Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer"

Átírás

1 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/ , Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin

2 Tartalomjegyzék 2.1. A környezetvédelmi jogi szabályozás rendszere Rövid történeti áttekintés A környezet védelmére vonatkozó jogszabályok hirerarchiája A magyar környezetvédelmi intézményrendszer A környezetvédelem állami feladatai A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai Környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezetek Adatkezelés A környezetvédelem gazdasági alapjai Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezeléső elıirányzat Települési önkormányzati környezetvédelmi alapok A környezet használata után fizetendı díjak 2.2. A környezethasználat engedélyezése Elızetes vizsgálati eljárás Környezeti hatásvizsgálati eljárás Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás A környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonása A környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolása Környezetvédelmi felülvizsgálat Környezetvédelmi teljesítményértékelés 2.3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Ket. szabályainak alkalmazása a környezetvédelmi eljárásokban Az ügyfél fogalmának értelmezése a Ket. és a speciális környezetvédelmi jogszabályok szerint Nyilvánosság biztosítása a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban Határidık a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban 2.4. Jogorvoslati rendszer a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban Jogorvoslati eljárások kérelem alapján Fellebbezési eljárás Bírósági felülvizsgálat Újrafelvételi eljárás 2

3 Méltányossági eljárás Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások A döntés módosítása vagy visszavonása Felügyeleti eljárás A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján Ügyészi óvás Kijavítás, kicserélés 2.5. Környezetvédelmi felelısségi rendszer A jogi felelısség általános alapja Környezetvédelmi bírságok Szabálysértés Büntetıjogi felelısség Kártérítési felelısség Az ügyész szerepe a környezetvédelemben 2.6. Környezetvédelem és az Európai Unió 2.7. Nemzetközi egyezmények Irodalomjegyzék 3

4 2.1. Környezetvédelmi jogi szabályozás rendszere Rövid történeti áttekintés A környezetvédelem, mint fogalom a XX. század terméke, de nem jelenti azt, hogy a korábbi idıszakokban nem léteztek környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek, illetve jogszabályok. Pl. Angliában már 1273-ban megtiltották a tőzveszély és levegıszennyezés miatt a kıszénnel való tüzelést, 1876-ban a vizek tisztaságának védelmérıl is rendelkeztek. Oroszországban Nagy Péter cár 1703-ban alapította a Moszkva mellett az Izmajlovszki védett területet. Hazánkban szintén elég hamar felismerték, hogy jogszabályokkal kell védeni környezetünket ban pld. erdırendtartás jelent meg, 1840-ben a X. törvénycikk a vizek védelmével foglalkozik. Az évi XXIII. törvénycikk szerint a vizeknek ártalmas anyagokkal való megfertızése tilos. Amikor ezek a jogszabályok megjelentek, az emberi környezet szennyezése még csak helyi probléma volt. Késıbb egész országrészek lettek szennyezettek, s századunk emberének rá kellett jönnie, hogy a szennyezés nem ismer határokat. Földünk nagy részét borító óceánok és tengerek, illetıleg a légkörünket elborító szennyezések már az életfeltételek fennmaradását kérdıjelezték meg. A megoldást csakis egy átfogó, globális összefogással koordinált intézkedéssorozat adhat. Erre való tekintettel hívta össze az ENSZ 1972-ben Stockholmban az elsı környezetvédelmi világkonferenciát. Elindítottak egy környezetvédelmi programot, s a világ legkülönbözıbb pontjain a legfontosabb tevékenységek összefogására új minisztériumokat, illetve országos fıhatóságokat szerveztek, vagy a meglévıket ruházták fel újabb jogosítványokkal. Hazánkban is ebben az idıszakban vett lendületet a környezetvédelem összefogott irányításának szervezése Az Országgyőlés 1976-ban megalkotta a környezetvédelemrıl szóló évi II. törvényt, mint a környezetügy alapokmányát. Ez volt az elsı átfogó szabályozást adó környezetvédelmi törvény. A szabályozás jellemzıi: általában a törvénynél alacsonyabb szintő szabályozás a környezetvédelmi kérdések nem integrálódtak más szabályozási területek közé részterületek eltérı mélységő megközelítése központi munkamegosztás széttagoltsága a megelızési eszközök eleinte teljes, késıbb csökkenı hiánya a felelısségi eszközök erıtlensége a környezeti érdekeket érintı jogszabályok hiánya Az idıszak kiemelkedı jogalkotási elemei: 4

5 termékdíj törvény (1992.) hatásvizsgálati jogszabály megjelentése (1993.) Az idıszak meghatározó jogszabálya a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény az EU csatlakozás folyamata, tagság kezdete A környezet védelmére vonatkozó jogszabályok hierarchiája Legmagasabb rendő törvényünk, a Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény) kimondja, hogy a Magyar Köztársaság területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és természetes környezet védelmével valósítja meg. (70/D..). Ezen alkotmányos rendelkezést különbözı alkotmányossági határozatok is értelmezik, pl. 28/1994. (V.20.) AB határozat,.az állam nem élvez szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje, vagy a romlás kockázatát megengedje Az Alkotmányban rögzített környezethez való jog elemei az állami cselekvés fontossága, az állam feladata: jogi környezet biztosítása, az e jog biztosításához szükséges intézményrendszer kiépítése, mőködtetése a jog mindenkit megillet, állampolgárságra tekintet nélkül a jog általános, az egészséges környezet fogalom miatt a jog szőkre szabott, a védelem nem minden területét fogja át. A környezet védelmének általános szabályairól szóló, módosított évi LIII. törvény továbbiakban Ktv. - Ez a törvény keretjogszabály, a végrehajtása céljából kiadott rendelkezésekkel együtt alkot egységes egészet. A törvény fı hangsúlyai: a természeti örökség és környezeti értékek a nemzeti vagyon részei az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia szükségessége a jövı generációk védelmének kinyilvánítása A törvény szerkezete I. fejezet: Általános rendelkezések II. fejezet: A környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztetı tényezık III. fejezet: A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység IV. fejezet: A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai V. fejezet: A környezet védelmének megalapozása VI. fejezet: A környezetvédelem gazdasági alapjai VII. fejezet: Környezetvédelmi igazgatás 5

6 VIII. fejezet: Nyilvánosság részvétele a környezetvédelemben IX. fejezet: Felelısség a környezetért X. fejezet: Záró rendelkezések A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek védelme. A kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelı keretet teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítéséhez. A törvény tárgyi hatálya az élı szervezetek és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetére, továbbá a környezetet igénybe vevı, terhelı, veszélyeztetı, szennyezı tevékenységre, személyi hatálya természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki. A környezet védelmének alapelvei elıvigyázatosság, megelızés, helyreállítás felelısség együttmőködés tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság A Ktv. záró rendelkezések címő fejezetében felhatalmazást kapott a kormány, hogy az egyes környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztetı tényezık meghatározása, szabálya céljából a vonatkozó rendeleteket (kormányrendelet, miniszteri rendelet) alkossa meg. A Ktv. II., a környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztetı tényezık c. fejezetében rögzítettek szerinti a környezeti elemek föld, víz, levegı, élıvilág, épített környezet védelme érdekében kormányrendeleti, illetve ágazati miniszteri rendeletek szintén a vonatkozó jogszabályok megalkotásra kerültek. Ismertetésük a modulokban A magyar környezetvédelmi intézményrendszer A környezet védelmének jogi szabályozását, a környezet védelmével összefüggı jogok és kötelezettségek megállapítását és megtartásuk ellenırzését az állam és a helyi önkormányzatok szervei látják el A környezetvédelem állami feladatai Az Országgyőlés érvényesíti törvényalkotó munkájában a környezetvédelmi érdekeket, dönt a hatévente elfogadásra kerülı Nemzeti Környezetvédelmi Programról, annak kétévenkénti értékelésérıl, dönt a Kormánynak a környezet állapotáról szóló beszámolójáról, meghatározza az állampolgári jogok védelmének országgyőlési biztosa környezetvédelmi feladatait, meghatározza a Kormány és a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, jóváhagyja a környezetvédelmi feladatok megoldását szolgáló erıforrásokat és ellenırzi felhasználásukat. A Nemzeti Környezetvédelmi Programnak tartalmaznia kell. a környezet állapotának bemutatását 6

7 az elérni kívánt környezetvédelmi célokat és célállapotokat a célok és célállapotok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, azok megvalósításának sorrendjét és határidejét a kitőzött célok megvalósításának eszközeit, ideértve a pénzügyi igények forrásának tervezett megjelölését is azoknak a területeknek a kijelölését, amelyeken különleges környezetvédelmi intézkedések szükségesek, valamint az intézkedés tartalmát A 132/2003. (XII.11.) Országgyőlési határozat a közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (NKP-II) Fı célok: ökoszisztémák védelme, társadalom és környezet harmonikus kapcsolatának biztosítása, a gazdasági fejlıdésben a környezetvédelmi szempontok érvényesítése, az ismeretek, a tudatosság, az együttmőködés fejlesztése. Az NKP-II. célkitőzései: a légkör (pl. a légszennyezés csökkentése, szennyezett levegıjő területek arányának csökkentése 11 %-ról alapállapot %-ra a víz, a talaj, a táj és természet, a földtani értékek és természeti erıforrások védelme az egészségmegırzés területén a kémiai kockázat csökkentése, egészségmegırzés, élelmiszerbiztonság növelése, környezetbarát életviteli és fogyasztási szokások (szelektív hulladékgyőjtés aránya 3 %-ról %-ra növelése) elterjesztése települési környezetminıség javítása (zajterhelés csökkentése, ivóvízminıség javítása, csatornázottság arányának javítása stb.) Beavatkozások a különleges kezelést igénylı területeken 9 tematikus akcióprogram (átfogó cél meghatározása, specifikus és operatív célkitőzések) környezettudatosság növelése akcióprogram éghajlat-változási akcióprogram környezet-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram városi környezetminıség akcióprogram biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram vidéki környezetminıség, terület- és földhasználat akcióprogram vizek védelme és fenntartható használata akcióprogram hulladékgazdálkodási akcióprogram környezetbiztonság akcióprogram Az Országgyőlés Környezetvédelmi Bizottsága: un. szőrı szerep betöltése A Kormány irányítja az állami környezetvédelmi feladatok, a Nemzeti Környezetvédelmi Program évenkénti végrehajtását, értékeli a környezeti állapotot, gondoskodik a nemzetközi szerzıdések végrehajtásáról, esetenként a környezeti károk kártérítésérıl. Az Országos Környezetvédelmi Tanács a Kormány javaslattevı, tanácsadó, véleményezı szerveként mőködik. 7

8 A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi miniszter irányítja a feladatkörébe utalt környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tevékenységeket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú nemzetközi szerzıdések végrehajtását a feladat- és hatáskörébe tartozó környezetvédelmi igazgatást elemzi és értékeli a környezet állapotát és védelmének helyzetét a természeti erıforrásokkal való gazdálkodás folyamatait a környezet védelmének és tervszerő fejlesztésének tapasztalatait a környezetvédelmi veszélyhelyzet kialakulásának megelızését kidolgozza és kormány elé terjeszti a Környezetvédelmi Programtervezetet közremőködik a szakmapolitikai koncepciók, szakképesítési rendszer kialakításában. Általános irányítási feladatai szabályozás környezetpolitika meghatározása környezetállapot- erıforrás elemzés, értékelés kérı-, megfigyelı, ellenırzı, értékelı, információs rendszer mőködtetése a környezet védelmét szolgáló tevékenységek figyelemmel kisérése, ösztönzése Szakterületi feladatai feladatok a levegıtisztaság-védelem területén felszín alatti és felszíni vizek mennyiségi, minıségi védelmének feladatai, vízgazdálkodás közremőködés a földvédelem, ásványanyag-gazdálkodás területein közremőködés a katasztrófák elleni védelem és a radioaktív sugárzás elleni védelem területén a hulladékgazdálkodás irányítása a zaj- és rezgés elleni védelmi feladatok irányítása az EüM közremőködésével általános tájvédelem, általános természetvédelem erdıgazdálkodás, erdı-vagyonvédelem területén közremőködıi feladat nem védett növények, állatok védelmében való közremőködés Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: termıföld mennyiségi, minıségi védelme agrár-környezetgazdálkodás irányítása az állategészségügy irányítása erdıgazdálkodás, erdıvédelem irányítása vadgazdálkodás, halászat irányítása Egyéb minisztériumok Egészségügyi Minisztérium környezetegészségi feladatok Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium településigazgatással összefüggı feladatok, katasztrófavédelem Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ásványvagyon-védelmi feladatok, 8

9 energiaügyek Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - Országos Atomenergia Hivatal atomenergiával kapcsolatos biztonsági feladatok ellátása A települési önkormányzatok A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat a Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselı-testülete (közgyőlése) hagy jóvá a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetıleg határozatot hoz együttmőködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elısegíti a környezeti állapot javítását A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít elızetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezheti azok megalkotását állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintı rendeleteinek tervezetével kapcsolatosan elısegíti az érintett települési önkormányzatok közötti egyezség létrehozását javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására. A települési környezetvédelmi programnak tartalmaznia kell, különösen - a települési környezet tisztasága - a csapadékvíz-elvezetés - a kommunális szennyvízkezelés, -győjtés, -elvezetés, -tisztítás - kommunális hulladékkezelés - a légszennyezés, a zaj és rezgés elleni védelem, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendı 9

10 intézkedési tervek - a helyi közlekedésszervezés - az ivóvízellátás - az energiagazdálkodás - a zöldterület-gazdálkodás - a feltételezhetı rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladatait és elıírásait. A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja. A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat a település rendezési terveinek jóváhagyása során, illetve az önkormányzat által hozott más határozat meghozatalával, szükség esetén önkormányzati rendelet megalkotásával kell végrehajtani. A települési önkormányzatok közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek. A települési önkormányzat képviselı-testülete, illetıleg a fıvárosi önkormányzat estén a fıvárosi közgyőlés önkormányzati rendeletben törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben illetékességi területére a más jogszabályokban elıírtaknál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi elıírásokat határozhat meg. A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintı terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségeknek véleményezésre megküldi. A települési önkormányzat képviselı testületének hatáskörébe tartozik a füstködriadó terv a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történı megállapítása a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való közremőködés A polgármester levegıtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetıleg államigazgatási hatósági jogkörébe tartozik a füstködriadó terv kidolgoztatás és végrehajtása a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelı tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetıinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezése, az üzemeltetı tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének idıleges korlátozása vagy felfüggesztése 10

11 Környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezetek A környezetvédelmi igazgatás eszközei Közvetlen eszközök megelızést szolgáló eszközök (engedélyezés, szakhatósági közremőködés) kötelezést tartalmazó eszközök (tevékenységre vagy magatartásra kötelezés, tiltás, korlátozás, abbahagyásra kötelezés) együttmőködési típusú eszközök ellenırzés (önellenırzés, társadalmi ellenırzés, hatósági ellenırzés) Közvetett eszközök szankciók lehetıségei, felelısségi eszközök gazdasági szabályozó, piacbefolyásoló eszközök A környezetvédelmi igazgatás körébe tartozik a környezetvédelmi hatósági tevékenység ellátása, így különösen a környezethasználat hatályos jogszabályok szerinti engedélyezése, a környezetért való közigazgatási jogi felelısség érvényesítése az Információs Rendszer mőködtetésével kapcsolatos adatkezelési, valamint tájékoztatási feladatok ellátása anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi szempontból történı minısítési rendszerének meghatározása, forgalomba hozataluk, illetıleg alkalmazásuk engedélyezése a környezeti károk elhárítására irányuló feladatok szervezése a leghatékonyabb megoldás, az elérhetı legjobb technika alkalmazására vonatkozó követelmények érvényesítése a környezet védelmét és javítását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedések, programok kidolgozása és végrehajtásának ellenırzése A környezetvédelmi igazgatás feladatait látják el. az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek, nemzeti park igazgatóságok, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok a települési önkormányzat és szervei, valamint a jegyzık A környezetvédelmi hatósági feladatokat elsı fokon külön jogszabályok rendelkezései szerint a polgármester, fıpolgármester, jegyzı, fıvárosi fıjegyzı együtt önkormányzati környezetvédelmi hatóság 11

12 látja el. az önkormányzati környezetvédelmi hatóság hatáskörébe nem tartozó ügyekben az illetékes felügyelıség olyan ügyekben, amelyekben a hatósági feladat tárgyát képezı vagyontárgy települési önkormányzat tulajdonában vagy többségi települési önkormányzati tulajdonban van, a felügyelıség A felügyelıségek feladat- és hatáskörét a 276/2005. (XII.20.) Kormányrendelet, illetékességi területét a 29/2004. (XII.25.) KvVM rendelet állapítja meg. A felügyelıségek legfontosabb feladatai a 276/2005. (XII.20.) Kormányrendelet alapján gyakorolja az elsıfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket laboratóriumot mőködtet hatósági feladatai ellátásához ellátja a környezet állapotának és használatának figyelemmel kiséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, győjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérı-, észlelı-, ellenırzı hálózat, valamint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer mőködtetéséhez szükséges feladatokat ellátja a jogerıs hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéssel kapcsolatos teendıket részt vesz nemzetközi feladatok végrehajtásában, regionális és nemzeti programok elıkészítésében véleményezi a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintı terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket hozzáférhetıvé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, tájékoztatást ad azokról III. fokú készültség esetén közremőködik az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminıségi kárelhárítás feladataiban véleményezi a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelı határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerzıdést, közbensı mérleget, vagyonfelosztási javaslatot segíti illetékességi területén mőködı önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történı besorolására határértéket meghaladó légszennyezettségő településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt közremőködik a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában és a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési részegységek összeállításában szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki 12

13 A felügyelıség a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörét érintı környezetvédelmi ügyekben együttmőködik az illetékességi területén mőködı önkormányzati környezetvédelmi hatóságokkal és segíti ıket környezetvédelmi feladataik ellátásában Adatkezelés A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatási szervek a természetes és jogi személyekrıl adatokat környezetvédelmi ügyféljel KÜJ szám alkalmazásával a környezet használatára vonatkozó hatósági határozatban megállapított jogok és kötelezettségek teljesülésének ellenırzésére a környezet használatával, igénybevételével, állapotával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése a környezet szennyezésének és károsodásának megelızése, csökkentése és megszüntetése, valamint felszámolása a környezet használatával, szennyezésével és károsításával kapcsolatos fizetési kötelezettségek megállapítása, ellenırzése érdekében tarthat nyilván. Nyilvántartás céljára természetes személy, illetve egyéni vállalkozó esetében: személyi adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja és napja), lakcím, illetve székhely településazonosító törzsszámmal, illetve telephelyei településazonosító törzsszámmal, vállalkozói igazolvány kiállítója és száma jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében: cég neve, cégjegyzék száma, törzsszáma, statisztikai tevékenység kódja, székhely településazonosító törzsszámmal, illetve telephelyei településazonosító törzsszámmal a környezet használatára vonatkozó határozatok rendelkezései, a környezet használatára, igénybevételére vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatások szerinti adatok tarthatók nyilván. A bíróság, az ügyészség, a bőnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az adóhatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, a mőszaki biztonsági, az egészségügyi igazgatási feladatokat ellátó szervek, az állategészségügyi, a növény- és talajvédelmi szervezetek, a földhivatal, a polgári védelmi szervek feladataik ellátása érdekében a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén jogosultak a nyilvántartásba felvett adatok igénylésére a feladataik ellátásához szükséges mértékben. Ezen adatok statisztikai, illetıleg tájékoztatási célra felhasználhatók és statisztikai, illetıleg tájékoztatási célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatkezelést végzı szervek vezetıi a természetes személyek személyes, valamint a jogi személyek üzleti titkot képezı adatai védelméért való felelısségük körében kötelesek olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni, ellenırzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az adatvédelmi követelmények 13

14 teljesülését. Az érintett személy vagy képviselıje a rá vonatkozó nyilvántartásba betekinthet, az iratokból másolatot, illetıleg a nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet A környezetvédelem gazdasági alapjai A központi költségvetés támogatja a Programban meghatározott kiemelt környezetvédelmi és a nemzetközi kötelezettségvállalásokból adódó feladatok megoldását hozzájárul a környezeti károk felszámolásához azon esetekben, amikor az másra át nem hárítható, illetıleg a károk okozója ismeretlen, vagy a károkozásért való felelısség nem érvényesíthetı megelılegezi az azonnali beavatkozást igénylı környezetkárosítás csökkentése, megszüntetése költségeit támogatja a környezetvédelmet szolgáló intézkedéseket, különösen az Információs Rendszer kiépítése és mőködtetése, a közigazgatási ellenırzés, az oktatás és ismeretterjesztés, a kutatás, a társadalmi környezetvédelmi tevékenység területén A környezet kisebb igénybevételét és terhelését okozó technológiák alkalmazása, a környezetkímélı termékek elıállítása és szolgáltatások nyújtása, adó-, vám- és illetékkedvezmények biztosításával támogatható. A szennyvízcsatorna-hálózat építés beruházási költségeihez befizetett lakossági hozzájárulás mentes az általános forgalmi adó fizetése alól Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezeléső elıirányzat A környezetkímélı gazdasági szerkezet kialakításának ösztönzését, a környezeti ártalmak megelızését, csökkentését, a bekövetkezett környezeti károk felszámolását a külön törvényben meghatározott tájrendezést -, továbbá természeti értékek és területek fenntartását, a leghatékonyabb megoldások, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhetı legjobb technika ösztönzését, elımozdítását, a társadalom környezeti szemléletének fejlıdését, valamint a környezetvédelmi kutatást elısegítı elıirányzat Települési önkormányzati környezetvédelmi alapok A környezetvédelmi feladatok ellátása céljából a települési önkormányzat - Budapesten a fıvárosi önkormányzat - önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei a települési önkormányzat által jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege az illetékes felügyelıség által a települési önkormányzat területén jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 14

15 meghatározott része a települési önkormányzatok bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege egyéb bevételek Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, akkor az elıbbiekben felsorolt bevétel nem illeti meg. Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselı-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejőleg kell rendelkeznie. A környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével érintett települési önkormányzat kezdeményezheti a bevétellel rendelkezni jogosult települési önkormányzatnál a bevétel arányos megosztását a hatásterületen lévı települési önkormányzatok között. Igényének mértékét adatokkal kell alátámasztani. Ha a megosztás kérdésében, illetıleg mértékében az érintett települési önkormányzatok között nem jön létre egyezség, a kezdeményezı települési önkormányzat a megyei bíróság székhelyén mőködı városi bírósághoz, a fıvárosban a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz keresetet nyújthat be. Az eljárás illetékmentes A környezet használata után fizetendı díjak A környezet terhelését, igénybevételét csökkentı intézkedések fedezetét megteremtı díjak Környezetterhelési díj olyan anyagra és energiafajtára határozható meg, amelyekre érvényes mérési szabvány van, illetve amelynek kibocsátása anyagmérleg vagy mőszaki számítás alapján megbízhatóan megállapítható. A díjat meghatározott anyagokra, energiafajtákra vagy ezek csoportjára külön, a kibocsátott anyag vagy energia mennyiségével arányosan kell meghatározni. Az arányossági tényezı területi kategóriától és a kibocsátási határértékektıl függıen eltérı lehet. Igénybevételi járulék a környezet valamely elemének egyes igénybevételi módja után kell fizetni. Nem kell igénybevételi járulékot fizetni olyan környezeti elem igénybevételéért, amely után a környezethasználó bányajáradékot fizet. A járulékot a környezeti elem igénybevett mennyiségével arányosan kell megállapítani. Az arányossági tényezı területi kategóriától függıen eltérı lehet. Termékdíj a környezetet vagy annak valamely elemét a felhasználása során vagy azt követıen különösen terhelı, illetıleg veszélyeztetı egyes termékek elıállítását, behozatalát, forgalmazását, egyszeri termékdíj fizetési kötelezettség terheli. A termékdíj mértékét az elıállított, behozott, illetve forgalmazott termék egységnyi mennyiségére kell megállapítani. A termékdíj fizetési kötelezettség alá tartozó eges elhasználódott termékek visszafogadására és megfelelı kezelésére a termék elıállítója, illetıleg forgalmazója, ideértve az importırt is, jogszabály rendelkezése alapján kötelezhetı. A visszafogadási kötelezettséggel terhelt termék termékdíját a visszafogadott, elhasználódott termékek hasznosítására vagy ártalmatlanítására, illetve az ezt megvalósító beruházások 15

16 finanszírozására kell fordítani. Betétdíj jogszabály állapítja meg azon termékek körét, amelyeknek visszafogadása a környezet terhelésének, szennyezésének csökkentése érdekében indokolt. A visszafogadás ösztönzésére a termék forgalmazójának betétdíjat kell felszámítani. A betétdíjas termék forgalmazója köteles a használt termék visszavételétıl és megfelelı kezelésérıl gondoskodni, továbbá a forgalmazáskor felszámított betétdíjat a termék visszaszolgáltatójának megfizetni A környezethasználat engedélyezése Az alapvetı szabályokat rögzítı jogszabályok 1. A Ktv. 2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésrıl szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet továbbiakban Kormányrendelet A környezethasználat a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetıleg terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység. A környezethasználat környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a tevékenységre a felügyelıség által kiadott környezetvédelmi engedély az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó esetekben a felügyelıség által kiadott egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a felügyelıség által kiadott mőködési engedély egyéb, az elıbbiek hatálya alá nem tartozó külön jogszabályban meghatározott esetekben a felügyelıség, illetıleg az önkormányzati környezetvédelmi hatóság által kiadott határozat, vagy szakhatósági állásfoglalásuk figyelembevételével más hatóság által kiadott határozat jogerıre emelkedését követıen kezdıdhet meg, illetıleg folytatható. A felügyelıség határozatairól, illetıleg szakhatósági állásfoglalásairól hatósági nyilvántartást vezet. Törvény a gyorsforgalmi utak, valamint a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló árvízvédelmi létesítmények tervezésével, építésével összefüggı környezethasználat esetében a hatósági engedélyezésre eltérı szabályokat állapíthat meg Elızetes vizsgálati eljárás A környezethasználó kérelmére a felügyelıség elızetes vizsgálati eljárást folytat le. A felügyelıség ezen eljárás keretében dönt arról, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési, illetve más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e és döntésében meghatározza a továbbiakban benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit. Az elızetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott tartalommal kell benyújtani. 16

17 Az elızetes vizsgálat alapján a felügyelıség határozatot hoz, amelynek közzétételérıl hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján gondoskodik. Az elızetes vizsgálati eljárás részletes szabályait a Kormányrendelet határozza meg Környezeti hatásvizsgálati eljárás A környezetre jelentıs, illetve várhatóan jelentıs mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése elıtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A Kormányrendelet határozza meg azon tevékenységek körét, amelyek tekintetében mindig kell környezeti hatásvizsgálatot végezni, meghatározza továbbá azon tevékenységek körét is, amelyek esetében a felügyelıség a kormányrendeletben megállapított szempontok alapján dönt arról, hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálat elvégzésére. A környezeti hatásvizsgálat eredményeit a kérelmezınek környezeti hatástanulmányban kell bemutatnia. A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit, valamint a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályait a Kormányrendelet határozza meg Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Az egyes külön jogszabályban megjelölt tevékenységek környezetet terhelı kibocsátásainak megelızésére, a környezeti elemeket terhelı kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezık csökkentésére, illetıleg megszüntetésére irányuló, az elérhetı legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályait a Kormányrendelet állapítja meg. A felügyelıség a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogerıre emelkedéstıl számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési elıkészítési munkákat nem kezdték meg, illetıleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván él, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak A környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonása Amennyiben az elızetes vizsgálatban hozott határozat szerint lehetıség van a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevont lefolytatására, az összevont eljárást a Kormányrendelet szabályai szerint kell lefolytatni A környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolásának szabályai Ha az elızetes vizsgálatban hozott határozat szerint egy tevékenység környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyköteles, és a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás nem vonható 17

18 össze, két szakaszból álló eljárást kell lefolytatni a Kormányrendelet szabályai szerint Környezetvédelmi felülvizsgálat A felügyelıség az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében teljes körő vagy részleges felülvizsgálat elvégzésére kötelezheti a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenırzésére. A felügyelıség az érdekeltet teljes körő vagy részleges felülvizsgálatra kötelezi, ha környezetveszélyeztetést, környezetszennyezést vagy környezetkárosítást észlel kiemelten védett, védett, illetıleg védıterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, valamint ezek védıövezetei, vizminıség-védelmi terület, hidrogeológiai védıterület, valamint az ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védıterületei), környezetet veszélyeztetı, szennyezı vagy károsító tevékenységet észlel környezetvédelmi engedélyhez, illetıleg egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet ilyen engedély nélkül kezdett meg vagy folytat a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. Ha a felügyelıség a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt tevékenységet a hatásterületen teljeskörően vagy részlegesen korlátozhatja, illetıleg felfüggesztheti. A felülvizsgálatot az érdekelt saját költségén maga végezheti, illetıleg ilyen vizsgálat végzésére feljogosított személlyel vagy szervezettel végeztetheti. Az érdekelt felelısséggel tartozik a felülvizsgálat hitelességéért, illetıleg a közölt adatok valódiságáért Környezetvédelmi teljesítményértékelés Az érdekelt saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére (tevékenysége átvilágítására), tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet (végeztethet) és kérelmére az a felügyelıség jóváhagyja. A felülvizsgálat eredménye alapján indult eljárásban, illetve a felmérés eredményének jóváhagyásakor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei intézetét, valamint az ügyben érdekelt külön jogszabályban hatáskörrel felruházott hatóságokat szakhatóságként kell bevonni. A felülvizsgálat eredménye alapján a felügyelıség engedélyezi a tevékenység folytatását és mőködési engedélyt ad az engedély megadásával egyidejőleg környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetıleg az erre hatáskörrel rendelkezı szervnél azt kezdeményezi. A korlátozás és a felfüggesztés esetén meghatározza a tevékenység folytatásának 18

19 környezetvédelmi feltételeit. A felmérés jóváhagyásakor a felügyelıség egyszerősített határozatot hoz, illetıleg az eljárást tovább folytatja A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Ket. szabályainak alkalmazása a környezetvédelmi eljárásokban Az ügyfél fogalmának értelmezése a Ket. és a speciális környezetvédelmi jogszabályok szerint A Ket. meghatározása értelmében Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, aki (amelyet) hatósági ellenırzés alá vontak, illetve aki (amelyre) nézve - tulajdonát, jogait és vagyntárgyait is ideértve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a létesítménnyel kapcsolatos, illetve a tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfél a hatásterületen levı valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerő használója. Meghatározott ügyekben a törvény az ügyfél jogával ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvetı jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul A Kvt. meghatározása értelmében A természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos eljárásban. A részvétel joga gyakorolható: személyesen vagy képviselı útján, társadalmi szervezetek révén, települési önkormányzatok útján. A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minısülı a hatásterületen mőködı társadalmi szervezeteket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban mőködési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. A Kormányrendelet meghatározása értelmében Érintett nyilvánosság az a természetes személy, jogi személy, illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akire az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihathat, vagy aki az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt. Ügyféli jogok és kötelezettségek Az eljárás megindítása, megszüntetésének kezdeményezése Bizonyítási eljárásban részvételhez kapcsolódó jogok: tanú meghallgatását indítványozhatja, nyilatkozhat, nyilatkozattételt megtagadhatja, eljárási 19

20 cselekményekben részt vehet a jóhiszemő közremőködés elvének betartási mellett Az eljárás befejezése után: jogorvoslati jog fellebbezés, bírósági felülvizsgálat kezdeményezése Nyilvánosság részvétele a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban A természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos eljárásokban. Mindenkinek joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén a környezethasználó és hatóságok figyelmét erre felhívja. Az erre vonatkozóan írásban tett felhívásra a hatáskörrel rendelkezı szerv intézkedésnek megtétele mellett a törvényben elıírt határidın belül érdemi választ köteles adni. A részvétel joga gyakorolható személyesen vagy képviselı útján társadalmi szervezetek révén települési önkormányzatok útján A környezetvédelmi társadalmi szervezetek jogai A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minısülı a hatásterületen mőködı társadalmi szervezeteket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a mőködési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. A társadalmi szervezet joga, hogy tagsága érdekeit képviselve közremőködjön a mőködési vagy tevékenységi területét érintı területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában részt vegyen a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban véleményezze a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit véleményezze a mőködési vagy tevékenységi területét érintı, környezeti vizsgálatra kötelezett terv, illetve program tervezetét és környezeti értékelését. A társadalmi szervezet jogának érvényesítése érdekében a jogszabályt elıkészítı minisztériumnál, illetve települési önkormányzatnál jelenti be véleményezési igényét. A minisztériumok évente december 31-ig a következı évre tervezett környezettel kapcsolatos jogszabályaik cím szerinti jegyzékét megküldik a miniszternek, aki azt közzéteszi a tárca hivatalos lapjában. A települési önkormányzatok az általuk kiadni szándékozott ilyen jogszabályokról helyben szokásos módon adnak tájékoztatást. Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén a társadalmi szervezet a környezet védelme érdekében jogosult fellépni és állami szervtıl, helyi önkormányzattól a megfelelı, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy a környezethasználó ellen pert indítani, amely perben az ügyfél kérheti a 20

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat

Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról

Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról - Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidıben hozott döntéshez való jog,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek (amelynek)

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek (amelynek) Az ügyfél fogalma Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek (amelynek) 1. jogát az ügy érinti (mindenki, akirıl az ügy tulajdonképpen szól,

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5601-4/2/2013. II.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2005. (IX. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Páty

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Jogorvoslatok kérelemre: fellebbvitel, újrafelvétel, bírósági felülvizsgálat (közigazgatási per), Alkotmánybíróság határozata alapján

Jogorvoslatok kérelemre: fellebbvitel, újrafelvétel, bírósági felülvizsgálat (közigazgatási per), Alkotmánybíróság határozata alapján Jogorvoslatok kérelemre: fellebbvitel, újrafelvétel, bírósági felülvizsgálat (közigazgatási per), Alkotmánybíróság határozata alapján 1 Jogorvoslati eszközök kialakulása A kiegyezés utáni önkormányzati

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások a környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyőlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megırzése és

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98 MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.24.)Kt. rendelete Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének napja: 2009. április 24.

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Alkotmány Nemzetközi szerződések EU joganyaga KTV Bírósági határozatok Végrehajtási törvények Kormányrendeletek Kormányrendeletek Kormányhatározatok Államigazgatási

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2977-27/2010. Tárgy: A GE Hungary Kft. Budapest, Váci út 77.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 É R T E S Í T É S

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 É R T E S Í T É S NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1-2/14/2015. Mőszaki ea.:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfı

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7395. számú törvényjavaslat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3879-1/1/2014.I. Tárgy: a Magyar

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben