Erzsébetváros környezetvédelmi programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erzsébetváros környezetvédelmi programja"

Átírás

1

2 Erzsébetváros környezetvédelmi programja Általános követelmények A környezetünk leromlott állapota és ezzel kapcsolatba hozható tömeges egészségkárosodás, a természeti erőforrások jelenlegi pazarló felhasználása, az örökölt természeti és épített értékek elégtelen védelme napjainkra már a továbbfejődést akadályozó, világszerte válsággal fenyegető globális problémává vált. Ezt felismerve az utóbbi évtizedekben számos nemzetközi egyezmény és hazai jogszabály született, amely kötelezővé teszi a fenntartható fejlődés biztosításához szükséges gazdasági műszaki és társadalmi feltételek megteremtését. A magyarországi környezetvédelem általános szabályait az évi LIII. törvény fogalmazta meg, amelynek 46.. (1) bekezdés b.) pontja az önkormányzatok számára előírja helyi környezeti adottságokat figyelembevevő környezetvédelmi program kialakítását, illetve a kialakított program rendszeres felülvizsgálatát, szükség esetén újrafogalmazását. E kötelezettségének kívánt eleget tenni Erzsébetváros önkormányzatának Képviselőtestülete, amikor elhatározta környezetvédelmi programjának megújítását. A környezetvédelmi program koncepciójának kidolgozása során világossá vált, hogy teljesen új a környezetvédelmi programra van szükség. Az új program kialakítása mellett szóló érvek: Erzsébetvárosban végzett közvélemény kutatások eredményei egybehangzóan arra utaltak, hogy a kerület lakosságának leggyakrabban említet kívánsága az egészségesebb életet és jobb életminőséget lehetővé tevő környezetállapot, köztisztaság és közrend kialakítása. Annak ellenére, hogy az önkormányzat az utóbbi években nagy gondot fordított a környezetvédelemre, megállapítható volt: a lakosság elégedetlen az elért eredményekkel. Növekedőben van a lakosság és a civil szervezetek környezetvédelem iránti érdeklődése, ezzel javulni látszik a lakosság és a civil szervezetek környezetvédelmi tervezésében és végrehajtásában történő bekapcsolódásának esélye. Kedvező lehetőség adódik egy konszenzuson alapuló közép és hosszú távú program elfogadására. Az európai és hazai pályázati lehetőségek kihasználása anyagi többletforrások elnyerését teszik lehetővé. A sikeres pályázatok előfeltétele, hogy saját programunkat hangoljuk össze a kapcsolódó európai, hazai, budapesti és társkerületi környezetvédelmi programokkal. Szükséges és fontos feladatként jelölhető környezetvédelmi program törvényileg is megkövetelt összehangolása más Erzsébetváros rendezési fejlesztési, környezetegészség ügyi, oktatási művelődési terveivel. Helyzetértékelés, célok, intézkedési javaslatok E program kialakítását a megoldandó környezeti problémák felmérése, elemzése és értékelése előzte meg. A Környezetvédelmi Program előkészítése során választ kellett keresni az alábbi kérdésekre: A felismert környezeti problémák jelenleg és a későbbiekben milyen mértékben és módon veszélyeztethetik a lakosság egészségét, közérzetét és anyagi javait. Milyen okok idézték elő a környezetállapot romlását, milyen intézkedésekre és beavatkozásokra van szükség, annak érdekében, hogy kedvezőtlen hatások mérsékelhetők, esetleg kiiktathatók legyenek. Választ kellett adni arra is, hogy a jelenlegi környezetállapot-változási trend tartóssá válása a jövőben milyen környezetállapot romlást idézhet elő. A környezetvédelmi tevékenységnek nincsenek természetes, vagy közigazgatási határai. A határok hiánya de a kétszintű budapesti önkormányzati rendszer miatt is a környezetvédelem kulcskérdése az önkormányzatok közti együttműködés. Meg kellett vizsgálni, hogy milyen konkrét és közhasznú együttműködési lehetőségek adódnak az Erzsébetvárosi Önkormányzat és a Fővárosi

3 Önkormányzat, valamint a rokonproblémákkal sújtott körúti kerületek között. A környezetvédelem területén összefüggéseiben kell áttekinteni környezeti hatótényezőket, azok hatását (környezet állapota); elérendő célállapotot; megoldási folyamatokat (Program) majd az ehhez tartozó terveket, ütemterveket, intézkedési feladatokat, és szükséges anyagi források biztosítását (Operatív tervek, költségvetési javaslatok, hazai, budapesti és EU pályázatokon történő részvétel, együttműködésből eredő előnyök érvényesítése) Ez a megközelítés megfelel az OECD ben kialakított elveknek és gyakorlatnak. I) Levegı szennyezettsége A fővárosban, de a nagy lakósűrűségű Erzsébetvárosban különösen, a szennyezet levegő az emberi egészség és az épített környezet legjelentősebb károsítója A légszennyeződésnek emellett jelentős szerepe van a fémből készült műtárgyak (pld. hidak, esőcsatornák stb.) korróziójában is. Levegőt szennyező, egészségre káros komponensek mennyisége, minősége és egymásközti aránya időszakos mérésekből ismert. Az adatok birtokában egyértelműen megállapítható, hogy a légszennyező anyagok képződésében a nagy gépjármű forgalomnak döntő szerepe van. A mérési eredmények azt is jelzik, hogy kerületünk levegőszennyezettségében a kén dioxid szennyezettség már nem játszik jelentős szerepet, ugyanakkor a szén monoxid, szén dioxid, az aromás és normál szénhidrogének, nitrogén oxidok és a szállópor koncentrációja több esetben túllépi az európai és hazai határértékeket. Erzsébetvárosban a levegőminőség utóbbi évtizedekben bekövetkező változásai ellentmondásosnak értékelhetők. A levegő kéndioxid és a füstköd képződésének veszélye jelentősen csökkent. A csökkenés a széleskörű fűtés korszerűsítésnek, a széntüzelés gyakorlati megszűnésének kedvező eredménye. Ugyancsak kedvező tény a levegő ólomtartalmának jelentős csökkenése, amely a gépjármű állomány utóbbi években bekövetkezett lassú korszerűsödésének eredménye. Kedvezőtlen fejleménynek tekinthető az ember érzékszervekkel kevésbé észlelhető de az egészségre annál veszélyesebb nitrogénoxidok, szénhidrogének és égéstermékeik, a főként aromás szénhidrogén származékok veszélyes növekedése. A levegőminőség változás trendjét komplex módon értékelve megállapítható, hogy helyenként észlelhető kedvező jelenségek ellenéré a légszennyezés mai is Erzsébetváros egyik legjelentősebb környezet-egészségügyi problémája maradt. A levegővédelmi feladataink iránya egyértelműen kijelölhető: Az egészségügyi határértéket meghaladó, vagy a körül ingadozó légszennyező anyagok koncentrációjának csökkentése, A még elfogadható szinten észlelt veszélyes gázok (pld ózon) koncentrációnövekedésének megakadályozása. L1; Főváros hozzájárulásával a levegő szennyezettség csökkentés érdekében meg kell valósítani a jelenlegi közlekedési rend átfogó reformját, amely tartalmazza: a mellékutcák átmenő gépjárműforgalmának csökkentését, további sétáló és mérsékelt forgalmú utcák kialakítását, a parkolási rend megújítását, különös tekintettel a 1,5 méternél keskenyebb járdák felszabadítására, a növénytelepítésre felhasználható utcai területek bővítésére. L2; A légszennyezettség folyamatos ellenőrzése önként vállalható kötelezettségünknek tekinthető. Modern, 3-4 mérőhelyből álló erzsébetvárosi ellenőrzőrendszer saját forrásból történő megvalósítása, a nagy beruházási költségek miatt középtávon irreális, így külső pályázati lehetőség kihasználására kell törekedni. Ha ez nem elérhető, egyetlen lehetőségünk marad, a fővárosi levegőmonitoring Erzsébetvárosra vonatkozó adatainak folyamatos átvétele.

4 L3; A levegő szennyezettségének csökkentése érdekében a legfontosabb teendőnk a gépjárműforgalom középtávon történő csillapítása. Ez fokozatosan, megfelelő kompromisszumokkal érhető el. Levegő tisztaságra gyakorolt hatása miatt kapcsolódó megoldandó teendőnek tekinthető a zöldterületek növelése, a parkolási helyzet javítására, a városrész átszellőzésének kérdése, a sétáló és korlátozott forgalmú utcák létrehozása, forgalomcsillapított övezetek kijelölése, irányuló előtervezés. L4; A levegőszennyezettség csökkentése és a zavartalan közúti forgalom biztosítása miatt nélkülözhetetlen gondoskodni a kerület tulajdonában lévő útszakaszok fenntartásáról és korszerűsítéséről. A közutak osztályba sorolását, a közúti közlekedés rendjét, útellenőrzési szolgálat működtetéséről és a közúti jelzések épségéről szóló adatokat, az utcakataszteri nyilvántartást folyamatosan vezetni kell a Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Iroda térinformatikai rendszerében. II) Víz Az ivóvízellátás a Fővárosi Önkormányzat feladatkörébe tartozik. Saját feladatunk e téren a vízszolgáltatás minőségének és biztonságának figyelemmel kisérése. A rendelkezésre álló adatok szerint az ivóvíz minősége kiváló, minden magyar és európai környezet egészségügyi normának megfelel. A vízellátás biztonsága a vízvezetékek állapotától függ. A vízvezetékek egy része elhasználódott, kerületünkben jelentős vízhálózati rekonstrukció várható. Erzsébetváros területén felszíni vízfolyás nem található, kizárólag talajvíz fordul elő. A talajvizek magas szintje a múltban sok terhet hárított az önkormányzatra (pincevizesedések, gombafertőzés felszámolása,) ezért a talajvízszint ingadozás ellenőrzésére az önkormányzat a főváros legfejlettebb vízszintellenőrző hálózatát építette ki. Az eddig regisztrált adatok alapján megállapítható: A talajvíz tengerszinthez viszonyított magassága a felszín lejtésével párhuzamosan Ny-DNY irányban jelentősen csökken. A közel 5 m-es magasság- és potenciálkülönbség hatására a ÉK-DNY-i irányú talajvíz-áramlás jött létre. Erzsébet krt. Károly krt. közötti szakaszon a talajvizek, a felszínhez viszonyítva uralkodóan 5 m nél mélyebben, a kerület középső részén 4,0 4,5 m es felszín alatti mélységben, míg Külső-Erzsébetvárosban a felszín közelében, 2,5 3,0 m közötti mélységben helyezkednek el. A felszínhez legközelebbi talajvízszintet a Csengery utca és Wesselényi út saroknál 1,5 m. mélységben észlelhető. A talajvíz só általában mg/l szélsőértékeken belül változik, átlagosan 1000 mg/l, mely jónak mondható. A természeti adottságaink (altalaj nagy áteresztőképesség, magas talajvízszint) miatt talajvizeink felszínről könnyen szennyeződhetnek, ezért kerülendő a téli sózás, benzinkutak működtetése, szenny-termelő ipari-kisipari üzemek, műhelyek létesítése, szennyvíz kibocsátás ellenőrzésének elmulasztása. V1; Változatlan feladat a kerületet egyenletesen lefedő talajvíz figyelőkút rendszer (57 db) fenntartása, és folyamatos üzemeltetése, a mért adatok rendszeres értékelése. A talajvíz ellenőrző rendszer adatsorait változatlanul a fel kell használni: Az épületek állagát károsan befolyásoló talajvíz szint ingadozások előrejelzésére. A várható talajvízszint-növekedés ismeretében fel lehet készülni a pincék elöntésének, lakóházak gombásodásának elhárítására. A talajvízszint félévenkénti regisztrálása. A regisztrált adatok bázisadatként szolgálhatnak a jövőbeni károk okozati összefüggésének feltárásához. Talajvizeink hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. Talajvizeink minőségi szempontból alkalmasak környezetvédelmi hasznosításra, a közterületek, különösképpen közparkjaink öntözésére és takarítására. Hasznosításuk másik lehetséges területe a hőszivattyús módszerrel történő lakásfűtés. Célszerű feltárni

5 a felhasználás konkrét lehetőségeit. Az önkormányzat számítástechnikai fejlesztése során figyelembe kell venni, hogy a talajvíz környezetállapotára vonatkozó adatait térinformatikai rendszerhez illeszthető formában kell tárolni. Folyamatos feladat a főváros vízhálózat-rekonstrukció ütemezésének időben történő megismerése. A cél az útbontással járó munkák koordinációjának, szinkronjának biztosítása. III.) Föld, talaj Erzsébetváros felületét nagyrészt szilárd mesterséges burkolat borítja. Ennek káros következménye, kevés a csapadék beszivárgás, a növényzet vízellátását részben öntözéssel kell biztosítani. A talajvíz nagyobb tömegének burkolaton történő összegyűjtésével és csatornán történő levezetésével nem kerülhet kellő mennyiségű nedvesség a légkörbe. Melynek következménye az emberre és zöldfelületre is igen kedvezőtlen félsivatagi városi levegőklíma kialakulása. Mindez továbbgyűrűzve jelentősen megdrágítja a növényzettelepítés és fenntartás költségeit. A nem burkolt, un. aktív felületek nagy részén a múlt században történt területfeltöltés törmelék anyaga található. A degradált, törmelékes, erősen bolygatott és tömörödött altalajon képződött, csekély vastagságú talajok ökológiai és növénytermesztési potenciálja messze elmarad az átlagos minőségű és rétegvastagságú természetes talajokétól. T1; Feladat a talajállapot figyelemmel kísérése, az észlelt szennyeződések területi kiterjedésének a kiküszöbölése, mentesítés, területek felmérése és térképi ábrázolása, T2; Talajjal borított közterületen biztosítani kell a rendszeres talajlazítást és a tápanyagellátást. IV.) Zöldfelület, Parkfenntartás A fővárosi kerületek közül az Erzsébetváros közcélú zöldfelületeinek az aránya a legrosszabb. Gondozott zöldfelületi ellátottság mintegy 0, 3 m 2 / fő. A zöldfelületek és közkertek, apró foltokban jelennek meg, nem alkotnak egybefüggő zöldfelületi rendszert. Alapvető környezetvédelmi feladatként kell kezelni a zöldfelületek védelmét, mennyiségi és minőségi továbbfejlesztését, a kerületi parkok állapotának javítását, értékfokozó fejlesztését. Z1; Elengedhetetlenül szükséges egy folyamatosan megújítandó, térinformatikai rendszerrel összekapcsolt Európai Uniós zöldfelületi kataszter létrehozása. A kataszter alapul kell, hogy szolgáljon a zöldfelületi rekonstrukciós munkákhoz, a parkfák és sorfák növényvédelmi és kondicionálási akciótervéhez, fák ökológiai állapotfelméréséhez és minden fa állapotjavító intézkedéséhez. A jelenlegi zöldfelület fenntartás színvonalát emelni kell a kritérium elvű értékelés gyakorlatának megteremtésével. Z2; A több szintes védő-izoláló zöldfelületi sávok létesítésére: Fásítás, a fák számának növelése: növényzet telepítése javasolható a Dob, Dohány, Király, Wesselényi utca egyes útszakaszain, a Károly körúton, a Klauzál, az Akácfa, Rottenbiller, Alsóerdősor, Rózsa, Barcsay, Tivadar, Vörösmarty, Bajza, Péterfy S., Murányi, Bethlen G., Hernád és István utcákban. Fel kell mérni Dembinszky - Rottenbiller - Damjanich - Bethlen Gábor utcák által határolt tömbben l, 09 hektár területű közkert kialakításának lehetőségeit. Egy adott épülettömb rehabilitációjának előkészítése során vizsgálni kell, hogy adódik-e lehetőség új zöldfelület kialakítására. Útfejlesztések során a lehetőséghez mérten több szintes védő-izoláló zöldfelületi sávok létesítésére hangsúlyt kell helyezni.

6 Z3; Zöldterület-rekonstrukció kapcsolatos részfeladatok: A kerület több ezer útsorfájának egészségi állapota rossz, többségük kiöregedett, cserére szorul. A városkép javítása, a vagyoni és személyi kár elhárítása érdekében is rendszeressé kell tenni a fenntartás jellegű fasor-rekonstrukciókat. Fenntartási rekonstrukciós munkákat célszerű elvégezni, többek között az Almássy téren, Klauzál téren, Bethlen Gábor téren, a Városligeti fasor, Százház u., Madách sétány, illetve a Bajza u. területén. A fapótlási kötelezettségek megállapításánál alapvető környezetvédelmi célkitűzés, hogy a jelenleg meglévő biológiailag aktív felületarány, a zöldfelületek nagysága, illetve a fák lombozatának kubatúrája ne csökkenjen. A zöldfelület rekonstrukció konkrét feladatait, fontossági sorrendjét és időrendjét külön előterjesztés elfogadását követően operatív tervben kell rögzíteni. Z4; A kerületi közterületeken található játszóterek fenntartására üzemeltetési tervet kell kidolgozni. Az önkormányzati ingatlanok közül az óvodák, iskolák, bölcsődék, egészségügyi intézmények kertjeinek zöldfelületét és berendezési tárgyát (játszótéri eszközök, sporteszközök, parkbútorzatok) a hatályos biztonsági szabványelőírások szerint fel kell újítani. Z5; Városi virágfelület növelése érdekében minden évben meg kell szervezni a már hagyományos lakossági virágosítási akciót. Z6; Közterületek virágosítására új akciót kell szervezni. (virág cserjeágyak, virág konténerek, kandeláberekre helyezett virágvázák, fa-örökbefogadási akciók). Z7; A tömb rehabilitációk során meg kell vizsgálni a belső udvarok zöldesítését és belső kertek kialakítását. Segíteni és támogatni kell a homlokzat utcafronti részén az ablakok, erkélyek, balkonok virágosítását, függő folyosók, tűzfalak növényesítését. Z8; A parlagfű kiirtása céljából évente akciótervet kell kidolgozni és annak eredményeit az év végén értékelni kell. Z9; Parkjaink korszerűsítése céljából fejlesztési akció tervet kell készíteni. E terv célja: az EU szabványoknak megfelelő, biztonságos, tiszta parkok létrehozása. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőség adódik: a közparkok fokozottabb őrzésére, elkerítésére, a parkőri rendszer kiterjesztésére, automata öntözőhálózatok elterjesztésére, parkberendezési tárgyak szabvány szerinti fejlesztésére, a parkon belüli virágágy felületek növelésére, a parkfák fokozottabb mértékű gondozására. Z10; évtől kezdve minden évben ki kell dolgozni a közterületi növényvédelmi tervet. V.) Települési, épített környezet A Főváros VII. kerülete, Erzsébetváros 2, 1 km 2 es területével a második legkisebb fővárosi kerület. A Erzsébetváros a Duna egykori bal parti síkságához sorolt, mesterségesen feltöltött ártéri területen épült fel. A helyenként magas talajvízszinten túlmenően, a kerület természeti adottságai nem okoznak környezetvédelmi problémát. Erzsébetváros mesterséges környezete, építészeti adottságai viszont környezetvédelmi szempontból kifejezetten kedvezőtlenek. A kerület (sűrűn beépített városrész, lakósűrűsége nemcsak Budapesten, hanem Európában is a legnagyobb. A szűk utcák, közterek és ezzel együtt a zöldterületek elfogadhatatlan aránya ( 0,3 m 3 / lakos), a sűrű, zártsorú beépítettség, a kis területből és a nagy népsűrűségből eredő koncentrált szennyeződés, a helyi környezet-egészségügyi problémák kiterjedt lakossági hatását eredményezi. Az épített környezet védelme érdekében intézkedni kell az alábbi kérdésekben: É1; A kerület sűrű beépítettsége is közrejátszik a légszennyezés kedvezőtlen növekedésében. A lakóterültek átszellőzése nem

7 megfelelő. A fejlesztési tervekben érvényesíteni kell a lazább beépítés iránti igényt. É2; A mélyalapozást igénylő építkezések tervezésénél figyelembe kell venni a talajvíz visszaduzzasztásban rejlő veszélyeket (pincevizesedése, gombásodás). É3; Az épített környezet, különösen a homlokzatok egyik legfőbb elcsúfítója az olajos korommal történő elszennyeződés. Ez a kártékony anyag elsősorban a rossz műszaki állapotban levő gépjárművek által kibocsátott aeroszolok, szénhidrogének, valamint a szálló por keveredéséből ered. A homlokzat szennyeződés sok ingatlantulajdonosnak okoz az építmények állagromlásából eredően kárt. Az okok ismeretében a kár mérsékelhető: a forgalom mérséklésével, a szálló por mennyiségének csökkentésével (rendszeres utcalocsolása, útburkotok gyors helyreállítása, épületbontások szakszerű elvégzésének kikényszerítése) a légszennyező kiszűrésével (szennyezőanyag-kibocsátás az erzsébetvárosi autósok számára díjtalan mérésének megszervezése). VI.) Zaj, rezgésvédelem A Fővárosi Környezetvédelmi Program keretében végzett zajmérések (235 mérési pont) szerint a budapesti főutak mentén a mért zajszintek a nappali határértéket az esetek 85, 4% ában, az éjjeli határértéket pedig 93, 7% ában lépik túl. A zajszint határérték nappal 65 db., éjjel 55 db. Kedvezőtlen helyzet alakult ki Erzsébetvárosban is. Különösen magas zajterhelésű területek az Erzsébet körút, a Rákóczi út, és a Károly körút. (nappal: db, éjjel db) Magas zajterhelésű területek közé sorolható még a Dózsa György út, Dob utca, Király utca, Thököly út, Rottenbiller utca (nappal: db, éjjel db) is. A magas zajterhelés egyértelműen a nagy gépjárműforgalom következménye. Az utcai zajterhelésben szórványosan okoznak gondot szórakoztatóipari létesítmények, látogatóik és e helyek vendégeinek főként éjszakai hangoskodása. Za1; Nyilvántartást kell vezetni a helyhez kötött zajforrásokról. A zajkibocsátási határérték betartását meg kell követelni. Za2; Célszerű együttműködni a kerületi zajtérkép elkészítésében. Za3; Kritikus útvonalak mentén, és egyes egészségügyi és oktatási intézmények környezetében konkrét intézkedések szükségesek a zajszint csökkentésére. Za4; Zajterhelés csökkentése forgalomcsillapítással, forgalomtechnikai intézkedéssel is lehetséges, mindezt a fővárossal közösen kell megvizsgálni. Érdemes úttestburkolat felújításakor fontolóra venni a csendes aszfalt-burkolás lehetőségét. VII.) Hulladékgazdálkodás, köztisztaság A hulladékgazdálkodás a természeti erőforrások pazarlásban levő válsággal fenyegető veszélyek felismerésében gyökerező új világmozgalom, amely nem csak hulladék elszállítását és ártalmatlanítását, hanem a hulladékok mennyiségének csökkentését és újrahasznosítását is céljának tekinti. A hulladékgazdálkodás részben a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, környezet-egészségügyi feladatkör. Erzsébetváros Önkormányzata ennek tudatában önként vállalt kötelezettségének tartja a kommunális hulladék lakókörnyezetben történő gyűjtésének, majd az így összegyűjtött hulladék hasznosításának megszervezését. A kommunális hulladék gyűjtése rendszeres és megbízható. A hulladék elszállításával kapcsolatos panaszok szórványosak, nem jellemzők. Gondot okoz viszont az utcán hagyott építési törmelék, roncsautók, műszaki hulladékok, a gyűjtőkonténerek mellett felhalmozódott hulladékok, eltávolítása.

8 A kommunális hulladék eltávolítása egy jól kialakított rendben, eredményesen folyik. A jelenlegi, törvényben is előírt hulladékgazdálkodási követelményeknek azonban a jelenlegi hagyományos gyakorlat nem felel meg. Az önkormányzati erőfeszítések eredményeként a kerületben kis mértékben javult a köztisztaság. Egyes mellékutcák takarítottsága nem kielégítő. A lakosság elégedetlensége a köztisztasággal kapcsolatos lakossági bejelentések alapján főként az építési törmelékek, kutya piszok, bontás során keletkező szennyezésre, úttestek nem megfelelő tisztaságára vonatkoznak. A jelenlegi helyzeten változtatni kell, ennek módja komplex akcióprogram kidolgozása és végrehajtása. Erzsébetváros Önkormányzata a célok megvalósítása érdekében a fővárossal szorosan együttműködve évtől megtervezi a kerület társasházainál egy komplex, több elemből felépülő, ugyanakkor egységes ges szelektív hulladékgyűjtési, illetve köztisztasági rendszert. A rendszernek négy alapeleme van: 1.) A települési szilárd hulladék mennyiségének csökkentése H1; Hulladékcsökkentés céljából a szeletív hulladékgyűjtés meghonosítása, mind a lakosság mind az Önkormányzat és intézményei keretein belül. A hulladék képződés csökkentésének lehetőségeiről tájékoztató, szemléletformáló füzetet kell összeállítani és eljutatni az érintettekhez. H2; Szorgalmazni kell a korszerű, hulladékszegény, illetve a hulladékok recirkulációját megoldó technológiák bevezetését intézményi, önkormányzati szinten is. Intézményi szinten figyelmet kell fordítani az adminisztrációs munka folyamán a felhasznált irodaszerekkel (pl.: papír), illetve az energiával való takarékosságra. 2.) Szelektív hulladékgyőjtés kiterjesztése és fejlesztése, komplex hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása H3; A kerületi szelektív hulladékgyűjtési rendszer jelenti egyrészt a lakókörnyezetben, másrészt a hulladékszigeteken történő újrahasznosítható hulladékok szelektívgyűjtését. H4; A lakókörnyezeti egységes komplex hulladékgazdálkodási rendszert első lépésben a papírra, PET palackokra, használt lakossági étolajra és alumínium italdoboz gyűjtésére terjed ki. Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a rendszer kivitelezési tervét, költségvetését, ütemtervét, illetve az informálásának folyamatát. Támogatni és segíteni kell a Fővárosi Önkormányzat hulladék szigetek létesítésére vonatkozó programját. 3.) Illegális hulladéklerakás megszüntetése, illegális hulladéklerakók felszámolása H5; Bevezetésre kerül a zöld szervezetek által felkarolt tájsebészeti akcióterv. H6; Hagyományainknak megfelelően meg kell szervezni a lakosság által megszokott helyszíneken a veszélyes hulladékgyűjtési akciót. H7; Az illegális hulladéklerakás felszámolása céljából igénybe kell venni a kerület térfigyelő rendszerének és a Közterületfelügyeletének szolgáltatásait. 4.) A közterület köztisztasági állapotának javítása H8; A hulladék, kutyaürülék gyűjtésére szolgáló utcai hulladékgyűjtő ladékgyűjtő edényzet igényének felmérése, számuk növelése. A megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése és ürítetése alapvetően javíthatja a lakosok közérzetét, elősegítheti a kerület tisztántartását. Folytatni kell a megkezdett kutyaürülék szelektív gyűjtésére szolgáló, köztisztasági megoldások kutatását, elterjesztését, másrészt meg kell ismertetni az érintett kutya-tartókkal a kulturált állattartás szabályait.

9 H9; Kutyafuttatókat a kutyák és gazdáik számára otthonosabbá kell tenni. Mindez tartalmazza az állandó jellegű tisztaság biztosítását, vegyszeres permetezéssel történő szagtalanítást, kutyaitató helyek kialakítását, játékra szolgáló tárgyak kihelyezését. H10; A fenntartó (Kamilla KhT.) gépparkját a költséghatékonyság elvéből kiindulva meg kell újítani. A géppark fejlesztéséhez pályázati forrásokat szükséges bevonni. Új takarítási rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi: A napi takarításra történő áttérést. A nagynyomású vízzel történő fertőtlenítő járdatakarítást. H11; A kerületi és fővárosi köztisztasági rendeleteknek érvényt kell szerezni. Folyamatosan ellenőrizni kell a lakóházakat, üzleteket, az előttük lévő járdaszakasz tisztaságát. A hiányosságok megszüntetésének szükségességét - adott esetben - a fenntartó szervezet irányában is észrevételezni kell. Elkerülhetetlen a fenntartó gépparkjának folyamatos bővítése, korszerűsítése, az ehhez szükséges felmérést, pályázati anyagot, a minőségre,- a teljesítményre vonatkozó megbízhatósági vizsgálatokat az önkormányzatnak el kell készítenie, illetve szolgáltatnia kell. H12; A fővárosi önkormányzattal összefogva, célszerű elterjeszteni, a kutyákat azonosítását távolról lehetővé tevő, az állatorvos által oltás alkalmával felhelyezendő fül -chipek alkalmazását. A chip a kutyák távolról történő azonosítására szolgál (pl.: elkóborolt eb), illetve az oltások megtörténtét igazolja. H13; Ki kell dolgozni egy graffity eltávolítási akciótervet, mely lehetővé teszi a frekventáltabb területeken az utcára néző épületi homlokzat megtisztítását, a graffity felfestés megakadályozását. H14; Aktívan részt kell venni a Fővárosi Közterület Fenntartó Rt. által minden évben tavasszal meghirdetett ingyenes lakossági lomtalanítási akció kerületi szinten történő megszervezésben. H15; A köztisztaság javításának kulcskérdése a lakossági támogatás biztosítása. Minden jel arra mutat, hogy a lakosság nemcsak bírálja a jelenlegi helyzetet, de a nagy többség kész részt venni és/vagy támogatni minden olyan önkormányzati kezdeményezést, amely a köztisztaság színvonalát kívánja javítani. A lakosság megnyerése, ösztönzése, és informálása a továbblépés legfontosabb lehetősége, egyben kiemelkedő jelentőségű feladat. VIII.) Környezet egészségügy Kötelezettségünk olyan környezetállapot kialakítása, amely mérsékli a környezeti hatásokra visszavezethető egészségkárosodást. KE1; A környezetvédelmi programban megfogalmazott feladatok alapvető célja kerület a környezet-egészségügyi helyzetének javítása. A környezet egészségügyi helyzet javításának kulcsa a Környezetvédelmi Program sikeres végrehajtása. KE2; A siker érdekében át kell venni a fejlett európai irányítási módszereket és szabványokat. Az átalakulás első lépéseként át kell venni az EU Környezetközpontú Irányítási rendszerét az EMAS-t, vagy az ISO alapú nemzetközileg is elfogadott Környezetközpontú Irányítási Rendszert, a KIR-t. IX.) Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása A füstköd riadó terv rendeleti úton történő megállapítása a fővárosi hatáskörbe tartozik. A rendelet szeptemberében jelent meg (48/2003. (IX. 19) Főv. Kgy. rendelet.). Gyakorlati jelentősége csekély, a széntüzelés visszaszorulásával a füstköd-képződés esélye nagy mértékben csökkent. X.) Lakossági környezettudat és szemléletformálás A lakosság érzékelhetően növekvő érdeklődést mutat a környezetismereti témák iránt. Az érdeklődés növekedésében, és a lassú

10 szemléletváltásban komoly szerepe és érdeme van a média ismeretterjesztő műsorainak. Környezetvédelmi kérdésekben a lakosság kritikusabbá vált, a nagy többség támogatja az egyébként kevés központi támogatást (pld. a hulladékudvarok sikeres működése). A környezetvédelem, különösen a köztisztaság javítása lakossági támogatás nélkül nem lehet eredményes. Az adott körülmények közt kulcsfeladattá vált a teljes lakossági kommunikáció reformja. Nyilvánosságot kell biztosítani a lakosság, a civil szerveztek környezetvédelemhez kapcsolódó véleményének és javaslatainak. Tájékoztatást kell adni a felmerült problémákról, a kiírt pályázatokról, a környezetállapot alakulásáról, a készülő intézkedésekről, program végrehajtásának helyzetéről. Mozgósítani kell a környezetvédelmi akciókra (köztisztaság). OK1; Az önkormányzat kötelezettsége a lakosság rendszeres tájékoztatása. A feladat szerteágazó jellege miatt célszerű kommunikációért is felelős környezetvédelmi koordinátor kijelölése. A felhasználható kommunikációs eszközök: szórólapok, helyi újság, plakátok, honlap, lakossági fórumok. OK2; A fiatal korosztályok környezettudatának alakításában meghatározó szerepe van az iskoláknak és diákmozgalmaknak. Iskolák autonóm intézmények, ez alapján a környezeti nevelési-oktatási programok, illetve a környezeti nevelés önkormányzati támogatásáról megállapodásokat kell kötni. OK3; A fiatalok környezettudat fejlesztésében az önkormányzat nyári táboroztatási akciói eddig is figyelemreméltó eredményeket hoztak. E gyakorlat fenntartása szükséges. OK4; Fel kell éleszteni olyan korábbi környezettudat formálásában is jelentős akciókat, mint a papírgyűjtés, a fa örökbefogadási és faültetési program, szelektív hulladékgyűjtés. Záradék A Környezetvédelmi Program visszavonásig érvényes. A programtervezés hat éves elavulási idővel számolt. Elvileg közti időszakra érvényes. A program elfogadását követően minden részterületre operatív intézkedési tervet, költségvetési javaslatot kell készíteni. Az intézkedési tervek kidolgozása a szakapparátus feladata, az elvi irányítás felelőse a Közrend- és Környezetvédelmi Biztonság. Koordinációs feladatok: Belsı koordináció A Környezetvédelmi Program a Képviselőtestület valamennyi bizottságát érinti. Az operatív tervek kialakításában javaslattételi és véleményezési joggal részt vesznek: a Gazdasági, a Kerületfejlesztési, az Egészségügyi, az Oktatási és Művelődési, az Integrációs Bizottságot, A települési és épített környezetet alakító szabályozási tervek programját és közterületi rehabilitációs programokat a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság véleményezése után lehet a Kerületfejlesztési Bizottság elé terjeszteni, Önkormányzati belső koordinációs feladatok ellátására Környezetvédelmi koordinátort kell megbízni. Külsı koordináció Főváros és a környezetvédelemi együttműködésben érdekelt kerületekkel szakbizottságaival történő kapcsolattartás felelőse Közrend- és Környezetvédelmi Biztonság.

11 A Főváros Önkormányzatával kialakítandó együttműködés lehetséges területei: kölcsönös tájékoztatás, környezetvédelmi programok koordinálása, környezetállapotra vonatkozó mérési adatok cseréje, közúti közlekedés újraszabályozása, köztisztasági együttműködés fővárosi útvonalak mellett, légszennyezettség, zajszennyezettség mérése, szelektív hulladékgyűjtés, utcák mosása, talajvíz-monitoring, Környezetvédelmi informatika: 1.) Az önkormányzatnak ki kell építeni Erzsébetváros Környezetvédelmi adatbázisát. A környezetvédelmi adatbázis folyamatos kezelésért a Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Iroda a felelős. Meg kell teremteni ennek hardver és szoftver feltételeit, beleértve a térinformatikai szoftvereket és a kerület egységes digitalizált alaptérképét. Szabályozni kell az adatokhoz való hozzáférést. 2.) Lehetőséget kell teremteni az európai, országos, vagy budapesti környezetvédelmi vagy ezzel összefüggő adatbázisok átvételére.

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 7. Napirend Közterület használat engedély iránti kérelem 7. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Ármos Mihály egyéni vállalkozó

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE 9. sz. előterjesztés A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz - NYíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERI HIVATALA VÁRSFEJLESZTÉSI ÉS VÁRSÜZEMELTETÉSI SZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFN: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben)

Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2003. ( ) Kgy. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról. Általános rendelkezések

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2003. ( ) Kgy. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2003. ( ) Kgy. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása. 3.1. A környezetvédelmi program célkitűzései és feladatai a környezeti elemek védelme érdekében 3.1.1. LEVEGÔTISZTASÁG-VÉDELEM Célállapot: A jó levegőminőség fenntartása, a város környezeti levegőminőségének

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016.

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. Répcelak Város a Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat 2016. 2 Bevezetés Répcelak Város a 2005 során

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1998. (VI.26) Kt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetben

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Jogszabályi környezet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17-18. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. 5. sz. melléklet 2 Intézkedési terv

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek életminőségének javítása érdekében a település szabályozási

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról A program főbb célkitűzései: A főbb elérendő célok az 1995. évi LIII.

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben