Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban"

Átírás

1 Dr.Kerényi Attila Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Egyetemi jegyzet KLTE Debrecen, 1997

2 Lektorálta: KÓRÓS CSABA környezetvédelmi referens Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A környezeti alapprobléma mint a környezetvédelmi cselekvések integráló vezérfonala A környezetvédelem helyi és országos irányításának szervezeti felépítése, kapcsolatai (Az együttmőködés elve a gyakorlatban) A települési önkormányzat környezetvédelmi elıadójának helye a környezetvédelmi cselekvési rendszerben A környezetvédelem országos szintő irányításának szervezeti felépítése, kapcsolatai a helyi önkormányzatokkal A helyi önkormányzat környezetvédelmi feladatai A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak különbözı értelmezései és ezek gyakorlati következményei A környezetvédelem eltérı értelmezései a szakirodalomban A környezetvédelem tágabb értelmezése A környezetvédelem szőkebb értelmezése A környezetvédelem tágabb és szőkebb értelmezésének néhány gyakorlati vetülete A környezetvédelem fogalma az évi LIII. törvényben A rendszerszemlélet érvényesülésének fontossága, gyakorlati megvalósítása (A "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elv érvényesülése) Az élet tiszteletének és védelmének elve Az élet tiszteletének és védelmének elve az évi LIII. törvényben Az élet tiszteletének és védelmének elve A nemzeti természetmegırzés politikája c. dokumentumban Az élet tiszteletének és védelmének elve az évi LIII. törvényben (Törvény a természet védelmérıl) Az élet tiszteletének és védelmének elve az évi LIV. törvényben (Törvény az erdırıl és az erdı védelmérıl) Az önkormányzati környezetvédelmi elıadó fıbb feladatai az alapelv érvényesülésében Az egzakt megismerés elve - Környezeti monitoring A határértékekre vonatkozó általános törvényi elıírások A levegıminıség monitoring-rendszer hazánkban A levegıminıség meghatározása 1990 júliusáig A levegıminıség meghatározása 1990 júliusától Tervek 1998-tól A felszíni vizek minıségi jellemzıi és minısítése. Vízminıségi monitoring Kémiai vízminısítés Vízminısítés a 70-es években Vízminısítés a 80-as években Vízminısítés 1994-tıl

4 Biológiai vízminısítés Talajaink állapotának nyomon követése Az ökológiai monitoring szükségessége A táj állapotára vonatkozó információk A környezetvédelmi információs rendszer országos középtávú fejlesztési programja Az önkormányzati környezetvédelmi elıadó feladatai és lehetıségei az egzakt megismerés elvének érvényesítésében A károk megelızésének és megszüntetésének elve A környezeti hatásvizsgálat és hatástanulmány az évi LIII. törvényben és a 152/1995 (XII.12) kormányrendeletben A visszaforgatás (recycling) elve A visszaforgatás elvének érvényesülése a településeken A takarékosság elve Az elıvigyázatosság elve Az alkalmazkodás elve A harmonikus (fenntartható) fejlıdés/fejlesztés elve és a környezetvédelem tervszerő alakításának elve A Nemzeti Környezetvédelmi Program ( ) A fenntartható fejlıdés elve a Nemzeti Környezetvédelmi Programban A települési környezet védelme a Nemzeti Környezetvédelmi Programban A tájvédelem a Nemzeti Környezetvédelmi Programban A települési környezetvédelmi program Az egyéni és kollektív társadalmi részvétel elve Az információ szabad áramlásának elve Mellékletek Irodalom Kislexikon

5 BEVEZETÉS A szakgeográfus-képzés új képzési forma egyetemünkön. Ennek keretein belül a hallgatóknak olyan tantárgyakat is tanulniuk kell, amelyek a tanárképzésben korábban nem léteztek. Ez érthetı, hisz a leendı diplomások a környezetvédelem különbözı szintjein - várhatóan legtöbben települési önkormányzati hivatalokban - helyezkedhetnek el. Ezeken a helyeken a magas szintő elméleti felkészültség mellett jó gyakorlati érzékre és ismeretekre is szükségük lesz. Ismerniük kell a hivatali apparátusban betöltött helyüket, kapcsolatrendszerüket, lehetıségeiket és korlátaikat. Nagyon alaposan át kell tanulmányozniuk a munkájukat meghatározó törvényeket, mindenekelıtt az évi LIII. törvényt (leggyakrabban egyszerően környezetvédelmi törvényként említik), az 1996-ban megszületett természetvédelmi és a már 1991-tıl hatályos önkormányzati törvényt. E három mellett - mint látni fogjuk - számos más törvénynek is van kapcsolata a környezetvédelemmel, s még több egyéb dokumentum, rendelet, végrehajtási utasítás szabályozza az önkormányzatok környezetvédelmi elıadóinak tevékenységét. E jegyzet - terjedelménél fogva - nem térhet ki minden részletre, s nem is jogi szemlélető. Csupán arra törekszünk, hogy a diplomás geográfusok majdan könnyebben eligazodjanak a paragrafusok sőrőjében, s legyenek ismereteik arról is, hogyan lehet elméleti tudásukat átültetni a gyakorlatba, illetve ennek milyen akadályai lehetnek. Fel kell készülniük arra, hogy néha a magától értetıdı és legalapvetıbb környezetvédelmi elvek sem érvényesülnek a mindennapi gyakorlatban, ugyanakkor éppen az lesz a feladatuk, hogy lehetıségeiket maximálisan kihasználva próbálják meg érvényesíteni azokat. Ehhez elsısorban ismerni kell, sıt magukénak kell érezni ezeket az alapelveket. Környezetvédelmi cselekedeteik, intézkedéseik, döntéseik vezérfonalai ezek. Másrészt meg kell tanulniuk azokat a módszereket, amelyekkel "aprópénzre" válthatják, megvalósíthatják környezetvédelmi elképzeléseiket. Még a döntéshozatal elıtt többször is végig kell gondolniuk egy-egy konkrét döntés, intézkedés várható következményeit, s fel kell mérniük, hogy az a környezetvédelem alapelveinek szellemében születik-e. S ha nem, lehetıség szerint meg kell akadályozni az "elvtelen" döntést. Ez a jegyzet az "Általános környezetvédelem II." tantárgy oktatási segédanyaga. Igyekszik oly módon megközelíteni a részben már ismert fogalmakat, alapelveket, hogy azok gyakorlati érvényesülésére, ill. érvényesítésére essen a hangsúly. Esetenként azt is megvizsgáljuk, hogy egy-egy fogalom eltérı értelmezése mennyire különbözı gyakorlati következményekkel járhat. Tudatában vagyunk annak, hogy az elmélet-gyakorlat kapcsolatában nem lehet mindenre felkészíteni a hallgatót. Az élet mindig produkál új és új problémákat, amelyek megoldására nincs elıre gyártott recept. Ezzel a jegyzettel mégis annak a gondolkodásmódnak a kialakulását kívánjuk segíteni, amely az elméleti tételek gyakorlati megvalósításához vezet. 5

6 1. A KÖRNYEZETI ALAPPROBLÉMA MINT A KÖRNYEZET- VÉDELMI CSELEKVÉSEK INTEGRÁLÓ VEZÉRFONALA Korábbi tanulmányaink során megismerkedtünk azzal, hogy valamennyi környezeti gond gyökere az emberiség lélekszámának nagymértékő növekedése, az emberi igényeket kielégítı termelésnek és a megtermelt javak fogyasztásának fokozódása. Ehhez az ember egyre több nyersanyagot vesz el a természetbıl, melynek során élettelen és élı természeti értékeket pusztít el, egyre nagyobb életteret hódít el az élıvilágtól, egyre nagyobb mértékő anyag- és energiaátalakítást hajt végre, miközben olyan mennyiségő és minıségő szennyezı anyagot termel, amely már közvetlenül veszélyezteti az ember egészségét, az élıvilágot, sıt az élettelen természeti környezetet és az épített környezetet is (pl. savas hatások). Ezektıl a pusztító és szennyezı hatásoktól kell megóvnunk az élıvilágot, az élettelen természeti és az épített környezetet, sıt magunkat is; ahol pedig a bekövetkezett kár még kiküszöbölhetı, ott ezt is meg kell tennünk. A környezet- és természetvédelem bármely szakterületén dolgozunk is, ennek a rendkívül összetett problémakörnek valamelyik részfeladatát igyekszünk megoldani. Ezért is értelmetlen az a helyenként és idınként tapasztalható szembenállás, ami a "környezetvédık" és a "természetvédık" között fennáll. Ha az ilyen szembenállás reális alapokon nyugszik, akkor valaki rosszul végzi a dolgát. Az alapproblémát helyesen elemezve ugyanis bármely részprobléma megoldása csakis egyszerre lehet környezet- és természetvédı, másként nem beszélhetünk környezetvédı tevékenységrıl. Nem környezetvédı magatartás az, amellyel másutt természeti kárt okozunk. Ha például egy település belterületérıl egy egészségkárosító üzemet kitelepítenek egy természetvédelmi területre vagy annak közvetlen közelébe, ezt nem tekinthetjük környezetvédı intézkedésnek, hisz a továbbiakban fenn fog állni az élıvilág veszélyeztetése, ami a környezeti alapprobléma ugyanolyan súlyos része, mint az emberi egészség veszélyeztetése. Érdemes tehát egyes intézkedéseket elemezni abból a szempontból, vajon hogyan segítik a környezeti alapprobléma megoldását. De vajon megoldható-e a környezeti alapprobléma? Megszüntethetı-e a környezetpusztítás, a környezetszennyezés és az emberi egészség károsítása a termelési folyamatok során? Illúzió azt hinni, hogy megvalósítható a szennyezés nélküli termelés. Nem mindegy azonban a szennyezés mértéke. A WHO-nak a tiszta levegı definíciójában jól tükrözıdik a megengedés: nagyon csekély mennyiségő szennyezı anyag lehet a légkörben (sıt természetes viszonyok között is van), de az nem haladhat túl egy bizonyos mértéket. A fakitermelésre és a halászatra is szüksége van és lesz az emberiségnek. Itt sem mindegy azonban a mérték. Az élı rendszereknek megvan a maguk regenerálódó képessége, és ha e képesség határain belül maradunk, nem okozunk megbocsáthatatlan károkat. Azt a tudatos cselekvési rendszert, amellyel az emberiség igyekszik a környezeti rendszerek optimális mőködését s ezzel összhangban egészséges emberi környezetet biztosítani, környezetvédelmi cselekvési rendszernek nevezhetjük. Ezt a cselekvési rendszert ugyancsak bemutattuk az Általános környezetvédelem c. könyvünkben. 6

7 2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI (AZ EGYÜTTMŐKÖDÉS ELVE A GYAKORLATBAN) 2.1. A települési önkormányzat környezetvédelmi elıadójának helye a környezetvédelmi cselekvési rendszerben Tudnunk kell, hogy egy rendszer akkor mőködik jól ha minden eleme betölti funkcióját, ha kellı mennyiségben vannak benne negatív (stabilizáló) visszacsatolások, ha a rendszer önfejlıdésen megy keresztül. Ezek a kritériumok a környezetvédelmi cselekvési rendszerre is érvényesek. A környezetvédelem tehát akkor hatékony egy társadalomban, ha a tudományok képviselıi kellı súlyt fektetnek a környezeti problémák tanulmányozására és megoldására, ha az oktatásban, a médiákban jelentıségüknek megfelelıen foglalkoznak a környezeti oktatással, neveléssel, tájékoztatással, ha a társadalom irányítói (a legfelsıbb - pl. minisztériumi - szinttıl az önkormányzatokig) felismerik, hogy a környezetvédelem nem egyetlen tárca feladata, és nem lehet egyetlen törvénnyel (de még kettıvel sem) szabályozni azt, hisz az élet nagyon sok területét átszövi, s az ösztönzı intézkedéseknek éppúgy megvan a szerepük a szabályozásban, mint a korlátozásoknak, ha a gazdaság szereplıi hajlandók a termelés minden ágazatában a legkörnyezetkímélıbb megoldásokat keresni, a legkisebb anyag- és energiafelhasználással és a leghatékonyabban termelni, ha a fogyasztók takarékosabban bánnak a fogyasztási cikkekkel, környezetkímélı módon kezelik a hulladékokat, egyáltalán: környezettudatosan élnek, ha a döntéshozók kellı társadalmi kontroll alatt/mellett hozzák meg döntéseiket (kellıen fejlettek a civil szervezetek - negatív visszacsatolás!), ha a környezetvédelmi cselekvési rendszer folyamatosan fejlıdik: egyre ésszerőbb és hatékonyabb intézményi struktúrát hoz létre és mőködtet, ha a környezetvédelem fentebb felsorolt résztvevıi együttmőködnek a környezeti problémák megoldásában. Az 1. ábrán a környezetvédelmi tevékenységeket négy csoportba soroltuk, s a nyilakkal jelezni kívántuk a tevékenységek közötti szükségszerő kölcsönhatásokat. A települési önkormányzatok hivatalaiban dolgozó környezetvédelmi elıadó (referens stb.) meghatározó cselekvési típusai a szervezı, irányító tevékenységek. Ugyanakkor ı maga is beosztott, felettesei vannak, akik utasításait teljesítenie kell. Döntéseit, intézkedéseit befolyásolják törvények, rendeletek, különbözı szabályozók, nem utolsósorban saját szakmai ismeretei, meggyızıdése. Kapcsolatban van társadalmi szervezetekkel, választott testületekkel, bizottságokkal. Próbáljuk meg áttekinteni ezt a kapcsolatrendszert oly módon, hogy foglalkozzunk azzal is, milyen mozgástere marad egyáltalán a környezetvédelmi 7

8 elıadónak, végrehajthat-e pl. olyan utasításokat, amelyek esetleg sértik a 8

9 1. Szervezı, irányító 2. Szellemi (tudomány, oktatás, tömegkommunikáció, tudományos ismeretterjesztés) 3. Gyakorlati (termelés, fogyasztás) 4. A társadalom ellenırzı tevékenységei (ellenzéki, pártok, mozgalmak, állampolgári csoportok tevékenységei) 1. ábra. Környezetvédelmi tevékenységek típusai és kölcsönkapcsolatai környezetvédelmi törvény szellemét vagy akár betőjét is. Mennyire és miben lehet önálló, kezdeményezı? A 2. ábrát követve az alábbiakban foglaljuk össze e kapcsolatrendszer lényeges elemeit. Mindenekelıtt arról kell szólnunk, hogy bár az ábrán (és a továbbiakban az egész jegyzetben) környezetvédelmi elıadóként említjük a települési önkormányzat környezetvédelemmel foglalkozó szakemberét, tudatában kell lennünk annak, hogy ez nem mindig egyetlen személy. Nagyobb városok polgármesteri hivatalában környezetvédelmi csoport, sıt a "hivatali hierarchiában" még magasabb fokon környezetvédelmi iroda is mőködhet. Kisebb településeken azonban a csekély létszámú hivatali apparátusban gyakori, hogy a környezetvédelmi feladatkör ellátása más feladatkörhöz kapcsolt. A gyakorlat szerint azonban az önkormányzatnak - hivatali apparátusának létszámától függetlenül - a környezetvédelemmel kapcsolatban ugyanazok a jogai és kötelességei. Mi azt vesszük alapul, hogy az 5000 fınél nagyobb lélekszámú településeken a polgármesteri hivatalban legalább egy környezetvédelmi szakembert "illik" alkalmazni. Amikor a környezetvédelmi elıadó kapcsolatrendszerérıl beszélünk, a környezetvédelmi csoport vagy iroda kapcsolatrendszerére is gondolunk. Ugyanakkor - az egyszerőség kedvéért - az egész jegyzetben megmaradunk a környezetvédelmi elıadó elnevezés mellett. (A hivatalokban egyébként használatos a környezetvédelmi referens kifejezés is.) Néha azonban utalni fogunk a csoport vagy iroda esetenként különleges helyzetére is. 9

10 Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat képviselı-testülete Polgármester, jegyzı Törvények Országgyőlés Irodavezetı Rendeletek Kormány Szakminisztériumok Az önkormányzat szakbizottságai Környezetvédelmi elıadó Környezetvédelmi ismeretek Lakosság Természetvédelmi hatóságok Környezetvédelmi hatóságok Vállalatok, gyárak, intézmények 2. ábra A települési önkormányzat környezetvédelmi elıadójának fıbb kapcsolatai, tevékenységét meghatározó ill. befolyásoló intézmények

11 A kisebb lélekszámú települések polgármesteri hivatalában a jegyzı közvetlen úton gyakorolni tudja az egész hivatal feletti irányítási jogosultságát. Az egész hivatalban gyakorolja az ún. kiadmányozási (aláírási) jogosultságát. Nagyobb lélekszámú településen a környezetvédelmi elıadó rendszerint a polgármesteri hivatal valamelyik irodájának dolgozója, így közvetlen munkahelyi vezetıje az adott irodát irányító vezetı. Településenként különbözhet egymástól, hogy a környezetvédelem melyik iroda "része". Leggyakoribb eset, hogy a mőszaki vagy a városüzemeltetési irodához tartozik. Ebben az esetben a jegyzı a szakterület kiadmányozási jogosultságát átruházhatja az iroda vezetıjére vagy a környezetvédelmi csoport vezetıjére. Nagy létszámú polgármesteri hivatalokban a környezetvédelmi elıadónak azzal is számolnia kell, hogy több környezetvédelmi feladat nem az ı hatáskörébe tartozik. Ezt az adott hivatal belsı szervezeti és mőködési szabályzatában rögzítik. Természetesnek tartjuk, hogy munkába álláskor ezt igen alaposan át kell tanulmányozni. (Meg kell jegyeznünk, hogy az önkormányzati törvényben a környezetvédelmi elıadó feladatkörére vonatkozóan mégcsak ajánlás sincs, így ezen a téren meglehetısen nagy az önkormányzatok szabadsága.) Sok kellemetlenségtıl kímélheti meg magát az elıadó, ha megismeri feladat- és hatáskörét, és munkája során be is tartja. A különbözı irodák között munkamegosztás van. Általános gyakorlat, hogy a mőszaki irodához tartoznak az ún. építésigazgatási (pl. építésügyi engedélyeztetés, telephely engedélyeztetés, eltérı használatbavétel engedélyezése), a szennyvíz kezelésével (pl. szennyvízelhelyezés, csatornázás, csatornahasználat stb.), a közterület használatával (pl. közterület-foglalási engedélyek kiadása, reklámtáblák elhelyezése) kapcsolatos, de a környezetvédelem területéhez szorosan kötıdı feladatkörök. Ugyanez mondható el az üzemeltetési iroda feladatkörérıl is (hiszen az iroda fı feladata a város "üzemeltetése"), amelyhez a kommunális szemét győjtése és elhelyezése, a közterületek, zöldterületek tisztántartása, gondozása tartozik. Ez a széttagoltság az egységes környezetvédelmi tervezés és ügyintézés szempontjából nem igazán elınyös, de tényként el kell fogadnunk. A környezetvédelmi elıadó feladata ilyenkor, hogy jó kapcsolatokat építsen ki a környezetvédelmi szakterületekkel foglalkozó irodákkal, és az érdekelt elıadók egymást segítı, támogató hozzáállással dolgozzanak együtt. Az összehangolás ilyenkor a jegyzı hivatali feladata, s a munkakörök pontos leírása segítheti az együttmőködést. Közismert, hogy a helyi önkormányzat legfelsı szintő döntési fóruma a képviselı-testület. A testület döntése a polgármesterre nézve is kötelezı, ugyanakkor a testületi döntéseket a polgármester látja el kézjegyével. A képviselı-testület helyi rendeletek alkotására is jogosult: helyi rendeletben szabályozhatja pl. a levegıtisztaság-védelmet, a zajvédelmet stb. (1. melléklet). A képviselı-testület egyes tagjaiból és az általuk javasolt, majd a testület által elfogadott szakemberekbıl megalakulhat a települési önkormányzat környezetvédelmi bizottsága. A bizottság véleményével, állásfoglalásával segíti a képviselıtestület munkáját. A bizottság munkájának ellátását pedig a környezetvédelmi elıadó elıkészítı, szervezı és szakmai munkájával segíti, de ugyanakkor a bizottság a környezetvédelmi elıadónak feladatokat adhat, illetve jelölhet meg. 11

12 Minden település környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok mőködési területéhez tartozik. A környezetvédelmi elıadónak - saját jól felfogott érdekében - kapcsolatban kell lennie ezekkel a hatóságokkal, amelyek a környezetvédelem különbözı területein végzik hatósági feladataikat. A legfontosabbak a következık: - környezetvédelmi felügyelıségek, - ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat), - vízügyi igazgatóságok, - növényegészségügyi és talajvédelmi állomások, - geológiai szolgálat, - erdıfelügyelıségek, - nemzeti parkok igazgatóságai. A hatósági jogkörök rendszere meglehetısen bonyolult. Ennek ismertetésére most nem térünk ki, csupán arra utalunk, hogy bizonyos esetekben az elsı fokú hatósági jogkört az önkormányzat gyakorolja, a felsorolt intézmények valamelyike pedig a szakhatósági jogkört látja el. Más esetekben a helyzet megfordulhat. A konkrét eseteket külön rendeletek szabályozzák (pl. engedélyeztetési eljárások). Végül, de nem utolsósorban, a környezetvédelmi elıadónak kapcsolatot kell tartania a lakossággal, sıt több esetben törvényi elıírás az együttmőködés. Ezekre az esetekre a késıbbi fejezetekben még visszatérünk A környezetvédelem országos szintő irányításának szervezeti felépítése, kapcsolatok a települési önkormányzatokkal A környezetvédelem valamennyi szereplıjének tevékenységét alapvetıen meghatározzák a törvények. Az ország törvényhozó testülete az Országgyőlés, amely külön környezetvédelmi szakbizottságot is mőködtet. A szakbizottság legfıbb funkciója a törvényelıkészítés, de országos vagy nemzetközi súlyú egyedi környezetvédelmi kérdéseket is megtárgyal, s állásfoglalásával a parlamenti döntéseket segíti. Az Országgyőlés - a törvényalkotáson kívül - többek között elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Programot, és kétévente értékeli annak végrehajtását, meghatározza a Kormány és a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, jóváhagyja a környezetvédelmi feladatok megoldását szolgáló (pénzügyi) forrásokat, és ellenırzi felhasználásukat. A Kormány, élén a miniszterelnökkel és a szakminisztériumok, élükön a miniszterekkel országos irányító, törvényeket végrehajtó-ellenırzı funkciókat töltenek be. A környezetvédelmi törvény szerint: "A Kormány irányítja az állami környezetvédelmi feladatok végrehajtását, meghatározza és összehangolja a minisztériumok és a Kormánynak közvetlenül alárendelt szervek környezetvédelmi tevékenységét. Kiemelt feladatai: 12

13 a) a nemzetközi szerzıdésekbıl adódó környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése; b) a környezetvédelem követelményeinek megfelelı környezetkímélı vagy környezetbarát termékek elıállításának, technológiák, létesítmények megvalósításának, elterjedésének elısegítése; c) a jelentıs környezetkárosodások, illetve a rendkívüli környezeti események (beleértve a Magyarország területén folytatott hadgyakorlatot is) következményeinek felszámolása, ha a kötelezettség másra nem hárítható; d) az állam környezeti kártérítési kötelezettsége fedezetének biztosítása és a kötelezettségek teljesítése." A törvények végrehajtási utasításait, valamint a végrehajtás módját konkrétan megfogalmazó rendeleteket rendszerint a szakminisztériumok bocsátják ki - az illetékes szakminiszter aláírásával. A Kormány környezetvédelmi feladatainak törvényi megfogalmazása magában foglalja azt is, hogy a környezetvédelem nem egyetlen minisztérium feladata. Mint ahogy a 3. ábrán is látható, a különbözı környezeti elemek állapotáért különbözı minisztériumok felelısek: Az ásványvagyon az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz, a vizeink a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz, a levegıminıséggel kapcsolatos feladatok a Népjóléti Minisztériumhoz tartoznak. A munkahelyi környezet állapota és a munkavédelem a Munkaügyi Minisztérium, az önkormányzatok a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak. A Mővelıdésügyi és Közoktatási Minisztérium az iskolákban folyó környezeti nevelés és oktatás tartalmát és követelményeit határozza meg a Nemzeti alaptanterv érvényre juttatásán keresztül. A környezetvédelmi tevékenységek legmagasabb szintő operatív irányító hivatala jelenleg (1997) a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban KTM), melynek felelıs vezetıje a miniszter. Az évi LIII. törvény a miniszter feladatait az alábbiak szerint fogalmazza meg: a) irányítja - a törvényben vagy kormányrendeletben feladatkörébe utalt környezetvédelmi tevékenységeket, - a nemzetközi szerzıdésekbıl adódó környezetvédelmi feladatok végrehajtását, - a feladat- és hatáskörébe tartozó környezetvédelmi igazgatást; b) elemzi és értékeli: - a környezet állapotát és védelmének helyzetét, - a természeti erıforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, - a környezet védelmének, szabályozott használatának és tervszerő fejlesztésének tapasztalatait, - a környezeti veszélyhelyzet kialakulásának megelızését, valamint a környezeti veszély- és katasztrófahelyzet elhárítását szolgáló környezetvédelmi szakmai tevékenységeket az illetékes szervekkel együttmőködve; c) a b) pont szerint elvégezett értékelés tapasztalatai alapján kidolgozza és a Kormány elé terjeszti a Nemzetközi Környezetvédelmi Programtervezetet; d) közremőködik a természeti erıforrások felhasználására vonatkozó szakmapolitikai koncepciók kialakításában; 13

14 14 e) közremőködik a környezetvédelmi szakképesítési rendszer kialakításában és mőködtetésében.

15 KORMÁNY Központi kormányzati szervek Belügyminisztérium Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (ásványvagyon) Földmővelésügyi Minisztérium (talaj, erdı) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Népjóléti Minisztérium (levegıminıség) Munkaügyi Minisztérium Mővelıdésügyi és Közoktatási Minisztérium Magyar Geológiai Szolgálat Természetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Felügyelıség Országos Vízügyi Fıigazgatóság Országos Közegészségügyi és Tisztifıorvosi Szolgálat Országos Munkavédelmi Fıfelügyelıség Nemzeti alaptanterv Regionális közigazgatás Területi geológiai hivatalok Erdıfelügyelıségek Növényés talajvédelmi állomások Nemzeti parkok, természetvédelmi igazgatóságok Területi környezetvédelmi felügyelıségek Vízügyi igazgatóságok Megyei közigazgatás ÁNTSZ Helyi közigazgatás Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Városi ÁNTSZ ISKOLÁK 3. ábra. A környezetvédelem hazai közigazgatási szerveinek hierarchiája (Környezet és Fejlıdés 6./5-6. nyomán, módosítva) 15

16 A felsorolt feladatokat a miniszter a minisztérium hivatali apparátusa segítségével hajtja végre. A minisztériumok eltérı hatáskörébıl adódik, hogy számos környezeti probléma megoldásához, törvények megalkotásához tárcaközi egyeztetésekre van szükség. A felsorolt minisztériumok mindegyikében dolgoznak környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek, akik a tárcaközi egyeztetések szakmai feladatait is elvégzik. Magának az évi LIII. törvény tervezetének megalkotását is számos ilyen egyeztetı tárgyalás elızte meg. Az állami irányítás hatékonysága nagyban függ a minisztériumok együttmőködésének minıségétıl, gördülékenységétıl. Ábránkon a minisztériumokat összekötı vízszintes vonalak az együttmőködést jelképezik. (Az ábra bonyolultságát kerülendı a vonalak a "szomszéd" minisztériumhoz futnak, de értelemszerően a KTM-mel való együttmőködésükre gondoltunk.) A KTM környezetvédelmi feladatai - érthetı módon - a legsokrétőbbek, s ilyen értelemben a legtöbb az összehangoló jellegő feladata is. Egy ország környezetvédelmi politikájának minıségét és az állami irányítás hatékonyságát azonban az dönti el, hogy a Kormány milyen jelentıséget tulajdonít a környezetvédelemnek. A Kormány véleményezı és tanácsadó testülete az Országos Környezetvédelmi Tanács. A KTM döntéseinek mőszaki-tudományos elıkészítésében a Környezetgazdálkodási Intézet mőködik közre, de az Intézet egyéb környezetvédelmi feladatokat is ellát. A KTM szervezetei hatósági feladatokat is ellátnak ig a szervezeti felépítés az alábbiak szerint alakult (3. ábra). A Környezetvédelmi Fıfelügyelıség a 12 regionális környezetvédelmi felügyelıséggel együtt a szőkebb értelemben vett környezetvédelem több hatósági feladatát látja el. Ezzel párhuzamosítható a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeti felépítés: az országos irányító hivatal az Országos Természetvédelmi Hivatal, melynek regionális szervezetei a nemzeti parkjaink igazgatóságai és a természetvédelmi igazgatóságok. A tervek szerint 1997-ben változás következik be a területi szervezetekben (4. ábra). A 12 regionális környezetvédelmi felügyelıséget, a 7 nemzeti park igazgatóságot és 3 természetvédelmi igazgatóságot összevonják és létrehozzák a KTM 7 területi szervezetét, amelyek a minisztérium hatósági jogkörrel felruházott regionális szervezetei lesznek. A természetvédelmi kezelıi funkciók ellátására 9 nemzeti park szervezıdik: a jelenleg mőködı 7 nemzeti parkon kívül létrejön a Balatonfelvidék NP és a Dunakanyar-Ipoly NP. Megjegyezzük, hogy a környezetvédelmi és a természetvédelmi törvény is az 1997 elején (jegyzetünk elkészültekor) létezı szervezeti struktúrát rögzíti, így ezek egyes részeinek ismertetésekor környezetvédelmi felügyelıségekrıl és természetvédelmi igazgatóságokról fogunk szólni. Az említett szervezeti változás jogerıre emeléséhez törvénymódosításokra lesz szükség. (Jegyzetünk kéziratának lezárásáig nem hajtották végre a tervezett szervezeti változtatást.) A települési önkormányzatok és azok szervei, képviselıi a hatósági ügyekben 1997-tıl a KTM területi szerveivel lesznek legközvetlenebb kapcsolatban. Felmerülhet a kérdés, milyen lehetıségei vannak egy környezetvédelmi elıadónak, ha törvényekkel, rendeletekkel kapcsolatban ellentmondásokat vagy más mőködésbeli problémákat tapasztal. Kinek és milyen módon jelezheti észrevételeit? 16

17 KORMÁNY Központi kormányzati szervek Belügyminisztérium Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (ásványvagyon) Földmővelésügyi Minisztérium (talaj, erdı) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Népjóléti Minisztérium (levegıminıség) Munkaügyi Minisztérium Mővelıdésügyi és Közoktatási Minisztérium Magyar Geológiai Szolgálat Környezetvédelmi Fıfelügyelıség Országos Vízügyi Fıigazgatóság Országos Közegészségügyi és Tisztifıorvosi Szolgálat Országos Munkavédelmi Fıfelügyelıség Nemzeti alaptanterv Regionális közigazgatás Területi geológiai hivatalok Erdıfelügyelıségek Növényés talajvédelmi állomások KTM területi szervei Vízügyi igazgatóságok Megyei közigazgatás ÁNTSZ Helyi közigazgatás Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Városi ÁNTSZ ISKOLÁK 4. ábra. A környezetvédelem hazai közigazgatási szerveinek tervezett hierarchiája 17

18 Bár elismerjük, hogy valós beleszólása a törvények és/vagy rendeletek módosításába igen szerény lehet, jelzési lehetıségeit a következıkben látjuk: - Törvénymódosítási javaslatok esetén az országgyőlési képviselık közvetítését kérheti. - Törvényességi problémákkal a megyei közigazgatási hivatalhoz fordulhat. - A rendeletekkel összefüggı gondokat a KTM területi szerveinek illetékeseivel közölheti. Az adott problémakör súlyosságától függıen szóban vagy írásban teheti meg észrevételét. Véleményének nagyobb nyomatékot ad, ha a helyi önkormányzat nevében terjesztik fel javaslatát. Ennek persze az az elıfeltétele, hogy az önkormányzat vezetıi - nagyon fontos esetekben a képviselı-testület is - egyetértsenek a javaslattal. Arra is szükség lehet, hogy több település önkormányzati elıadói "lobbyzzanak" egy fontos ügy érdekében. Az eddigiekben is volt már erre példa a Megyei Jogú Városok Szövetségének környezetvédelmi bizottsága mőködése során. Ilyen típusú bizottság mőködése elképzelhetı a jövıben is. Alapvetı funkciója az lehetne, hogy összehangolja a települési önkormányzatok környezetvédelmi tevékenységének szabályozását, a szervezeti kereteket, s szükség esetén akár jogszabályi módosítást kezdeményezzen, vagy kezelje a térségi környezetvédelmi kérdéseket: pl. regionális hulladékkezelés vagy szennyvíztisztítás 2.3. A helyi önkormányzat környezetvédelmi feladatai Az önkormányzati környezetvédelmi elıadó a polgármesteri hivatal szakembere, de a törvény adta kötelezettség nem személy szerint rá vonatkozik, hanem magára a helyi önkormányzatra. Az évi LIII. törvény a környezet védelmérıl a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait az alábbiakban fogalmazza meg: 46. (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fıvárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekébens a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; b) a Programban (értsd: Nemzeti Környezetvédelmi Programban) foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselıtestülete (közgyőlése) hagy jóvá; c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetıleg határozatot hoz; d) együttmőködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elısegíti a környezeti állapot javítását. (2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 18

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A környezetvédelem alapelvei

A környezetvédelem alapelvei A környezetvédelem alapelvei Alapelvek funkciói Kettős: - iránymutatás a jogalkotás számára - eligazítás a jogi dokumentumok gyakorlati alkalmazásában Az egzakt megismerés elve A környezet állapotának,

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl (Egységes szerkezetben a 16/2011. (X. 5.) * módosító rendelettel)

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98 MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyőlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megırzése és

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben