MUNKA-,TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKA-,TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM"

Átírás

1 MUNKA-,TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM SE-ÁOK-AITK MUNKABIZTONSÁG Dr. Élő Gábor MIR vezető Dr. Sesztakovné Varga Krisztina MIR szakreferens/területi munkavédelmi megbízott október 8., és 15..

2 A MUNKA, TŰZ, és KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁS CÉLJA A munkavállalók és a hallgatók sajátítsák el az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti, gyakorlati ismereteit. Minden munkavállaló és hallgató ismerje meg a munkaköréhez tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, előírásokat, a tűzmegelőzés szabályait és a tűzvédelmi eszközök, berendezések használatát.

3 ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Köteles a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően tevékenységét úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse; Köteles a gyakorlati foglalkozás biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a gyakorlati tevékenysége során alkalmazni; Köteles társaival és oktatójával együttműködni; Köteles munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani.

4 AZ EGYETEMI HALLGATÓK GYAKORLATI MUNKÁJÁNAK MAGATARTÁSSZABÁLYAI Helyi munkavédelmi sajátosságok elsajátítása Gyakorlati munkavédelmi oktatáson elhangzottak elsajátítása, beültetése a foglalkozáson elvégzendő feladatokba Gyakorlatvezető utasításait maradéktalanul be kell tartani a biztonságos munkavégzés érdekében Egyéni védőeszközök használata Gyakorlatra alkalmas állapotban történő megjelenés {pl.:alkohol-, drogmentes állapot, öltözék kiválasztása (cipő, köpeny), ékszerek, hosszú köröm, műköröm, illetve egyebek, amelyek a biztonságos gyakorlati tevékenységet veszélyeztethetik}

5 AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Jól felkészült hallgató (ismeri a rá vonatkozó, kötelezően betartandó előírásokat munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem) Egyéni védőeszközök, előírt munkaruházat, védőruházat használata

6 MUNKAVÉDELEM FIGYELEMFELHÍVÁS Vonatkozó jogszabályok Egyetemi Munkavédelmi Szabályzat (intranet) Előírják kinek, mikor, mit kell tennie a munkavédelem kapcsán!

7 AZ OKTATÁS HATÁLYA AITK Területi hatály A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika székhelye valamint telephelyei. Személyi hatály a Klinika valamennyi alkalmazottja hallgatók gyakornokok

8 KÖTELEZŐEN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK Vonatkozó jogszabályok (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről) (1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) Vonatkozó egyetemi szabályzatok (SE Munka-, Tűz-, Környezetvédelmi Szabályzata - egyetemi intraneten elérhetők) Vonatkozó klinikai szabályzások (egyetemi minőségirányítási intraneten elérhetők pl: Hulladékkezelés) FONTOS: az előírások céljának a megértése, mert nem a jogszabály védi meg a munkavállalót és a hallgatót

9 MUNKAKÖRI ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK Munkába álláskor az előzetes és az időszakos vizsgálatokon történő részvétel kötelező, alkalmazási és foglakoztatási feltétel! A gyakorlatokon való részvétel nem munkaviszony, hanem hallgatói jogviszony. Kötelező védőoltások! (Hallgatóknak is kötelező! HBV)

10 Az intenzív osztályokon és a műtői tevékenységek kapcsán A vonatkozó megfelelő ismeretek és a megfelelő felkészültség elősegíti: megelőzhetők, és elkerülhetők legyenek a sérülések (pl. tűszúrások, vágások) a foglalkozási megbetegedések, fertőzések (pl. hepatitis B) a környezeti nem várt események (pl. tűz)

11 A JELLEMZŐ MUNKAHELYI BALESETEK Tűszúrások (pl. beavatkozások esetében, vagy a veszélyes hulladék tárolók szakszerűtlen használatakor) Vágások (pl. szike, feltört ampulla) Diathermiás kés (égési sérülés)

12 A JELLEMZŐ MUNKAHELYI BALESETEK Megbotlás (megfelelő munkacipő bokavédő és csúszásgátló) Elcsúszás Elesés

13 A JELLEMZŐ MUNKAHELYI BALESETEK Betegemelésből adódók Ha már szemmel láthatóan nem tudja egy dolgozó emelni a beteget, kérjen segítséget (2-3 fő). Zavart betegek miatt

14 A JELLEMZŐ MUNKAHELYI BALESETEK A vegyszerek véletlenszerű kiömlése miatt Veszélyes anyag és veszélyes készítmény hatása Biztonsági adatlapok! Az anyagok jelölése, tárolása, és címkézése! Élelmiszer tárolására használatos edényzetben a veszélyes anyagok NEM tárolhatók! Ahol veszélyes anyagokkal végeznek bármilyen tevékenységet, ott olyan tevékenységet végezni TILOS, aminek következtében a veszélyes anyag közvetlen érintkezhet a bőrrel és a nyálkahártyával!

15 VÉDŐBERENDEZÉSEK Jogszabály alapján a kollektív védelem előnyt élvez az egyéni védőeszközzel szemben elszívás kialakítása műtőkben. Mobilröntgen használata esetén ólomparaván használata (szórt sugárzás elleni védelem).

16 AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ Minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel, vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata a fenti cél elérése.

17 A BIZTOSÍTOTT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KÖTELEZŐ HASZNÁLATA TÖBBEK KÖZÖTT: A fertőzésveszély csökkentésére A fröccsenések megelőzésére A fertőzőveszélyes hulladékoknál A mechanikus sérülések megelőzésére

18 A MUNKAHELYI BALESETEK JELLEMZŐ OKAI ÉS JELENTÉS Az érintettek: az intenzív osztályokon és a műtőkben dolgozók, valamint az ott gyakorlaton lévők! Okok: az ismerethiány a kapkodás az előre nem tervezhető / nem várt esemény a betegek (a zavart beteg!) reakciója (pl.: támadás) a veszélyes hulladék gyűjtő átszúródása a dolgozók reakciói a nem megfelelő gyakorlatok, nem figyelés a műszerek és eszközök nem megfelelő használata A legkisebb sérülést, munkahelyi balesetet is kötelező jelenteni az előírt módon!

19 AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Az orvostechnikai eszközök évente kötelezően felülvizsgálandóak! Érintésvédelem Jegyzőkönyv, minősítő irat! Műszerkönyv Ellenőrzés Jelölő címke Felelősség Minden elektromos eszköz magában hordozza az elektromos zárlat lehetőségét!

20 A JÓ MUNKAVÉGZÉS A betegek, a dolgozók és az épületek állagának a védelme!

21 BALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK A baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Hallgatói baleset: az a baleset, ami a hallgatót a hallgatói jogviszonyával összefüggésben éri (hallgatói balesetnek számít az is, amikor az oktatás miatt egyik oktatási helyszínről azonnal a másikra megy és a közlekedés során éri sérülés, - tehát, ha közvetlenül egymás után, DE más helyszínen vannak az oktatások) Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás. (Hivatkozás: évi. XCIII. törvény a munkavédelemről)

22 A BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS AZOK KÁRTÉRÍTÉSE A hallgatók és az oktató kötelezettségei a munkabalesetekkel kapcsolatban Valamennyi, a munkavégzéssel kapcsolatos balesetet, sérülést jelenteni kell! (Hallgatóà Oktatóà Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság) A bejelentést haladéktalanul meg kell tenni, ha súlyos, vagy a sérült halálával járó baleset következett be! Balesetek kivizsgálása Baleseti Jegyzőkönyv: balesetleírás (események, helyszín, sérült ellátására tett intézkedések); lehetőség szerint a helyszín érintetlenül hagyása; sérült(ek) ellátása, szemtanú(k), érintett(ek) kikérdezése, jegyzőkönyv felvétele. A hallgatói balesetekből, illetve foglalkozási megbetegedésekből eredő károk megtérítése: Kártérítési igény esetén a Rektori Hivatal illetékes munkatársához szükséges fordulni, aki a baleseti jegyzőkönyv és az orvosi vizsgálat eredménye alapján továbbítja az igényt a biztosítótársaság felé. A felmerült kár összegét ha az lehetséges számlákkal, vagy azt helyettesítő hitelt érdemlő bizonylatokkal kell igazolni.

23 TŰZVÉDELEM Sorrend: riasztás, segítségkérés (egy fő sosem elég!) a tűz jelzése (élőszó, kiabálás, tűzjelző rendszer) oltás megkezdése és MENTÉS! A tüzet késedelem nélkül jelezni kell a tűzoltóságnak!

24 TŰZVÉDELEM FIGYELEMFELHÍVÁS Vonatkozó jogszabályok Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat (intranet) Igazgatói Tűzvédelmi Szabályzat és a mellékletei: a klinikai tömbök és társklinikák Tűzriadó Tervei (helyben) Előírják kinek, mikor, mit kell tennie tűz esetén.

25 SEGÉLYHÍVÁS 105 a kötelező hívószám tűz esetén! A 112-nek még nincs teljes mértékben kiépített rendszere!

26 A TŰTVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK JOGI KÖVETKEZMÉNYEI Aki nem tartja be a tűzvédelmi előírásokat, szabálysértést követ el Aki nem, vagy késedelemmel jelzi a tüzet, annak jelzését akadályozza,hamis tűzjelzést ad, szabálysértést követ el.

27 TŰZJELZÉS, RIASZTÁS Telefonszám: 105 A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: a tűzeset pontos helyét, az épület címét (kerület, utca, házszám, részletesen az adott épület jellemzőinek megfelelően!) a tűz kiterjedését a tűzben résztvevő anyagok fajtáját információt a veszélyeztetett személyekről további veszélyhelyzet kialakulásának lehetőségét a jelzést adó nevét és a használt telefon számát (mellék is), ha van mobil telefon, akkor azt is!

28 A KÉZI JELZÉSADÓ HASZNÁLATA ÉS A PIKTOGRAMJA Amennyiben van az épületben automatikus tűzjelző rendszer: ha a hallgató tapasztalja a tüzet, a legközelebbi kézi jelzésadó benyomásával riassza a portát gyenge plexi nem okoz kézsérülést kiürítési útvonalon (30 m belül elérhető), könnyen és gyorsan használható falon 1,1 1,6 m magasan

29 A TŰZ OLTÁSA A tűzoltásban mindenki köteles ellenszolgáltatás nélkül a tőle elvárható módon közreműködni. Az időben észlelt, kezdeti szakaszában lévő tűz általában még eredményesen eloltható, ezért a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel mielőbb meg kell kezdeni a tűz oltását. A tűz oltását csak saját és mások veszélyeztetése nélkül kezdjük meg és lehetőség szerint egyedül ne végezzük. Ha a keletkezett tűz jellegénél, nagyságrendjénél, megközelíthetőségénél, vagy bármely más okból eredően olyan mértékű, hogy az oltási beavatkozási kísérlet a közreműködőket veszélybe sodorhatja, úgy az abban részt vevők azonnali kötelessége a tűz helyszínének, illetve az épületnek mielőbbi elhagyása. A hivatásos tűzoltóság megérkezésétől kezdődően mindenki köteles a tűzoltás vezető utasításai szerint ténykedni. A tűzoltás színhelyén más személy csak a tűzoltás vezető engedélyével tevékenykedhet.

30 TŰZOSZTÁLYOK A : Szilárd anyagok tüze B : folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok (olvadékok) tüzei C : éghető gázok tüzei D : fémek, fémötvözetek tüzei

31 A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

32 A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A készülékeken magyar nyelvű használati útmutató van! SE-n többnyire CO2 (2 és 5 kg-os) és porral oltó (6 és 12 kg-os) tűzoltó készülékek vannak készenlétbe tartva. (régi és új típusúak is - a régi CO2 oltó, mintha trombita lenne) Az ''ABC'' porral oltó készülékeket a szilárd anyagok tűzének (pl. papír, fa) oltására, éghető folyadékok és gáztüzek oltásához kell használni! A CO2 oltó éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására alkalmazható. Mivel az oltóanyag szennyeződést nem okoz, ezért előnyös pl. számítógépteremben, értékes berendezéseknél. A CO2 oltó nem megfelelő használata esetén fagyási sérüléseket okozhat. (megfogás céljára kialakított részek!) Feszültség alatti berendezések tüzeinek oltására 1 kv-ig alkalmazhatóak.

33 A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A KÉSZÜLÉKEN LÉVŐ NYOMÁSMÉRŐ A működési zónát jelzi - ZÖLD MEZŐ = használható tűzoltásra! AMENNYIBEN A HALLGATÓ OLYAT ÉSZLEL, HOGY A MUTATÓ A NYOMÁSMÉRŐN NULLÁNÁL ÁLL, JELEZZE A GYAKORLATVEZETŐNEK, AKI ÉRTESÍTI AZ ILLETÉKESEKET! AMENNYIBEN A HALLGATÓK HASZNÁLTÁK A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKET, ARRÓL HALADÉKTALANUL SZÓLNIUK KELL A GYAKORLATVEZETŐNEK, AKI ÉRTESÍTI AZ SE BTLI-t, ILLETVE AZ ILLETÉKES FELELŐST!

34 A FALI TŰZCSAP HASZNÁLATA ÉS JELÖLÉSE fali tűzcsapok használata - ha a kézi tűzoltó készülékekkel a tűzoltás nem volt sikeres (nem a hallgató feladata Szigorúan csak áramtalanítás után használhatóak!!! lapos tömlővel (20 m) vagy alaktartó tömlővel (30 m) szerelt alaktartó: könnyen használható; a tömlőt a szükséges hosszban kihúzva a sugárcső nyitásával megkezdhető az oltás lapos: működtetése problémásabb; a teljes tömlőhosszúságot a földre ki kell fektetni (tekeredés!) a nagy nyomás miatt szükségszerűen két emberes (egyik kezeli a sugárcsövet, a másik segíti a tömlőt tartani, egymás mögött állva)

35 TŰZ ESETÉN MENTÉS ÉS AZ ÉPÜLET KIÜRÍTÉSE menekülési útvonalakon át a szabadba a lehető legrövidebb idő alatt fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül (a futás kerülendő!) a lifteket menekülésre használni nem szabad biztonsági liftet (kulcsos) csak a tűzoltó használhatja a lépcsőn lehetőleg a jobb oldalon kell közlekedni (menetirány!) a mentésben, tűz oltásában résztvevők visszafelé történő szabad közlekedésének elősegítése amennyiben az épület elhagyására nincs mód, úgy lehetőleg a tűztől, füsttől legvédettebb helyre kell menekülni (tudatni) az épületből kijövő személyeknek a kijelölt biztonságos gyülekezési helyen kell a riasztás lefújását megvárni Az épületbe visszamenni csak a mentésben, illetve tűzoltásban résztvevő személyeknek szabad! Hallgatók nem vesznek részt a mentésben - csak ha erre külön utasítást kapnak.

36 ALAPVETŐ SZABÁLYOK, TUDNIVALÓK Villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A munka közben keletkező éghető hulladékot az erre kijelölt helyen kell gyűjteni. Robbanás- és tűzveszélyes anyagokat, folyadékokat rendezetten, robbanásgátló-, fém- vagy üvegszekrényben kell tárolni. (mennyiségek!) Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad! (Egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények - tiltás!)

37 TÁJÉKOZTATÁSOK, JELÖLÉSEK kihelyezett alaprajzok (menekülési utak, tűzoltó eszközök, stb.) biztonsági világítás és menekülési útirányt jelző rendszer (irányfény) vagy menekülési útvonalakat mutató nyilak a helyiség szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelek

38 A VESZÉLYES HULLADÉKOK KÉT NAGY CSOPORT: 1. A vegyi és a fizikai összetételük alapján veszélyes hulladékok 2. A biológiai fertőző veszélyes hulladékok Ezen belül: minden olyan anyag és egyszer-használatos eszköz, amely az egészségügyi ellátás vagy kutatás (kísérlet) során az ellátott személy vagy a kísérleti állat testnedvével, váladékával, ürülékével érintkezett, továbbá a kísérleti állat teteme és az azzal érintkező anyagok, azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést okozhatnak, fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek (injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök), vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai,

39 A VESZÉLYES HULLADÉKOK a fertőző egységek és elkülönítők összes hulladékára, továbbá a járványügyi szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok, a vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruhanemű és lepedő, tampon, katéter, vizeletgyűjtő tasak, protézis, és egyéb hasonló betegellátási hulladékok, génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok, elhasznált, eredetileg kábítószert tartalmazó tapaszok, citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű, ruhanemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, infúziós üveg, infúziós tasak, egyéb eszközök), infúziós üvegek, amennyiben gyógyszert is tartalmaztak, légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei, kísérleti állatok tetemei, testrészei, azok trágyája és alomja.

40 A FERTŐZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK TÁROLÁSA ÉS GYŰJTÉSE

41 A VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTŐEDÉNYEINEK ZÁRÁSA Lezárás teljes kerületükön zártak legyenek nem lehet részleges! a zsákok gyorsközöző szalaggal zárandók a gyűjtőedények feliratozása, különös tekintettel a gyűjtés megkezdésének a dátumára, mert a jogszabály szerint a fertőző hulladékok hűtés nélkül 48 óráig tárolhatók! a hallgató, ha a felirat hiányát tapasztalja, megkérdezheti a jelenlévőket, miért nincs rajta a gyűjtőedényeken

42 NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYŰJTÉS Környezetvédelem!

43 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Dr. Élő Gábor MIR vezető 20/ Dr. Sesztakovné Varga Krisztina MIR szakreferens/területi munkavédelmi megbízott 20/ Ördögné Horváth Bettina SE BTLI Biztonságszervezési Osztályvezető 20/ ELÉRHETŐSÉGEK: Papp-Borbély Renáta SE BTLI Munkavédelmi vezető, Biztonságszervezési Osztályvezető-helyettes 20/ Sági Balázs Biztonságtechnikai főelőadó 20/

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi felügyelő ??? Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezeti felépítése

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 1 MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 2 Munkabiztonsági előírások KEDVES MUNKATÁRSUNK! Mielőtt munkádat elkezded, leírunk néhány általános szabályt és ismertetjük a Munkabiztonsági Utasítás előírásait.

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 2. A 2012. évi

Részletesebben

I Munka Törvénykönyve I

I Munka Törvénykönyve I Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, 1. felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének ismertetése A szabályozást

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI

Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 30. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI és FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben