KÖRNYEZETVÉDELEM. 1. Alapelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELEM. 1. Alapelvek"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELEM Szakítást az anyag- és energiapazarló életmóddal, gazdálkodással Természetközeli, fenntartható erdõkezelést, erdõsítési programot, a természetközeli erdõk kiterjedésének növelését A beépítések szigorú korlátozását, az élõhelyek védelmét Vízmegõrzõ vízrendezést, az ártéri tájgazdálkodás helyreállítását Védelmet a környezõ országokból fenyegetõ vízszennyezések ellen A politikai és gazdasági döntések kötelezõ fenntarthatósági minõsítését 1. Alapelvek A környezet- és természetvédelem feladata, röviden, mindazon bajok orvoslása, amit szorgos kezek máshol, máskor okoznak. Lássuk be végre, gazdasági, társadalmi és környezeti problémáink csupán tünetei ugyanannak a tévedésnek - nevezetesen, hogy a világ elfogyasztása fenntartható és jólétünket szolgálja. Mára világossá lett: az ember természetpusztító tevékenysége olyan globális változásokat idéz elõ bolygónkon, melyek az emberi lét alapvetõ feltételeit veszélyeztetik. Az emberi tevékenység nem kerülhet tartós ellentmondásba az élõvilág épségét, egységét és sokféleségét fenntartó folyamatokkal. Egyetlen nemzedéknek sincs joga felélni utódai örökségét. Az áttérés az erõforrások kíméletes használatára nem halogatható tovább. Sürgõs feladatunk, közös felelõsségünk az okozott károk enyhítése, a bolygó sebeinek gyógyítása. Az embernek, jó gazdaként, a többi élõlény jólétére is tekintettel kell lennie: õrizzük és gyarapítsuk az élet forrásait, vessünk véget az önpusztításnak! Létforrásaink védelme az alábbi elvek figyelembevételét kívánja: a természeti rendszerek használata nem haladhatja meg eltartó és megújuló képességük mértékét a környezeti ártalmak kezelése helyett okaikat kell feltárni és megszüntetni összhangot kell teremteni a helyi és globális, rövid és hosszabb távú érdekek között a fejlõdést és a környezet védelmét szolgáló törekvéseknek nem egymás rovására, hanem együtt kell érvényesülniük, a törvénykezésben ugyanúgy, mint a gazdasági szabályok és az intézményi keretek kialakításánál elsõbbséget kell biztosítani a helyi erõforrások (fenntartható léptékû, adottságaikhoz alkalmazkodó) használatán alapuló gazdálkodásnak. 22 TERMÉSZETI FORRÁSOK

2 2. Hogyan változtassunk? A szabályozásban jusson nagyobb szerep a helyi közösségeknek, hogy saját erõforrásaikkal fenntartható módon gazdálkodhassanak. Élvezzék döntéseik és tevékenységük elõnyeit, viseljék a károkat - s ne háríthassák azokat másokra. A társadalmi és gazdasági döntéseket minden esetben fenntarthatósági hatáselemzésnek kell alávetni. Közpénzbõl csak olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják. El kell kerülni az átterheléseket, amikor egyik tulajdonságot a másik kárára javítjuk. A döntéseknél következetesen érvényesíteni kell az elõvigyázatosság és a megelõzés elvét. A teljes államigazgatási és jogszabályrendszert felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. Zöld adóreformot kell végrehajtani az állami újraelosztás változatlan mértéke mellett. A gazdálkodói tevékenységeknél szintén be kell vezetni a fenntarthatósági hatáselemzések rendszerét. A környezetvédelmi szabályok betartását és ellenõrzését ellátó szervezetek számára meg kell teremteni a munkájukhoz nélkülözhetetlen tárgyi és személyi feltételeket (pl. mozgó laboratóriumok, automatikus mérõállomások, megfelelõ létszámú és színvonalú szakembergárda). A nemzeti parkok kapják vissza hatósági jogkörüket, hogy természetvédelmi feladataikat hatékonyan láthassák el. Az ellenõrzés és tanácsadás is tartozzon a környezetvédelmi hatóság feladatai közé. A környezet- és a természet védelmét vállaló civil mozgalmak és szervezetek számára meg kell teremteni a hivatalos állami szervezetekkel való érdemi párbeszéd lehetõségét. A szabályozásnak kiterjedt lehetõséget kell biztosítani a beruházások, fejlesztési programok érdemi befolyásolására. Közös kulturális és természeti örökségünk védelmére szorosabb együttmûködést szorgalmaznánk a Kárpát-medence népei között. Határozott fellépést szorgalmazunk a hazánkat fenyegetõ - a verespataki ciános aranybányához, vagy a bõsi vízlépcsõhöz hasonló - ökológiai agresszió ellen. Szabályozzák nemzetközi szerzõdések folyóvizeink fenntartható használatát, így garantálják a határainkhoz érkezõ víz mennyiségét és minõségét. A magyar külpolitikának kezdeményezõ szerepet kell játszania a globális ökológiai válság enyhítésére irányuló nemzetközi erõfeszítésekben. A hazánk által aláírt nemzetközi és uniós környezetvédelmi szerzõdések, kötelezettségek haladéktalan végrehajtását kezdeményezzük. Az EU-ban el kell érni, hogy a környezet védelmével kapcsolatos szempontok, ha kell a szabadkereskedelmi elvek rovására is, érvényesüljenek. TERMÉSZETI FORRÁSOK 23

3 3. A környezetminõség biztosítása FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS A fenntartható energia-gazdálkodás három alappillére az energiafogyasztás csökkentése, az energiaellátó- rendszer központosítottságának oldása, és a megújuló energiaforrások használatának erõteljes növelése. A felesleges, pazarló tevékenységeket meg kell szüntetni. Szükségtelen olyan termékeket messzi országokból importálni, amelyek nálunk is elõállíthatók jó minõségben. Fontos energetikai beruházás az energia elfolyásának megszüntetése (pl. szigeteléssel, a szükségtelenül magas energiafogyasztású eszközökre kivetett többletadókkal). Az energiapazarlás megszüntetésére sokféle technika, eljárás áll rendelkezésre, a hálózati veszteségek csökkentésétõl kezdve a takarékos fogyasztást ösztönzõ mérési és díjszabási eljárásokon át a belvárosok energiatudatos rehabilitációjáig. Fel kell tárni az alkalmazásuk útjában álló érdekeket és más akadályokat, hogy bevezetésre kerülhessenek. Az ellátórendszerek decentralizálása elõmozdítaná gazdaságosabb használatukat, és kedvezõbb feltételeket teremtene a rendszerint kis léptékû, megújuló forrásokat használó energiatermelés számára (nap, szél-, geotermikus és bioenergia). A zöld energiát elõállító egységek számára biztosítani kellene az országos rendszerhez történõ csatlakozás feltételeit is. Részesedésüket az ország energiaellátásában radikálisan növelni kellene, megteremtve az ezt ösztönzõ gazdasági és jogi környezetet. Szem elõtt kell tartani, hogy a megújulók használata kisléptékû, hálózatba kapcsolt vagy különálló termelõegységek rendszerében a leghatékonyabb és gazdaságosabb. Erre a mai, központosított energiatermelés nem alkalmas. Az energiafû, energiaültetvények telepítését nem támogatnánk, ehelyett a mezõgazdasági hulladék helyi, kisléptékû energetikai hasznosítását ösztönöznénk. Ki kell dolgozni a paksi atomerõmû megújuló energiával történõ kiváltásának stratégiáját. Felülvizsgálatra szorul az erõmû élettartamának meghosszabbításáról szóló döntés, annak valóságos, közvetlen és közvetett költségei ismeretében. A Nemzeti Megújuló Energiastratégiát a lehetõ legszélesebb körû szakmai és társadalmi együttmûködéssel dolgozzák ki! A stratégiát elsõsorban a hazai kutatófejlesztõ-tervezõ-gyártó kapacitások bevonására és kihasználására kell építeni. KÖRFOLYAMATOK AZ ANYAGOKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁSBAN A fogyasztói társadalomból hasznot húzó gazdaság a nyersanyagok és energiahordozók lehetõ legrövidebb idõ alatt történõ hulladékká alakításában érdekelt. A fenntartható anyaggazdálkodás megelõzés - újrahasználat - újrahasznosítás - 24 TERMÉSZETI FORRÁSOK

4 ártalmatlanítás értéksorrendje jelenleg csak elméletben létezik, ezért haladéktalanul intézkedéseket kell tenni gyakorlati megvalósítására. A legfontosabb feladat, hogy csökkentsük a keletkezõ hulladékok mennyiségét és veszélyességét (megelõzés). Már a termékek és csomagolások tervezésénél meghatározó szempontnak kell lennie, hogy a lehetõ legkevesebb és legkevésbé mérgezõ hulladék keletkezzen. Törekedni kell arra, hogy minél több potenciális hulladék esetében megvalósulhasson az adott termék vagy csomagolás újrahasználata. Az újrahasználatra már nem alkalmas termékeket és csomagolásokat a lehetõ legnagyobb arányban anyagukban kell újrahasznosítani, biztosítva ezzel az anyagok ipari körforgását. A biológiailag lebomló hulladékokat komposztálni kell. Ha ebben a sorrendben, gazdasági és jogi ösztönzõket alkalmazva hatékonyan cselekszünk, akkor a jelenlegihez képest csekély mennyiségû maradék hulladék keletkezik, amelynek ártalmatlanításáról (égetés vagy lerakás) biztonságos módon gondoskodni kell. Mindennek végrehajtása az állam, a gazdálkodók, a civil szervezetek, a fogyasztók, az oktatási intézmények, a média és a tudományos testületek közös felelõssége. VÍZMEGÕRZÕ VÍZRENDEZÉS ÉS VÍZMINÕSÉG-VÉDELEM Az édesvízkészletek világméretekben fokozódó kihasználása és a készlet véges volta miatt az édesvíz minden elõrejelzés szerint a XXI. század egyik stratégiai forrásává válik. Vizeink takarékos használatára és megõrzésére kell törekednünk. A klímaváltozás és az ezzel járó elsivatagosodás veszélyei miatt kiemelt feladatunk az életet adó víz õrzése, fenntartható használata. Ellenezzük az értelmetlen dunai víziút-fejlesztési terveket (TEN). Ne a folyót igazítsák a hajók méretéhez, hanem fordítva. Haladéktalanul kezdeményezni kell a szigetközi Duna-szakasz hidrológiai rehabilitációját, a Mosoni-Duna természetes vízjárásának visszaállítását. Tavainkon meg kell õrizni a természetes partszakaszokat, és ahol még lehetséges (Balaton, Velencei-tó), azokat helyre kell állítani. A síkvidéki vízlépcsõk, erõmûvek létesítése káros megoldás a vizek visszatartására. Az árvizekkel érkezõ víztöbblet természetes rendszerekben történõ hasznosítására kell törekedni. Egységes vízrendszerre alapozott ártéri tájgazdálkodást kell kialakítani, ahol csak lehet. A vízgyûjtõ területeken szakszerû erdõ- és vízgazdálkodás szolgálja az egyre súlyosbodó árvízveszély elleni védelmet. Az árvízi biztonságot úgy kell biztosítani, hogy az árterek is újra bekapcsolhatók legyenek a folyó életébe. A Vásárhelyi-tervet is ebben az irányban kell továbbfejleszteni. Fel kell készülni a hirtelen felhõszakadások okozta áradásokkal szembeni védekezésre. A településeken belül is fordítsunk figyelmet a csapadék visszatartására és hasznosítására. TERMÉSZETI FORRÁSOK 25

5 Költséges és fenntarthatatlan csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások helyett a szennyvizek mennyiségének csökkentésére kell a hangsúlyt helyezni. Az ártalmatlanítást lehetõleg helyben kell megoldani, kisebb méretû, olcsó és hatékony technológiákkal. Csak ott támogatható központi szennyvízkezelõtelep építése, ahol az gazdaságosan és ökologikusan megvalósítható és fenntartható. A háztartásokban a szelíd szerek alkalmazását kell ösztönözni. TALAJVÉDELEM A talaj minõségének megóvása a gazda elsõrendû felelõssége. A talajok pusztulásának megakadályozása, minõségük javítása érdekében a megfelelõ érdekeltségi viszonyok kialakítása mellett szükség volna a talajminõség ellenõrzõ állomások helyreállítására. A biológiai sokféleség védelme: A biológiai sokféleség védelme az egyes fajok védelmével nem oldható meg. Erre csak az élõlényközösségek és élõhelyeik hatékony védelme révén van esély. Ezért a hangsúlyt nem a ritka és veszélyeztetett fajok egyenkénti védelmére, hanem a megfelelõ élõhelyek sokoldalú megõrzésére és fenntartására helyezzük. Kiemelten fontos feladatunk a természeti viszonyokhoz alkalmazkodó gazdálkodás támogatása. ERDÕGAZDÁLKODÁS Kiemelten fontos célnak tartjuk a természetközeli erdõk kiterjedésének növelését hazánkban. A nem õshonos fajok faültetvényeit vissza kívánjuk szorítani az egykori természetes erdõk termõhelyén. Az állami erdõk gazdálkodásában a profitkényszert megszüntetnénk. Természetes felújítási módok alkalmazását, többek között az erdõéltetés elterjesztését, a költséges mesterséges felújítás visszaszorítását szorgalmazzuk. A természetvédelmi rendeltetésû erdõket teljesen ki kell vonni a gazdálkodásból. Elengedhetetlen a vadászati-vadgazdálkodási feladatoknál az erdõk megújulóképességének biztosítása érdekében a vadállomány (különösen a szarvas, róka- és vaddisznóállományok) fenntartható szintre való csökkentése (befogás, vadászat és bérvadásztatás révén). A mesterséges vadaskertek létszámát és fenntartását új alapokra kell helyezni. A védett nagyragadozók kilövését letöltendõ szabadságvesztéssel kell büntetni azért, hogy megakadályozzuk az ökoszisztémák genetikai értékeinek további romlását. 26 TERMÉSZETI FORRÁSOK

6 KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG Az emberi egészségre hatással van a levegõ és a vizek szennyezése, bizonyítottan veszélyes anyagok tömeges használata, valamint a zaj. Holisztikus és átfogó megközelítésre van tehát szükség a környezetet és az egészséget illetõen; az óvatosság és a kockázatok megelõzése központi fontosságú ebben a politikában, és különösen a sérülékeny csoportokat - mint a gyerekek, idõsek - kell figyelemmel kísérni. A környezetünkben és az élelmiszerekben elõforduló vegyszerek használatának csökkentését, szigorú ellenõrzését ösztönöznénk. Az új vegyszerek bevezetésénél az elõvigyázatossági elv következetes érvényesítését szorgalmazzuk, Európai szinten pedig a kémiai biztonságot szavatoló (REACH) irányelvek szigorítását, mielõbbi érvényesítését sürgetjük. TERMÉSZETI FORRÁSOK 27

A környezetet érő hatások jellemzői

A környezetet érő hatások jellemzői A környezetet érő hatások jellemzői Együtthatás: Az ember környezeti befolyása kezdetektől fogva megfigyelhető, de szemben az egykor elszigetelt, csak az egyes környezeti összetevőket, elemeket érintő

Részletesebben

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010..../2010 (XII.09.) sz. közgyűlési határozat Melléklete SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11.

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11. Az alábbi javaslatok a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) által szervezett, 2013. szeptember 2-i civil fórumon elhangzott hozzászólásokból valamint

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 2.0 2011.10.20. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 2.0 2011. október 20. Társadalmi vitára készült

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

A Föld Charta eddigi története

A Föld Charta eddigi története A Föld Charta eddigi története 1987-ben az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi és Fejlesztési Világbizottsága kiadott egy felhívást egy új charta megalkotására, amely a fenntartható fejlődéshez szükséges

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója

A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Központ, REC Magyar

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben