába behelyezni. A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. Az Elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít. 8. A közgyűlési és elnökségi határozatokat az Elnökség a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban közli az érintettekkel. 9. Az Elnök (1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű többséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. (2) Az Elnök hatásköre és feladatai: - az elnökséget bármikor, de évente legalább két alkalommal össze kell hívnia írásban, igazolható módon, vagy rövid úton (telefonon, ill. elektronikus levélben). Minden olyan esetben szükséges az elnökség összehívása, ha az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni. - taggyűlés összehívása bármely időpontban - kiadások számláinak ellenőrzése

11 Oldal: 11 / 13 - megbízólevél kiadása - intézkedéseit a taggyűlés vagy az elnökség döntéseinek megfelelően kell meghoznia, az egyesület érdekeivel összhangban - kezeli az egyesület pénzeszközeit, utalványozási jogkört gyakorol - kezeli az egyesület iratait, bizonylatait - vezeti a tagnyilvántartást - a határozatok tárát az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása az elnökségi ülések előkészítése és levezetése az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, a hatóságok, illetőleg a bíróság előtt az Elnök akadályoztatása esetén jogosult írásban meghatalmazni az alelnökök valamelyikét az egyesület képviseletével az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése amennyiben ez mások személyiségi jogait, továbbá az adatvédelmet nem sérti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. 10. Az Egyesület működése és gazdálkodása (1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. (2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből éves költségvetés alapján - gazdálkodik. az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tőrvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el. az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet végezhet. (3) A tagdíj összegét a Közgyűlés, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (4) Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. (5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

12 Oldal: 12 / 13 (6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen. (7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. (8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. (10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. (11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra vonatkozóan a évi CLXX. törvény, ill. a 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet és más vonatkozó jogszabályok az irányadók. (12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. 11. Az Egyesület képviselete (1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. (2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, a két további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni 12. Az Egyesület megszűnése (1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. (2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

13 Oldal: 13 / 13 (3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. (4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 13. Záró rendelkezések (1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXXLV tv., illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. Az Egyesület a jelenleg hatályos törvények szerint módosított Alapszabályát az egyesület rendes tagjai május 22-én az egyesület székhelyén tartott közgyűlésén egyhangú határozattal jóváhagyták. Kelt: Budapest, május Kakasné Pethő Ágota elnök. Dr. Kosaras Csabáné alelnök. dr. Moys Péter alelnök

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben