008 ILLETÉKEK ÉS DÍJAK A BM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGAINÁL ÁBTL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "008 ILLETÉKEK ÉS DÍJAK A BM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGAINÁL ÁBTL"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 380/1967. Sorszám: 008 ILLETÉKEK ÉS DÍJAK A BM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGAINÁL ÁBTL /1967 /1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM BM KÖZLEKEDÉSI CSOPORTFŐNÖK UTASÍTÁSA Budapest, február hó 18-án Tárgy: A közlekedésrendészeti hatóságok feladatai az illetékekről szóló 11/1966. (VI. 29.) PM számú rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban. A Pénzügym iniszter 11/1966. (VI. 29.) PM számú rendelete (továbbiakban: R.) alapján a közlekedésrendészeti hatóságoknak a közúti-, vízi- és légirendészettel kapcsolatos illetékkiszabási feladatait, valam int egyidejűleg a díjak lerovatásának egységesítését - a Pénzügyminisztérium IX. Főosztályával egyetértésben - az alábbiak szerint szabályozom. ÁBTL /1967 /2 1

3 I. AZ ILLETÉKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A R. szerint a vagyonátruházás után vagyonátruházási, az okirat után okirati, az államigazgatási eljárás után eljárási illetéket kell fizetni. (R. 2..) A közlekedésrendészeti hatóságok okirati és eljárási illetéket rovatnak le, illetve ezek lerovását ellenőrzik. a) Az okirati illetékkötelezettség az okirat kiállításakor keletkezik. [R. 5. (4) b)] b) Az eljárási illetékkötelezettség - ha jogszabály kivételt nem tesz - az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor, illetőleg a kiadvány kiállításakor keletkezik. [R. 5. (3) b) ] 2. A közlekedésrendészeti hatóságok vizsgálni kötelesek, hogy a hozzájuk benyújtott (bemutatott), vagy hivatalos eljárás során hozzájuk került illeték alá eső iraton az illetéket szabályszerű módon és m értékben lerótták-e. Am ennyiben az iraton az illetéket nem szabályszerű időben, módon és m értékben rótták le, illetőleg az iratot illetékkiszabás végett az Illetékkiszabási és Vállalati Adóhivatalnak (a továbbiakban: kiszabó hivatal) nem m utatták be, a feleket a kiszabó hivatalhoz kell utasítani. 3. Az állami és szövetkezeti szervek, valam int a társadalm i szervezetek illetékm entessége tekintetében a R a rendelkezik. 2 a) A R a (1) bekezdésében meghatározott szervek és szervezetek személyes illetékmentesség alapján mentesek minden okirati és eljárási illeték lerovása alól. b) A R a (2) bekezdésében meghatározott szervek és szer vezetek személyes mentesség alapján mentesek az általános tételű (10,- Ft, fellebbezés esetén 30,- Ft) államigazgatási beadványt illeték alól. (A kiadványi illeték alól nem.) Gépjármű tulajdon átruházás esetén a R. 43. (5) bekezdésében foglaltak szerinti mértékben illeték levonására kötelezettek. c) Átalány fizetés alapján mentesek az okirati és eljárási illeték alól a SZÖVOSZ és a felügyelete alá tartozó szövetkezeti szervek (megyei, járási, szövetkezeti központok, földművesszövetkezetek és ezek vállalatai stb.), továbbá a Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége (OKISZ) és a felügyelete alatt ÁBTL /1967 /3

4 működő szövetkezeti szervek (kisipari és háziipari termelőszövetkezetek, stb.). (347-12/1952. PM sz. és a 115/1955. PM sz. utasítás.) d) Idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, a nemzetközi szervezetek tagjai és ezek családtagjai illetékmentessége tekintetében a R a rendelkezik. Az illetékmentesség fennállásának kétsége esetén a pénzügyminiszter állásfoglalását kell kérni. A "DT és CK forgalmi rendszám ú gépjárm űvekkel kapcsolatos okiratok illetékezte tésére a Külügym inisztérium eseti írásbeli közlése az irányadó. e) Mentes az okirati illeték alól: [R a (7) b)] ea) a Bizományi Áruház Vállalat által a zálogkölcsön fedezeteként elhelyezett és lejáratkor ki nem váltott zálogtárgy árveréséről készült jegyzőkönyv; eb) a gépjármű tulajdonjogát igazoló okirat, ha ennek kiállítását devizagazdálkodási rendelkezések teszik szükségessé. (Pl.: a külföldről ajándékozott gépjárm űvek esetén.) 4. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó okirati illetéket, valam int az eljárási illetéket bélyeggel kell leróni. Az 1000 Ft-ot meghaladó okirati illetéket kiszabás alapján pénzzel kell fizetni. (R és 173..) Az okirati illetéket a kiszabó hivatal rovatja le. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó okirati illetéket a közlekedésrendészeti hatóság is lerovathatja. (Bélyeggel való lerovás esete.) Az 1000 Ft-ot meg nem haladó okirati illeték lerovása az okirat kiállításának napján esedékes. Ha más adat nem merül fel, az okirat keletkezésének időpontjául az átírás végett bem utatott szerződés-nyomtatványon feltüntetett eladási napot kell tekinteni. Amennyiben késedelmes lerovás, vagy egyéb ok m iatt az illetéket felemelt m értékben kellene kiszabni, úgy a felet az illetékes kiszabó hivatalhoz kell utasítani. A bélyeggel lerovandó illeték összegét fillérek nélküli összegre kell kikerekíteni oly módon, hogy az 50 fillérnél kisebb m aradványösszeget figyelmen kívül kell hagyni, az 50 fillér, vagy ennél nagyobb m aradványösszeg helyett pedig 1,- Ft-ot kell számítani. 5. Az illeték bélyeggel való lerovásának módjára, a bélyeg érték telenítésére, a szabálytalan lerovások esetén követendő eljárásra, az illeték helyesbítésére stb. a R.-ben előírtakat kell alkalmazni. (R. 69. és 83. -ai, valam int a XVI. és XVII. fejezet rendelkezései.) ÁBTL /1967 /4 3

5 A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGOKNÁL AZ ALÁBBI ILLETÉKEKET ÉS DIJAKAT KELL LEROVATNI, ILLETVE A LEROVÁS MEGTÖRTÉNTÉT ELLENŐRIZNI Gépjármű rendészet A R június 1-től megszüntette a gépjármű átírási illetéket, helyette a tulajdonjogot igazoló okiratok okirati illetékét vezette be. A tulajdonjog megszerzésének, az üzem bentartó (tulajdonos) személyében beálló változásnak igazolásául csak okiratot szabad elfogadni. Az okirati illetékkötelezettség az okirat kiállításakor keletkezik és ezért függetlenül az üzembentartó (tulajdonos) személyében beállt változás bejegyzésétől, az okirat okirati illeték alá esik. A külföldön kiállított okirat illetékkötelezettségének keletkezésével kapcsolatban a R. 4. és 5. -ai rendelkeznek. 1. Okirati illetékek: (R. 43..) 4 II. a) Segédmotoros kerékpár tulajdonában beállott változások esetén a tulajdonjogot igazoló okiraton feltüntetett vételár 3%-át kell lerovatni. b) Magánszemély a magánszemélytől megszerzett gépjármű tulajdonjogát igazoló okiraton (adás-vételi szerződés, nyilatkozat, ajándékozási okirat, hagyaték-átadó végzés, árverési jegyzőkönyv, stb.) illetékként a gépjármű (szóló, vagy oldalkocsis motorkerékpár, gépkocsi) hengerűrtartalm ának minden cm3-e után 2,50 Ft-ot köteles leróni. A 2500 cm3 hengerűrtartalm únál nagyobb gépjárműveknél csak 2500 cm3-ig kell illetéket lerovatni. Az ezt meghaladó cm3-ket figyelmen kívül kell hagyni. Pótkocsi, utánfutó és m otorkerékpár-oldalkocsi, valam int fődarab (gépjárműmotor, alváz) tulajdonosának személyében beállott változás esetén a tulajdonjogot igazoló okiraton a feltü n tetett vételár 3%-át kell okirati illetékként lerovatni. c) Magánszemélyek által alkatrészekből összeépített gépjárm ű vek tulajdonjogát igazoló okirat (pl.: számla) cm3-ként 2,50 Ft illeték alá esik. (Állami szerv, vállalat, szövetkezet által összeépített gépjármű tulajdonjogát igazoló okirat illeték alá nem esik.) ÁBTL /1967 /5

6 d) Magánszemélyek által szövetkezetektől vásárolt használt gépjárm űveknél az okirati illeték a vételár 3%-a. e) Gépjármű ajándékozás esetén a tulajdonjogot igazoló okirat illetékén kívül, ajándékozási illetéket is le kell rovatni. Az ajándékozási illeték alapja a forgalmi érték. Az illetéket az illetékkiszabó hivatalnál kell leróni. Az ajándékozási illeték alól csak a külföldről ajándékozott gépjármű mentes. [R. 30. (1) f) pont.] f) Forgalombahelyezés előtti és utáni üzembentartó (tulajdonos) változás esetén, amikor az előző tulajdonosok az okirati illeték lerovását elmulasztották, az utolsó tulajdonos tulajdonjogát igazoló illetékeztetett okirat alapján a gépjárművet az új tulajdonos nevére forgalomba kell helyezni, illetve át kell írni. A gépjárm ű eredetét, illetve a tulajdonjogot igazoló okiratokat be kell vonni és átirattal az eljáró közlekedésrendészeti h a tóság székhelye szerint illetékes kiszabó hivatalhoz kell ajánlott küldem ényként m egküldeni az illeték lerovatásának biztosí tása végett. Az átiratban fel kell tüntetni az okiratokban szereplő közbeeső üzem bentartók (tulajdonosok) nevét és lakcímét, továbbá a gépjárm ű nemét, rendszám át és hengerűrtartalmát. Az átirat másolatát a gépjármű irataihoz kell csatolni. A közbeeső tulajdonosok, illetve nyilvántartott üzembentartók megjelenését a forgalomba helyezéskor, vagy átíráskor megkövetelni nem kell. A R. hatálybalépése (1966. július 1.) előtt keletkezett tulajdonjogot igazoló okiratok - mivel átírás nem történt - okirati illeték alá nem esnek. g) A m ár hatósági jelzésekkel elllátott gépjárművek üzembentartóinak (tulajdonosainak) személyében beállott változás bejelentésének elmulasztása m iatt a nyilvántartott üzembentartó és a közbeeső tulajdonosok ellen szabálysértési eljárást kell indítani. h) A gépjárm űvekre vonatkozó tulajdonjog meghatározott hányadának megszerzése esetén (pl.: két személy nevén nyilvántartott gépjármű az egyik személy tulajdonába megy át, vagy örökösödés esetén, amikor az elhunyt nevén nyilvántartott gépjármű közös szerzeménynek minősül, stb.) a megszerzett tulajdonjogi hányadra arányosan eső illetéket kell lerovatni. i) Az erre a célra kijelölt vállalattól (Autóker, Mercur, Bizományi Áruház Vállalat stb.) vásárolt, valam int a 11. (2) be- ÁBTL /1967 /6 5

7 kezdésében felsorollak állal megszerzett használt gépjármű tulajdonjogát igazoló okirat illetéke a vételár 3%-a. A kijelölt vállalattól történt vásárlás esetén az illetéket az értékesítő vállalatnál kell közvetlen fizetéssel leróni. Az illeték lerovatását a vállalat az okiraton igazolja. j) Ha a 11. (2) bekezdésében felsoroltak között használt gépjármű, vagy segédmotorkerékpár tulajdon átruházása a felügyeleti szerv rendelkezése alapján történt, és vételár fizetése nincs, továbbá könyvjóváírással történt átruházás esetén az illeték 15.- Ft. k) Meghatalmazások illetéke (minden területen) 20 Ft. 2. Eljárási illetékek: a) Beadványt illetékek: - újbóli forgalombahelyezés iránti kérelem.. 10,- F t - forgalomból kivonási k érelem ,- Ft - tulajdonjog törlés iránti k é r e l e m ,- Ft - névváltozás bejegyzés iránti kérelem ,- Ft - gépjárm ű, vagy tulajdonosára vonatkozó adatszolgáltatási k é re le m...10,- Ft - felleb b ezések...30,- Ft - lakásváltozás (telephely változás) átvezetése iránti k é r e l e m... 10,- Ft b) Kiadmányi illetékek: 3. Díjak: 6 - útvonal e n g e d é ly... 20,- Ft - forgalomból kivonási igazolás, vagy kitiltási határozat elvesztése esetén a kiadásra kerülő m á s o la t Ft - tulajdonjogot bizonyító, vagy egyéb igazolások m ásolatának kiadása esetén az első oldal után 25,- Ft - minden további m egkezdett oldal után... 5,- Ft - 6 hónapos próbarendszámhoz rendszeresített indítási napló elvesztése esetén az új napló k ia d á s a...50,- Ft - egy napig érvényes igazolvány d í j a ,- Ft - forgalmi engedély d í j a...20,- Ft ÁBTL /1967 /7

8 - forgalmi engedély, vagy ideiglenes forgalmi engedély másolat kiadási d í j a... 30,- Ft - mérlegelési díjak: m otorkerékpár u t á n... 2,- Ft 3000 kg-nál nehezebb gépjárm űvek után... 3,- Ft egyéb u t á n... 4,- Ft - három napig érvényes ideiglenes forgalmi engedély és próbarendszámtábla d í j a... 60,- Ft - hat hónapig érvényes ideiglenes forgalmi engedély és próbarendszámtábla d í j a ,- Ft Az ideiglenes forgalmi engedélyek, próbarendszámtáblák díja a kötelező adót nem foglalja magában. Az adót a lakhely szerint illetékes adóügyi hatóságnál kell megfizette tn i. Rendszámtábla díjak: - szóló m o to rk e ré k p á r... 40,- Ft - p ó tk o c s i... 30,- Ft - oldalkocsis m o to rk e ré k p á r... 50,- Ft - szem élygépkocsi ,- Ft - fel nem sorolt egyéb g é p já r m ű... 40,- Ft Elveszett, vagy megrongálódott rendszámtáblák helyett kiadásra kerülő rendszámtáblák díjai: - szóló m o to rk e ré k p á r...60,- Ft - oldalkocsis m o to rk e ré k p á r ,- Ft - p ó tk o c s i...45,- Ft - szem élygépkocsi...90,- Ft - fel nem sorolt egyéb g é p já r m ű ,- Ft - próbarendszámtábla...90, - Ft Műszaki vizsgadíjak: a) Használt gépjármű (pótkocsi) valam int új gépjármű (pótkocsi) vizsgáztatása esetén - ha típusvizsgáztatás nem volt - a m ű szaki vizsga díja [1/1958. (IX. 2.) BM- KPM sz. rendelet] - 50 c m 3 -enaluli m otorkerékpárnál... 10,- Ft cm3-en aluli m otorkerékpárnál Ft cm3-en felüli m otorkerékpárnál... 60,- Ft - oldalkocsis m otorkerékpárnál... 70,- Ft ÁBTL /1967 /8 7

9 - pótkocsinál... 40,- Ft - s z e m é ly g é p k o c sin á l... 90,- Ft - fel nem sorolt egyéb gépjárm űveknél... 90,- Ft b) Ugyanazon a napon egy üzembentartó nevére több azonos típusú külföldről behozott, valam int típusvizsga nélküli új gépjárm űvek (pótkocsik), továbbá belföldi gyártású - típusvizsgával rendelkező - új gépjárművek (pótkocsik) vizsgadíja [1/1958. (IX. 2.) BM- KPM számú rendelet] cm3-en aluli m otorkerékpároknál ,- Ft cm3-en felüli m otorkerékpároknál ,- Ft - oldalkocsis m o to rk erékpáro k n ál ,- Ft - p ó tk o c s ik n á l...32,- Ft - szem élygépkocsiknál...72,- Ft - fel nem sorolt egyéb gépjárműveknél ,- Ft c) Belföldön készített több azonos típusú - típusvizsgával rendelkező - új gépjárm ű (pótkocsi) egy üzembentartó nevére történő vizsgáztatás esetén a vizsga díja [ (II. 4.) KPM sz. rendelet] cm3-en aluli m otorkerékpároknál ,- Ft cm3-en felüli m otorkerékpároknál ,- Ft - oldalkocsis m otorkerékpároknál... 36,- Ft - p ó tk o c s ik n á l... 24,- Ft - szem élygépkocsiknál Ft - fel nem sorolt egyéb gépjárműveknél ,- Ft A gépjárm űvek vizsgáztatásakor, a műszaki vizsga díját, a forgalmi engedély és a rendszámtábla díját és a mérlegelési díját (ha nincs mérlegelési bárca) a vizsgajelentkezési lapon kell illetékbélyegben lerovatni. 8 ÁBTL /1967 /9

10 III. GÉPJÁRMŰVEZETŐ RENDÉSZET 1. Eljárási illetékek: a) Beadványi illetékek: - korengedély iránti kérelem, ellenőrzőlap, vagy vezetői engedély bevonási időtartam ának csökkentése iránt benyújtott kérelem, külföldi állam polgár m agyar vezetői engedély kiadása iránti kérelem, stb... - fellebbezések (orvosi alkalmatlanság, vezetői engedély, vagy ellenőrzőlap bevonás miatt, stb.) b) Kiadmányi illetékek: 2. Díjak: 10,- Ft 30,- Ft - gépjárművezetői vizsgabizonyítvány (a KPM Autóközlekedési Tanintézet rovatja le a vizsgabizonyítványon)... 10,- Ft - oktatási engedély m egadásáért esetenként (az illetéket az oktatói könyvben kell leróni).. 20,- Ft - gyakorló engedély kiadásáért (családtag, illetve motorkerékpár e s e té b e n )... 20,- Ft - előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatért ,- Ft - vezetői engedély (névváltozás esetén, hivatásos, vagy nem hivatásos gépjárművezetői igazolvány kicserélése esetében) k ia d á s á é rt... 20,- Ft - régi (párizsi) m intájú nemzetközi engedély kiadásáért ,- Ft - vezetői engedély elvesztése, vagy megrongálódása esetén a másolat k i a d á s á é r t... 60,- Ft - ellenőrzőlap elvesztése, megrongálódása esetén a másolat kiadásáért d a ra b o n k é n t... 2,- Ft ÁBTL /1967 /10 9

11 1. Okirati illetékek: VÍZIRENDÉSZET Tulajdonjog változás esetén a vízijárművek tulajdonjogát igazoló okiraton feltü ntetett vételár 3%-át kell okirati illetékként lerovatni. 2. Díjak: IV. - emberi erővel h ajtott csónak és úszómű igazolvány k ia d á s á é rt... 10,- Ft - motorcsónak igazolvány kiadásáért (m indkét esetben a díjat a bejelentőlapon kell illetékbélyegben l e r o v a t n i )... 15,- Ft - emberi erővel hajtott csónak és úszómű igazolvány elvesztése, vagy megrongálódása esetén kiadásra kerülő m á s o la té r t... 20,- Ft - motorcsónak igazolvány elvesztése, megrongálódása esetén kiadásra kerülő m ásolat (a másolat díját a kérelm en kell illetékbélyegben leróni).. 30,- Ft - A 10 tonnát meg nem haladó kisvízijárművek vezetőinek rendőrhatósági hatáskörbe tartozó vizsgáiért (a díjat a vizsgajegyzőkönyvön kell illetékbélyegben l e r ó n i )... 20,- Ft 10 ÁBTL /1967 /11

12 A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGOK ÁLTAL KIADOTT EGYÉB ENGEDÉLYEK KIADVÁNYI ILLETÉKE 1. Légi fényképezés és filmezés, továbbá a látványosság célját szolgáló repülések, a szokványos kiképzéstől eltérő (pl.: látványos, vízi, repülőtéren kívüli, éjszakai, stb.) ejtőernyős ugrások engedélyezéséért... 20,- Ft 2. Légijárművekből történő sajtóterm ék terjesztése, propaganda vagy reklám célokra szolgáló repülés engedélyezéséért Légijármű fedélzetéhez nem tartozó eszközökkel történő távközlés en g ed ély ezéséért M otorkerékpár, gépkocsi, motorcsónak, vitorláshajó, stb. versenyek en g e d ély ezéséért... 20,- Ft 20,- Ft 20,- Ft 5. M éreteket meghaladó szállítmányok szállításának közúton történő engedélyezéséért (az illetéket az engedélyt kiadó hatóságnál kell lerovatni) ,- Ft 6. Hatósági jelzések nélküli járm űvel való vontatás, vagy szállítás engedélyezése egy, vagy több alkalomra, vagy m eghatározott időtartam ra (pl.: 1 hét) 7. Egyéb engedélyek, pl.: lezárt útszakaszra való behajtás, tiltott helyen való rakodás engedélyezése, stb. V. 20,- Ft 20,- Ft ÁBTL /1967 /12 11

13 VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A R. alkalmazása során felmerülő egyéb problémák tekintetében a kiszabó hivatalok útm utatásai szerint kell eljárni. Eltérő álláspont esetén a Pénzügyminisztérium döntését kell kikérni. A felterjesztést II/III- 1. osztálynak kell megküldeni továbbítás céljából. 2. Utasítom Vezető Elvtársat, gondoskodjon arról, hogy a 11/1966. (VI. 29.) PM sz. rendeletben és a jelen utasításomban foglaltakat a vizsgáztató és nyilvántartó m unkakörben foglalkoztatott beosztottak kellő m értékben m egism erjék és alkalmazzák. Ladvánszky Károly s. k. rendőralezredes csoportfőnök P énzjeg y n y o m d a, G70797 K iadásért felel: Dr. D em eter A ndrás ÁBTL /1967 /13

14 ÁBTL /1967 /14

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrõl Az Országgyûlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Page 1 of 55 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Az illetékeket és díjakat ez a törvény tartalmazza: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban Tartalom A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban... 2 Külföldi rendszámok használata... 2 E betűjelű rendszámtábla használata... 3 P betűjelű rendszámtábla

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Bevezetô......................................

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2. További

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1990. évi XCIII. törvény 1. oldal az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében

Részletesebben