SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz."

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz. MELLÉKLETE a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a 11/1994. MKM rendelet és intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzat alapján készült. Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon 6900 Makó, Szent István tér

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 3 II. A HÁZIREND HATÁLYA 3 III.. A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA 3 IV. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS MUNKARENDJE 3 V. TANÍTÁSI NAP 3 VI. A TANÍTÁSI ÓRÁK ÉS A CSÖNGETÉSI REND 4 VII. AZ ÓRAKÖZI SZÜNETEK, EBÉD 4 VIII. A TANULÓ JOGAI 5 IX. A TANULÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI 6 X. A TANULÓ TANULMÁNYI KÖTELESSÉGEI 8 XI. ISKOLAI KÖZÖSSÉGÜNK FORMAI KÖVETELMÉNYEI: 9 XII. AZ INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI MAGATARTÁS NORMÁI 9 XIII. KÉSÉS, MULASZTÁS 9 XIV. BALESETVÉDELEM ÉS ANYAGI FELELŐSSÉG 11 XV. A HELYISÉGHASZNÁLAT RENDJE 11 XVI. A JUTALMAZÁSOK ÉS FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK RENDJE 12 XVII. A TANULÓI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, 14 XVIII. A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 14 Záradék 17

3 I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 81. (1) alapján ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, a nevelési, illetve pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő filozófiai, etikai, kulturális ismereteket, és korlátozhatja, kizárhatja az e törvény 19. (1) bekezdés d) pontjában szabályozott jog gyakorlását, a házirendben a gyermekekre, a tanulókra a vallásgyakorlással összefüggésben jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg. 3 II. A HÁZIREND HATÁLYA A házirend előírásai vonatoznak az iskolába járó tanulókra, a tanulók szüleire (ill. törvényes képviselőjére), az intézmény pedagógusaira és más alkalmazottaira. A házirend előírásai azokra az intézményi és intézményen kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. III. A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA 1. Az intézmény Házirendjét a tantestület, a kollégiumi nevelőtestület a Diákönkormányzat bevonásával készíti el. A Házirendet a tantestület és a kollégiumi nevelőtestület fogadja el, a Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat egyetértésével. 2. A házirend határozatlan ideig érvényes, de a jogszabályok változása esetén, illetve kétévenként automatikusan felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot az Iskola vezetése, a tantestület, a kollégiumi nevelőtestület, Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet kezdeményezheti. 3. A házirend szükség esetén év közben is módosítható. Ezt az iskola vezetése, a tantestület vagy a Diákönkormányzat kezdeményezheti. IV. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS MUNKARENDJE Iskola nyitva tartása: portaszolgálat hétköznapokon óra között működik. Ügyintézés az iskolatitkárságon és a gazdasági irodában hétfőtől péntekig óra között. A könyvtár nyitva tartása az órarendi beosztáshoz igazodik 1. A tanév rendjét a NEFMI határozza meg. A szünetek kezdő és befejező napját az igazgató, az egyházi ünnepekre való tekintettel a Minisztérium által meghatározott időpontoktól eltérően is meghatározhatja. Az igazgató évközben általános iskolában 5, gimnáziumban 6 tanítás nélküli munkanapot engedélyezhet. 2. Nemzeti, egyházi és sajátos intézményi ünnepeinket az éves munkatervben meghatározottak alapján tartjuk meg. 3. A személyiség és közösség formálásnak különösen nagyszerű lehetősége a közös imádság és szentmise. A vasárnapi és kötelező ünnepi szentmiséken katolikus tanulóinktól elvárjuk a részvételt saját plébániájukon. Más felekezetű tanulóinknak saját egyházuk előírásainak kell eleget tenniük. Iskolánk makói római katolikus diákjai évente 3 alkalommal előre meghatározott időpontban a makói belvárosi templomban szentmisén vesznek részt és szolgálatot teljesítenek. V. TANÍTÁSI NAP 1. A hét öt napján, hétfőtől péntekig tanítási nap van. A diákok reggel 7.45-ig kötelesek megérkezni az intézménybe. Tanítási napokon a tanítási órák végéig, az iskolát a tanulók csak az osztályfőnök (távollétében a ve-

4 zetőség) által jóváhagyott kilépővel hagyhatják el. A diákok ki- és belépésének ellenőrzése a portások munkaköri kötelessége. Az iskola tanári engedély nélküli elhagyása tanítási időben fegyelmi intézkedést von maga után. 2. A kollégiumi munkarendjét a kollégiumi kiegészítő pont határozza meg. VI. A TANÍTÁSI ÓRÁK ÉS A CSÖNGETÉSI REND A tanulók számára reggel ig ügyeletet biztosítunk. Ez idő alatt csak a kijelölt helyen (jó idő esetén az udvaron, rossz időben a földszinti folyosón) lehet tartózkodniuk. Az iskolába a tanulóknak reggel ig kell megérkezniük jelző csöngetés hétfőn az osztályfőnök találkozik a gyerekekkel keddtől péntekig az első órát tartó tanár/tanító irányításával napi evangélium olvasás és tanítás előtti ima : a büfé köteles zárva tartani Első tanítási óra: hétfőn kedd - péntek Szünet hétfőn: 10 perc kedd - péntek 15 perc második tanítási óra perc harmadik tanítási óra perc negyedik tanítási óra perc ötödik tanítási óra perc hatodik tanítási óra perc hetedik tanítási óra Délutáni fakultáció Idejét a szaktanár határozza meg, a diákokkal való egyeztetés után 4 Becsöngetéskor minden tanuló a számára kijelölt helyen fegyelmezetten sorakozik. Amennyiben a tanár az órára való becsöngetést követő 5 percen belül nem kezdi el a foglalkozást, úgy a hetes ezt jelezze a tanári szobában vagy a titkárságon. VII. AZ ÓRAKÖZI SZÜNETEK, EBÉD 1. Az óraközi szünetek a felüdülést, mozgást, étkezést, egészségügyi feladatok elvégzését szolgálják. Az épületben minden diáknak tartózkodnia kell a balesetveszélyes tevékenységektől. A szüneti rend betartatása az ügyeletes tanár feladata, akinek a munkáját a diákügyeletesek segítik Az ügyeleti rendet külön dokumentum szabályozza. A délutáni napközi órák alatt (13:30-17:00) a folyosókon a társalgás minimális hangerővel történjen. Az étkezések rendje: Tízórai időpontja: - alsó tagozat első évfolyam felső tagozat, gimnázium: Ebéd 12 órától három csoportban, folyamatosan. Uzsonna: Alsó tagozatnak Felső tagozat és gimnázium Helye: az ebédlő Az étkező helyiségekben a társalgás minimális hangerővel történjen.

5 VIII. A TANULÓ JOGAI A beiratkozással az intézmény és a tanuló között tanulói jogviszony jön létre, amely az intézmény és a tanuló számára a törvényben és a Házirendben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel jár. 1. Növendékeinknek joguk van a diákigazolványra, a törvényben meghatározott ingyenes étkezés- és tankönyv-tanszerellátásra, az állami támogatás keretén belül, továbbá az iskola, illetve a kollégium felszereléseinek (sporteszközök, számítógépek, könyvek stb.) a Házirendben szabályozott módon történő használatára, továbbá napközis foglalkoztatásra az 1-8. évfolyamon. Növendékeinknek joguk van a rendszeres iskolaorvosi ellátásra, fogorvosi szűrésre. A betegszoba a védőnő és az egészségvédelmi felelős felügyelete alatt működik. Tanítási óra alatt a rosszullétre panaszkodó diák felkeresheti a betegszobát, ahol a védőnő és az egészségvédelmi felelős ellátja és értesíti a szülőket. Kollégisták esetében a védőnő engedélyezheti, különleges esetben, a kollégiumba való visszatérést a kollégiumi vezetővel való egyeztetés után. 2. A tanuló joga személyiségének felelős, szabad kibontakoztatása, hogy a) az előírt tananyagot és az általános műveltség alapjait hatékony tanítással megkapja, továbbtanulása, teljes emberré formálása és hitbeli növekedése érdekében az iskola magas szintű szolgálatát igénybe vegye (pl. emelt szintű képzés és fakultáció biztosításával); b) tanulmányi, magatartási és szorgalmi teljesítményét az iskolában előítélet nélkül értékeljék, s erről tájékoztatásul félévi értesítést és év végén bizonyítványt kapjon; c) a szorosan vett iskolai feladatok mellett valamely különleges tehetségét kibontakoztassa és ehhez az iskola részéről messzemenő támogatást kapjon (versenyek, önképzőkörök, cserkészet, szakkörök stb.). d) Tanítványaink joga, hogy iskolánk oktatási-nevelési folyamatában a hitben való növekedést elősegítő magas szintű hitismeretekhez, és a keresztény tradíció értékeinek átvételéhez eljussanak. 3. A tanuló joga, hogy emberi személyiségében az intézmény részéről semmilyen hátrányos szociális, faji, nemzetiségi, vallási és nemi megkülönböztetés ne érje. 4. Véleménynyilvánítás a) A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával információt kérhessen, véleményt nyilvánítson, és tájékoztatást kapjon minden őt érintő kérdésről, valamint ezekről véleményét megfogalmazhassa, és a kellő fórumokon ezt a véleményt képviselhesse. A vélemény lehet egyéni vagy közösségi. Közösségi véleménynek tekinthető az, amelyet a tanulói közösség, illetve annak választott képviselőinek több mint 50%-a támogat. b) A tanulói véleménynyilvánítás és jogvédelem részét képezi az iskolai Diákönkormányzat, mely saját szabályzata szerint működik, és programjaihoz kérheti az iskola támogatását. c) A tanulónak joga van ahhoz, hogy a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről tájékoztatást kérjen, illetve éljen e téren adott javaslattételei jogával. A tanuló kérdést intézhet az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz és a Szülői Szervezethez. Kérdéseire legkésőbb a megkeresést követő harminc napon belül érdemi választ kell kapjon. 5.1 A diáknak joga van a tantárgy megválasztására az alábbi területeken a) A gimnáziumi tagozaton az idegen nyelv esetében, a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint; b) a évfolyamon a fakultációs képzés esetén, ha minimálisan 5 fő jelentkezik. 5.2 Napközi A napközi nevelési programunk része, ezért azt az 1-8 évfolyamon mindenki számára lehetővé tesszük. Minden napközis diák számára egyéni órarendet készítünk, mely alapján követhető, hogy a diák az adott napon éppen melyik iskolai vagy külső foglalkozáson tartózkodik. Iskolánk minden diákja számára legfeljebb plusz két foglalkozást javasol a túlterhelés elkerülése végett. A napközi hétfőtől csütörtökig az utolsó óra végétől ig, pénteken ig tart. 6. Ifjúságvédelem 6.1 Erőszakmentesség követelménye a) Erőszaknak számít a fizikai, testi és egyéb erőszak (pl. verekedés), a másik tulajdonának rongálása, rosszindulatú hírek terjesztése, mobiltelefonnal vagy bármilyen más eszközzel a másik személyét sértő képek, hangok és egyéb multimédiás tartalmak rögzítése, ezek továbbadása, terjesztése, stb. 5

6 6 b) Súlyos fegyelmi vétségnek tekintendő a diáktárson elkövetett kegyetlenkedés, zsarnokoskodás; c) Vétség minden olyan cselekedet, mely más diákot arra késztet, hogy megszegje a házirend előírásait. 6.2 Megelőzés: Intézményünk feladata, hogy olyan környezetet teremtsen és tartson fenn, melyben a diákok biztonságban érzik magukat, figyelnek rájuk és elmondhatják sérelmeiket. a) Küldetésnyilatkozatunk értelmében minden diákunknak biztosítani kívánjuk a szükséges személyes támogatást. Az osztályfőnök nevelő munkáját segítik az ifjúságvédelmi felelős, a nővérek, valamint intézményünk minden dolgozója. b) A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében az intézményben ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik. Munkájában elsődleges a bizalom légkörének megteremtése. Az ifjúságvédelmi felelős feladatát a munkaköri leírás határozza meg. Elérhetőségét, illetve más ifj. védelmi intézetek telefonszámát a portán kell elhelyezni. 7. A tanulói jogorvoslat A tanulónak joga, hogy az oktatási jogok biztosához forduljon, hogy jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot; A jogorvoslati eljárásban a tanulót szülője, továbbá meghatalmazottja (Ptk ) képviselheti. A tanuló, a szülő, az iskola, a kollégium döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését és minősítését. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. A fenntartó képviselője jár el, és hoz másodfokú döntést a törvényességi kérelem; továbbá a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében. A fenntartó képviselője a kérelmet elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. IX. A TANULÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI A tanuló kötelessége, hogy az iskola jellegéből adódó tanulmányi és erkölcsi elvárásoknak megfeleljen. Magatartása legyen a keresztény értékrendnek megfelelő. Érezzen komoly készséget arra, hogy a Házirend szabályait és annak szellemét betartsa. 1. Hiányzást követően a diák kötelessége, hogy jelentkezzen a szaktanáránál az elmulasztott tanagyag és számonkérés pótlására. 2. Intézményünk diákjaitól elvárjuk a kellő tiszteletet a haza, a nemzeti jelvények és az egyház, valamint annak vezetői iránt. Hasonlóan elvárjuk, hogy az intézmény valamennyi tanárával és dolgozójával szemben tisztelettudóan viselkedjenek. a) Az iskola szellemiségével szemben való kiemelt kihágásnak tartjuk, ha pedagógus vagy nem pedagógus személy nem kapja meg bárkitől a tiszteletet. Felnőttel vagy társsal szemben nem megengedett az illetlen, (pl. a durva, a trágár stb.) beszédstílus használata. b) Súlyos vétségnek számít az iskola, illetve mások jó hírének, nyilvános megsértése, illetve a szándékos károkozás. A diák felelős önmagáért és társaiért. b) Fizikai vagy bármilyen erőszak semmilyen körülmény között nem fogadható el. 3. Az intézmény épületei és felszerelései állagának megóvása, valamint szépítése valamennyi diák lelkiismereti ügye és kötelessége. Az iskolában bárhol, bárki által eldobott szemét felszedésében a példaadás, illetve a szemetelőre való rászólás minden tanárnak és diáknak kötelessége. (A Kollégium rendjét külön fejezet tartalmazza.) 4. Az informatikai felszerelések az iskolai tanulmányainkhoz nyújtanak támogatást. Programokat a számítógépekre telepíteni és futtatni csak az intézmény rendszergazdája engedélyével lehetséges. A számítógép használati rendjét külön dokumentum szabályozza.

7 5. Környezetünk védelme a) A szelektív szemétgyűjtésre bátorítjuk a iskola diákjait és dolgozóit. b) Az intézmény épületeinek falfelületeire, bútorzataira és eszközeire firkálni, azokra ragasztani, vagy bármilyen más formában károsítani nem megengedett. A szándékos rongálás súlyos vétségnek tekintendő, mely fegyelmi eljárást von maga után. c) A diák kötelessége, hogy az eldobott szemetet felszedje. d) Az anyagi vagy más kárt okozó diák köteles azonnal jelenteni az okozott kárt, amelynek költségei a szülőt terhelik. 6. Emberi kapcsolataink a) A diákok kapcsolataikban ismerjék fel saját méltóságukat, és tanúsítsanak tiszteletet egymás iránt. b) A lányok és a fiúk kapcsolata legyen a másik személyiségét megbecsülő, és az Egyház tanításának megfelelő. Elvárt, hogy a diákok kapcsolataikban tanúsítsanak önkontrollt és figyelmet mások iránt. c) Egy belsőséges kapcsolat két ember legbelsőbb ügye, mely nem tartozik másra, ezért annak külső megnyilvánulásait az iskolában különösen kerüljük. c) Zaklatásnak számít minden nemiségre vonatkozó, az emberi méltóságot sértő beszéd, cselekedet. Tiltott zaklatásnak számít bármily túlzott szexuális jellegű nem kívánt esemény, mely a másikban félelmet és rossz közérzetet kelt. Ide tartozik minden nemiségre vonatkozó degradáló megjegyzés vagy tett. a) Az intézmény szellemiségével összeegyeztethetetlen, és ezért súlyos fegyelmi vétségnek számít bármiféle pornográf anyag terjesztése és birtoklása, illetve internetről történő letöltése. 7. Élvezeti szerektől való védettség Iskolánk célja a megelőzés, amit neveléssel, és lelki kíséréssel mozdítunk elő. Minden diákunk értse meg, hogy a kábítószer és az alkohol káros az egészségére, személyiségének fejlődésére és függetlenségére és rombolóan hat környezetére. a) A kábítószerek terjesztését és fogyasztását a törvény szigorúan bünteti. Ezen a téren az iskola a tanítványaitól a törvény megtartását követeli meg, és törvénysértés esetén a hatóságokhoz fordul. Kábítószerterjesztés azonnali fegyelmi eljárást és rendőrségi bejelentést von maga után. c) Alkoholt az iskolába behozni, ott alkoholt fogyasztani, vagy alkoholos állapotban az iskolában és annak rendezvényein megjelenni súlyos fegyelmi vétség. d) A dohányzás az intézmény diákjai számára nem engedélyezett. e) Az iskola területén semmilyen pénzért vagy egyéb haszonért folytatott szerencsejáték nem megengedett. f) Energiaital és kávé fogyasztása diákok számára az iskola területén nem megengedett. 8. A tanulók az intézmény teljes területén kötelesek betartani a balesetvédelmi előírásokat, melyeket a kollégiumba való beköltözéskor, illetve a tanév első tanítási napján megismernek. 9. Vallási jelleg elfogadása a) Diákjaink és szüleik intézményünkbe való jelentkezéssel elfogadták az intézmény vallási jellegét, ezért növendékeink a történelmi keresztény egyházakat támadó vagy lejárató közösségek (szekták, csoportok) tagjai nem lehetnek, ezek tevékenységével nem kerülhetnek kapcsolatba. b) Diákjaink semmilyen szélsőséges ideológiai ill. etnikai diszkriminációs alapon vagy egyéb politikai háttérrel szerveződő csoportnak sem lehetnek tagjai vagy aktivistái. Ilyen jellegű propagandát az iskolában öltözékükkel, személyes tárgyaikkal sem fejthetnek ki. 10. Nyilvánosság és reklámtevékenység a) Diákjaink filmforgatáson való szereplés, ill. interjúadás, továbbá nem az iskola által szervezett kirándulásra vagy programra való benevezés előtt konzultáljanak osztályfőnökükkel. Úgyszintén be kell jelenteni az osztályfőnöknek az iskolán kívüli sportegyesületi tevékenységet. b) Az intézményben (az évi I. tv értelmében) nem megengedett reklámtevékenység folytatása, mely közvetlen vásárlásra ösztönző felszólítást tartalmaz. Ezen szabály vonatkozik azon törekvésekre, melyekben a reklámot szándékosan nem különítik el a műsoroktól. d) Az intézmény területén bárminemű szórólap (programok, reklámok, felhívások) csak a Vezetőség engedélyével terjeszthető és helyezhető ki. 7

8 e) A szórólapok, plakátok csak a folyosókon található, arra a célra szolgáló faliújságokon a vezetőség engedélyével helyezhetők el. f) Az iskolában, annak kiadványaiban vagy honlapján elhelyezett anyagokért annak elhelyezője tartozik felelősséggel. Kiskorú esetében tanári, elsősorban osztályfőnöki felelősség az ezekre való fokozott figyelem, hogy ezt ellenőrizze és a diákok figyelmét erre felhívja. g) Az iskolai honlapon elhelyezett osztály-honlap esetében, mivel ez iskolánk elsődleges megjelenési felülete, az osztályfőnök felelőssége annak tartalmi és formai minőségére való fokozott figyelem. h) Internetes közösségi portálokon az iskolát lejárató társalgások és másokat lejárató információk és vélemények felvitele súlyos fegyelmi vétségnek minősül. X. A TANULÓ TANULMÁNYI KÖTELESSÉGEI 1. A diák tanulmányi tisztessége megkívánja, hogy a) tanulmányi feladatainak alapos munkával eleget tegyen, a tanulást tekintse legfőbb kötelezettségének, amiről Isten előtt is lelkiismeretesen el tudjon számolni. b) felelősen gondozza adottságait; c) kérjen segítséget, ha nem ért valamit; d) legyen büszke minden munkájára, mint saját tudása és erősfeszítése példájára. 2. A tanuló érezze kiemelt feladatának, hogy a) a tanórákon, az iskolai és kollégiumi rendezvényeken és a kötelező foglalkozásokon pontosan, a szükséges felkészültséggel és felszerelésével megjelenjen. b) a művelt, egészséges lelkű ember udvariasságával kimutassa tanárai és társai felé megbecsülését, köszönéssel, kulturált társalgási móddal, c) az intézményen belül és kívül pozitív magatartást tanúsítson: ápolja intézményünk hírnevét, legyen barátságos és szolgálatkész, d) tegyen meg minden tőle telhetőt azért, hogy az osztály-, kollégium- és iskola közössége egymásért is felelősséget vállaló, egymást támogató közösséggé formálódjék. 3. Az iskolai és kollégiumi programokra történő jelentkezés önkéntes. Jelentkezés esetén az azokon való aktív részvétel a tanév végéig kötelező, amennyiben nem akadályozza tanulmányi előmenetelét. Minden iskolai és kollégiumi vagy iskolán és kollégiumon kívüli rendezvényen, szakkörön, edzésen, stb., amelyre a diák jelentkezett, kötelező a folyamatos részvétel. Az erről való távolmaradást a szülőnek írásban igazolnia kell. 4. A tanuló köteles minden tanórára magával vinni ellenőrzőjét, abba a kapott érdemjegyeket azonnal beírni, tanárával hitelesíttetni és a szülővel (gondviselővel, vagy kollégiumi nevelővel) a következő tanítási napra aláíratni. Az ellenőrzőben szereplő minden más bejegyzést (fegyelmi, dicséret, iskolai programok, szülői értekezlet, egyéb üzenetek) köteles a diák a szülőnek megmutatni, és a következő tanítási napra aláíratni. 5. A Tanulmányi felelősség 5.1 Minden diák maga végezze el feladatát, a tanulmányi tisztesség elvei szerint. a) Fegyelmi vétség az iskolai, kollégiumi, szülői, tanulmányi dokumentumok megmásítása, a szülőktől való eltitkolása. b) Csalás a tudatos hiányzás, mely által dolgozatot vagy más értékelést kíván elkerülni a diák. Kiemelt fegyelmi ügyként kezelendő, ha a diák orvostól jogosulatlan igazolást szerez, vagy ilyet hamisít. Ilyen esetben az iskola közvetlenül hívja fel az orvos figyelmét a visszaélésre. 5.2 A csalás büntetése a) Első csalás esetén a munkát 1-es érdemjeggyel kell értékelni. Az esetet a szaktanár jelezze az osztályfőnöknek. b) A második csalás esetén a munkát 1-essel kell értékelni, valamint az esetet ismételten jelenteni kell az osztályfőnöknek, aki osztályfőnöki figyelmeztetést ad, és értesíti a szülőket. Ilyen esetben az ügyet nem szaktárgyi, hanem fegyelmi ügyként kell kezelni. c) Újabb csalás vagy csaláskísérlet esetén a szaktanár igazgatói eljárást kezdeményez. 5.3 Diákjaink az iskolában a délelőtti tanítási idő alatt mobiltelefont és egyéb multimédiás eszközt nem használhatnak, azt maguknál csak kikapcsolt állapotban, nem látható helyen tarthatják. Amennyiben ez mégis 8

9 előfordul, a tanárnak joga van a készüléket kikapcsolt állapotban elvenni, és az igazgatói irodába eljuttatni. A délutáni szünetekben az eszközöket a tanuló a nevelő engedélyével használhatja. A mobil telefon és az MP 3 lejátszók használata a délelőtti iskolai időben, még szünetekben is tilos. Ha ilyen készüléket hoz a diák az iskolába, azt lenémítva, kikapcsolva csak a táskájában tarthatja. Ha a szülők sürgős esetekben el szeretnék érni a gyermeküket telefonon, ezt a portán keresztül vagy az iskolai irodai mobil telefonokon keresztül megtehetik. A diák sürgős, egyedi esetekben engedélyt kérhet az ügyeletes tanártól, osztályfőnökétől, hogy szüleinek telefonáljon. A napközisek a délutáni foglalkozások szüneteiben hívhatják fel szüleiket és kapcsolhatják be multimédiás készülékeiket. A kollégiumban a telefon és műszaki cikkek használatát a kollégiumi kiegészítő pont szabályozza. XI. ISKOLAI KÖZÖSSÉGÜNK FORMAI KÖVETELMÉNYEI: 1. Intézményünk fontosnak tartja, hogy tanulóink külső megjelenése - így hajviseletük és ruházatuk - belső igényességet és az iskola értékrendjét tükrözze. Iskolánk diákjai a divat szélsőségeitől mentes, tiszta, kényelmes ruhában jelenjenek meg. Így például nem megengedett intézményünkben a figyelemfelkeltő körömlakk, a haj-, arc- és szemfesték használata, a tetoválás, testékszer vagy fiúknál a fülbevaló. Diákjaink kerüljék a feltűnő ékszerek viselését. Iskolánk minden tanárának, de különösen is az osztályfőnökök és az ügyeletes tanárok feladata, hogy a fentiekre felhívják a diákok figyelmét. A fentiek megtartását várjuk el minden külső eseményen is, legyen az hivatalos iskolai vagy iskolán kívüli alkalom. 2. Az ünnepi viselet: a) alsós fiúk: fehér ing, iskolai nyakkendő, sötét szövetnadrág. b) alsós lányok: fehér ing vagy blúz, iskolai nyakkendő, sötét alj, alkalomhoz illő cipő. (A szoknya térdig érő legyen) c) Felsős és gimnazista fiúk: sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő. d) Felsős és gimnazista lányok: sötét alj, fehér blúz, nyakkendő alkalomhoz illő cipő. 3. A kijelölt iskolai rendezvényeken, sportversenyeken, vetélkedőkön diákjaink az iskolapólót viseljék. 4. A tanulók az iskolában a napi első találkozás alkalmával a tanárokat, nevelőket és az iskola dolgozóit egyaránt "Laudetur Jesus Christus", vagy a napszaknak megfelelő köszöntéssel köszöntsék. 5. A tanítás minden nap imádsággal kezdődik és fejeződik be. 9 XII. AZ INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI MAGATARTÁS NORMÁI Az intézmény nevelési elveit és célkitűzéseit a szülőkkel egyeztetett Pedagógiai Program tartalmazza. Ennek megfelelően támasztanak közös követelményeket az iskolán kívüli magatartásra. 1. Tanulói mindenütt képviseljék intézményünket, kulturált viselkedésükkel, szolgálatkészségükkel, hogy erősítsék annak jó hírnevét. 2. Tanulóink kerüljék mindazokat a szórakozóhelyeket, amelyek intézményünk szellemiségével ütköznek. Így kerüljék azokat a helyeket és alkalmakat, ahol annak csak a látszata is felmerül, hogy kábítószerrel vagy pornográfiával kerülhetnek kapcsolatba. Kérdéses esetben kérjék ki osztályfőnökük vagy az igazgató véleményét. 3. Bármilyen iskolán kívüli konfliktusba keverednek diákjaink, azt a következő tanítási napon 10 óráig jelentsék az osztályfőnöknek vagy az igazgatónak. 4. Tanulóink egymás iránt is felelősek. Tartsák vissza egymást a törvény és a Házirend megszegésétől. Különösen súlyos vétség másokat az előírások megszegésére bíztatni. 5. Diákjaink a Házirendet a tanulói jogviszony egésze alatt kötelesek betartani. Öltözetükkel és magatartásukkal kötelesek iskolai időn kívül is a benne megfogalmazott elveknek megfelelni. XIII. KÉSÉS, MULASZTÁS 1.1 A becsöngetést követő késést a jelenlévő tanár a haladási naplóba "K" betűvel jegyezze be a következő rubrikába azt, hogy hány percet késett. Késés miatt a tanuló nem zárható ki a tanóráról. A késések ideje összeadódik, és ha 45 percet eléri, az egy mulasztott óra. 1.2 Mulasztás, ha a tanuló a tanóráról távol marad.

10 1.3 Tanóráról történő kiküldésre szankcióként nem kerülhet sor, kivéve, ha az mások jogainak vagy a tanuló egyéb jogainak védelme érdekében szükséges. A kiküldés nem tarthat automatikusan az óra végéig, és annak ideje alatt biztosítani kell a kiküldött tanuló felügyeletét. 1.5 Az intézmény engedély nélküli elhagyása a szorgalmi időben igazolatlan mulasztásnak és súlyos fegyelmi vétségnek számít. 1.6 Előrelátható hiányzás esetén a diák kötelessége, hogy a távollétet előre jelezze az osztályfőnöknek és minden érintett tanárának, hogy meghatározzák azon haladást vagy számonkérést, amely a távollét alatt történik. 1.7 A tanórákról hiányzó diák aznap nem vehet részt más iskolai tevékenységben. 1.8 Nem tekintjük mulasztásnak, ha a tanuló kiemelt versenyen, vagy iskola által szervezett programon vesz részt. Tanulóink államilag elismert nyelvvizsga napján, illetve ezen túl a felkészülésre egy szabad napot vehet igénybe. Sikertelen vizsga esetén az iskola nem ad a felkészülésre további szabad napot. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló a) írásos kérés alapján előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, b) beteg volt és ezt orvos igazolja, c) hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozáson részt venni. d) ha a tanuló szülője írásban igazolja a távollétet. Egy tanévben 3 napot igazolhat Előzetes engedély: A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az évente összesen három napig terjedő engedély megadásáról az osztályfőnök, az ezen felüli napokról az igazgató dönthet. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mértékét és azok okait. A tanítási óra alóli, iskolai elfoglaltság miatti felmentés nem hiányzás, de abban az esetben, ha tanuló nem a felmentésben kijelölt helyen tartózkodik a felmentés ideje alatt, akkor az mulasztott órának számít. A szaktanárok előzetesen kérjék az osztályfőnökök engedélyét a diák iskolán kívüli rendezvényeken való részvételéhez. 2. Igazolás és pótlás 2.1 Orvosi vagy fogorvosi rendelésen való megjelenést, lehetőség szerint, tanítási időn kívülre kell egyeztetni. A szülők figyeljenek arra, hogy családi programok ne essenek tanítási időre. Esetleges hétvégi iskolai programok idejét is kérjük tiszteletben tartani. 2.2 A tanuló mulasztásának igazolása a diák kötelessége. Évente a szülő legfeljebb három napot igazolhat. Igazolt hiányzás esetén a diák kötelessége, hogy jelentkezzen az elmulasztott tanagyag és számonkérés pótlására A megbetegedés miatti hiányzás kezdetén a betegséget és a várható időtartamot a szülőnek telefonon vagy személyesen jelentenie kell a hiányzás kezdeti napján jelezzék az osztályfőnöknek, illetve távollétében az iskolatitkárnak. A kollégista diákok megbetegedését a nevelő tanár jelzi. Orvosi rendelésen való megjelenést lehetőség szerint délutánra kérjünk. A mulasztást a visszatérést követő 6 tanítási napon belül igazolni kell A szaktanár saját órájáról szülői, igazgatói vagy osztályfőnöki igazolásra elengedheti a tanulót. 3. Az igazolatlan órák utáni eljárásrend 3.1. Az első igazolatlan óra után szülőt értesítő levél Az osztályfőnök az első igazolatlan órát mielőtt véglegesítené a naplóban, értesíti és tájékoztatja a szülőt ennek tényéről, és azonnal értesíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst. Ő ad formalevelet az osztályfőnöknek, aki a kitöltés után a titkárságon keresztül eljuttatja a szülőnek A 10. igazolatlan óra után - levél az illetékes jegyzőnek és levél a Gyermekjóléti Szolgálatnak, aminek tényéről levélben tájékoztatjuk a szülőt is. Ebben az esetben a levél formanyomtatványát a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök együtt tölti ki. (Sok esetben, pl. két nap hiányzás esetén ez a szülői levél egybeesik az 1-es pontban leírttal.) 3.3. A 30. igazolatlan óra után levél a Gyermekjóléti Szolgálatnak Az 50. igazolatlan óra után levél a jegyzőnek és levél a szülőknek. Ennek az elintézése az igazgatóságon keresztül történik minden esetben. Következményeket a mindenkor aktuális jogszabályok határozzák meg. 4. Mulasztás miatti osztályozó vizsga 10

11 4.1 Amennyiben a tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a 250 órát, illetve egy tantárgyból a tanórák 30%-át, és évközi teljesítménye nem értékelhető, akkor a tanítási év végén nem osztályozható. A tanuló a nevelőtestület jóváhagyásával osztályozó vizsgát tehet. 4.2 A vizsga letételét akkor tagadhatja meg a nevelőtestület, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. 4.3 Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félévben meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem értékelhető, akkor félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 4.4 Ha a tanuló nem tett eleget osztályozó vizsga kötelezettségének, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 11 XIV. BALESETVÉDELEM ÉS ANYAGI FELELŐSSÉG Épített környezetünkért, saját magunk és tanulóink testi épségéért mindannyian felelősséggel tartozunk. 1. A tanuló vigyáz az intézmény állagára, a létesítményeket és eszközöket rendeltetésszerű használja, betartja a munka-, a baleset- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat. a) Súlyos fegyelmi vétség a hamis tűz- vagy bombariadó. b) A tűzvédelemi rendszerhez indokolt riasztás kivételével illetéktelen nem nyúlhat. Ennek megsértését fegyelmi intézkedés követi. 2. A biztonságos környezet megteremtése és megtartása elsődleges feladatunk. A tanuló köteles vigyázni saját és társai testi épségére és egészségére. Így például a) Nem megengedett más testi épségét veszélyeztető tárgyat (szúró, vágó, ütő eszközt, sprayt) az intézménybe behozni. Súlyos vétség bármilyen fegyver, lövedék birtoklása az iskolában. b) Szigorúan tilos, fegyelmi vétségnek számít a tetőre való kilépés, ablakon való kiugrás. 3. A tanulónak bármilyen veszélyhelyzetben, illetve ha balesetet észlel, értesítenie kell a legközelebb elérhető tanárt, nevelőt vagy intézményi alkalmazottat. A balesetekről és a fegyelmi ügyek tárgyalásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. Az iskolában történt bármiféle károkozást illetve az iskola szellemiségével ellentétes magatartásformák megjelenését a hetesek kötelesek azonnal jelenteni az osztályfőnöknek. Az eltitkolt károkozást súlyos vétségnek tekintjük. A kollégiumban ezt melléklet szabályozza. 4. Károkozás 4.1 Gondatlan károkozás esetében az igazgató döntése alapján a tanuló köteles megtéríteni az okozott kárt az igazgató által meghatározott mértékben, szándékos károkozás esetén a teljes kárt, a közoktatási törvény ában szereplő felső korlátok betartásával. A kollégiumi károkozásra vonatkozó szabályokat a melléklet tartalmazza. 4.2 Szándékos károkozás (rongálás, firkálás, lopás, stb.) esetén fegyelmi eljárást kell lefolytatni. 5. A diák pénzügyi jellegű kötelezettségeit idejében rendezze! Amennyiben egy hónapnál hosszabb ideig van menza tartozása, akkor a következő hónapban nem részesülhet iskolai étkeztetésben, kivéve, ha az igazgató írásban rögzített határidőig fizetési haladékot ad. 6. A tanuló köteles vigyázni saját és társai tulajdonára, azt felügyelet nélkül csak saját felelősségére hagyhatja. a) Az intézményben nagyobb értékű tárgyat vagy pénzösszeget saját felelősségére tarthat magánál. Szükség esetén a tanítási nap elején le kell adni az igazgatói irodában. b) Az iskola területén talált tárgyakat a tanuló köteles leadni a portán vagy a titkárságon. Talált tárgy birtoklása lopásnak minősül. c) Értéktárgyak eltűnését minden esetben jelenteni kell az osztályfőnöknek, aki feljegyzést készít az esetről. A portára leadott és onnan két hónapig fel nem vett talált tárgyakat és az elhagyott ruhákat karitatív célokra kiosztjuk a rászorulóknak. XV. A HELYISÉGHASZNÁLAT RENDJE 1. A tanuló joga az intézmény eszközeinek, helyiségeinek és létesítményeinek megfelelő használata. a) A saját osztályterem óra között, ha az nem ütközik az iskolai foglalkozások rendjével.

12 b) Könyvtár a könyvtári rendnek megfelelően. c) Ebédlő és szaktantermek órák után: tanári engedéllyel. d) Tornaterem: az iskolai sportkörök és a tömegsporti foglalkozások rendje szerint, csak tanári felügyelettel 2. A kisebb diákközösségek rendezvényeihez az iskola vezetőségének engedélye szükséges. 3. A diákok számára tiltott hely minden időben a kiszolgáló helyiségek, illetve a sportlétesítmények felügyelet nélküli használata. XVI. A JUTALMAZÁSOK ÉS FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK RENDJE 1) A JUTALMAZÁSOK RENDJE 1 Jutalmazás Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola és kollégium jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az intézmény dicséretben részesíti. A jutalmazás fokozatai: a) szaktanári dicséret b) osztályfőnöki dicséret c) igazgatói dicséret d) tantestületi dicséret e) kollégiumi nevelői, illetve kollégiumvezetői dicséret a kollégisták esetén. Az intézményi jutalmak odaítéléséről az osztályfőnök és a kollégiumi nevelő javaslatára a nevelőtestület vagy a szakmai munkaközösség dönt Kitüntetéseink: Az iskola és kollégium a kimagasló szaktárgyi, kulturális, közösségi és sportbeli teljesítményeket osztályzattal, oklevéllel, tárgyi jutalmazással, alapítványi díjakkal ismeri el és köszöni meg. Az igazgató visszavonhatja a díjat attól, aki az iskola jó hírnevét, becsületét sértő magatartást tanúsít az iskolában és iskolán kívül Tanév közben az átlagon felüli jó szakmai és közösségi munkáért szóbeli és írásbeli szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és tantestületi dicséret adható, a fokozatosság elvének betartása mellett, ill. a teljesítmény nagyságának arányában. 1.3 Tanév végén, a tanévzáró ünnepségen osztja ki az intézmény vezetősége a könyvjutalmakat, az okleveleket és az alapítványi díjakat. Könyvjutalom adható jó tanulmányi munkáért, legalább jó magatartás jegy mellett, továbbá a kiemelkedő közösségi munkáért, legalább jó rendű tanulmányi átlag mellett. Oklevél adható, pályázaton ill. versenyen való kiemelkedő szereplésért, és minden intézményi közösséget építő tevékenységért. 8. a osztályban a nevelőtestület által kidolgozott motivációs rendszer győzteseit kiemelt díjazásban részesítjük, valamint az érettségiző osztály legkiválóbb diákja Szent István-díjban részesül. 2) FEGYELMI KÉRDÉSEK A kötelességét megszegő, fegyelmezetlen magatartású tanulót bünteti az intézmény. A fegyelmi intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül. Az elkövetett vétség nagyságának függvényében fokozat kihagyható. A fegyelmi intézkedések és büntetések csak az adott tanév keretein belül alkalmazhatók, kivéve a tanév utolsó napjairól való igazolatlan távolmaradás, mely a következő tanév első napjaiban fegyelmi intézkedést von maga után Fegyelmi intézkedések a) Fegyelmi kérdéseket lehetőleg helyi szinten kell lezárni. Amennyiben ennél magasabb szintre kell kerüljön, az eljárások rendjét külön melléklet szabályozza. b) Fegyelmi intézkedés lehet személyes elbeszélgetés, szaktanári figyelmeztetés, szaktanári intés, szaktanári megrovás, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés és igazgatói megrovás. További fegyelmi intézkedés lehet például meghatározott kedvezmények, jutalmazások, juttatások, táborozási lehetőségek megvonása. A legsúlyosabb vétségek esetén tantestületi figyelmeztetés, tantestületi intő és tantestületi megrovás adható. 2.2 Fegyelmi büntetések: Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A közoktatási törvény paragrafusai szabályozzák a tanulók fegyelmi és kártérítési kötelességeit. Ezek alapján fegyelmi büntetés lehet igazgatói hatáskörrel: a) meghatározott kedvezmények, jutalmazások, juttatások, táborozási lehetőségek megvonása b) igazgatói megrovás, 12

13 c) tantestületi javaslattal áthelyezés másik osztályba. d) A nem tanköteles diák esetében tantestületi határozattal: eltiltás a tanév folytatásától, vagy kizárás az iskolából a törvényeknek megfelelően Kollégiumi vétségek, melyek fegyelmi eljárást vonnak maguk után: a) a kollégium elhagyása engedély nélkül, illetve a kollégiumba való behatolás, b) a kollégiumi dolgozókkal szemben tanúsított tiszteletlenség, c) a káromkodás, trágár beszéd és szitkozódás, d) más vallásokkal szembeni tiszteletlenség, e) botrányokozás, pornográf anyag behozatala és terjesztése (ez vonatkozik az internet használatára is) f) alkohol vagy kábítószer birtoklása, fogyasztása, ill. terjesztése az intézményben, a dohányzás, g) alkoholt, cigarettát (dohányt) és egyéb köztudottan káros élvezeti cikkeket forgalmazó szórakozó helyek látogatása. h) a lopás, a csalás és a hazugság, i) saját és mások testi épségének veszélyeztetése (verekedés, megfélemlítés, megalázás stb.), a szándékos rongálás, j) a kollégium jó hírének lejáratása, k) tisztaság és a rend ellen elkövetett szándékos vétség Fegyelmi intézkedések a kollégiumban Elbeszélgetés, írásos reflexió, kedvezmények ideiglenes vagy végleges megvonása, rendkívüli kollégiumi feladatok, - mely nem sérthetik a növendék testi, illetve lelki integritását -, eltiltások délutáni kollégiumon kívüli foglakozásokról, meghatározott időre, szabadidőben, rendkívüli tanulószobára utalás, a következő tanévre a kollégiumi elhelyezés szüneteltetése. 3. A fegyelmi eljárás: A jogszabály szerint a fegyelmi eljárást nem lehet megindítani, ha a kötelességszegéstől számított három hónap eltelt. A tantestület hatáskörébe eső fegyelmi ügyek tárgyalására három tagú ad hoc fegyelmi bizottságot kell létrehozni. A fegyelmi eljárás lefolyását és az azt megelőző egyeztető eljárást a nevelési-oktatási intézményekről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szerint végezzük el. A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás rendje: - Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. - Egyeztető tárgyalás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú tanuló esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú tanuló esetén a szülő egyetért. - A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető tárgyalás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett kiskorú, a szülő hozzájárult. - A tanuló, ill. a kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető tárgyalás lefolytatását. - Az egyeztető eljárást az osztályfőnök vezetésével az ifjúságvédelmi felelős és az osztályban tanító pedagógusok közössége folytatja le. - A sikeres egyeztető tárgyalás, jegyzőkönyv elkészültével zárul, melyben a tárgy és a pontos időpont mellett rögzítik a hozzászólásokat és a tárgyalás eredményeképpen kötött írásbeli megállapodást. Ha a kötelességszegő és a sértett megállapodott a sérelem orvoslásában közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást legfeljebb három hónapra lehet felfüggeszteni. - ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. - A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető tárgyalás nem vezetett eredményre, vagy a sértett a felfüggesztés határidejének lejárta előtt írásban kérte az eljárás folytatását. 13

14 XVII. A TANULÓI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, A tanulói térítési díj befizetés és a szociális ösztöndíj, illetve támogatás megállapítása és felosztás, szociális ösztöndíj és támogatás, tankönyvtámogatás elveit a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik a rászorultság elve alapján. Az étkezési adósságok behajtásának esetében a hatályos jogszabályok alapján járunk el. XVIII. A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A kollégium munkarendje az iskola napi munkarendjét követi, annak folytatásaként. A hazautazás pénteken az utolsó tanítási óra után kezdődhet. A kollégiumban a tanulási időtartam a 1-8. évfolyamos növendékek számára legfeljebb heti 15 óra. A évfolyamos növendékeknek heti 20 óra felkészülési idővel rendelkeznek. A tanulási foglalkozásokat a kollégiumi nevelők és a napközis pedagógusok vezetik. A tanulóidők között 10 perc szünetet kell tartani. Az iskolai tanulmányokra való felkészülés helye a tanulószoba. Azon 9-10-es növendékek, akik előző félévben elérték a 4.5 tanulmányi átlageredményt, csoportvezetői mérlegelés után szobájukban tanulhatnak. A évfolyamos növendékek a lakószobájukban vagy a tanulószobákban tanulhatnak. Tanulóidő alatt kötelesek szobájuk ajtaját nyitva tartani. A késések és mulasztások A késést a csoportvezető tanár a csoportnaplóba "K" betűvel jegyezze be. Nem tekinthető mulasztásnak az, ha a növendék elkésik a tanóráról, és nem is zárható ki emiatt a tanóra további részéről. Késés esetén a növendéket a foglakozást vezető tanár figyelmeztetésben részesíti. Mulasztás, ha a növendék a tanóráról távol marad. Tanóráról történő kiküldésre fegyelmezésként nem kerülhet sor, kivéve, ha az mások jogainak vagy a növendék egyéb jogainak védelme érdekében szükséges. A kiküldés nem tarthat a tanóra végéig, és annak ideje alatt biztosítani kell a kiküldött tanuló felügyeletét. Amennyiben a növendék vasárnap este késik, köteles jelentkezni az ügyeletes nevelőnél. Előrelátható hiányzás esetén a növendék kötelessége, hogy a távollétet jelezze a csoportvezetőnek, illetve az ügyeletes nevelőnek. A kollégiumi tagsági viszony keletkezése Az intézmény esélyteremtés céljából kollégiumi ellátást biztosít azon növendékei számára, akiknek tanulmányaik végezéséhez erre szükségük van. Minden kollégiumot igénylő és felvett növendék kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkezik. A jogviszony a tanév első tanítási napján, illetve a beiratkozáskor kezdődik, és az adott tanév végéig érvényes; a középiskolai növendék jogviszonya megszűnéséig tanévenként megújítható. A kollégiumi felvétel és tagság egy tanévre szól. Az év közben történő jelentkezés rendkívüli esetnek minősül, ilyenkor a kollégiumvezető egyéni elbírálás alapján, esetenként próbaidőre dönt a felvételről. A felvételi kérelmeket elbíráljuk, a döntésről a tanuló egy héten belül értesítést kap. A felvételi kérelmek elbírálásánál - felsőbb éves tanulók esetében - figyelembe vesszük az előző nevelési évben tanúsított magatartását, közösségi tevékenységét és az előző évi tanulmányi eredményeit is. A kollégiumba való felvételről első fokon - a kollégiumi nevelőtestület véleményének meghallgatásával, a kollégiumvezető dönt. Ha a tanuló a kollégiumvezető döntése miatt nem nyert felvételt, akkor 15 napon belül fellebbezhet a fenntartónál, a másodfokú döntést a fenntartó képviselője hozza meg. Ha a döntés helyhiány miatt nemleges, fellebbezésnek nem tudunk helyt adni. A felvételi kérelmet legkésőbb az előző tanév május 31-ig kell benyújtani. A sikeres felvétel a kollégiumi ellátásra is vonatkozik. A kollégiumban a tanulók korosztályuk (évfolyam) és életkori sajátosságuk szerint csoportokba kerülnek. Minden csoport foglalkozásait pedagógus szervezi és vezeti. A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik: a) a tanulói jogviszony megszűnésével, b) a tanév végén, az utolsó tanítási napon, c) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, d) ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban, kiskorúak esetében a szülő (gondviselő) beleegyezésével, lemond, e) ha a tanulót egy másik kollégium átvette (az átvétel napján). 14

15 15 Tanulás és művelődés A növendékeknek joguk van a tanulásra és a művelődésre. A kollégiumban pedagógusok biztosítják a megfelelő foglakozási időket és körülményeket. A művelődést a könyvtár, az internethez való hozzáférés és hangszerek rendelkezésre bocsátása segítségével biztosítjuk. Minden növendéknek kötelessége követni a kollégiumban tanulásra, illetve művelődésre meghatározott programot. Hitélet a kollégiumban A kollégium rendi intézmény, amely a katolikus egyház előírásai szerint működik. A kollégiumban minden növendéknek joga van vallása gyakorlására. Kötelessége viszont részt venni a közösségi életet megalapozó áhítatokon, vasárnapi szentmiséken és lelkinapokon. A kollégiumban a növendékek kötelesek betartani a keresztény erkölcsi normákat. A kollégiumban elvárás, hogy a növendékek keresztény módon alakítsák kapcsolataikat embertársaikkal és Istennel. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A kollégium lakóinak egészségügyi ellátását az iskolaorvos biztosítja. A megbetegedett tanuló szülői értesítés után köteles távozni a kollégiumból. Felgyógyulását és hiányzását az orvos vagy szülő igazolja. Iskolai időben a kollégium növendékei az osztályfőnök által aláírt kilépővel hagyhatják el az intézmény területét. Járványok, illetve a közegészséget veszélyeztető esetekben a kollégium vezetője a helyzetre való tekintettel rendelkezik. Öltözet A növendékek ruházata legyen mindig tiszta, rendezett és egyszerű. Épületen belüli viseletre minden növendék rendelkezzen könnyed váltócipővel. A koedukált kollégiumi tevékenységek alatt megfelelő, szalonképes öltözék viselete kötelező. A fürdőköpeny viselete elvárás. A ruhaneműket és a lábbeliket a növendékek kötelesek a célra kijelölt tárolókban tartani. A szennyes ruha számára minden növendék rendelkezzen külön zsákkal, amit hétvégén haza visz mosásra. Az ékszerekért (gyűrű, fülbevaló stb.) a kollégium nem vállal anyagi felelősséget. A tanulók készpénzéért a nevelők csak akkor vállalnak felelősséget, ha azt a tanuló megőrzés céljából leadja a kollégiumi nevelőnek. Az iskolai ünneplő ruhát a növendékek kötelesek a kollégiumban tartani. Kimenő Az 5-6. évfolyamos növendékek csak felnőtt felügyelete mellett hagyhatják el az intézmény területét. Ettől eltérni csak írásos szülői kérelem és igazgatói jóváhagyással lehet. A 7-8. évfolyamos növendékek ügyeletes tanári engedéllyel mehetnek ki vásárolni. A évfolyamban lévő növendékei nevelői szóbeli engedéllyel kimehetnek a városba, a visszaérkezés legkésőbbi időpontja 19 óra. Különórák rendje A kollégium támogatja a növendékek részvételét az iskolai szakkörökön és egyéb iskolán kívüli tanulmányi, zenei és sport programokon. Ezen programok rendjéről minden növendék köteles az év elején egyeztetni a csoportvezetőjével. Az engedélyeket év elején a kollégiumi nevelő írja alá. Látogatás A szülők szabadidőben látogathatják gyermeküket. Csak azok a növendékek tölthetnek egy előre meghatározott időt valamely iskolatársuk családjánál, akiknek szüleivel és a befogadó családdal a kollégiumi nevelővel előre egyeztetett. A kollégiumban a növendékek szüleiket és látogatóikat a társalgóban fogadhatják. A hálószobákba a szülők évkezdéskor, a nyílt napok idején, a szünetre való hazautazás és a visszaérkezés alkalmából mehetnek fel. Hazautazás Visszaérkezés a kollégiumban A kollégisták minden hétvégén, utolsó tanítási óra után utazhatnak haza. A kollégium munkarendje szerint vasárnap órától péntek 16 óráig biztosít felügyeletet. Ettől eltérő igény esetén a növendékek kizárólag előzetes egyeztetéssel maradhatnak hétvégére a kollégiumban. Legkésőbb szerdán óráig jelezni kell a bennmaradási szándékot az ügyeletes nevelőnek, aki köteles az igényt továbbítani a kollégium vezetőjének. Hazautazáskor minden növendék köteles a szobáját az ügyeletes nevelőnek rendezetten és tisztán átadni.

16 A szünet utolsó napján (ilyen a hétvége, vasárnap) óráig kell visszaérkezni a kollégiumba. Egyébként aznap este 19 óráig a szülő jelezze a távolmaradást. Megérkezéskor a növendék jelentkezzen a nevelőnél. A kollégiumban a növendékek csak engedéllyel és megfelelő felügyelet mellett tartózkodhatnak. A kollégiumba való beköltözéskor, a tanév végi kiköltözéskor, illetve a kollégium végleges elhagyásakor a növendékek kötelesek betartani az intézmény adminisztratív szabályait. A kollégiumi nevelők és dolgozók iránti kötelezettségek A növendékek kötelesek együttműködni a kollégiumi nevelőkkel és a többi dolgozóval. A kollégiumban mindenki köteles mások emberi méltóságát tisztelni. A kollégista növendékektől elvárjuk, hogy beszédstílusukban tiszteletet tanúsítsanak. Nem megengedett a kereszténységgel és más vallásokkal szembeni tiszteletlenség. A tanulmányokkal kapcsolatos kötelezettségek A növendékek kötelesek betartani a napirendet, részt venni a tanórákon és eleget tenni tanulmányi kötelezettségüknek. Fakultatív vagy a nevelő által elrendelt póttanóra legkésőbb óráig tarthat. A tanóra kezdési és befejezési időpontját a kollégiumi nevelők határozzák meg. A kollégium az iskolával egyeztetve korrepetálásokat, felzárkóztató programokat és lehetőség szerint tehetséggondozást is szervez. Ezeken a foglalkozásokon az érintett növendékek saját előrehaladásuk érdekében kötelesek részt venni. Minden növendék naponta köteles jelezni a csoportvezetőnek az iskolában szerzett érdemjegyet. Telefon és egyéb műszaki cikkek használata Szabadidőben és kimenőben a diáknak joga van telefonálni. Tanóra, lelki-programok és egyéb kollégiumi programban szereplő foglakozások ideje alatt minden növendék köteles mobilkészülékét kikapcsolni. Étkezések ideje alatt és villanyoltás után a telefonálás (fogadás-hívás egyaránt) nem megengedett. A kollégium nem vállal anyagi felelősséget a növendékek elektronikai eszközeiért. A növendékek saját felelősségükre hozhatnak a kollégiumba rádiót, magnót, CD és MP3 lejátszót, kerékpárt és egyéb sportszereket. Laptop, fényképezőgép és videokamera behozatalához a kollégium igazgatójának az engedélye szükséges. Képi és hangfelvételek készítéséhez szükséges a kollégium igazgatójának az engedélye. Környezetápolás és felszerelés A növendék köteles megtartani a kollégiumhoz és az iskolához tartozó területek használati rendjét; óvni saját és társai testi épségét, egészségét. Köteles haladéktalanul jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt. Minden növendék a kint használt lábbeliket a cipőtárolóba köteles elhelyezni. Ünneplőcipőt megtisztított állapotban szabad a folyosón lévő cipőszekrényben tárolni. A növendékek sorra, beosztás szerint kötelesek elvégezni a teakonyha, a klubhelységek, a cipőtárolók, a számítógéptermek, a tanulószobák, a társalgók és egyéb helységek rendezését, illetve szükség esetén takarítását. A székeket fel kell tenni az asztalra, táskák és egyéb tárgyak a lakó- és tanulószobákban nem maradhatnak a padlón. Hetente legalább egy alkalommal minden kollégista köteles takarítani saját körletét (polcok, asztalok, ágyak, szekrények stb.) A növendékek kötelesek gondosan megőrizni az épület tisztaságát, épségét a kulturált környezetet, amelynek ápolásában részt is kell vállalniuk. Ezért az észlelt hibákat azonnal jelezni kell az ügyeletet végző pedagógusnak. A falakra, szekrényekre, és üvegfelületekre nem megengedett képeket, plakátokat és egyéb tárgyakat ragasztani. A falakba kizárólag a gondnok verhet szöget. Az okozott kárt meg kell téríteni. A tisztaság és a rend ellen elkövetet szándékos vétség, fegyelmi intézkedést von maga után. A kollégium épületében nem megengedett a labdajáték és minden egyéb olyan játék, amely valamilyen tárgy dobálásával jár együtt (párnacsata, papucsdobálás stb.). Minden kollégista kötelessége megőrizni, illetve az előírásoknak megfelelően kezelni a kollégiumi programok során használt eszközöket. Kiszolgáló helységek rendje Ételt a teakonyhában kizárólag ételdobozban szabad tárolni. A szobákban csak ivóvizet szabad bevinni. Üdítő italokat mindenki köteles a teakonyhában elhelyezni. Élelmiszer tárolása a szobában, a ruhás és egyéb szekrényben, a tanuló-asztalban, valamint az utazótáskában nem megengedett. Az otthonról hozott főtt ételt legkésőbb hétfő estig el kell fogyasztani. 16

17 17 A mindenkori beosztás szerint kollégiumi időszakban a vacsora közös. Étkezések előtt és után közösen imádkozunk. Az ebédlőben mindenki köteles illedelmesen viselkedni és betartani az étkezési sorrendet. Az étkezés végén le kell tisztítani az asztalokat. A lábbeliket minden növendék köteles a kollégiumba való fölmenetel előtt a cipőtárolóban elhelyezni. Baleset, tűzvédelem és biztonság A növendékek kötelesek betartani a tűzvédelmi, érintésvédelmi és balesetvédelmi előírásokat. Kötelesek részt venni és együttműködni a baleset és tűzvédelmi oktatásokon. A kollégium minden növendéke és pedagógusa köteles betartani a helységek használati rendjét. Az elektromos berendezések kezelését csak a kijelölt felnőtt személyek végezhetik. A kollégium területén a növendékek számára nem megengedett a nyílt láng használata. Az ablakokat eső esetén, valamint amikor az épületet elhagyják, a növendékek kötelesek becsukni. A növendékeknek nem lehet kulcsuk a kollégium bejárati ajtajához és a zárt helységekhez. Az érettségizők jogai és kötelességei Az érettségiző növendékek számára a tanévzáró ünnepségig biztosítunk elhelyezést. A kollégiumban csak azon érettségizők elhelyezését vállaljuk, akik előre bejelentkeztek. A házirend teljes mértékben vonatkozik rájuk. Ennek értelmében kötelesek követni a kollégium munkarendjét. Azzal a feltétellel maradhatnak 7.30 és óra között a szobákban, ha vigyáznak a rendre és a tisztaságra, betartják a tűz-, baleset- és biztonságvédelmi előírásokat, valamint takarításra kötelesek a személyzetnek átengedni a szobákat. Jutalmazás A kollégium év végén jutalmazza azokat a növendékeket, akik év közben átlagon felül tesznek eleget kötelezettségeiknek és azokat, akik sokat tettek a közösségi élet erősítéséért, kollégiumi feladataikat példásan látták el. Azok a évfolyamos növendékek, akik havonta elérik a 4,5-es átlageredményt, a következő hónap során maguk oszthatják be tanulási idejüket. Továbbra is az intézmény területén tartózkodnak, és nem zavarhatják társaikat. Tanulási kötelezettségeiknek legkésőbb óráig eleget kell tenniük. Záradék A jelen házirendet a nevelőtestület a szülői szervezet és az IDB véleményezése és egyetértése után egyhangúlag elfogadta a augusztus 26-án tartott nevelőtestületi értekezleten. Makó, augusztus 26. Szűcs Lajos Péter igazgató

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A székesfehérvári. Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE. Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis)

A székesfehérvári. Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE. Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis) A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis) 1 1. Bevezetés... 3 2. Az intézmény hivatalos adatai...

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

HÁZIREND. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

HÁZIREND. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 1 a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014.

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND Miskolc, 2014. A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA I S M E R E T E T B Ö L C S

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 2 1. A házirenddel kapcsolatos szabályozás A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, melyet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogad el. Elfogadásakor, illetve módosításakor

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 I. TANULÓI JOGOK... 5 I.1. SZEMÉLYISÉGI JOGOK... 5 I.2. A

Részletesebben