008 ILLETÉKEK ÉS DÍJAK A BM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGAINÁL ÁBTL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "008 ILLETÉKEK ÉS DÍJAK A BM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGAINÁL ÁBTL"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 380/1967. Sorszám: 008 ILLETÉKEK ÉS DÍJAK A BM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGAINÁL ÁBTL /1967 /1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM BM KÖZLEKEDÉSI CSOPORTFŐNÖK UTASÍTÁSA Budapest, február hó 18-án Tárgy: A közlekedésrendészeti hatóságok feladatai az illetékekről szóló 11/1966. (VI. 29.) PM számú rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban. A Pénzügym iniszter 11/1966. (VI. 29.) PM számú rendelete (továbbiakban: R.) alapján a közlekedésrendészeti hatóságoknak a közúti-, vízi- és légirendészettel kapcsolatos illetékkiszabási feladatait, valam int egyidejűleg a díjak lerovatásának egységesítését - a Pénzügyminisztérium IX. Főosztályával egyetértésben - az alábbiak szerint szabályozom. ÁBTL /1967 /2 1

3 I. AZ ILLETÉKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A R. szerint a vagyonátruházás után vagyonátruházási, az okirat után okirati, az államigazgatási eljárás után eljárási illetéket kell fizetni. (R. 2..) A közlekedésrendészeti hatóságok okirati és eljárási illetéket rovatnak le, illetve ezek lerovását ellenőrzik. a) Az okirati illetékkötelezettség az okirat kiállításakor keletkezik. [R. 5. (4) b)] b) Az eljárási illetékkötelezettség - ha jogszabály kivételt nem tesz - az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor, illetőleg a kiadvány kiállításakor keletkezik. [R. 5. (3) b) ] 2. A közlekedésrendészeti hatóságok vizsgálni kötelesek, hogy a hozzájuk benyújtott (bemutatott), vagy hivatalos eljárás során hozzájuk került illeték alá eső iraton az illetéket szabályszerű módon és m értékben lerótták-e. Am ennyiben az iraton az illetéket nem szabályszerű időben, módon és m értékben rótták le, illetőleg az iratot illetékkiszabás végett az Illetékkiszabási és Vállalati Adóhivatalnak (a továbbiakban: kiszabó hivatal) nem m utatták be, a feleket a kiszabó hivatalhoz kell utasítani. 3. Az állami és szövetkezeti szervek, valam int a társadalm i szervezetek illetékm entessége tekintetében a R a rendelkezik. 2 a) A R a (1) bekezdésében meghatározott szervek és szervezetek személyes illetékmentesség alapján mentesek minden okirati és eljárási illeték lerovása alól. b) A R a (2) bekezdésében meghatározott szervek és szer vezetek személyes mentesség alapján mentesek az általános tételű (10,- Ft, fellebbezés esetén 30,- Ft) államigazgatási beadványt illeték alól. (A kiadványi illeték alól nem.) Gépjármű tulajdon átruházás esetén a R. 43. (5) bekezdésében foglaltak szerinti mértékben illeték levonására kötelezettek. c) Átalány fizetés alapján mentesek az okirati és eljárási illeték alól a SZÖVOSZ és a felügyelete alá tartozó szövetkezeti szervek (megyei, járási, szövetkezeti központok, földművesszövetkezetek és ezek vállalatai stb.), továbbá a Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége (OKISZ) és a felügyelete alatt ÁBTL /1967 /3

4 működő szövetkezeti szervek (kisipari és háziipari termelőszövetkezetek, stb.). (347-12/1952. PM sz. és a 115/1955. PM sz. utasítás.) d) Idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, a nemzetközi szervezetek tagjai és ezek családtagjai illetékmentessége tekintetében a R a rendelkezik. Az illetékmentesség fennállásának kétsége esetén a pénzügyminiszter állásfoglalását kell kérni. A "DT és CK forgalmi rendszám ú gépjárm űvekkel kapcsolatos okiratok illetékezte tésére a Külügym inisztérium eseti írásbeli közlése az irányadó. e) Mentes az okirati illeték alól: [R a (7) b)] ea) a Bizományi Áruház Vállalat által a zálogkölcsön fedezeteként elhelyezett és lejáratkor ki nem váltott zálogtárgy árveréséről készült jegyzőkönyv; eb) a gépjármű tulajdonjogát igazoló okirat, ha ennek kiállítását devizagazdálkodási rendelkezések teszik szükségessé. (Pl.: a külföldről ajándékozott gépjárm űvek esetén.) 4. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó okirati illetéket, valam int az eljárási illetéket bélyeggel kell leróni. Az 1000 Ft-ot meghaladó okirati illetéket kiszabás alapján pénzzel kell fizetni. (R és 173..) Az okirati illetéket a kiszabó hivatal rovatja le. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó okirati illetéket a közlekedésrendészeti hatóság is lerovathatja. (Bélyeggel való lerovás esete.) Az 1000 Ft-ot meg nem haladó okirati illeték lerovása az okirat kiállításának napján esedékes. Ha más adat nem merül fel, az okirat keletkezésének időpontjául az átírás végett bem utatott szerződés-nyomtatványon feltüntetett eladási napot kell tekinteni. Amennyiben késedelmes lerovás, vagy egyéb ok m iatt az illetéket felemelt m értékben kellene kiszabni, úgy a felet az illetékes kiszabó hivatalhoz kell utasítani. A bélyeggel lerovandó illeték összegét fillérek nélküli összegre kell kikerekíteni oly módon, hogy az 50 fillérnél kisebb m aradványösszeget figyelmen kívül kell hagyni, az 50 fillér, vagy ennél nagyobb m aradványösszeg helyett pedig 1,- Ft-ot kell számítani. 5. Az illeték bélyeggel való lerovásának módjára, a bélyeg érték telenítésére, a szabálytalan lerovások esetén követendő eljárásra, az illeték helyesbítésére stb. a R.-ben előírtakat kell alkalmazni. (R. 69. és 83. -ai, valam int a XVI. és XVII. fejezet rendelkezései.) ÁBTL /1967 /4 3

5 A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGOKNÁL AZ ALÁBBI ILLETÉKEKET ÉS DIJAKAT KELL LEROVATNI, ILLETVE A LEROVÁS MEGTÖRTÉNTÉT ELLENŐRIZNI Gépjármű rendészet A R június 1-től megszüntette a gépjármű átírási illetéket, helyette a tulajdonjogot igazoló okiratok okirati illetékét vezette be. A tulajdonjog megszerzésének, az üzem bentartó (tulajdonos) személyében beálló változásnak igazolásául csak okiratot szabad elfogadni. Az okirati illetékkötelezettség az okirat kiállításakor keletkezik és ezért függetlenül az üzembentartó (tulajdonos) személyében beállt változás bejegyzésétől, az okirat okirati illeték alá esik. A külföldön kiállított okirat illetékkötelezettségének keletkezésével kapcsolatban a R. 4. és 5. -ai rendelkeznek. 1. Okirati illetékek: (R. 43..) 4 II. a) Segédmotoros kerékpár tulajdonában beállott változások esetén a tulajdonjogot igazoló okiraton feltüntetett vételár 3%-át kell lerovatni. b) Magánszemély a magánszemélytől megszerzett gépjármű tulajdonjogát igazoló okiraton (adás-vételi szerződés, nyilatkozat, ajándékozási okirat, hagyaték-átadó végzés, árverési jegyzőkönyv, stb.) illetékként a gépjármű (szóló, vagy oldalkocsis motorkerékpár, gépkocsi) hengerűrtartalm ának minden cm3-e után 2,50 Ft-ot köteles leróni. A 2500 cm3 hengerűrtartalm únál nagyobb gépjárműveknél csak 2500 cm3-ig kell illetéket lerovatni. Az ezt meghaladó cm3-ket figyelmen kívül kell hagyni. Pótkocsi, utánfutó és m otorkerékpár-oldalkocsi, valam int fődarab (gépjárműmotor, alváz) tulajdonosának személyében beállott változás esetén a tulajdonjogot igazoló okiraton a feltü n tetett vételár 3%-át kell okirati illetékként lerovatni. c) Magánszemélyek által alkatrészekből összeépített gépjárm ű vek tulajdonjogát igazoló okirat (pl.: számla) cm3-ként 2,50 Ft illeték alá esik. (Állami szerv, vállalat, szövetkezet által összeépített gépjármű tulajdonjogát igazoló okirat illeték alá nem esik.) ÁBTL /1967 /5

6 d) Magánszemélyek által szövetkezetektől vásárolt használt gépjárm űveknél az okirati illeték a vételár 3%-a. e) Gépjármű ajándékozás esetén a tulajdonjogot igazoló okirat illetékén kívül, ajándékozási illetéket is le kell rovatni. Az ajándékozási illeték alapja a forgalmi érték. Az illetéket az illetékkiszabó hivatalnál kell leróni. Az ajándékozási illeték alól csak a külföldről ajándékozott gépjármű mentes. [R. 30. (1) f) pont.] f) Forgalombahelyezés előtti és utáni üzembentartó (tulajdonos) változás esetén, amikor az előző tulajdonosok az okirati illeték lerovását elmulasztották, az utolsó tulajdonos tulajdonjogát igazoló illetékeztetett okirat alapján a gépjárművet az új tulajdonos nevére forgalomba kell helyezni, illetve át kell írni. A gépjárm ű eredetét, illetve a tulajdonjogot igazoló okiratokat be kell vonni és átirattal az eljáró közlekedésrendészeti h a tóság székhelye szerint illetékes kiszabó hivatalhoz kell ajánlott küldem ényként m egküldeni az illeték lerovatásának biztosí tása végett. Az átiratban fel kell tüntetni az okiratokban szereplő közbeeső üzem bentartók (tulajdonosok) nevét és lakcímét, továbbá a gépjárm ű nemét, rendszám át és hengerűrtartalmát. Az átirat másolatát a gépjármű irataihoz kell csatolni. A közbeeső tulajdonosok, illetve nyilvántartott üzembentartók megjelenését a forgalomba helyezéskor, vagy átíráskor megkövetelni nem kell. A R. hatálybalépése (1966. július 1.) előtt keletkezett tulajdonjogot igazoló okiratok - mivel átírás nem történt - okirati illeték alá nem esnek. g) A m ár hatósági jelzésekkel elllátott gépjárművek üzembentartóinak (tulajdonosainak) személyében beállott változás bejelentésének elmulasztása m iatt a nyilvántartott üzembentartó és a közbeeső tulajdonosok ellen szabálysértési eljárást kell indítani. h) A gépjárm űvekre vonatkozó tulajdonjog meghatározott hányadának megszerzése esetén (pl.: két személy nevén nyilvántartott gépjármű az egyik személy tulajdonába megy át, vagy örökösödés esetén, amikor az elhunyt nevén nyilvántartott gépjármű közös szerzeménynek minősül, stb.) a megszerzett tulajdonjogi hányadra arányosan eső illetéket kell lerovatni. i) Az erre a célra kijelölt vállalattól (Autóker, Mercur, Bizományi Áruház Vállalat stb.) vásárolt, valam int a 11. (2) be- ÁBTL /1967 /6 5

7 kezdésében felsorollak állal megszerzett használt gépjármű tulajdonjogát igazoló okirat illetéke a vételár 3%-a. A kijelölt vállalattól történt vásárlás esetén az illetéket az értékesítő vállalatnál kell közvetlen fizetéssel leróni. Az illeték lerovatását a vállalat az okiraton igazolja. j) Ha a 11. (2) bekezdésében felsoroltak között használt gépjármű, vagy segédmotorkerékpár tulajdon átruházása a felügyeleti szerv rendelkezése alapján történt, és vételár fizetése nincs, továbbá könyvjóváírással történt átruházás esetén az illeték 15.- Ft. k) Meghatalmazások illetéke (minden területen) 20 Ft. 2. Eljárási illetékek: a) Beadványt illetékek: - újbóli forgalombahelyezés iránti kérelem.. 10,- F t - forgalomból kivonási k érelem ,- Ft - tulajdonjog törlés iránti k é r e l e m ,- Ft - névváltozás bejegyzés iránti kérelem ,- Ft - gépjárm ű, vagy tulajdonosára vonatkozó adatszolgáltatási k é re le m...10,- Ft - felleb b ezések...30,- Ft - lakásváltozás (telephely változás) átvezetése iránti k é r e l e m... 10,- Ft b) Kiadmányi illetékek: 3. Díjak: 6 - útvonal e n g e d é ly... 20,- Ft - forgalomból kivonási igazolás, vagy kitiltási határozat elvesztése esetén a kiadásra kerülő m á s o la t Ft - tulajdonjogot bizonyító, vagy egyéb igazolások m ásolatának kiadása esetén az első oldal után 25,- Ft - minden további m egkezdett oldal után... 5,- Ft - 6 hónapos próbarendszámhoz rendszeresített indítási napló elvesztése esetén az új napló k ia d á s a...50,- Ft - egy napig érvényes igazolvány d í j a ,- Ft - forgalmi engedély d í j a...20,- Ft ÁBTL /1967 /7

8 - forgalmi engedély, vagy ideiglenes forgalmi engedély másolat kiadási d í j a... 30,- Ft - mérlegelési díjak: m otorkerékpár u t á n... 2,- Ft 3000 kg-nál nehezebb gépjárm űvek után... 3,- Ft egyéb u t á n... 4,- Ft - három napig érvényes ideiglenes forgalmi engedély és próbarendszámtábla d í j a... 60,- Ft - hat hónapig érvényes ideiglenes forgalmi engedély és próbarendszámtábla d í j a ,- Ft Az ideiglenes forgalmi engedélyek, próbarendszámtáblák díja a kötelező adót nem foglalja magában. Az adót a lakhely szerint illetékes adóügyi hatóságnál kell megfizette tn i. Rendszámtábla díjak: - szóló m o to rk e ré k p á r... 40,- Ft - p ó tk o c s i... 30,- Ft - oldalkocsis m o to rk e ré k p á r... 50,- Ft - szem élygépkocsi ,- Ft - fel nem sorolt egyéb g é p já r m ű... 40,- Ft Elveszett, vagy megrongálódott rendszámtáblák helyett kiadásra kerülő rendszámtáblák díjai: - szóló m o to rk e ré k p á r...60,- Ft - oldalkocsis m o to rk e ré k p á r ,- Ft - p ó tk o c s i...45,- Ft - szem élygépkocsi...90,- Ft - fel nem sorolt egyéb g é p já r m ű ,- Ft - próbarendszámtábla...90, - Ft Műszaki vizsgadíjak: a) Használt gépjármű (pótkocsi) valam int új gépjármű (pótkocsi) vizsgáztatása esetén - ha típusvizsgáztatás nem volt - a m ű szaki vizsga díja [1/1958. (IX. 2.) BM- KPM sz. rendelet] - 50 c m 3 -enaluli m otorkerékpárnál... 10,- Ft cm3-en aluli m otorkerékpárnál Ft cm3-en felüli m otorkerékpárnál... 60,- Ft - oldalkocsis m otorkerékpárnál... 70,- Ft ÁBTL /1967 /8 7

9 - pótkocsinál... 40,- Ft - s z e m é ly g é p k o c sin á l... 90,- Ft - fel nem sorolt egyéb gépjárm űveknél... 90,- Ft b) Ugyanazon a napon egy üzembentartó nevére több azonos típusú külföldről behozott, valam int típusvizsga nélküli új gépjárm űvek (pótkocsik), továbbá belföldi gyártású - típusvizsgával rendelkező - új gépjárművek (pótkocsik) vizsgadíja [1/1958. (IX. 2.) BM- KPM számú rendelet] cm3-en aluli m otorkerékpároknál ,- Ft cm3-en felüli m otorkerékpároknál ,- Ft - oldalkocsis m o to rk erékpáro k n ál ,- Ft - p ó tk o c s ik n á l...32,- Ft - szem élygépkocsiknál...72,- Ft - fel nem sorolt egyéb gépjárműveknél ,- Ft c) Belföldön készített több azonos típusú - típusvizsgával rendelkező - új gépjárm ű (pótkocsi) egy üzembentartó nevére történő vizsgáztatás esetén a vizsga díja [ (II. 4.) KPM sz. rendelet] cm3-en aluli m otorkerékpároknál ,- Ft cm3-en felüli m otorkerékpároknál ,- Ft - oldalkocsis m otorkerékpároknál... 36,- Ft - p ó tk o c s ik n á l... 24,- Ft - szem élygépkocsiknál Ft - fel nem sorolt egyéb gépjárműveknél ,- Ft A gépjárm űvek vizsgáztatásakor, a műszaki vizsga díját, a forgalmi engedély és a rendszámtábla díját és a mérlegelési díját (ha nincs mérlegelési bárca) a vizsgajelentkezési lapon kell illetékbélyegben lerovatni. 8 ÁBTL /1967 /9

10 III. GÉPJÁRMŰVEZETŐ RENDÉSZET 1. Eljárási illetékek: a) Beadványi illetékek: - korengedély iránti kérelem, ellenőrzőlap, vagy vezetői engedély bevonási időtartam ának csökkentése iránt benyújtott kérelem, külföldi állam polgár m agyar vezetői engedély kiadása iránti kérelem, stb... - fellebbezések (orvosi alkalmatlanság, vezetői engedély, vagy ellenőrzőlap bevonás miatt, stb.) b) Kiadmányi illetékek: 2. Díjak: 10,- Ft 30,- Ft - gépjárművezetői vizsgabizonyítvány (a KPM Autóközlekedési Tanintézet rovatja le a vizsgabizonyítványon)... 10,- Ft - oktatási engedély m egadásáért esetenként (az illetéket az oktatói könyvben kell leróni).. 20,- Ft - gyakorló engedély kiadásáért (családtag, illetve motorkerékpár e s e té b e n )... 20,- Ft - előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatért ,- Ft - vezetői engedély (névváltozás esetén, hivatásos, vagy nem hivatásos gépjárművezetői igazolvány kicserélése esetében) k ia d á s á é rt... 20,- Ft - régi (párizsi) m intájú nemzetközi engedély kiadásáért ,- Ft - vezetői engedély elvesztése, vagy megrongálódása esetén a másolat k i a d á s á é r t... 60,- Ft - ellenőrzőlap elvesztése, megrongálódása esetén a másolat kiadásáért d a ra b o n k é n t... 2,- Ft ÁBTL /1967 /10 9

11 1. Okirati illetékek: VÍZIRENDÉSZET Tulajdonjog változás esetén a vízijárművek tulajdonjogát igazoló okiraton feltü ntetett vételár 3%-át kell okirati illetékként lerovatni. 2. Díjak: IV. - emberi erővel h ajtott csónak és úszómű igazolvány k ia d á s á é rt... 10,- Ft - motorcsónak igazolvány kiadásáért (m indkét esetben a díjat a bejelentőlapon kell illetékbélyegben l e r o v a t n i )... 15,- Ft - emberi erővel hajtott csónak és úszómű igazolvány elvesztése, vagy megrongálódása esetén kiadásra kerülő m á s o la té r t... 20,- Ft - motorcsónak igazolvány elvesztése, megrongálódása esetén kiadásra kerülő m ásolat (a másolat díját a kérelm en kell illetékbélyegben leróni).. 30,- Ft - A 10 tonnát meg nem haladó kisvízijárművek vezetőinek rendőrhatósági hatáskörbe tartozó vizsgáiért (a díjat a vizsgajegyzőkönyvön kell illetékbélyegben l e r ó n i )... 20,- Ft 10 ÁBTL /1967 /11

12 A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HATÓSÁGOK ÁLTAL KIADOTT EGYÉB ENGEDÉLYEK KIADVÁNYI ILLETÉKE 1. Légi fényképezés és filmezés, továbbá a látványosság célját szolgáló repülések, a szokványos kiképzéstől eltérő (pl.: látványos, vízi, repülőtéren kívüli, éjszakai, stb.) ejtőernyős ugrások engedélyezéséért... 20,- Ft 2. Légijárművekből történő sajtóterm ék terjesztése, propaganda vagy reklám célokra szolgáló repülés engedélyezéséért Légijármű fedélzetéhez nem tartozó eszközökkel történő távközlés en g ed ély ezéséért M otorkerékpár, gépkocsi, motorcsónak, vitorláshajó, stb. versenyek en g e d ély ezéséért... 20,- Ft 20,- Ft 20,- Ft 5. M éreteket meghaladó szállítmányok szállításának közúton történő engedélyezéséért (az illetéket az engedélyt kiadó hatóságnál kell lerovatni) ,- Ft 6. Hatósági jelzések nélküli járm űvel való vontatás, vagy szállítás engedélyezése egy, vagy több alkalomra, vagy m eghatározott időtartam ra (pl.: 1 hét) 7. Egyéb engedélyek, pl.: lezárt útszakaszra való behajtás, tiltott helyen való rakodás engedélyezése, stb. V. 20,- Ft 20,- Ft ÁBTL /1967 /12 11

13 VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A R. alkalmazása során felmerülő egyéb problémák tekintetében a kiszabó hivatalok útm utatásai szerint kell eljárni. Eltérő álláspont esetén a Pénzügyminisztérium döntését kell kikérni. A felterjesztést II/III- 1. osztálynak kell megküldeni továbbítás céljából. 2. Utasítom Vezető Elvtársat, gondoskodjon arról, hogy a 11/1966. (VI. 29.) PM sz. rendeletben és a jelen utasításomban foglaltakat a vizsgáztató és nyilvántartó m unkakörben foglalkoztatott beosztottak kellő m értékben m egism erjék és alkalmazzák. Ladvánszky Károly s. k. rendőralezredes csoportfőnök P énzjeg y n y o m d a, G70797 K iadásért felel: Dr. D em eter A ndrás ÁBTL /1967 /13

14 ÁBTL /1967 /14

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

ÁBTL - 4.2. - 50-100 / 21 /1966 /1

ÁBTL - 4.2. - 50-100 / 21 /1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM I I. Fő cso p o rtfő n ö k sé g. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: Sorszám: 50 100/21 19 66. 1 BM. I I / I I I. CSOPORTFŐNÖK U T A S Í T Á S A. Budapest. 1 9 6 6.júliu s hó 20. T á r g y

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉSHEZ A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) Új jármű első forgalomba helyezése Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása A Magyar Közlöny 174. számában megjelent az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI törvény( a

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21%

Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21% 1. Öröklési illeték Csoport I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője terhére II. Az örökhagyó testvére terhére III. Minden más örökös terhére Az illeték általános

Részletesebben

Gépjármű igazgatási ügyek

Gépjármű igazgatási ügyek Gépjármű igazgatási ügyek 1. Gépjármű eladás bejelentése Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

1. Öröklési illeték. Csoport. Az illeték általános mértéke. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

1. Öröklési illeték. Csoport. Az illeték általános mértéke. Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke Illeték 2012: így változott az illeték mértéke 2012-től - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 százalék fel Illeték 2012: így változott az illeték mértéke 2012-től. A NAV összefoglalójából megtudhatja,

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyintézők: Szalmás Zsuzsanna 48/574-185 Kós Andrea 48/574-192 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Illetékmértékek 2013

Illetékmértékek 2013 Illetékmértékek 2013 1. Öröklési illeték Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 18% 9% Gépjármő, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint Új vagy használt gépjármű Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonosváltozás költségei Eredetiségvizsgálat

Részletesebben

22. A jármű forgalomból történő kivonása

22. A jármű forgalomból történő kivonása 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 22. A jármű forgalomból történő kivonása 100. (1) Az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási

Részletesebben

UTASÍTÁSA ÁBTL /6/1968 /1. HATÁLYTALANÍTVA: V. fejezet7, 8, 9 pont 50-8/3/69 Csopf. ut. Szám: 50-10/6/1968.

UTASÍTÁSA ÁBTL /6/1968 /1. HATÁLYTALANÍTVA: V. fejezet7, 8, 9 pont 50-8/3/69 Csopf. ut. Szám: 50-10/6/1968. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 50-10/6/1968. HATÁLYTALANÍTVA50-8/4/971sz. Közl. Csf. ut. SZOLGALATI HASZNÁLATRA Sorszám: 000954 * BM KÖZLEKEDÉSI CSOPORTFŐNÖK UTASÍTÁSA a gépjárművek időszakos műszaki felülvizsgálatával

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

(5) A mellékletben nem említett eljárási cselekmények illetékére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak az irányadók.?

(5) A mellékletben nem említett eljárási cselekmények illetékére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak az irányadók.? Tisztelt Ügyfelek! A közigazgatási hatósági eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által nevesített eljárási illetékekre vonatkozó

Részletesebben

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások

A jármű közúti forgalomból történő végleges forgalomból kivonásával kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály Okmányiroda 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-12.00 13.00-16.00 Kedd 8.00-12.00

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON ( WWW.MAGYARORSZAG.HU) KERESZTÜL ELEKTRONIKUS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Ügyleírás TEHERGÉPJÁRMŰ UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

Ügyleírás TEHERGÉPJÁRMŰ UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ Ügyleírás TEHERGÉPJÁRMŰ UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval járó közterhek

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Gépjárműadó tájékoztató év

Gépjárműadó tájékoztató év Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról; 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 326/2011.(XII. 28.) Korm. rendelet; 35/2008. (XII. 31.) PM. rendelet. Gépjárműadó tájékoztató

Részletesebben

A járművek tulajdonjog-változásához az alábbi okmányok szükségesek: Új jármű első forgalomba helyezéséhez az alábbi okmányok szükségesek:

A járművek tulajdonjog-változásához az alábbi okmányok szükségesek: Új jármű első forgalomba helyezéséhez az alábbi okmányok szükségesek: A járművek tulajdnjg-váltzásáhz az alábbi kmányk szükségesek: Személyaznsságt, lakcímet igazló kmány, személyi aznsító szám igazlása Régi vagy új típusú frgalmi engedély (új típusú frgalmi engedély esetén:

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK.

PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK. Autó öröklése esetén mennyi illetéket kell fizetni? Autó (gépjármű) és pótkocsi megszerzésére (öröklésére) vonatkozó illetékszabályok 2011-2012-2013. A GÉPJÁRMű ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete a belváros forgalmi rendjéről szóló 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tulajdonában áll.

A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tulajdonában áll. Állandó rendszámtábla A kiválasztott rendszámtáblák A különleges rendszámtábla Ideiglenes rendszámtábla A V, Z, E és M rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-795-241 Fax: 06-25-405-989 E-mail:

Részletesebben

2012.05.03. Az illeték fogalma. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Hatálya. Célja: Illetékmentesség. Az illetékkötelezettség keletkezése

2012.05.03. Az illeték fogalma. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Hatálya. Célja: Illetékmentesség. Az illetékkötelezettség keletkezése Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2011/2012 Az illeték fogalma Közvetlen állami, önkormányzati ellenszolgáltatásért, vagy annak megkezdéséért fizetendő díj Fajtái: I. Vagyonszerzési (öröklés,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben