A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése A vezetékjog a dologi jogok körében helyezhető el a jogrendszerben. A dologi jogokon belül az ún. korlátolt idegen dologbeli jogok csoportjába tartozik, amelyek jellemzője, hogy abszolút szerkezetűek, s hogy a jogosult valamely más személy tulajdonában álló dologra vonatkozóan rendelkezik valamely jogosultsággal, illetőleg a tulajdonos tűrni köteles valamely magatartást a jogosult részéről. Az abszolút szerkezet azt jelenti, hogy a jognak meghatározott jogosultja van, s vele szemben a tulajdonos mellett mindenki más tűrni köteles a jog gyakorlását. A korlátolt jelleg pedig abban mutatkozik meg, hogy a tulajdonjog teljességével szemben az összes többi dologi jog tartalmilag korlátozva van, nem foglalja magában a tulajdonjog valamennyi részjogosítványát. A vezetékjog a korlátolt dologi jogok speciális körébe tartozik, az ún. közérdekű használati jogok között helyezhető el, amelyekről a Ptk (1)-(2) bekezdése rendelkezik általános szabályként. Az (1) bekezdés kimondja, hogy ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára államigazgatási szerv határozatával szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár. A (2) bekezdés rögzíti, hogy a használati jog alapításának eseteit, továbbá a kártalanítás szabályait külön jogszabály állapítja meg. A használati szolgalmi jog alapján közérdekű tevékenységet folytató szerv a más tulajdonában lévő ingatlant meghatározott terjedelemben használhatja. Alanyai tehát a feljogosított szerv, valamint elsősorban az ingatlan tulajdonosa, de mint említettük, mindenki más is köteles eltűrni gyakorlását. Különösen igaz ez az ingatlant valamely jogcímen használókra. Jogszabály határozza meg azokat a szerveket, amelyek javára használati jog (szolgalom) létrehozható. Ilyenek a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletet, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény, a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (Tht.), a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (Vet.) és itt említhetjük a földmérési és térképszeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvényt is. A használati jog (szolgalom) a felek megállapodásának hiányában a közigazgatási hatóság határozatával jön létre. A határozatnak tartalmaznia kell a jog terjedelmét, mértékét, gyakorlásának módját.

2 26 RES IMMOBILES A felsorolt törvények közül hármat, a Bt.-t, Tht.-t és a Vet.-et emelnénk ki, mint a vezetékjogot nevesítő törvényi szintű jogszabályokat. A vezetékjog tulajdonképpen gyűjtőfogalom, az egyes törvények szerint különböző, azonban jellegét tekintve hasonló tevékenységek végzésére jogosít, amelyek rendszerint egy nyomvonalas létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódnak. A Vet a szerint a hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon a) föld alatti és feletti vezetéket, valamint távközlési összeköttetést helyezhet el, b) tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést építhet, c) nem tartószerkezeten elhelyezett, külön jogszabályban meghatározott átalakítóés kapcsolóberendezést építhet, d) a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja. A Tht. 23. (3) bekezdése alapján az engedélyes a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon a) szakhatóság közreműködése esetén a szakhatósági hozzájárulásokban foglaltak megtartásával a föld alatti és különösen indokolt esetben a föld feletti távhővezeték-hálózatot és az ahhoz szükséges tartószerkezetet létesíthet, illetve helyezhet el; b) az a) pont szerint elhelyezett létesítményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, eltávolíthatja; c) a távhővezeték-hálózat mentén levő, annak épségét közvetlenül veszélyeztető fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit kártérítési kötelezettség mellett eltávolíthatja; d) a távhővezeték-hálózattal az energiapolitikáért felelős miniszternek a szabályozásban érdekelt miniszterrel együttesen kiadott, az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletében meghatározott módon más építményt és nyomvonalas műtárgyat megközelíthet, illetve keresztezhet. Míg a Bt. 38/C. (3) bekezdés éretelmében az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon a) az elosztóvezetéket a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt elhelyezheti és üzemeltetheti, b) az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja, c) a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávolíthatja, d) a miniszternek a vízgazdálkodásért felelős miniszterrel, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel együttesen kiadott rendeletében meghatározott módon nyomvonalas létesítményt, folyót, vízfolyást, tavat, csatornát és építményt megközelíthet, keresztezhet.

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 27 A vezetékjog keletkezése A Ptk a államigazgatási szerv határozatát említi, mint a vezetékjogot alapító aktust, azonban egyes esetekben nincs kizárva az sem, hogy az ingatlan tulajdonosa és a jogszabályban meghatározott szerv az erre irányuló megállapodással, vagyis szerződéssel hozza létre a vezetékjogot. A Vet. alapján hatósági határozat hozhatja létre, míg a Bt. és Tht. szerinti vezetékjog megállapodással is alapítható. Az ingatlan-nyilvántartási gyakorlatban mindkettővel találkozhatunk. A vezetékjog tartalmát tekintve nincs különbség a két mód között, ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik a feleket, bármely módon is hozzák létre a vezetékjogot. A Bt. 38/C. (2) bekezdése ezt kifejezetten ki is mondja: Az elosztóvezeték az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával is elhelyezhető és üzemeltethető. A tulajdonosi hozzájárulás a vezetékjoggal azonos, e törvényben megállapított jogosultságokat és kötelezettségeket keletkeztet. A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza. Az egyes külön jogszabályok nevesítik az illetékes hatóságot, amely a vezetékjog alapításáról rendelkezhet, illetve azt a közérdekű célt, amelynek elérését elősegítendő a vezetékjog hatósági határozattal alapítható. A közérdekű használati jog alapításáért a Ptk. szerint kártalanítás jár, a gyakorlása maga ingyenes. Mindez természetesen igaz a vezetékjogra is. Emellett alapítása a szükséges mértékre kell korlátozódjék, nem vezethet az ingatlan használatának meghiúsításához. A Vet. és Tht. megfogalmazása szerint akkor engedélyezhető, ha az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. A Bt. szövegezése szerint az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem akadályozó módon. A kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 3. (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, vagy külön törvény alapján a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte, akkor kisajátításnak van helye. Ezzel a törvény sorrendet is meghatároz, első a felek megállapodása, ennek hiányában hozható hatósági határozat, illetve a hivatkozott feltételek fennállása esetén kisajátítás. Akár hatósági határozattal, akár megállapodással hozzák létre a vezetékjogot, az létrejön akkor is, ha nem jegyzik be az ingatlannyilvántartásba. A vezetékjog bejegyzése ugyanis nem konstitutív, hanem deklaratív hatályú az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) szerint, hiszen nem tartalmazza a konstitutív hatályú bejegyzéseket soroló 3. (2) bekezdés. Azonban az egyes törvények előírják az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést. A Vet. kötelezi a határozatot hozó hatóságot, hogy jogerős határozatával keresse meg a földhivatalt, míg a Tht. és a Bt. az engedélyes kötelezettségévé teszi, hogy akár határozat, akár megállapodás alapján keletkezett a vezetékjog, annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kérje. A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése Az Inytv. 16. f) pontja szerint a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jog. A törvényben ez az egyetlen említése. A törvény végrehajtási rendelete, a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet rendel-

4 28 RES IMMOBILES kezik róla, hogy a tulajdoni lap III. részén kell bejegyezni, illetve kimondja, hogy más közérdekű használati jogokkal egyetemben egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni az ezek gyakorlására jogosult szerv javára. 1 Bár, mint említettük, az Inytv. szerint nem a bejegyzés hozza létre, azonban ezt az egyéb törvények alapján meg kell tenni. Ez a kifejezett törvényi előírás hiányában, a világos jogi helyzet mindenki számára egyértelművé tétele érdekében is célszerű lenne, hiszen az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és feljegyzett tényről vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. A bejegyzéshez szűkszavúan fogalmazva ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratra van szükség. Ez az okirat elvéből következik: Az ingatlan-nyilvántartásban jog bejegyzésére, jogilag jelentős tény feljegyzésére vagy adatok átvezetésére - ha törvény másként nem rendelkezik - csak az e törvényben meghatározott okirat vagy jogerős hatósági, illetve bírósági határozat alapján kerülhet sor. 2 További általános szabályokat tartalmaz a törvény, mikor kimondja, hogy Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének ha törvény másként nem rendelkezik olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata (a továbbiakban: okirat) alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlannyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről (bejegyzési engedély). A bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja. 3 Ebből következően akár a megfelelő alakiságokkal rendelkező megállapodás, akár a hatósági határozat alapja lehet a bejegyzésnek. A megállapodás kötelező tartalmi elemeit az Inytv ai tartalmazzák. A legfontosabb azt leszögezni, hogy a törvény a vezetékjogról szóló megállapodás bejegyzéséhez nem kíván közokirati vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formát. Természetesen ilyen okiratok alapján is bejegyezhető, de az Inytv. 32. (3) bekezdésének nem kell megfelelnie. A minimális tartalmi elemek az Inytv. 32. (1) bekezdésében foglaltak. A minimális alaki kellékek a keltezés helye ideje, továbbá a 32. (2) bekezdés a)-g) pontjaiban írtak teljesülése. A gyakorlatban a két tanúval aláíratott okirat a jellemző. Az Inytv. 39. (3) bekezdésében foglalt tartalmi elemek pl. helyrajzi szám, bejegyzési engedély, aláírások hiánya a kérelem hiánypótlási felhívás nélküli elutasítását vonja maga után. A hatósági határozatnak a Ket. szabályainak és a külön jogszabályoknak kell megfelelnie mind tartalmi, mind alaki szempontból. A bejegyzési engedélyt a hatóság rendelkezése pótolja. 4 Ha a földhivatal úgy ítéli meg, hogy a hatósági határozatot nem a hatáskörében eljáró szerv hozta, vagy a határozat tartalma jogszabályba ütközik, erről a határozathoza- 1 Vhr Inytv Inytv Inytv. 34. (1) bekezdés

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 29 tal előtt az ügyészt értesíti. 5 Egyéb vizsgálatnak nem vetheti alá, csak annyiban, hogy a bejegyzésre alkalmasságot vizsgálja (pl. jogosult, helyrajzi szám megjelölése). Természetesen nem elég megállapodni, illetve rendelkezni a vezetékjogról, gondoskodni kell a bejegyzésről is. Megállapodás esetén az Inytv. kérelemre vonatkozó általános rendelkezései az alábbiakat tartalmazzák: a bejegyzést ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. 6 Kérheti tehát a tulajdonos és a jogosult is. A gyakorlatban mindig a jogosult kéri, hiszen ő gondoskodik az egyéb munkarészek (vázrajz, területkimutatás) elkészíttetéséről és az eljárási díj befizetéséről is, amellett, hogy az ő érdekében áll a bejegyzés. Az egyes törvények azonban mint jeleztük ettől eltérő rendelkezést tartalmaznak. A Tht a szerint a vezetékjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az engedélyes kérelmezi az ingatlantulajdonossal, az ingatlan kezelőjével, illetőleg a közterület tulajdonosával kötött szerződés vagy jogerős hatósági határozat alapján. Ebben az esetben tehát akár határozaton, akár megállapodáson alapul a vezetékjog, az engedélyes kéri a bejegyzést. A Vet (1) bekezdése szerint a hatóság a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Ez esetben, a hatóság keresi meg a földhivatalt. Bt. 38/C. (4) A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az engedélyes, valamint az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni. A Bt. az engedélyest kötelezi, de nem emeli ki kifejezetten, hogy ez a határozatra és a megállapodásra is vonatkozik-e, ahogyan ezt a Tht. teszi. Látható tehát, hogy az azonos módon keletkező, különböző szerveket illető vezetékjogok bejegyzésével kapcsolatosan már nem hozott létre koherens rendszert a jogalkotó. Az egységes ingatlan-nyilvántartási gyakorlat kialakulását jobban segítené, ha azonos módon volna szabályozva a kérdés a különböző törvényekben. Amennyiben a vezetékjog az egész ingatlant terheli, a megállapodáson/határozaton, kérelmen/megkeresésen felül egyebet nem kell a földhivatalhoz benyújtani. Azonban, ha a vezetékjogot az ingatlan természetben vagy területi mértékben meghatározott részére kívánják bejegyeztetni (a dolog természeténél fogva rendszerint így kérik), akkor az ingatlanügyi hatóság érvényes 7 záradékával ellátott vázrajz is szükséges a bejegyzéshez az Inytv 37. (2) bekezdése szerint, mely kimondja, hogy A bejegyzéshez vázrajz is szükséges, ha a változás az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érinti, illetőleg ha jogszabály azt előírja. Az Inytv. végrehajtási rendelete, a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Vhr.) az a jogszabály, amely előírja a vázrajz meglétét: Az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére vonatkozó jog vagy tény bejegyzéséhez, illetve feltüntetéséhez az ingatlan érintett ré- 5 Inytv Inytv. 26. (7) bekezdés október 1-től a törvény a hatályos kifejezést használja.

6 30 RES IMMOBILES szét ábrázoló és a földhivatal által záradékolt változási vázrajz szükséges. 8 (Lásd a változási vázrajzot a következő oldalon.) A vezetékjogról rendelkező törvények közül erről a Vet. külön is rendelkezik: Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is. 9 A többi jogszabály ezt nem említi, de természetesen ezekre is vonatkoznak az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok általános rendelkezései, szükséges a vázrajz, ha természetben vagy területmértékben meghatározott ingatlanrészre kérik bejegyezni a vezetékjogot. A vázrajz az adatváltozás átvezetés alapjául szolgáló okirat. Az Inytv. 28. (1) bekezdése értelmében a vázrajzot mindazoknak alá kell írnia, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírják. Az ügyvéd a jogok és tények bejegyzés alapjául szolgáló okiratot nem írja alá, hanem azt csak ellenjegyzésével látja el. Ebből következően az ügyvédnek a vázrajzot nem kell aláírnia, s azt kézjegyével sem kell ellátnia. A vázrajz vonatkozásában a Vhr a nem alkalmazható, hisz az a bejegyzés és nem az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratokra tartalmaz rendelkezést. A megfelelő záradékkal és kézjegyekkel ellátott vázrajz hiánya szintén az Inytv. 39. (3) bekezdése szerinti elutasítási ok. A Vet. és a Tht október 15-ig, illetve 2010 december 31-ig szóló átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz a korábban alapított, azonban bejegyeztetni elmulasztott, illetve de facto gyakorolt, azonban megállapodás vagy határozat hiányában létre nem jött vezetékjogok alapítására, illetve bejegyeztetésére vonatkozóan. Hatósági határozat, egyszerűsített engedély, illetve fennmaradási engedély alapján alapítható, illetve jegyezhető be utólag a vezetékjog. Ezek részletszabályait a Vet ai illetve a Tht. 58. (4) bekezdése tartalmazza. A Vet. rendelkezései szerint az engedélyes a kérelem benyújtását megelőzően tíz évvel korábban idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett vezeték, tartószerkezet, átalakító- és kapcsoló-berendezés tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére vonatkozó vezetékjog alapítása nem történt meg, vagy a vezetékjogi engedély nem lelhető fel, illetve a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, az illetékes hatóságtól a törvény hatálybalépésétől (2007. október 15.) számított öt éven belül kérheti a vezetékjog megállapítását, vagy a vezetékjog bejegyzésére alkalmas határozat kiadását. A vezetékjog fennállását és keletkezésének időpontját a határozatban kell megállapítani. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre a hatóság jogerős határozata alapján kerülhet sor, amely a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot bejegyzése iránt. Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is. Az engedélyes a kérelem benyújtását megelőzően tíz éven belül idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett, vezetékjoggal rendelkező vezeték, tartószerkezet, átalakító- és kapcsoló-berendezés tekintetében, amennyiben a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, a fent jelzett idő- 8 Vhr. 65. (2) bekezdés 9 Vet (1) bekezdés

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 31 Változási vázrajz elektromos földkábel vezeték bejegyzéséhez

8 32 RES IMMOBILES ponttól számított öt éven belül egyszerűsített üzemeltetési engedélyt kérhet. A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére szintén az egyszerűsített engedély és megkeresés alapján kerül sor. Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor ez esetben is vázrajzot kell mellékelni. Fontos, hogy az ily módon, utólagosan bejegyzett vezetékjog az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem. A Tht. hivatkozott rendelkezése szerint a távhőszolgáltató a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló évi XLVIII. törvény hatálybalépését megelőzően idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett, közterületnek nem minősülő idegen ingatlanon működő távhővezetékhálózat vagy annak részét képező vezeték tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a vezetékjog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, a műszaki biztonsági szervtől december 31-ig kérheti, hogy fennmaradási engedélyt adjon ki, amelyben a vezetékjog fennálltát, és a keletkezésének időpontját a műszaki biztonsági szerv megállapítja. A műszaki biztonsági szerv vezetékjog fennálltát megállapító fennmaradási engedélye az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas okirat. A vezetékjog megszűnése, törlése A vezetékjog megszűnése az egyes külön törvényekben van szabályozva. A Vet a szerint főszabályként a vezetékjog megszűnik, ha a hálózati engedélyes a közcélból elhelyezendő létesítményeket a vezetékjogi engedélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül nem építi meg, vagy az említett létesítményeket véglegesen eltávolítja. A vezetékjog megszűnését az engedélyes az azt követő 30 napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, ennek hiányában azt a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzése estén hivatalból a hatóság határozatban állapítja meg. A vezetékjog megszűnése esetén a hatóság a vezetékjog megszűnését megállapító jogerős határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt. A Tht a szerint a vezetékjog megszűnik, ha annak jogosultja, a mindenkori engedélyes a meghatározott létesítményeket az engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy ha annak üzemben tartását véglegesen megszünteti. A vezetékjog megszűnése esetén az engedélyes a vezetékjog megszűnésével egyidejűleg köteles kérni az ingatlan-nyilvántartásból való törlést. Ennek elmulasztása esetén az engedélyes költségére az ingatlan tulajdonosa is jogosult kérni a vezetékjog törlését. Az ingatlantulajdonos kérelmének teljesítéséhez szükséges nyilatkozatot a vezetékjog jogosultja köteles kiadni. A vezetékjog jogosultja köteles az ingatlantulajdonosnak a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból való törlésével kapcsolatban felmerült kiadásait megtéríteni. A Bt. 38/C. (5) bekezdése szerint a vezetékjog megszűnik, ha az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa a meghatározott létesítményeket az engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja.

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 33 A vezetékjog megszűnése esetén az ingatlan-nyilvántartásból való törlést az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni, annak elmulasztása esetén az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa költségére az ingatlan tulajdonosa is jogosult kérni. Az ingatlantulajdonos törlési kérelmének teljesítéséhez szükséges nyilatkozatot a vezetékjog volt jogosultja köteles kiadni. Láthatóan a Vet. a legszigorúbb, amely hatósági határozatot kíván meg a törléshez. A Tht. és Bt. az engedélyes kötelességévé teszi a törlés kezdeményezését, s ennek elmulasztása esetén feljogosítja erre a tulajdonost is. Ekkor is szükséges azonban a törléshez szükséges nyilatkozat beszerzése (bejegyzési engedély). Ennek hiányában nem törölhető a vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásból. A nyilatkozat természetesen végső soron bírói úton kikényszeríthető az engedélyestől. Vezetékjogi bejegyzésekkel kapcsolatos hasznos gyakorlati tudnivalók Elsőként említhetjük a vázrajz kézjegygyel történő ellátásával kapcsolatban azt, hogy erre az Inytv. 32. (2) bekezdés f) pontja alapján meghatalmazás adható. Ez főként akkor célszerű eszköz, ha a vázrajzot egyébként nagy számú személynek kellene kézjegyével ellátnia, ami akár a vázrajz áttekinthetetlenségéhez is vezethetne. Márpedig vezetékjogi bejegyzések esetében nem ritkán nagyszámú szerződő fél érintett. Mindez persze csak a megállapodáson alapuló vezetékjog esetében irányadó, hiszen határozat esetén nem beszélhetünk szerződő felekről. Akivel szemben határozat alapítja a vezetékjogot, annak kézjegye nem szükséges a vázrajzra. A vázrajzot a vonatkozó szakmai szabályok szerint legalább településenként és fekvésenkénti bontásban kell elkészíteni. Érdemes azonban megfontolni, hogy ez elegendő szűkítés-e. Egy-egy fekvés jelentős számú ingatlant foglal magába. Minél több földrészlettel dolgozunk, nyilvánvalóan annál nagyobb az esélye annak, hogy valamely ingatlan esetében beleütközünk egy megelőző vázrajzba, előzetes nyilvántartásban lévő munkába. A vázrajz készítésénél ennek adataiból kell kiindulni, azonban érdemes tájékozódni, hogy az adott munka meddig érvényes, illetve bármely módon okozhat-e fennakadást a vezetékjog vázrajzának készítésénél. A vezetékjog ugyanis mindaddig nem jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba, amíg az előző munkák nincsenek átvezetve. Mindez időbe telhet, s így nagyszámú földrészlet esetén megeshet az, hogy mire a vezetékjog bejegyzése kezdeményezhető lesz, az ingatlanok tulajdoni viszonyaiban változás áll be, illetve terhelési tilalmat jegyeznek be egyes ingatlanokra. Ugyanilyen hatálya van annak, ha az ingatlant tulajdonjog fenntartással eladják. Ez az ingatlan-nyilvántartási kérelem elutasításával járhat, bejegyzésnek ugyanis csak a már bejegyzett, vagy az egyidejűleg bejegyzett jogosulttal szemben van helye az Inytv. 49. (1) bekezdése alapján. A terhelési tilalom jogosultjának pedig a hozzájárulása szükséges a bejegyzéshez, hacsak nem határozaton alapul a bejegyzés. Érdemes tehát megtalálni a kellő egyensúlyt és nem túl nagy számú ingatlant érintő egységenként kezelni a munkát, esetleg kihagyva a rizikós területeket, a gondot nem jelentő ingatlanokra bejegyeztetni a vezetékjogot, s utóbb visszatérni a kényes helyekre.

10 34 RES IMMOBILES Fontos körülmény, hogy a vázrajzon és a hozzá tartozó területkimutatásban szereplő ingatlanok teljes körűen megegyezzenek az ingatlan-nyilvántartási kérelemben és az okiratokban érintett ingatlanokkal. Így pl. ha a vázrajz öt földrészletet érint, s azt a földhivatal földmérési osztálya záradékolta, akkor az ingatlan-nyilvántartási kérelemben mind az öt ingatlanra kérjék a vezetékjog bejegyzését. Ellenkező esetben ugyanis el kell utasítani a kérelmet, hiszen amennyiben csak három ingatlanra kérik a bejegyzést, a vázrajzra nem vezethető rá a jogerős átvezetés. Végül fel kell hívni a figyelmet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. (8) bekezdésében foglalt szabályra, mely szerint villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg. * * *

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Frang Éva A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási bejegyzése Az alábbiakban a ráépítés lehetséges jogkövetkezményeinek ismertetésére kerül

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2017.01.09.. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

DHE Kft. Elosztói üzletszabályzat M11. számú melléklete. M11. számú melléklet. Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása

DHE Kft. Elosztói üzletszabályzat M11. számú melléklete. M11. számú melléklet. Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása M11. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása 1/7. oldal Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása 1.) Az ingatlan tulajdonosa tőrni köteles,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László - dr. Mód Péter Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása Az ingatlan-nyilvántartási eljárások döntő többsége az ügyfelek kérelmére indul, amely

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Bevezetés. A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem

Bevezetés. A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem Bevezetés A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem csak a tulajdoni viszonyok hiteles igazolásában, hanem az egész nemzetgazdaság működése szempontjából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

HATÁROZAT. A felülvizsgálat alapján az MBFH a fellebbezést elutasítja és a Bányakapitányság BBK/335-2/2012. számú határozatát. helybenhagyja.

HATÁROZAT. A felülvizsgálat alapján az MBFH a fellebbezést elutasítja és a Bányakapitányság BBK/335-2/2012. számú határozatát. helybenhagyja. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY Gázipari és Építésügyi Osztály MBFH/271-2/2012. Üi.: Szakácsi József : (06-1) 301-949 email: jozsef.szakacsi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének 30. pontjában,

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. Megkeresem Kecel Város Jegyzőjét,

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. Megkeresem Kecel Város Jegyzőjét, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3053-5/2015 Tárgy: Kecel, Mókus utca 2376 hrsz-ú szennyvízátemelő villamosenergia-ellátása 0,4kV-os szigetelt vezetékszakasz építése. Ügyintéző: Máring

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Igazgatásszervező alapszak

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Igazgatásszervező alapszak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Igazgatásszervező alapszak 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. a) A közigazgatás fogalma, helye a hatalmi ágak

Részletesebben

Iratbetekintés az okirattárba

Iratbetekintés az okirattárba INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László Iratbetekintés az okirattárba A nyilvánosság az ingatlan-nyilvántartás egyik legfontosabb alapelve, kulcsfontosságú jogintézmény. Szorosan összefügg a közhitelesség

Részletesebben

Lakásszövetkezeteket, társasházakat

Lakásszövetkezeteket, társasházakat Lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő legfontosabb jogszabályok Aktualitások, problémák, várható változások Készítette: Dr. KoszoruIstván ügyvéd a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

A kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő alkalmazásának gyakorlati kérdései

A kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő alkalmazásának gyakorlati kérdései INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő alkalmazásának gyakorlati kérdései A kisajátításról szóló 1976. évi 24.

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához

KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához Illetékbélyeg 3.000 Ft értékben KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához a) A birtokvédelmet kérő neve, lakcíme (székhelye):.. b) A képviselő neve, lakcíme (székhelye).. c) A birtoksértő, ellenérdekű

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok KÉRDÉSEK-VÁLASZOK Kérdések válaszok Ún. aláírás-bélyegző használata elfogadható-e az ingatlan-nyilvántartási eljárásban? A kérdés tehát arra irányul, hogy amikor az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS (A KORÁBBI HATÁLYOS SZÖVEGBİL AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK HATÁLYON KÍVÜL KERÜLTEK, MÉG AZ ALÁHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK ÚJ RENDELKEZÉSEK) 109/1999. (XII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének 30. pontjában,

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Használatbavételi engedélyezési eljárás

Használatbavételi engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Lakossági tájékoztató a használatbavételi engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól Építési engedélyhez kötött új építmény építése,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai

Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai FÖLDMÉRÉS Dr. Földesi Csaba Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai Az ingatlanforgalmat, valamint egyéb szakmai és gazdasági szempontokat is fi gyelembe véve az államnak, a helyi önkormányzatoknak

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény Érkezett : 20'2 MARC Z e. a külföldiek term őföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekébe n szükséges törvények módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

A közúti és vasúti ingatlanok jelenlegi helyzete. Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Előadó: dr. Végh Sándor Richárd, MNV Zrt.

A közúti és vasúti ingatlanok jelenlegi helyzete. Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Előadó: dr. Végh Sándor Richárd, MNV Zrt. A közúti és vasúti ingatlanok jelenlegi helyzete Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Előadó: dr. Végh Sándor Richárd, MNV Zrt. Bemutatkozás: MNV Zrt. Ingó- és Ingatlan Vagyonért Felelős Főigazgató Vagyonkezelők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről Tisztelt Ügyfelünk! Lakáscélú kölcsönkérelme 1 /lakásépítési támogatás folyósítására vonatkozó (a továbbiakban CSOK 2 ) kérelme előkészítésének megkönnyítése

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN Holczheim Gábor Törvényi szabályozás meglévő vezeték esetén 2007. évi LXXXVI. tv. 172. a 10 évnél korábban épült vezetékekről: (1) (A szolgáltató) e törvény hatálybalépésétől

Részletesebben

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A.

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A. Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik Az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban, az alábbi elvárásokat fogalmazza

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat igénybevételi megállapodás és kártalanítási megállapodás

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Page 1 of 36 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2014.07.16 2014.10.31 55 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény az 1972.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló kormányrendeletről

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló kormányrendeletről GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER /MeH/ ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2007. december 2 E G

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Farkas Eszter Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott Ügyszám: FEB/03/390-1/2013. Ügyintéző: Rácskainé dr. Ács Beáta Tel.: 22/514-772 Valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére Székhelyén Tisztelt Jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-127/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Üllői út 147. sz. alatti áruház energia

Részletesebben

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra A hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Javaslat igénybevételi megállapodás és kártalanítási megállapodás megkötésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására.

Javaslat igénybevételi megállapodás és kártalanítási megállapodás megkötésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat igénybevételi megállapodás és kártalanítási megállapodás

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szántay Bernadett Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései Jogesetmegoldó rovatunkat folytatva ezúttal

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény

1997. évi CXLI. törvény 1997. évi CXLI. törvény Hatályos: 2015.01.01-2015.03.31 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel

Részletesebben