TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT június.1.9.,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,"

Átírás

1 TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT június.1.9.,

2 Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott rszágos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: TSZ) előírásai alapján, valamint a BGF Tűzvédelmi Szabályzata figyelembe vételével, a következő Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: TSZ) adom ki: 1. A TSZ hatálya I. fejezet Általános rendelkezések Területi hatály: kiterjed a GKZ egész területére, az összes létesítményre, szabad területre. Személyi hatály: kiterjed a GKZ valamennyi dolgozójára, hallgatójára, az intézmény egyes épületeit, he Iyiségeit, berendezéseit bérlő jogi és magánszemélyekre, továbbá a GKZ területén tartózkodó, ott bármilyen tevékenységet végző minden egyéb személyre. Időbeli hatály: a TSZ kiadásának napjától a visszavonásáig terjed ki. 2. A TSZ célja A tűzvédelmi előírások, használati szabályok ismertetése, meghatározása. A TSZ-ben meghatározott tűzvédelmi feladatokat mind az üzemeltetés, mind az átalakítás, felújítás során a tűzbiztonság és a megelőző tűzvédelem érdekében be kell tartani. II. fejezet A GKZ tűzvédelmi ügyrendje, tűzvédelmi szervezete, vezetőinek, munkavállalóinak, hallgatóinak és a területén tartózkodó egyéb személyek feladatai 1. Dékán feladata és jogköre Feladata a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, rektori utasítások és a TSZ előírásainak betartatása, betartásának ellenőrzése, az azt sértő, veszélyeztető cselekmények megelőzése, felderítése, megakadályozása, továbbá a) A GKZ tűzvédelmére vonatkozóan a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, a Tűzriadó Tervet, illetve gondoskodik az épületek kiürítésének évenkénti gyakoroltatásáról. 2

3 b) Irányítja a GKZ tűzvédelmi szervezetét, amelynek tagjai a szervezeti egységvezetők, a műszaki ügyvivő és a tűzvédelmi megbízott. Feladataikat ezen fejezet szerint látják el. c) A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben - indokolt esetben - fegyelmi, illetve kártérítési eljárást indít. d) A tűzvédelmi munka szakmai irányítására szerződést köt legalább középfokú tűzvédeimi szakképesítésű személlyel (a továbbiakban: tűzvédelmi megbízott), és közvetlen felügyeletet gyakorol tevékenysége felett. e) Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrizteti a rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását. Legalább 5 évenként Tűzvédelmi Szemle keretében személyesen vagy megbízottja útján meggyőződik a TSZ-ben előírtak végrehajtásáról, a javításra tett intézkedései hatékonyságáról. f) A tanulmányi és továbbképzési osztályvezető bevonásával gondoskodik az első éves hallgatók tűzvédeimi oktatásáról a tanévkezdést megelőzően. g) Rendkívüli esetben készenléti, ügyeleti szolgálatot rendel el. h) Intézkedik az ellenőrzési és egyéb tapasztalatok alapján megállapított tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok megszűntetésére. i) Biztosítja a feltételeket az ellenőrzésre jogosult szervek és személyek ellenőrző munkájához. j) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult vezetővel írásbeli meghatalmazás alapján képviselteti magát. k) A GKZ tűzvédelmi helyzetére kiható minden jelentős tevékenységet, változást, annak megkezdése, illetve bekövetkezése előtt 15 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak bejelenti, az intézkedésről a műszaki főigazgató-helyettest tájékoztatja. I) Tájékoztatja a műszaki főigazgató-helyettest az Intézetben előfordult tűzesetekről, a tűzvédelmi határozatokról, a tűzvédelmi helyzet változásairól. m)az éves tűzvédelmi munkáról a tárgyévet követő év március 20-ig beszámolót küld a műszaki főigazgató-helyettesnek. n) A jogszabályokban meghatározott esetben a használatba vételi/üzembe helyezési/hatósági eljárásra meghívja az illetékes hatóságot. A GKZ tűzvédelmi tevékenységének irányítását, a feladatok meghatározását, a végrehajtás ellenőrzését a személyes felelőssége meghagyása mellett, a gazdasági és műszaki osztályvezetőre ruházza át. A GKZ I. évfolyamos hallgatói tűzvédelmi oktatásának megszervezését, dokumentálását, ellenőrzését, személyes felelőssége meghagyása mellett a tanulmányi és oktatásszervezési hivatal vezetőjére ruházza át. 3

4 2. Szervezeti egységvezető feladata és jogköre Feladata a TSZ előírásainak megismerése, megismertetése, betartása és betartatása az irányítása alá tartozó területen, a beosztott munkavállalók vonatkozásában, továbbá a) Gondoskodik arról, hogy az új dolgozó legkésőbb a munkába lépéstől számított két munkanapon belül tűzvédelmi oktatásban részesüljön. A TSZ előírásai szerint lebonyolítja az ismétlődő tűzvédelmi oktatást, valamint vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, biztosítja az oktatáson való részvételt, az oktatásról készült nyilatkozat eredeti példányát l héten belül megküldi a műszaki ügyvivőnek. b) Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják. c) Részt vesz a működési területén tartott tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, a tűzvédelmi szemléken, tűzvizsgálati eljáráson, biztosítja ezek feltételeit. d) Gondoskodik a munkahely rendjéről, tisztaságáról, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáról, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáról. e) Gondoskodik arról, hogy a munkavégzés során a menekülési út, ajtóhoz, ablakhoz, a tűzoltó-felszereléshez vezető út a megfelelő szélességben állandóan szabad legyen. ±) Gondoskodik arról, hogy az éghető folyadékból a munkahelyen csak a TSZ-ben engedélyezett mennyiség kerüljön tárolásra. g) Felelős a tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök hiánytalan meglétéért, épségéért, megőrzéséért, hozzáférhetőségéért, a hiányzó tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblák, feliratok pótlásának kezdeményezéséért. Gondoskodik arról, hogyatűzvédelmi szabályzat, körlevelek, egyéb rendelkezések mindenkor hozzáférhető helyen legyenek, és az ellenőrző személy kérésére azok átadásra kerülj enek. 3. Gazdasági és műszaki osztályvezető feladata és jogköre jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl Feladata a GKZ tűzvédelmi feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése, így kü1önösen a) Figyelemmel kíséri és folyamatosan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egység tűzvédelmi feladatainak végrehajtását, hiányosság észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi vagy kezdeményezi azok megszüntetését. b) Gondoskodik a raktározás, tárolás tűzvédelmi előírásainak betartatásáról, a dohányzóhelyek kijelöléséről. c) Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen meghatalmazással helyettesíti a dékánt. d) A tűzvédelmi megbízott által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tesz vagy intézkedést kezdeményez a dékán felé. 4

5 e) Intézkedik a tűzvédelmi berendezések, felszerelések és más tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról, karbantartásáról a TSZ VII. fejezetének előírásai szerint. f) Biztosítja a villamos berendezések, villámhárítók tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálatainak elvégzését a TSZ VII. fejezetének előírásai szerint. A jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok dokumentált kijavítását a minősítő iratban meghatározott határnapig, szükség esetén az újbóli felülvizsgálat elvégzését. g) Gondoskodik arról, hogy a dolgozók munkába álláskor, továbbá szükség szerint, a munkakörüknek megfelelő tűzvédeimi oktatásban részesüljenek, valamint a tűzvédeimi szakvizsgát igénylő munkakörökben érvényes szakvizsgával rendelkezzenek. h) A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik, elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását, külön felhívásra szakértőt biztosít. i) A végzett munkáról március IS-ig beszámolót küld a dékánnak. j) Közvetlen felügyeletet gyakorol a műszaki ügyvivő tűzvédelmi tevékenysége felett, ellenőrzi tűzvédelmi feladatainak végrehajtását. k) Rendkívüli esetben készenléti, ügyeleti szolgálat elrendelését kezdeményezi. I) A tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményez. A tűzvédelmi feladatainak operatív irányításával, a feladatok végrehajtásával a műszaki ügyvivőt bízza meg. 4. Műszaki ügyvivő feladata és jogköre jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl Feladata a GKZ tűzvédelmi feladatainak operatív irányítása, a TSZ előírásainak maradéktalan betartása, betartatása, ezen belül kiemelten a) Évenként egyszer tűzvédelmi szemlét tart az érintett területek vezetőinek bevonásával, amelynek időpontját előzetesen egyezteti a tűzvédelmi megbízottal. b) Figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó egységek és személyek tűzvédelmi feladatainak végrehajtását, hiányosságok esetén intézkedik vagy intézkedést kezdeményez közvetlen vezetője felé. c) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen részt vesz. d) Jelen TSZ VII. fejezetében előírt határidők betartásával az arra jogosult szakcéggel elvégezteti a villamos és villámvédelmi berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát. Erősáramú villanyszerelő vagy szakcég igénybe vételével gondoskodik a feltárt hibák minősítő iratban meghatározott határnapig történő kijavításáról. A javítás megtörténte után gondoskodik annak TSZ szerinti dokumentálásáról, a jegyzőkönyv villanyszerelővel történő aláíratásáról, ha szükséges az újbóli felülvizsgálatról. 5

6 e) Az átalakítások, fejlesztések megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi és tűzjelző berendezések, eszközök üzemképességének fenntartását, gondoskodik a karbantartásrói és a szükséges felülvizsgálatok elvégeztetéséről. f) Együttműködik a tűzvédelmi megbízottal, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tesz vagy kezdeményez közvetlen vezetője felé. A tűzvédelmi megbízott által kért rajzokat, egyéb anyagokat a kért határidőre biztosítja számára. g) Minden tűzesetet jelent a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időben eloltották, illetve a tűzoltóság beavatkozása nem vált szükségessé. Gondoskodik arról, hogy a kár helyszíne változatlan maradjon a tűzvizsgálat befejezéséig. h) Gondoskodik arról és megszervezi, hogy a munkavállalók a TSZ előírásai szerint tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. i) Gondoskodik róla, hogyatűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatottak a szakvizsgát letegyék. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt - a hatósági ellenőrzés során - köteles bemutatni. j) Elvégezteti a hő- és füstelvezető berendezések, szerkezetek, tűzjelző berendezések, villamos működtetésű menekülési útvonaljelzők, gázérzékelők, kazánok, vészlétrák, tűzgátló ajtók, tűzoltó készülékek, tűzesapok és oltóeszközök, valamint egyéb tűzvédeimi műszaki megoldások ellenőrzését, felülvizsgálatát, karbantartását jelen TSZ VII. fejezete szerint. Szükség esetén gondoskodik a javításról vagy eseréről, illetve a használatba vételi eljárás előtt az érintett tűzesapok vízhozam méréséről. Gondoskodik a tűzvédelmi eszközök, tűzvédelmi főkapesolók, menekülési irányok és helyiségek TSZ-ben előírt jelöléséről. k) Vezeti a GKZ tűzvédelmi felszereléseinek, berendezéseinek, készülékeinek nyilvántartását és a 13. számú mellékletben előírt tartalmú tűzvédelmi dokumentációt. I) Engedélyezi a GKZ területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését a 8. számú mellékletben előírt dokumentum kiadásával. Saját munka esetén gondoskodik felügyelet ellátásáról. m)gondoskodik a rendezvények tűzvédelmi követelményeinek biztosításáról, szükség esetén a szervezők előzetes tűzvédelmi oktatásáról. n) A tűzvédelmi helyzetre kiható lényeges változás esetén elkészíti a tűzvédelmi hatóság felé 15 nappal előbb elküldendő levelet, melynek másolatát megküldi a tűzvédeimi megbízottnak is. o) Megszervezi a GKZ éves tűzriadó próbáit, melynek időpontját előzetesen egyezteti a tűzvédelmi megbízottal. p) Gondoskodik arról, hogy a GKZ területén javítási, építési, karbantartási, illetve egyéb munkát végző idegen vállalkozó dolgozói megismerjék a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Elvégzi ajelen fejezet 12. pontjában előírt feladatokat. q) Tűz esetén a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a kiürítést és az éghető anyagok mentését. 6

7 r) A létesítések (tervezés, telepítés, használatbavétel és elfogadás folyaroatsora), a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló felújítások, beruházások előkészítésében, megvalósításában előzetesen írásban kikéri a tűzvédelmi megbízott véleményét és elvégzi a IV. fejezet l. pontjában előírt, a GKZ feladatául megszabott feladatokat, ellenőrzéseket. s) A tűzvédelmet érintő bármilyen változásról, átalakításról haladéktalanul, előzetesen írásban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat. Tűzvédelmi szakmai munkáját a tűzvédelmi megbízott segíti. 5. Tűzvédelmi megbízott feladata és jogköre Feladata a GKZ tűzvédelmi munkájának szakmai irányítása, így a) Elkészíti a TSZ és a Tűzriadó Terv módosítását az írásban megkapott változásjelzés vagy jogszabályváltozást követő 30 napon belül. b) Évente legalább három alakiommal ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről, szükség szerint kezdeményezi a felelősségre vonást. c) Fejlesztések, beruházások előkészítése, megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi előírások végrehajtását, illetve érvényre juttatását. d) Részt vesz a BGF tűzvédelmi vezetője által félévente, a GKZ műszaki ügyvivője által évente megtartott tűzvédelmi szemlén. e) A házi szemléről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a feltárt hiányosságokat, a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket, a megszüntetésért felelős személyek nevét, a megszüntetés határidejét. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést kér a gazdasági és műszaki osztályvezetőtől. f) Ellenőrzi a GKZ tűzvédelmi felszereléseinek, berendezéseinek, készülékeinek nyilvántartását. g) Megtartja a fizikai dolgozók és az elsőéves hallgatók tűzvédelmi oktatását. h) Segíti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók vizsgára való felkészítését. Feladata a vizsgáztató szerv felkutatása, vizsgaidőpontok kérése. i) Az éves tűzvédelmi munkáról március 18-ig beszámolót küld a dékánnak. j) Jogosult közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedni annak megszüntetéséről. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a tevékenységet azonnal leállítani. Az estről azonnal köteles értesíteni a dékánt, a műszaki ügyvivőt és a tűzvédelmi vezetőt. k) Jogosult a tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményezni. 7

8 6. Számítástechnikai osztályvezető feladata jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl a) Felelős aszámítógéptermek területén a tűzvédelmi előírások végrehajtásáért és betartásáért. b) Gondoskodik a számítógépek, számítástechnikai berendezések előírásszerű működtetéséről. c) Figyelemmel kíséri a közlekedési, menekülési útvonalak szabadon tartását. 7. Tanulmányi és ktatásszervezési Hivatalvezető feladata jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl a) Felelős az L évfolyamos hallgatók tűzvédelmi oktatásának megszervezéséért, dokumentálásáért, ellenőrzéséért. b) Gondoskodik a tűzvédelmi oktatás jelenléti ívének érintett hallgatókkal történő aláíratásáról. 8. Kollégiumi igazgató feladata és jogköre jelen fejezet 2. pontjában foglaltakon túl Feladata a kollégiumok területén a TSZ-ben foglaltak maradéktalan betartása, betartatása, ellenőrzése, továbbá a) Megszervezi abeköltöző kollégisták kötelező tűzvédelmi oktatását. Az oktatáson készült 6. számú melléklet szerinti tartalmú jegyzőkönyvet 1 héten belül megküldi a műszaki ügyvivőnek. b) Időpontot egyeztet a műszaki ügyvivővel és a tűzvédelmi megbízottal a Tűzriadó Terv évenkénti gyakorlására. c) Részt vesz a kollégium területén tartott tűzvédelmi szemlén, hatósági ellenőrzéseken. d) A tűzjelzésben és oltásban a jelen szabályzat és a Tűzriadó Terv előírásainak megfelelően intézkedik. A Tűzriadó Terv egy példányát naprakészen a Portán biztosítja. e) A tűzvédelemi helyzetre kiható minden változást köteles a műszaki ügyvivőnek írásban bejelenteni. f) Az éves tűzvédelmi munkáról március IS-ig beszámolót küld a dékármak. g) Jogosult közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedni annak megszüntetéséről. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a tevékenységet azonnal leállítani. Az esetről azonnal köteles értesíteni a műszaki ügyvivőt és a tűzvédelmi megbízottat. h) Gondoskodik a menekülési útvonalat mutató rajzok lakószobákba történő kihelyezéséről, azok pótlásáról. i) Jogosult a tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményezni. 8

9 9. Gondnok feladata és jogköre a) Rendszeresen ellenőrzi és meggyőződik saját területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartásáról, hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére. b) Gondoskodik a hulladékok rendszeres elszállításáról. c) Engedélyezteti a tűzveszélyes tevékenység alkalmi végzését. d) Részt vesz a tűzvédelmi hatóság és a felügyeleti szerv szemléin, ellenőrzésein. e) Kísérőt biztosit a tűzoltó készülékek, oltó eszközök felülvizsgálatához. f) Biztosítja a rendezvények tűzvédelmi követelményeinek betartását, a rendezvény felelősök tűzvédelmi oktatását. 10. Munkavállalók, hallgatók tűzvédelmi feladatai a) A tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. b) A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban - kipihenten, alkohol, kábítószer hatásától mentesen - megjelenm. c) Munkavégzés során a TSZ-ben foglaltakat betartani, dohányzási tilalmat megtartani. d) A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. e) Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. f) A tűz- vagy robbanásveszélyt megszüntetni és közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni. g) A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni. h) A TSZ-ben előírt időszakonként részt venni a munkakörének betöltéséhez szükséges eseti és ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, szakvizsgán. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt megőrizni, szükség esetén azt az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani. i) A munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot a megfelelő hulladéktároló edénybe elhelyezni. ll. ktatók 10. pontban előírtakon túli tűzvédelmi feladatai a) Minden oktató a hallgatók oktatásánál vegye figyelembe a tűzvédelmi előírásokat, hívja fel figyelmüket azok betartásának fontosságára és követelj e meg ezek érvényre juttatását. 9

10 b) A tanítás befejezését követően a tantermet, előadótermet ellenőriznie kell és a tüzet kiváltó okok megszüntetéséről gondoskodnia kell. c) Tűzjelzés, riasztás (bombariadó) esetén a tanítást meg kell szakítania és a helyiség kiürítését irányítania kell a Tűzriadó Tervnek megfelelően. 12. A GKZ területén javítási, építési, karbantartási és egyéb munkát végző idegen vállalkozó dolgozóira vonatkozó előírások a) A GKZ-ra vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendeletek, utasítások értelemszerűen kötelezőek létesítményben dolgozó külső vállalkozások dolgozóira is. b) A külső vállalkozás dolgozóinak munkáját irányító vezetővel - a munkavégzés megkezdése előtt - a műszaki ügyvivő köteles ismertetni a speciális tűzvédelmi szabályokat. Az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése a munkát elrendelő feladata. c) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, stb.) csak esetenként, a 8. számú melléklet szerinti előzetes írásbeli engedélyben meghatározott feltételek (a továbbiakban: engedély) alapján szabad végezni. d) Az írásbeli engedély kiadása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata. Ha nincs ilyen személy, akkor ez a munkát végző kötelezettsége. e) Az engedélyt azonban a műszaki ügyvivővelláttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni, szükség esetén a tűzvédelmi megbízott bevonásával. f) Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozóval szabad végeztetni. g) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka egész időtartama alatt a munkát elrendelő köteles felügyeletet biztosítani. h) Az idegen dolgozók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásánál tájékoztatást kell adni a tűzvédelmi főkapcsoló, valamint a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó készülékekről, tűzcsapokról, a tűzjelzés lehetőségéről. i) A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat szerződésben részletesen rögzíteni kell a tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének elöírásaival együtt. j) A tűzvédelmi előírások betartásának felelőseként az idegen dolgozók helyi vezetőjét kell megnevezni. III. fejezet Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalók, hallgatók tűzvédelmi oktatásról, rendszeres továbbképzéséről. A dolgozókat tevékenységük megkezdése előtt, valamint folyamatosan fel kell készíteni a munkakörükből, a létesítmények használatából és a tárolásokból eredő tűzveszélyre és az ezzel összefüggő megelőzési, mentési feladatokra. 10

11 Minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogyamunkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát valamennyi dolgozó - munkába állás előtt, majd az ismétlődő oktatás keretén belül - elsajátítsa, ismereteit bövítse, korszerűsítse és a részére előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegye. 1. Újfelvételes dolgozók oktatása Az újfelvételes dolgozók munkába állása előtt gondoskodni kell a tűzvédelmi oktatásáról. Az oktatásnak a következőkre kell kiterjednie: a) A TSZ előírásainak megismertetésére, b) A munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére, c) A munkahelyen és közelében lévő anyagok, eszközök tűzveszélyességére, d) A Tűzriadó Tervben foglalt, tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztássai, ember- és anyagmentéssel, tűzoltással, kiürítéssel kapcsolatos feladatokra, e) A tűzvédelmi berendezések, eszközök használatára, kezelésére, f) Elektromos berendezések használatából eredő tűzveszélyre, működésük szabályaira, g) A munkahelyen tartható éghető folyadék kijelölt helyére és tárolható mennyiségére, h) A tűzvédelmi szabály illetve előírás megszegésének jogkövetkezményeire, i) A munkahelyen betartandó tűzvédelmi használati szabályokra. Az oktatás tekintetében újfelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a dolgozókat is, akik hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába, tűzvédeimi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak, a GKZ-n belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak és az új helyen nagyobb a tűzveszély, a mnnkahelyükön tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt, illetve a tűzvédelmi hatóság vagy a dékán azt elrendeli. Az oktatás szükségességéről a tűzvédelmi megbízottat a műszaki ügyvivő tájékoztatja írásban, egyezteti annak időpontját. A tűzvédelmi megbízott tartja meg az oktatást és az oktatási naplóban dokumentálja. 2. Ismétlődő oktatás Valamennyi dolgozót évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A fizikai munkavállalók részére a tűzvédelmi megbízott tartja meg az oktatást és oktatási naplóban dokumentálja. A nem fizikai munkavállalók részére az oktatás nyilatkozattétellel is megoldható. A szervezeti egység vezetők kiosztják a 3. számú melléklet szerinti oktatási anyagot és azok áttanulmányozása után aláíratják a 4. számú mellékletben található nyilatkozatot. Minden oktatásról nyilatkozatot vagy oktatási naplót kell vezetni. A nyilatkozat eredeti példányát a műszaki ügyvivőnek az oktatást követő 1 héten belül meg kell küldeni. 11

12 3. Hallgatók, kollégisták oktatása A hallgatóknak is meg kell ismemiük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. A hallgatók az oktatási anyag részeként el kell, hogy sajátítsák az égés feltételeit, annak kísérő jelenségeit, az anyagok hő hatására történő viselkedését, a BGF területén található veszélyforrásokat, továbbá a tűz esetén tanúsítandó helyes magatartást, a tűzoltó készülékek használatát és a menekülési útvonalak felismerését. Az első éves hallgatók részére a tanévkezdést megelőzően kell megtartani a tűzvédelmi oktatást. Abeköltöző kollégisták részére az 5. számú mellékletben szereplő oktatási anyag, tűzriadó terv átadásával és a 6. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv aláíratásával kell a tűzvédelmi információkat biztosítani, illetve azok elolvasását, megértését dokumentálni. 4. Tűzvédelmi szakvizsga Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök: hegesztést is végző karbantartók, a munkájukat közvetlenül irányító műszaki ügyvivő. A tűzvédelmi szakvizsga 5 évig érvényes, utána meg kell újítani. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről a műszaki ügyvivő a 7. számú melléklet szerinti kimutatást naprakészen vezeti, melyet változás esetén megküld a tűzvédelmi megbízottnak a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt, melyeket köteles megőrzi. IV. fejezet Megelőző tűzvédelmi szabályok 1. A létesítés, felújítás, beruházás előírásai a) A létesítmények, építmények, építményrészek tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a rendeltetés módosítása során a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelményeknek számítanak az ISZ IX. fejezetben foglaltak, az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII-XX. fejezetben foglaltak. Az ISZ többi fejezetében szereplő követelmények az építmények tűzvédelmi létesítési előírásainak számítanak. b) Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni. c) A létesítési előírások betartása érdekében tűzvédelmi szakértő vagy a jogszabályban előírt egyéb személy bevonása szükséges már a tervezési fázisban. 12

13 d) Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció. e) A tervezőtől és akivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogya tervdokumentáció készítése, illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette. A villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szempontú ellenőrzéséről is el kell kérni a vonatkozó jogszabályok, szabványok által előírt jegyzőkönyvet. ±) A jegyzőkönyv, nyilatkozat beszerzéséért a műszaki főigazgató-helyettes által a bonyolítással megbízott személy a felelős. g) A GKZ területén idegen kivitelezők, szolgáltatást végzők dolgozói saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket. h) Az építési, szerelési területté nyilvánítást a dékán, vagy az általa írásban megbízott személy határozza meg. i) Abban az esetben, ha a munkaterület nem választható le más terül ettől, akkor az idegen kivitelező dolgozói saját vezetőjük irányítása mellett is csak a területileg illetékes munkahelyi vezető, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát. j) Az idegen kivitelezővel kötött szerződésben egyértelműen meg kell határozni a következőket: - kinek a feladata a munkavégzéshez előírt mennyiségű és minőségű tűzoltó készülék biztosítása, - az alkalomszerü tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait, - a TSZ-ben foglalt előírások megismertetésének módját az idegen kivitelező dolgozói részére. k) A bonyolítással/kapcsolattartással megbízott személy a tervezés megkezdése előtt köteles olyan részletezettséggel leírni az építmény rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: - az építményben folyó tevékenység, - a létesítmény személyzete, az állandó vagy ideiglenesen tartózkodó személyek száma, - a tűzjelzés lehetősége, - a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok menynyisége, tűzvédelmi jellemzői. l) A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és információt, ami a tervezendő építmény tűzvédelmi értékelése során jelentőséggel bírhat. m)a tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az tűzvédelmi szempontból megfelel-e az előírásoknak. Ennek érdekében ellenőrizni kell: - a tervezői nyilatkozatot, - az építési engedélyeket, - az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, 13

14 - az alkalmazási engedélyeket, - szakértői véleményeket, - tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, - a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét, - a műszaki megoldások szabályosságát. 2. Az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos általános előírások a) Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. b) Az üzemeltetést, a használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. c) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. d) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. e) A helyiségből, a szahadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. ±) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolóedényénél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. g) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. h) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szülltetni. i) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jóllátható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. j) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni. k) Az épület üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezámi nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szűkségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédeimi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 14

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2015. február 27. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24. 1. fejezet: Égés és tűzoltás elmélet - tűzvédelmi

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

Nem hatályos! Kérjen információt, hogy milyen változások érintik cégét. http://www.otvsz.hu. A belügyminiszter. /2014.

Nem hatályos! Kérjen információt, hogy milyen változások érintik cégét. http://www.otvsz.hu. A belügyminiszter. /2014. A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdés 1. és 24.

Részletesebben

Tűzvédelem a csarnoktervezésben az aktuális változások szerint

Tűzvédelem a csarnoktervezésben az aktuális változások szerint Tűzvédelem a csarnoktervezésben az aktuális változások szerint Kockázat alapú tervezés = Kockázatos tervezés? Alapkérdések: Tudjuk mikor kell figyelembe venni az OTSZ t? Tudjuk kinek mire van jogosultsága?

Részletesebben

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT.

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT. TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN Abel ügymi ni s z t er54/ 2014.( XI I.5. ) BM r endel et eazor s z ágos Tűz védel misz abál yz at r ól Or s z ágostűz védel misz abál yz at ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben