KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 2014 KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT Antal László 2

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FOGALOMTÁR VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS A KÖVETELÉSKEZELÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI (A PSZÁF ELNÖKÉNEK 14/2012. (XII.13.) SZÁMÚ AJÁNLÁSÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL) KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA MEGBÍZOTT KÖVETELÉSKEZELŐK MEGBÍZÁSÁNAK SZABÁLYAI MEGBÍZOTT KÖVETELÉSKEZELŐK ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Alkalmazási kör: Jelen Követeléskezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG Kft. (a továbbiakban: Társaság, melynek székhelye: 1013 Budapest, Pauler u. 11.) által a követeléskezelés során megtett lépéseket tartalmazza a PSZÁF elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásának, a Hpt évi CXII. törvény vonatkozó pontjainak és a Ptk. vonatkozó pontjainak figyelembe vételével. A Társaság és Megbízója közötti jogviszonyt, illetve az egyes résszabályokat az egyes ügyletekre vonatkozó keret és egyedi megállapodások tartalmazzák. A Szabályzat vonatkozik mindazokra a kérdésekre, amelyekről külön jogszabály vagy külön szerződés kifejezetten nem rendelkezik, egyúttal megszabja a követeléskezelés során alkalmazható, és alkalmazni engedett lépések körét, és a lépések értelmezését A Társaság tevékenysége: A Társaság díjtartozásokból eredő, határidőn túli, de polgári jogi úton még nem érvényesített tartozásokat kezel megbízási szerződések alapján. A behajtási eljárásban csakis olyan követelések vesznek részt, amelyek kezelését jogszabály nem zárja ki. A Megbízó köteles minden olyan adatot átadni, amely a követelés érvényesítéséhez elengedhetetlen, ezen túlmenően a Társaság adatokat nem kezel és nem tárol. A behajtási tevékenység során a Társaság felszólító leveleket küld ki, személyes és telefonos megkereséseket végez. A követelés sikertelen érvényesítése során a Társaság jogi eljárásra javasolva státusszal adhatja vissza az ügyet megbízónak, amely dönt a további lépések megtételéről. Ügyben fizetési meghagyás kibocsátására abban az esetben teszünk javaslatot, amennyiben az Adóssal a kapcsolat felvétele sikertelennek bizonyult, elzárkózott a jogos tartozás rendezésétől, vagy az ügykezelési idő lejártáig a hátralék nem került kiegyenlítésre. Amennyiben a Megbízóval kötött szerződés úgy rendelkezik, a Társaság vállalja az egyedi szerződésben megfogalmazottaknak megfelelően a jogi képviseletet is melynek részleteiről szintén az egyedi megállapodások rendelkeznek. A követelés érvényesítésének módjai közötti választás során a Társaság figyelembe veszi az alábbiakat: a követelés alapjául szolgáló szerződés jogalapja, jogszerűsége, a követelés legfontosabb paraméterei, a követelés tőkeösszege, járulékai, fedezettsége, a kötelezett jogi és végjogi helyzete, a kötelezett kötelezettségei, likviditása, végrehajtási eljárás, csődeljárás, felszámolási eljárás folyamatban léte, peres eljárások folyamatban léte, a megtérülés várható összege és ideje, a behajtás során viselendő költségek várható összege A Szabályzat nyilvánossága: A Követeléskezelési Szabályzat nyilvános, bárkinek hozzáférhető, a CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT. irodájában (1013 Budapest Pauler u em) nyomtatott formában is elérhető, illetve letölthető a weboldalról. A Szabályzatot a Társaságnál dolgozók tudomásul veszik, azzal ellentétesen nem cselekszenek. A tudomásul vételt a Munkaszerződésre adott aláírásával minden dolgozó és alvállalkozó elfogadja, egyúttal vállalja, hogy az általa gondatlanságból elkövetett, és körültekintéssel elkerülhető hiba okozásáért felelősségre vonásra kell számítania A Szabályzat hatálya: Jelen szabályzat én lép hatályba és határozatlan időre szól. A CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT: vállalja, hogy ettől az időszaktól maradéktalanul megfelel ezen szabályzatnak A Szabályzat módosítása: A Szabályzat módosítása kizárólag a Társaság mindenkori ügyvezetőjének hatáskörébe tartozik. A Társaság a Szabályzatról, annak változásairól legalább 15 naptári nappal korábban értesíti a munkatársait igazolható módon Működésünk alapelvei: 2

4 A Társaság az Adósokkal fennálló jó kapcsolat kiépítésére törekszik, és tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely a Megbízóját rossz színben tünteti fel. A Társaság munkája során mindig a tőle elvárható gondossággal jár el. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a tőle elvárható gondos eljárása ellenére következtek be. A Társaság a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosságot, a Megbízójától kapott adatok valódiságáért azonban felelősséget nem vállal. A Társaság nem felel az olyan megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni. Minden lépésünk az érvényes jogszabályok és etikai normák szigorú betartása mellett történik. Ügyfeleink személyiségi jogait minden körülmények között tiszteletben tartjuk. Minden tudomásunkra jutott adatot és információt bizalmasan kezelünk, adminisztrációnkat a legnagyobb körültekintéssel végezzük. Soha nem lépünk túl a követeléskezelés törvényi keretein, ennek még a látszatát is kerüljük. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy bármelyik kollegánk ezzel ellentétesen cselekszik, úgy munkaszerződése 3 írásbeli figyelmeztetés után felmondásra kerül a munkaszerződésben megfogalmazottaknak megfelelően. 2. FOGALOMTÁR Követeléskezelés: az a rendszeresen, üzletszerűen nyújtott szolgáltatás, melynek keretében a harmadik személyt megillető lejárt és elismert, de ki nem egyenlített számlakövetelés érvényesítése folyik, a jogi eljárás megindítása előtt. Adós: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely a tartozásait esedékességükkor nem tudta kiegyenlíteni. Adóstárs: az Adóstársnak az Adóssal azonos kötelezettsége van. A tartozás megfizetéséért egyetemlegesen, vagyis ugyanolyan mértékben, teljes vagyonával felel. Pl: férj-feleség. Együttműködő adós: a tartozás rendezésében partner, a részletfizetési megállapodás előkészítéséhez és a fizetéshez kért adatokat és nyilatkozatokat a megjelölt határidőre, pontosan megadja, határidőben fizet. Fizetési késedelem: a fizetési határidők túllépése (határidő + 5 nap). Áthidaló megoldás: részletfizetési megállapodás a két fél lehetőségeinek felmérése alapján átmeneti fizetési nehézség esetén fix határidejű haladék az ügykezelési időn belül átmeneti kedvezményes részlet biztosítása Igazolható módon történő felszólítás továbbítás: postai levelek esetében a postai feladójegyzék megléte, illetve postai levelek és minden egyéb kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási forma esetében a követeléskezelési szoftverben történő nyilvántartás. Kapcsolatlétesítés, kapcsolattartás: adóssal történő olyan személyes, írásbeli és telefonos kapcsolatfelvétel, amelyben a követeléskezelő munkatársa azonosítani tudta magát. Lehetséges formái: postai levél, , rövid szöveges üzenet, telefon és személyes felkeresés. Meghatalmazás: az a jog, amelyet a meghatalmazó a meghatalmazottnak ad, hogy egy megnevezett tevékenységben helyette hivatalosan intézkedjen és a meghatalmazó irányelveinek megfelelő döntéseket hozzon. A Társaság minden esetben rendelkezik a Megbízóitól kapott megbízással, illetve Társaság csak abban az esetben ad ki harmadik fél számára információt, ha az Adóstól rögzített meghatalmazással rendelkezik. Rögzített meghatalmazásnak minősül a rögzített telefonbeszélgetésben elhangzott meghatalmazás, melyet Adós ad Meghatalmazottnak, illetve a részünkre eljuttatott iktatott írásbeli meghatalmazás. 3. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXXII. törvény (Hpt.) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info tv.) 3

5 4. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) alapján a személyes adatok védelme és közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelőkről/adatfeldolgozókról adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely többek között tartalmazza az adatkezelés célját és jogalapját is. Mivel nincs olyan törvény, amely általában hatalmazná fel a követeléskezelőket adatok átvételére, így csak azon adatkezelők számára végezhetik adatkezeléssel járó tevékenységüket, amelyeket az adatok átadására törvény felhatalmaz. A jelenleg hatályos törvények alapján, az alábbi szervezetek jogosultak követeléskezelő igénybevételére és adatok ilyen célú átadására a célból, hogy az Adóst a tartozásának megfizetése végett meg- és felkeressék. Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 157. (9) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés céljából szükséges adatok meghatározott adatmegőrzési időn belül átadhatók azoknak, akik az elektronikus hírközlési szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 51. (1) bekezdésének c) pontja értelmében a banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A távhőszolgáltatásról szóló évi XVII. törvény 45. (1) bekezdésének b) pontja értelmében a távhőszolgáltató jogosult az érintettek tájékoztatása mellett az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek a tevékenységgel összefüggő adatkezelés céljából szükségesek, átadni azoknak, akik a távhőszolgáltató megbízásából a díjak számlázását és beszedését, a követelések kezelését vagy az ügyfél-tájékoztatást végzik. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 151. (4) bekezdésének a) és b) pontjai értelmében a szolgáltató az adatkezelés céljához szükséges adatokat átadhatja az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, valamint a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény 125. (4) bekezdésének a) pontja értelmében az engedélyesek átadhatják az adatkezelés céljához szükséges adatokat az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek. Általános felhatalmazással pedig az Infotv. 6. (1) bekezdésének b) pontja értelmében pedig személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Mivel Ön szolgáltatást vett igénybe, mely ellenértékét nem teljesítette, így az Ön szolgáltatója, azaz hitelezője érdeke alátámasztja az adatátadást és adatkezelést. Tekintettel arra, hogy Társaságunk a hivatkozott jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozó követeléskezelő cégnek minősül, a jogsértés az előzőekben idézett jogszabályhely rendelkezései alapján egyértelműen nem áll fenn, működésünk, ennek körében a követelések érvényesítés során történő adatkezelésünk maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, az jogszerű. Ezen túlmenően a évi CXII. törvény (Info tv.) sem kívánja meg az érintett személy hozzájárulását a személyes adatok adatfeldolgozó részére történő továbbítása esetén. Az Info tv. és a Bit. alapján a Megbízóink adatkezelőnek, míg a CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT. adatfeldolgozónak minősül. Ezen jogszabályi rendelkezések alapján a biztosítási titok, illetve a személyes adatok Megbízó által történő átadásához az érintett jóváhagyására nincsen szükség. Egyúttal a CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT. kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Bit aiban foglalt, biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések az általa vég 5. A KÖVETELÉSKEZELÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI (A PSZÁF ELNÖKÉNEK 14/2012. (XII.13.) SZÁMÚ AJÁNLÁSÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL) ÉS A KÖVETELÉSKEZELÉS ELJÁRÁSI RENDJE 4

6 A követeléskezelési tevékenység jogszerűségének megállapítása során általános érvénnyel alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács május 11-ei, 2005/29/EK irányelvének átültetését szolgáló, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (Fttv.). E törvény hatálya alá tartoznak a pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések alapján fennálló követelések kezelése során az adóssal, mint fogyasztóval szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatok. A CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT. Követeléskezelési Szabályzata elfogadja, és iránymutatónak tekinti az ajánlást Adósokkal történő kapcsolatfelvétel A követeléskezelők hétköznapokon reggel 8 és este 20 óra között, illetve szombaton 8 és délután 12 óra között kezdeményezhetnek kapcsolatfelvételt az adóssal. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha azt az adós kifejezetten kéri. Ezt a kérést dokumentálni kell a követeléskezelési szoftverben. A Consequence Europe Magyarország Kft. csak nyitvatartási időben, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön reggel 8 óra és este 8 óra között, illetve pénteken reggel 8 óra és este 7 óra között indít kimenő hívásokat, és küld értesítéseket sms-ben. A beszélgetésekről minden esetben felvétel készül, mely szükség esetén 1 évig visszakereshető. Az sms-ek kiküldésének időpontja, illetve a sms tartalma szintén minden esetben rögzítésre kerül az ügyekhez csatolt ügynaplókban. A követeléskezelők az Adóssal történő kapcsolattartás során tartózkodnak az erőszakos, zaklató és félrevezető magatartásoktól, nem alkalmaznak pszichikai nyomást, és a követelés megtérülésének célját a lehetőségek és a várható következmények tényszerű és kiegyensúlyozott bemutatásával érjék el. A követeléskezelő egyúttal felhívja az adós figyelmét, hogy a panaszhoz szükséges csatolnia az azt alátámasztó dokumentumot, illetve írásban be kell jelentenie, hogy miért nem ért egyet a hátralék fennállásával. Amennyiben az Adós panasszal él, úgy a panasz megválaszolásáig a követeléskezelő nem végez közvetlen követeléskezelési tevékenységet. A követeléskezelők szerződésenként heti 3 alkalommal többször nem létesíthetnek kapcsolatot az adóssal. Kapcsolatlétesítés alatt kell érteni azokat a megkeresési formákat, amelyben a követeléskezelő azonosítani tudta magát. A követeléskezelők biztosítják azt, hogy az ügyfélfogadásra rendszeresített helységeiben megfelelő számú kijelölt ügyintéző álljon rendelkezésre az adósokkal való kapcsolattartás céljából. A követeléskezelők védik az Adós banktitokhoz és személyhez fűződő jogait, ennek megfelelően alakítják ki a kapcsolat-felvételi formákat. A követeléskezelők az adóson kívüli illetéktelen harmadik személy részére nem adhatnak át információkat a követeléskezelésről, úgy alakítják ki a választott kapcsolattartási formákat, hogy illetlen harmadik személy a kapcsolatfelvétel megkísérlése során ne kaphasson információt a követeléskezelés tényéről sem. Az eljáró ügyintézők a kapcsolat létesítésekor azonosítják magukat, a követeléskezelő társaságot, amelynek nevében és képviseletében eljárnak, a megbízót, az adóst, és tájékoztatják őt, hogy milyen célból veszik fel a kapcsolatot. Az eljáró ügyintézők az azonosítás során kitérnek arra is, hogy meghatalmazásuk, képviseleti jogkörük milyen eljárási cselekményekre terjed ki. Személyes kapcsolatfelvétel esetén a követeléskezelők eljáró ügyintézője átadja az adós részére az írásos megbízását, amely tartalmazza a követeléskezelő társaság és a megbízó nevét és címét, ügyfélszolgálatának telefonos elérhetőségét, és az eljáró ügyintéző nevét. A követeléskezelők úgy választják meg a kapcsolatfelvétel helyét, idejét és gyakoriságát, hogy az ne kelthessen zaklató, fenyegető benyomást. Az Infotv. 4. (1) bekezdésében előírja, hogy a személyes adatok felvételének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, mely értelemszerűen nem valósulhat meg olyan esetekben, amikor a személyes adatokat megszerezni kívánó személy önmagát másnak kiadva (hivatalos személy, barátnő, ismerős) kísérel meg adatokat gyűjteni az Adósról. Ügykezelőink tartózkodnak minden efféle magatartástól. Mint követeléskezelő munkatársak ügyfélszolgálati szerepben jelentkezünk a behajtási eljárás során. Az eljárás alá tartozik mindennemű, a követelések beszedésével kapcsolatos egyeztetés, valamint azok vitatottsága esetén a panaszok egyeztetése, kezelése, elbírálhatatlanság esetén pedig a Megbízó közbenjárásával az ügy kivizsgálása, majd a kivizsgálás eredményéről történő kiértesítése. Munkánk során sohasem tetszelgünk hatósági, vagy végrehajtói szerepkörben, kerülünk minden olyam megnyilvánulást, amely erre engedhet következtetni. 5

7 Tilos a tisztességtelen, az agresszív, a megtévesztő és tisztességtelen gyakorlatok folytatása, és ezen keresztül a fogyasztói magatartás torzítása. Ügykezelőinktől elvárt magatartás, és az ügykezelés során elvárt hozzáállás: objektivitás és tényszerű tájékoztatás, Adós megalapozott döntésének elősegítése, teljeskörű, minden a tartozás rendezésével, keletkezésével, jogalapjával, adatvédelemmel kapcsolatos információ. A követeléskezelők az írásos tájékoztatásokat igazolható módon küldik meg. A Társaság igazolható módnak tekinti a követeléskezelő rendszerben rögzített, és a postakönyvekben is szereplő leveleket, írásos tájékoztatásokat. A követeléskezelő minden olyan információt megad, amely az adós együttműködő magatartásához kell. Bemutatják az áthidaló lehetőségeket, tájékoztatják az Adóst arról, hogy a nemfizetés következtében a követelt összeg folyamatosan növekszik, illetve bemutatják annak okát (kamatok, költségek). Az Adósok, illetve Meghatalmazottaik minden esetben tájékoztatást kapnak arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül. Bejövő hívás esetén a telefonközpont menüjében rögzített automata hívásfogadó révén, kimenő hívás esetén pedig az ügykezelők által. A követeléskezelők által alkalmazott írásbeli tájékoztatás akkor alkalmas az együttműködő adósi magatartás megerősítésére, ha az adósok abból pontos információt kapnak a tartozásuk aktuális összegéről, és megkapják a lehetséges követeléskezelési lépésekre, azok költségeire, valamint nemfizetés esetén a tartozás folyamatos növekedésére vonatkozó figyelemfelhívásokat, továbbá az arra vonatkozó információkat, hogy hol és milyen módon tudják a tartozásukat rendezni, illetve kérdéseikkel hová fordulhatnak. Emiatt leveleink hátoldalán ezen iránymutatásokat szem előtt tartott tájékoztatás olvasható, kiegészítve az esetlegesen gyakran ismételt kérdésekkel, mely szintén az Adósok minél pontosabb, és szélesebb körű tájékoztatását szolgálja Adósok azonosítása Azonosított Adósnak tekinthető az az Adós, aki a telefonos megkeresés alatt megerősítette a nevét és a címét, illetőleg tájékoztatta a Társaságot arról, hogy a cím már elévült. Amennyiben egy címen több ugyanolyan nevű egyén is lakik, úgy születési év egyeztetése után adunk tájékoztatást. Magánszemélyek esetében kizárólag az Adósnak, vagy házastársnak adunk tájékoztatást, minden egyéb esetben beérkezett (két tanú által aláírt) meghatalmazás szükséges, melyben az Adós megnevezi a személyt, aki az ügyében eljárhat. Cégek esetében: Kft. Rt.: ebben az esetében a cégvezetőt és a tulajdonost magánemberként fizetésre felszólítani tilos, ugyanakor jogosult megismerni cége hátralékát. A Kft. cégvezetőinek, tulajdonosainak kiadható adat a cégük adósságára vonatkozóan, mely történhet felszólító levél formájában a cégjegyzésre jogosult lakcímére is. Bt. illetve EV: esetében: a beltag, illetve a vállalkozó felelős a vállalkozása kötelezettségeiért, így a tartozásért is, ennek értelmében felszólítható a teljesítésre. Ugyanakkor a Kötelezett ennek tükrében sem változik Adósokkal történő kapcsolattartás A követeléskezelők tartózkodnak az olyan kapcsolattartási formáktól, amelyek az adósra irányuló fizikai vagy pszichés nyomásgyakorlást valósítanak meg, és igyekeznek biztosítani, hogy az adósok számára a negatív következmények csak a legszükségesebb esetben és indokolt mértékben következzenek be. Az információk átadása során biztosítják, hogy azok ne keltsenek hamis, megtévesztő benyomást az adós kötelezettségeivel és lehetőségeivel kapcsolatban. A követeléskezelők figyelembe veszik az adós méltányolható kéréseit a kapcsolattartás formájára vonatkozóan (pl.: munkaidőben a megkeresés mellőzése). A követeléskezelők az adós kérésére tájékoztatást nyújtanak a követeléskezelés folyamáról, az adós tartozásának összegéről és összetételéről. 6

8 Abban az esetben, ha az Adóst nem sikerül azonosítani, csak általános érvényű tájékoztatást nyújtunk részünkre, ügyelve arra, hogy esetleges harmadik személynek személyes adat, vagy a hátralékkal kapcsolatos bármilyen információ átadásra kerüljön. A követeléskezelők tájékoztatják az adósokat a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról, részletfizetési lehetőségekről. A követeléskezelők az áthidaló megoldás alkalmazási lehetőségének vizsgálatát követően igazolható módon tájékoztatják az adóst arról, hogy megfelel-e a lehetséges konstrukciók igénybevételi feltételeinek. Az egyes kiajánlható részletfizetési konstrukciókról minden esetben a Megbízókkal kötött keret, illetve egyedi megállapodás rendelkezik, melytől eltérni nem áll módunkban Adósokkal történő telefonbeszélgetések kiadásának módja Beszélgetéseinket rögzítjük, és a jogszabályban megjelölt határidőig tároljuk. Az ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsájtjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet, valamint a hanganyagot is a személyazonosság igazolását követően. Ezen cselekményekért külön díj nem kérhető el Felszólító levelek A felszólító levelek kiküldésének célja az Adós tájékoztatása a fennálló hátralékról, keletkezésének okáról, és a nemfizetés esetén várható következményekről. A felszólító levelek az Adósok nevére készülnek, ugyanakkor abban az esetben, ahol a szerződés megkötésekor megjelölésre került a szerződő és a számlafogadó címe is, úgy a felszólító levél az Adós nevére címezve a megjelölt több címre is postázásra kerül. Amennyiben az Adóst jogosan képviselők kérik, úgy a követeléskezelési rendszerből azonnal eltávolításra kerülnek, és a továbbiakban megkereséseket nem kapnak. Minden esetben méltányoljuk az olyan kéréséket, amelyek alapján Adós a Megbízótól kapott levelezési címtől eltérő címre kéri a felszólító levél kiküldését. Ezen esetekben a Megbízótól kapott levelezési cím törlésre kerül a behajtási szoftverből, és csak az új kerül felvezetésre. Ugyanezt az eljárásrendet követjük abban az esetben, ahol a nyilvános és előfizetéses adatbázisokban történt keresés eredményeképpen új, a Megbízó által megadott címtől eltérő címet találunk bejegyezve. Felszólító leveleink is visszakereshetőek, kiküldésük igazolható ek Amennyiben rendelkezünk átadott címmel, illetve a nyilvános adatbázisokban történő keresések eredményeképpen címhez jutunk, úgy ebben a formában is kapcsolatot létesítünk az Adósokkal. Amennyiben egy illetéktelen harmadik fél jelentkezik az Adós nevében, és él vissza az adatokkal, az ezzel kapcsolatos kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk. Az operátorok jóhiszeműen járnak el, megtévesztésük pedig félrevezetésnek minősül. Amennyiben az cím tulajdonosa azt kéri, rendszerünkből az címet töröljük, így az érintett a továbbiakban ebben a formában megkereséseket nem kap. A Társaság részéről küldött ek végén minden esetben található egy megjegyzés adatvédelmi okokból. Ezen megjegyzés az automatikus névjegyekhez csatolt, így elhagyása nem lehetséges. Figyelem! Jelen üzenet bizalmas információkat, üzleti titkokat és személyes adatokat tartalmazhat, így azt kizárólag annak címzettje ismerheti meg. Az üzenet illetéktelen megismerése, továbbítása, tárolása vagy az azzal végzett bármely más művelet szigorúan tilos és azt a törvény bünteti. Ha jelen üzenetet Ön tévedésből kapta, kérjük, értesítse a feladót en vagy egyéb módon (Consequence Europe Magyarország Kft Budapest, Pf: 94., tel.: , majd törölje a kapott üzenetet! A jelen üzenet küldőjének elektronikus levélcímére való üzenetküldéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a levél tartalmát a Consequence Europe Magyarország Kft. címzetten kívüli kijelölt munkatársa megismerje SMS-ek 7

9 Üzeneteink adatvédelmi okokból nem tartalmaznak nevet. Így kikerülhető, hogy illetéktelen, harmadik fél számára történjen adatátadás, vagy egy illetéktelen harmadik fél érdeklődjön a név és az ügyiratszám megadásával a tartozás mibenlétéről. A követeléskezelő szoftver minden ügyben regisztrálja a kiküldött sms szövegét, kiküldésének időpontját, a telefonszámot, amelyre kiküldésre került, valamint azt, hogy a szöveges üzenet kézbesítése sikeres volt-e Személyes felkeresés CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT. személyes felkeresőket alkalmaz alvállalkozóként, akik egyeztetés céljából keresik fel az Adósokat. Személyes felkereső kizárólag olyan Adóst keres fel, akivel telefonon vagy levélben nem sikerült felvenni a kapcsolatot, tehát a kapcsolatfelvételre, és az egyeztetésre nem látunk más lehetőséget. Szintén személyes felkereső látogathatja meg azon Adósokat, akik fizetési ígéretet tettek, a teljesítés azonban teljesen, vagy részben elmaradt. A személyes felkeresők munkába állásuk előtt oktatáson vesznek részt, melynek végén írásbeli tesztet írnak. Csak a teszt 90%-os teljesítése esetén kapnak lehetőséget arra, hogy személyes felkeresőként a Consequence Europe Magyarország alkalmazásába álljanak. Az oktatáson elhangzottak, és a kiadott tananyagok garantálják, hogy a személyes felkeresők a mindenkori jogszabályoknak megfelelően végezzék a munkájukat. A személyes felkeresők a látogatások során különösen ügyelnek arra, hogy ne keltsenek fenyegető benyomást, illetve különösen figyelnek arra, hogy illetéktelen harmadik fél számára a felkeresés mibenléte, tárgya ne legyen megismerhető. Abban az esetben, ha a CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT. által elvártakat a személyes felkeresők bármilyen módon megsértik, és az igazolásra kerül, úgy az azonnali szerződés felbontást eredményez a részükre. A személyes felkereső fényképet csak abban az esetben készíthet a helyszínről, ha ahhoz a felkeresett személy, annak házastársa vagy annak Meghatalmazottja beleegyezését adta. Erről nyilatkozatot kell kérni minden esetben, szóbeli beleegyezés nem tekinthető elégségesnek. A személyes felkeresők üzenetet csakis lezárt, és a keresett személy nevére címzett borítékban hagyhatnak. A személyes felkeresők illetéktelen harmadik féltől nem gyűjtenek be adatokat, nem kérnek üzenet átadást a keresett személy részére, tájékoztatást csak Meghatalmazottnak, vagy házastársnak adnak Személyes ügyfélfogadás Nyitvatartási időben állunk rendelkezésre, hétfőtől csütörtökig reggel 8 és este 8 óra között, illetve pénteken reggel 8 és este 7 óra között. Szakképzett ügyintézőink fogadják (az esetek 90%-ban) várakozási idő nélkül a személyes egyeztetésre érkező ügyfeleket Beérkező dokumentumok feldolgozása A törvényi szabályoknak megfelelően 30 napos válaszadási kötelezettségünk van, melynek minden esetben megfelelünk. Ugyanakkor a válaszokat igyekszünk mindig a lehető leggyorsabban megküldeni, hogy az egyeztetéseket követően az ügyek a lehető legrövidebb idő alatt lezáródhassanak Áthidaló megoldások A Társaság a Megbízó utasításai szerint eljárva ajánl az Adós részére áthidaló megoldásokat. Az áthidaló megoldásokra vonatkozó jogszabályokat a megbízási szerződés tartalmazza Megbízóval történő egyeztetés Megbízóval történő egyeztetést kezdeményezünk minden olyan ügyben, amelyben állásfoglalási jogosultságunk nincsen, illetve a követeléskezelési tevékenység elvégzéséhez szükséges adatokon túl más adatra is szükség van. Ez utóbbi ügyeket a Megbízónk saját hatáskörben kezeli tovább, és Társaságunkat értesíti az ügy kimeneteléről, hogy rendszerünkben annak megfelelően kezelhessük tovább. 8

10 A Megbízótól érkezett válasz az adott ügyben minden esetben rögzítésre kerül az ügynaplóban. A válaszadási kötelezettség az Adósok felé 30 nap. Tevékenységünkből adódóan a munkánk része az egyeztetés, de ügyfélszolgálati szerepkört semmilyen esetben nem tudunk teljesíteni. Az Adósok kérését minden alkalommal figyelembe vesszük, és lehetőségeinkhez mérten teljesítjük. Ugyanakkor minden esetben szem előtt tartjuk, hogy az Adósok az egyeztetés menetével elégedettek lehessenek. Munkánk és folyamatos fejlesztéseink során igyekszünk megteremteni a problémamentes ügykezelés létét. A részünkre megküldött dokumentumokat minden esetben csak az adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és ideig őrizzük meg Visszahívás kérése a telefonközpontban Amennyiben munkatársaink foglaltak, úgy a hívások automatikusan a telefonközpontba irányítódnak. A központban a kollégák felveszik a hívást, és visszahívást intéznek, amely a lehető legrövidebb időn belül meg is történik. A recepción dolgozó munkatársak nem adhatnak felvilágosítást a hátralék mibenlétéről, csupán egy név, és egy telefonszám felvételére jogosultak, amelyek a szakképzett ügykezelő eléri majd a visszahívás kérőjét. Az automata rendszerben van lehetőség üzenet hagyására és automatikus visszahívás kérésre. Ezeket rendszerünk folyamatosan figyeli, és operátorhoz kapcsolja. Amennyiben az üzenet hagyása munkaidőn túl történik, úgy a visszahívásra az azt követő munkanapon kerül sor Adatkeresés: Partnercontrol Telekom telefonszámkeresés KEKKH Google 6. KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA A Társaság a követelések és a követeléskezelés során megtett intézkedésekre vonatkozó nyilvántartást vezet a behajtási szoftverben. A behajtási szoftver visszakereshető módon az alábbi adatokat, információkat tartalmazza: - Kötelezett neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve - Kötelezett lakcíme, tartózkodási helye, levelezési címe, címe, telefonos elérhetőségei - Megbízónk neve, ügyfélazonosító, megbízás napja, követelés tartalma és összege - pénzügyi adatok, befizetések, jóváírások - A követelés érvényesítése során megtett intézkedések - A követeléshez kapcsolódó dokumentumok, szerződések - Kötelezett által megküldött dokumentumok, illetve az azokra adott válaszok Ügyeink a törvényben meghatározott módon az ügykezelés lejárta után anonimizálásra kerülnek. 7. MEGBÍZOTT KÖVETELÉSKEZELŐK MEGBÍZÁSÁNAK SZABÁLYAI A követeléskezelők a szakmai gondosság követelményének megfelelően járnak el munkájuk végzése során. A követeléskezelő az ügyintézőket megfelelő képzésben részesíti és dokumentálja azt az Oktatási naplóban. A követeléskezelő új munkatársak aktív munkavégzését csak sikeres záróvizsga után engedélyezi, amely záróvizsga tartalmazza az Adósok megfelelő tájékoztatásának módszereit, kommunikációs és tárgyalástechnika, valamint termékismeret és követeléskezelési tréninget is, illetve a vonatkozó jogszabályok megismertetését. A sikeres vizsga (írásbeli és szóbeli) elengedhetetlen feltétele a megbízás létrejöttének. Oktatásainkról, továbbképzéseinkről Oktatási Naplót vezetünk, amely dokumentálja a képzés mibenlétét, és igazolja, hogy mely ügykezelőnk milyen belső képzésen 9

11 vett részt. Ugyanebben a naplóban tartjuk nyilván a Megbízóink által tartott továbbképző tréningeket is, melyet különösen fontosnak tartunk szem előtt tartva a folyamatos fejlődés szükségességét. 8. MEGBÍZOTT KÖVETELÉSKEZELŐK ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI Az operatív munka folyamatos kontroll alatt tartása szükséges a garantált minőség nyújtásához. A behajtási tevékenységet csoportvezetők, visitorok, és a call center vezető felügyeli, és intézkedik az esetlegesen elkövetett hiba azonnali javításáról, és arról, hogy megismétlődésére ne kerülhessen sor. A call center a teljes nyitvatartási időben felügyelet alatt áll. Ügykezelőink munkába állás előtt egy hetes képzésen vesznek részt, mely végén szóbeli és írásbeli vizsgán bizonyítják alkalmasságukat. 9. KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Csoportvezetőink és a management tagjai heti rendszerességgel ülésnek, melynek célja az aktuális feladatok, események, esetlegesen felmerülő problémák megbeszélése és megoldása. Ezen megbeszélésekkel elkerülhető, hogy olyan események történjenek, amelyek negatív hatással lehetnének az ügykezelés menetére. A Társaság belső ellenőrzése évente átfogóan ellenőrzi a Szabályzatban foglaltak betartását, és az adott év augusztus hónapig benyújtja vizsgálati jelentését a Társaság Ügyvezetése részére. A Társaság ügyvezetése megtárgyalja a vizsgálati jelentésben foglaltakat, és amennyiben szükséges, úgy gondoskodik azok megoldásainak végrehajtásáról. A Társaság Ügyvezetése gondoskodik arról, hogy az évi átfogó ellenőrzés során a Szabályzatban foglalt rendelkezések megfeleljenek a mindenkor hatályos jogszabályi és egyéb hatósági rendelkezéseknek. 10. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS A törvényi szabályozásoknak megfelelő panaszkezelési eljárásról a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezik. 10

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT Antal László 2 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.1. A szabályzat célja: Jelen Követeléskezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Focus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Focus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft Focus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft Követeléskezelési Szabályzat Jelen Szabályzat a Társaság minden munkavállalójára, ill. egyéb jogviszonyban lévő munkatársára nézve kötelező érvényű 1. A Társaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Antal László 2 PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS 1. Általános irányelvek A CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT. célja, hogy Ügyfelei minden szempontból elégedettek legyenek az általa

Részletesebben

A Prodebt Kft. követeléskezelési szabályzata

A Prodebt Kft. követeléskezelési szabályzata A Prodebt Kft. követeléskezelési szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja, hatályai Célok: 1. átláthatóság növelése 2. szakmaiság prezentálása 3. szabályzóknak való megfelelés Hatály: 1. alanyi

Részletesebben

AVS HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

AVS HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG AVS HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés: 2013. május 1. Jóváhagyta: Milkovits Lívia Ügyvezető Sopron, 2013. április 15. 1 Tartalomjegyzék: 1. TÖRVÉNYI ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Antal László 2 PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS 1. Általános irányelvek A CONSEQUENCE EUROPE MAGYARORSZÁG KFT. célja, hogy Ügyfelei minden szempontból elégedettek legyenek az általa

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat A Panaszkezelési és Reklamációkezelési Szabályzat rendelkezik a CREDITEXPRESS Magyarország Kft. által, megbízási jogviszony

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról

Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztónak minősülő adósokkal

Részletesebben

AZ INTRUM JUSTITIA Zrt. KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

AZ INTRUM JUSTITIA Zrt. KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék AZ INTRUM JUSTITIA Zrt. KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja, hatálya I.1 Célok - átláthatóság növelése - szakmaiság prezentálása - szabályzóknak való megfelelés I.2 Hatály

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

A Leasing Risk Kft. követeléskezelési tevékenységre vonatkozó szabályzata

A Leasing Risk Kft. követeléskezelési tevékenységre vonatkozó szabályzata A Leasing Risk Kft. követeléskezelési tevékenységre vonatkozó szabályzata Kapcsolódó jogszabályok, ajánlások és szabályzatok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi CCXXXVII. törvény

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. március 16. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. március 16. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. március 16. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 2. Szabályzat célja 3 3. Szabályzat hatálya 3 4. Alapfogalmak 4 5. Követeléskezelés alapelvei 4 5.1 Tisztességes

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat az Euro Quattro Bróker Kft. tisztelt ügyfelei számára I. Bevezetés A EURO QUATTRO Biztosítási Alkusz Kft (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Követeléskezelés menete

Követeléskezelés menete Követeléskezelés menete 2016.08.01. Sor szá m Esemény Időpontok/egyéb lépések Tájékoztatá s jellege 1 fizetési késedelembe Késedelembe esést követő azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon 2 fizetési késedelembe

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

AZ INTRUM JUSTITIA ZRT. KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZATA 9/2015. (XI.1.)

AZ INTRUM JUSTITIA ZRT. KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZATA 9/2015. (XI.1.) AZ INTRUM JUSTITIA ZRT. KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZATA 9/2015. (XI.1.) 1. Definíciók Adós: fizetési késedelemmel rendelkező, fogyasztónak minősülő adós, adóstárs, magánszemély kezes és zálogkötelezett,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA EDENRED CAFETÉRIA KÁRTYÁK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Alapelvek... 3 1.3 Fogalmi meghatározások... 3 II. A PANASZKEZELÉS

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Titán Group Alkusz Biztosítási Kft (továbbiakban: Alkusz,Kft célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt. Azoknál a tranzakcióknál,

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 1. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. mint adatkezelő az információs önrendelkezési

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSOKKAL SZEMBENI

A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSOKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSKEZELÉS ELJÁRÁSI REND A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSOKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSKEZELÉSI GYAKORLAT SORÁN ALKALMAZANDÓ FOGYASZTÓVÉDELMI ELVEKRŐL Elfogadva: 2013. év november hó 14. napján Hatályba lép:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT EOS KSI Magyarország Inkasszó Korlátolt Felelősségű Társaság KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYTA A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK 1/2013. (IV.30) számú HATÁROZATA BUDAPEST Tartalomjegyzék 1. TÖRVÉNYI ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s.

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s. NOVIS Poisťovňa, a.s. I. BEVEZETÉS Társaságunk kiemelt célja, hogy az ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét. Jelen szabályzat célja,

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14., nyilvántartásiszám: 33259483, adószám:

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bevezető A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely: 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 1. fszt. 1.., cégjegyzékszám: 02-10-060382, a továbbiakban: Szolgáltató) a PSZÁF 11/2012. (XI.8.)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. Budapest 2014. Általános rész Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1. Bevezetés... 1 2. Szabályzat célja... 1 3. Alapelvek...

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Letölthető dokumentumok: Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Meghatalmazás személyes panaszbejelentéshez Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány I. Bevezetés Az Assure-Man

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben