Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014"

Átírás

1 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 2. Az Ajánlatkérő 3. Ajánlattevő feladata 4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 5. Az ajánlat költségei 6. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 7. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe 8. Az ajánlatok bontása 9. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 10. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 11. Az ajánlatok értékelése 12. A szerződéskötés tervezett időpontja 13. A közbeszerzési eljárás nyelve II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések 2. Az ajánlati árak, bírálati szempont III. IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK V. SZERZŐDÉS TERVEZET VI. MŰSZAKI LEÍRÁS 2

3 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Közbeszerzési eljárás meghatározása A jelen ajánlati dokumentáció és ajánlati felhívás alapján Ajánlatkérő a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, továbbiakban Kbt. II. részének megfelelően Nyílt közbeszerzési eljárást indít és kéri fel a lehetséges Ajánlattevőket az ajánlati dokumentációnak megfelelő ajánlatok benyújtására. Az ajánlati felhívás A jelen Ajánlati dokumentáció részét képezi a Közbeszerzési Értesítőben és az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) hirdetményként megjelent Ajánlati felhívás, mely a jelen Ajánlati dokumentációt kiegészíti, ill. a mellékelt dokumentációkkal együttesen határozzák meg a Közbeszerzési eljárás menetét és körülményeit. Amennyiben az ajánlati dokumentációban és az ajánlati felhívásban meghatározottak között eltérés adódna, abban az esetben az ajánlati felhívásban megjelentek az irányadóak. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Vevővel. Az Ajánlatkérő és a Vevő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat anyag, melyet az Ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívás előírásait betartva letölt Ajánlatkérő honlapjáról. A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelő ajánlat a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjeként kihirdetett Ajánlattevő és az Ajánlatkérő között létrejövő szerződés. 3

4 2. Az Ajánlatkérő: Név: Országos Mentőszolgálat Cím: 1055 Budapest, Markó u. 22. Telefon: /6283 Telefax: Kapcsolattartó: Kolárovits Katalin cím. 3. Ajánlattevő feladata: Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező az ajánlattételi felhívásban, a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározottak és annak részét képező szerződéstervezet rendelkezései szerint megvalósítani. 4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. 5. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes Ajánlattevőnek, sem más Ajánlattevőknek semmiféle esetleges jövőbeni térítésre nem kötelezhető. Az ajánlati árnak magába kell foglalnia a teljesítési helyig felmerülő összes költséget, a járművek forgalomba helyezésének és a KRESZ tartozékok költségét. 6. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy eredeti írásos ajánlatot kell elkészíteniük, valamint egy másolati CD/DVD elektronikus példányt (az eredetivel teljesen megegyező, nem szerkeszthető fájl formátumban) kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. szerint biztosít. Az Ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. Az Ajánlattevő a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban a Kbt.-ben foglalt rendelkezések szerint írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz. A 4

5 tájékoztatás tartalmát valamennyi Ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás a Kbt. 45. (4) bekezdésében meghatározott határidő betartása mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 10. munkanapig kell beérkezniük Ajánlatkérő megbízottjához fax vagy kézbesítő útján, arra tekintettel, hogy Ajánlatkérő arra az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 6. munkanapig, mint ésszerű határidőig válaszolni tudjon. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton az ajánlattételi felhívásban megadott címre szerkeszthető Word formátumban egyaránt eljuttatni. Az Ajánlatkérő és a képviseletében eljáró megbízott felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő lejártát követően a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. 7. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi felhívásban megadott címre kell benyújtani. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: Az ajánlatokat 2 példányban (1 nyomtatott eredeti, 1 másolat elektronikus adathordozó (pl. CD) kell benyújtani a Kbt. 60. (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő által alábbiakban előírt formai követelményeknek megfelelően. Amennyiben eltérés van az ajánlat eredeti és másolati példánya között, Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak. Az ajánlat formai követelményei a következők: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Az ajánlatokat tartalmazó csomag külső borításán a KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT 5

6 Neonatológiai mentőgépkocsi beszerzése illetve Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat elején a dokumentáció mellékletét képező felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlatkérő előírja, hogy az elektronikus formában (CD, DVD alapon) benyújtott ajánlati példányt pdf. file formában, jelszó nélkül olvasható módon nyújtsa be az Ajánlattevő, továbbá nyilatkozzon arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Ajánlatkérőt az NFM 46/2011.(III.25) 7. (1). korm. rendelet kötelezi arra, hogy a teljes ajánlatot megküldje az eredményt jóváhagyó közbeszerzési ellenőrnek. 8. Ajánlatok bontása Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az Ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet, és az Ajánlattevők képviselőinek jelenlétében - kerül sor. Az ajánlatok bontásakor a Kbt 62. (3) (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. 9. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt (5) bekezdésére, mely szerint Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen a határidőkre vonatkozó megajánlásaikat - a 30 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos, a Kbt.- ben rögzített előírásokra való tekintettel tegyék meg. 10. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 67. (1)- (2) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseinek megfelelően. 6

7 11. Az ajánlatok értékelése Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatokat Ajánlatkérő a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján értékeli. 12. Szerződéskötés tervezett időpontja Az összegezés megküldésének napjától számított 11. nap. 13. A közbeszerzési eljárás nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A magyar nyelven kívül más nyelven nem tette lehetővé az Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását. 7

8 II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak jelen közbeszerzési eljárás tárgyának alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az Ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az Ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki. 2. Az ajánlati árak, bírálati szempont Az Ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni számjegyekkel. Az elvégzett munkák ellenértéke is kizárólag Magyar Forintban kerül kifizetésre. Ajánlatkérő nem fogad el olyan ajánlatot, amely sérti a munkaügyi, adó- vagy más jogszabályi előírásokat. Bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 2.1 Árképzés Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Ajánlatkérő a Kbt ban foglaltakat alkalmazhatja. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatást aránytalanul alacsonynak értékeli, az az ajánlat Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenségét vonhatja maga után. 8

9 III. IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Kapcsolattartói Adatlap (1.sz. minta) 2. Felolvasólap (2.sz. minta) 3. Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése alapján (3.sz. minta) 4. Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok Közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerződése Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. ( és 7. sz. minta) A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásai P.1.) A Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évre (2011, 2012, 2013) vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (8.sz. minta) A műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolásai M.1.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pont szerint Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított megelőző három év legjelentősebb, az EN 1789:2007 szabvány szerint tanúsított mentőkocsik (A, B, C kategóriák) mentőgépjármű szállítására vonatkozó referenciáit; a referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni; az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; (9.sz. minta) Oldalszám M.2.) A Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés b) pont és a 310/2011. (XII.23) Korm rend. 17. (2) bekezdése szerint az előírt tanúsítvány másolati példányának benyújtásával az igazolást egyszerű másolatban, a nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazandók Egyéb igazolások, dokumentumok 9. Aláírási címpéldány vagy aláírási minta (adott esetben meghatalmazás) 10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 9

10 (adott esetben) 11. Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdése szerint (10. sz. minta) 12. Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint (11. sz. minta) Más szervezet kapacitására (erőforrására) támaszkodás esetén nyilatkozat 13. a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint (12. sz. minta) 14. Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata (13. sz. minta) 15. Műszaki ajánlat táblázatos rész minden sora kitöltve Műszaki ajánlat (olyan pontossággal, amely alapján az Ajánlatkérő meg 16. tudja állapítani az Ajánlattevő ajánlatának a dokumentációban meghatározottak szerinti követelményeknek való megfelelését) Ajánlat elektronikus formában (CD, DVD alapon, pdf. file formában, 17. jelszó nélkül olvasható módon), továbbá Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik (14.sz. minta) 18. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (15.sz. minta) 19. Üzleti titok nyilatkozat (16.sz. minta) Oldalszám 10

11 IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK 11

12 1.sz. iratmintat Kapcsolattartói adatlap Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Az ajánlatot adó cég neve: Címe: Telefonszáma: címe: Fax száma: Nyilatkozattételre jogosult személy: A közbeszerzési eljárás teljes ideje alatt kapcsolattartóként megjelölt személy: Név: Telefonszáma: címe: Fax száma: Levelezési címe: Amennyiben a megjelölt kapcsolattartó személy nyilatkozattételre nem jogosult, rendelkezik-e nyilatkozattételi felhatalmazással (Igen / Nem) Kijelentem, hogy a megadott (kitöltött) adatok a valóságnak megfelelnek!, cégszerű aláírás 12

13 1. Ajánlattevő neve * Székhelye* Telefon/telefaxszáma címe Kapcsolattartó személy neve, telefon/telefaxszáma 2. számú iratminta FELOLVASÓLAP (Ajánlati adatlap) Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Ajánlati nettó ár (mindösszesen a 4 db gépjárműre): Dátum : cégszerű aláírás név nyomtatott betűkkel történő feltüntetésével Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes Ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni! 13

14 3. számú iratminta AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás Alulírott társaság (Ajánlattevő), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Az Önök Ajánlati felhívására a fenti közbeszerzésre vonatkozóan, alulírott mint a(z)... (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Kijelentem, hogy amennyiben nyertes Ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a fent nevezett szerződés szerinti munkát az Ajánlatkérési Dokumentáció és az Ajánlati felhívás előírásaival, a megadott feltételekkel és időhatárokkal való teljesítését, fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlati adatlapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük. Ajánlati kötöttségünk időtartama a bontást követő 30 nap. Nyilatkozunk a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint - nem tartozik a törvény hatálya alá. 1 - mikrovállalkozásnak minősül. 2 - kisvállalkozásnak minősül. 3 - középvállalkozásnak minősül. 4 Kelt:.., 20.. hó... nap aláírás Kérjük a megfelelőt aláhúzni, amennyiben nem tartozik a hatálya alá, úgy annak megfelelő feltüntetése szükséges! Kérjük a megfelelőt aláhúzni. Kérjük a megfelelőt aláhúzni. Kérjük a megfelelőt aláhúzni. 14

15 4. számú iratminta NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. (1) BEKEZDÉS k) PONTJA ÉS 56. (2) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott.. társaság (Ajánlattevő), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet Ajánlattevő, aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Kbt. 56. (2) bekezdése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Kelt: cégszerű aláírás 15

16 5. számú iratminta NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. (1) BEKEZDÉS a) j) PONTJA TEKINTETÉBEN Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott.. társaság (Ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet 5 ), melyet képvisel:. a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet Ajánlattevő, aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 5 A nem kívánt rész törlendő 16

17 h) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; Kelt: cégszerű aláírás 17

18 6. számú iratminta NYILATKOZAT (Kbt. 56. (1) bek. kc) pontja szerint) a Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a) Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Korm. rendelet 2. ib) pontjával összhangban, felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet jegyeznek a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacon. b) Alulírott....., mint a(z)... (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacon. Amennyiben Ajánlattevőt a Tpt. szerinti szabályozott piacon nem jegyzik, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja szerint nyilatkozom, hogy Ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált ba) 6 valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye: bb) tényleges tulajdonosa nincsen. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 6 Ajánlattevőnek vagy a b) pont kitöltése esetén a ba) vagy a bb) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni vagy a megfelelő tartalmú nyilatkozatot aláhúzni, és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. 18

19 7. számú iratminta NYILATKOZAT A KBT. 56. (1) BEKEZDÉS f) ÉS i) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OK TEKINTETÉBEN 7 Alulírott.., mint a(z).. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Mentőszolgálat, mint Ajánlatkérő által a Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt... (Ajánlattevő neve) nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. (1) bekezdés f) és i) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kelt:., 20. év.. hó.. nap... /cégszerű aláírás/ 7 A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített formában kell benyújtani! 19

20 8. számú iratminta AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI FORGALOMRÓL Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott, mint a(z)..(név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az éves teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó árbevételünk: Év (a felhívás faladásának napjától visszaszámított három év) Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel 1) ) ) 2011 Kelt:., év.. hó nap cégszerű aláírás 20

21 9. számú iratminta NYILATKOZAT M1 A 310/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET 15. (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA TEKINTETÉBEN Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott, (képviseli: ) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet 8 az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti beszerzések/szolgáltatások/építési beruházások a következők: Elvégzett munka nevesítése (az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok feltüntetésével) Teljesítés ideje és helye (ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) Szerződést kötő másik fél megnevezése Ellenszolgáltatá s nettó összege A teljesítés szerződéss zerű volt-e (igen/nem) Kelt: cégszerű aláírás 8 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 21

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Címzett: Tárgy: Felkérés árajánlat-tételre Tisztelt Hölgy/Úr! Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a.1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Név: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Székhely 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Képviseli: Balla Jánosné

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben