S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z E G E D I GÁBOR DÉNES"

Átírás

1 SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014.

2 1. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának legfontosabb jogszabályi alapjai az alábbi törvények és kormány és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról évi CI. törvény a felnőttképzésről évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület augusztus 29-án elfogadta. Jelen szervezeti és működési szabályzat megtekinthető az iskola és a tagintézmények weblapján és elektronikus belső rendszerében iskolai dokumentumok könyvtárban. Megtalálható az főigazgatóságon, a tagintézményvezető igazgatóknál, valamint az intézmény irattárban. Az SzMSz módosítását a tantestület bármely szervezete és/vagy közössége kezdeményezheti. A főigazgató és a tagintézményvezető évente két (tanévzáró és félévi/évközi értekezlet) köteles a tantestülettel a kezdeményezést megvitatni. 1

3 Az intézmény alapdokumentumairól (, Pedagógiai Program, Házirend) a tanulók és a szülők a tanári szobában kérhetnek tájékoztatást munkanapokon, a tanulói ügyfélfogadás ideje alatt, vagy előre egyeztetett időpontban, illetve megtekinthetik az intézmény honlapján. Az intézményi működés egyes területeit szabályozó belső szabályzatokat, valamint az ügyrendet az igazgató adja ki. Az iskola weblapja: a tagintézményé A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megsértése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató vagy illetékes helyettese, vagy a tagintézményben a tagintézményvezető igazgató munkáltatói, vezetői jogkörét gyakorolva teszi meg a szükséges intézkedést a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabására is van lehetőség azt a személyt, aki nem alkalmazottja az intézménynek vagy tanulója a tagiskolának, tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak betartását. Ha ez nem vezet eredményre, az iskola alkalmazottjának joga van felszólítani, hogy hagyja el a tagiskola épületét. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól 2. Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, feladat-ellátási rendje Az intézmény neve: Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola Az intézmény rövidített neve: Szegedi Műszaki Középiskola Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény székhelye: 6724 Szeged, Mars tér 14. 2

4 Az intézmény telephelyei: 6726 Szeged, Temesvári krt Szeged, Közép fasor Szeged, Mars tér Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal u Működési (felvételi) körzete: Elsősorban Szeged járás közigazgatási területe Alapítási éve: (59/2009. (II.27.) Kgy. sz határozat Tagintézménye: Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) Alapítója: Az intézmény január 1-jével - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással - az állam fenntartásába kerül Az intézmény jogutódja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (062027) 1055 Budapest, Nádor u. 32.) Fenntartó és működtető szerve: Közvetlen jogelőd neve, székhelye: Törzskönyvi azonosítószáma (PIR): Adószám: Képviselője: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit ( Szegedi Tankerület igazgatója) Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (6726 Szeged, Temesvári krt. 38.) Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (6724 Szeged, Mars tér 14.) Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola (6723 Felső Tisza-part 25.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv a Polgári Törvény könyvről, 2012.évi I. tv. a munka törvénykönyvéről) Az intézmény típusa: gimnázium, szakközépiskola és szakiskola Évfolyamainak száma: szakközépiskola: 7 szakiskola: 3 Felvehető maximális tanulólétszám: Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye: 1100 Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola /székhelyintézmény/:

5 Az intézmény az alábbi feladat-ellátási rendben működik: Az intézmény alapító okiratának száma: 374/2012. (VI.22.) Kgy.sz. határozat Az intézményt létesítő szakmai alapdokumentum kelte: Jogszabályban meghatározott közfeladat: Alaptevékenysége: Szakmai alapfeladatok: (A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ áról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása melléklete) TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás Középiskolai és szakiskolai nevelés-oktatás a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvényben foglaltak szerint. Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvényben foglaltak szerint a szakközépiskolában szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, általános műveltséget megalapozó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás, valamint a 12. évfolyamot követően érettségi végzettséghez kötött szakmai vizsgára történő felkészítés folyik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényben foglaltak szerint a szakiskolában az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Szakfeladatrend szerint: Gimnáziumi nevelés-oktatás Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola (székhelyintézmény) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) (ezen belül további speciális tevékenység: - nyelvi előkészítő-közoktatási típusú sportiskolai osztály, - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) (szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, ill. egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók integrált oktatása) nyelvi előkészítő + 4 évfolyam /általános tantervű osztály/ Szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon) (ezen belül további speciális tevékenység: képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, ill. egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, ill, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképző évfolyamon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképző évfolyamon (szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, ill. egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, ill. egyéb pszichés fejlődési zavarral 4

6 küzdő tanulók integrált oktatása) (fentieken belül további speciális tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés - Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjában részt vevő tanulók oktatása) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszervezésére nappali rendszerű, nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon (szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, ill. egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, tanulók integrált oktatása) Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképző évfolyamon Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola (székhelyintézmény) A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről) szerint Oktatás(3): Pedagógiai asszisztens Sportszervező, -menedzser Elektronika-elektrotechnika (6): Elektronikai technikus Informatika(7): Informatikus Ipari informatikai technikus Műszaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Informatikai rendszergazda Számítástechnikai szoftverüzemeltető Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Számítógéprendszer karbantartó Webmester Közlekedés (13): Vasúti járműszerelő Dízelmotoros vasúti jármű szerelője Vasúti villamos jármű szerelője Vasúti vontatott jármű szerelője Vasútüzemvitel-ellátó Forgalmi szolgálattevő Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasúti személyfuvarozási pénztáros Környezetvédelem-vízgazdálkodás (14): Természet- és környezetvédelmi technikus Települési, környezetvédelmi technikus Vízügyi technikus Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció(17) Logisztikai ügyintéző Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről) szerint /szakágazat szerint/ IV. Pedagógia (3) Gyógypedagógiai segítő munkatárs Pedagógiai- és családsegítő 5

7 XI. Villamosipar és elektronika (6) Elektronikai technikus XII. Távközlés (6-7) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető Távközlési technikus XIII. Informatika (7) Informatikai rendszergazda IT mentor Műszaki informatikus XXI. Közlekedés (13) Vasútforgalmi szolgálattevő Vasúti árufuvarozási ügyintéző Vasúti személyszállítási ügyintéző XXIII. Környezetvédelem-, vízgazdálkodás (14) Környezetvédelmi technikus Vízügyi technikus XXVI. Kereskedelem (17) Logisztikai ügyintéző XXXVII. Sport (3) Sportedző Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről) szerint Közlekedés (13): Autóelektronikai műszerész Autószerelő Autótechnikus Közlekedésautomatikai műszerész Közlekedésüzemvitel-ellátó Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Szállítmányozási ügyintéző Egyéb szolgáltatások (19) Biztonságszervező I Biztonságszervező II. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről) szerint /szakágazat szerint/ XXI. Közlekedés (13) Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Szállítmányozási ügyintéző XXII. Közlekedésgépész (13) Autóelektronikai műszerész Autószerelő Autótechnikus Közlekedésautomatikai műszerész XXXVII. Sport (3) Sportedző Fittness- wellness instruktor XXXVIII. Rendészet XXVI. Kereskedelem (17) Logisztikai ügyintéző Szakiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (szakért szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, ill. egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók integrált oktatása) 6

8 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamon Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszervezésére nappali rendszerű, nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon (szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, ill. egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, tanulók integrált oktatása) Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola (székhelyintézmény) 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről) szerint XI. Villamosipar és elektronika (6) Elektronikai műszerész XIII. Informatika (7) Számítógép-szerelő, karbantartó Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola Csonka János Tagintézménye A 133/2011.(VII.18) kormányrendelettel módosított 133/2010.(IV.22) kormányrendelet szerint Közlekedés (13) Gépjárműkarosszéria-készítő, javító Járműfényező Karosszérialakatos Motorkerékpár-szerelő 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről) szerint XXII. Közlekedésgépész (13) Járműfényező Karosszérialakatos Motorkerékpár-szerelő Felnőttoktatás nappali, esti, levelező és távoktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: Iskolai, diáksport tevékenység támogatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (kizárólag iskolai könyvtár működtetése) Szakfeladatrend szerint: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata Intézmény fenntartójának számlaszáma: A feladatellátást szolgáló vagyon: Szeged I. ker. belterület Temesvári körút 38. sz. alatti, 381/4 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 1ha5498 m2 területű ingatlan, 7

9 A vagyon feletti rendelkezési jog: Gazdálkodás jogköre: KSH statisztika számjel: Szeged I. Ker. Belterület Közép fasor 23. sz. alatti, 377 helyrajzi számú, tanműhely és udvar megnevezésű, 1918 m2 területű ingatlan, Szeged III. ker. belterület Mars tér 14. sz. alatti helyrajzi számú középiskola megnevezésű, 1ha4984 m2 területű ingatlan, Szeged II. ker. Tápé Budai Nagy Antal u sz. alatti, helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 6930 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától január 1-jét követően, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes vagyonkezelésébe került át a KLIK jogi személyiségű szervezeti egysége Nyilvántartási szám: K12518 (dátuma: (törzskönyvi azonosító szám: ) A közoktatási intézmény hivatalos bélyegzői és használatának rendje Az intézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata: Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola 6724 Szeged, Mars tér 14. Körbélyegző: Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola (középen a Magyar Köztársaság hivatalos címerével, Szeged székhelynévvel és sorszámmal ellátva) Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: sorszám nélküli igazgató 1. sorszámú igazgatóhelyettes 2. sorszámú munkaügyi előadók 3. sorszámú gazdasági csoport 4. sorszámú titkárság 5. sorszámú titkárság A tagintézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: Tagintézményvezető (igazgató), tagintézményvezető-helyettesek, iskolatitkárok, érettségi és szakmai vizsgadokumentumok készítésekor a vizsga jegyzője, év végi érdemjegyek adminisztrálásakor az osztályfőnök. A tagintézmény vezetője belső szabályzatban kibővítheti a bélyegzőt használók körét. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata: Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye 6726 Szeged, Temesvári krt

10 Körbélyegző: Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye (középen a Magyar Köztársaság hivatalos címerével, Szeged székhelynévvel és sorszámmal ellátva) Az intézmény gazdálkodásának jellemzői A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége (azonosító:062027) 3. Az intézményvezetés rendje, a szervezeti felépítés, a vezetők közötti feladatmegosztás és helyettesítés rendje Az intézmény vezetője Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban a főigazgató önállóan dönt olyan ügyekben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik. A közoktatási intézmény vezetője (az igazgató) felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelemi büntetés kiszabása kivételével a munkáltatói jogokat, (A 2/2013. (I.15.) KLIKE a kiadványozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás szerint) Dönt a tanulói jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben. Az intézményvezetőt távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítheti: Az általános igazgató-helyettes, annak távollétében vagy akadályoztatása esetén az pedagógiai igazgató-helyettes, a tagintézményben a tagintézményvezető igazgató. Az igazgató döntési és egyéb jogait (például felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az intézményi törzsvezetés egyes tagjaira. A döntési jog átruházása, minden esetben, írásban történik, kivéve az igazgató-helyettesek vagy a tagintézményvezető igazgató szervezet szerinti helyettesítésére vonatkozó fölhatalmazását. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az igazgató közvetlenül irányítja a jogszabályban meghatározottak mellett: a gazdasági csoport, a munkaügyi csoport, a gondnokság és a rendszergazdák munkáját a marketing tevékenységet Felel az iskolai alapdokumentumok, WEB lap naprakészen tartásáért, valamint a nevelőtestületi értekezletek előkészítéséért. 9

11 3. 2. Az intézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai Az intézmény vezetője az igazgató, aki munkáját magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Felelős az intézmény szakszerű vezetéséért a Szegedi Tankerület igazgatója által kiadott munkaköri leírása szerint. Az igazgató a feladatait közvetlen munkatársainak közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai, a vezetői törzs: az általános igazgatóhelyettes a pedagógiai igazgatóhelyettes a szakmai igazgatóhelyettes tagintézményvezető Az igazgató-helyettes, a tagintézményvezető (igazgató), mint magasabb vezetői megbízás a hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint tölthető be. A megbízást az igazgató kezdeményezésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke adja ki. A megbízás időtartama a hatályos jogszabályoknak megfelelő időtartamra szól. Az igazgatóhelyettesek és a tagintézményvezető igazgató feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, az iskola belső szabályzatában megfogalmazottak, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A vezetői munka összehangolása érdekében minden kedden 8 30 órakor szűk vezetőségi értekezletet kell tartani az iskola igazgatójának vezetésével. Az igazgatóhelyettesek és a tagintézményvezető igazgató személyére az igazgató tesz javaslatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének. Megbízatásuk a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik A székhelyintézmény vezetősége A székhelyintézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A székhelyintézmény vezetőségének tagjai: igazgató az általános igazgatóhelyettes a pedagógiai igazgatóhelyettes a szakmai igazgatóhelyettes A székhelyintézményben a vezetői értekezletetek időpontjait az igazgató határozza meg. Az értekezleteket legalább heti rendszerességgel kell megtartani. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. A székhelyintézmény vezetőségének tagjai vezetői ellenőrzési feladatokat is ellátnak az éves munkatervhez igazodó ellenőrzési ütemterv szerint. A székhelyintézményben az osztályfőnöki-, közismereti-, valamint a szakmai munkaközösségek vezetőit az iskola igazgatója bízza meg 3 tanévre. 10

12 Az általános igazgatóhelyettes feladatai az igazgató távollétében annak helyettesítése a titkárság munkájának irányítása (iskola titkárok, adminisztrátorok) tantárgyfelosztás, órarend elkészítése tanügy igazgatási dokumentumok kezelése (beírási napló, anyakönyv, bizonyítvány, napló - idevonatkozó részei) tanügy igazgatási határozatok előkészítése a középszintű érettségi vizsgák szervezése évközi vizsgák szervezése osztályfőnökök adminisztratív munkájának irányítása, összehangolása közismereti képzés tárgyi feltételeinek biztosítása tanügyi nyomtatványok biztosítása nyolcadikosok felvételi vizsgájának szervezése beiratkozás szervezése statisztikák elkészítése KIR információs rendszer naprakészen tartása A pedagógiai igazgatóhelyettes feladatai napi tevékenység, eseti helyettesítések szervezése tanári ügyelet irányítása pedagógus munkaidőkeret menedzselése felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások koordinálása iskolai ünnepségek, rendezvények szervezése, koordinálása kiemelt projektek koordinálása kapcsolattartás a DÖK-kel a szabadidő szervezéssel, az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kollega, az iskolapszichológus, az iskolai könyvtáros tevékenységének irányítása tanulói fegyelmi ügyek osztályfőnökök pedagógiai munkájának irányítása, összehangolása közismereti munkaközösségek munkájának koordinálása közismereti tanulmányi versenyek szervezése szakköri tevékenység irányítása kompetencia mérés szervezése tanulói szűrővizsgálatok szervezése gyógytestnevelés szervezése nevelési értekezletek előkészítése A szakmai igazgatóhelyettes feladatai szakmai munkaközösségek munkájának irányítása, koordinálása szakmai vizsgák szervezése szakmai képzés tárgyi feltételeinek biztosítása szakmai gyakorlatok megszervezése a műszaki-vezető munkájának irányítása nyíltnapok, szakmai bemutatók szervezése szakmai tanulmányi versenyek szervezése kapcsolattartás a kamarákkal kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetekkel ECDL vizsgaközpont irányítása 11

13 3. 4. A tagintézmény vezetősége A tagintézményvezető (igazgató) közvetlen munkatársai, a vezetőség: általános igazgatóhelyettes szakmai igazgatóhelyettes A tagintézményben a vezetői értekezletetek időpontjait a tagintézményvezető (igazgató) határozza meg. Az értekezleteket legalább 2 heti rendszerességgel kell megtartani. Az iskolavezetőség megbeszéléseit a tagintézményvezető igazgató készíti elő és vezeti. A tagiskola vezetőségének tagjai vezetői ellenőrzési feladatokat is ellátnak az éves munkatervhez igazodó ellenőrzési ütemterv szerint A tagiskola vezetősége együttműködik a tagintézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A tagintézményvezető igazgató a felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse. Az tagintézményvezető távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítheti: Az általános igazgatóhelyettes, annak távollétében vagy akadályoztatása esetén a szakmai igazgatóhelyettes. A tagintézményvezető igazgató döntési és egyéb jogait (például felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja a tagiskola vezetésének vagy a tantestület egyes tagjaira. A döntési jog átruházása, minden esetben, írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek fölhatalmazását. A tagintézményvezető helyetteseit, tagintézményvezető igazgató javaslatát figyelembe véve az iskola igazgatója bízza meg. A felsorolt megbízásokat az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphatja, a megbízás az első tanév kivételével határozatlan időre szól. Az osztályfőnöki-, közismereti-, valamint a szakmai munkaközösségek vezetőit a tagintézményvezető igazgató javaslatát figyelembe véve az iskola igazgatója bízza meg 3 tanévre. A tagintézményvezető igazgató az igazgató-helyettesek közreműködésével előkészíti a tagiskola nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi a végrehajtásukat. Mind a székhelyintézmény, mind a tagintézmény az alábbi területeken önállóan segíti az intézményt a feladatellátásban: a tagiskola tantárgyfelosztása és az éves munkatervének elkészítése a statisztikai jelentések összeállítása a félévi és év végi pedagógiai munka értékelése a pedagógusok értékelése az anyag- és szolgáltatások beszerzésének előkészítése a pályázatok előkészítése és szakmai lebonyolítása az érettségi és szakmai vizsgák adminisztrációja A vezetők feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A magasabb vezetők munkaköri leírása az intézmény ában is meghatározott. 12

14 3. 5. A székhelyintézmény és a tagintézmény közötti feladatmegosztás Vannak olyan feladatok, melyeket a székhelyintézményben kell ellátni, és a tagintézményből segítik a feladtok teljesítését és vannak feladatok, melyeket a tagiskolában végeznek, de a központban dolgozók összehangolják, felügyelik, ellenőrzik a tevékenységet Igazgatóság, vagy székhelyintézmény A központi irányítás feladatai Az intézmény működésének, feladat ellátási kötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében: Stratégiai és éves tervezési folyamat menedzselése, a tervek elkészítése, végrehajtásuk irányítása, ellenőrzése. Intézményi alapdokumentumok elkészítése és elfogadtatása Humán és egyéb erőforrás-gazdálkodás menedzselése. A székhelyintézmény és a tagintézmény oktató-nevelő munkájához kapcsolódó tevékenységének összehangolása. Beiskolázási tevékenység összehangolása. Vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok összehangolása. Szintvizsgák, versenyek szervezésének összehangolása. Mérések szervezésének összehangolása. Pályaválasztási, marketing tevékenység menedzselése. Nyilvántartási adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység összehangolása. Az intézmény vezetői testület működésének biztosítása. Kapcsolattartás az intézményi szintű közalkalmazotti (KT), szülői, tanulói szervezetekkel. A Szegedi Tankerülettel való kapcsolattartás, ill. annak menedzselése. Az infrastruktúra működtetése, fejlesztési koncepció kidolgozása. A munka-, tűzvédelmi, és biztonságtechnikai feladatok menedzselése. Nemzetközi kapcsolatok összehangolása. Hazai és nemzetközi projektek menedzselése. Pályázati tevékenység menedzselésének segítése. Az intézmény iratainak kezelése, ill. az intézményegységek felé továbbítása, a tagiskolák hatáskörébe nem tartozó kimenő iratok gyűjtése, továbbítása. Gazdasági tevékenység: pénzellátással, az intézmény készpénzkezeléssel, projektek menedzselésével, térítési és tandíj beszedés összehangolásával, az intézmény adatszolgáltatással, az eszköz-, anyag és szolgáltatások megrendelésének folyamatának menedzselésével kapcsolatos tevékenységek Munkaügyi tevékenység: az állások pályáztatásával, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítésével, megszűnésének, fegyelmi eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok előkészítésével, megbízással, besorolással, átsorolásokkal, munkaköri leírással, munkaügyi adatszolgáltatással, számfejtéssel, többlettanítás óradíjával, továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok menedzselésével kapcsolatos tevékenysége Felnőttképzési és vizsgaközponti tevékenység: 13

15 tájékoztatás, igazgatási, dokumentációs szolgáltatás, intézményi és program akkreditáció menedzselése, felnőttképzési szolgáltatások, felnőttképzési nyilvántartás, adatszolgáltatás menedzselése, felnőttképzési szerződések, gondozása, akkreditált és nem akkreditált képzések szervezése, felnőttképzéshez kapcsolódó tervezési, beszámolási értéklelési, minőségbiztosítási tevékenység Székhelyintézmény és a tagintézmény (intézményegységek) önálló feladatai Nappali rendszerű szakközépiskolai és szakiskolai nevelés és oktatás, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységek Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás az alapító okiratban feltüntetett és a fenntartó által engedélyezett szakmáikban Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Nyelvi előkészítő osztály működtetése (Gábor Dénes tagintézményben) Szakképesítés megszervezése felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Diáksport, szabadidősport biztosítása Pályázati tevékenység menedzselése. távollétek, szabadságok nyilvántartása bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységgel, bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységgel, Alaptevékenységen belül kisegítő, kiegészítő tevékenység: Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében Iskolai könyvtári feladatok ellátása Szakmai és érettségi vizsgabizottság működtetése Oktatás, nevelési módszertani feladatok végzése Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör) Tehetséggondozás, felzárkóztatás Egyéb feladatok: Tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése Nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység. Szintvizsgák, versenyek szervezése. Mérések szervezése A szakirányú külső kapcsolattartás. Hazai és nemzetközi projektek szakmai megvalósítása. Közreműködés a stratégiai és éves tervezési folyamatban. Közreműködés beiskolázási, marketing tevékenységben. Közreműködés a munka-, tűzvédelmi, és biztonságtechnikai feladatok megvalósításában. Közreműködés az informatikai feladatok, fejlesztések megvalósításában. Közreműködés pályázati tevékenységben. Iratkezelés titkársági feladatok (a központból a tagiskolához továbbított, ill. az onnan postázni kívánt iratok iktatása, a tagiskolai testületek adminisztrációs feladatai). 14

16 Az intézményegység szintű gazdasági, munkaügyi feladatok ellátása: Közreműködés projektek pénzügyi elszámolásával kapcsolatban, Közreműködés bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységben, Közreműködés térítés és tandíj beszedésben, Közreműködés anyag-, eszköz és szolgáltatások beszerzésében, Közreműködés gyermekétkeztetés adminisztrálásában, Közreműködés a munkaügyi feladatok ellátásában (a főigazgatóval együttműködik a pályázati feltételek meghatározásában, részt vesz a pályázat elbírásában, javaslatot tesz a dolgozó felvételére, jutalmazására, kitüntetésére, felmentésre, fegyelmi eljárás megindítására, együttműködik a munkaügyi dokumentumok elkészítésében, gyűjtésében, átadásában, a többlettanítás nyilvántartása feladásában, ügyelet, készenlét, rendkívüli munkavégzés elrendelésében, távollétek, szabadságok nyilvántartásában, továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos szervezési, nyilvántartási feladatokban), Az intézményegységben dolgozók szabadság-nyilvántartásának vezetése, Közreműködés a készletnyilvántartásban, Közreműködés a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában A műszaki feladatok ellátása: Közreműködés az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással közbeszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában, Közreműködés a tagiskolai karbantartó, állagmegóvó felújítási feladatinak feltárásban, ütemezett elvégzésben. A külső és belső szakemberek által elvégzett feladatok szakmai tartalmának ellenőrzése. Az intézményegységek tanműhelyei, valamint a központi képzőhely anyagbeszerzéshez a rendelés feladása. A tagintézmény karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatainak feltárása, Az intézményi gépkocsik üzemben tartásával, ügyintézésével kapcsolatos koordinációs feladatok, Közreműködés a tagintézmény energiafelhasználásának analitikájának vezetésében Közreműködés a felnőttképzési és vizsgaközponti tevékenységben: Közreműködés az intézményi program-akkreditáció előkészítésében Közreműködés a felnőttképzési nyilvántartásban, adatszolgáltatásban Akkreditált és nem akkreditált képzések szervezése, Közreműködés a felnőttképzéshez kapcsolódó tervezési, beszámolási értékelési, minőségbiztosítási tevékenységben Az intézmény és a tagintézmény képviselete Az intézményt az igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: az igazgató-helyettesekre a tagiskola igazgatójára a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja az érintett intézményegység illetékességét 15

17 bármely ügyben, intézményi szabályzat vagy egyedi meghatalmazás rendelkezése alapján. A képviselet főbb elvei, szabályai: Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyak kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák. Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően a főigazgató jogosult nyilatkozni. Az alkalmazottak csak az igazgató vagy illetékességi területén a tagiskola igazgató engedélyével nyilatkozhatnak. Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról. A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős. A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez annak tartalma előzetes megismerése nélkül. A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének megőrzése. A tagintézmény képviselete Az intézményegység szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a tagintézmény illetékességét, a tagintézményvezető igazgató látja el. A vezető e jogkört az intézményegység dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: Akadályoztatása esetén helyettesére (helyetteseire). Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára A kiadmányozási jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. Távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat az általános igazgatóhelyettese írja alá. Az intézményvezető kiadmányozza a 2/2013. (I.15.) KLIKE utasítás szerint: a) a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait b) a tankerületi igazgatóval történő előzetes egyeztetése követően, az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést, c) az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket d) Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az KLIK elnöke, maga vagy a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn e) közbenső intézkedéseket f) rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat A tagintézményvezető igazgató aláírási jogköre a vezetése alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett belső intézkedésekre, a tanügyigazgatás, és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre, az érettségi és szakmai vizsgák dokumentumaira terjed ki. 16

18 3. 8. Az intézményben elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok, az elektronikus aláírás Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény főigazgatója által kijelölt személy alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje A papíralapú nyomtatványok fejlécében a Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola logójának és a nyomtatvány sorszámának kell szerepelnie. A hivatalosan használt nyomtatványok mintája, sorszáma az ügyrend mellékletében található. A tagintézményben használt egyéb nyomtatványok fejlécében az intézmény logója mellett a tagintézmény logójának is szerepelni kell, a sorszám mellett. A tagintézményi elektronikusan előállított nyomtatványokat csak az igazgató engedélyével lehet használni és az ügyrend mellékletében szerepeltetni kell a mintáját és sorszámát. A hitelesítés a nyomtatvány minden oldalán az igazgató, vagy helyettesei aláírásával történik. A Tagintézményben az igazgató, vagy a helyetteseinek kell aláírásukkal hitelesíteni a kitöltött nyomtatványt. A vezető által aláírt nyomtatvány az iktatószámmal válik hitelessé. Az elektronikusan előállított nyomtatványok eredeti példányai az igazgatóság irattárába kerülnek, a tagintézményben előállított nyomtatványok hitelesített másolatát az igazgatóságra kell beküldeni. Ezért a tagintézmény igazgatója a felelős. Szakmai vizsgák dokumentációjának elektronikus hitelesítés céljából elektronikus aláírási joggal rendelkezik a Gábor Dénes Székhelyintézmény igazgatója, általános és szakmai helyettese, és a Csonka János Tagintézmény igazgatója, valamint az általa megjelölt személy. 17

19 Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása ideiglenesen az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy általános igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni. A tagintézményben a tagintézmény igazgatója írja alá a kimutatást. Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek. A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben Kötelezettségvállalás Az intézmény nem önállóan gazdálkodó, ezért a kötelezettségvállalásra csak a 2/2013. (I.15.) KLIKE utasítás és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2/2013. (II.11.) szabályzata alapján korlátozott formában jogosult. Az intézmény az egyes beszerzési igényeit előzetesen írásban jelenti be a Tankerület igazgatója felé, annak engedélyeztetését követően az intézmény a szakmai igazolás kiállítására jogosult. Az utalványozás, ellenjegyzés és az utalás a Tankerület jogosultsága. Az intézmény által készített pályázatok aláírására, mint projektgazda kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre irányuló, valamint az 5 millió forint támogatási összeget nem meghaladó 100%-os támogatási intenzitású projektek esetében jogosult. A pályázatok projektmenedzsmentjét a tankerület igazgatója jelöli ki. A projektet szakmai megvalósításáért, szakmai dokumentumok előkészítéséért a projektmenedzser és az intézmény vezetője a felelős. (3/2013. (I. 18.) KLIKE utasítás alapján) Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján, a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke, mint munkáltató alkalmazza. A fentiek alapján az elnök az alapvető munkáltatói jogokat gyakorolja a közalkalmazottak és a munkavállalók felett. új kinevezés 18

20 felmentés fegyelmi eljárás megindítása fegyelmi büntetés kiszabása Az egyéb munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja: a dolgozók átsorolása, kinevezés módosítása szabadságolási ütemterv elkészítése, szabadságengedély jubileumi jutalom munkáltatói igazolás kiadása eltérő munkarendben történő foglalkoztatás MÁK kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség: távolléti adatok jelentése változó bér adatok jelentése nem rendszeres kifizetések jelentése bérkompenzáció érvényesítése adóigazolás családi adókedvezmény érvényesítése munkába járással kapcsolatos ügyiratok Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A tagintézmények dolgozóinak munkaköri leírását a tagintézményvezető (igazgatók) javaslata alapján készíti el a főigazgató. Az az intézmény vezetőjének megbízása a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény szerint miniszteri hatáskör. Az Intézmény vezetőjére vonatkoztatva a tankerület igazgatója gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. Az iskola valamennyi alkalmazottját érintő döntések meghozatala, az iskola működésével kapcsolatos gondok, problémák megvitatása céljából minden tagintézményben, egy évben legalább egy alkalommal alkalmazotti értekezletet kell tartani valamennyi tagintézményben dolgozó részvételével. 19

21 Az iskola szervezetének vázlata A székhelyintézmény szervezeti felépítése Igazgató Intézményi titkár Munkaügyi előadók, Gazdasági munkatársak, Készletgazdálkodók, Rendszergazdák, Gondnok Technikai dolgozók Tanműhelyi gondnok Tagintézmény-vezető igazgató Pedagógiai igazgatóhelyettes Általános igazgatóhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Tagintézményi gazdasági ügyintéző Intézményi pszichológus, könyvtáros Titkársági és adminisztrációs dolgozók Műszaki vezető Igazgató-helyettesek Közismereti munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Műszaki vezető

22 A tagintézmény szervezeti felépítése Igazgató Általános igazgatóhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Műszaki vezető Gazdasági ügyintéző Iskolatitkárok Közismereti munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szaktanárok Szakmai tanárok Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Rendszergazda Könyvtáros Raktáros Gondnok Portások Udvaros, fűtő 21

23 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését az alábbi- a hatályos jogszabályokkal összhangban álló- alapdokumentumok határozzák meg. pedagógiai program éves munkaterv szervezeti és működési szabályzat házirend Tantárgyfelosztás Továbbképzési és beiskolázási terv A kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kétoldalú megállapodások, amelyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződő felek képviselői írnak alá. További intézményi működést biztosító szabályzatok Az intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára vonatkozó előírások rendszere az alábbi dokumentumokban találhatóak, betartása az intézménnyel jogviszonyban álló tanulókra és dolgozókra egyaránt kötelező: Beszerzési szabályzat (KLIK) Leltárkészítési és leltározási szabályzat (KLIK) Önköltség-számítási és árképzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Iratkezelési szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Informatikai szabályzat Tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Az iskolai sportkör működési szabályzata (Gábor Dénes Tagintézmény) Gépjármű üzemeltetési szabályzat (Gábor Dénes Tagintézmény) Tanműhelyi gépkocsijavítás szabályzat (Csonka János Tagintézmény) Hatósági vizsgáztatás és az azt megelőző jármű műszaki vizsgálat ügyrendje (Csonka János Tagintézmény) 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének összehangolása, egységesítése az igazgató feladata. Az intézményegységekben (székhelyintézmény és tagintézmény) folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató ill. tagintézményvezető igazgató feladata. A székhelyintézményben az igazgatóhelyettesek az igazgató utasítása és a munkatervében megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az tagintézményben a vezetőség tagjai szükség esetén az tagintézményvezető igazgató külön megbízására ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. 22

24 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemterve szakmai munkaközösségek javaslatai alapján az intézményegységenként készül el az igazgató és tagintézményvezető igazgató jóváhagyásával. Az ellenőrzési ütemterv része a tagintézmények munkarendjének. Ezt a dokumentumot az igazgató és a tagintézményben a tagintézményvezető igazgató készíti el, amit az igazgató hagy jóvá A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szempontjai, elvei, rendje Szempontok a pedagógiai munka belső ellenőrzéséhez: Az ellenőrzés irányuljon a pedagógiai munka tervezésére, a tervezett feladatok végrehajtására, az értékelésből következő feladatkijelölésre. Az ellenőrzés irányai vonatkozzanak a pedagógiai munka színterei közül a szakmai munkaközösségek tevékenységére, a tanórákon és a gyakorlati foglalkozásokon folyó tanítás-tanulás szervezésére. A tanórákon kívüli differenciált foglalkozásokra, sport-, kulturális- és egyéb szakmai programokra. Az intézmény nevelőközössége tagjainak pedagógiai munkáját ellenőrizzük A tanulók tudásának, képességeinek és készségeinek ellenőrzése és értékelése a szakmai munkaközösségek munkaterve alapján történjen A pedagógiai munka ellenőrzésének elvei: Az ellenőrzéssel szembeni követelmény, hogy rendszeres, tervszerű, objektív és nyílt legyen. Az ellenőrzött személyeket tájékoztatni kell az ellenőrzés céljáról, illetve az ellenőrzés végén ismertetni kell velük az ellenőrzés megállapításait, az értékelés során megfogalmazott javaslatokat, eljárásokat, követelményeket. Értékelés során az elismerés mellett fontos a javaslatok megfogalmazása a javítás, a fejlődés érdekében. Hanyag munkavégzés esetén a tények ismeretében a mulasztások okainak a feltárása, a felelősség megállapítása. Hiányosságok esetén a kijelölt feladatok elvégeztetése, a megvalósításról az előírt határidőre jelentés elkészíttetése. Az ellenőrzésbe bevontak köre biztosítsa a több szempontból való véleményalkotás lehetőségét. A pedagógiai munka ellenőrzésének változatos módszerei pontos, hiteles, sokoldalú adatgyűjtést biztosítsanak Az ellenőrzés területei és hatásköre Az ellenőrzés területei Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: elektronikus naplóban a tanulókkal kapcsolatos személyi adatok tanítási órák ellenőrzése (tagintézményvezető igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatás vezetője és helyettesei, munkaközösség vezetők) tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával az elektronikus naplóban a haladási és osztályozórészek ellenőrzése az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése tanulókkal kapcsolatos szakértői vélemények, igazgatói határozatok, szülői levelezések 23

25 törzslapok az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése Az ellenőrzési feladatok végrehajtásáról feljegyzések készülnek, amelyeket legalább a következő tanév végéig meg kell őrizni Az ellenőrzési hatáskörök Az iskolai dolgozók tevékenységének belső ellenőrzésére jogosultak. Igazgató: valamennyi dolgozóra kiterjedő hatáskörrel, de elsődlegesen a törzsvezetés és a székhelyintézmény munkatársainak tevékenységét illetően Igazgatóhelyettesek: a székhelyintézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő hatáskörrel, de elsődlegesen a vezető munkatársak és a nevelőtestület tevékenységét illetően Tagintézményvezető igazgató: a tagintézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő hatáskörrel, de elsődlegesen a vezető munkatársak és a nevelőtestület tevékenységét illetően Vezető munkatársak: az SZMSZ szerint irányításuk alá tartozó dolgozókra kiterjedő hatáskörrel, azok munkaköri és feladatköri tevékenységére mindazok az iskolai dolgozók, akiknek munkaköri illetve feladatköri leírásban erre utasítás van Oktató-nevelő munka ellenőrzése Az egyes szakterületek (tantárgyak) belső ellenőrzésének irányítása az igazgató a tagintézményben a tagintézményvezető igazgató megbízása alapján a szakmai munkaközösség vezetőjének a feladata (szakszerűség, korszerűség). Az osztályfőnöki munka eredményességét a pedagógiai igazgatóhelyettes (a tagintézményben az általános tagintézményvezető helyettes) és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője ellenőrzi, ill. dolgozza ki az ellenőrzés területeit és szempontjait (nevelői magatartás, nevelőmunka). A belső ellenőrzés az ütemterv szerint folyik, de az igazgató és a tagintézményvezető igazgató rendkívüli ellenőrzést rendelhet el. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség, a szülői közösség, a tanulói közösség. A pedagógus is kérheti a saját ellenőrzését. Az ellenőrzés tapasztalatait, az ellenőrzést végző (igazgató, tagintézményvezető igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető) ismerteti az érintett pedagógussal. Az ellenőrzés eredményeiről értékelő jelentést kell készíteni, amelyre az érintett pedagógus, írásban észrevételt tehet. Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik, megvitatják, s ennek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik az iskola vezetésénél. A belső ellenőrzés alapján minden év október 30-ig el kell készíteni az előző tanítási év ellenőrzésének tapasztalatait, megállapítva, hogy az esetleges hiányosságok megszüntetése érdekében milyen intézkedések megtétele szükséges. 5. Az intézmény működés és benntartózkodási rendje 24

26 5. 1. Az intézmény közalkalmazottainak munkarendje A szorgalmi időszakban az intézmény igazgatójának vagy helyettesei közül a törzsidőben egynek a székhelyintézményben kell tartózkodnia. Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud a székhelyintézményben tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a törzsvezetés egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozó tudomására kell hozni. Az órarend szerinti tanítás alatt a tagintézmény vezetőjének vagy helyettesei közül egyiküknek a tagintézményben kell tartózkodnia. Ezért a tagintézményvezető igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől péntekig, törzsidőben, 7 15 és óra között az intézményben tartózkodik. Ettől eltérő ügyeleti időpontot a tagintézményvezető igazgató a helyi szokások alapján megállapíthat az igazgató jóváhagyásával. Amennyiben rendkívüli helyzetben egyikük sem tartózkodik az intézményben, úgy a helyettesítésüket a kibővített vezetőség egyik tagja láthatja el. A megbízást a dolgozó tudomására kell hozni. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét a székhelyintézményben az igazgató, a tagintézményben tagintézményvezető igazgató határozza meg. A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkaidejét a munkaköri leírásuk tartalmazza Pedagógusok munkarendjének szabályozása A pedagógusok jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelési törvény 62. -a rögzíti. A munkaidőt a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve szabályozza, a pedagógusnak annyit kell a teljes munkaidejéből az iskolában tartózkodni, amennyi a munkája hiánytalan, igényes elvégzéséhez szükséges. A téli, tavaszi és nyári szünetben a pedagógusok munkáját indokolt esetben, szükség szerint igénybe lehet venni. A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. A pedagógusok napi munkarendjét (a felügyeleti és helyettesítési rendet) a székhelyintézményben a felelős igazgatóhelyettes, tagintézménybe a felelős tagintézményvezető-helyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézményegységek vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. A napokra lebontott tennivalókról a tanári szoba táblájára kifüggesztett munkaprogram nyújt tájékoztatást, a megjelölt határidők betartása a pedagógus munkaköri kötelessége. A pedagógus a székhelyintézményben az igazgatótól, a tagintézményben tagintézményvezető igazgatótól kérhet engedélyt legalább három nappal előbb a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését is csak ők engedélyezhetik. A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felül - a nevelő- oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést a székhelyintézményben az igazgató, a tagintézményben tagintézményvezető igazgató adja az helyettesek és a munkaközösség- vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés elve. 25

27 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról. A tanulmányi szabadságot, valamint a rendkívüli és fizetés nélküli szabadságot, " gyermeknapot" 48 órával előbb írásban kell kérvényezni a székhelyintézményben az igazgatótól, a tagintézményben tagintézményvezető igazgatótól. Rendkívüli esetben ettől el lehet térni. A konzultáció és a vizsga idejéről a tagintézmény vezetőt kell tájékoztatni a fenti határidőn belül A pedagógusok munkaidejének kitöltése A pedagógusok munkaidejének szabályozása A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 62. (5)-(6) alapján: A 40 órás teljes heti munkaidő három részre bontja: kötetlen, kötött, és ezen belül órákkal, foglalkozásokkal lekötött részre Kötött munkaidő Ez a kötelező munkaidő 80%-a, vagyis heti 32 óra. Ezzel a pedagógusnak el kell számolnia. A fennmaradó 20% felett teljesen szabadon rendelkezhet a pedagógus. Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: Ez a teljes munkaidő (heti 40 óra) 55-65%-a, ami heti órát jelent. Ebben az időkeretben rendelhető el a pedagógus számára tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. Az egyéb foglalkozás a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja. Minden olyan tevékenység, ami a tantárgyfelosztásban megjeleníthető foglalkozás (szakkör, sportkör, énekkar, korrepetálás stb.) (Részletesen a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet17 (2) bekezdésében) A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. (pld. felkészülés a foglalkozásokra, tanítási órákra; a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése; ügyviteli tevékenység; sportélet és szabadidő szervezése; a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátása; a diákmozgalom segítése, gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok; intézményi dokumentumok készítése. (Részletesen a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet17 (1) bekezdésében) Túlmunka A heti 32 óra felett végzett dokumentált munka esetében a Kollektív Szerződés értelmében díjazás jár. Az óradíj a pótlék nélküli illetmény 138,5 osztószámmal megállapított hányada (óradíj) Összevont helyettesítés esetén ennek a 33%-a A helyettesítés rendje A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon, az első tanítási óra előtt 15 perccel köteles jelenteni az intézményegység vezetőjének vagy helyettesének, hogy a felelős igazgatóhelyettes vagy tagintézményvezető-helyettes az eseti helyettesítésről intézkedhessen. 26

28 Ha a távolmaradás előre nem jelezhető váratlan, rendkívüli ok miatt következik be, a pedagógus helyettesítéséről a tagintézmény napi ügyeletet ellátó vezetője gondoskodik a tanév rendje szerinti ún. H-ás órák figyelembevételével, illetve jelzi a távolmaradást a tagintézményvezető igazgatónak A hiányzó pedagógusnak a helyettesítésére az órarendben feltüntetett H órákat a pedagógusok kötelesek ellátni. Osztályonként háromnál több óra elmaradása esetén a szaktanári közösség együttműködve a felelős igazgatóhelyettessel a szakszerű helyettesítéseket köteles megoldani. Ha a pedagógus, nevelő távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor a tagintézmény - szükség szerint órarend módosításával illetve helyettesítő pedagógus alkalmazásával - gondoskodik arról, hogy a távollevő pedagógust azonos szakos pedagógus tudja helyettesíteni.. Ezt az illetékes munkaközösség vezetőjével egyeztetni kell. A helyettesítő pedagógust elsősorban az intézmény nevelőtestületéből kell kiválasztani Tanulók munkarendjének szabályozása A fontosabb tanulói jogokat és kötelességeket, valamint a magatartás általános szabályait a tagintézmények Házirendje szabályozza. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. A házirendet a tagintézményvezető igazgató előterjesztésére - a tagintézmény nevelőtestülete fogadja el, a törvényben meghatározott szervezetek egyetértésével. A tagintézmények házirendjeinek formai és tartalmi összehangolását az oktatási főigazgató-helyettes végzi A tanulók munkarendjét tartalmazó házirendet minden tanév elején ismertetik az osztályfőnökök az első hét osztályfőnöki óráján, valamint a szeptemberi szülői értekezleten. A házirend egy példánya a tagintézmény diákönkormányzatát illeti meg. A házirendet megtekinthető az az intézmény honlapján (www.gdszeged.hu), valamint a tagintézmény honlapján is (csonka.mkszged.hu) A tanítás napi rendje A tanítás napi rendjét, a tantermek beosztását az órarend tartalmazza a tanulók és a pedagógusok számára. A tanulók az iskola épületét tanítási időben és az óraközi szünetekben csak indokolt esetben és csak engedéllyel hagyhatják el. Az engedélyt csak osztályfőnöke, illetve távolléte esetén a tagintézményvezető vagy helyettesei adhatnak. Sürgős esetben a részére órát tartó szaktanár is írásos engedélyt adhat (ellenőrző könyv, kilépő cédula). A tanítási órák látogatására csak az intézmény és tagintézmény vezetői és a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra a tagintézményvezető igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben a tagintézményvezető igazgató tehet. A tantermek és az oktatásra használt helyiségek - kijelölt tantermek kivételével - a tanítási órák, ill. engedélyezett foglalkozások kivételével zárva tartandók. A termeket - kijelölt tantermek kivételével - a tanítási óra (foglalkozás) megkezdésekor az órát tartó tanár nyitni, s az óra befejezését követően zárni köteles. A tanítási óra zavartalansága érdekében tanárt és tanulót óráról kihívni nem szabad. Rendkívüli esetben a főigazgató és a tagintézményvezető igazgató kivételt tehet. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (tagintézményvezető igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 27

29 Az intézményben az étkeztetést a Suli-Host Kft. biztosítja. Az étkezési igények összegyűjtését, a megrendelések elkészítését és az esetleges lemondásokat a tagintézmény gazdasági ügyintézője végzi. Az intézményünk alkalmazottjai is ezen étkezési formát vehetik igénybe. Az étkezés díjait adott időpontban az NGSz kijelölt munkatársa szedi be. Az étkezési idők az iskola ebédlőjében: A vezetői ügyelet alatt a munkaköri leírások szerinti feladatok ellátása mellett a következőkben kell eljárni: az első tanítási óra kezdetekor tájékozódás a váratlan távollevőkről, és az így felmerülő helyettesítési szükségletről a szünetekben a tanári ügyelet ellátásának ellenőrzése a tanítás zavartalan menetének biztosításához intézkedés a váratlan eseményekben a házirend betartásának figyelemmel kísérése A vezetőknek az intézményben való tartózkodásának rendjét az éves munkaterv mellékleteként írásban kell meghatározni. A székhelyintézmény illetve a tagintézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tartanak nyitva. Az ügyeleti rendet az igazgató és a tagintézményvezető igazgató határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására kell hozniuk. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni a székhelyintézményben és a tagintézményekben Csonka János Tagintézmény Az iskola épülete(i) szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 00 órától délután óráig tart(anak) nyitva. A tornacsarnok nyitva tartása hétfőtől péntekig óráig, szombaton és vasárnap a bérleti óráktól függően óráig. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7 00 óra és délután óra között a tagintézmény igazgatójának vagy a vezetői ügyelet szerinti igazgatósági tagnak az iskolában kell tartózkodnia. Az iskolában a nappali tagozatos tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7 30 óra és óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 5, (10) 15 perc. Dupla órát, azaz összevont órát csak külön engedéllyel és indokoltsággal lehet tartani (kivétel a gyakorlat). Az iskolában reggel 7 10 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben, épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a tanulók védelmét, baleset megelőzési óvó, védő rendszabályok betartását ellenőrizni. Az iskolában egyidejűleg a szünetekben az alábbi helyeken látnak el felügyeletet a tanárok: Főbejárat, földszint, 1., 1./A, 2. terem, I. emelet + melléklépcső 3., 4., 5. terem, könyvtár, II. emelet terem, III. emelet terem, E épület I. emelet, 1.,2., I-II-III. terem, E épület II. emelet, 3.,4.,5.,6., E épület III. emelet 7.,8.,9.,10., csarnok és környéke, műhely és környéke, udvar-emlékmű, A tanórán kívüli foglalkozásokat és a tanulószobai foglalkozásokat (napi 2 óra)

30 órától óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik és között (nagyszünetben) Gábor Dénes Székhelyintézmény Az iskolában a tanítás az iskola helyi rendje szerint reggel 7 óra 30 perckor kezdődik. Az első óra előtt legalább 10 perccel minden tanulónak meg kell jelennie az iskolában. Az óraközi szünetek 15 percesek, a tanítási órák hossza 45 perc. Rendkívüli esetben az igazgató a rövidített órák tartását rendelheti el. Erről a főigazgatót tájékoztatni kell. Az iskolában reggel 7 óra 20 perctől és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi és vagyonvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az óraközi szünet rendjét a beosztott pedagógusok és diákok felügyelik. Tanítási órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók a szakképzési évfolyamok gyakorlati-, elméletigényes gyakorlati foglalkozásain, valamint a évfolyamon tanítási nap végén. A testnevelési órák 40 perces időtartamúak, azokat a kicsengetés előtt 5 perccel be kell fejezni. A tanműhely rendje A tanulói szabályzat a tanműhely területére is érvényes. A tanműhelyi oktatás minden évben külön órarend szerint történik, mely igazodik az iskola munkarendjéhez. A gyakorlati foglalkozások szünetét a végzett munkához igazítva rugalmasan adják ki a gyakorlatvezető tanárok. A tanműhely területét tanuló csak a gyakorlatvezető tanár engedélyével hagyhatja el. A gyakorlatvezető tanárok a tanítás kezdete előtt 15 perccel érkeznek és szünetekben ellátják az ügyeletesi teendőket. A tanítási napokon csak az öltözők és azok a helyiségek vannak nyitva, ahol aznap gyakorlat folyik. A tanulók a műhely területén lévő elektromos berendezéseket nem kezelhetik, kivéve ha az gyakorlati tananyag, tanári felügyelettel. Különös gondot kell fordítani a munkavédelmi szabályok betartására és a balesetvédelmi oktatásra a balesetek elkerülése érdekében. Ha sérülés történik, a tanulók azonnal kötelesek jelenteni a gyakorlatvezető tanárnak. A tanulók a gyakorlatokhoz szükséges felszerelésüket, munkaruhát, csizmát minden alkalommal aznap hozzák magukkal, és gyakorlat végeztével hazaviszik. A csizmák, szerszámok takarítása, mosása az épületen kívül történik az erre a célra kijelölt helyen. A tanulók az általuk okozott - felelőtlen, szakszerűtlen, gondatlan eszközhasználat, rongálás - károkért anyagilag felelősek Az iskola sportlétesítményeinek használati rendje Tornaterem 29

31 A tornatermet a testnevelés órák, és az egyéb foglalkozások szüneteiben zárva kell tartani. Tanulók a teremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. Év elején a tanulókat balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, ahol fel kell hívni a figyelmet a szerek és eszközök rendeltetésszerű használatára. A tanórákon és egyéb foglalkozásokon használt szereket a foglalkozások befejeztével a szertárban kell elhelyezni. A tornateremben csak tornacipőben vagy edzőcipőben szabad tartózkodni. Tornaszertár A szertárban használat után a szereket és eszközöket a rendszeresített helyükre kell visszatenni. Tanulók a szertárba csak tanári engedéllyel mehetnek be. A szertárt zárva kell tartani. Öltözők Az öltözőket a testnevelés órák, és az egyéb foglalkozások alatt zárva kell tartani. A tanulók figyelmét hívják fel a testnevelő tanárok a higiéniás feltételek betartására, a rongálások megakadályozására. Kondicionáló terem A fokozott balesetveszély miatt a teremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. A szerek és eszközök használatára meg kell tanítani a gyerekeket azok használata előtt. A foglalkozások végén a szereket és eszközöket tegyék helyükre, súlyzó rudat ne hagyjanak az állványokon Az oktató- nevelőmunka évi rendje A tanév az ágazati miniszternek a tanév rendjéről szóló rendelete szerint kezdődik és fejeződik be. A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. A tanév helyi rendjét, programjait a tagintézmények nevelőtestülete határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben. A székhelyintézmény és a tagintézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos tanévi teendőket az éves munkaterv tartalmazza, amely a pedagógusok (alkalmazottak) és a tanulók számára napra készen bontja fel az eseményeket, feladatokat. A székhelyintézmény és a tagintézmény (intézményegységek) munkarendjei alkotják az intézményi munkarendet. Félévkor illetve a tanév végén tartott osztályozó konferencián az osztályfőnök esetleg szóbeli indoklással ismerteti az ODB vagy az osztályközösség meghallgatása után a tanulók magatartás és szorgalmi jegyeit, és azt a konferencia véleményezheti. A konferencia intézményegységenként kerül lebonyolításra. A székhelyintézményben az általános igazgatóhelyettes a tagintézményben a tagintézményvezető igazgató az osztályfőnökkel készíti elő, és valamennyi az osztályban tanító szaktanár részt vesz rajta. A konferenciát követően az érdemjegyeken változtatni nem lehet, azok véglegesnek tekintendők. Ez a konferencia dönt a hiányzás miatti osztályozó vizsga engedélyezéséről és a tanulók jutalmazásáról, valamint a tanuló osztályzatának az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára történő módosításáról. A konferenciáról, ha ott a tanulókkal kapcsolatos döntés, véleményezés, javaslat történik, az igazgató vagy tagintézményvezető megbízottja emlékeztetőt készít, melyben röviden ismerteti az ott elhangzottakat. A székhelyintézményi és a tagintézményi tantárgyfelosztást a munkaközösség-vezetőkkel történt előzetes egyeztetés alapján, minden évben május 31-ig készíti el az általános igazgatóhelyettes és a tagintézményvezető igazgató. A tantárgyfelosztás év közben 30

32 megváltoztatható, ha a személyi változások vagy az oktatás körülményei azt szükségessé teszik. Az intézményi előzetes tantárgyfelosztást május 30-ig készíti el az igazgató. A választható foglalkozások (fakultációk, szakkörök, emeltszintű érettségi vizsgára történő felkészítés) előkészítése a megelőző tanév februárjában kezdődik az osztályfőnökök bevonásával. A választható foglalkozásokat - a munkaközösség-vezetők véleményének kikérésével - március 31-ig hirdetik meg az intézményegységek. Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és tanulók számára egyenletes, a képességeket és rátermettséget figyelembe vevő terhelést adjon. Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken, az írásbeli és szóbeli érettségi és szakmai vizsgákon a pedagógusok és a tanulók az alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek meg. A tanév helyi rendjében jelentős esemény az intézményi vizsgák szervezése (például érettségi, szakmai vizsga, szintvizsga). A vizsgarendet a munkatervben kell rögzíteni. Az érettségi és szakmai vizsgák jegyzőit az érintett osztályfőnökök kérik fel, és az igazgató bízza meg. Év végén az osztályfőnök és az érettségi jegyzők csak akkor kezdhetik meg szabadságukat, ha munkájukat befejezték és az iratokat rendben leadták. A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek koordinálása az intézményegységenként erre a feladattal megbízott pedagógus, valamint az iskolapszichológus feladata. A megbízott pedagógus kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és kormányhivatallal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. A magbízott pedagógus kimutatást vezet az intézményegységeben lévő hátrányos és halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű (SNI-s) és BTMN-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulókról. Az intézményegység vezetője pedagógust jelöl ki a szabadidő-szervezéssel és a közösségi élet kialakításával, a közösségi szolgálattal kapcsolatos munkák koordinálása érdekében. Munkája során együttműködik az osztályfőnökökkel, segíti az iskolában folyó pályaválasztási tevékenységet, segítséget nyújt a munkába állással kapcsolatos programok szervezéséhez. Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról Az iskola használatának rendje Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért az intézmény ában és a tanulói házirendben 31

33 megfogalmazott előírások betartásáért a takarékos energiafelhasználásért. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják, ez alól csak az igazgató illetve a tagintézményvezető igazgatója adhat felmentést. Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők, illetve a fenntartóval szerződéssel (béreltetési szerződés) rendelkezők a tartózkodhatnak. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola területén kívülre vinni csak a tagintézményvezető igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Ugyancsak engedélyköteles, ha olyan, saját tulajdonú, berendezést, eszközt hoz a közalkalmazott az iskola területére, amely típusú berendezések, eszközök leltárkötelesek. Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai alapfeladatok ellátását nem sérti. Az iskola helyiségeit használó külső igénybevevő csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhat az épületben. Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról a Szegedi Tankerület igazgatója dönt a főigazgató vagy a tagintézményvezető igazgató javaslata alapján. Az iskolai eszközök egy része a tagintézmény dolgozói számára kölcsönözhető. A kölcsönözhető eszközökről a munkaközösségek a gazdasági ügyintéző és a raktáros bevonásával listát állítanak össze. A kikölcsönzött eszközökről is folyamatos listát kell vezetni az igazgatóságon. A kölcsönzést a tagintézményvezető igazgató engedélyezheti. A kölcsönző a kölcsönvett eszközért anyagi felelősséggel tartozik. A kölcsönvett eszközzel pénzdíjas vagy termelőtevékenységet folytatni tilos. Igény esetén az iskola tanulói és dolgozói részére önköltséges tanfolyam szervezhető. A tanfolyam indítása a Szegedi Tankerület igazgatójának engedélyével történhet. A tanfolyamokból, valamint a bérbeadásból származó bevétel felhasználásának elveit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó és működtető határozza meg. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket zárni kell. A tantermek bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve - a tanítási órákat követően - a technikai dolgozók feladata. A riasztókészülék ki- és bekapcsolása az ügyeletes portás feladata Az iskolába belépés és tartózkodás, valamint a gépkocsi parkolás rendje Iskolánk saját tanulóinak belépése az iskola portáján át történhet. A tanuló csak saját intézményegységébe léphet be engedély nélkül. Amennyiben a tanuló minden kétséget kizáróan - a nála lévő iratokkal - nem tudja igazolni iskolánkban létesített tanulói jogviszonyát, idegenként kell kezelni. Idegen felnőtt személyek és idegen tanulókra vonatkozó rendszabályok. Idegen személy belépési kontroll nélkül az iskolában csak nyilvánosan meghirdetett rendezvényen, az iskolavezetéssel egyeztetett, vagy megrendelt munkavégzési célból, (szülő, gondviselő, családtag, tanulmányok felől érdeklődő, műhelymunkát igénylő) röviden ügyfél minőségben, vagy mások által bérelt helyiség használata céljából tartózkodhat. Utóbbi esetben a bérlő felelős a rendezvénye résztvevőinek azonosításáért, magatartásáért és cselekedeteiért. A portán/aulában belépésre jelentkezőt meg kell állítania a 32

34 portaszolgálatnak/diákügyeletesnek. Meg kell tudakolni kihez, és milyen ügyben kíván befáradni. Amennyiben nem előre egyeztetett az érkezés telefonon keresztül az illetékes véleményét ki kell kérni, vagy a fogadó felet értesíteni kell az ügyfél megérkezéséről. A belépő idegen személy személyazonossága kontrollált legyen. Ezért személyazonosítást kell végezni. A személyi azonosításból a belépést a belépési naplóban rögzíteni kell. A belépési naplónak a következő rovatokkal kell rendelkeznie: sorszám (folyamatosan emelkedő arab számokkal), időpont (dátum, óra, perc), név, cél, kihez megy, milyen ügyben (magánügy, hivatali ügy: megnevezve röviden), várható bent tartózkodás időtartama, tényleges kilépés időpontja, megjegyzés: pl. gépkocsi rendszám, ha kocsival történik a belépés). Közintézménybe nem illő megnyilvánulás gyanúja esetén a személyt fel kell szólítani az intézmény elhagyására. Az intézmény tanárai számára a gépkocsival belépés, és a parkolás megengedett. A gépkocsiban ülő és a gépkocsival azonosítás nélkül együtt belépő személyekért a gépkocsi vezetője felelős. A nagykapun ki- és be gyalogos idegen személy nem közlekedhet. Ennek betartásáért a portaszolgálat felel A dohányzás intézményi szabályai Tilos a dohányzás az iskola teljes területén - beleértve a zárt és nyílt légtereket is - valamint a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül (az évi XLII. Törvény 2. (2) és 4. (1) alapján), a főbejárat szerinti utcai frontot érintő járdán, az azt szegélyező növényzettel borított zöldsávban, valamint a főbejárat szerinti utcai front előtti úttesten. (Sz.M.J.V.6/2009.(III.03.) Kgy. Rendelet 3. ) Az egészségvédelmi bírság összege a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább , legfeljebb Ft Teendők bombariadók és egyéb rendkívüli események esetére A rendkívül események megelőzése érdekében a tagintézmények vezetői és igazgatóhelyettesei esetenként a mindennapi feladatok végzésekor kötelesek ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek bejelenteni Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A rendkívüli esemény az, amely az iskola dolgozóinak és tanulóinak biztonságát és egészségét, valamint a tagintézmények épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, belvíz, hóakadály), a tűz, a robbantással történő fenyegetés. Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának vagy tanulójának az intézmény épületeit vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut tudomására, köteles azt azonnal jelenteni a tagintézményvezető igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek. 33

35 Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: igazgató igazgatóhelyettesek tagintézményvezető igazgató tagintézményi igazgatóhelyettesek tagintézmény tűz- baleset- és munkavédelmi felelőse. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell a fenntartót, tűz esetén a tűzoltóságot, robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket, egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a tagintézmény igazgatója szükségesnek tartja. Az intézmény életében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő-oktató munka szokásos menetét akadályozza. Rendkívüli esemény esetén a szükséges intézkedések megtételét, az épület kiürítését a tűzilletve bombariadó terv előírásai szerint kell végezni. A tűz- és bombariadó terv a belső szabályzatokban van rögzítve. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt helyen történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletéért a tűz- illetve bombariadó terv végrehajtásában közreműködő, tanórákat tartó, és a napi ügyeletet ellátó pedagógusok együttesen felelősek. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért a kiürítésben közreműködő pedagógusoknak a tantermeken kívül tartózkodó tanulókra is ügyelnie kell; a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell; a tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó pedagógus hagyja el utoljára; a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyen a megérkezéskor a pedagógusnak meg kell számolnia. A székhelyintézményben az igazgatónak, a tagintézményben a tagintézményvezető igazgatónak a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg gondoskodnia kell az alábbiakról: a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitása, a közművezetékek szükség szerinti elzárása, a vízszerzési helyek szabaddá tétele, az elsősegélynyújtás megszervezése, rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek fogadása. Az épületbe érkező rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szerv képviselőjét az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott események, a veszélyeztetett épület jellemzői, helyszínrajza, az épületben található veszélyes anyagok, a közművezetékek helyzete, az épületben tartózkodó személyek, az épület kiürítése. 34

36 A rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szerv helyszínre érkezését követően a további biztonsági intézkedéseket a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének (képviselőjének) útmutatása szerint kell megtenni. Ha a rendkívüli esemény megakadályozza a vidéki tanulók biztonságos hazautazását, az intézmény erről a médiumokon keresztül tájékoztatja a szülőket, és megszervezi az itt maradt tanulók felügyeletét és ellátását. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat az igazgatója által kijelölt időpontban be kell pótolni Bombariadó esetén a legfontosabb teendők Ha az intézmény dolgozója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő hosszantartó, rövid, szaggatott jelzésével történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. Az iskola épületében tartózkodó tanulók és alkalmazottak az épületet a tűzriadótervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület az udvar. A felügyelő tanárok a náluk levő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekezőhelyen tartózkodni. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola főigazgatója haladéktalanul köteles az eseményt a fenntartónak és a jegyzőnek bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről. A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett tanulási időt az iskola vezetője pótoltatni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével. Amennyiben a bombariadó miatt háromnál több tanóra marad el, annak pótlására a tagintézményvezető igazgató rendelkezése szerint egységesen valamelyik szabadnapon kerül sor. Háromnál kevesebb tanóra pótlása előzetes egyeztetés alapján osztályonként egyedi megoldással kerül sor Az osztályozó-, különbözeti és javítóvizsga (tanulmányok alatti vizsgák) rendje, az előrehozott érettségi vizsgák és nyelvvizsgák miatti kedvezmények Osztályozó- és különbözeti és javítóvizsgára bocsátás feltételei A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha 35

37 az intézményegység vezetője (a székhelyintézménybe az igazgató, a tagintézményben a tagintézmény igazgató) felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az intézményegység vezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, a tanköteles tanuló 30 óránál többet mulasztott igazolatlanul. a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. Az első kettő esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (például utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni), akkor a tanuló köteles írásban erre engedélyt kérni. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanévben a 250 órát, a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti órák 20%-át, szakiskolában, szakközépiskolában a szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak 20 %-át, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen A nevelőtestület ebben az esetben az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie Az osztályozóvizsgára a kérvények elbírálása valamint a nevelőtestület döntése után a tagintézményvezető jelöli ki a vizsgabizottságot, és határozza meg a vizsga idejét és helyét. Különbözeti vizsgát az intézménybe átvételüket kérő, vagy az intézmény másik osztálytípusába átjelentkező tanulók közül azok tesznek, akiknek az átvétel feltételeként az igazgató előírta. A tanuló az iskola- vagy osztályváltás miatt nem tanult tantárgy(ak)ból az intézményegység vezetője által meghatározott időpontban különbözeti vizsgát tesz. Javító vizsgát tehet a tanuló, ha º a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, º az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. º sikertelen osztályozóvizsgát tett Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgák időpontjáról a tanuló írásbeli értesítést kap. Az osztályozó- a különbözeti és a javító vizsga nem ismételhető A tanulmányok alatti vizsgák rendje A tanulmányok alatti vizsgák minimum háromtagú vizsgabizottságait az általános igazgatóhelyettes vagy tagintézményvezető igazgató jelöli ki. A vizsgaformákat (írásbeli, gyakorlati, szóbeli vagy ezek kombinációja) és a vizsga követelményeit, az értékelés szabályait a pedagógiai program határozza meg. 36

38 A javítóvizsga témaköreit a szorgalmi időszak végén nyilvánossá kell tenni. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tízenöt percnél nem lehet több. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat. Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. A tanulmányok alatti vizsgák írásbeli és szóbeli feleletek vázlatait a vizsgabizottság elnöke köteles megőrizni a vizsgát követő három munkanapig. Az osztályozó, a különbözeti és a javítóvizsgák szervezésekor a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet aiban foglaltakat kell figyelembe venni Kedvezmények Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsgát tettek, a további középiskolai tanulmányaik során mentesülnek az adott tantárgy tanítási órájának látogatása alól. Azoknak a tanulóknak, akiknek államilag akkreditált középfokú C típusú nyelvvizsgabizonyítványuk alapján kérésükre (kiskorú tanuló esetén szülői kérelemre) az idegen nyelvi órák látogatása alól mentességet adunk. Ebben az esetben tudásukról félévkor és tanév végén osztályozóvizsgán kötelesek számot adni. Ha a tanuló valamely tantárgyból teljesítette a tantervi követelményeket, kérelmére és a szaktanár javaslata alapján az igazgató felmentheti az adott tantárgy óráinak látogatása és az értékelése és minősítése alól. A felmentési kérelmet a tanév megkezdésének napján, illetve a tanulói jogviszony létrejöttekor kell benyújtani A tankönyvkölcsönzés, tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon az iskola igazgatója a felelős. Az intézményegységekben a tankönyvellátás irányítását a intézményegységek vezetői vagy az általuk megbízott vezető végzi. Az iskola igazgatója minden év január 20-áig elkészíti a tankönyvtámogatás rendjét, január 25-éig pedig az iskolai tankönyvellátás rendjét. 37

39 Az iskolai tankönyvrendelést és tankönyvterjesztést az igazgató által tanévenként megbízott kolléga (terjesztő és tankönyvfelelős) végzi az iskolai könyvtáros közreműködésével. A tankönyvfelelős gondoskodik arról, hogy az érvényes jogszabályok által jóváhagyott tankönyvek és segédletek jegyzéke a nevelőtestület számára február elejére rendelkezésre álljon az iskolában. A tanévenként a hivatalos jegyzék alapján a szakmai munkaközösségek véleményezik a pedagógus által kiválasztott tankönyvek és segédletek felhasználhatóságát, a tanár módszertani szabadságát, a tanulók jogát a tárgyilagos és többoldalú ismeretszerzéshez. A szakmai munkaközösség-vezetők a tankönyvkiadók által kiadott tankönyvjegyzék alapján február közepéig leadják a tankönyvfelelősnek munkaközösségi tankönyvrendelési igényeket osztályok szerint csoportosítva, külön megjelölve a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyveket. A tankönyvrendelésbe a tankönyvkiadók által kiadott tankönyvjegyzékben nem szereplő könyveket az intézményegység szakmai munkaközösségének, szülői szervezetének és diákönkormányzatának egyetértésével lehet felvenni. A tankönyvfelelős elkészíti az osztályok szerinti tankönyvjegyzéket, és odaadja az osztályfőnököknek az osztályok tankönyvrendeléséhez szükséges íveket. A tanulók az osztályfőnökük által február 20-ig megkapják a részükre megrendelni kívánt tankönyvek, segédkönyvek (a továbbiakban: tankönyvek) listáját, amelyen március 1-jéig kell bejelölniük a megvásárolni vagy kölcsönözni kívánt tankönyveket. Március 20-ig a tankönyvfelelősök összesítik az osztályok szerinti tankönyvigényeket, elkészíti az intézményegységenként az összesített igényeket és továbbítják az igazgatónak. Az iskolai könyvtár tartós tankönyvi állományának gyarapítása a mindenkori igényeket, változásokat figyelembe véve, a munkaközösségek javaslata alapján történik. A tankönyvtámogatásban részesülők névsorát osztályonként az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus bocsátja rendelkezésre a terjesztéshez. A tankönyvrendelést minden év március utolsó munkanapjáig kell elkészíteni az alábbiak szerint: A tankönyvrendelést az egyes tantárgyakra vonatkozóan az osztályt, csoportot tanító szaktanár, ennek hiányában a munkaközösség-vezető készíti elő. A szaktanár felelős a szaktárgyi tankönyvrendelés tartalmáért. A szaktanárok tankönyvrendeléseit a munkaközösség-vezetők szakmai szempontból véleményezik. Az egységes oktatásra történő törekvés mellett figyelembe kell venniük a tanár módszertani szabadságát, a tanulók jogát a tárgyilagos és többoldalú ismeretszerzéshez, valamint az egységes oktatásra történő törekvés elvét A munkaközösség-vezetők által szakmai szempontból jóváhagyott tankönyvrendeléseket a tankönyvfelelős összesíti. Az újonnan induló osztályok tanulói a felvételről szóló értesítéssel együtt kapják meg a megrendelni kívánt tankönyvek listáját. A tanulóknak be kell jelölnie a listán a megvásárolni kívánt tankönyveket, és nyilatkoznia kell az igényelt tankönyvtámogatás formájáról. Amennyiben egy tanuló tankönyvtámogatásra jogosult, köteles a beiratkozás napján, vagy a törvényben előírt határidőig az iskola által kiküldött nyilatkozatot, a jogosultságot igazoló irattal/iratokkal együtt az ifjúságvédelmi felelősnek átadni. 38

40 A tankönyveket augusztus 20. és 31. között kijelölt napokon kapják meg a tanulók az iskolában. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók is ezen a napon vehetik át tankönyveiket a tagintézmény ifjúságvédelmi felelősei közreműködésével, a tagintézmény könyvtárában Reklámtevékenység az intézményben Az intézmény területén, illetve az intézmény rendezvényein csak olyan reklámtevékenység engedélyezett, ami a tanulóknak szól, és az egészséges életmóddal, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. Az intézmény területén csak olyan hirdetések rakhatók ki, amelyeket az igazgató, illetve a tagintézményvezető igazgató engedélyez, és ezt aláírásukkal igazolják. Az bevételt növelését elősegítő reklámozási tevékenység (hirdetési felület biztosítása a Bérkert u. és a Temesvári krt. sarkán, illetve a Bakay Nándor utcában, a Gábor Dénes Tagintézmény ebédlőjének külső homlokzatán) csak érvényes megállapodási szerződéssel folytatható. 6. Az intézményi szervezeti egységei és kapcsolati rendje Az Intézmény 2 intézményegységből és hozzájuk kapcsolódó 1-1- tanműhelyből áll. Az intézményegységek vezetői: A Gábor Dénes Székhelyintézménynek az igazgató A Csonka János Tagintézmények a tagintézményvezető igazgató. Az intézmény vezetője az igazgató, de az SzMSZ-ben leírt döntési jogkörökkel a tagintézmény vezetője is rendelkezik. Az intézményegységek vezetői - a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével - az alábbi iskolai közösségekkel tart kapcsolatot: nevelőtestületek szülői közösségek diákönkormányzatok közalkalmazotti tanács intézményi tanács érdekképviseleti szervek munkahelyi szervezetei munkaközösségek A szülők közössége Az intézményben - a jogszabályokban meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében - szülői közösség működik. Az intézményegységek szülői közösségét az osztályok szülői közösségeinek elnökei alkotják. Az osztályok szülői szervezetét az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az elnök vagy az osztályfőnökök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az intézményegységek szülő szervezet legmagasabb döntéshozó szerve a szülők közösségének választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmányának munkájában az osztály szülői szervezet elnökei vehetnek részt. Az intézményegységek szülő szervezet választmánya megválasztja az intézményegységek szülői szervezet tisztségviselőit: intézményegység elnökét, és helyettesét 39

41 Az intézményegység szülői közösségét az intézményegység vezetője tanévenként legalább 2 alkalommal hívja össze, és itt tájékoztatást kell adni az iskola munkatervéről, aktuális feladatairól, tevékenységéről. Az intézményegységi szülői közösség munkáját az iskola tevékenységével a Az intézményegységek vezetői koordinálják. A két intézményegység vezetője együtt, mint az intézmény szülői közösségeinek elnöksége érvényesítik a magasabb jogszabályban maghatározott jogaikat. Az intézmény szülői közösségeinek elnökségével közvetlenül az intézmény igazgatója tart kapcsolatot. Az intézményegység szülői közösségeinek joga, hogy megválassza saját tisztségviselőit, és kialakítsa saját működési rendjét, munkatervét Osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal a tagintézményvezető igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök ezen tevékenységüket munkaköri leírás alapján végzik. Az osztályfőnököt az intézményegység vezetője bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket a munkaközösség vezetők és (a Csonka János Tagintézményben) koordinátorok (évfolyamfelelősök) irányítása szerint végzik. Az osztályfőnök az osztályközösség tagjaiból választja meg az osztálytitkárt és a képviselőt (küldöttet) az intézményegységi diákparlamentbe Iskola diákönkormányzata és a kapcsolattartás rendje A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi, jogérvényesítő szervezete. Az iskola minden tanulója tagja a diákönkormányzatnak. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény főigazgatója biztosítja. Az intézményegységi osztálytitkárok alkotják az intézményegységi Diáktanácsot, amely az intézményegységi diákönkormányzatának (DÖK) ügyviteli szerve. Feladata, hogy képviselje a tanulókat az intézményegységi diák küldöttközgyűléseken, válassza meg a DÖK elnökét, helyettesét és további tisztségviselőit (DÖK elnöksége), segítse a DÖK elnökségének munkáját. Az intézményegységi diákönkormányzat jogosítványait annak választott képviselői érvényesítik. A diákönkormányzat az irányadó jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. A intézményegységi diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a intézményegységi diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján, az intézményegységi nevelőtestületének egyetértésével a intézményegység vezetője bízza meg. A diákönkormányzatot segítő pedagógus részt vesz a DÖK elnökségének ülésein, koordinálja, segíti a diákönkormányzat munkáját. 40

42 Az intézményegységi tagiskola vezetése és a diákönkormányzat közötti kapcsolatot a diákönkormányzatot segítő tanár, illetve a tagintézményvezető igazgató vagy az általa felkért helyettese látja el. Az intézményegységi diákönkormányzat elnöksége a diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a intézményének helyiségeit, berendezéseit, oly módon, hogy ezzel az intézmény működését ne akadályozza. Az intézményegységi vezetőjéhez való bejutási lehetőséget biztosítani kell a diákönkormányzat képviselőjének minden olyan esetben, ha ezt a találkozást legalább egy munkanappal korábban kérte. Ha a tagintézményvezető igazgató elfoglaltsága nem teszi lehetővé a személyes találkozást, akkor a legközelebbi alkalommal ezt biztosítani szükséges. Az intézményegységi diák küldöttközgyűlés a tanulók tagintézményi szintű legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma. A tanév első diákközgyűlésén az intézményegység vezetője tájékoztatja a diákképviselőket a tanulókat érintő kérdésekről. A diákközgyűlésen minden osztályt két fő, az osztálytitkár és az osztályképviselő képviseli. A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek az előző diákönkormányzathoz, illetve az iskola vezetéséhez. A diákközgyűlés megválasztja az adott tanévre a DÖK elnökét, helyettesét és további tisztségviselőit. A diákközgyűlésen részt vesz az intézményegység vezetője vagy megbízottja, a diákönkormányzat munkáját segítő tanár, az osztályok delegáltjai. Az intézményi Diákönkormányzat (idök) legfőbb érdekképviseleti szerve az intézményi Diákönkormányzat elnöksége, amely az intézményegységek Diákönkormányzatainak (DÖK) elnökei és helyettesei alkotnak. A választmány tagjai közül választja meg az intézményi DÖK elnökét és annak helyettesét. Az elnökség maga alakítja ki szervezeti és működés szabályzatát, valamint munkaprogramját. A tagintézményekre vonatkozó speciális szabályzásokat a DÖK SZMSZ mellékletei tartalmazzák. Az intézmény igazgatója legalább tizenöt munkanappal korábban köteles megküldeni írásban az intézményi diákönkormányzat vezetőjének azokat a tervezett intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatosan az intézményi diákönkormányzatot véleményét kötelezően ki kell kérni. Az átadást követő hét munkanap eltelte után a megküldött tervezetet az érdekelt felek közösen megvitatják, és egyeztetik álláspontjukat. Az intézményi diákönkormányzat elnöksége a működéséhez az igény szerinti tantermet használhatja. Az intézményi diákönkormányzat elnöksége a munkájához használhatja a főigazgatóság titkárságán lévő telefon- és faxkészüléket. A diákönkormányzat joga, hogy megválassza saját tisztségviselőit, és kialakítsa saját működési rendjét, munkatervét, döntsön hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A DÖK javaslatot tehet: az osztályfőnöki órák témájára, továbbá javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel, a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésre A közalkalmazotti tanács, a szakszervezetek A Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény alapján az intézményben 41

43 Közalkalmazotti Tanácsot (KT) kell választani, melynek át a Közalkalmazotti Tanács elnöke készíti el. A közalkalmazotti tanács a törvényben biztosított egyetértési, véleményezési és tájékozódáshoz való jogkörét a közalkalmazotti szabályzat alapján gyakorolja. A munkáltatóval való közvetlen kapcsolattartás az elnök feladata. Az érdekképviseleti szervek vezetőivel (KT elnök, szakszervezeti titkár) - a törvényekben előírt módon az igazgató tartja a kapcsolatot. Az érdekképviseleti szervek tagintézménybeli képviselőjével a tagintézményvezető igazgató tartja a kapcsolatot Szakmai munkaközösségek A pedagógusok által létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja: A szakmaiság és a nevelés javítása, didaktikai fejlesztés, Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés), A képzési eredményességért továbbképzések szervezése A tanárok önkéntes döntése alapján az iskolában munkaközösségek szerveződhetnek legalább öt azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetőleg azonos nevelési feladatot ellátó pedagógus kezdeményezésére. Munkaközösséget alkothatnak meghatározott pedagógiai célok elérésére eltérő műveltségi területen oktató pedagógusok is. A szakmai munkaközösségben végzett munka és a tagság önkéntes, de a munkaközösség közreműködésével született igazgatói döntések az azonos tevékenységet folytató minden pedagógusra érvényesek. A munkaközösség dönt belső működési rendjéről, megszűnéséről és programjáról. A munkaközösség-vezető a munkaközösséggel egyetértésben tervezi meg a közösség éves munkáját az igények szerint, éves feladatterv formájában. A feladatterv végrehajtásáért a közösség vezetője a felelős. A munkaközösségek átszervezését, megszűnését a munkaközösség és a vezetőség is kezdeményezheti. A szakmai munkaközösség vezetőjének személyére a munkaközösség tesz javaslatot. Az intézményegységek vezetői javaslattétellel élhetnek. A munkaközösség-vezető megbízása az igazgató jogköre. A tagintézményben az igazgató a tagintézményvezető igazgató javaslatára hozza meg döntését. A munkaközösség vezetőjének megbízása 3 tanévnél nem lehet hosszabb. A megbízás visszavonását kezdeményezhetik a munkaközösség tagjai és az intézményegységek vezetői is. A munkaközösség vezetője javaslatot tesz az igazgatónak a közösséghez tartozó tankönyvek, taneszközök kiválasztására, továbbképzésekre, szakmai programokra, tanulmányi versenyekre. A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola és a pedagógusok munkáját részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés), egységes, iskolai követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolításában való közreműködés, 42

44 szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, összeállítják az évközi-, alap-, és középszintű érettségi-, képesítő és pótvizsgák tételsorait, ezeket értékelik, segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. a munkatervekben előírt értekezletekre meghívják a SZMSZ szerinti iskolavezetőségi tagot, javaslatot tesznek, a munkaközösséghez tartozó tantárgyak tanításához használt segédeszközöket, tankönyveket. tevékenyen részt vesz a szakma népszerűsítésében, a beiskolázási feladatok végrehajtásában, a 8. osztályosok felkészítésében A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A szakmai munkaközösség-vezető kiemelt feladatai Felelősen irányítja, koordinálja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, a pedagógusok módszereit, a tanulókhoz való viszonyát. Kezdeményezi az intézmény kiemelt céljainak ismeretében a pedagógiai program módosítását (az oktatás tantervi fejlesztését, a módszertani eljárások korszerűsítését). Ajánlást tesz az igazgatónak a munkaközösség éves munkaprogramjára, amely segítséget ad az intézmény munkaterv összeállításához. Megvalósítja az egységes, iskolai szintű követelményrendszert, melynek alapján, a tanév elején felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, kijelölt mentorral segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját. Az igazgató megbízására szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, ezáltal tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról. Meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról, képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról. Az adott műveltségi terület helyi tantervének elkészítése, Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készíteni a munkaközösség éves tevékenységéről a nevelőtestület számára, az intézményvezető részére. Vezeti szakterület módszertani fejlesztését, javaslatokat gyűjt a speciális irányok megválasztására, a használandó tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok szerint), a szakmai előirányzatokhoz elkészítteti a taneszközök rendelési listáját. Munkatársaival összeállítják a vizsgák feladatait és tételsorait, vezetői kijelölésre részt vesznek a vizsgáztatásban. Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a tanulók felkészítését, 43

45 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. A munkaközösségek javaslataikkal a következő területeken segítik elő a döntés előkészítést: a szakmai továbbképzési programról pedagógiai programról a fakultációk és a tanórán kívüli foglalkozások programja, a tanulók csoportba sorolása, vizsgakövetelmények meghatározása, az adott tantárgy(ak) fejlesztéséhez szükséges taneszközök és módszerek beszerzése, pedagógiai kísérletek és új módszerek alkalmazása, a munkaközösséghez tartozó tantárgyak tanításához használt segédeszközökről, tankönyvekről, A munkaközösségek illetve az általuk megválasztott szertárosok felelősek a szaktantermek, szertárak állapotáért, a munkaközösség hatáskörébe tartozó anyagi eszközökért, felszerelésekért, azok állapotáért, ha azok vagyonvédelmi szempontból biztonságos helyen elzárhatók Csonka János Tagintézmény munkaközösségei Humán munkaközösség; tagjai: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalom ismeret, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra szakos tanárok. Idegen nyelvi munkaközösség; tagjai: angol, német szakos tanárok Természettudományi munkaközösség tagjai; matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika, alkalmazott számítástechnika szakos tanárok Testnevelési munkaközösség tagjai; testnevelők, tömegsport és sportcsoportvezetők Osztályfőnöki munkaközösség tagjai; évfolyamok és az ún. szakképző évfolyamok ( ) osztályfőnökei Szakiskolai munkaközösség: a szakiskolában tanító pedagógusok, közismereti és szakmai tárgyakat tanítók egyaránt. Logisztikai, marketing és kereskedelmi munkaközösség; tagjai: közlekedési üzemvitel, szállítmányozás és gépjárműüzemi szaktanárai Szakképző munkaközösség: a szakképző osztályokban tanító tanárok, az elméleti és a gyakorlati órákat tartó kollégák Szakmai alapozó munkaközösség: tagjai a szakközépiskolában szakmai orientációs és szakmai alapozással kapcsolatos órát tartó tanárok Segítő munkaközösség: azon kollégák vesznek részt a működésében, akik a felzárkóztatásban, a hátrányok csökkentésében, konfliktus megoldásban felhasználható tudással rendelkeznek (pl. mentálhigiénés, drámapedagógiai, fejlesztő pedagógusi, mediátori végzettséggel rendelkeznek) Gábor Dénes Székhelyintézmény munkaközösségei Humán munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség Matematika munkaközösség Pedagógiai munkaközösség Sport munkaközösség Környezetvédelmi, vízügyi munkaközösség Elektronikai munkaközösség Informatikai munkaközösség 44

46 Közlekedés-kereskedelem munkaközösség Osztályfőnöki munkaközösség A szakmai munkaközösség együttműködési és kapcsolattartásának rendje Adott vezető alá tartozó munkaközösség-vezetők munkacsoportot alkotnak. A szakmai munkaközösségek fontos feladatot láthatnak el a szakmai munka értékelésében és ellenőrzésében, ezért a munkatervben összehangolják a pedagógusok szakmai munkájának értékelésének ütemét. Megfogalmazzák a pedagógusok továbbképzésére történő javaslataikat, rögzítik a munkacsoport kéthavonta tartandó vezetői értekezleteinek, a házi versenyek, rendezvények, belső továbbképzések időpontját. Az intézményegységi munkacsoport feladata a fiatal, a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, a belső intézményi dokumentumok megismertetése, a gyakornoki követelmények sikeres teljesítésének elősegítése. További feladata, hogy egy adott műveltségi területen belül az egymáshoz közel álló, az egymáshoz kapcsolódó ismeretek feldolgozásának, közvetítésének és integrációjának a lehetősségeit kidolgozza. A munkacsoport segítséget nyújt a pedagógusoknak a pedagógiai program előírásainak adott területen történő egységes értelmezéséhez és végrehajtásához, és javaslatot tesz az órakeret felosztására Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület a nevelési- oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai a nevelési- oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozói. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van. Az intézményegységek nevelőtestülete is akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van. A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet pl. az egy osztályban tanító nevelők értekezlete. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges, az iskolai életet átalakító problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek) megtárgyalására, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 30%-a, vagy választott testülete (KT, Szakszervezet) vagy az igazgató vagy a tagintézményvezető igazgatója szükségesnek látja. 45

47 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, értékelését (osztályozóértekezletek), az osztályközösségek problémáinak megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt - kötelező jelleggel. Az osztályozó értekezletet az intézményegység vezetője vagy az általa megbízott helyettese vezeti. A nevelőtestület vizsgahalasztás engedélyezésére vonatkozó jogkörét az intézményegység vezetői gyakorolják, akik a félévi és a tanév végi értekezleteken beszámol az e jogkörében hozott döntésekről. A tanuló fegyelmi ügye esetén, ha a normaszegés mértéke azt indokolja, a döntési jogot a nevelőtestület az intézményegység fegyelmi bizottságára ruházza át. A fegyelmi bizottság döntéséről a tantestületet szóban vagy írásos formában tájékoztatja. Az intézményegység fegyelmi bizottságának összetételéről minden tanévnyitó értekezleten tagintézmény nevelőtestülete határoz. A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően egyeztető eljárás biztosítható, ha azzal a sértett (kiskorú sértett esetén a szülő) valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. Az eljárás rendjét, formáját a Házirend tartalmazza. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, vagy diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestület tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljárt. Az iskola nevelőtestülete egy tanév során az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet félévi munkát értékelő értekezlet félévi és év végi osztályozó értekezlet tanévzáró értekezlet A gyorsabb ügymenet és információáramlás céljából az intézményegység vezetői hetente tájékoztatást tartanak az aktuális feladatokról az intézményegység tantestületének. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, illetve módosítása; az intézményi munkát összefoglaló beszámolók, értékelések, elemzések elfogadása; a tanév helyi rendjének és a munkatervének meghatározása; a házirend elfogadása; a tanulók jutalmazása, elmarasztalási elveinek meghatározása; a tanulói fegyelem ügyében való döntés; a fakultációs tárgyak meghirdetése; szülőkkel való kapcsolat tartás menetének meghatározása; a nevelőtestületi jogkörök átruházásáról való döntés. a tanuló osztályozó vizsgára bocsátása; a nevelőtestület képviseletében résztvevő pedagógusok kiválasztása; a pedagógiai program és módosításának elfogadása., az intézményvezetői, illetve egyéb magasabb vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása (Az intézményi nevelőtestület a tagintézményvezető igazgató pályázatához készített vezetési programmal összefüggő szakmai véleménye kialakításának véleményezési jogkörét átruházza az érintett tagintézmény nevelőtestületére.) 46

48 A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt Az intézményi alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az intézményi alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból áll. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt. Kjt. és ezekhez kapcsolódó rendeletek) valamint a, a Közalkalmazotti Szabályzat és a Kollektív Szerződés rögzíti. A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének, illetve egyéb magasabb vezetőinek megbízásakor az intézményi alkalmazotti közösséget az intézményvezetői, magasabb vezetői pályázó megbízásával kapcsolatban véleményezési jog illeti meg. Az intézményi alkalmazottak közössége a tagintézményvezető igazgató vezetői megbízásával kapcsolatos véleményezési jogkörét átruházza az érintett tagintézmény alkalmazotti közösségére Intézményi Tanács A kötelező intézményi Tanács a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból alakult meg. Az Intézményi Tanács tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására. Az Intézményi Tanács elnökét az iskola igazgatója félévente tájékoztatja az intézményben folyó munkáról, eredményekről, közép és hosszú távú stratégiáról Az intézmény egyéb területeinek dolgozói A gazdasági, ügyviteli munkatársak csoportja A pénzügyi munkatársak munkájukat munkaköri leírás szerint végzik a pénzügyi csoportvezető vezetésével. A munkaügyi előadók az igazgató és az általános igazgatóhelyettes koordinálásával végzik a feladatukat A székhely- és a tagintézmények gazdasági ügyintézői (készletgazdálkodók, raktárosok) az igazgató az általános igazgatóhelyettes és a tagintézményvezető igazgató irányításával végzik a munkájukat. Az ügyviteli dolgozók (iskolatitkár, adminisztrátor stb.) munkájukat munkaköri leírás illetve az igazgató az általános igazgatóhelyettes és a tagintézményvezető igazgató irányítása szerint végzik. A műszaki, technikai dolgozók csoportja Munkájukat munkaköri leírás szerint végzik az igazgató az általános igazgatóhelyettes és a tagintézményvezető igazgató vagy az általa kijelölt munkatárs irányításával. 47

49 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az iskola pedagógiai-szakmai tevékenységével kapcsolatban együttműködik: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületéhez tartozó intézményekkel Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával az 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú KFT-vel a Megyei Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal Nemzeti Pedagógus Kar regionális elnökségével Munkakapcsolatot tart: az Emberi Erőforrások Minisztériumával a Nemzetgazdasági Minisztériummal a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési igazgatóságával és a Csongrád Megyei Kormányhivatal oktatási főosztályának munkatársaival. A kapcsolattartás az igazgató, az igazgatóhelyettesek, illetve a tagintézményvezető igazgató feladata. A kapcsolattartásban közreműködhetnek igazgatói utasításra a tagintézmény igazgatóhelyettesei, továbbá az ügyek meghatározott körében a munkaügyi gazdasági ügyintézők Országos és regionális szintű egyéb külső kapcsolatok: Emberi Erőforrás Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési igazgatósága Közoktatási Információs Iroda (Educatio Kht.) Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Kormányhivatal Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gyakorlati oktatási helyek Helyi és térségi szintű egyéb külső kapcsolatok: A megfelelő színvonalú pedagógiai-szakmai munka igényeinek kielégítése érdekében az iskola pedagógusai folyamatosan részt vesznek a szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézmények programjaiban. A kapcsolattartást az igazgató és a tagintézményvezető igazgatók végzik. Az iskola ifjúságvédelmi feladatainak elvégzése érdekében kapcsolatot tart fent a Humán Szolgáltató Központtal (Pedagógiai Szakszolgálat), a szegedi Drogambulanciával, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Szegedi Rendőrkapitánysággal, valamint Szeged Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Közszolgálati Irodájával. A kapcsolattartásért az igazgató, a tagintézményvezető igazgató feladata. Az intézmény étkeztetését biztosító Suli-Host Kft.-vel a napi kapcsolatot a intézményegységek erre a feladatra kijelölt gazdasági munkatársa tartja. Az intézményben a takarítási tevékenységet a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. végzi. A feladat ellátásáról az iskola és a SZINT Kft. közötti megállapodás rendelkezik. A SZINT Kft.-vel a napi kapcsolatot az intézmény gondnokai tartják. 48

50 Az intézmény dolgozóinak illetmény kifizetését lakossági folyószámlára a MÁK bonyolítja le. A munkaügyi előadók felelősek a kapcsolattartásért. Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fen a tanulók iskolai egészségügyi ellátását biztosító szervezettel, melynek szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. Az iskola egészségügyi ellátást Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala biztosítja. A kapcsolattartást az igazgató és a tagintézményvezető igazgató biztosítják az iskolaorvos, illetve az iskolai védőnőn keresztül. Az intézmény rendszeres kapcsolatban van az általános iskolákkal, amelyekben kérésére tájékoztatót tart a 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek. A munkarendben rögzített időpontban évente két alkalommal nyitott kapu keretében bemutatja a tagintézményeit, valamint részt vesz a Pályaválasztási Napokon. Kérésükre tájékoztatjuk őket intézményünk képzési kínálatáról, valamint volt diákjaik tanulmányi előmeneteléről. Az általános iskolákkal a kapcsolattartást az igazgató és a tagintézményvezető igazgató tartja. Az intézmény pedagógiai-szakmai munkájáról a médiának az igazgató adhat tájékoztatást Tagintézmény szintű kapcsolatok A Csonka János Tagintézmény A tagiskola és más intézmények közötti együttműködési megállapodás által szabályozott kapcsolatok Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Tisza Volán Rt. Gyakorlati képzési helyek Autószerelők Országos Egyesülete (AOE) Szeged Megyei Jogú Város Városőrség Kiemelten Közhasznú Szervezet Szegedi Rendészeti Szakközépiskola Az intézmény támogatására létrejött alapítvány: Szegedi Csonka János Tehetségsegítő Alapítvány A kapcsolattartás formája és módjai az alapítvány alapító okirata szerint. Az alapítvány célja: ösztönzési lehetőség az iskola tanulói számára. Kiemelkedő teljesítményt nyújtók jutalmazása, támogatása. Ismeretterjesztés A Gábor Dénes Székhelyintézmény A székhelyintézmény állandó kapcsolatot tart a külső gyakorlati oktatási intézményekkel A székhelyintézmény, annak vezetői és a pedagógusok folyamatos kapcsolatot tartanak az tagintézmény támogatására létrejött Gábor Dénes Középiskolai Alapítvánnyal. Támogatásukkal valósul meg a minél magasabb színvonalú pedagógiai-szakmai munka anyagi hátterének javulása. A székhelyintézményben folyó szakmai képzés feltételeinek biztosítása érdekében kapcsolatot ápol a szakmai profiljukhoz tartozó környezet- és vízgazdálkodásban érdekelt gazdálkodó szervezetekkel, valamint a pedagógiai gyakorlati képzés helyszíneit biztosító közoktatási és közművelődési intézményekkel. Az intézmény az élsportba való bekapcsolódása érdekében együttműködik a város és környéke vezető sportegyesületeivel. 49

51 7. A szülők és tanulók tájékoztatásának rendje A tanulók tájékoztatása A tanulók rendszeres tájékoztatását a hirdetőtáblák, a diákújság, az iskolarádió, az intézmény weblapja, és az igazgatói és tagintézményvezető igazgatói körözvény szolgálja. Ezeken a fórumokon meg kell jelentetni minden olyan döntést, amely a tanulókat érinti. A székhelyintézmény és a tagiskola tájékoztató eszköze az iskolai rádió, melynek működtetése a diákönkormányzat feladata. A rádió programját a diákönkormányzat határozza meg azzal a megkötéssel, hogy az iskola vezetősége részére mindennap legalább 5 percet kell biztosítani a napi iskolai hírek közlése céljából. A székhelyintézményben és a tagiskolában lehetőség van elektronikus diákújság megjelenésére, melynek szerkesztése a diák-önkormányzati tagok feladata. A szerkesztőség munkáját a felelős igazgatóhelyettes vagy tagintézmény igazgatóhelyettes fogja össze. Az iskolai újságban az iskolavezetésnek biztosítani kell fél oldalt a legfontosabb közlemények, tájékoztatók közzététele céljából. A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültével, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Bármelyik diáknak lehetősége van arra, hogy az igazgatónak írásban kérdéseit, felvetéseit, javaslatait feltegye, ezekre 15 napon belül választ kapjon arra illetékes személytől. A kérdést, felvetést, észrevételt alá kell írni. A kérdések felvetésére és a válaszok közzétételére az igazgató az interneten postaládát tart fent. Ennek címe: Szülők tájékoztatása Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. A székhelyintézmény és a tagiskola tanévenként legalább két szülői értekezletet, valamint két fogadónapot tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, a tagintézményvezető igazgató, az osztályfőnök vagy a tagiskola szülői munkaközösségének elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató vagy a tagintézményvezető igazgató hívhat össze. A szülői értekezleteket a következő időpontokban kell megtartani: a tanévkezdést követően (szeptember 30-ig) a 9. osztályosoknak, az első és második félévben (lehetőleg novemberben és februárban) minden osztálynak, ez utóbbi szülői értekezleteket követően, de legalább a félév és a tanév vége előtt 3 héttel tanári fogadóórát kell tartani. A gyenge tanulók szüleit a fogadóórák előtt az e-napló (vagy ellenőrző) útján értesítjük a tanuló tanulmányi eredményéről. A székhelyintézmény és a tagiskola valamennyi pedagógusa hetente egy alkalommal, az általuk kijelölt és az éves munkarendben feltüntetet időpontban fogadóórát tart. A fogadóórák időtartama 45 perc. 50

52 Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre - a rendkívüli eseteket leszámítva - telefonon vagy írásban történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. Az érdemjegyeknek az ellenőrző könyvben történő folyamatos vezetése a tanuló kötelessége, ellenőrzése a gondviselő felelőssége. Az osztályfőnök ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről, lehetőleg egy héttel, de legalább három nappal az esemény előtt. Az iskola a szülőt az e-naplón és a honlapon keresztül is tájékoztatja. Az iskolai programokról, az osztályközösségek életéről, az aktuális feladatokról, a tanuló előmeneteléről a szülő folyamatosan tájékozódhat ezeken az elektronikus felületeken is. Az e-napló üzenetküldő rendszere alkalmas a szülővel való napi kapcsolattartásra. A szülő kérheti, hogy az e-napló bejegyzéseiről ben is értesüljön. Az osztályfőnök levél útján értesíti a szülőket a tanuló súlyos fegyelmi vétsége esetén. 8. A tanulók felvételének, tanulmányi előmenetelének, elvei és formái A tanulók felvétele Az iskola tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az igazgató dönt. 9. évfolyamra jelentkezők esetében: A szakközépiskolai osztályokban: a kilencedik évfolyamra jelentkező tanulók számára általános iskolai, a felvételi tájékoztatóban szereplő tantárgyak 7. év végi, és a 8. félévi érdemjegyeitől, a központi írásbeli felvételin, ezen kívül a felvételi elbeszélgetésen nyújtott teljesítménytől. A sport szakközépiskolai osztályban fizikai felmérés is van. A szakiskolai osztályokban a felvételi tájékoztatóban szereplő tantárgyak 7. év végi, és a 8. félévi érdemjegyei alapján Az intézmény azon tanulói számára, akik középiskolai tanulmányaik befejezése után érettségi vizsgát tesznek, jelentkezésük esetén - tanulmányi eredményüket figyelembe véve, valamint az előírt egészségügyi alkalmassági vizsga eredményétől függően - az intézmény a szakképzési évfolyam valamelyik szakára történő felvétellel biztosítja a továbbtanulást és a szakmaszerzés lehetőségét. Az érettségihez kötött szakképzési évfolyamra jelentkező tanulók számára középiskola 11. és 12. évfolyami tanulmányi és érettségi vizsgaeredményüktől teszik függővé a felvételt. OKJ szakmai képzésre jelentkezés az adott szakma SZVK előírásai szerinti követelmények alapján írásban történik, és a belépési feltétel a bizonyítvány átadása. A jelentkezés beiratkozáskor véglegesül. Felvételi vizsga nincs A tanulók ellenőrzése és értékelése A tanulói munka ellenőrzése a szakmai munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel folyik. Az ellenőrzésnek alapvetően a tanulók által készített írásbeli dolgozatok és felmérőlapok, valamint szóbeli feleletek értékelésén kell alapulnia. 51

53 A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszáma + 1 osztályzatot kell adni. E szabály alól a heti egyórás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább 5 munkanappal a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozatot szabad íratni. A tanulók tanulmányi eredményét kizárólag a szaktanár értékelheti. A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását 10 munkanapon belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. Témazáró dolgozatok esetében a határidő maximum 3 munkanappal meghosszabbítható A tantárgyi követelményben rögzített dolgozatok, témazáró dolgozatok legalább 2/3 részét a tanuló köteles megírni. Ellenkező esetben a tanév végi tantárgyi osztályzat objektivitásának biztosítása érdekében a tanulónak a tanév befejezése előtt a tantervi anyagból a munkaközösség által összeállított témákból, feladatokból összefoglaló dolgozatot kell írnia. Ennek felróható okból történő elmulasztása esetén a tanuló tanév végi osztályzatának megállapításánál a szaktanár eltérhet az évközben adott érdemjegyek átlagától. Az osztályközösség tanulmányi munkáját az osztályfőnök minden félév lezárása után az osztály- és szülői közösség előtt részletesen köteles értékelni. A tanulók munkájának ellenőrzésének, értékelésének módjait, valamint a tantárgyi minősítések szempontjait az iskola pedagógiai programja tartalmazza. A tanuló kérelemre jogszabályban meghatározott eljárás szerint a félévi, illetve az év végi tantárgyi érdemjegy megállapításához független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról Tájékoztatás, a szülő értesítése Tanköteles tanuló esetében: 1. igazolatlan óra: hivatalos levélben a szülő (és a kollégium) értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 10. igazolatlan óra: a szülő (és a kollégium) értesítése, a szülő behívása, a Járási Kormányhivatal és a Gyermekjóléti szolgálat értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 30 igazolatlan óra után értesíteni a szülőt, az általános szabálysértési hatóságot és a Gyermekjóléti szolgálatot (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 50 igazolatlan óra után értesíteni a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt, és a járási kormányhivatalt (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Az értesítés mintapéldánya az intézmény belső szabályzatai közt valamint az elektronikus naplóban megtalálható. Nem tanköteles tanuló esetében: 11. igazolatlan óra: hivatalos levélben a tanuló, kiskorú tanuló esetében a szülő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 25 óra esetén szülő, ill. nagykorú tanuló értesítése+fegyelmező fokozat 30. igazolatlan óra: a tanuló ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 52

54 30 igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyezető eljárás A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően a székhelyintézmény és a tagiskola egyezető eljárást biztosít a fegyelmi eljárásban érintett felek számára Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő vagy törvényes képviselő (továbbiakban sértett), valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő vagy törvényes képviselő (továbbiakban kötelességszegő) egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett hozzájárult. A kötelességszegő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítéshez csatolt Nyilatkozat visszaküldésével jelzi, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a nyilatkozat iskolába történő megérkezéstől számított tíz munkanapon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Az egyeztető eljárás során születő megállapodásban a felek állást foglalnak abban, hogy a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra felfüggesztik. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a kötelességszegő a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve nagyobb közösségben (az érintett tanulót tanító szaktanárok, illetve a nevelőtestület előtt) nyilvánosságra lehet hozni. Az egyeztető eljáráson részt vesz a fegyelmi eljárás alá vont kötelességszegő, (kiskorú tanuló esetén törvényes képviselőjével együtt), a sértett (kiskorú tanuló esetén törvényes képviselőjével együtt), két pártatlan, független, nagykorú személy, akiket mind a sértett, mind az elkövető elfogad. Megfigyelőként részt vehet az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, az iskolapszichológus, a tdök (tagintézményi DÖK) illetve a tagintézményi SZMK képviselője. Az egyeztető eljáráson a fegyelmi jogkör gyakorlója nem vehet részt. Az egyeztető eljárást a fegyelmi jogkör gyakorlója akkor nyilváníthatja eredményesnek, ha a sértett és az elkövető megállapodást ír alá a közvetítő/k közreműködésével, s a megállapodásban rögzített jóvátétel és megbánás alkalmas arra, hogy a kötelezettségszegés szankcióját kiváltsa. 53

55 A fegyelmi eljárás kezdeményezésének tényét, az eredményes egyeztető eljárás időpontját az e-naplóban rögzíteni kell. A záradékokban nyomon követhetőnek kell lenni, hogy az eredményes egyeztető eljárás után a fegyelmi eljárás 3 hónapra történő felfüggesztését követően megszüntethető-e a fegyelmi eljárás, vagy a fegyelmi eljárást le kell folytatni Fegyelmi eljárás lebonyolításának rendje Fegyelmi eljárás megindításáról a tanuló ellen beérkezett írásbeli panasz esetén, a tagintézményvezető vagy általános igazgatóhelyettese dönt. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a nem iskolai gyakorlati képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén a gyakorlati képzés szervezőjét (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével értesíteni kell. Az értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet képviselője szabályszerű értesítés ellenére, illetve a tanuló, a szülő vagy a meghatalmazott ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Tájékoztatni kell a tanulót arról, hogy az eljárásban meghatalmazott is képviselheti. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő és képviselőjük külön-külön a tárgyalás előtt legalább egy héttel megkapja. A fegyelmi eljárást lehetőleg a megindítástól számított harminc napon belül egy tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a képviselőjük, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során betekinthessen, az abban foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat. Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, a tárgyalást a nevelőtestület által megbízott személy vezeti. Az érintett tanulót tanító tanár nem lehet a fegyelmi bizottság elnöke. A fegyelmi tárgyaláson részt vesz, tárgyalást vezető pedagógus mellett a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, az érintett tanuló osztályfőnöke, az iskolapszichológus, valamint a jegyzőkönyv vezetésével megbízott adminisztrátor. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha az ügy jellege megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb egy héttel elhalaszthatja. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, illetve a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el, vagy a kötelességszegés ténye, illetve, hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható. 54

56 A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és képviselőjüknek, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő is tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát, a határozat meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha az első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be eljárást megindító kérelmet. Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához, az intézmény fenntartójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanuló közeli hozzátartozója továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskolaigazgatója egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója dönt. A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, továbbá meghatalmazottja képviselheti. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a szülő vagy képviselőjük kéri. 9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskolai hagyományok ápolása és fejlesztése valamint az iskola jó hírnevének megőrzése az iskolai közösség minden tagjának joga és kötelessége. 55

57 A nemzeti ünnepek és megemlékezések iskolai szintű megtartása a diákjaink nemzeti identitását és hazaszeretetét mélyíti. Más egyéb helyi hagyományaink ápolása az iskolához való tartozást tudatosítja, és a közösségi élet formálását szolgálja Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Az ünnepségek előkészítését a székhelyintézmény és a tagiskola vezetője koordinálja a diákönkormányzat bevonásával. Az ünnepségek, megemlékezések helyét és idejét a székhelyintézmény és a tagiskola éves munkarendje tartalmazza. Az iskolai ünnepségek, megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben is szolgálják a nevelési célokat, hozzájárulnak az iskola hírnevének öregbítéséhez Az iskola ünnepélyes formában emlékezik meg a Magyar Köztársaság azon nemzeti ünnepeiről (március 15.; október 23.), amelyek a szorgalmi időre esnek. Az iskola minden évben megemlékezik az aradi vértanúkról, a holocaust és a kommunizmus áldozatairól, Szeged napjáról. Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős diákjaink búcsúztatását, a ballagást. A tanév elején gólyaavató estet szervez a diákönkormányzat, amelyen a kilencedikesek humoros vetélkedőjének keretében az öreg diákok felavatják az elsőéveseket. Szalagavató bált tart a tagiskola a 12. évfolyamos tanulók részére, minden év január vagy február hónapjában. Minden tagintézmény az éves munkatervben rögzített időpontban két Nyitott Kapu pályaválasztási tájékoztatót tart A tagintézmények helyi ünnepei, megemlékezései, hagyományos rendezvényei A Csonka János Tagintézményben Tanévnyitón a Hagyományőrző Társaság koszorút helyez el az első világháborúban hősi halált halt tanítóképzős diákok és tanáraik emlékművénél. Emlékezés a tagintézmény névadójának, Csonka Jánosnak a születésnapjára mellszobrának megkoszorúzásával Ballagáson a kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzős tanulók elismerése: Csonka-érem vagy Csonka-emlékplakett és alapítványi pénzjutalom átadásával történik. Tanévzárón a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése és az alapítványi pénzjutalom átadása A Csonka-érem vagy vagy Csonka-emlékplakett díjazásról a tantestület tagjaiból és DÖK-ből delegált háromtagú bizottság előterjesztése alapján a tantestület dönt. Helyes életmódra nevelés hagyományának jegyében minden tanévben megrendezzük a globalizációs ártalmak felismerésére nevelő programokat: tavasszal az Egészséges életmódra nevelés programot. Alkalmanként évkönyv vagy iskolaismertető szóróanyag jelenik meg. 56

58 A diákönkormányzat lehetőségei szerint iskolarádiót és iskolaújságot szerkeszt és működtet, közreműködik a honlap frissítésében. A tagintézményben Hagyományőrző Társaság működik. Feladata: koszorúzás, iskolai események archiválása, kapcsolatot tart a Tanítóképzőt Végzettek Baráti Körével A Gábor Dénes Székhelyintézményben Intézményünk - a névadó tiszteletére Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyt szervez általános iskolások és középiskolások számára. A verseny díjainak átadására ünnepség keretén belül kerül sor. Az iskola a névadójának tiszteletére minden év júniusában Gábor Dénes emléknapot tart, amelynek aktuális programját a pedagógiai igazgatóhelyettes irányításával a diákönkormányzat és szakmai munkaközösségek állítanak össze. A tagintézmény ápolja azokat a hagyományos helyi kezdeményezéseket, amelyek évről évre beépültek az iskola helyi tanévi programjába (Ki mit tud?, Idegen nyelvi fordítóverseny, országismereti vetélkedő, nemzetközi kézilabda torna). A tagintézmény ápolja azokat az iskolai kapcsolatokat, amelyek hazai és külföldi iskolákkal alakultak ki. Ennek keretében minden évben részt vesz az iskola a híradástechnikai szakközépiskolák országos sport versenyén (Puskás-kupa), a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium által szervezett kézilabda kupán, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Technikum kosárlabda rendezvényén. Mint jogutód tagintézmény minden évben megemlékezünk születésnapján Széchenyi Istvánról. Az intézmény - az anyagi lehetőségek szerint - évkönyvet ad ki A hagyományápolás külső megjelenési formái A Csonka János Tagintézményben Iskolánk jelképei az iskolazászló és az embléma, logo. A zászló egyszínű fehér nehézselyem 90x140 cm méretű. A zászló széleit vörös és zöld háromszögek fogazzák. (lásd Rákóczi zászlaja) Keskenyebb oldalának csúcsait 2 aranysárga bojt díszíti. Az egyik oldalán a történelmi koronás kiscímer: hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezője vörössel és ezüsttel hétszer vágott. A második, vörös mezőjében zöld hármas halom, aranykoronás kiemelkedő középrészén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szentkorona nyugszik. A zászló másik oldalán az iskola emblémája látható. A felirat és az embléma aranyszínű hímzés től az iskolazászlóra a ballagók emlékszalagot kötnek. Embléma, logo: Az iskola új emblémáját 1995-ben Hevesi Gábor tanuló tervezte. Ovális keret, 1:1,6 arányú. Fehér alapon fekete színezetű. Középen Csonka János kezdőbetűiből formázott stilizált személygépkocsi. Körülötte SZMK CSONKA JÁNOS TAGINTÉZMÉNYE SZEGED felirat. 57

59 A Gábor Dénes Székhelyintézményben Az iskola logója: Rajzolóprogrammal létrehozott, egyedileg megszerkesztett nagy G és D betű egymástól szintben eltolva. Az iskola jelvénye: Kerek, 55 mm átmérőjű domborított fémlemez, hátulján a kitűzéshez biztosítótűvel. A jelvénybe fehér alapon fekete színnel be van égetve a tagiskola logója. Az iskola tanulóinak javasolt ünnepi viselete: lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, kosztüm fiúknak: öltöny vagy sötét hosszú nadrág, fehér ing, nyakkendő, fekete cipő Az intézmény a negyedévente elektronikus újságot jelentet meg a tagiskola honlapján SULI A MARSON címmel. Az újság szerkesztését a tagiskola diákönkormányzatának tagjai végzik a tagintézményvezető által megjelölt igazgatóhelyettes és egy megbízott tanár irányításával. A volt Széchenyi István Tagintézmény címere: Az iskola címere álló, csücskös talpú reneszánsz pajzs, melynek kék mezejében két bal haránt irányú ezüst pólya húzódik. A pajzsfő jobb oldalán arany Nap (részben takarásban) ontja sugarait. A pajzsmező közepén (mind a kék, mind az ezüst mázat átszelve) természetes színű sas emelkedik kiterjesztett szárnyakkal (jobbra) a Nap felé., csőréből viruló zöld lombokból kötött babérkoszorút tart. A pajzsot jobbról és balról (alatta kereszteződve) szintén egy-egy zöld, fekete bogyókkal ékesített babérág fogja közre. 10. Az egyéb foglalkozások szervezeti formája és rendje A tanulmányi és osztálykirándulás a következetes oktató-nevelő munka része. Több napos kirándulás a tanítási szünetekben (téli, tavaszi, nyári) szervezhető. E szabály alól - indokolt esetben az igazgató és a tagintézményvezető igazgató felmentést adhat. A kirándulások koordinálását a székhelyintézmény és a tagiskola vezetője végzi. A kirándulásokon 20 tanulónként legalább egy pedagógus felelős a tanulók testi épségéért, a fegyelmezett viselkedésért és a közösség rendjéért. Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az intézményben a tanulók részére ingyenes, tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak: szakkörök, 58

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013.

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013. SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2013. 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA FPH038/211/2012. számú előterjesztés 3.12. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Közgyűlési határozat száma: Budapest Főváros

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.. (3) bekezdése alapján a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben