ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam január 15. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM"

Átírás

1 1. szám 125. évfolyam január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet, a cégjegyzési jog, a bankszámla feletti rendelkezési jog, valamint a jogi képviselet rendjéről 2/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a terület-, és helyiséggazdálkodás rendjéről... 3/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág által nyújtott vasúti Oldal 1 3 távközlési szolgáltatások meghatározásáról, igénybevételének eljárási rendjéről és az alkalmazandó díjszabásról... Egyéb közlemény A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények... Elveszett szolgálati megbízólevelek érvénytelenítése... Oldal Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet, a cégjegyzési jog, a bankszámla feletti rendelkezési jog, valamint a jogi képviselet rendjéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. harmadik személyek, hatóságok, bíróságok előtti képviselet, jognyilatkozat- tétel, a cégjegyzés, a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása, valamint jogi képviselet rendjének társasági szintű szabályozása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya a MÁV Zrt. cégjegyzési joggal rendelkező (cégjegyzékbe bejegyzett vagy meghatalmazáson alapuló), valamint a cégjegyzési jog megadásával, nyilvántartásával és visszavonásával összefüggő feladatot ellátó munkavállalóira terjed ki. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Jogi Igazgató felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Cégképviselet: a Társaság képviselete harmadik személyek, hatóságok, bíróságok előtt, a Társaság képviseletében jognyilatkozatok tétele. Jognyilatkozat: a Társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jog elismerése, jogról való lemondás, harmadik személytől érkező megkeresésre adott nyilatkozat stb. tétele, aláírása. Cégjegyzési jog: a Társaság írásbeli képviseletére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. Bankszámla feletti rendelkezési jog: a Társaság bármely bankszámlája feletti rendelkezésre való jogosultság.

2 2 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám Jogi képviselet: a Társaság jogi képviselete munkaviszonyban álló jogi előadók, jogtanácsosok valamint ügyvédi meghatalmazás alapján ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek által. Aláírási címpéldány: Közjegyző által hitelesített, a Társaság képviseletében aláírásra jogosult személy aláírásának mintáját tartalmazó dokumentum, melyen fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a cégjegyzésre jogosult képviseleti jogcímét (pl. vezető tisztségviselő, munkavállaló) és a cégjegyzés módját. Az aláírási címpéldányon a munkakör nem kerül feltüntetésre. Meghatalmazás: képviseleti jogot keletkeztető egyoldalú, jognyilatkozat tételére feljogosító dokumentum, amely meghatározott ügycsoportra vonatkozik illetőleg értékhatárhoz köthető. A meghatalmazás csak együttes aláírási jogosítványt keletkeztet vagy másik cégjegyzésre jogosult, vagy másik azonos ügycsoportra vonatkozó meghatalmazással rendelkező munkavállalónak. Eseti meghatalmazás: a képviseleti jog átruházását rögzítő, egy adott konkrét ügy ellátására vonatkozó dokumentum. Ügyvédi meghatalmazás: A megbízó és az ügyvéd által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirat, mely minden olyan cselekményre feljogosítja az ügyvédet, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is. Az ügyvéd képviseleti jogkörének korlátozása a hatóság vagy a harmadik személy irányában annyiban hatályos, amennyiben a korlátozás a meghatalmazásból kitűnik. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A Társaság képviseletére, ennek keretében a cégképviseletre és a cégjegyzésre vonatkozó általános szabályokat a Társaság Működési és Szervezeti Szabályzatának (továbbiakban: MSZSZ) I. kötete tartalmazza A társaság vezető tisztségviselőinek, mint törvényes képviselőknek a jogszabályon alapuló cégjegyzési jogát a mindenkor hatályos Alapító Okirat szabályozza A Társaság munkavállalóinak cégjegyzési joga az Alapító Okirat rendelkezésein illetőleg az Igazgatóság felhatalmazásán alapul. A DHL szerinti vezetői körbe nem tartozó, együttes aláírásra jogosult munkavállalók cégjegyzési joga a cégjegyzékbe be nem jegyzendő meghatalmazáson alapul A cégjegyzési jog megadására vonatkozó javaslatot a kezdeményező szervezeti egység a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügynek küldi meg az alábbi adatok közlése mellett: Munkavállaló teljes neve (lánykori neve) Anyja leánykori neve Állandó lakcíme Az adatok személyes okmányokkal megegyezőségét a küldő szervezeti egység előzetesen ellenőrizni köteles. A javaslatnak tartalmaznia kell a cégjegyzési jog megadásának rövid indoklását, figyelemmel arra, az elvárásra, hogy a cégjegyzési jogosultságot a szükséges mértékűre kell korlátozni. Meghatalmazással történő cégjegyzési jogosultság esetén pontos meghatározása azon ügykörnek amelyre a meghatalmazás kiterjed, figyelemmel arra, hogy a DHL szerinti kereteken belül adható meghatalmazás. 4.5 A cégjegyzési jog megadására vonatkozó előterjesztés előkészítése érdekében a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy beszerzi a cégjegyzésre javasolt munkavállaló szervezeti felső vezetőjének a cégjegyzési jog megadására vonatkozó javaslatát A Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy által megküldött írásbeli nyilatkozat alapján az Igazgatósági felhatalmazás megszerzésére irányuló előterjesztést és a meghatalmazásokat a Jogi Igazgatóság készíti el. Az előterjesztésben a cégjegyzési jogosultság törlésére vonatkozó szükséges döntési javaslatok, illetőleg a cégjegyzési jogosultság megszűnésére vonatkozó tájékoztatás is szerepel Amennyiben az Igazgatóság az adott munkavállalónak a cégjegyzési jogosultságot írásbeli felhatalmazással megadta, úgy a cégjegyzésre jogosult, aláírási címpéldányával illetőleg meghatalmazásán szereplő aláírásával egyező módon és formában köteles a cég nevében aláírni. 4.8 Az Igazgatósági tagok, az elnök- vezérigazgató, a vezérigazgató, az általános vezérigazgató-helyettesek valamint a DHL szerinti vezetői körbe tartozó munkavállalók aláírási címpéldányának illetőleg az Igazgatóság által felhatalmazott munkavállalók meghatalmazásának elkészíttetéséről a Jogi Igazgatóság ÜDSZSZ Budapesti Területi Csoport gondoskodik Az Igazgatóság által meghatalmazással cégjegyzésre feljogosított, Budapesten kívüli fióktelepen munkát végző munkavállalók meghatalmazásának aláíratásáról a Jogi Igazgatóság területi igazgatási feladatokat ellátó munkavállalói gondoskodnak. A területi ÜDSZSZ ügyintéző az aláírási címpéldányokat és az eredeti meghatalmazások 1 pld-t haladéktalanul köteles a Jogi Igazgatóság ÜDSZSZ Budapesti Területi Csoportjának megküldeni Az eredeti aláírási címpéldányok, valamint a meghatalmazások 1 eredeti példányának őrzését, szükség esetén megfelelő számú hiteles másolat elkészítésének ügyintézését, valamint a munkaügyi nyilvántartás-

3 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 3 ban történő rögzítés érdekében a Humánerőforrás Igazgatóságnak 1 másolati példány megküldését, a Jogi Igazgatóság ÜDSZSZ Budapesti Területi Csoport végzi A bankszámla feletti rendelkezési jogra a cégjegyzési jogra vonatkozó szabályok irányadók. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a számlavezető pénzintézet által kiadott aláírási kartonon bejelentett személyek gyakorolhatnak, az Alapító Okirat illetve az Igazgatóság által adott felhatalmazás alapján. A bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak eredeti aláírási kartonjait a Pénzügyi Igazgatóság őrzi illetőleg tartja nyilván, valamint gondoskodik a nyilvántartás folyamatos karbantartásáról. A Pénzügyi igazgatóság az általa vezetett nyilvántartásról a Jogi Igazgatóságot folyamatosan tájékoztatja. A bankszámla feletti rendelkezés feltétele, hogy együttes cégjegyzési jog esetén kettő, cégjegyzésre jogosult együttes aláírása szükséges, akik közül egyik sem lehet azonos az utalványozás jogcímét meghatározó jognyilatkozatot a Társaság részéről aláíró személlyel A cégjegyzékbe bejegyzett valamint a meghatalmazás alapján cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési jogosultságának bármely okból történő megszűnése vagy módosulása esetén (ideértve a határozott időtartamú cégjegyzési jog lejártát vagy határozatlan időtartamúra történő módosulását), a területileg illetékes Humánpartner szervezet a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy a cégjegyzési jog módosulására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított legkésőbb 4 munkanapon belül köteles írásban értesítést küldeni. A Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy az értesítést a kézhezvételét követően haladéktalanul köteles felülvizsgálni, és a Jogi Igazgatóságnál a cégjegyzési jog változását írásban kezdeményezni. A Jogi Igazgatóság a Személyügy által kiadott nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik az érintett személy cégjegyzési jogának törlése illetőleg módosulásának cégjegyzéken történő átvezetése illetőleg a meghatalmazás visszavonása és a meghatalmazottak nyilvántartásán történő átvezetése valamint a munkavállalónak a meghatalmazás megszűnéséről történő tájékoztatása iránt, a jelen utasítás 4.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően A meghatalmazásokról a Jogi Igazgatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szereplő együttes aláírásra jogosult munkavállalókról, a Jogi Igazgatóság a MÁV Zrt. bármely szervezeti egységének írásbeli, indoklást tartalmazó megkeresésére, tájékoztatást ad. A meghatalmazások a munkaügyi nyilvántartásban is feltüntetésre kerülnek Cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzésre jogosultakon illetőleg a meghatalmazással cégjegyzésre jogosultakon kívül, a Társaság képviselete további eseti polgári jogi meghatalmazás alapján gyakorolható. Az eseti meghatalmazás elkészítéséről a Jogi Igazgatóság gondoskodik. Az eseti meghatalmazás elkészítése érdekében a Jogi Igazgatósággal írásban kell közölni az alábbi adatokat: a meghatalmazott neve (leánykori neve), személyi igazolvány száma, lakóhelye, anyja leánykori neve, tisztsége (szervezeti egység, beosztás), megbízás tárgya, a képviselet ellátásának módja A meghatalmazás bármikor visszavonható Az ügyvédi meghatalmazás kiadásáról és visszavonásáról a Jogi Igazgatóság gondoskodik A MÁV Zrt. elektronikus cégeljárási kötelezettségeinek teljesítéséről, az ehhez szükséges jogi feltételek biztosításáról a Jogi Igazgatóság, informatikai hátterének biztosításáról az Infokommunikációs Igazgatóság Informatikai osztály gondoskodik 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatálybalépésével módosulnak a 15/2007. (VI. 15. MÁV Ért.22.) VIG.sz. a cégképviselet, a cégjegyzési jog, a bankszámla feletti rendelkezési jog, valamint a jogi képviselet rendjéről szóló vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezései. 6.0 HATÁLYBALÉPTETÉS Az utasítás közzététele napjával lép hatályba. 7.0 MELLÉKLET Jelen utasításhoz melléklet nem tartozik. Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató 2/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a terület-, és helyiséggazdálkodás rendjéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja meghatározni MÁV Zrt. És a MÁV csoportba tartozó társaságok működéséhez szükséges ingatlanok vasútüzemi célra történő használatba adásának rendjét, a használatra vonatkozó megállapodások tartalmi elemeit, a használatba adás előkészítésének, a használati megállapodás megkötésének szabályait, végrehajtását, a használat ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos fel-

4 4 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám adatokat. Ezen utasítás alapján kell eljárni minden ingatlan (földterületek, épületek, helyiségek) használatba és visszaadása esetén. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. Valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára valamint a MÁV csoportba tartozó társaságokra és munkavállalójára, amennyiben a MÁV Zrt. Által biztosított ingatlant használnak, vasútüzemi célra. Ezen utasítás alapján kell eljárni az irodai, üzemi, raktár és egyéb helyiségek és a parkolók használatba adása esetén is. Az utasítás tárgyi hatálya az alább felsorolt, használatba adható ingatlanokra terjed ki. a.) MÁV Zrt. Tulajdonában lévő, b.) Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. Vagyonkezelésében lévő, c.) más jogi vagy természetes személy tulajdonában lévő, de a MÁV Zrt. Bérleti vagy egyéb jogviszony alapján használt, valamint a MTR-IGM HG almodulban beazonosított épületek, építmények és földterületek. Műszaki állapotuk alapján megfelelnek a biztonságos használat, üzemvitel és üzemeltetés feltételeinek. Az utasítás tárgyi hatálya nem terjed ki a MÁV Zrt. Kezelésében és tulajdonában lévő nyomvonalas építményekre: a vasúti pályára, a MÁV Zrt. Közműhálózatára (víz-, és csatornahálózatok, áramellátás vezetékei és berendezései, gázvezetékek, távhő vezeték, stb.), az adatátviteli hálózatokra, a telefonhálózatokra, valamint utasforgalom által igénybevett helyiségekre, területekre, illetve a jóléti, művelődési, sport, célú ingatlanokra és a lakásokra, továbbá az átmeneti szálláshelyek férőhelyeinek elosztására. Ezek használatára az ingatlanhasználóknak az arra vonatkozó előírások alapján szolgáltatási szerződéseket kell kötni. Nem terjed ki továbbá az utasítás hatálya a Resti Zrt. Haszonélvezeti jogával terhelt ingatlanokra, illetve ingatlanrészekre. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért az IGI ISZE vezetője felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 3.1 Ingatlankezelő szervezet: a MÁV Zrt. Tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanok ingatlankezelési feladatait, a pályalétesítmények üzemeltetését kivéve az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság keretében működő Ingatlankezelési Szolgáltató Egység Továbbiakban: ISZE) látja el, a MÁV Zrt. Ingatlanjainak üzemeltetésével, döntő mértékben megbízott MÁV Ingatlankezelő Kft. (továbbiakban: MÁV IK Kft.) közreműködésével. 3.2 Helyiséggazdálkodó: az ISZE állományába tartozó, a helyiséggazdálkodási tevékenységgel megbízott dolgozó. Feladata jelen utasításban az ISZE részére előírt feladatok elvégzése. Felelőssége kiterjed a működési területén az utasításban foglaltak maradéktalan érvényesítésére. 3.3 Területi helyiséggazdálkodó: az ITK területén a helyiséggazdálkodási feladatokat ellátó ingatlankezelési szakelőadó. 3.4 Létesítményfelelős: a MÁV IK Kft. Ingatlan üzemeltetéssel megbízott azon munkavállalója aki a szakmai felügyelete alá tartozó ingatlanok vonatkozásában az utasítás 5. pontjaiban foglaltakat végrehajtja és ellenőrzi. 3.5 Bérbeadó: Jelen utasításban a MÁV Zrt. Megbízása alapján az ingatlanok vasútüzemi céllal történő bérbeadásával, hasznosításával Társaságok részére foglalkozó szervezet (MÁV Vagyonkezelő Zrt., MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság) 3.6 Üzemeltető: szerződés alapján az ISZE megbízásából ingatlan üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet. 3.7.Helyszíni személyzet: az üzemeltető szervezet adott ingatlan üzemeltetését irányító dolgozója. 3.8 Ingatlanhasználó: a MÁV Zrt. Tulajdonában és vagyonkezelésében lévő földterületeket, építményeket és épületeket a BTSZ megállapodás alapján használó szervezeti egység. 3.9 Bérlő: a MÁV Zrt. Tulajdonában és vagyonkezelésében lévő földterületeket, építményeket és épületeket vasútüzemi céllal használó MÁV Társaság, vagy külső bérlő 3.10 Egyéni elhelyezés: irodai elhelyezés esetén nem vezető beosztású dolgozó munkaköréből adódó kizárólagos irodahasználata. A utasításban használt rövidítések: IGI, azaz Ingatlangazdálkodási Igazgatóság; ISZE, azaz Ingatlankezelési Szolgáltató Egység; ITK, azaz Ingatlankezelési Területi Központ; Társaság, azaz a MÁV Csoportba tartozó társaságok; BTSZ azaz Belső Teljesítményi Szolgáltatás;

5 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 5 MÁV VK Zrt. Azaz MÁV Vagyonkezelő Zrt.; MÁV IK Kft. Azaz MÁV Ingatlankezelő Kft.; MTR-IGM, azaz MÁV Térinformatikai Rendszer Ingatlangazdálkodási Modul MTM-IGM HG, azaz MÁV Térinformatikai Rendszer Ingatlangazdálkodási Modul Helyiséggazdálkodási almodul; MTM-IGM BSZ, azaz MÁV Térinformatikai Rendszer Ingatlangazdálkodási Modul Bérleti Szerződések almodul; MSZSZ, azaz Működési és Szervezeti Szabályzat 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A helyiséggazdálkodás alapelvei A helyiséggazdálkodás célja a MÁV Zrt. És a Társaságok működéséhez, az alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátásához szükséges ingatlanok biztosítása a racionális gazdálkodás keretei között Belső használatra elsősorban az utasforgalommal összefüggő vasútüzemi tevékenységhez szükséges helyiségek kivételével azokat a helyiségeket kell figyelembe venni, amelyek az utasforgalmi területekről közvetlenül nem megközelíthetők, és külső bérlők részére korlátozottan hasznosíthatók Egy ingatlan csak akkor adható át hasznosításra a bérbeadó szervezetnek, ha arra indokolt belső elhelyezési igény kielégítése céljából nincs szükség. Amennyiben egy ingatlan bérletből vagy belső használatból viszszaadásra kerül az ISZE javaslatot tesz az IGI igazgatója felé annak további igénybevételére, kezelésére Rendkívüli elhelyezési igény esetén az IGI igazgatója kezdeményezheti a bérbeadó szervezetnél az igénybe venni tervezett ingatlanra érvényes bérleti szerződés felmondását A MÁV Zrt. Szervezeteire érvényes elhelyezési norma értékek: Irodahasználat esetén a normaérték alapegysége = 6 m 2 /fő, az egyes beosztáshoz kötött normaértékeket az alábbi táblázat tartalmazza. A meghatározott normaérték nem tartalmazza a vezető titkárságán kialakított teakonyha területét. Felsővezető (főigazgató, igazgató, főosztályvezető) középvezető (osztályvezető, csoportvezető) vezető (minden további, előzőekben fel nem sorolt vezető) 5 egység, azaz 30 m 2 /fő, 4 egység, azaz 24 m 2 /fő, 3 egység, azaz 18 m 2 /fő, vezetői titkárság (a vezetők titkárságán dolgozó munkatársak) 2 egység, azaz 12 m 2 /fő, egyéb irodai munkakör 1 egység, azaz 6 m2/fő Amennyiben az egyes munkatársak munkaköre (üzleti titok védelme, személyes adatok kezelése miatt) indokolja, részükre egyéni elhelyezést kell biztosítani. Az egyéni elhelyezést a megfelelő indoklással együtt az igénylő szervezeti egység vezetőjének kell kezdeményezni. Az ISZE az évenkénti norma felülvizsgálatnál az egyéni elhelyezés indokoltságát köteles megvizsgálni. Amenynyiben az egyéni elhelyezés indokai már nem állnak fenn, az egyéni elhelyezést meg kell szüntetni. Az egyéni elhelyezés esetén minden szervezeti egységnek törekedni kell a terület-túlhasználat minimalizálására Az irodákhoz kapcsolódó közös helyiségek (tárgyaló, konyha, stb.) használatát az adott ingatlanra érvényes házirend szabályozza. A felső és középvezetők az utasításban megadott irodanagyságokon (helyiségnorma) belül meg kell oldani 5-6 fő részére az egyidejű tárgyalás lehetőségét. Ezek a szervezeti vezetők a mindennapi munkájukhoz nem igényelhetnek még egy külön tárgyalószobát is maguknak Műhelyek, üzemi és egyéb helyiségek esetén a tevékenységhez szükséges gépek és berendezések elhelyezéséhez, valamint a biztonságos munkavégzéshez együttesen szükséges területet kell biztosítani. A műhelyeket az építési előírások és a tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokban meghatározottak szerint kell kialakítani. Azokra előírt hatósági használatbavételi engedélyt be kell szerezni. A hatósági engedélyek megszerzése a használó szervezet feladata Ingatlan, parkolási céllal történő használata kizárólag az IGI ISZE Területi Központokkal kötött megállapodás alapján történhet. A megállapodás Társaság esetén része a keretszerződésnek, MÁV szervezet esetén pedig a BTSZ megállapodásnak. 4.2 A használatba adás rendje A MÁV Zrt. szervezeti egységei számára ingatlanokat használatba adni kizárólag az ISZE jogosult (1. sz. ábra), a Társaságok esetében az ingatlanok bérbeadásának rendjéről szóló 9/2009. (I.30. MÁV Ért. 4.) VIG. Sz. utasítás, valamint a hatályos ingatlanbérleti és üzemeltetési szerződések figyelembe vételével. A társaságok esetében a használatba adást meg kell előznie a MÁV VK Zrt. Által megkötött bérleti keretszerződés módosításának. A társaságok részéről felmerült igény kielégítése a MÁV VK Zrt. És az ISZE egyeztetett döntése alapján történik. A használatba adást az ISZE területi képviselője és a MÁV VK Zrt. Területi képviselője közösen bonyolítja le.

6 6 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám 1. sz. ábra A MÁV Zrt. Helyiséggazdálkodás folyamata Használatba adásra jogosultak Az ISZE Ingatlanüzemeltetési Csoport kiemelt elhelyezési feladatok esetében. Az ISZE Ingatlankezelési Területi Központjai: Budapest Miskolc Debrecen Szeged Pécs Szombathely a működési (területi határain belül) területükön lévő ingatlanok vonatkozásában. Az ingatlanok vasútüzemi használatba adása: MÁV Zrt. Szervezeti egységeinek belső szolgáltatásának minősül, elszámolása a BTSZ megállapodások alapján történik. Társaságok esetén a bérleti szerződésben foglaltak szerint bérleti díj és kezelési díj formájában történik az elszámolás Az ingatlan igény bejelentésének módja, tartalma és az elbírálás rendje MÁV Zrt. Szervezetei esetén Ingatlanok használatba adását a használatot igénylő szervezeti egység vezetője kezdeményezheti, megjelölve az ingatlan azonosításhoz szükséges valamennyi adatot, az IGM program alapján. Az ingatlanigénylést az IGM program HG almodul folyamatok, új igénylések menüpontban található igénylőlap (1. sz. melléklet) kitöltésével kell elindítani. Az igénylőlap kitöltése lekérdező jogosultsággal elvégezhető. Az igénylésre mely postai úton is kézbesítendő a használatba adónak az igénylés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 naptári napon belül válaszolnia kell A beérkezett igény alapján a helyiséggazdálkodó köteles megvizsgálni az igénylő szervezet által használt területen az elhelyezési normák érvényesülését. Újabb terület csak akkor adható át az igénylő szervezet

7 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 7 részére, ha az elhelyezési igény a szervezet által használt területen már nem elégíthető ki Az ISZE a felmerült igény alapján, az ingatlant szakmai szempontból felülvizsgálja és dönt a szükséges átalakításokról, felújításokról. Elsődlegesen olyan ingatlan igényelhető, amely átalakítás, felújítás nélkül alkalmas a kívánt funkcióra. Amennyiben az ingatlan átalakítása, felújítása szükséges, a munkák fedezetét az igénylő szervezetnek kell biztosítani. A MÁV Zrt. Által bérelt ingatlanban terület növekedésével járó igénylés csak indokolt esetben (pl. MSZSZ szerinti létszámnövekedés) kezdeményezhető. Amennyiben az igényelt ingatlan használatba adható, a használatba vételi megállapodás előkészítése érdekében a helyiséggazdálkodó elektronikusan, vagy levélben viszszagazolást küld. A visszaigazolásban rögzíteni kell az ingatlan fő paramétereit elhelyezkedését, területét, funkcióját, stb. továbbá, a megkötendő használati megállapodás lényeges feltételeit. Amennyiben az igénylő a visszaigazolásban szereplő feltételeket elfogadja (vagy a vitás kérdések tisztázásra kerültek), az ingatlant a helyiséggazdálkodó a részére kiutalja, és intézkedik a használatba adásról MÁV csoporthoz tartozó társaságok esetén Az ingatlanigénylést a Társaság kezdeményezheti, az érvényben lévő bérleti keretszerződésben foglaltak szerint, megjelölve az ingatlan azonosításhoz szükséges valamennyi adatot, az IGM program alapján, az pontban leírtak szerint A MÁV VK Zrt. És az ISZE szakmai szempontok szerint egyeztetett döntést hoz a felmerült igény kielégítésére, mely alapján a bérbeadó módosítja a keretszerződést Amennyiben több üzletág, illetve a MÁV csoportba tartozó társaság is jelent be használati igényt ugyanarra az ingatlanra, továbbá a központi irodaházakban lévő szervezetek irodai elhelyezési igényének kielégítésénél, azok sorrendjéről az ISZE vezetője dönt Abban az esetben, ha ingatlanhasználati igény a MÁV tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő ingatlannal nem elégíthető ki, az ISZE vezetője javaslatot tesz az IGI igazgatója felé az elhelyezési igény más módon (bérleményben, új épületben, stb.) történő kielégítése érdekében A használati megállapodás tartalma és megkötésének irányadó szempontjai Az ISZE mint használatba adó és az ingatlant használatba vevő szervezet, a használatra vonatkozóan a 14/2008. (MÁV. Ért. 19.) Pénzügyi irányítás Portfóliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás. A belső teljesítményi szolgáltatások szabályzata tárgyú 21/2004. sz. PVH utasítás 4.sz. módosítása szerint megállapodást kötnek. A megállapodásban rögzíteni kell a használatba adó és a használatba vevő jogait, kötelezettségeit, felelősségét, a szolgáltatás tartalmát és a szolgáltatásért fizetendő díjat. A megállapodásnak tartalmaznia kell minden olyan lényeges feltételt, amely a szolgáltatás teljesítéséhez, és annak igénybe vételéhez szükséges A megállapodásban fel kell tüntetni a használatba adott ingatlan azonosításához szükséges valamenynyi adatot az IGM alapján,és tartalmaznia kell, hogy a használó milyen tevékenységet végez az általa használt ingatlanon. A használó az általa végzendő tevékenységéért teljes körűen felelős, ezért a tevékenységének végzéséhez a szükséges hatósági engedélyek beszerzése és az abban előírtak betartása, kizárólag és egyedül a használó kötelezettsége. Amennyiben a használó tevékenységével az ingatlanon bármilyen kárt okoz (pl. környezetszennyezés, indokolatlan állagromlás), a kijavítással kapcsolatos valamennyi terhet és költséget tartozik viselni. Ez nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból adódó természetes elhasználódásra A hatékony ingatlan használat elősegítése érdekében az ingatlan használatba adása határozatlan időre szól, azonban 60 napos felmondási határidővel felmondható. A társaságok esetében a bérleti keretszerződésben foglaltak az irányadók. A használó tevékenységétől függően azonban, felek ettől eltérően is megállapodhatnak A használó az ingatlanon a tevékenységéhez szükséges technológiai fejlesztéseket, átalakítási és felújítási tevékenységet csak az ISZE által előzetesen jóváhagyott tervek birtokában végezhet. A használónak az ingatlannal kapcsolatos fejlesztési és beruházási igényeit a beruházások tervezési rendjének megfelelően kell jeleznie az ISZE felé, ahol gondoskodni kell az igényelt fejlesztések beruházási tervjavaslatokba való felvételéről. Fedezet megléte esetén az ISZE a használóval egyetértésben gondoskodik a fejlesztés megvalósításáról, a MÁV Zrt. Beruházási utasítása szerint, kivéve a technológiai fejlesztéseket Az ingatlan üzemeltetése és folyamatos karbantartása, azaz a rendeltetésszerű használatra alkalmasság fenntartása az ISZE feladata, melyet szolgáltatók bevonásával lát el. A társaságok esetében a bérleti keretszerződés ettől eltérhet Az ingatlan állapotának és használatának ellenőrzése az ISZE feladata, melyet az IK Kft.-vel kötött üzemeltetési keretszerződés szerződés alapján a helyi üzemeltetés vezető végez.

8 8 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám Polgári védelmi vezetési pontok használata esetén az ellenőrzésben a Területi Vasútbiztonsági Osztály működik közre Az ingatlant a használó harmadik fél részére albérletbe, további használatba, üzemeltetésre nem adhatja. Ennek megszegése esetén a szerződés rendkívüli felmondással megszüntethető. Nem minősül bérbe adásnak a MÁV Zrt. Érdekében, megbízásából eljáró szervezetek részére átengedett terület, helyiség (karbantartási feladatok, futó projektek vállalkozóinak munkavégzése stb.), amennyiben a helyiség költségeit a szolgáltatást igénybevevő szervezet viseli A használat ellenőrzése MÁV szervezetek által használt irodaépületekben az irodahasználat általános paramétereit meghaladó indokolatlan használat esetén az ISZE, köteles felszólítani az érintett szervezetet a norma értéken felüli terület kiürítésére és visszaadására. A többletként használt terület felszabadítására a használó szervezeti egység vezetője köteles intézkedni és a területet 30 napon belül az ISZE részére visszaadni. Amennyiben az érintett szervezet vezetője a területet megfelelő indoklás nélkül tovább használja az ISZE jogosult a BTSZ szerinti elszámolásban a területre háromszoros díjat érvényesíteni Birtokbaadás, visszavétel A használatra vonatkozó megállapodás érvénybe lépését követően az ingatlant használó részére történő birtokba adását, valamint a megállapodás lejáratakor annak visszavételét részletes jegyzőkönyvben (2.-3 sz. melléklet) kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek, valamint a helyiségek bérlemény leltárának (4. sz. melléklet) minden lényeges, az ingatlan használatával szükség esetén fotóval alátámasztott állapotával kapcsolatos körülményt, a mérőórák állását is tartalmaznia kell. Használatba adáskor az IGI ISZE, (Társaság esetén kiegészülve a MÁV VK Zrt.) illetékes munkatársa illetve megbízottja, valamint a használó részvétele kötelező. A jegyzőkönyv és bérlemény leltár, amely alapjául szolgál a karbantartási kötelezettségek megállapításának, és a megállapodás megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának, a megállapodás mellékletét képezi A visszavételi eljárásra helyszíni bejárás keretében kerülhet sor, a jelen utasítás pontjában foglaltaknak megfelelően, a birtokbaadáskor jelen lévő azonos résztvevőkkel - környezeti állapot változása esetén az EBK szervezet képviselőjével kiegészülve. A visszavételi jegyzőkönyvben (3. sz. melléklet) kell rögzíteni a szerződéses kötelezettségek teljesítését, az eredeti állapot viszszaállítását, külön részletezve a terület környezeti állapotára vonatkozó vizsgálatról szóló feljegyzést (melyet az EBK szervezet jogosult elkészíteni) a visszavétellel kapcsolatos további intézkedéseket, a használó kötelezettségeit Az ingatlan visszaadásának módja Az ingatlan visszaadása történhet az ingatlan használójának, illetve az IGI-ISZE kezdeményezésére. Az ingatlan használója által kezdeményezett visszaadás esetén az ISZE intézkedik az ingatlan visszavételére és további hasznosítására, vagy selejtezésére. Az ISZE az ingatlan visszaadását kezdeményezheti, ha a.) az ingatlan műszaki állapota a további használatot nem teszi lehetővé, b.) az ingatlant kiemelt elhelyezési feladat megoldására kívánja igénybe venni, c.) normaértéken felüli, indokolatlan, vagy gazdaságtalan használatot állapít meg. Az a,) és b,) pontban megjelölt esetekben az ingatlan használója kérheti a tevékenységéhez szükséges új ingatlan biztosítását. Az ingatlan visszaadását a használó az IGM program HG almodul folyamatok visszaadásra felajánlás menüpontban található elektronikus űrlap kitöltésével kell kezdeményezni, illetve postai úton eljuttatni a használatba adó részére A használat szakmai irányítása és ellenőrzése: A használatba adási és visszavételi tevékenység irányítója és felelőse az ISZE vezetője, akinek a szakmai irányítás keretében feladatát képezi a használatba vétellel kapcsolatos utasítások elkészítése, azok karbantartása, az ingatlanok használatával kapcsolatos jelentések, előterjesztések, koncepciók, stb. készítése. Az ISZE évente minimum egyszer köteles a normaértékek betartását ellenőrizni. Norma feletti használat esetén a helyiséggazdálkodó saját hatáskörben, illetve a létesítményfelelős javaslatára köteles az 5.4 pontban indokolt esetben az 5.6 pont c.) alpontjában foglaltak szerint eljárni. A használatba adás szakmai irányítása és ellenőrzése keretében kiemelt hangsúlyt kap a tevékenység szakszerűsége, az előírások betartása, a gazdasági eredményesség. Az ellenőrzés nem helyettesíti az Ellenőrzési Igazgatóság által végzett belső ellenőrzést. A használatba adó ellenőrzési feladatainak ellátásába külső szervezetet is bevonhat A kiutalások nyilvántartása A kiutalások az IGI által működtetett ingatlan-gazdálkodási rendszerben kerülnek rögzítésre (IGM). Az adatrögzítés a használatba adónak, vagy megbízottjának a feladata.

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT E L N Ö K I U T A S Í T Á S A szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat általi vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Panaszkezelési Szabályzata. Budapest, december

Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Panaszkezelési Szabályzata. Budapest, december Az MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata Budapest, 2010. december A panaszkezelési szabályzat célja, hogy az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására.

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására. HATÁLYOS: 2010. július 1-től PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat ) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TREZOR Záloghitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3525 Miskolc, Régiposta u. 23. ½. sz. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az alapítók az 1/2010. (I. 01.) sz. határozata Hatályos: 2010. 01. 01-től

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben