A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése A vezetékjog a dologi jogok körében helyezhető el a jogrendszerben. A dologi jogokon belül az ún. korlátolt idegen dologbeli jogok csoportjába tartozik, amelyek jellemzője, hogy abszolút szerkezetűek, s hogy a jogosult valamely más személy tulajdonában álló dologra vonatkozóan rendelkezik valamely jogosultsággal, illetőleg a tulajdonos tűrni köteles valamely magatartást a jogosult részéről. Az abszolút szerkezet azt jelenti, hogy a jognak meghatározott jogosultja van, s vele szemben a tulajdonos mellett mindenki más tűrni köteles a jog gyakorlását. A korlátolt jelleg pedig abban mutatkozik meg, hogy a tulajdonjog teljességével szemben az összes többi dologi jog tartalmilag korlátozva van, nem foglalja magában a tulajdonjog valamennyi részjogosítványát. A vezetékjog a korlátolt dologi jogok speciális körébe tartozik, az ún. közérdekű használati jogok között helyezhető el, amelyekről a Ptk (1)-(2) bekezdése rendelkezik általános szabályként. Az (1) bekezdés kimondja, hogy ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára államigazgatási szerv határozatával szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár. A (2) bekezdés rögzíti, hogy a használati jog alapításának eseteit, továbbá a kártalanítás szabályait külön jogszabály állapítja meg. A használati szolgalmi jog alapján közérdekű tevékenységet folytató szerv a más tulajdonában lévő ingatlant meghatározott terjedelemben használhatja. Alanyai tehát a feljogosított szerv, valamint elsősorban az ingatlan tulajdonosa, de mint említettük, mindenki más is köteles eltűrni gyakorlását. Különösen igaz ez az ingatlant valamely jogcímen használókra. Jogszabály határozza meg azokat a szerveket, amelyek javára használati jog (szolgalom) létrehozható. Ilyenek a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletet, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény, a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (Tht.), a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (Vet.) és itt említhetjük a földmérési és térképszeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvényt is. A használati jog (szolgalom) a felek megállapodásának hiányában a közigazgatási hatóság határozatával jön létre. A határozatnak tartalmaznia kell a jog terjedelmét, mértékét, gyakorlásának módját.

2 26 RES IMMOBILES A felsorolt törvények közül hármat, a Bt.-t, Tht.-t és a Vet.-et emelnénk ki, mint a vezetékjogot nevesítő törvényi szintű jogszabályokat. A vezetékjog tulajdonképpen gyűjtőfogalom, az egyes törvények szerint különböző, azonban jellegét tekintve hasonló tevékenységek végzésére jogosít, amelyek rendszerint egy nyomvonalas létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódnak. A Vet a szerint a hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon a) föld alatti és feletti vezetéket, valamint távközlési összeköttetést helyezhet el, b) tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést építhet, c) nem tartószerkezeten elhelyezett, külön jogszabályban meghatározott átalakítóés kapcsolóberendezést építhet, d) a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja. A Tht. 23. (3) bekezdése alapján az engedélyes a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon a) szakhatóság közreműködése esetén a szakhatósági hozzájárulásokban foglaltak megtartásával a föld alatti és különösen indokolt esetben a föld feletti távhővezeték-hálózatot és az ahhoz szükséges tartószerkezetet létesíthet, illetve helyezhet el; b) az a) pont szerint elhelyezett létesítményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, eltávolíthatja; c) a távhővezeték-hálózat mentén levő, annak épségét közvetlenül veszélyeztető fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit kártérítési kötelezettség mellett eltávolíthatja; d) a távhővezeték-hálózattal az energiapolitikáért felelős miniszternek a szabályozásban érdekelt miniszterrel együttesen kiadott, az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletében meghatározott módon más építményt és nyomvonalas műtárgyat megközelíthet, illetve keresztezhet. Míg a Bt. 38/C. (3) bekezdés éretelmében az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon a) az elosztóvezetéket a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt elhelyezheti és üzemeltetheti, b) az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja, c) a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávolíthatja, d) a miniszternek a vízgazdálkodásért felelős miniszterrel, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel együttesen kiadott rendeletében meghatározott módon nyomvonalas létesítményt, folyót, vízfolyást, tavat, csatornát és építményt megközelíthet, keresztezhet.

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 27 A vezetékjog keletkezése A Ptk a államigazgatási szerv határozatát említi, mint a vezetékjogot alapító aktust, azonban egyes esetekben nincs kizárva az sem, hogy az ingatlan tulajdonosa és a jogszabályban meghatározott szerv az erre irányuló megállapodással, vagyis szerződéssel hozza létre a vezetékjogot. A Vet. alapján hatósági határozat hozhatja létre, míg a Bt. és Tht. szerinti vezetékjog megállapodással is alapítható. Az ingatlan-nyilvántartási gyakorlatban mindkettővel találkozhatunk. A vezetékjog tartalmát tekintve nincs különbség a két mód között, ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik a feleket, bármely módon is hozzák létre a vezetékjogot. A Bt. 38/C. (2) bekezdése ezt kifejezetten ki is mondja: Az elosztóvezeték az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával is elhelyezhető és üzemeltethető. A tulajdonosi hozzájárulás a vezetékjoggal azonos, e törvényben megállapított jogosultságokat és kötelezettségeket keletkeztet. A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza. Az egyes külön jogszabályok nevesítik az illetékes hatóságot, amely a vezetékjog alapításáról rendelkezhet, illetve azt a közérdekű célt, amelynek elérését elősegítendő a vezetékjog hatósági határozattal alapítható. A közérdekű használati jog alapításáért a Ptk. szerint kártalanítás jár, a gyakorlása maga ingyenes. Mindez természetesen igaz a vezetékjogra is. Emellett alapítása a szükséges mértékre kell korlátozódjék, nem vezethet az ingatlan használatának meghiúsításához. A Vet. és Tht. megfogalmazása szerint akkor engedélyezhető, ha az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. A Bt. szövegezése szerint az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem akadályozó módon. A kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 3. (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, vagy külön törvény alapján a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte, akkor kisajátításnak van helye. Ezzel a törvény sorrendet is meghatároz, első a felek megállapodása, ennek hiányában hozható hatósági határozat, illetve a hivatkozott feltételek fennállása esetén kisajátítás. Akár hatósági határozattal, akár megállapodással hozzák létre a vezetékjogot, az létrejön akkor is, ha nem jegyzik be az ingatlannyilvántartásba. A vezetékjog bejegyzése ugyanis nem konstitutív, hanem deklaratív hatályú az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) szerint, hiszen nem tartalmazza a konstitutív hatályú bejegyzéseket soroló 3. (2) bekezdés. Azonban az egyes törvények előírják az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést. A Vet. kötelezi a határozatot hozó hatóságot, hogy jogerős határozatával keresse meg a földhivatalt, míg a Tht. és a Bt. az engedélyes kötelezettségévé teszi, hogy akár határozat, akár megállapodás alapján keletkezett a vezetékjog, annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kérje. A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése Az Inytv. 16. f) pontja szerint a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jog. A törvényben ez az egyetlen említése. A törvény végrehajtási rendelete, a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet rendel-

4 28 RES IMMOBILES kezik róla, hogy a tulajdoni lap III. részén kell bejegyezni, illetve kimondja, hogy más közérdekű használati jogokkal egyetemben egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni az ezek gyakorlására jogosult szerv javára. 1 Bár, mint említettük, az Inytv. szerint nem a bejegyzés hozza létre, azonban ezt az egyéb törvények alapján meg kell tenni. Ez a kifejezett törvényi előírás hiányában, a világos jogi helyzet mindenki számára egyértelművé tétele érdekében is célszerű lenne, hiszen az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és feljegyzett tényről vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. A bejegyzéshez szűkszavúan fogalmazva ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratra van szükség. Ez az okirat elvéből következik: Az ingatlan-nyilvántartásban jog bejegyzésére, jogilag jelentős tény feljegyzésére vagy adatok átvezetésére - ha törvény másként nem rendelkezik - csak az e törvényben meghatározott okirat vagy jogerős hatósági, illetve bírósági határozat alapján kerülhet sor. 2 További általános szabályokat tartalmaz a törvény, mikor kimondja, hogy Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének ha törvény másként nem rendelkezik olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata (a továbbiakban: okirat) alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlannyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről (bejegyzési engedély). A bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja. 3 Ebből következően akár a megfelelő alakiságokkal rendelkező megállapodás, akár a hatósági határozat alapja lehet a bejegyzésnek. A megállapodás kötelező tartalmi elemeit az Inytv ai tartalmazzák. A legfontosabb azt leszögezni, hogy a törvény a vezetékjogról szóló megállapodás bejegyzéséhez nem kíván közokirati vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formát. Természetesen ilyen okiratok alapján is bejegyezhető, de az Inytv. 32. (3) bekezdésének nem kell megfelelnie. A minimális tartalmi elemek az Inytv. 32. (1) bekezdésében foglaltak. A minimális alaki kellékek a keltezés helye ideje, továbbá a 32. (2) bekezdés a)-g) pontjaiban írtak teljesülése. A gyakorlatban a két tanúval aláíratott okirat a jellemző. Az Inytv. 39. (3) bekezdésében foglalt tartalmi elemek pl. helyrajzi szám, bejegyzési engedély, aláírások hiánya a kérelem hiánypótlási felhívás nélküli elutasítását vonja maga után. A hatósági határozatnak a Ket. szabályainak és a külön jogszabályoknak kell megfelelnie mind tartalmi, mind alaki szempontból. A bejegyzési engedélyt a hatóság rendelkezése pótolja. 4 Ha a földhivatal úgy ítéli meg, hogy a hatósági határozatot nem a hatáskörében eljáró szerv hozta, vagy a határozat tartalma jogszabályba ütközik, erről a határozathoza- 1 Vhr Inytv Inytv Inytv. 34. (1) bekezdés

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 29 tal előtt az ügyészt értesíti. 5 Egyéb vizsgálatnak nem vetheti alá, csak annyiban, hogy a bejegyzésre alkalmasságot vizsgálja (pl. jogosult, helyrajzi szám megjelölése). Természetesen nem elég megállapodni, illetve rendelkezni a vezetékjogról, gondoskodni kell a bejegyzésről is. Megállapodás esetén az Inytv. kérelemre vonatkozó általános rendelkezései az alábbiakat tartalmazzák: a bejegyzést ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. 6 Kérheti tehát a tulajdonos és a jogosult is. A gyakorlatban mindig a jogosult kéri, hiszen ő gondoskodik az egyéb munkarészek (vázrajz, területkimutatás) elkészíttetéséről és az eljárási díj befizetéséről is, amellett, hogy az ő érdekében áll a bejegyzés. Az egyes törvények azonban mint jeleztük ettől eltérő rendelkezést tartalmaznak. A Tht a szerint a vezetékjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az engedélyes kérelmezi az ingatlantulajdonossal, az ingatlan kezelőjével, illetőleg a közterület tulajdonosával kötött szerződés vagy jogerős hatósági határozat alapján. Ebben az esetben tehát akár határozaton, akár megállapodáson alapul a vezetékjog, az engedélyes kéri a bejegyzést. A Vet (1) bekezdése szerint a hatóság a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Ez esetben, a hatóság keresi meg a földhivatalt. Bt. 38/C. (4) A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az engedélyes, valamint az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni. A Bt. az engedélyest kötelezi, de nem emeli ki kifejezetten, hogy ez a határozatra és a megállapodásra is vonatkozik-e, ahogyan ezt a Tht. teszi. Látható tehát, hogy az azonos módon keletkező, különböző szerveket illető vezetékjogok bejegyzésével kapcsolatosan már nem hozott létre koherens rendszert a jogalkotó. Az egységes ingatlan-nyilvántartási gyakorlat kialakulását jobban segítené, ha azonos módon volna szabályozva a kérdés a különböző törvényekben. Amennyiben a vezetékjog az egész ingatlant terheli, a megállapodáson/határozaton, kérelmen/megkeresésen felül egyebet nem kell a földhivatalhoz benyújtani. Azonban, ha a vezetékjogot az ingatlan természetben vagy területi mértékben meghatározott részére kívánják bejegyeztetni (a dolog természeténél fogva rendszerint így kérik), akkor az ingatlanügyi hatóság érvényes 7 záradékával ellátott vázrajz is szükséges a bejegyzéshez az Inytv 37. (2) bekezdése szerint, mely kimondja, hogy A bejegyzéshez vázrajz is szükséges, ha a változás az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érinti, illetőleg ha jogszabály azt előírja. Az Inytv. végrehajtási rendelete, a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Vhr.) az a jogszabály, amely előírja a vázrajz meglétét: Az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére vonatkozó jog vagy tény bejegyzéséhez, illetve feltüntetéséhez az ingatlan érintett ré- 5 Inytv Inytv. 26. (7) bekezdés október 1-től a törvény a hatályos kifejezést használja.

6 30 RES IMMOBILES szét ábrázoló és a földhivatal által záradékolt változási vázrajz szükséges. 8 (Lásd a változási vázrajzot a következő oldalon.) A vezetékjogról rendelkező törvények közül erről a Vet. külön is rendelkezik: Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is. 9 A többi jogszabály ezt nem említi, de természetesen ezekre is vonatkoznak az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok általános rendelkezései, szükséges a vázrajz, ha természetben vagy területmértékben meghatározott ingatlanrészre kérik bejegyezni a vezetékjogot. A vázrajz az adatváltozás átvezetés alapjául szolgáló okirat. Az Inytv. 28. (1) bekezdése értelmében a vázrajzot mindazoknak alá kell írnia, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírják. Az ügyvéd a jogok és tények bejegyzés alapjául szolgáló okiratot nem írja alá, hanem azt csak ellenjegyzésével látja el. Ebből következően az ügyvédnek a vázrajzot nem kell aláírnia, s azt kézjegyével sem kell ellátnia. A vázrajz vonatkozásában a Vhr a nem alkalmazható, hisz az a bejegyzés és nem az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratokra tartalmaz rendelkezést. A megfelelő záradékkal és kézjegyekkel ellátott vázrajz hiánya szintén az Inytv. 39. (3) bekezdése szerinti elutasítási ok. A Vet. és a Tht október 15-ig, illetve 2010 december 31-ig szóló átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz a korábban alapított, azonban bejegyeztetni elmulasztott, illetve de facto gyakorolt, azonban megállapodás vagy határozat hiányában létre nem jött vezetékjogok alapítására, illetve bejegyeztetésére vonatkozóan. Hatósági határozat, egyszerűsített engedély, illetve fennmaradási engedély alapján alapítható, illetve jegyezhető be utólag a vezetékjog. Ezek részletszabályait a Vet ai illetve a Tht. 58. (4) bekezdése tartalmazza. A Vet. rendelkezései szerint az engedélyes a kérelem benyújtását megelőzően tíz évvel korábban idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett vezeték, tartószerkezet, átalakító- és kapcsoló-berendezés tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére vonatkozó vezetékjog alapítása nem történt meg, vagy a vezetékjogi engedély nem lelhető fel, illetve a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, az illetékes hatóságtól a törvény hatálybalépésétől (2007. október 15.) számított öt éven belül kérheti a vezetékjog megállapítását, vagy a vezetékjog bejegyzésére alkalmas határozat kiadását. A vezetékjog fennállását és keletkezésének időpontját a határozatban kell megállapítani. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre a hatóság jogerős határozata alapján kerülhet sor, amely a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot bejegyzése iránt. Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is. Az engedélyes a kérelem benyújtását megelőzően tíz éven belül idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett, vezetékjoggal rendelkező vezeték, tartószerkezet, átalakító- és kapcsoló-berendezés tekintetében, amennyiben a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, a fent jelzett idő- 8 Vhr. 65. (2) bekezdés 9 Vet (1) bekezdés

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 31 Változási vázrajz elektromos földkábel vezeték bejegyzéséhez

8 32 RES IMMOBILES ponttól számított öt éven belül egyszerűsített üzemeltetési engedélyt kérhet. A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére szintén az egyszerűsített engedély és megkeresés alapján kerül sor. Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor ez esetben is vázrajzot kell mellékelni. Fontos, hogy az ily módon, utólagosan bejegyzett vezetékjog az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem. A Tht. hivatkozott rendelkezése szerint a távhőszolgáltató a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló évi XLVIII. törvény hatálybalépését megelőzően idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett, közterületnek nem minősülő idegen ingatlanon működő távhővezetékhálózat vagy annak részét képező vezeték tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a vezetékjog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, a műszaki biztonsági szervtől december 31-ig kérheti, hogy fennmaradási engedélyt adjon ki, amelyben a vezetékjog fennálltát, és a keletkezésének időpontját a műszaki biztonsági szerv megállapítja. A műszaki biztonsági szerv vezetékjog fennálltát megállapító fennmaradási engedélye az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas okirat. A vezetékjog megszűnése, törlése A vezetékjog megszűnése az egyes külön törvényekben van szabályozva. A Vet a szerint főszabályként a vezetékjog megszűnik, ha a hálózati engedélyes a közcélból elhelyezendő létesítményeket a vezetékjogi engedélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül nem építi meg, vagy az említett létesítményeket véglegesen eltávolítja. A vezetékjog megszűnését az engedélyes az azt követő 30 napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, ennek hiányában azt a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzése estén hivatalból a hatóság határozatban állapítja meg. A vezetékjog megszűnése esetén a hatóság a vezetékjog megszűnését megállapító jogerős határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt. A Tht a szerint a vezetékjog megszűnik, ha annak jogosultja, a mindenkori engedélyes a meghatározott létesítményeket az engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy ha annak üzemben tartását véglegesen megszünteti. A vezetékjog megszűnése esetén az engedélyes a vezetékjog megszűnésével egyidejűleg köteles kérni az ingatlan-nyilvántartásból való törlést. Ennek elmulasztása esetén az engedélyes költségére az ingatlan tulajdonosa is jogosult kérni a vezetékjog törlését. Az ingatlantulajdonos kérelmének teljesítéséhez szükséges nyilatkozatot a vezetékjog jogosultja köteles kiadni. A vezetékjog jogosultja köteles az ingatlantulajdonosnak a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból való törlésével kapcsolatban felmerült kiadásait megtéríteni. A Bt. 38/C. (5) bekezdése szerint a vezetékjog megszűnik, ha az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa a meghatározott létesítményeket az engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja.

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 33 A vezetékjog megszűnése esetén az ingatlan-nyilvántartásból való törlést az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni, annak elmulasztása esetén az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa költségére az ingatlan tulajdonosa is jogosult kérni. Az ingatlantulajdonos törlési kérelmének teljesítéséhez szükséges nyilatkozatot a vezetékjog volt jogosultja köteles kiadni. Láthatóan a Vet. a legszigorúbb, amely hatósági határozatot kíván meg a törléshez. A Tht. és Bt. az engedélyes kötelességévé teszi a törlés kezdeményezését, s ennek elmulasztása esetén feljogosítja erre a tulajdonost is. Ekkor is szükséges azonban a törléshez szükséges nyilatkozat beszerzése (bejegyzési engedély). Ennek hiányában nem törölhető a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásból. A nyilatkozat természetesen végső soron bírói úton kikényszeríthető az engedélyestől. Vezetékjogi bejegyzésekkel kapcsolatos hasznos gyakorlati tudnivalók Elsőként említhetjük a vázrajz kézjegygyel történő ellátásával kapcsolatban azt, hogy erre az Inytv. 32. (2) bekezdés f) pontja alapján meghatalmazás adható. Ez főként akkor célszerű eszköz, ha a vázrajzot egyébként nagy számú személynek kellene kézjegyével ellátnia, ami akár a vázrajz áttekinthetetlenségéhez is vezethetne. Márpedig vezetékjogi bejegyzések esetében nem ritkán nagyszámú szerződő fél érintett. Mindez persze csak a megállapodáson alapuló vezetékjog esetében irányadó, hiszen határozat esetén nem beszélhetünk szerződő felekről. Akivel szemben határozat alapítja a vezetékjogot, annak kézjegye nem szükséges a vázrajzra. A vázrajzot a vonatkozó szakmai szabályok szerint legalább településenként és fekvésenkénti bontásban kell elkészíteni. Érdemes azonban megfontolni, hogy ez elegendő szűkítés-e. Egy-egy fekvés jelentős számú ingatlant foglal magába. Minél több földrészlettel dolgozunk, nyilvánvalóan annál nagyobb az esélye annak, hogy valamely ingatlan esetében beleütközünk egy megelőző vázrajzba, előzetes nyilvántartásban lévő munkába. A vázrajz készítésénél ennek adataiból kell kiindulni, azonban érdemes tájékozódni, hogy az adott munka meddig érvényes, illetve bármely módon okozhat-e fennakadást a vezetékjog vázrajzának készítésénél. A vezetékjog ugyanis mindaddig nem jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba, amíg az előző munkák nincsenek átvezetve. Mindez időbe telhet, s így nagyszámú földrészlet esetén megeshet az, hogy mire a vezetékjog bejegyzése kezdeményezhető lesz, az ingatlanok tulajdoni viszonyaiban változás áll be, illetve terhelési tilalmat jegyeznek be egyes ingatlanokra. Ugyanilyen hatálya van annak, ha az ingatlant tulajdonjog fenntartással eladják. Ez az ingatlan-nyilvántartási kérelem elutasításával járhat, bejegyzésnek ugyanis csak a már bejegyzett, vagy az egyidejűleg bejegyzett jogosulttal szemben van helye az Inytv. 49. (1) bekezdése alapján. A terhelési tilalom jogosultjának pedig a hozzájárulása szükséges a bejegyzéshez, hacsak nem határozaton alapul a bejegyzés. Érdemes tehát megtalálni a kellő egyensúlyt és nem túl nagy számú ingatlant érintő egységenként kezelni a munkát, esetleg kihagyva a rizikós területeket, a gondot nem jelentő ingatlanokra bejegyeztetni a vezetékjogot, s utóbb visszatérni a kényes helyekre.

10 34 RES IMMOBILES Fontos körülmény, hogy a vázrajzon és a hozzá tartozó területkimutatásban szereplő ingatlanok teljes körűen megegyezzenek az ingatlan-nyilvántartási kérelemben és az okiratokban érintett ingatlanokkal. Így pl. ha a vázrajz öt földrészletet érint, s azt a földhivatal földmérési osztálya záradékolta, akkor az ingatlan-nyilvántartási kérelemben mind az öt ingatlanra kérjék a vezetékjog bejegyzését. Ellenkező esetben ugyanis el kell utasítani a kérelmet, hiszen amennyiben csak három ingatlanra kérik a bejegyzést, a vázrajzra nem vezethető rá a jogerős átvezetés. Végül fel kell hívni a figyelmet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. (8) bekezdésében foglalt szabályra, mely szerint villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg. * * *

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban Ingatlan-nyilvántartási eljárás Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Kékkel jelöltük a 2014. február 18.-ával életbe lépett szabályokat. A kékkel jelölt paragrafusokat 2014. február 18.-ával módosították.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 1 Bevezete s Palagáz Már a szó hallatán is sokan végletes álláspontot foglalnak el, mind pro,

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szántay Bernadett Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései Jogesetmegoldó rovatunkat folytatva ezúttal

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

A védjegy és piaci előnyei

A védjegy és piaci előnyei A védjegy és piaci előnyei Készítette: Dr. Fekete László 2011 Budapest 1. Bevezetés A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, továbbá a piacgazdaságban az iparjogvédelem egyik legfontosabb jogintézménye.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések ÁROP-1.A.6-2013-2013-0005,,TANDEM -TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! BEVEZETÉS Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEVEZETÉS A fejezet az államigazgatási eljárás általános szabályait dolgozza fel. A tananyag a hatósági

Részletesebben

DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 1 I. rész: Első Könyv Bevezető rendelkezések Több, mint tizenöt évnyi tudományos és kodifikációs munka eredményeképpen 2014. március 15-én lép hatályba az 2013.

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben