TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT június.1.9.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,"

Átírás

1 TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT június.1.9.,

2 Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott rszágos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: TSZ) előírásai alapján, valamint a BGF Tűzvédelmi Szabályzata figyelembe vételével, a következő Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: TSZ) adom ki: 1. A TSZ hatálya I. fejezet Általános rendelkezések Területi hatály: kiterjed a GKZ egész területére, az összes létesítményre, szabad területre. Személyi hatály: kiterjed a GKZ valamennyi dolgozójára, hallgatójára, az intézmény egyes épületeit, he Iyiségeit, berendezéseit bérlő jogi és magánszemélyekre, továbbá a GKZ területén tartózkodó, ott bármilyen tevékenységet végző minden egyéb személyre. Időbeli hatály: a TSZ kiadásának napjától a visszavonásáig terjed ki. 2. A TSZ célja A tűzvédelmi előírások, használati szabályok ismertetése, meghatározása. A TSZ-ben meghatározott tűzvédelmi feladatokat mind az üzemeltetés, mind az átalakítás, felújítás során a tűzbiztonság és a megelőző tűzvédelem érdekében be kell tartani. II. fejezet A GKZ tűzvédelmi ügyrendje, tűzvédelmi szervezete, vezetőinek, munkavállalóinak, hallgatóinak és a területén tartózkodó egyéb személyek feladatai 1. Dékán feladata és jogköre Feladata a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, rektori utasítások és a TSZ előírásainak betartatása, betartásának ellenőrzése, az azt sértő, veszélyeztető cselekmények megelőzése, felderítése, megakadályozása, továbbá a) A GKZ tűzvédelmére vonatkozóan a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, a Tűzriadó Tervet, illetve gondoskodik az épületek kiürítésének évenkénti gyakoroltatásáról. 2

3 b) Irányítja a GKZ tűzvédelmi szervezetét, amelynek tagjai a szervezeti egységvezetők, a műszaki ügyvivő és a tűzvédelmi megbízott. Feladataikat ezen fejezet szerint látják el. c) A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben - indokolt esetben - fegyelmi, illetve kártérítési eljárást indít. d) A tűzvédelmi munka szakmai irányítására szerződést köt legalább középfokú tűzvédeimi szakképesítésű személlyel (a továbbiakban: tűzvédelmi megbízott), és közvetlen felügyeletet gyakorol tevékenysége felett. e) Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrizteti a rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását. Legalább 5 évenként Tűzvédelmi Szemle keretében személyesen vagy megbízottja útján meggyőződik a TSZ-ben előírtak végrehajtásáról, a javításra tett intézkedései hatékonyságáról. f) A tanulmányi és továbbképzési osztályvezető bevonásával gondoskodik az első éves hallgatók tűzvédeimi oktatásáról a tanévkezdést megelőzően. g) Rendkívüli esetben készenléti, ügyeleti szolgálatot rendel el. h) Intézkedik az ellenőrzési és egyéb tapasztalatok alapján megállapított tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok megszűntetésére. i) Biztosítja a feltételeket az ellenőrzésre jogosult szervek és személyek ellenőrző munkájához. j) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult vezetővel írásbeli meghatalmazás alapján képviselteti magát. k) A GKZ tűzvédelmi helyzetére kiható minden jelentős tevékenységet, változást, annak megkezdése, illetve bekövetkezése előtt 15 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak bejelenti, az intézkedésről a műszaki főigazgató-helyettest tájékoztatja. I) Tájékoztatja a műszaki főigazgató-helyettest az Intézetben előfordult tűzesetekről, a tűzvédelmi határozatokról, a tűzvédelmi helyzet változásairól. m)az éves tűzvédelmi munkáról a tárgyévet követő év március 20-ig beszámolót küld a műszaki főigazgató-helyettesnek. n) A jogszabályokban meghatározott esetben a használatba vételi/üzembe helyezési/hatósági eljárásra meghívja az illetékes hatóságot. A GKZ tűzvédelmi tevékenységének irányítását, a feladatok meghatározását, a végrehajtás ellenőrzését a személyes felelőssége meghagyása mellett, a gazdasági és műszaki osztályvezetőre ruházza át. A GKZ I. évfolyamos hallgatói tűzvédelmi oktatásának megszervezését, dokumentálását, ellenőrzését, személyes felelőssége meghagyása mellett a tanulmányi és oktatásszervezési hivatal vezetőjére ruházza át. 3

4 2. Szervezeti egységvezető feladata és jogköre Feladata a TSZ előírásainak megismerése, megismertetése, betartása és betartatása az irányítása alá tartozó területen, a beosztott munkavállalók vonatkozásában, továbbá a) Gondoskodik arról, hogy az új dolgozó legkésőbb a munkába lépéstől számított két munkanapon belül tűzvédelmi oktatásban részesüljön. A TSZ előírásai szerint lebonyolítja az ismétlődő tűzvédelmi oktatást, valamint vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, biztosítja az oktatáson való részvételt, az oktatásról készült nyilatkozat eredeti példányát l héten belül megküldi a műszaki ügyvivőnek. b) Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják. c) Részt vesz a működési területén tartott tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, a tűzvédelmi szemléken, tűzvizsgálati eljáráson, biztosítja ezek feltételeit. d) Gondoskodik a munkahely rendjéről, tisztaságáról, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáról, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáról. e) Gondoskodik arról, hogy a munkavégzés során a menekülési út, ajtóhoz, ablakhoz, a tűzoltó-felszereléshez vezető út a megfelelő szélességben állandóan szabad legyen. ±) Gondoskodik arról, hogy az éghető folyadékból a munkahelyen csak a TSZ-ben engedélyezett mennyiség kerüljön tárolásra. g) Felelős a tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök hiánytalan meglétéért, épségéért, megőrzéséért, hozzáférhetőségéért, a hiányzó tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblák, feliratok pótlásának kezdeményezéséért. Gondoskodik arról, hogyatűzvédelmi szabályzat, körlevelek, egyéb rendelkezések mindenkor hozzáférhető helyen legyenek, és az ellenőrző személy kérésére azok átadásra kerülj enek. 3. Gazdasági és műszaki osztályvezető feladata és jogköre jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl Feladata a GKZ tűzvédelmi feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése, így kü1önösen a) Figyelemmel kíséri és folyamatosan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egység tűzvédelmi feladatainak végrehajtását, hiányosság észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi vagy kezdeményezi azok megszüntetését. b) Gondoskodik a raktározás, tárolás tűzvédelmi előírásainak betartatásáról, a dohányzóhelyek kijelöléséről. c) Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen meghatalmazással helyettesíti a dékánt. d) A tűzvédelmi megbízott által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tesz vagy intézkedést kezdeményez a dékán felé. 4

5 e) Intézkedik a tűzvédelmi berendezések, felszerelések és más tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról, karbantartásáról a TSZ VII. fejezetének előírásai szerint. f) Biztosítja a villamos berendezések, villámhárítók tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálatainak elvégzését a TSZ VII. fejezetének előírásai szerint. A jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok dokumentált kijavítását a minősítő iratban meghatározott határnapig, szükség esetén az újbóli felülvizsgálat elvégzését. g) Gondoskodik arról, hogy a dolgozók munkába álláskor, továbbá szükség szerint, a munkakörüknek megfelelő tűzvédeimi oktatásban részesüljenek, valamint a tűzvédeimi szakvizsgát igénylő munkakörökben érvényes szakvizsgával rendelkezzenek. h) A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik, elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását, külön felhívásra szakértőt biztosít. i) A végzett munkáról március IS-ig beszámolót küld a dékánnak. j) Közvetlen felügyeletet gyakorol a műszaki ügyvivő tűzvédelmi tevékenysége felett, ellenőrzi tűzvédelmi feladatainak végrehajtását. k) Rendkívüli esetben készenléti, ügyeleti szolgálat elrendelését kezdeményezi. I) A tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményez. A tűzvédelmi feladatainak operatív irányításával, a feladatok végrehajtásával a műszaki ügyvivőt bízza meg. 4. Műszaki ügyvivő feladata és jogköre jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl Feladata a GKZ tűzvédelmi feladatainak operatív irányítása, a TSZ előírásainak maradéktalan betartása, betartatása, ezen belül kiemelten a) Évenként egyszer tűzvédelmi szemlét tart az érintett területek vezetőinek bevonásával, amelynek időpontját előzetesen egyezteti a tűzvédelmi megbízottal. b) Figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó egységek és személyek tűzvédelmi feladatainak végrehajtását, hiányosságok esetén intézkedik vagy intézkedést kezdeményez közvetlen vezetője felé. c) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen részt vesz. d) Jelen TSZ VII. fejezetében előírt határidők betartásával az arra jogosult szakcéggel elvégezteti a villamos és villámvédelmi berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát. Erősáramú villanyszerelő vagy szakcég igénybe vételével gondoskodik a feltárt hibák minősítő iratban meghatározott határnapig történő kijavításáról. A javítás megtörténte után gondoskodik annak TSZ szerinti dokumentálásáról, a jegyzőkönyv villanyszerelővel történő aláíratásáról, ha szükséges az újbóli felülvizsgálatról. 5

6 e) Az átalakítások, fejlesztések megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi és tűzjelző berendezések, eszközök üzemképességének fenntartását, gondoskodik a karbantartásrói és a szükséges felülvizsgálatok elvégeztetéséről. f) Együttműködik a tűzvédelmi megbízottal, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tesz vagy kezdeményez közvetlen vezetője felé. A tűzvédelmi megbízott által kért rajzokat, egyéb anyagokat a kért határidőre biztosítja számára. g) Minden tűzesetet jelent a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időben eloltották, illetve a tűzoltóság beavatkozása nem vált szükségessé. Gondoskodik arról, hogy a kár helyszíne változatlan maradjon a tűzvizsgálat befejezéséig. h) Gondoskodik arról és megszervezi, hogy a munkavállalók a TSZ előírásai szerint tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. i) Gondoskodik róla, hogyatűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatottak a szakvizsgát letegyék. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt - a hatósági ellenőrzés során - köteles bemutatni. j) Elvégezteti a hő- és füstelvezető berendezések, szerkezetek, tűzjelző berendezések, villamos működtetésű menekülési útvonaljelzők, gázérzékelők, kazánok, vészlétrák, tűzgátló ajtók, tűzoltó készülékek, tűzesapok és oltóeszközök, valamint egyéb tűzvédeimi műszaki megoldások ellenőrzését, felülvizsgálatát, karbantartását jelen TSZ VII. fejezete szerint. Szükség esetén gondoskodik a javításról vagy eseréről, illetve a használatba vételi eljárás előtt az érintett tűzesapok vízhozam méréséről. Gondoskodik a tűzvédelmi eszközök, tűzvédelmi főkapesolók, menekülési irányok és helyiségek TSZ-ben előírt jelöléséről. k) Vezeti a GKZ tűzvédelmi felszereléseinek, berendezéseinek, készülékeinek nyilvántartását és a 13. számú mellékletben előírt tartalmú tűzvédelmi dokumentációt. I) Engedélyezi a GKZ területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését a 8. számú mellékletben előírt dokumentum kiadásával. Saját munka esetén gondoskodik felügyelet ellátásáról. m)gondoskodik a rendezvények tűzvédelmi követelményeinek biztosításáról, szükség esetén a szervezők előzetes tűzvédelmi oktatásáról. n) A tűzvédelmi helyzetre kiható lényeges változás esetén elkészíti a tűzvédelmi hatóság felé 15 nappal előbb elküldendő levelet, melynek másolatát megküldi a tűzvédeimi megbízottnak is. o) Megszervezi a GKZ éves tűzriadó próbáit, melynek időpontját előzetesen egyezteti a tűzvédelmi megbízottal. p) Gondoskodik arról, hogy a GKZ területén javítási, építési, karbantartási, illetve egyéb munkát végző idegen vállalkozó dolgozói megismerjék a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Elvégzi ajelen fejezet 12. pontjában előírt feladatokat. q) Tűz esetén a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a kiürítést és az éghető anyagok mentését. 6

7 r) A létesítések (tervezés, telepítés, használatbavétel és elfogadás folyaroatsora), a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló felújítások, beruházások előkészítésében, megvalósításában előzetesen írásban kikéri a tűzvédelmi megbízott véleményét és elvégzi a IV. fejezet l. pontjában előírt, a GKZ feladatául megszabott feladatokat, ellenőrzéseket. s) A tűzvédelmet érintő bármilyen változásról, átalakításról haladéktalanul, előzetesen írásban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat. Tűzvédelmi szakmai munkáját a tűzvédelmi megbízott segíti. 5. Tűzvédelmi megbízott feladata és jogköre Feladata a GKZ tűzvédelmi munkájának szakmai irányítása, így a) Elkészíti a TSZ és a Tűzriadó Terv módosítását az írásban megkapott változásjelzés vagy jogszabályváltozást követő 30 napon belül. b) Évente legalább három alakiommal ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről, szükség szerint kezdeményezi a felelősségre vonást. c) Fejlesztések, beruházások előkészítése, megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi előírások végrehajtását, illetve érvényre juttatását. d) Részt vesz a BGF tűzvédelmi vezetője által félévente, a GKZ műszaki ügyvivője által évente megtartott tűzvédelmi szemlén. e) A házi szemléről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a feltárt hiányosságokat, a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket, a megszüntetésért felelős személyek nevét, a megszüntetés határidejét. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést kér a gazdasági és műszaki osztályvezetőtől. f) Ellenőrzi a GKZ tűzvédelmi felszereléseinek, berendezéseinek, készülékeinek nyilvántartását. g) Megtartja a fizikai dolgozók és az elsőéves hallgatók tűzvédelmi oktatását. h) Segíti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók vizsgára való felkészítését. Feladata a vizsgáztató szerv felkutatása, vizsgaidőpontok kérése. i) Az éves tűzvédelmi munkáról március 18-ig beszámolót küld a dékánnak. j) Jogosult közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedni annak megszüntetéséről. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a tevékenységet azonnal leállítani. Az estről azonnal köteles értesíteni a dékánt, a műszaki ügyvivőt és a tűzvédelmi vezetőt. k) Jogosult a tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményezni. 7

8 6. Számítástechnikai osztályvezető feladata jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl a) Felelős aszámítógéptermek területén a tűzvédelmi előírások végrehajtásáért és betartásáért. b) Gondoskodik a számítógépek, számítástechnikai berendezések előírásszerű működtetéséről. c) Figyelemmel kíséri a közlekedési, menekülési útvonalak szabadon tartását. 7. Tanulmányi és ktatásszervezési Hivatalvezető feladata jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl a) Felelős az L évfolyamos hallgatók tűzvédelmi oktatásának megszervezéséért, dokumentálásáért, ellenőrzéséért. b) Gondoskodik a tűzvédelmi oktatás jelenléti ívének érintett hallgatókkal történő aláíratásáról. 8. Kollégiumi igazgató feladata és jogköre jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl Feladata a kollégiumok területén a TSZ-ben foglaltak maradéktalan betartása, betartatása, ellenőrzése, továbbá a) Megszervezi abeköltöző kollégisták kötelező tűzvédelmi oktatását. Az oktatáson készült 6. számú melléklet szerinti tartalmú jegyzőkönyvet 1 héten belül megküldi a műszaki ügyvivőnek. b) Időpontot egyeztet a műszaki ügyvivővel és a tűzvédelmi megbízottal a Tűzriadó Terv évenkénti gyakorlására. c) Részt vesz a kollégium területén tartott tűzvédelmi szemlén, hatósági ellenőrzéseken. d) A tűzjelzésben és oltásban a jelen szabályzat és a Tűzriadó Terv előírásainak megfelelően intézkedik. A Tűzriadó Terv egy példányát naprakészen a Portán biztosítja. e) A tűzvédelemi helyzetre kiható minden változást köteles a műszaki ügyvivőnek írásban bejelenteni. f) Az éves tűzvédelmi munkáról március IS-ig beszámolót küld a dékármak. g) Jogosult közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedni annak megszüntetéséről. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a tevékenységet azonnal leállítani. Az esetről azonnal köteles értesíteni a műszaki ügyvivőt és a tűzvédelmi megbízottat. h) Gondoskodik a menekülési útvonalat mutató rajzok lakószobákba történő kihelyezéséről, azok pótlásáról. i) Jogosult a tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményezni. 8

9 9. Gondnok feladata és jogköre a) Rendszeresen ellenőrzi és meggyőződik saját területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartásáról, hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére. b) Gondoskodik a hulladékok rendszeres elszállításáról. c) Engedélyezteti a tűzveszélyes tevékenység alkalmi végzését. d) Részt vesz a tűzvédelmi hatóság és a felügyeleti szerv szemléin, ellenőrzésein. e) Kísérőt biztosit a tűzoltó készülékek, oltó eszközök felülvizsgálatához. f) Biztosítja a rendezvények tűzvédelmi követelményeinek betartását, a rendezvény felelősök tűzvédelmi oktatását. 10. Munkavállalók, hallgatók tűzvédelmi feladatai a) A tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. b) A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban - kipihenten, alkohol, kábítószer hatásától mentesen - megjelenm. c) Munkavégzés során a TSZ-ben foglaltakat betartani, dohányzási tilalmat megtartani. d) A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. e) Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. f) A tűz- vagy robbanásveszélyt megszüntetni és közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni. g) A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni. h) A TSZ-ben előírt időszakonként részt venni a munkakörének betöltéséhez szükséges eseti és ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, szakvizsgán. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt megőrizni, szükség esetén azt az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani. i) A munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot a megfelelő hulladéktároló edénybe elhelyezni. ll. ktatók 10. pontban előírtakon túli tűzvédelmi feladatai a) Minden oktató a hallgatók oktatásánál vegye figyelembe a tűzvédelmi előírásokat, hívja fel figyelmüket azok betartásának fontosságára és követelj e meg ezek érvényre juttatását. 9

10 b) A tanítás befejezését követően a tantermet, előadótermet ellenőriznie kell és a tüzet kiváltó okok megszüntetéséről gondoskodnia kell. c) Tűzjelzés, riasztás (bombariadó) esetén a tanítást meg kell szakítania és a helyiség kiürítését irányítania kell a Tűzriadó Tervnek megfelelően. 12. A GKZ területén javítási, építési, karbantartási és egyéb munkát végző idegen vállalkozó dolgozóira vonatkozó előírások a) A GKZ-ra vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendeletek, utasítások értelemszerűen kötelezőek létesítményben dolgozó külső vállalkozások dolgozóira is. b) A külső vállalkozás dolgozóinak munkáját irányító vezetővel - a munkavégzés megkezdése előtt - a műszaki ügyvivő köteles ismertetni a speciális tűzvédelmi szabályokat. Az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése a munkát elrendelő feladata. c) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, stb.) csak esetenként, a 8. számú melléklet szerinti előzetes írásbeli engedélyben meghatározott feltételek (a továbbiakban: engedély) alapján szabad végezni. d) Az írásbeli engedély kiadása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata. Ha nincs ilyen személy, akkor ez a munkát végző kötelezettsége. e) Az engedélyt azonban a műszaki ügyvivővelláttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni, szükség esetén a tűzvédelmi megbízott bevonásával. f) Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozóval szabad végeztetni. g) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka egész időtartama alatt a munkát elrendelő köteles felügyeletet biztosítani. h) Az idegen dolgozók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásánál tájékoztatást kell adni a tűzvédelmi főkapcsoló, valamint a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó készülékekről, tűzcsapokról, a tűzjelzés lehetőségéről. i) A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat szerződésben részletesen rögzíteni kell a tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének elöírásaival együtt. j) A tűzvédelmi előírások betartásának felelőseként az idegen dolgozók helyi vezetőjét kell megnevezni. III. fejezet Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalók, hallgatók tűzvédelmi oktatásról, rendszeres továbbképzéséről. A dolgozókat tevékenységük megkezdése előtt, valamint folyamatosan fel kell készíteni a munkakörükből, a létesítmények használatából és a tárolásokból eredő tűzveszélyre és az ezzel összefüggő megelőzési, mentési feladatokra. 10

11 Minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogyamunkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát valamennyi dolgozó - munkába állás előtt, majd az ismétlődő oktatás keretén belül - elsajátítsa, ismereteit bövítse, korszerűsítse és a részére előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegye. 1. Újfelvételes dolgozók oktatása Az újfelvételes dolgozók munkába állása előtt gondoskodni kell a tűzvédelmi oktatásáról. Az oktatásnak a következőkre kell kiterjednie: a) A TSZ előírásainak megismertetésére, b) A munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére, c) A munkahelyen és közelében lévő anyagok, eszközök tűzveszélyességére, d) A Tűzriadó Tervben foglalt, tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztássai, ember- és anyagmentéssel, tűzoltással, kiürítéssel kapcsolatos feladatokra, e) A tűzvédelmi berendezések, eszközök használatára, kezelésére, f) Elektromos berendezések használatából eredő tűzveszélyre, működésük szabályaira, g) A munkahelyen tartható éghető folyadék kijelölt helyére és tárolható mennyiségére, h) A tűzvédelmi szabály illetve előírás megszegésének jogkövetkezményeire, i) A munkahelyen betartandó tűzvédelmi használati szabályokra. Az oktatás tekintetében újfelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a dolgozókat is, akik hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába, tűzvédeimi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak, a GKZ-n belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak és az új helyen nagyobb a tűzveszély, a mnnkahelyükön tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt, illetve a tűzvédelmi hatóság vagy a dékán azt elrendeli. Az oktatás szükségességéről a tűzvédelmi megbízottat a műszaki ügyvivő tájékoztatja írásban, egyezteti annak időpontját. A tűzvédelmi megbízott tartja meg az oktatást és az oktatási naplóban dokumentálja. 2. Ismétlődő oktatás Valamennyi dolgozót évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A fizikai munkavállalók részére a tűzvédelmi megbízott tartja meg az oktatást és oktatási naplóban dokumentálja. A nem fizikai munkavállalók részére az oktatás nyilatkozattétellel is megoldható. A szervezeti egység vezetők kiosztják a 3. számú melléklet szerinti oktatási anyagot és azok áttanulmányozása után aláíratják a 4. számú mellékletben található nyilatkozatot. Minden oktatásról nyilatkozatot vagy oktatási naplót kell vezetni. A nyilatkozat eredeti példányát a műszaki ügyvivőnek az oktatást követő 1 héten belül meg kell küldeni. 11

12 3. Hallgatók, kollégisták oktatása A hallgatóknak is meg kell ismemiük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. A hallgatók az oktatási anyag részeként el kell, hogy sajátítsák az égés feltételeit, annak kísérő jelenségeit, az anyagok hő hatására történő viselkedését, a BGF területén található veszélyforrásokat, továbbá a tűz esetén tanúsítandó helyes magatartást, a tűzoltó készülékek használatát és a menekülési útvonalak felismerését. Az első éves hallgatók részére a tanévkezdést megelőzően kell megtartani a tűzvédelmi oktatást. Abeköltöző kollégisták részére az 5. számú mellékletben szereplő oktatási anyag, tűzriadó terv átadásával és a 6. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv aláíratásával kell a tűzvédelmi információkat biztosítani, illetve azok elolvasását, megértését dokumentálni. 4. Tűzvédelmi szakvizsga Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök: hegesztést is végző karbantartók, a munkájukat közvetlenül irányító műszaki ügyvivő. A tűzvédelmi szakvizsga 5 évig érvényes, utána meg kell újítani. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről a műszaki ügyvivő a 7. számú melléklet szerinti kimutatást naprakészen vezeti, melyet változás esetén megküld a tűzvédelmi megbízottnak a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt, melyeket köteles megőrzi. IV. fejezet Megelőző tűzvédelmi szabályok 1. A létesítés, felújítás, beruházás előírásai a) A létesítmények, építmények, építményrészek tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a rendeltetés módosítása során a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelményeknek számítanak az ISZ IX. fejezetben foglaltak, az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII-XX. fejezetben foglaltak. Az ISZ többi fejezetében szereplő követelmények az építmények tűzvédelmi létesítési előírásainak számítanak. b) Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni. c) A létesítési előírások betartása érdekében tűzvédelmi szakértő vagy a jogszabályban előírt egyéb személy bevonása szükséges már a tervezési fázisban. 12

13 d) Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció. e) A tervezőtől és akivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogya tervdokumentáció készítése, illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette. A villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szempontú ellenőrzéséről is el kell kérni a vonatkozó jogszabályok, szabványok által előírt jegyzőkönyvet. ±) A jegyzőkönyv, nyilatkozat beszerzéséért a műszaki főigazgató-helyettes által a bonyolítással megbízott személy a felelős. g) A GKZ területén idegen kivitelezők, szolgáltatást végzők dolgozói saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket. h) Az építési, szerelési területté nyilvánítást a dékán, vagy az általa írásban megbízott személy határozza meg. i) Abban az esetben, ha a munkaterület nem választható le más terül ettől, akkor az idegen kivitelező dolgozói saját vezetőjük irányítása mellett is csak a területileg illetékes munkahelyi vezető, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát. j) Az idegen kivitelezővel kötött szerződésben egyértelműen meg kell határozni a következőket: - kinek a feladata a munkavégzéshez előírt mennyiségű és minőségű tűzoltó készülék biztosítása, - az alkalomszerü tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait, - a TSZ-ben foglalt előírások megismertetésének módját az idegen kivitelező dolgozói részére. k) A bonyolítással/kapcsolattartással megbízott személy a tervezés megkezdése előtt köteles olyan részletezettséggel leírni az építmény rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: - az építményben folyó tevékenység, - a létesítmény személyzete, az állandó vagy ideiglenesen tartózkodó személyek száma, - a tűzjelzés lehetősége, - a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok menynyisége, tűzvédelmi jellemzői. l) A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és információt, ami a tervezendő építmény tűzvédelmi értékelése során jelentőséggel bírhat. m)a tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az tűzvédelmi szempontból megfelel-e az előírásoknak. Ennek érdekében ellenőrizni kell: - a tervezői nyilatkozatot, - az építési engedélyeket, - az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, 13

14 - az alkalmazási engedélyeket, - szakértői véleményeket, - tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, - a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét, - a műszaki megoldások szabályosságát. 2. Az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos általános előírások a) Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. b) Az üzemeltetést, a használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. c) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. d) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. e) A helyiségből, a szahadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. ±) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolóedényénél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. g) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. h) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szülltetni. i) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jóllátható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. j) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni. k) Az épület üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezámi nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szűkségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédeimi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 14

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról utoljára módosítva hatályos: 2005.VI.5-35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2) A Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új létesítménynél,

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1054 Budapest Alkotmány u. 9-11. Tűzvédelmi Szabályzat Budapest 2015. június 1 Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

Használati szabályok. XVIII. Fejezet

Használati szabályok. XVIII. Fejezet Használati szabályok XVIII. Fejezet Használati szabályok címsorai A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Speciális építmények használati szabályai Tűzveszélyes tevékenység Dohányzás Szállítás

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2015. február 27. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

FM KASZK BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

FM KASZK BERCSÉNYI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 996. évi XXXI. törvény 9. () bekezdésében foglaltak alapján, a szabályzat készítéséről szóló 30/996. (XII. 6.) BM rendeletnek megfelelően,

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2011 Tartalomjegyzék A kari biztonságvédelmi szabályzat hatálya... 3 A Kar biztonságvédelmi

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Iktatószám: LEKIEDU-3011-2012 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Maros u. 19-21. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR PILISCSABA - KLOTILDLIGET, EGYETEM U. 1. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben