ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam január 15. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM"

Átírás

1 1. szám 125. évfolyam január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet, a cégjegyzési jog, a bankszámla feletti rendelkezési jog, valamint a jogi képviselet rendjéről 2/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a terület-, és helyiséggazdálkodás rendjéről... 3/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág által nyújtott vasúti Oldal 1 3 távközlési szolgáltatások meghatározásáról, igénybevételének eljárási rendjéről és az alkalmazandó díjszabásról... Egyéb közlemény A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények... Elveszett szolgálati megbízólevelek érvénytelenítése... Oldal Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet, a cégjegyzési jog, a bankszámla feletti rendelkezési jog, valamint a jogi képviselet rendjéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. harmadik személyek, hatóságok, bíróságok előtti képviselet, jognyilatkozat- tétel, a cégjegyzés, a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása, valamint jogi képviselet rendjének társasági szintű szabályozása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya a MÁV Zrt. cégjegyzési joggal rendelkező (cégjegyzékbe bejegyzett vagy meghatalmazáson alapuló), valamint a cégjegyzési jog megadásával, nyilvántartásával és visszavonásával összefüggő feladatot ellátó munkavállalóira terjed ki. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Jogi Igazgató felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Cégképviselet: a Társaság képviselete harmadik személyek, hatóságok, bíróságok előtt, a Társaság képviseletében jognyilatkozatok tétele. Jognyilatkozat: a Társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jog elismerése, jogról való lemondás, harmadik személytől érkező megkeresésre adott nyilatkozat stb. tétele, aláírása. Cégjegyzési jog: a Társaság írásbeli képviseletére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. Bankszámla feletti rendelkezési jog: a Társaság bármely bankszámlája feletti rendelkezésre való jogosultság.

2 2 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám Jogi képviselet: a Társaság jogi képviselete munkaviszonyban álló jogi előadók, jogtanácsosok valamint ügyvédi meghatalmazás alapján ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek által. Aláírási címpéldány: Közjegyző által hitelesített, a Társaság képviseletében aláírásra jogosult személy aláírásának mintáját tartalmazó dokumentum, melyen fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a cégjegyzésre jogosult képviseleti jogcímét (pl. vezető tisztségviselő, munkavállaló) és a cégjegyzés módját. Az aláírási címpéldányon a munkakör nem kerül feltüntetésre. Meghatalmazás: képviseleti jogot keletkeztető egyoldalú, jognyilatkozat tételére feljogosító dokumentum, amely meghatározott ügycsoportra vonatkozik illetőleg értékhatárhoz köthető. A meghatalmazás csak együttes aláírási jogosítványt keletkeztet vagy másik cégjegyzésre jogosult, vagy másik azonos ügycsoportra vonatkozó meghatalmazással rendelkező munkavállalónak. Eseti meghatalmazás: a képviseleti jog átruházását rögzítő, egy adott konkrét ügy ellátására vonatkozó dokumentum. Ügyvédi meghatalmazás: A megbízó és az ügyvéd által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirat, mely minden olyan cselekményre feljogosítja az ügyvédet, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is. Az ügyvéd képviseleti jogkörének korlátozása a hatóság vagy a harmadik személy irányában annyiban hatályos, amennyiben a korlátozás a meghatalmazásból kitűnik. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A Társaság képviseletére, ennek keretében a cégképviseletre és a cégjegyzésre vonatkozó általános szabályokat a Társaság Működési és Szervezeti Szabályzatának (továbbiakban: MSZSZ) I. kötete tartalmazza A társaság vezető tisztségviselőinek, mint törvényes képviselőknek a jogszabályon alapuló cégjegyzési jogát a mindenkor hatályos Alapító Okirat szabályozza A Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joga az Alapító Okirat rendelkezésein illetőleg az Igazgatóság felhatalmazásán alapul. A DHL szerinti vezetői körbe nem tartozó, együttes aláírásra jogosult munkavállalók cégjegyzési joga a cégjegyzékbe be nem jegyzendő meghatalmazáson alapul A cégjegyzési jog megadására vonatkozó javaslatot a kezdeményező szervezeti egység a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügynek küldi meg az alábbi adatok közlése mellett: Munkavállaló teljes neve (lánykori neve) Anyja leánykori neve Állandó lakcíme Az adatok személyes okmányokkal megegyezőségét a küldő szervezeti egység előzetesen ellenőrizni köteles. A javaslatnak tartalmaznia kell a cégjegyzési jog megadásának rövid indoklását, figyelemmel arra, az elvárásra, hogy a cégjegyzési jogosultságot a szükséges mértékűre kell korlátozni. Meghatalmazással történő cégjegyzési jogosultság esetén pontos meghatározása azon ügykörnek amelyre a meghatalmazás kiterjed, figyelemmel arra, hogy a DHL szerinti kereteken belül adható meghatalmazás. 4.5 A cégjegyzési jog megadására vonatkozó előterjesztés előkészítése érdekében a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy beszerzi a cégjegyzésre javasolt munkavállaló szervezeti felső vezetőjének a cégjegyzési jog megadására vonatkozó javaslatát A Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy által megküldött írásbeli nyilatkozat alapján az Igazgatósági felhatalmazás megszerzésére irányuló előterjesztést és a meghatalmazásokat a Jogi Igazgatóság készíti el. Az előterjesztésben a cégjegyzési jogosultság törlésére vonatkozó szükséges döntési javaslatok, illetőleg a cégjegyzési jogosultság megszűnésére vonatkozó tájékoztatás is szerepel Amennyiben az Igazgatóság az adott munkavállalónak a cégjegyzési jogosultságot írásbeli felhatalmazással megadta, úgy a cégjegyzésre jogosult, aláírási címpéldányával illetőleg meghatalmazásán szereplő aláírásával egyező módon és formában köteles a cég nevében aláírni. 4.8 Az Igazgatósági tagok, az elnök- vezérigazgató, a vezérigazgató, az általános vezérigazgató-helyettesek valamint a DHL szerinti vezetői körbe tartozó munkavállalók aláírási címpéldányának illetőleg az Igazgatóság által felhatalmazott munkavállalók meghatalmazásának elkészíttetéséről a Jogi Igazgatóság ÜDSZSZ Budapesti Területi Csoport gondoskodik Az Igazgatóság által meghatalmazással cégjegyzésre feljogosított, Budapesten kívüli fióktelepen munkát végző munkavállalók meghatalmazásának aláíratásáról a Jogi Igazgatóság területi igazgatási feladatokat ellátó munkavállalói gondoskodnak. A területi ÜDSZSZ ügyintéző az aláírási címpéldányokat és az eredeti meghatalmazások 1 pld-t haladéktalanul köteles a Jogi Igazgatóság ÜDSZSZ Budapesti Területi Csoportjának megküldeni Az eredeti aláírási címpéldányok, valamint a meghatalmazások 1 eredeti példányának őrzését, szükség esetén megfelelő számú hiteles másolat elkészítésének ügyintézését, valamint a munkaügyi nyilvántartás-

3 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 3 ban történő rögzítés érdekében a Humánerőforrás Igazgatóságnak 1 másolati példány megküldését, a Jogi Igazgatóság ÜDSZSZ Budapesti Területi Csoport végzi A bankszámla feletti rendelkezési jogra a cégjegyzési jogra vonatkozó szabályok irányadók. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a számlavezető pénzintézet által kiadott aláírási kartonon bejelentett személyek gyakorolhatnak, az Alapító Okirat illetve az Igazgatóság által adott felhatalmazás alapján. A bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak eredeti aláírási kartonjait a Pénzügyi Igazgatóság őrzi illetőleg tartja nyilván, valamint gondoskodik a nyilvántartás folyamatos karbantartásáról. A Pénzügyi igazgatóság az általa vezetett nyilvántartásról a Jogi Igazgatóságot folyamatosan tájékoztatja. A bankszámla feletti rendelkezés feltétele, hogy együttes cégjegyzési jog esetén kettő, cégjegyzésre jogosult együttes aláírása szükséges, akik közül egyik sem lehet azonos az utalványozás jogcímét meghatározó jognyilatkozatot a Társaság részéről aláíró személlyel A cégjegyzékbe bejegyzett valamint a meghatalmazás alapján cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési jogosultságának bármely okból történő megszűnése vagy módosulása esetén (ideértve a határozott időtartamú cégjegyzési jog lejártát vagy határozatlan időtartamúra történő módosulását), a területileg illetékes Humánpartner szervezet a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy a cégjegyzési jog módosulására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított legkésőbb 4 munkanapon belül köteles írásban értesítést küldeni. A Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy az értesítést a kézhezvételét követően haladéktalanul köteles felülvizsgálni, és a Jogi Igazgatóságnál a cégjegyzési jog változását írásban kezdeményezni. A Jogi Igazgatóság a Személyügy által kiadott nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik az érintett személy cégjegyzési jogának törlése illetőleg módosulásának cégjegyzéken történő átvezetése illetőleg a meghatalmazás visszavonása és a meghatalmazottak nyilvántartásán történő átvezetése valamint a munkavállalónak a meghatalmazás megszűnéséről történő tájékoztatása iránt, a jelen utasítás 4.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően A meghatalmazásokról a Jogi Igazgatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szereplő együttes aláírásra jogosult munkavállalókról, a Jogi Igazgatóság a MÁV Zrt. bármely szervezeti egységének írásbeli, indoklást tartalmazó megkeresésére, tájékoztatást ad. A meghatalmazások a munkaügyi nyilvántartásban is feltüntetésre kerülnek Cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzésre jogosultakon illetőleg a meghatalmazással cégjegyzésre jogosultakon kívül, a Társaság képviselete további eseti polgári jogi meghatalmazás alapján gyakorolható. Az eseti meghatalmazás elkészítéséről a Jogi Igazgatóság gondoskodik. Az eseti meghatalmazás elkészítése érdekében a Jogi Igazgatósággal írásban kell közölni az alábbi adatokat: a meghatalmazott neve (leánykori neve), személyi igazolvány száma, lakóhelye, anyja leánykori neve, tisztsége (szervezeti egység, beosztás), megbízás tárgya, a képviselet ellátásának módja A meghatalmazás bármikor visszavonható Az ügyvédi meghatalmazás kiadásáról és visszavonásáról a Jogi Igazgatóság gondoskodik A MÁV Zrt. elektronikus cégeljárási kötelezettségeinek teljesítéséről, az ehhez szükséges jogi feltételek biztosításáról a Jogi Igazgatóság, informatikai hátterének biztosításáról az Infokommunikációs Igazgatóság Informatikai osztály gondoskodik 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatálybalépésével módosulnak a 15/2007. (VI. 15. MÁV Ért.22.) VIG.sz. a cégképviselet, a cégjegyzési jog, a bankszámla feletti rendelkezési jog, valamint a jogi képviselet rendjéről szóló vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezései. 6.0 HATÁLYBALÉPTETÉS Az utasítás közzététele napjával lép hatályba. 7.0 MELLÉKLET Jelen utasításhoz melléklet nem tartozik. Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató 2/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a terület-, és helyiséggazdálkodás rendjéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja meghatározni MÁV Zrt. És a MÁV csoportba tartozó társaságok működéséhez szükséges ingatlanok vasútüzemi célra történő használatba adásának rendjét, a használatra vonatkozó megállapodások tartalmi elemeit, a használatba adás előkészítésének, a használati megállapodás megkötésének szabályait, végrehajtását, a használat ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos fel-

4 4 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám adatokat. Ezen utasítás alapján kell eljárni minden ingatlan (földterületek, épületek, helyiségek) használatba és visszaadása esetén. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. Valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára valamint a MÁV csoportba tartozó társaságokra és munkavállalójára, amennyiben a MÁV Zrt. Által biztosított ingatlant használnak, vasútüzemi célra. Ezen utasítás alapján kell eljárni az irodai, üzemi, raktár és egyéb helyiségek és a parkolók használatba adása esetén is. Az utasítás tárgyi hatálya az alább felsorolt, használatba adható ingatlanokra terjed ki. a.) MÁV Zrt. Tulajdonában lévő, b.) Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. Vagyonkezelésében lévő, c.) más jogi vagy természetes személy tulajdonában lévő, de a MÁV Zrt. Bérleti vagy egyéb jogviszony alapján használt, valamint a MTR-IGM HG almodulban beazonosított épületek, építmények és földterületek. Műszaki állapotuk alapján megfelelnek a biztonságos használat, üzemvitel és üzemeltetés feltételeinek. Az utasítás tárgyi hatálya nem terjed ki a MÁV Zrt. Kezelésében és tulajdonában lévő nyomvonalas építményekre: a vasúti pályára, a MÁV Zrt. Közműhálózatára (víz-, és csatornahálózatok, áramellátás vezetékei és berendezései, gázvezetékek, távhő vezeték, stb.), az adatátviteli hálózatokra, a telefonhálózatokra, valamint utasforgalom által igénybevett helyiségekre, területekre, illetve a jóléti, művelődési, sport, célú ingatlanokra és a lakásokra, továbbá az átmeneti szálláshelyek férőhelyeinek elosztására. Ezek használatára az ingatlanhasználóknak az arra vonatkozó előírások alapján szolgáltatási szerződéseket kell kötni. Nem terjed ki továbbá az utasítás hatálya a Resti Zrt. Haszonélvezeti jogával terhelt ingatlanokra, illetve ingatlanrészekre. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért az IGI ISZE vezetője felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 3.1 Ingatlankezelő szervezet: a MÁV Zrt. Tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanok ingatlankezelési feladatait, a pályalétesítmények üzemeltetését kivéve az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság keretében működő Ingatlankezelési Szolgáltató Egység Továbbiakban: ISZE) látja el, a MÁV Zrt. Ingatlanjainak üzemeltetésével, döntő mértékben megbízott MÁV Ingatlankezelő Kft. (továbbiakban: MÁV IK Kft.) közreműködésével. 3.2 Helyiséggazdálkodó: az ISZE állományába tartozó, a helyiséggazdálkodási tevékenységgel megbízott dolgozó. Feladata jelen utasításban az ISZE részére előírt feladatok elvégzése. Felelőssége kiterjed a működési területén az utasításban foglaltak maradéktalan érvényesítésére. 3.3 Területi helyiséggazdálkodó: az ITK területén a helyiséggazdálkodási feladatokat ellátó ingatlankezelési szakelőadó. 3.4 Létesítményfelelős: a MÁV IK Kft. Ingatlan üzemeltetéssel megbízott azon munkavállalója aki a szakmai felügyelete alá tartozó ingatlanok vonatkozásában az utasítás 5. pontjaiban foglaltakat végrehajtja és ellenőrzi. 3.5 Bérbeadó: Jelen utasításban a MÁV Zrt. Megbízása alapján az ingatlanok vasútüzemi céllal történő bérbeadásával, hasznosításával Társaságok részére foglalkozó szervezet (MÁV Vagyonkezelő Zrt., MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság) 3.6 Üzemeltető: szerződés alapján az ISZE megbízásából ingatlan üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet. 3.7.Helyszíni személyzet: az üzemeltető szervezet adott ingatlan üzemeltetését irányító dolgozója. 3.8 Ingatlanhasználó: a MÁV Zrt. Tulajdonában és vagyonkezelésében lévő földterületeket, építményeket és épületeket a BTSZ megállapodás alapján használó szervezeti egység. 3.9 Bérlő: a MÁV Zrt. Tulajdonában és vagyonkezelésében lévő földterületeket, építményeket és épületeket vasútüzemi céllal használó MÁV Társaság, vagy külső bérlő 3.10 Egyéni elhelyezés: irodai elhelyezés esetén nem vezető beosztású dolgozó munkaköréből adódó kizárólagos irodahasználata. A utasításban használt rövidítések: IGI, azaz Ingatlangazdálkodási Igazgatóság; ISZE, azaz Ingatlankezelési Szolgáltató Egység; ITK, azaz Ingatlankezelési Területi Központ; Társaság, azaz a MÁV Csoportba tartozó társaságok; BTSZ azaz Belső Teljesítményi Szolgáltatás;

5 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 5 MÁV VK Zrt. Azaz MÁV Vagyonkezelő Zrt.; MÁV IK Kft. Azaz MÁV Ingatlankezelő Kft.; MTR-IGM, azaz MÁV Térinformatikai Rendszer Ingatlangazdálkodási Modul MTM-IGM HG, azaz MÁV Térinformatikai Rendszer Ingatlangazdálkodási Modul Helyiséggazdálkodási almodul; MTM-IGM BSZ, azaz MÁV Térinformatikai Rendszer Ingatlangazdálkodási Modul Bérleti Szerződések almodul; MSZSZ, azaz Működési és Szervezeti Szabályzat 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A helyiséggazdálkodás alapelvei A helyiséggazdálkodás célja a MÁV Zrt. És a Társaságok működéséhez, az alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátásához szükséges ingatlanok biztosítása a racionális gazdálkodás keretei között Belső használatra elsősorban az utasforgalommal összefüggő vasútüzemi tevékenységhez szükséges helyiségek kivételével azokat a helyiségeket kell figyelembe venni, amelyek az utasforgalmi területekről közvetlenül nem megközelíthetők, és külső bérlők részére korlátozottan hasznosíthatók Egy ingatlan csak akkor adható át hasznosításra a bérbeadó szervezetnek, ha arra indokolt belső elhelyezési igény kielégítése céljából nincs szükség. Amennyiben egy ingatlan bérletből vagy belső használatból viszszaadásra kerül az ISZE javaslatot tesz az IGI igazgatója felé annak további igénybevételére, kezelésére Rendkívüli elhelyezési igény esetén az IGI igazgatója kezdeményezheti a bérbeadó szervezetnél az igénybe venni tervezett ingatlanra érvényes bérleti szerződés felmondását A MÁV Zrt. Szervezeteire érvényes elhelyezési norma értékek: Irodahasználat esetén a normaérték alapegysége = 6 m 2 /fő, az egyes beosztáshoz kötött normaértékeket az alábbi táblázat tartalmazza. A meghatározott normaérték nem tartalmazza a vezető titkárságán kialakított teakonyha területét. Felsővezető (főigazgató, igazgató, főosztályvezető) középvezető (osztályvezető, csoportvezető) vezető (minden további, előzőekben fel nem sorolt vezető) 5 egység, azaz 30 m 2 /fő, 4 egység, azaz 24 m 2 /fő, 3 egység, azaz 18 m 2 /fő, vezetői titkárság (a vezetők titkárságán dolgozó munkatársak) 2 egység, azaz 12 m 2 /fő, egyéb irodai munkakör 1 egység, azaz 6 m2/fő Amennyiben az egyes munkatársak munkaköre (üzleti titok védelme, személyes adatok kezelése miatt) indokolja, részükre egyéni elhelyezést kell biztosítani. Az egyéni elhelyezést a megfelelő indoklással együtt az igénylő szervezeti egység vezetőjének kell kezdeményezni. Az ISZE az évenkénti norma felülvizsgálatnál az egyéni elhelyezés indokoltságát köteles megvizsgálni. Amenynyiben az egyéni elhelyezés indokai már nem állnak fenn, az egyéni elhelyezést meg kell szüntetni. Az egyéni elhelyezés esetén minden szervezeti egységnek törekedni kell a terület-túlhasználat minimalizálására Az irodákhoz kapcsolódó közös helyiségek (tárgyaló, konyha, stb.) használatát az adott ingatlanra érvényes házirend szabályozza. A felső és középvezetők az utasításban megadott irodanagyságokon (helyiségnorma) belül meg kell oldani 5-6 fő részére az egyidejű tárgyalás lehetőségét. Ezek a szervezeti vezetők a mindennapi munkájukhoz nem igényelhetnek még egy külön tárgyalószobát is maguknak Műhelyek, üzemi és egyéb helyiségek esetén a tevékenységhez szükséges gépek és berendezések elhelyezéséhez, valamint a biztonságos munkavégzéshez együttesen szükséges területet kell biztosítani. A műhelyeket az építési előírások és a tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokban meghatározottak szerint kell kialakítani. Azokra előírt hatósági használatbavételi engedélyt be kell szerezni. A hatósági engedélyek megszerzése a használó szervezet feladata Ingatlan, parkolási céllal történő használata kizárólag az IGI ISZE Területi Központokkal kötött megállapodás alapján történhet. A megállapodás Társaság esetén része a keretszerződésnek, MÁV szervezet esetén pedig a BTSZ megállapodásnak. 4.2 A használatba adás rendje A MÁV Zrt. szervezeti egységei számára ingatlanokat használatba adni kizárólag az ISZE jogosult (1. sz. ábra), a Társaságok esetében az ingatlanok bérbeadásának rendjéről szóló 9/2009. (I.30. MÁV Ért. 4.) VIG. Sz. utasítás, valamint a hatályos ingatlanbérleti és üzemeltetési szerződések figyelembe vételével. A társaságok esetében a használatba adást meg kell előznie a MÁV VK Zrt. Által megkötött bérleti keretszerződés módosításának. A társaságok részéről felmerült igény kielégítése a MÁV VK Zrt. És az ISZE egyeztetett döntése alapján történik. A használatba adást az ISZE területi képviselője és a MÁV VK Zrt. Területi képviselője közösen bonyolítja le.

6 6 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám 1. sz. ábra A MÁV Zrt. Helyiséggazdálkodás folyamata Használatba adásra jogosultak Az ISZE Ingatlanüzemeltetési Csoport kiemelt elhelyezési feladatok esetében. Az ISZE Ingatlankezelési Területi Központjai: Budapest Miskolc Debrecen Szeged Pécs Szombathely a működési (területi határain belül) területükön lévő ingatlanok vonatkozásában. Az ingatlanok vasútüzemi használatba adása: MÁV Zrt. Szervezeti egységeinek belső szolgáltatásának minősül, elszámolása a BTSZ megállapodások alapján történik. Társaságok esetén a bérleti szerződésben foglaltak szerint bérleti díj és kezelési díj formájában történik az elszámolás Az ingatlan igény bejelentésének módja, tartalma és az elbírálás rendje MÁV Zrt. Szervezetei esetén Ingatlanok használatba adását a használatot igénylő szervezeti egység vezetője kezdeményezheti, megjelölve az ingatlan azonosításhoz szükséges valamennyi adatot, az IGM program alapján. Az ingatlanigénylést az IGM program HG almodul folyamatok, új igénylések menüpontban található igénylőlap (1. sz. melléklet) kitöltésével kell elindítani. Az igénylőlap kitöltése lekérdező jogosultsággal elvégezhető. Az igénylésre mely postai úton is kézbesítendő a használatba adónak az igénylés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 naptári napon belül válaszolnia kell A beérkezett igény alapján a helyiséggazdálkodó köteles megvizsgálni az igénylő szervezet által használt területen az elhelyezési normák érvényesülését. Újabb terület csak akkor adható át az igénylő szervezet

7 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 7 részére, ha az elhelyezési igény a szervezet által használt területen már nem elégíthető ki Az ISZE a felmerült igény alapján, az ingatlant szakmai szempontból felülvizsgálja és dönt a szükséges átalakításokról, felújításokról. Elsődlegesen olyan ingatlan igényelhető, amely átalakítás, felújítás nélkül alkalmas a kívánt funkcióra. Amennyiben az ingatlan átalakítása, felújítása szükséges, a munkák fedezetét az igénylő szervezetnek kell biztosítani. A MÁV Zrt. Által bérelt ingatlanban terület növekedésével járó igénylés csak indokolt esetben (pl. MSZSZ szerinti létszámnövekedés) kezdeményezhető. Amennyiben az igényelt ingatlan használatba adható, a használatba vételi megállapodás előkészítése érdekében a helyiséggazdálkodó elektronikusan, vagy levélben viszszagazolást küld. A visszaigazolásban rögzíteni kell az ingatlan fő paramétereit elhelyezkedését, területét, funkcióját, stb. továbbá, a megkötendő használati megállapodás lényeges feltételeit. Amennyiben az igénylő a visszaigazolásban szereplő feltételeket elfogadja (vagy a vitás kérdések tisztázásra kerültek), az ingatlant a helyiséggazdálkodó a részére kiutalja, és intézkedik a használatba adásról MÁV csoporthoz tartozó társaságok esetén Az ingatlanigénylést a Társaság kezdeményezheti, az érvényben lévő bérleti keretszerződésben foglaltak szerint, megjelölve az ingatlan azonosításhoz szükséges valamennyi adatot, az IGM program alapján, az pontban leírtak szerint A MÁV VK Zrt. És az ISZE szakmai szempontok szerint egyeztetett döntést hoz a felmerült igény kielégítésére, mely alapján a bérbeadó módosítja a keretszerződést Amennyiben több üzletág, illetve a MÁV csoportba tartozó társaság is jelent be használati igényt ugyanarra az ingatlanra, továbbá a központi irodaházakban lévő szervezetek irodai elhelyezési igényének kielégítésénél, azok sorrendjéről az ISZE vezetője dönt Abban az esetben, ha ingatlanhasználati igény a MÁV tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő ingatlannal nem elégíthető ki, az ISZE vezetője javaslatot tesz az IGI igazgatója felé az elhelyezési igény más módon (bérleményben, új épületben, stb.) történő kielégítése érdekében A használati megállapodás tartalma és megkötésének irányadó szempontjai Az ISZE mint használatba adó és az ingatlant használatba vevő szervezet, a használatra vonatkozóan a 14/2008. (MÁV. Ért. 19.) Pénzügyi irányítás Portfóliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás. A belső teljesítményi szolgáltatások szabályzata tárgyú 21/2004. sz. PVH utasítás 4.sz. módosítása szerint megállapodást kötnek. A megállapodásban rögzíteni kell a használatba adó és a használatba vevő jogait, kötelezettségeit, felelősségét, a szolgáltatás tartalmát és a szolgáltatásért fizetendő díjat. A megállapodásnak tartalmaznia kell minden olyan lényeges feltételt, amely a szolgáltatás teljesítéséhez, és annak igénybe vételéhez szükséges A megállapodásban fel kell tüntetni a használatba adott ingatlan azonosításához szükséges valamenynyi adatot az IGM alapján,és tartalmaznia kell, hogy a használó milyen tevékenységet végez az általa használt ingatlanon. A használó az általa végzendő tevékenységéért teljes körűen felelős, ezért a tevékenységének végzéséhez a szükséges hatósági engedélyek beszerzése és az abban előírtak betartása, kizárólag és egyedül a használó kötelezettsége. Amennyiben a használó tevékenységével az ingatlanon bármilyen kárt okoz (pl. környezetszennyezés, indokolatlan állagromlás), a kijavítással kapcsolatos valamennyi terhet és költséget tartozik viselni. Ez nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból adódó természetes elhasználódásra A hatékony ingatlan használat elősegítése érdekében az ingatlan használatba adása határozatlan időre szól, azonban 60 napos felmondási határidővel felmondható. A társaságok esetében a bérleti keretszerződésben foglaltak az irányadók. A használó tevékenységétől függően azonban, felek ettől eltérően is megállapodhatnak A használó az ingatlanon a tevékenységéhez szükséges technológiai fejlesztéseket, átalakítási és felújítási tevékenységet csak az ISZE által előzetesen jóváhagyott tervek birtokában végezhet. A használónak az ingatlannal kapcsolatos fejlesztési és beruházási igényeit a beruházások tervezési rendjének megfelelően kell jeleznie az ISZE felé, ahol gondoskodni kell az igényelt fejlesztések beruházási tervjavaslatokba való felvételéről. Fedezet megléte esetén az ISZE a használóval egyetértésben gondoskodik a fejlesztés megvalósításáról, a MÁV Zrt. Beruházási utasítása szerint, kivéve a technológiai fejlesztéseket Az ingatlan üzemeltetése és folyamatos karbantartása, azaz a rendeltetésszerű használatra alkalmasság fenntartása az ISZE feladata, melyet szolgáltatók bevonásával lát el. A társaságok esetében a bérleti keretszerződés ettől eltérhet Az ingatlan állapotának és használatának ellenőrzése az ISZE feladata, melyet az IK Kft.-vel kötött üzemeltetési keretszerződés szerződés alapján a helyi üzemeltetés vezető végez.

8 8 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám Polgári védelmi vezetési pontok használata esetén az ellenőrzésben a Területi Vasútbiztonsági Osztály működik közre Az ingatlant a használó harmadik fél részére albérletbe, további használatba, üzemeltetésre nem adhatja. Ennek megszegése esetén a szerződés rendkívüli felmondással megszüntethető. Nem minősül bérbe adásnak a MÁV Zrt. Érdekében, megbízásából eljáró szervezetek részére átengedett terület, helyiség (karbantartási feladatok, futó projektek vállalkozóinak munkavégzése stb.), amennyiben a helyiség költségeit a szolgáltatást igénybevevő szervezet viseli A használat ellenőrzése MÁV szervezetek által használt irodaépületekben az irodahasználat általános paramétereit meghaladó indokolatlan használat esetén az ISZE, köteles felszólítani az érintett szervezetet a norma értéken felüli terület kiürítésére és visszaadására. A többletként használt terület felszabadítására a használó szervezeti egység vezetője köteles intézkedni és a területet 30 napon belül az ISZE részére visszaadni. Amennyiben az érintett szervezet vezetője a területet megfelelő indoklás nélkül tovább használja az ISZE jogosult a BTSZ szerinti elszámolásban a területre háromszoros díjat érvényesíteni Birtokbaadás, visszavétel A használatra vonatkozó megállapodás érvénybe lépését követően az ingatlant használó részére történő birtokba adását, valamint a megállapodás lejáratakor annak visszavételét részletes jegyzőkönyvben (2.-3 sz. melléklet) kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek, valamint a helyiségek bérlemény leltárának (4. sz. melléklet) minden lényeges, az ingatlan használatával szükség esetén fotóval alátámasztott állapotával kapcsolatos körülményt, a mérőórák állását is tartalmaznia kell. Használatba adáskor az IGI ISZE, (Társaság esetén kiegészülve a MÁV VK Zrt.) illetékes munkatársa illetve megbízottja, valamint a használó részvétele kötelező. A jegyzőkönyv és bérlemény leltár, amely alapjául szolgál a karbantartási kötelezettségek megállapításának, és a megállapodás megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának, a megállapodás mellékletét képezi A visszavételi eljárásra helyszíni bejárás keretében kerülhet sor, a jelen utasítás pontjában foglaltaknak megfelelően, a birtokbaadáskor jelen lévő azonos résztvevőkkel - környezeti állapot változása esetén az EBK szervezet képviselőjével kiegészülve. A visszavételi jegyzőkönyvben (3. sz. melléklet) kell rögzíteni a szerződéses kötelezettségek teljesítését, az eredeti állapot viszszaállítását, külön részletezve a terület környezeti állapotára vonatkozó vizsgálatról szóló feljegyzést (melyet az EBK szervezet jogosult elkészíteni) a visszavétellel kapcsolatos további intézkedéseket, a használó kötelezettségeit Az ingatlan visszaadásának módja Az ingatlan visszaadása történhet az ingatlan használójának, illetve az IGI-ISZE kezdeményezésére. Az ingatlan használója által kezdeményezett visszaadás esetén az ISZE intézkedik az ingatlan visszavételére és további hasznosítására, vagy selejtezésére. Az ISZE az ingatlan visszaadását kezdeményezheti, ha a.) az ingatlan műszaki állapota a további használatot nem teszi lehetővé, b.) az ingatlant kiemelt elhelyezési feladat megoldására kívánja igénybe venni, c.) normaértéken felüli, indokolatlan, vagy gazdaságtalan használatot állapít meg. Az a,) és b,) pontban megjelölt esetekben az ingatlan használója kérheti a tevékenységéhez szükséges új ingatlan biztosítását. Az ingatlan visszaadását a használó az IGM program HG almodul folyamatok visszaadásra felajánlás menüpontban található elektronikus űrlap kitöltésével kell kezdeményezni, illetve postai úton eljuttatni a használatba adó részére A használat szakmai irányítása és ellenőrzése: A használatba adási és visszavételi tevékenység irányítója és felelőse az ISZE vezetője, akinek a szakmai irányítás keretében feladatát képezi a használatba vétellel kapcsolatos utasítások elkészítése, azok karbantartása, az ingatlanok használatával kapcsolatos jelentések, előterjesztések, koncepciók, stb. készítése. Az ISZE évente minimum egyszer köteles a normaértékek betartását ellenőrizni. Norma feletti használat esetén a helyiséggazdálkodó saját hatáskörben, illetve a létesítményfelelős javaslatára köteles az 5.4 pontban indokolt esetben az 5.6 pont c.) alpontjában foglaltak szerint eljárni. A használatba adás szakmai irányítása és ellenőrzése keretében kiemelt hangsúlyt kap a tevékenység szakszerűsége, az előírások betartása, a gazdasági eredményesség. Az ellenőrzés nem helyettesíti az Ellenőrzési Igazgatóság által végzett belső ellenőrzést. A használatba adó ellenőrzési feladatainak ellátásába külső szervezetet is bevonhat A kiutalások nyilvántartása A kiutalások az IGI által működtetett ingatlan-gazdálkodási rendszerben kerülnek rögzítésre (IGM). Az adatrögzítés a használatba adónak, vagy megbízottjának a feladata.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat -1 SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készült: 2005. május 20 Hatályba lépés: 2005. május 20 Módosítás: 2006.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Budajenő Budapest XXI. kerület Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Utolsó módosítás

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2015. február 10. Hatályos: 2015. március 10. szolgáltató cégszerű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben