A veszélyeztetés elıidézıi:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A veszélyeztetés elıidézıi:"

Átírás

1 Környezetvédelem

2 A veszélyeztetés elıidézıi: Népesség szaporodása Urbanizáció Iparosodás Ipari és városi agglomerációk kialakulása Korszerő, nagyüzemi mezıgazdasági termelés Vegyszerek fokozódó használata

3 A környezetvédelem célja A jelen és jövı nemzedék élete, egészsége és életkörülményeinek védelme.

4 A környezetvédelem feladata: Az emberi környezet megóvását és tervszerő alakulását elısegítse, a környezetre veszélyes ártalmak, és más károsodások okait felismerje, azok megelızésének, ill. megszüntetésének módját megállapítsa.

5 A környezetvédelem elsıdleges célja tehát megfelelı életkörülmények révén az ember /magunk és utódaink/ egészségének és fennmaradásának biztosítása, továbbá anyagi és szellemi javaink védelme. A környezetvédelem szerteágazó tevékenység, nem lehet csak védekezı jellegrıl beszélni.

6 Olyan tervszerő fejlesztést jelent, amely környezetünket szükségleteink szerint - az ártalmak egyidejő megelızésével alakítja. A környezetvédelem mindazon intézkedések összefüggı rendszere, amellyel a fenti cél elérését biztosítjuk.

7 Funkciói: a károkat megelızı védelem az okozott károk megszüntetése az emberi környezet fejlesztése a természeti erıforrásokkal való ésszerő gazdálkodás.

8 A környezetvédelem egyik fontos része a természet- és tájvédelem,amely ırzi a tiszta levegıt, vizet és csendet, védi a növény- és állatvilágot, a természetes ökológiai viszonyokat és a táj képi megjelenést.

9 A környezetvédelem a mesterséges /települési/ környezet védelmével is foglalkozik, és a különbözı emberi tevékenységeket /termelés,közlekedés stb./ úgy igyekszik megszervezni, hogy az embert,valamint annak természetes és mesterséges környezetét ne károsítsa.

10 Környezetvédelmi alapfogalmak

11 Környezetszennyezés A környezetet, illetve az embert közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetı, vagy károsító jelenség, folyamat, negatív környezeti hatás, amely valamely környezeti elem fizikai, kémiai, vagy biológiai szennyezıdését, károsítását eredményezi.

12 Környezet: a bennünket körülvevı világnak az a része, amelyben az emberrek élnek és tevékenységüket kifejtik. Bioszféra: Bioszférának nevezzük a föld szilárd kérgének, a vízburoknak és a légkörnek azt a részét, amelyben élet lehetséges, és ahol életfolyamatok játszódnak le. Az emberi társ. innen nyeri szervesanyag- szükségletét. A bioszférából nyertük a haszonnövényeinket és állatainkat. Ez egy potenciális génbank, nem tudjuk mikor melyik lesz használható. Vannak élılények, amelyek a maguk vad állapotában is hasznosak. (pl. az erdık: faanyag, ill. oxigén- forrás)

13 Technoszféra Mindazon objektumok összessége, amelyek az emberi tevékenység révén jönnek létre, és a természetben ember nélkül soha nem keletkeznek.

14 Mesterséges A természetessel szemben, emberi beavatkozással, eljárással, tevékenységgel alkotott, létrehozott.

15 Természetes A természetben elıforduló, ember által meg nem változtatott, át nem alakított, eredeti.

16 Környezet elemeinek csoportosítása: I. Föld 1. Alapkızet 2. Ásvány vagyon 3. Termıföld, talaj Alapkızet: Földünk szilárd kérgét alkotó, nagy mennyiségben elıforduló anyagai az alapkızetek. Az alapkızetek a Föld belsejébıl bıl kerültek a felszínre, vagy a tengerekben, szárazföldeken rakódtak k le. Kızet: a hasonló földtani folyamatokban keletkezett ásványok meghatározott együttese. A kızetek kialakulásukat tekintve lehetnek: magmatikus, üledékes és átalakult kızetek.

17 Ásvány vagyon: Ásványnak nevezzük a földkéreg szilárd, egynemő, természetes eredető alkotóját, amelynek meghatározott kémiai összetétele és belsı szerkezet van. Talaj: a földtani közeg legfelsı rétege, ami ásványi részecskékbıl, szerves anyagból, vízbıl, levegıbıl és élı szervezetekbıl áll. A talaj ásványi anyagai a kızetek fizikai és kémiai mállásának termékei, amelyek biológiai bomlás során keletkezı szerves humusszal együtt termıtalajt képeznek. A talaj legfontosabb tulajdonsága a termıképessége ami a növények ellátását biztosítja vízzel és tápanyagokkal.

18 II. Víz 1. Felszín alatti vizek 2. Felszíni vizek Felszín alatti víz: minden, a föld felszíne alatt, a telített zónában elhelyezkedı víz, amely közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel. A felszín n alatti vizek csoportosítása sa

19 Felszíni vizek: Felszíni vizek csoportjába tartozik valamennyi álló Felszíni vizek csoportjába tartozik valamennyi álló- és folyóvíz a föld felszínén, de ide soroljuk a talajvizet is. Ez utóbbi u a talajban levı elsı vízzáró réteg fölötti víztartalom.

20 III. Levegı 1. Alsó légkör Troposzféra: Az egyenlítı fölött 18 km, a sarkoknál 8 km magas. A bioszféra részét alkotja, jellemzik az aktív idıjárási jelenségek. Hıenergiáját a Föld felszínétıl kapja. Ennek legalsó részén található a troposzférikus ózon v. rossz ózon. 2. Középsı légkör 3. Felsı légkör A levegı = gázkeverék 78% nitrogén (N), 21% oxigén (O 2 ), 1% nemesgázok Sztratoszféra: 50km magasságig tart és ebben a magasságban a hımérséklet nı. Legalsó részén 20-25km magasságban képzıdik a sztratoszférikus ózon v. jó ózon. Mezoszféra: km ig terjedı levegıréteg. A hımérséklet ismét csökken, a felsı határán a -90oC-ot is elérheti. Részei: Felsı légkör(több ezer km) Középsı légkör( km) Alsó légkör - Sztratoszféra (10-50 km) Ózonpajzs - Troposzféra (0-10 km) Légkör anyagának 80%-a, idıjárási jelenségek, élılények Földfelszín

21 IV. Élıvilág a.) Növényvilág (erdı, gyep, nádas, mezıgazdasági tevékenység) b.) Állatvilág - Vadon élı védett állatok - Vadon élı nem védett állatok - Védett háziállatok - Nem védett háziállatok c.) Mikroorganizmusok

22 Erdı: Fák, cserjék és a közöttük élı lágyszárú növények (aljnövényzet) együttesével benıtt terület. Jellegzetes életközösség, melyet többszintő növénytársulások alkotnak. Fıbb típusai esıerdık, lombhullató erdık, örökzöld erdık, tőlevelő erdık. Az erdı környezetvédelmi szerepe minden más növénytársulásénál fontosabb. A többi növényi kultúrával szembeni elınye, hogy újratermelési ciklusa nagyon hosszú, természetes körülmények között csak évszázadokkal, az ember beavatkozása után is csak évtizedekkel mérhetı. Az erdı a talajt nem csak védi hanem gazdagítja is. Számos növény és állatfaj élettere, mérsékli a káros szelek hatását, jó irányban befolyásolja természet vízháztartását. Az erdı megköti a port, csökkenti a környezeti ártalmak káros hatásait, elnyeli a CO 2 -t t és oxigént termel. Gyep: Hazánkban természetes gyepfelület csak kis területen található. A rétek többsége és a legelık úgynevezett másodlagos gyep területek. A rét és legelıgazdálkodás, vagyis a hagyományos kaszálás és legeltetés a környezetvédelemnek jó szolgálatot tett.

23 Nádas: Nádasoknak (nádas mocsaraknak,) összefoglaló néven mindazokat a vízben vagy a vizek partján elhelyezkedı társulásokat nevezzük, amelyek habitusa a nád növény állományára hasonlít. Kiemelkedı jelentıségük van a környezetvédelem szempontjából. A nád a nedves vizes élıhelyeket borítja, nálunk pedig az elmúlt idıszakban a vízrendezések folyamán éppen ezeket szárították ki és alakították átt szárazabb termıhelyekké. Kiemelkedı fontosságának másik oka a területek madártani jelentısége. A nádasok által borított területeket hidrológiai, botanikai, ökológiai értékük mellett m elsısorban madártani jelentıségük miatt helyezték védelmük alá. Mezıgazdasági tevékenység: Olyan termelési, gazdálkodói rendszer amely nagy mértékben önfenntartó, csekély külsı terhelést kap, ahol a termelés alapvetıen a helyben lévı természeti erıforrások használatán alapszik, a termelés meghatározó összetevıi a környezet, a hagyomány, az emberi cselekvıképesség és a tapasztalat. Ide soroljuk a szántóföldi növényeket, gyümölcsösöket, szılıket, kerteket.

24 Vadon élı védett állatok: A vadonélı védett állatok olyan élılények amelyek valamikor honosak voltak az ország terültén, létszámuk kritikusra csökkent ezért fokozott védelemre szorulnak.. A védelem alatt, kontrol alatt kell tartani szaporodásukat, élıhelyeiket, valamint a létszámukat. Vadon élı nem védett állatok: Azok az élılények, amelyek az ország területén lévı mővelt és mőveletlen erdıségekben, réteken és mezıkön lelhetık fel. Létszámuk szabályozása fontos a mezıgazdasági területek megvédése érdekében, valamint saját élıhelyük túlzsúfoltsága megóvása miatt. A szabályozás lehet természetes a természet törvényei alapján, vagy mesterséges, pl.: befogás, vadászat.

25 Védett házi állatok: A törvény kimondja, hogy azok a háziállatfajták, amelyek Magyarország természetföldrajzi környezetében alakultak ki, illetıleg tartásuknak, tenyésztésüknek ek hagyománya van nálunk, nemzeti értéket képeznek és mint ilyenek támogatandók. Ezeknek a fajtáknak a fenntartása állami feladat, amelynek végrehajtásáról a Földmővelésügyi Minisztérium - a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a tenyésztési si hatóság és más szervek bevonásával - gondoskodik. Mikroorganizmusok: Az élıvilág szabad szemmel nem látható, mikroszkopikus mérető egy vagy több sejtő élılényei. Szőkebb értelemben a vírusok a baktériumok a mikroszkopikus gombák, tágabb értelemben ide tartoznak a moszatok és az egysejtőek is. Lényeges a szerepük a földi élet fennmaradásában egyensúlyában.

26

27 V. Védett természetes táj Nem védett kulturtáj A táj természet erıi által kialakított és társadalmi igények miatt átalakított földfelszín, az éghajlat, a talaj, a vizek, a növényzet, az állatvilág, az ember és az emberi létesítmények együttes megjelenése, mely állandó egymásra hatás következtében állandó változásban van. Védett természetes táj: az ember jelenléte és beavatkozása nélküli. Nem védett kulturtáj: az emberi tevékenységet tükrözi. Mind a természetes táj, mind a kulturtáj látvány szempontjából jellegtípusokra osztható. Földrajzi formák szempontjából megkülönböztetjük: - síkságot, - dombvidéket, - hegyvidéket.

28 VI. Települési környezet - Lakóterület - Ipartelepek - Mezıgazdasági települések - Közlekedési útvonalak A települési környezet jellegét az azt alkotó, különbözı természetes etes és mesterséges elemek térbeli elhelyezkedése és aránya határozza meg. Lakóterület: A települések belterületén az a területfelhasználási egység, amely elsısorban lakóépítmények elhelyezésére szolgál. A beépítés jellege, mértéke, közmő-vesítettsége alapján építési övezetekre tagolják. Ipartelepek: Olyan területek amelyek a mindennapi élethez szükséges gépek berendezések, eszközök, élelmiszerek, használati cikkek gyártását végzik egymástól elkülönítve is. A területek koncentráltan lakott területtıl lehetıleg távol helyezkedik el.

29 Mezıgazdasági települések: A települések külterületének a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás céljára szolgáló része. Zártkerti és zártkerten kívüli övezetre lehet tagolni. Közlekedési útvonalak: A települések bel A települések bel- és külterületének olyan felhasználási egysége, amely az országos közutak, tanácsi közutak közül a fı- és győjtı utak, ezek csomópontjai, az országos közforgalmú vasutak és nagy területigényő egyéb közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési, illetve szállítási építmények elhelyezésére szolgál.

30 Ökológia: mint tudomány azt vizsgálja, hogy az élılények és az élettelen környezet együttes rendszer milyen feltételek mellett tartható fenn a bioszférában, tanulmányozza az élet külsı feltételeit, eleit, azok hatásait, továbbá az élı szervezetek reakcióit, kölcsönhatásait sait és alkalmazkodását. Ökoszisztéma: Az ökológiai vizsgálatok tárgya. Biocönózis: Életközösség, egy bizonyos élettérrészben elıforduló, az abban uralkodó környezeti viszonyokhoz alkalmazkodott, meghatározott mennyiségő és minıségő növény és állatfajok összessége.

31 Mikrokörnyezet: A bennünket közvetlen közelben körülövezı környezet a mikrokörnyezet, amely alatt az épületeken, a létesítményeken belüli környezetet és a szorosan hozzánk közeli környezetet értjük. Gyakran találkozunk a mikrokörnyezet más elnevezésével, a miliıvel. A külsı környezetbıl érkeznek olyan hatások, melyek megváltoztatják, befolyásolják a mikrokörnyezetben élık életkörülményeit. Ezek a hatások a környezeti tényezık megváltozásából erednek. Az élettelen (abiotikus) tényezık, a környezet fizikai és kémiai tulajdonságait foglalják magukban, míg az élı tényezık a populációk (azonos fajhoz tartozó élılények összessége) a fizikai, kémiai és biológiai iai tényezıkın kívül, magukban foglalják az egymásra gyakorolt hatást is. Mezokörnyezet: azonos jellemzıkkel rendelkezı, összefüggı természeti, területi egység, tehát pl. település, erdı. Makrokörnyezet: (ország, ország régiója, településen kívüli rész). A különbözı fokozatok értelemszerően kölcsönhatásban vannak egymással, s a nagyobb fokozat magában foglal több kisebb fokozatot.

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Környezetvédelem. Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék

Környezetvédelem. Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék Környezetvédelem Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék Ajánlott irodalom Moser M. Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2006 Barótfi I.: Környezettechnika, 2.

Részletesebben

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10.

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10. AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET Környezettani alapismeretek 10. KÖRNYEZET FOGALMA KÖZNAPI: ami körülvesz bennünket ( ökológiában = környék) ÖKOLÓGIAI: A környék azon elemeinek összessége, amelyek adott helyen,

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Bevezetés a restaurációs ökológiába

Bevezetés a restaurációs ökológiába Bevezetés a restaurációs ökológiába SZIE Környezettudományi PhD kurzus anyaga, jegyzet 3. átdolgozott kiadás Török Katalin, Szitár Katalin, Szabó Rebeka és Mojzes Andrea 2011. május University of Wisconsin-Madison

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen

A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen Egy bonyolult tudomány és a mindennapok Az emberek hajlamosak arra, hogy a tudóst, a természet titkait fürkészı kutatót befelé forduló, töprengı, meditálgató,

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát.

különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát. Hogyan képzk pzıdik a talaj? DOKUCSAJEV óta öt talajképzı tényezıt különböztetünk meg: az éghajlati, a biológiai, a domborzati, a földtani tényezıket, a talajok korát. emberi tevékenys kenység,, mint a

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 -

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 - A halogénezett szénhidrogének alkalmazása a hőtés-, valamint az oltástechnikában, környezetkárosító hatásuk, törekvések a káros hatások megszüntetésére A gödöllıi Szent István Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben