Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem"

Átírás

1 Fotó: Tatai Zoltán Környezetvédelem

2 Környezetvédelem KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK okos gazdálkodás Környezettudatos termelés A fenntartható fejlôdés ma már mindenki által jól ismert fogalom, melyet manapság egyre többször a fenntartható társadalom kifejezése vált fel. A növekedés szükségszerûségérôl széleskörû viták folynak és megoszlanak a vélemények, de egy dolog ma már biztosra vehetô: egy vállalat csak akkor tudja hosszú távon megállni a helyét a versenyben, ha környezettudatosan gondolkodik és cselekszik. A beton a víz után a második leggyakrabban használt alapanyag a világon. Jelenleg nincs még egy olyan sokoldalú és tartós termék, ami ennyi célra felhasználható. A cement, mint a beton fô alkotóeleme, a modern társadalmak számára nélkülözhetetlen, ugyanakkor elôállítása igen erôforrás- és energiaigényes folyamat. Ezért az öko-hatékonyság üzletpolitikánk szerves része, mely alapján egységnyi mennyiségû termék elôállítását minél kevesebb erôforrás felhasználásával, minimális hulladékképzôdéssel és lehetô legkisebb környezetre gyakorolt hatással igyekszünk megvalósítani. Folyamatosan dolgozunk környezetvédelmi teljesítményünk javításán, mellyel az elmúlt években jelentôs eredményeket értünk el, de hátradôlni természetes nem lehet. Mi mit teszünk érte? Ebben a fejezetben egy átfogó képet szeretnénk adni arról, hogy 2008-ban a cement-, kavics- és beton üzletágakban milyen lépéseket tettünk és milyen eredményeket értünk el a környezetvédelem területén, s milyen terveink vannak a közeljövôre. Mivel környezeti hatások tekintetében elsôsorban a cementgyártás a meghatározó, ezért ennek megfelelôen elsôsorban ennek az üzletágnak a bemutatására helyeztük a nagyobb hangsúlyt. Ahol releváns és megbízható adatok állnak rendelkezésre, ott a kavicstermelés és betongyártás hatásaira is kitértünk. A bemutatást az alábbi négy nagyobb témakör köré csoportosítottuk: Klímavédelem és energia Természetmegôrzés Légköri kibocsátások és egyéb környezeti hatások Közösségi irányelveink, megfelelôség, környezetvédelmi beruházások Fotó: Gútay Lilla 23 Fenntarthatósági jelentés 2008

3 KLÍMAVÉDELEM ÉS ENERGIA A klímaváltozás és energiabiztonság mindenkit érintô globális kihívások, melyek megoldásához a társadalom és a gazdaság minden szereplôjének lehetôségeihez mérten hozzá kell járulnia. A cement-, kavics- és betontermékek iránti igény elôreláthatóan hosszú távon megmarad, hiszen a lakóházak, közintézmények, közlekedési és vízi infrastruktúra létesítményeinek megépítéséhez ezek az anyagok nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor a cement elôállítása természeténél fogva továbbra is nagy mennyiségû alapanyagot és energiát igényel, kulcsfontosságú tehát számunkra az erôforrások megôrzése, az energiahatékonyság javítása és a kibocsátások minimalizálása. Ez utóbbi célkitûzés egyik legfontosabb eleme az üvegházhatású széndioxid-kibocsátás csökkentése, mely óriási kihívást jelent a cementipar számára. Cél az öko-hatékonyság A kavics és beton üzletág széndioxid-kibocsátása a cementgyártáshoz képes elhanyagolható mértékû, ugyanakkor a termékek építôipari felhasználásakor közvetett módon számos lehetôség kínálkozik a széndioxid-kibocsátás csökkentésére. Felelôs vállalatként nem csupán saját termelésünk hatásaira koncentrálunk, hanem komoly erôfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az építôipar más szerep lôi (tervezôk, gyártók, kivitelezôk stb.) és a végfelhasználók lehetôleg öko-hatékony módon használják fel termékeinket. Fotó: Pluzsik Tamás 24 Fenntarthatósági jelentés 2008

4 A cement elôállítása során közvetlenül két fô forrásból származik CO2 kibocsátás. A szén-dioxid legnagyobb része a klinkergyártáskor nyersanyagként használt mészkô dekarbonizációja során szabadul fel (~ 60 %), míg a fennmaradó rész az ehhez szükséges tüzelôanyagok elégetésébôl származik. Az egyéb közvetlen kibocsátások (gépek üzemanyag-fogyasztása, fûtés/hûtés, szárítás stb.) nem jelentôsek. A közvetett CO2 kibocsátásokat elsôsorban a gyártási folyamat során vásárolt és felhasznált villamosenergia mennyiségébôl lehet megbecsülni, mely a teljes kibocsátás kb. 6%-a évi széndioxid-kibocsátásaink megoszlását az 1. ábra (53. o.)szemlélteti, míg a klinkergyártás széndioxid-kibocsátásainak alakulását a 2. ábra (53. o.) mutatja (WBCSD CSI CO2 kibocsátás számítási protokoll alapján). Világviszonylatban a száraz eljárással mûködô Miskolci Cementgyár viszonylag alacsony fajlagos CO2 kibocsátásával a középmezônybe tartozik, míg a 140 éves nedves eljárású Lábatlani Cementgyár a sereghajtók között van. Ez utóbbi kiváltására Európa legkorszerûbb cementgyárának felépítését tervezzük. Szigorú célkitûzések A Holcim Csoport cementtermelési volumene 1990 és 2007 között 103%-kal nôtt, a teljes CO2 kibocsátás azonban csak 70 %-kal emelkedett. Ez elsôsorban az ún. klin ker hányad csökkentésének, az energiahatékonyság javítá sá nak és a hulladékalapú alternatív tüzelô- és nyersanyagok felhasználásának köszönhetô. A Holcim Csoport önkéntes vállalása, hogy a fajlagos nettó széndioxid-kibocsátást (kg CO2/t cement jellegû termék) 20%-kal csökkenti az es évhez viszonyítva. Fotó: Gerecsei Zoltán Hazánkban jelentôs eredményeket értünk el ezen a téren, egységnyi termékre vetített fajlagos CO2 kibocsátásunk az elmúlt közel két évtized során lényegesen csökkent (3. ábra, 54. o.), de a 2008-ra kitûzött célt (630 kg CO2/t cement jellegû termék) nem sikerült elérnünk, mivel a mûszaki lehetôségeink erôsen korlátozottak. Érdemi elôrelépéshez a Lábatlani Cementgyár teljes technológia váltása szükséges, melynek érdekében új cementgyár építését tervezzük. A Lábatlani Cementgyárat felváltó Elérhetô Legjobb Technikával (BAT) mûködô új üzem segítségével egységnyi termék elôállítását kb. 30%-kal kevesebb CO2 kibocsátással lehet megvalósítani. Ezen a téren 2008-ban lényeges elôrelépés történt, hiszen jogerôs építési engedélyt kaptunk az új üzem felépítésére. A CO2 kibocsátást ban is a vonatkozó elôírásoknak megfelelôen mértük és jelentettük a hatóságok felé, melyet külsô cég hitelesített. Kibocsátásaink kevéssel a rendelkezésre álló kvóta alatt maradtak, így 2008-ban nem volt szükséges további kibocsátási egység (EUA) beszer zésére, mellyel az elkövetkezô idôszakban nagy valószínûséggel számolni kell. 25 Fenntarthatósági jelentés 2008

5 kibocsátás-csökkentés termékfejlesztéssel A cementgyártás során a levegôbe történô kibocsátások (beleértve a CO2-t is) döntôen a klinker elôállítása során keletkeznek, mely a gyakorlatban a felhasznált alapanyagok (mészkô, agyag/márga, vas-oxid) rendkívül nagy hômérsékleten történô kiégetését jelenti. Ebbôl következôen a kibocsátások csökkentésének egyik leghatékonyabb módja, ha a cementben lévô klinker menynyiségét csökkentjük, melyet természetesen csak a piaci igényeknek és a vonatkozó termékszabványoknak megfelelô termékfejlesztéssel lehet megvalósítani. Alapanyagok helyettesítése A klinker helyettesítésére kiválóan alkalmasak más ipari folyamatok során képzôdô melléktermékek/hulla dé kok, mellyel nem csak a cementgyártás kibocsátásai csö k ken t- hetôk, hanem egyúttal más iparágakban kép zôdô melléktermékek, hulladékok kezelését/hasznosítását is megoldjuk. Az elmúlt két évtizedben jelentôs erôfeszítéseket tettünk a klinkerhányad csökkentésére, mely a korábban említett CO2 kibocsátás csökkentésében döntô szerepet játszik (4. ábra, 54. o.) ban közel 365 ezer t adalékés kötésszabályozó anyagot használtunk fel, melyek döntôen más iparágak melléktermékei voltak: erômûvi pernye, salak, REA-gipsz stb. (5. ábra, 55. o.). A felhasznált adalékanyagok megfelelô arányú megválasztásával kiváló minôségû termékek széles skáláját tudtuk kínálni vevôink részére. Termékeink a vonatkozó szabványok alapján döntôen CEM I és CEM II cementfajtákba tartoztak (6. ábra, 55. o.). Fotó: Gútay Lilla 26 Fenntarthatósági jelentés 2008

6 Energiahatékonyság A cement-, kavics- és betontermékek gyártása közül az összes energia fogyasztás esetében a cementgyártás a meghatározó tényezô (> 98%). Cementgyáraink fajlagos hôenergia felhasználása lényegesen eltér egymástól mivel miskolci üzemünk ún. száraz eljárással mûködik, míg a több mint 140 éves múltra visszatekintô Lábatlani Cementgyár ún. nedves eljárással üzemel, mely ma már korszerûtlennek számít. A nedves technológia fajlagosan közel kétszer annyi tüzelôanyag felhasználását igényli, hiszen a nyersanyag elôkészítéshez használt nagy mennyiségû vizet el kell párologtatni a termelési folyamat során. Ebbôl következôen az egységnyi termékre vetített kibocsátások is lényegesen magasabbak, mint egy korszerû száraz technológiával mûködô üzem esetén. A fajlagos hôenergia felhasználás minimalizálására a lehetôségekhez mérten az elôzô években megtettük a szükséges intézkedéseket, mellyel 2008-ban 4445 MJ/t klinker fogyasztást tudtunk elérni két cementgyárunkban átlagosan (7. ábra, 56. o.). Hasonlóan a széndioxid-kibocsátás csökkentéshez további jelentôs javulást már csak a Lábatlani Cementgyár teljes technológiaváltásával érhetünk el. eredmény. Az egységnyi termékre vetített villamosenergia-felhasználást tekintve jól látszik, hogy itt is a cementgyártás igényli a legtöbb energiát (8. ábra, 56. o.), melynek csökkentése folyamatosan napirendendünkön szerepel, hiszen a termelési költségekben ez számottevô tétel. Beruházásaink és folyamatos erôfeszítéseinknek köszönhetôen az elmúlt két évtizedben érezhetô javulást értünk el (9. ábra, 57. o.), mely nemcsak a költségcsökkentés, hanem közvetett módon környezetvédelmi és klímavédelmi szempontból is fontos Fotó: Pál Lajos 27 Fenntarthatósági jelentés 2008

7 Alternatív tüzelôanyagok: Öko-logikus megoldás Az ecorec Hungária Kft. végzi a hulladékok hasznosításra történô begyûjtését Válasz a környezeti problémákra A Holcim Csoport több évtizede komoly szerepet tölt be a hulladékkezelési problémák szakszerû megoldásában világszerte, mely a kibocsátások globális szintû csökkenését is eredményezi. Az ún. együttégetéses hulladékhasznosítás (angolul: co-processing) régóta bevett gyakorlatként mûködik a legtöbb cementgyárban, mely alternatív hulladékalapú nyers- és tüzelôanyag helyettesítôk (AFR) felhasználását jelenti a klinker gyártása során. A hasznosítási tevékenység a cementgyár kibocsátásait érdemben nem változtatja meg, maradékanyagok (salak, pernye, szennyvíz stb.) nem képzôdnek, ugyanakkor a hulladékok anyag- és energiatartalma maximális mértékben hasznosul a gyártási folyamatban. A hasznosítás eredményeképpen egyrészrôl csökkentjük a nem megújuló természeti erôforrások felhasználását (a Holcim Csoport kb. 2,8 millió tonna fosszilis tüzelôanyagot ôrzött meg évente az elmúlt idôszakban), másrészrôl folyamatosan ellenôrzött körülmények között környezetbarát és költséghatékony hulladékkezelési szolgáltatást végzünk partnereink részére. Környezetbarát hasznosítás Magyarországi cementgyárainkban (Miskolc, Lábatlan) 2001 óta folyamatosan munkálkodunk a hasznosítás mûszaki feltételeinek megteremtésén, melynek során kiépítettük a hulladékok fogadására és adagolására szolgáló rendszereket, telepítettük a folyamatos ellenôrzést szolgáló emissziómérô berendezéseket, valamint beszereztük a minôségellenôrzést biztosító laboratóriumi mérôeszközöket ban már közel t hulladék környezetbarát kezelését oldottuk meg (használt gumiabroncsok, mûanyaghulladékok, fáradt olaj, vasoxid-helyettesítôk stb.), mely egyúttal közel azonos mennyiségû természeti erôforrás megôrzését is jelenti (10. ábra, 57. o.). A hasznosítás révén mintegy 10%-os hôenergia-helyettesítési arányt sikerült elérnünk, melynek legnagyobb része a használt gumiabroncsok felhasználásából származik (11. ábra, 58. o.). Itt érdemes megemlíteni, hogy a gumiabron csok vastartalma a termékbe beépül, így ezzel nemcsak energetikai, hanem anyagában történô hasznosítás is megvalósul. A hulladékok hasznosításra történô begyûj tését, szállítását és teljes körû ügyintézését az ecorec Hungária Kft. végzi, mely rendelkezik a szükséges engedélyekkel és szakértelemmel. Tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, hiszen cementgyárainkban további több tízezer tonna hasznosítási kapacitás áll rendelkezésre. 28 Fenntarthatósági jelentés 2008

8 TERMÉSZETMEGÔRZÉS A biológiai sokféleség megôrzését a Holcim Csoport kiemelt fontossággal kezeli. A vállalatcsoport 2007 elején együttmûködési megállapodást írt alá az International Union for Conservation of Nature-rel (IUCN), mely a világ legrégebbi és legnagyobb természetvédelmi szervezete. Az IUCN-hez 160 országban több mint kormány és zöld szervezet csatlakozott tagszervezetként, önkéntes szakértôinek száma pedig meghaladja et. A Holcim és az IUCN között jelenleg csoportszinten folyik az együttmûködés. Az IUCN-rôl további információk a honlapon érhetôk el, a Holcim és az IUCN együttmûködésérôl pedig a holcim.com/corp/en/id/ /mod/7_2_6/page/ editorial.html honlapon olvashatnak. Fotó: Varga Gabriella Környezetvédelmi napok: diák 4 településen 29 Fenntarthatósági jelentés 2008

9 Az ökoszisztéma és a biológiai sokféleség megôrzése A természet megôrzésével kapcsolatos kérdések elsôsor ban a cementgyártáshoz szükséges nyersanyagok és a beton elôállításához szükséges kavics kitermelése során merülnek fel ban öt aktív nyersanyagbányát (mészkô, agyag/márga, homok) és kettô kavicsbányát üzemeltettünk. A kavics üzletág bôvítése folyamatban van, s további három olyan nyersanyagbányával rendelkezünk, melyek mûködése jelenleg szünetel. A rekultiváció jelenôsége A nyersanyagok kitermelését és kezelését a hatóságok által jóváhagyott tervek alapján végezzük, környezetre gyakorolt hatásunkat a tevékenység minden szakaszá ban nyomon követjük és jelentjük az elôírásoknak megfelelôen. Minden bányánk a hatóságok által jóváhagyott tájrendezési/rekultivációs tervvel rendelkezik, melyek végrehajtása a bányászati tevékenység ütemét követve, a hatóságok elôírásai szerint tervszerûen történik. A jövôbeli rekultivációhoz szükséges anyagi erô forrásokat folyamatosan biztosítjuk ban m 2 területen végeztünk rekultivációs tevékenységet. Nyersanyagbányá ink jellemzôen sok évtizedes múltra tekintenek vissza és várható élettartamuk további évtizedekben mérhetô. A nyersanyagbányák mûvelésének befejezése után a területek megfelelô tájrendezést (tereprendezés, termôréteg biztosítása, növénytelepítés stb.) követôen visszakerülnek a természetbe. A kavicsbányák esetében a horgászni, pihenni vágyók, esetleg vízi sportot kedvelôk örömére a keletkezô tiszta vizû bányatavak elsôsorban rekreációs célú hasznosítását tervezzük. Felmérjük a hatásokat és lehetôségeket Felismertük, hogy a bányászati tevékenység befolyással lehet a biológiai sokféleségre, mely pozitív és negatív is lehet egyaránt. A hatások és lehetôségek felmérésére, elemzésére és a szükséges intézkedések meghatározására rendszerint külsô természetvédelmi szakemberek segítségét vesszük igénybe év során a Lábatlani Cementgyárhoz tartozó bányákban készültek el a legfrissebb ökológiai felmérések, melyek a növény- és ál- Abdai kavicsbányánk latvilág felmérésén túlmenôen a bányászati tevékenység hatásait is elemzik. Célul tûztük ki, hogy 2012-ig a biológiai sokféleség megôrzésére külön tervet készítünk, mely bányamûvelési tevékenységünk és a tájrendezés tervezésének egyik fontos alapjául szolgálhat a jövôben. A biodiverzitás-kezelési terv készítése során az IUCN és a Holcim Csoport együttmûködésének keretében készítendô irányelveket fogjuk használni, melyek jelenleg kidolgozás alatt állnak. 30 Fenntarthatósági jelentés 2008

10 Gazdálkodás a vízkészletekkel Vezetékes víz helyett csapadékot A cement-, kavics- és betontermékek elôállításának egyik közös jellemzôje, hogy vízfelhasználást igényelnek ban összességében közel m 3 vizet használtunk fel (12. ábra, 58. o.), melynek itt több, mint fele (58%) felszíni vizekbôl származik, negyede saját kútjainkból. A vízkészletek igény bevételének csökkentésére egyes betonüzemekben csapadékvizet is hasznosítottunk, mely a teljes mennyiség kb. 0,4%-át teszi ki. A fennmaradó részt az ivóvízhálózatból vételeztük (13. ábra, 59. o.). Zárt vízrendszerek A felhasználás módja és mennyisége is eltérô az egyes üzletágakban, sôt ezen belül gyártási technológiánként is változhat. A cementgyártás során elsôsorban a gépek és füstgázok hûtésére használunk vizet, de a nedves eljárású Lábatlani Cementgyárban ezen túlmenôen a nyersanya gok elôkészítése során is jelentôs mennyiségre van szükség, mivel ún. nyersiszapot kell elôállítani (14. ábra, 59. o.). Ez utóbbi esetben a felhasznált víz elpárolog a cementgyártási folyamat során, így ipari szennyvíz nem kelet kezik. A vízhasználat csökkentését elsôsorban zárt vízrendszerek telepítésével és vízgyûjtôk kialakításával valósítjuk meg. Hatékonyságunkat és a vízhasználat ellenôrzését vízmérôk felszerelésével javítjuk. A Lábatlani Cementgyár esetében a tervezett száraz eljárással mûködô új gyár hatalmas elôrelépést jelenthet vízkészlet-gazdálkodás szempontjából is, hiszen a korszerû üzem egységnyi termékre vetített vízfelhasználása a tizedére fog csökkenni a jelenlegihez képest. Abdai és hejôpapi kavicsbányáinkban 2008-ban kevéssel több, mint m 3 vizet használtunk fel, melyet a bányatavainkból vételeztünk. A vizet a tóból kibányászott kavics tisztítására használtuk fel, majd ülepítést követôen a tiszta vizet újra visszavezettük a bányatavakba. Összességében tehát a vízkészletek mennyiségére és minôségére a kavicsbányászatunk gyakorlatilag nincs hatással. A kavicstermelés során ipari szennyvíz nem keletkezik. Csapadékvíz-gyûjtés A készbeton elôállítása szintén vízigényes folyamat, hiszen a cement és a kavics mellett a víz a legnagyobb mennyiségû alapanyag. Betonüzemeink jelentôs részében már megoldottuk a csapadékvíz és a mixerek/pumpák mosásából származó víz termelésben történô hasznosítását, mellyel 2008-ban közel m 3 vizet takarítottunk meg. Fotó: Molnár László 31 Fenntarthatósági jelentés 2008

11 LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSOK ÉS EGYÉB KÖRNYEZETI HATÁSOK Ellenôrzött kibocsátások A Holcim Csoport kiemelt figyelmet szentel a légköri kibocsátások ellenôrzésére és csökkentésére. Célunk, hogy széndioxid-kibocsátás csökkentése mellett (ld. a Klímavédelem és energia c. fejezet) 2010-ig globálisan 20%-kal csökkentsük a klinkergyártás NOx, SO2 és porkibocsátását a 2004-es adatokhoz mérten. Büszkék vagyunk rá, hogy az utóbbi évek beruházásainak köszönhetôen a 2010-re kitûzött kibocsátás-csökkentési célokat 2008-ban már teljesíteni tudtuk (15. ábra, 60. o.). Magyarországon mindkét cementgyárunkban megfelelôen hitelesített folyamatos emissziómérô rendszerek üzemelnek, továbbá kibocsátásainkat akkreditált laboratóriumok rendszeresen ellenôrzik és dokumentálják. A levegôbe történô kibocsátások tekintetében a cement üzletág a meghatározó. A termikus technológiából fakadóan a legjelentôsebb a nitrogénoxid-kibocsátás, mely 2008-ban összesen tonna volt, ezt követi a kéndioxid-kibocsátás 183 tonnával, majd a por 30 tonnával. A fô kibocsátások egységnyi termékre vetített értékeit a 16. ábra, (60. o.) szemlélteti. A kibocsátások után ban közel 150 millió Ft levegôterhelési díjat fizettünk. A mért adatok a hatóságok és a nyilvánosság számára is hozzáférhetôk. A Kibocsátások Ellenôrzése és Jelentése szabályzat alapján 2008-ban is elvégeztük mérô berendezéseink karbantartását és kollégáink képzését. Szállítás környezetbarát csatornákon A felhasznált alapanyagok és a gyártott termékek szállításából eredô környezeti hatások csökkentése szintén fontos célkitûzésünk. Miután a cement és a kavics nehéz, ömlesztett formában árult termékek, a szállítási lehetôségeket elsôsorban azok költsége határozza meg. Ehhez egyre növekvô mértékben figyelembe vesszük a környezetvédelmi tényezôket is, és ahol lehetséges, a legoptimálisabb szállítási csatornákat alkalmazzuk (pl. vasúti szállítás). Fontos kiemelni, hogy a nagy mennyiségben használt nyersanyagok (mészkô, agyag/márga) szállítására miskolci gyárunkban burkolt távolsági szállítószalagokat használunk. Lábatlani Cementgyárunkban részben közúti, részben szállítószalagos megoldást alkalmazunk. Az új gyár megépülésével a közúti mészkô és márga szál- Fotó: Gerecsei Zoltán lítás teljesen megszûnik, mivel új távolsági szállítószalag kerül kiépítésre. Cement termékeinket 2008-ban döntôen közúton szállították el (95%), a vasúti szállítás mindössze 5%-ot tett ki. Az új gyár megépülésével a vasúti szállítás arányának jelentôs növelésére is lehetôség nyílik. Felesleg nélkül Hulladékgazdálkodás területén elmondható, hogy cement, kavics és beton üzletágaink alapvetôen hulladékszegény technológiáknak tekinthetôk, az elôállított termék mennyiségéhez képest elenyészô mértékben képzôdnek ipari hulladékok. 32 Fenntarthatósági jelentés 2008

12 A Holcim Hungária Zrt. fenntarthatósági jelentése átfogó módon mutatja be a cég erôfeszítéseit arra vonatkozóan, hogy miként lehet egy jelentôs ökológiai hatással járó iparágban csökkenteni a káros környezeti terheléseket és egyúttal tekintettel lenni az érintettek érdekeire. Számomra meggyôzôen mutatja be a jelentés, hogy a fenntartható építészet megvalósítása igenis lehetséges, noha az is egyértelmû, hogy az odáig vezetô úton még számos belsô és külsô kihívással kell a vállalatnak szembenéznie. Kriza Máté, Magyar Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlôdésért, ügyvezetô Fotó: Pluzsik Tamás A cementgyártás során karbantartási és irodai hulladékokkal kell számolni, melyek döntôen nem veszélyes hulladéknak minôsülnek. Ezek elsôsorban a vas- és acélhulla dékok, építési és bontási hulladékok, föld- és kô hul la dékok. A képzôdô hulladékokat tulajdonságaiknak megfelelôen hasznosításra és ártalmatlanításra átadjuk a szükséges engedélyekkel rendelkezô hulladékkezelô cégeknek. Cél a teljes újrahasznosítás 2008-ban a cement üzletágban tonna hulladék kezelésérôl gondoskodtunk, melybôl 46 tonna volt veszélyes hulladék. A gyártás során leválasztott filterport miskolci gyárunkban teljes mértékben felhasználtuk a termelési folyamat során, míg lábatlani gyárunkban ezt csak részben tudtuk megoldani. A filterpor képzôdését mûszaki intézkedésekkel az elmúlt években minimalizáltuk, továbbá 2008-ban üzembe helyeztünk egy adagolórendszert, mellyel a hasznosítási arányt tovább tudtuk növelni tôl új receptúra bevezetését tervezzük, mellyel reményeink szerint a teljes képzôdô mennyiség hasznosítása megoldódik. A tervezett új cementgyár esetében a képzôdô filterpor maradéktalanul felhasználásra kerül a gyártási folyamat során. A cementipari nyersanyagok és a kavics bányászata klasszikus értelemben vett ipari hulladékok képzôdésével nem jár, itt ugyancsak irodai és karbantartási hulladékokkal kell számolni. A bányászat során visszamaradó meddô anyagot a bányák területén megfelelô módon deponáljuk, mely késôbb rekultivációs célokra hasznosítható. A beton elôállítása során az irodai és a karbantartási hulladékokon túlmenôen a mixer kocsik és pumpák mosásából származó betoniszap hulladékok kezelésérôl kell gondoskodni. Betonüzemeink többségében mosóberendezések mûködnek, melynek segítségével a víz és betoniszap a termelési folyamatban hasznosításra kerül. 33 Fenntarthatósági jelentés 2008

13 KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEINK, MEGFELELÔSÉG, KÖRNYEZET- VÉDELMI BERUHÁZÁSOK A környezetvédelem és a fenntartható fejlôdés üzletpolitikánk meghatározó eleme. A Holcim Csoport világos és minden tagvállalat számára kötelezô érvényû irányelveket és politikákat dolgozott ki, melyek sok esetben túlmutatnak a jogszabályi elôírásoknak történô megfelelésen is. Mindezek Magyarországon történô megvalósítása a Holcim Hungária Zrt. feladata. A környezetvédelem területén fontosnak tartjuk mind az országos, mind pedig a helyi szervezetekkel történô folyamatos kapcsolattartást, a gyárainknak otthont adó és környezô településekkel való együttmûködést. Fotó: Turbacsné Gyöngyösi Mónika Mindent az elôírások szerint A jogszabályi elôírásoknak megfelelôen a kibocsátási adatokat 2008 évben is jelentettük a hatóság felé. A hulladék- és vízgazdálkodás terén szintén teljesítettük hatósági bevallási kötelezettségeinket. Termékeink csomagolásához felhasznált papírzsákok, raklapok és fólia értékesítésébôl eredô termékdíj-kötelezettségeink telje sítése érdekében az ÖKO-Pack Kht.-val állunk szerzôdésben. Folyamatos fejlesztések Miskolcon és Lábatlanon Környezetvédelmi, biztonságvédelmi, hatékonyságnövelô és egyéb beruházásokra 2008-ban több mint 7 milliárd forintot költöttünk. Ennek jelentôs részét az Elérhetô Legjobb Technikát (BAT) képviselô tervezett új cementgyár elôkészületi munkái tették ki, mely környezetvédelmi szempontból ugrásszerû fejlôdést jelenthet. Környezetvédelmi beruházásaink közül kiemeljük, hogy Miskolci Cementgyárunkban 2008-ban megvalósult a II. kemence hajtás zajcsökkentése, porzásmentes klinkerkitárolórend szer kiépítése és folytatódott az útfelújítás, valamint a PCB (poliklórozott bifenil) tartalmú kondenzátorok cseréje. Terveink szerint a telephelyen lévô összes PCB tartalmú kondenzátor cseréjét és hulladékkezelônek történô átadását 2010-ig megvalósítjuk. Lábatlani Cementgyárunkban 2008-ban egyrészrôl a nitrogénoxid-kibocsátás csökkentése érdekében ún. SNCR (szelektív nem katalitikus redukció) rendszert építettünk ki, másrészrôl a portalanítók tervszerû, rendszeres karbantartásával javítottuk környezetvédelmi teljesítményünket. Ebben az évben megtörtént a bányai utak egy részének aszfaltozása, porzásmentesítése. Új alternatív tüzelô- és nyersanyagok hasznosítása érdekében emulzió, valamint öntödei homok fogadására és adagolására alkalmas rendszert valósítottunk meg ban az egyik kemencevonalon filter por-adagoló rendszert építettünk ki, mellyel a szûrôberendezésekben keletkezô por jelentôs része visszaforgatható a termelési folyamatba, minimalizálva ezzel a lerakásra kerülô menynyiséget. Az innovatív megoldás 2008-ban a KÖVET rangos környezeti megtakarítási pályázatán is díjat nyert. (A megvalósított fejlesztésrôl részletesen a fejezet végén található esettanulmányban olvashatnak.) A másik kemencevonalon szintén megindult a filterporvisszaadagoló rendszer megvalósítása, melyet várhatóan 2009-ben helyezünk üzembe. Korábban már említésre került, hogy terveink között szerepel egy Elérhetô Legjobb Technikával (BAT) mûködô korszerû cementgyár felépítése, mely a 140 éves Lábatlani Cementgyárat váltja fel. A tervezett beruházás elôkészítési munkáinak fontos mérföldköve, hogy a projekt 2008-ban jogerôs egységes környezethasználati engedélyt, valamint építési engedélyt kapott. 34 Fenntarthatósági jelentés 2008

14 Mindkét cementgyárunkban a környezetvédelmi hatóságok részérôl évben levegôtisztaság-védelmi és hulladékgazdálkodási ellenôrzésekre is sor került (helyszíni bejárásokkal a telephelyen) ban a cementgyárainkat környezetvédelmi bírság fizetésére nem kötelezték. A kavics és beton üzletágakban alvállalkozókat bíztunk meg a környezetvédelemmel kapcsolatos jelentések elkészítésére, a hatóságokkal történô kapcsolattartásra és rendszeres környezetvédelmi bejárások végrehajtására. Betonüzemeinkben 2008-ban folytatódott a felhalmozódott betonhulladékok szabályszerû elszállítása és elhelyezése. A hulladékképzôdés csökkentése érdekében a korábbi években telephelyeink több, mint felében mixer-mosó berendezéseket telepítettünk, mellyel a visszahozott beton, valamint a mixer kocsik és pumpák mosása során képzôdô hulladékbeton visszaforgatható a termelési folyamatba ban újabb két üzemünkben (Nagykanizsán és Galambokon) indult meg a mixer-mosó berendezések kiépítése, melyek 2009-ben kerülnek üzembe helyezésre. Budapesten és környékén üzemelô telephelyeinken az összegyûjtött csapadékvizet a termelési folyamatban felhasználjuk ban a Vecsési Betonüzemben építettünk ki csapadékvíz-gyûjtô és -hasznosító rendszert. A betongyárakban található berendezések és porleválasztók rendszeres karbantartási munkálatait a terveknek megfelelôen elvégeztük. Az üzemekben megkezdôdött a jogszabályi elôírásoknak megfelelô mobil veszélyeshulladék-gyûjtôk beszerzése és telepítése, ez a folyamat várhatóan 2009-ben fejezôdik be. A beton üzletágban 2009-ben egyik fô célkitûzésünk a 2008 végén integrált nyolc korábbi Pannonbeton üzem, valamint 2009 során integrálandó két további üzem környezetvédelemmel kapcsolatos helyzetének felmérése és a szükséges intézkedési tervek kidolgozása. Céljaink között szerepelnek az építési és bontási hulladékok hasznosításának elômozdítása, valamint a nagy mennyiségben visszahozott beton újra felhasználása, mellyel jelentôs mennyiségû, egyébként lerakásra kerülô betonhulladék képzôdését tudjuk megelôzni. Fotó: Szabó András Fotó: Tatai Zoltán Fotó: Szeles Viktor 35 Fenntarthatósági jelentés 2008

15 ESETTANULMÁNY INNOVATÍV MEGOLDÁS KÖRNYEZETI HATÁSUNK CSÖKKENTÉSÉRE A as idôszak jelentôs mérföldkô volt Lábatlani Cementgyárunk életében. A 140 éves múltra visszatekintô, nedves technológiával mûködô gyár, melyben 5 cementtípust gyártunk, egyre nehezebben tudta teljesíteni a szigorodó környezetvédelmi elôírásokat, ezért cégünk vezetôsége komoly, a környezetre gyakorolt hatásunkat csökkentô fejlesztések megvalósítása mellett döntött. A klinkergyártáskor keletkezô por újrahasznosítása A klinker égetése során keletkezô port 1992 óta nagy hatásfokú elektrofilterekkel választjuk le második félévében állítottunk üzembe egy innovatív filterpor visszaforgató berendezést (CKD rendszer), melynek segítségével az elektrofilter által leválasztott port visszajuttatjuk a klinkerkemencébe. Ezzel a megoldással a visszaadott filterpor a termékbe beépülve alapanyagaként hasznosul. A CKD rendszer a gyár két kemencéje közül egyelôre az egyikben mûködik, és az innovatív technológiának köszönhetôen a cementgyártás során keletkezett pormennyiséget majdnem teljes mértékben újra tudjuk hasznosítani az adott kemencénél. A filterport a cementôrléskor is hasznosítjuk, kisebb mennyiséget értékesítünk, a visszamaradó rész esetében pedig gondoskodunk az elôírásoknak megfelelô elhelyezésrôl. Terveink szerint 2009-tôl tovább növeljük a cement ôrléskor hasznosítható filterpor mennyiséget és üzembe helyezzük a másik kemence CKD rendszerét is, amelynek segítségével Lábatlani Cementgyárunkban meg tudjuk valósítani a teljes filterpor-újrahasznosítást. Eddig az éves szinten 50 ezer tonna por a használaton kívüli bánya rekultivációjában játszott szerepet. A beruházásnak köszönhetôen a szükségtelenné vált szállítás hatásaitól is mentesítjük a környezetet, s körülbelül 40 millió forintot takarítunk meg. Az égetéskor keletkezô nitrogén-oxidok semlegesítése A klinkerégetés során nitrogén-oxidok keletkeznek, amelyek ha nem semlegesítik ôket szabadon távozhatnak a cementgyár kéményein keresztül a környezô légtérbe. Lábatlani gyárunkban március 1-jén helyeztük üzem be azt a berendezést, amellyel nitrogén-oxidokat sem legesítô karbamid-oldatot injektálunk a kemence égés terének 1000 C hômérsékletû szakaszába (SNCR rend szer). A karbamid-oldat hatására a nitrogén-oxidok semleges nitrogén molekulákká és vízzé alakulnak. Ezzel jelentôsen csökken a gyár szennyezôanyag-kibocsátása (30 tonnával kevesebb nitrogén-oxid kerül a levegôbe éven te) és így a közvetlen környezetében élôkre gyakorolt környezeti hatása. A 2008 elején megvalósított beruházás éves szinten 10 millió forint megtakarítást jelent számunkra. Speciális forgó rendszerû adagoló berendezés A por újrahasznosítását és a karbamid-oldat kemencébe injektálását egy különleges, csak a lábatlani gyárban használt adagolóberendezéssel oldottuk meg. A kihívást az jelentette, hogy egy álló csôvezeték-rendszerbôl juttatjuk a port, a karbamidot és a hûtô levegôt a folyamatosan forgó kemencébe. Ehhez egy egyedi kuplungot kellett tervezni és beépíteni, helyi szakemberek bevonásával. Ez a két rendszer együtt még egyetlen nedves technológiájú gyárban sem valósult meg. Büszkék vagyunk rá Az innovatív megoldást, amellett, hogy a Holcim Csoport más leányvállalatainak termelési és karbantartási szakemberei körében is elismerést keltett, 2008-ban egy cégünktôl független szakmai grémium, a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjának zsûrije is kiemelkedônek vélte, s odaítélte érte cégünknek az Innovációs különdíjat. Az Innovációs különdíjat Mikita István gyárigazgató vette át A nitrogén-oxidok csökkentésére szolgáló berendezés 36 Fenntarthatósági jelentés 2008

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2008

Fenntarthatósági jelentés 2008 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2008 Fotó: Gútay Lilla Bevezetô A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel,

Részletesebben

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava. Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.hu A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Bocskay Balázs Alternatív Energia Menedzser / Alternative Energy Manager Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Gazdasági eredményeink. Fotó: Márta Irén

Gazdasági eredményeink. Fotó: Márta Irén Fotó: Márta Irén Gazdasági A nemzetközi szinten aktív Holcim Csoport kelet-európai régiójához tartozunk, mely tôke-intenzív cementgyárakat mûködtet, kavicsot és homokot termel ki, betont gyárt. Vállalatunk

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon Budapest, 2011. október 5. Előadó: Kovács Lajos MATISZ Zöld bizottság elnök 1 MATISZ Zöld bizottság megalakulásának célja Zöld takarítás

Részletesebben

Cementipari hasznosítás

Cementipari hasznosítás Cementipari hasznosítás egy gazdaságos alternatíva a szennyvíziszap összes komponensének hasznosítására Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Az előadás fő témái A hazai cementipar helyzete és a

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét.

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. Bemutatkozik a GREENPRO Környezetvédelmi Zrt! Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. 2016. április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. A GREENPRO Zrt. célkitűzése,

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven.

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven. A visontai telephelyű Mátrai Erőmű ZRt. a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható alapegysége. Fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. A 950 MW beépített teljesítménnyel rendelkező Mátrai

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban Zilahy Gyula Tisztább Termelés Magyarországi Központja Budapest, Hungary http://hcpc.bke.hu Lépések a kibocsátások csökkentésének az irányába 1. Csővégi

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében ECONATURAL Mérföldkő a papírgyártás történetében Lucart Professional EcoNatural: a környezettudatos papír új generációja. Az újrafelhasznált italos kartondobozokból készült EcoNatural a 100%-osan környezetbarát

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT A LAFARGE Csoport a világ egyik vezető építőipari alapanyaggyártójaként

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft.

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ÚJ SZABVÁNY SZERINTI KIR ELVÁRT EREDMÉNYEI körülmények A szervezet

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása Magyar Ipari Ökológiai Társaság, Budapest Az ipari ökológia évszázadokra nyúlik az alapgondolat utánozzuk a Természetet! újra felfedezték

Részletesebben

SCH-ÓZON KFT. Céges dokumentumok jogszabályi előírások szerinti megsemmisítése garanciával

SCH-ÓZON KFT. Céges dokumentumok jogszabályi előírások szerinti megsemmisítése garanciával SCH-ÓZON KFT. Céges dokumentumok jogszabályi előírások szerinti megsemmisítése garanciával Tegyen meg mindent a bizalmas üzleti információk védelméért és járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez! FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései Dr. Kalmár István üzletfejlesztési igazgató Calamites Kft. Máza, 2010. február 25. A szén alkalmazási lehetőségei A klasszikus égetési

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben