KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ 2012.

2 I.AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA AZ INTÉZMÉNY EREDETI ALAPÍTÓ OKIRATA:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 I.2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA IGAZGATÓ- TANÁCS SZÜLŐI KÖZÖSSÉG VEZETŐI TESTÜLET FŐIGAZGATÓ DIÁKÖNKOR- MÁNYZAT EGYSÉGES ISKOLA KÖZÉPFOKÚ ALAPFOKÚ ÓVODA EFAMI EGYSÉGES PED. SZOLG GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉP- ISKOLA SZAKKÉPZ Ő ÉSKOLLÉGIUM GAGARIN ÁLT. ISK. MAGYARSZ ÉK ÁLT. ISK. SALLAI KOLL. VEZ. KÖRTVÉLYES FŐIGAZGATÓ EGYSÉGES ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐ MAGYARSZ ÉK INTÉZMÉNY EGYSÉG INTÉZMÉNY EGYSÉG-V EZETŐ TAGINTÉZMÉNY - - IGAZGATÓ TAGINTÉZMÉN-YVEZETŐ TAGINTÉZMÉNY - TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ EGYSÉGV EZTŐ-HELY ETTES MAGYARHER- TELEND INTÉZMÉNYEGYSÉG - INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐHELYETTES LIGET

18 I.3.3. Szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola és kollégium bélyegző használata Teljes bélyegzők, körbélyegzők 1-1 db.: Kizárólagos használatra az igazgató és iskolatitkár jogosult Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata *4* KOMLÓ Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Mellett Működő Érettségi Vizsga Vizsgabizottság *4* KOMLÓ Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Mellett Működő Szakmai Vizsgabizottság *4* KOMLÓ Hosszú bélyegzők 1-1 db.: Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 7300 KOMLÓ Alkotmány u. 2. *4* Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Mellett Működő Érettségi Vizsga Vizsgabizottság 7300 KOMLÓ Alkotmány u. 2. *4* Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Mellett Működő Szakmai Vizsgabizottság 7300 KOMLÓ Alkotmány u. 2. *4* Rövid bélyegzők 1-1 db.: Kizárólagos használatra az igazgató és iskolatitkár jogosult Kör: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium 7300 Komló Ságvári u. 1. *4* Hosszú: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium 7300 Komló Ságvári u. 1. *4*

19 I.3.4. Kollégium Rövid bélyegzők 1-1 db. Kizárólagos használatukra a kollégiumvezető jogosult Kör: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium 7300 Komló Ságvári u. 1. *5* Hosszú: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium 7300 Komló Ságvári u. 1. *5* II. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE II.1.1 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE Az intézmény élén a Kökönyösi Iskolafenntartó Társulás Társulási Tanácsa által meghatározott időre kinevezett főigazgató áll. Az igazgató munkáját igazgatótanács és a vezetői testület segíti. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény főigazgatója. A közoktatási intézmények vezetőinek feladatait az évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közoktatási törvény) tartalmazza. A főigazgató az intézmény egyéni felelősségű irányítója, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályai által előírtak szerint végzi. Felel a szakszerű és törvényes működésért, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megvalósításáért, a színvonalas pedagógiai munka az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosításáért. Alapvető felelőssége, feladatai: A főigazgató az intézmény egyéni felelősségű vezetője. Felelősséggel tartozik a fenntartónak, diákoknak és nevelőtestületnek a Közoktatási törvényben, rendeletekben és iskolai szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásával, valamint az iskolavezetés más felelős tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletével. Alapvető feladata a pedagógiai irányítás, személyzeti-munkáltatói, gazdálkodási és adminisztratív feladatok (tanügyigazgatási, hivatali) ellátatása. A főigazgató egyben az egységes iskola intézményegység-vezető feladatait is ellátja. A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási törvény határozza meg: - a nevelőtestület vezetése

20 - a nevelő-oktatómunka irányítása és ellenőrzése. A főigazgató a NAT, központi tantervi, az érettségi és a szakmai vizsgakövetelmények, valamint az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja előírásainak és a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a nevelőtestülettel együtt kialakítja az intézmény egységes pedagógiainevelési programját, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről, a vizsgálati eredményeknek megfelelően szükség szerint módosítja a programot a törvényes egyeztetési kötelezettségek betartásával. Felelősségi körében gondoskodik a nevelő-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeiről, a demokratikus intézményi légkör kialakításáról. A főigazgató vezetőtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli a nevelő-oktató, valamint a szakszolgálati munkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: - Előkészíti, megszervezi az intézmény egységes pedagógiai-nevelési programjának kialakítását (módosítást), elkészíti, vagy elkészítteti, nevelőtestületi döntésre előterjeszti a program tervezetét. A programkészítés (módosítás) közben is egyezteti az elképzeléseket a fenntartóval, majd a programot a Közoktatási törvényben előírt módon a szülői és diákszervezetek véleményezési jogát biztosítva a nevelőtestülettel elfogadtatja, majd a fenntartóval jóváhagyatja. - Elkészíti az éves munkatervre és a tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, s azt a nevelőtestülettel elfogadtatja. - A főigazgató dolga és felelőssége az SZMSZ-tervezet előkészítése, vitára bocsátása, elfogadtatása. - Irányítja, és figyelemmel kíséri a tanulói/gyermeki közösségek életét, fejlődését, elősegíti szabadidejük kulturált eltöltését. - Biztosítja az intézmény tanulói/gyermeki és felnőtt közösségeinek demokratikus jogait. - Gondoskodik a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a nevelőtestületi döntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi pedagógus, szakalkalmazott megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását. - Támogatja a pedagógusok, szakalkalmazottak tervszerű és folyamatos önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. - Vezetőtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenőrzi a felelősök munkáját. - Az óvodai foglalkozások, a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelők és szakalkalmazottak egyetértésével végzett, tőlük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenőrzi a nevelőoktató, valamint a szakszolgálati munka színvonalának és eredményességének alakulását. - A pedagógiai-nevelési program egyes elemeinek beválását tervszerű és rendszeres belső és külső vizsgálatokkal is kontrollálja. - Biztosítja a gyermekvédelmi szolgálattal való kapcsolattartást. - A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az iskola belső szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. - Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról.

21 Személyzeti- munkáltatói feladatok: Közoktatási törvény: A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A főigazgató, mint munkáltató: - Az intézményegység-vezetők, igazgató tagintézmény-vezetők, tagintézmény-vezetők bevonásával elkészíti az intézmény munkaerő gazdálkodási tervét, melyet a vezetői testület elé terjeszt. A vezetői testület dönt a hatáskörébe utalt pályázatok kiírásáról, a főigazgató pedig kiírja és lebonyolítja a pályázatot. - Külön jogszabályban előírt feltételek szerint az érintett intézményegység-vezetővel, tagintézmény-vezetővel egyetértésben kinevezi (véleménykülönbség esetén az igazgatótanács véleményét kérve) az intézmény dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. - Elkészíti, az intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők munkaköri leírását, ha szükséges, módosítja azokat. Felettük a fegyelmi jogkört is gyakorolja. - Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését. Felelősségi körébe tartozik egy olyan nevelőtestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus a kötelező érvényű törvények és belső szabályzatok betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik az intézmény dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és elismerésére, a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, ezáltal a tanulók, gyermekek személyiségének épülését szolgáló viszony kialakítására. Hivatali vezetőként: - Szervezi az iskola ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekről naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek nevelőtestületben való megismertetéséről és végrehajtásáról. - A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol az intézményegységeken keresztül hozzá érkezett, tanulókat érintő kérésekre. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: - A gazdasági év elejére elkészíti a következő évi költségvetés tervezetét, amit a vezetői testület véleményének kikérése után benyújt a fenntartónak. - A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján szervezi a munkát. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. - Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. - Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartó, illetve a belső szabályzatok rendelkezései szerint.

22 Közvetlen munkakapcsolatok: A főigazgató vezetési feladatait az intézményegység-vezetőkkel, tagintézmény-vezetőkkel együtt gyakorolja. A munka- és felelősség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményről, ügyről egymást kölcsönösen tájékoztassák. A főigazgató szoros kapcsolatot tart továbbá az iskolán belül: - az igazgatótanáccsal, - a vezetői testülettel - az iskolai diákképviselőkkel, - szülői szervezettel, - a közalkalmazotti tanáccsal és a szakszervezetekkel - az iskolaszékkel, az iskolán kívül: - a fenntartóval, - a kistérség településeinek önkormányzataival, - a szülőkkel, (egyéni fogadóórák formájában), - az iskola érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával, - a térségben működő iskolákkal, - a megyei középfokú tanintézetekkel (a tanulók beiskolázásának érdekében), - iskolát támogató helyi társadalmi szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal, - a kisebbségi önkormányzatokkal. Hatásköre: A főigazgató döntési hatáskörébe tartozik a felnőtt dolgozókra vonatkozóan: - a fegyelmi eljárás indítása intézményegység-vezetők és a tagintézmény-vezetők esetében, - rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása, - a munkavégzés helyének meghatározása, - rendkívüli munkavégzés elrendelése. A tanulókra vonatkozóan: - a tanulmányi idő megrövidítése, egyes tantárgyak több évfolyamra megállapított tantervi követelményeinek egy tanévben való teljesítése; - az intézményegységek, tagintézmények közötti áthallgatás; - a tankötelezettség időtartamának meghosszabbítása, tanulmányi felmentéssel kapcsolatos ügyek (a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján); - a Közoktatási törvény szerint, a szociális helyzet alapján adható ingyenes szolgáltatások, kedvezmények. A főigazgató az intézmény képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. A teljesítményértékelés módszere: Évente írásos beszámoló a pedagógiai-nevelési program végrehajtásáról a fenntartónak.

23 II.1.2. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK VEZETŐI IGAZGATÓ TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐK - TAGINTÉZMÉNYVEZETŐK A szervezeti struktúrából és hierarchiából eredően az intézményegységek vezetői, a fenntartói határozattal igazgatói címet kapott tagintézmény-vezetők, és a tagintézményvezetők azonos jog- és hatáskörrel rendelkeznek. Jog- és hatáskörük az SZMSZ egyéb hatáskört kiterjesztő szabályozása kivételével csak az adott intézményegységre, illetve tagintézményre terjed ki. Az SZMSZ-ben rögzített helyettesítési sorrendben az igazgatót távollétében - helyettesítik. A helyettesítési jog csak külön megbízás esetében tartalmazza a munkáltatói és bérgazdálkodói jogköröket. Az intézményegység, tagintézmény dolgozói felett a főigazgatótól átvett jogkörként az utasítási és a fegyelmi jogkört gyakorolják. A munkakör célja: Az intézményegység, tagintézmény egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai munka az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. Alapvető felelősségek, feladatok: Felelősséggel tartoznak a fenntartónak, a főigazgatónak, az igazgatótanácsnak, és a nevelőtestületnek a Közoktatási törvényben, rendeletekben és az iskolai szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásáért, valamint az intézményegység más felelős tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletéért. Alapvető feladatuk a pedagógiai irányítás, de a munkakörben foglalkozni kell személyzetimunkáltatói, gazdálkodási és adminisztratív (tanügyigazgatási, hivatali) feladatokkal is. A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási törvény határozza meg: - az intézményegység, tagintézmény nevelőtestületének vezetése, - a nevelő-oktatómunka irányítása és ellenőrzése, - a szakmai feladatok irányítása és ellenőrzése. Az intézményegység-vezető, az igazgató tagintézmény-vezető, tagintézményvezető a központi tantervi előírásoknak és a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a nevelőtestülettel együtt részt vesz az intézmény pedagógiai-nevelési programjának kialakításában, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről. Felelősségi körében gondoskodik a nevelő-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeiről, a demokratikus iskolai légkör kialakításáról. Az intézményegység-vezető, az igazgató tagintézmény-vezető, a tagintézmény-vezető vezetőtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli a nevelőoktató, valamint a szakszolgálati munkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: - Elkészíti az intézményegység, tagintézmény munkatervi javaslatát.

24 - Részt vesz az intézmény pedagógiai-nevelési programjának kialakításában. - A munkaközösség-vezetők javaslatai alapján jóváhagyja a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket, a foglalkozási terveket, a szakköri munkaterveket. - A nevelőtestület véleményezési jogkörének és az SZMSZ, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat előírásainak megfelelően megbízza a munkáját segítő vezetőket és felelősöket, és elkészíti a tantárgyfelosztást (ami tartalmazza az osztályfőnökök beosztását is). - Előterjeszti a Házirend tervezetét, gondoskodik annak az erre jogosult fórumokon (nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat) megvitatásáról és egyetértéssel való elfogadásáról. - Szorgalmazza a nevelési szempontból fokozott törődést igénylő (hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és a tehetséges) tanulók, gyermeke megfelelő foglalkoztatását szolgáló eljárásokat. - Irányítja és figyelemmel kíséri a tanulói, gyermeki közösségek életét, fejlődését, elősegíti szabadidejük kulturált eltöltését. - Biztosítja az intézményegység, tagintézmény tanulói, gyermeki és felnőtt közösségeinek demokratikus jogait. - Gondoskodik az intézményegység nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a nevelőtestületi döntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi nevelő, szakalkalmazott megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását. - Támogatja a pedagógusok, szakalkalmazottak tervszerű és folyamatos önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. - Vezetőtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenőrzi a felelősök munkáját. - A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások az óvodai foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelők egyetértésével végzett, tőlük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenőrzi a nevelő-oktató munka színvonalának és eredményességének alakulását. - Az elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetők és felelősök beszámolói alapján félévkor és a tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott alkalmakkor külön is értékeli a nevelőtestület munkáját, az értékelést velük elfogadtatja. - A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az iskola belső szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. - Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. Átvett személyzeti-munkáltatói feladatok: Az intézményegység-vezető, igazgató tagintézmény-vezető, tagintézményveztő, mint munkáltató: - Elkészíti az intézményegység, tagintézmény munkaerő gazdálkodási tervét, annak alapján a betöltetlen állásokat jelzi a főigazgatónak. - A nevelőtestület véleményének kikérésével megbízza helyettesét. - Elkészíti, az intézményegység, tagintézmény vezetőségével és a pedagógusokkal egyezteti a nevelők és a különböző felelősök munkaköri leírását, s ha szükséges, módosítja azokat. - Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését. - Megbízza a pedagógiai nevelési programban feltüntetett felelősöket. Felelősségi körébe tartozik egy olyan nevelőtestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus, szakalkalmazott a kötelező érvényű törvények és belső szabályzatok

25 betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik az intézményegység, tagintézmény dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és elismerésére, a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, ezáltal a tanulók személyiségének épülését szolgáló viszony kialakítására. Hivatali vezetőként: - Szervezi az intézményegység, tagintézmény ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekről naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek tantestületben való megismertetéséről és végrehajtásáról. - A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá érkezett, tanulókat, gyermekeket érintő kérésekre. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: - A gazdasági év elejére adatokat szolgáltat az intézmény költségvetésének elkészítéséhez. - Az elfogadott költségvetés alapján szervezi a munkát. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. - Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. Közvetlen munkakapcsolatok: Az intézményegység-vezető, igazgató tagintézmény-vezető vezetési feladatait a helyettessel, helyetteseivel együtt gyakorolja. A munka- és felelősség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Helyetteseivel közösen elkészített rend szerint tartózkodik az intézményegységben. Együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményről, ügyről egymást kölcsönösen tájékoztassák. Az intézményegység-vezető, igazgató tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető szoros kapcsolatot tart továbbá az iskolán belül: - a főigazgatóval, - az igazgatótanáccsal, - a vezetői testülettel, - a diákönkormányzattal, - a szülői közösséggel - a szakmai munkaközösségekkel, - a szakszervezetekkel az iskolán kívül: - a szülőkkel, (szülői értekezletek, egyéni fogadóórák formájában), - az intézmény (intézményegység, tagintézmény) érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával, - a térségben működő más közoktatási és közművelődési intézményekkel,

26 - a gyermekvédelmi, családvédelmi szolgálatokkal - a megyei középfokú tanintézetekkel (a tanulók beiskolázásának érdekében), - az intézményt támogató helyi társadalmi szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal. - a Gyermekjóléti Szolgálattal. A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: a gyermekjóléti szolgálat értesítése, ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, esetmegbeszélés az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézmény minden tagintézményében való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére A kapcsolattartás módját és formáját a tagintézmények, intézményegységek gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei által összeállított éves munkaterv tartalmazza. Hatáskör: Az intézményegység-vezető, igazgató tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető döntési hatáskörébe tartozik a felnőtt dolgozókra vonatkozóan: - a pedagógusok, szakalkalmazottak munkabeosztása, tantárgyfelosztása, - a nevelők egyéni órarend-összeállítási kérelme, - az intézményegységben, tagintézményben fegyelmi eljárás indítása, - rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása. A tanulókra vonatkozóan: - az intézményegységbe, tagintézménybe felvett tanulók, gyermekek osztályokba/csoportokba való beosztása, tanulószobába történő felvétele, - döntés a tanulók iskolai szervezett étkeztetésben való részvételéről, - a tanulók felmentése a kötelező iskolai foglalkozások látogatása alól, vagy mentesítése egyes tantárgyak tanulása alól (ha a tanuló egyéni adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi), - tantervi követelményeinek egy tanévben való teljesítése; - A tanulói fegyelmi eljárást megelőző eljárás lefolytatása. Az intézményegység-vezető, az igazgató tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető az intézmény-egység, tagintézmény képviseletében a pénzügyi kötelezettség- vállalás kivételével - teljes aláírási jogkörrel rendelkezik, amely kiterjed a tanügyigazgatásban közokiratként vezetett, ill. kiállított dokumentumokra is. II.1.3. GAZDASÁGI FELADATOK Az Intézményfenntartó Társulás határozata alapján az intézmény gazdálkodási feladatait az intézmény szervezetén kívüli, az Államháztartási törvényben és annak végrehajtási rendeletében meghatározott feltételekkel rendelkező önálló gazdasági szervezet (GESZ) látja el. Az intézmény és a gazdasági feladatokat ellátó szervezet viszonyát külön megállapodás tartalmazza, amely a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. II.1.4 A VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS, A VEZETŐI TESTÜLET, AZ IGAZGATÓTANÁCS

27 II Vezetők közötti kapcsolattartás, a vezetői testület a. Az intézményegység-vezetők, igazgató tagintézmény-vezetők, a tagintézmény-vezetők és a kollégium vezetője a rendszeres kapcsolattartás és információáramlás optimalizálása érdekében un. vezetői testületet működtetnek. A vezetői testület jogállását tekintve a főigazgató mellett működő szakmai tanácsadó testület, amelynek fő feladata az intézmény szakmai munkájának összehangolása, a döntés-előkészítés, javaslat tétel, konzultáció. Üléseit havonta tartja, de szükség esetén bármikor összehívható. A testület összehívását bárki kezdeményezheti, de az összehívás joga a főigazgatót illeti meg. A vezetői testület üléseiről emlékeztető készül. b. A vezetői testület javaslatai a törvényesség határain belül kötik a főigazgatót. A javaslatokról a jelenlévők nyílt szavazással, szótöbbséggel döntenek, amelyek a törvényesség határain belül kötik a főigazgatót. A döntések meghozatalánál a főigazgató utoljára szavaz. A főigazgató a vezetői testület véleményét köteles kikérni a vezetői pályázatok elbírálásakor, valamint a költségvetést érintő kérdésekben. c. Véleményét ki kell kérni az intézményi költségvetés tervezésekor, az SZMSZ módosításakor, a munkaerő-gazdálkodási tervről. d. Az intézményegység vezetők közvetlenül is tarthatnak egymással kapcsolatot. II Igazgatótanács Az Igazgatótanács a tagintézmények azonos számú képviselőjéből áll, akik megbízása öt évre szól. Az Igazgatótanács tagjait az intézményegységek munkavállalói titkos szavazással választják. Az Igazgatótanács első ülésen megválasztja vezetőjét. Az Igazgatótanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesznek: az intézmény főigazgatója, az intézményegység-vezetők, az igazgató tagintézmény-vezetők, a tagintézmény-vezetők, a kollégium vezetője valamint a GESZ vezetője Az igazgatótanács: a. döntési jogot gyakorol: - a magasabb vezetői megbízások, kinevezések kérdésében. b. véleményét kötelező kikérni: - a beérkezett pedagógus pályázatok elbírálásakor, ha a főigazgató és az intézményegységvezető, az igazgató tagintézmény-vezető, a tagintézmény-vezető között nincs konszenzus, c. beszámoltatási jog: - a közoktatási feladatot ellátó intézményegységek évente kötelesek beszámolni az ifjúság/gyermekvédelem helyzetéről. Ügyrendje:

28 Az Igazgatótanács üléseit évente legalább két alkalommal tartja, de össze kell hívni két napon belül, ha azt bármelyik tagja, vagy a főigazgató kéri. Az igazgatótanács üléseiről emlékeztető készül. Az Igazgatótanács összehívásáról a főigazgató gondoskodik. Döntéshozatali eljárása: Az Igazgatótanács döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, aki mindig utoljára szavaz. Az Igazgatótanács tagjai saját személyüket érintő kérdésben nem szavazhatnak. II.1.5. SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, NEVELŐTESTÜLET ÉS ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLET Az intézmény szervezeti egységei szoros kapcsolatban állnak egymással. Az intézményegységek közötti kapcsolattartást a főigazgató folyamatosan ellenőrzi. A kapcsolattartás az alábbiak szerint történik: - Az intézményegység-vezetők, igazgató tagintézmény-vezetők, tagintézmény-vezetők egymással a napi működés érdekében közvetlenül is szoros kapcsolatot tartanak. - Az intézményegység-vezetők, igazgató tagintézmény-vezetők, tagintézmény-vezetők szoros kapcsolatot tartanak fenn a hozzájuk tartozó szakmai, ill. tantárgyi munkaközösségek vezetőivel, de azok irányítását az intézményegység-vezetőhelyettesek, tagintézményvezetőhelyettesek végzik. - Az intézményegység-vezetőhelyettesek, a tagintézmény-vezetőhelyettesek a hozzájuk tartozó munkaközösségek értekezletein rendszeresen részt vesznek. II Nevelőtestületi és alkalmazotti közösségi értekezlet Az intézmény földrajzi elhelyezkedése, térbeli kiterjedése miatt a nevelőtestületi és alkalmazotti közösség összehívása tekintetében a lehető legszélesebb körben az intézményegységekhez, illetve tagintézményekhez rendeli a nevelőtestület és alkalmazotti közösség által gyakorolható jogköröket. Az intézmény össznevelőtestületi és közalkalmazotti közösségi értekezleteit kizárólag olyan jogkörök gyakorlása esetén kell összehívni, amelyek gyakorlását a hatályos közoktatási törvény kizárólagos nevelőtestületi jogkörként határozza meg, átruházásukra nem ad lehetőséget. Minden más jogkör az intézményegységek, illetve tagintézmények nevelőtestületét és alkalmazotti közösségét illeti meg. II.2. A VEZETŐK HELYETTESÍTÉSI RENDJE a. A főigazgatót akadályoztatása esetén az intézet irányításával kapcsolatos felelősség fenntartása mellett, teljes jogkörrel (a munkáltatói és bérgazdálkodói jogkör kivételével) a középfokú intézményegység-vezetőhelyettes, az ő akadályoztatása esetén az alapfokú intézményegység-vezető helyettesíti. Amennyiben ő is távol van, akkor az életkor szerinti rangidős igazgató tagintézmény-vezető látja el helyettesítési feladatokat, aki azonban

29 kizárólag az élet- és vagyonvédelem, valamint a tanulók halaszthatatlan ügyeivel kapcsolatban intézkedhet. b. A főigazgatót tartós távolléte esetén külön jegyzőkönyvi megbízással, az irányítással kapcsolatos felelősség átvállalásával, a fenti sorrendben meghatározott vezetők helyettesítik. c. Az intézményegységek és tagintézmények belső helyettesítési rendjét az SZMSZ külön fejezetben szabályozza. II.3. A VEZETŐK ÉS AZ INTÉZMÉNYI SZÉK, VALAMINT A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE Az intézményben az érdekeltek egyhangú döntése alapján egységes, minden intézményegységre kiterjedő jogkörrel működő intézményi szülői szervezet hozható létre. A szülői szervezet működési rendjét önmaga határozza meg. A szülői szervezet véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az intézményi szülői szervezet a közoktatási feladatot ellátó intézményegységekben, tagintézményekben a sajátos és eltérő pedagógiai, nevelési feladatok figyelembe vételével, az egységes intézményi szülői szervezetbe integrálódva intézményegységi, illetve tagintézményi szülői szerveződéseket hozhatnak létre, amelyek az egységes szülői szervezet iránymutatásával és éves munkatervének figyelembe vételével fejtik ki tevékenységüket.. A szülői szerveződés véleményt nyilváníthat az intézményegység, tagintézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A Kt. és egyéb jogszabályokban biztosított jogok mellett az SZMSZ a következő ügyekben ruházza fel az intézményi szülői szervezetet, valamint a tagintézményekben szerveződő szülői közösségeket javaslattételi, véleményezési és egyetértési joggal. Javaslattételi jog az iskola életével kapcsolatos minden kérdésben az éves iskolai munkaterv programja, feladatai nem kötelező tanórai foglalkozások szervezése a tanulók jutalmazása, kitüntetése az iskola irányításának fórumain (kibővített vezetőségi ülés, nevelőtestületi, munkaközösségi értekezletet stb.) a szülői érdekeket érintő döntések esetében Véleményezési jog a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben az iskolai hagyományos programok, rendezvények esetében a tanév helyi rendjével kapcsolatban az iskolai éves munkaterv, a tanév végén értékelő beszámoló kapcsán a hit és vallásoktatás helyszíne, időpontja a gyermekek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről való érdemi tájékoztatás rendje, formái az iskola pedagógiai programjáról, SZMSZ-éről, Házirendjéről való tájékozódás (tájékoztatás) rendje, formái, időpontja az iskola irányításának fórumain (kibővített vezetőségi ülés, nevelőtestületi, munkaközösségi értekezlet stb.) a szülői érdekeket érintő döntések esetében

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben