TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG"

Átírás

1 TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG

2 Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel kiadott rszágos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján, valamint a Szenátus 2011/2012. tanévi 47. számú határozatával hatályba léptetett BGF Tűzvédelmi Szabályzata figyelembe vételével a következő Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: TSZ) adom ki: 1. A TSZ hatálya I. fejezet Általános rendelkezések Területi hatály: kiterjed az Intézet egész területére, az összes létesítményre, szabad területre. Személyi hatály: kiterjed az Intézet valamennyi dolgozójára, hallgatójára, az intézmény egyes épületeit, helyiségeit, berendezéseit bérlő jogi és magánszemélyekre, továbbá az Intézet területén tartózkodó minden egyéb személyre. Időbeli hatály: a TSZ kiadásának napjától a visszavonásáig terjed ki. 2. A TSZ célja A tűzvédelmi előírások, használati szabályok ismertetése, meghatározása. A TSZ-ben meghatározott tűzvédelmi feladatokat mind az üzemeltetés, mind az átalakítás, felújítás során a tűzbiztonság és a megelőző tűzvédelem érdekében be kell tartani. II. fejezet Vezetők, dolgozók, hallgatók és az Intézet területén tartózkodó személyek feladatai 1. Dékán feladata és jogköre Feladata a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, rektori utasítások és a TSZ előírásainak betartatása, betartásának ellenőrzése, az azt sértő, veszélyeztető cselekmények megelőzése, felderítése, megakadályozása, továbbá a) Az Intézet tűzvédelmére vonatkozóan a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, a Tűzriadó Tervet, illetve gondoskodik az épületek kiürítésének évenkénti gyakoroltatásáról. 2

3 b) A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben - indokolt esetben - fegyelmi, illetve kártérítési eljárást indít. c) A tűzvédelmi munka szakmai irányítására szerződést köt legalább középfokú tűzvédeimi szakképesítésű személlyel (a továbbiakban: tűzvédelmi megbízott), és közvetlen felügyeletet gyakorol tevékenysége felett. d) Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrizteti a rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását. Legalább 5 évenként Tűzvédelmi Szemle keretében személyesen is meggyőződik a TSZ-ben előírtak végrehajtásáról, a javításra tett intézkedései hatékonyságáról. e) A tanulmányi és továbbképzési osztályvezető bevonásával gondoskodik az első éves hallgatók tűzvédelmi oktatásáról a tanévkezdést megelőzően. f) Rendkívüli esetben készenléti, ügyeleti szolgálatot rendel el. g) Intézkedik az ellenőrzési és egyéb tapasztalatok alapján megállapított tűzvédeimi hiányosságok, szabálytalanságok megszűntetésére. h) Biztosítja a feltételeket az ellenőrzésre jogosult szervek és személyek ellenőrző munkájához. i) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult vezetővel írásbeli meghatalmazás alapján képviselteti magát. j) Az Intézet tűzvédelmi helyzetére kiható minden jelentős tevékenységet, változást, annak megkezdése, illetve bekövetkezése előtt IS nappal az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak bejelenti, az intézkedésről a műszaki főigazgató-helyettest tájékoztatja. k) Tájékoztatja a műszaki főigazgató-helyettest az Intézetben előfordult tűzesetekről, a tűzvédelmi határozatokról, a tűzvédeimi helyzet változásairól. I) Az éves tűzvédelmi munkáról a tárgyévet követő év március 20-ig beszámolót küld a műszaki főigazgató-helyettesnek. m)a jogszabályokban meghatározott esetben a használatba vételi/üzembe helyezésilhatósági eljárásra meghívja az illetékes hatóságot. Az Intézet tűzvédelmi tevékenységének irányítását, a feladatok meghatározását, a végrehajtás ellenőrzését a személyes felelőssége meghagyása mellett, a gazdasági és műszaki osztályvezetöre ruházza át. Az Intézet hallgatói tűzvédelmi oktatásának irányítását, dokumentálását, ellenőrzését, személyes felelőssége meghagyása mellett a tanulmányi és továbbképzési osztályvezetőre ruházza át. 3

4 2. Gazdasági és műszaki osztályvezető feladata és jogköre Feladata az Intézet tűzvédelmi feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése, így különösen a) Figyelemmel kíséri és folyamatosan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tűzvédelmi feladatainak végrehajtását, hiányosság észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi vagy kezdeményezi azok megszüntetését. b) Gondoskodik a raktározás, tárolás tűzvédelmi előírásainak betartatásáról, a dohányzóhelyek kijelöléséről. c) Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen meghatalmazással helyettesíti a dékánt. d) A tűzvédelmi megbízott által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tesz vagy intézkedést kezdeményez a dékán felé. e) Intézkedik a tűzvédelmi berendezések, felszerelések fejlesztéséről, karbantartásáról. 1) Biztosítja a villamos berendezések, villámhárítók tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálatainak határidőben történő elvégzését, a jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok dokumentált kijavítását a minősítő iratban meghatározott határnapig, szükség esetén az újbóli felülvizsgálat elvégzését. g) Gondoskodik arról, hogy a dolgozók munkába álláskor, továbbá szükség szerint, a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, valamint a tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörökben érvényes szakvizsgával rendelkezzenek. h) A közvetlen tűzveszélyes állapot megszűlltetésére intézkedik, elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását, külön felhívásra szakértőt biztosít. i) A végzett munkáról március l8-ig beszámolót küld a dékánnak. j) Közvetlen felügyeletet gyakorol a műszaki ügyvivő tűzvédelmi tevékenysége felett, ellenőrzi tűzvédelmi feladatainak végrehajtását. k) Rendkívüli esetben készenléti, ügyeleti szolgálat elrendelését kezdeményezi. I) A tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményez. A tűzvédelmi feladatainak operatív irányításával, a feladatok végrehajtásával a műszaki ügyvivőt bízza meg. 3. Műszaki ügyvivő feladata és jogköre Feladata az Intézet műszaki dolgozóinak operatív irányítása, a TSZ előírásainak maradéktalan betartása, betartatása, ezen belül kiemelten a) Figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó egységek és személyek tűzvédelmi feladatainak végrehajtását, hiányosságok esetén intézkedik vagy intézkedést kezdeményez közvetlen vezetője felé. 4

5 b) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen részt vesz. c) Az rszágos Tűzvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: TSZ) előírt határidők betartásával az arra jogosult szakcéggel elvégezteti a villamos és villámvédelmi berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát. Erősáramú villanyszerelő vagy szakcég igénybe vételével gondoskodik a feltárt hibák minősítő iratban meghatározott hatámapig történő kijavításáról. A javítás megtörténte után gondoskodik annak T SZ szerinti dokumentálásáról, a jegyzőkönyv villanyszerelővel történő aláíratásáról, ha szükséges az újbóli felülvizsgálatról. d) Az átalakítások, fejlesztések megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi és tűzjelző berendezések, eszközök üzemképességének fenntartását, gondoskodik a karbantartásrói és a szükséges felülvizsgálatok elvégeztetéséről. e) Együttmüködik a tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tesz vagy kezdeményez közvetlen vezetője felé. A tűzvédelmi megbízott által kért rajzokat, egyéb anyagokat a kért határidőre biztosítja számára. f) Évenként egyszer tűzvédelmi szemlét tart a tűzvédelmi megbízottal és az érintett területek vezetőivel. g) Minden tűzesetet jelent a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időben eloltották, illetve a tűzoltóság beavatkozása nem vált szükségessé. Gondoskodik arról, hogy akár helyszíne változatlan maradjon a tűzvizsgálat befejezéséig. h) Gondoskodik arról és megszervezi, hogy a munkavállalók a TSZ előírásai szerint tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. i) Gondoskodik róla, hogy a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatottak a szakvizsgát letegyék. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt - a hatósági ellenőrzés során - köteles bemutatni. j) Elvégezteti a hő- és füstelvezető berendezések, szerkezetek, tűzjelző berendezések, villamos müködtetésű menekülési útvonaljelzők, gázérzékelők, kazánok, vészlétrák, tűzgátió ajtók, tűzoltó készülékek, tűzcsapok és oltóeszközök időszakos felülvizsgálatát, karbantartását, szükség esetén a javítását vagy cseréjét, illetve a használatba vételi eljárás előtt a tűzcsapok vízhozam mérését. Gondoskodik a tűzvédelmi eszközök, tűzvédelmi főkapcsolók, menekülési irányok és helyiségek T SZ-ben előírt jelöléséről. k) Engedélyezi az Intézet területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését. Szükség esetén gondoskodik felügyelet ellátásáról. l) Gondoskodik a rendezvények tűzvédeimi követelményeinek biztosításáról, szükség esetén a szervezők előzetes tűzvédelmi oktatásáról. m)a tűzvédelmi helyzetre kiható lényeges változás esetén elkészíti az önkormányzati tűzoltóság felé 15 nappal előbb elküldendő levelet, melynek másolatát megküldi a tűzvédelmi megbízottnak is. 5

6 n) Gondoskodik arról, hogy az Intézet területén javítási, építési, karbantartási, illetve egyéb munkát végző idegen vállalkozó dolgozói megismerjék a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Elvégzi a jelen fejezet 11. pontjában előírt feladatokat. o) Tűz esetén a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a kiürítést és az éghető anyagok mentését. p) A tűzvédelmi helyzetet befolyásoló felújítások, beruházások előkészítésében, megvalósításában kikéri a tűzvédeimi megbízott véleményét és elvégzi a IV. fejezet 1. pontjában előírt, az Intézet feladatául megszabott feladatokat, ellenőrzéseket q) Közreműködik az Intézet tűzveszélyességi osztályba sorolásának elkészítésében. r) A tűzvédelmet érintő bármilyen változásról, átalakításról haladéktalanul, előzetesen írásban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat. TűzvédeImi szakmai munkáját a tűzvédelmi megbízott segíti. 4. Tűzvédelmi megbizott feladata és jogköre Feladata az Intézet tűzvédelmi munkájának szakmai irányítása, így a) Elkészíti és naprakészen tartja a TSZ-t, a 2. számú mellékletben található Tűzriadó Tervet, a tűzveszélyességi osztályba sorolást. b) Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről, szűkség szerint kezdeményezi a felelősségre vonást. c) Fejlesztések, beruházások előkészítése, megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi előírások végrehajtását, illetve érvényre juttatását. d) Évente egy alkalommal tűzvédelmi szemlét tart, melyre meghívja a gazdasági és műszaki osztályvezetőt, az érintett területek vezetőit és a műszaki ügyvivőt. e) A bejárásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a feltárt hiányosságokat, a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket, a megszüntetésért felelős személyek nevét, a megszüntetés határidejét. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést kér a gazdasági és műszaki osztályvezetőtől. f) Nyilvántart ja az Intézet tűzvédelmi felszereléseit, berendezéseit, készülékeit. g) Megtartja a fizikai dolgozók és az elsőéves hallgatók tűzvédelmi oktatását. h) Segíti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók vizsgára való felkészítését. Feladata a vizsgáztató szerv felkutatása, vizsgaidőpontok kérése. i) Az éves tűzvédelmi munkáról március 18-ig beszámolót küld adékánnak. j) Jogosult közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedni annak megszüntetéséről. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a tevékenységet azonnal leállítani. Az estről azonnal köteles értesíteni a dékánt, a műszaki ügyvivőt és a tűzvédelmi vezetőt. k) Jogosult a tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményezni. 6

7 5. Szervezeti egységvezető feladata és jogköre Feladata a TSZ előírásainak megismerése. megismertetése, betartása és betartatása az irányítása alá tartozó területen, továbbá a) Gondoskodik arról, hogy az új dolgozó legkésőbb a munkába lépéstől számított két munkanapon belül tűzvédelmi oktatásban részesüljön. A TSZ előírásai szerint lebonyolítja az ismétlődő tűzvédelmi oktatást, valamint vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, biztosítja az oktatáson való részvételt, az oktatásról készült nyilatkozat eredeti példányát megküldi a műszaki ügyvivőnek. b) Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják. c) Részt vesz a működési területén tartott tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen, tűzvizsgálati eljáráson, biztosítja a szemle, ellenőrzés feltételeit. d) Gondoskodni a munkahely rendjéről, tisztaságáról, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáról, a dohányzás és nyílt láng használata thaimának megtartásáról. e) Gondoskodni arról, hogy a munkavégzés során a menekülési út, ajtóhoz, ablakhoz, a tűzoltó-felszereléshez vezető út a megfelelő szélességben állandóan szabad legyen. f) Gondoskodni arról, hogy az éghető folyadékból a munkahelyen csak a szabályzatban engedélyezett mennyiség kerüljön tárolásra. g) Felelős a tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök hiánytalan meglétéért, épségéért, megőrzéséért, hozzáférhetőségéért, a hiányzó tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblák, feliratok pótlásának kezdeményezéséért. h) Gondoskodni arról, hogy a tűzvédelmi szabályzat, körlevelek, egyéb rendelkezések mindenkor hozzáférhető helyen legyenek, és az ellenőrző személy kérésére azok átadásra keruljenek. 6. Módszertani, Közgazdasági, Informatikai osztályvezető feladata a) Felelős a számítógépterrnek területén a tűzvédelmi előírások végrehajtásáért és betartásáért. b) Gondoskodik a számítógépek, számítástechnikai berendezések előírásszerű működtetéséről. c) Figyelemmel kíséri a közlekedési, menekülési útvonalak szabadon tartását. 7

8 7. Kollégiumi igazgató feladata és jogköre Feladata a kollégiumok területén a TSZ-ben foglaltak maradéktalan betartása, betartatása, ellenőrzése, továbbá a) Megszervezi abeköltöző kollégisták kötelező tűzvédeimi oktatását. Az oktatáson készült jegyzőkönyvet megküldi a műszaki ügyvivőnek. b) Időpontot egyeztet a műszaki ügyvivővel és a tűzvédelmi megbízottal a Tűzriadó Terv évenkénti gyakorlására. c) Részt vesz a kollégium területén tartott tűzvédelmi szemlén, hatósági ellenőrzéseken. d) A tűzjelzésben és oltásban a jelen szabályzat és a Tűzriadó Terv előírásainak megfelelően intézkedik. A Tűzriadó Terv egy példányát naprakészen a Portán biztosítja. e) A tűzvédelemi helyzetre kiható minden változást köteles a műszaki ügyvivőnek írásban bejelenteni. f) Az éves tűzvédelmi munkáról március l8-ig beszámolót küld az intézetigazgatónak. g) Jogosult közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedni annak megszüntetéséről. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a tevékenységet azonnal leállítani. Az esetről azonnal köteles értesíteni a műszaki ügyintézőt és a tűzvédelmi megbízottat. h) Gondoskodik a menekülési útvonalat mutató rajzok lakószobákba történő kihelyezéséről, azok pótlásáról. i) Jogosult a tűzvédelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményezni. 8. Gondnok feladata és jogköre a) Rendszeresen ellenőrzi és meggyőződik saját területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartásáról, hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére. b) Gondoskodik a hulladékok rendszeres elszállításáról. c) Engedélyezteti a tűzveszélyes tevékenység alkalmi végzését. d) Részt vesz a tűzvédelmi hatóság és a felügyeleti szerv szemléin, ellenőrzésein. e) Kísérőt biztosit a tűzoltó készülékek, oltó eszközök felülvizsgálatához. f) Biztosítja a rendezvények tűzvédelmi követelményeinek betartását, a rendezvény felelősök tűzvédelmi oktatását. 8

9 9. Munkavállalók, hallgatók tűzvédelmi feladatai a) A tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. b) A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban - kipihenten, alkohol, kábítószer hatásától mentesen - megjelenni. c) Munkavégzés során a TSZ-ben foglaltakat betartani, dohányzási tilalmat megtartani. d) A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. e) Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszülltetni, amely tüzet okozhat. f) A tűz- vagy robbanásveszélyt megszülltetni és közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni. g) A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerüen használni. h) A TSZ-ben előírt időszakonként részt venni a munkakörének betöltéséhez szükséges eseti és ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, szakvizsgán. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt megőrizni, szilkség esetén azt az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani. i) A munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot a megfelelő hulladéktároló edénybe elhelyezni. 10. ktatók 9. pontban előírtakon túli tűzvédelmi feladatai a) Minden oktató a hallgatók oktatásánál vegye figyelembe a tűzvédelmi előírásokat, hívja fel figyelmilket azok betartásának fontosságára és követelje meg ezek érvényre juttatását. b) A tanítás befejezését követően a tantermet, előadótermet ellenőriznie kell és a tüzet kiváltó ok( ok) megszülltetéséről gondoskodnia kell. c) Tűzjelzés, riasztás (bombariadó) esetén a tanítást meg kell szakítani és a területet a Tűzriadó Tervnek megfelelően fegyelmezetten el kell hagyni a hallgatókkal együtt. 11. Az intézet területén javitási, építési, karbantartási mnnkát végző idegen vállalkozó dolgozóira vonatkozó előírások a) Az Intézetre vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendeletek, utasítások értelemszerűen köteiezőek létesítrnényben dolgozó külső vállalkozások dolgozóira is. b) A külső vállalkozás dolgozóinak munkáját irányító vezetővel - a munkavégzés megkezdése előtt - a műszaki ügyvivő köteles ismertetni a speciális tűzvédelmi szabályokat. Az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése a munkát elrendelő feladata. 9

10 c) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez írásos engedély kiadása a munkát elrendelő külső vállalkozás felelős vezetőjének a kötelessége. d) Az engedélyt azonban a műszaki ügyvivővel láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni, szükség esetén a tűzvédelmi megbízott bevonásával. e) Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozóval szabad végeztetni. f) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka egész időtartama alatt a munkát elrendelő köteles felügyeletet biztosítani. g) Az idegen dolgozók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásánál tájékoztatást kell adni a tűzvédelmi főkapcsoló, valamint a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó készülékekről, tűzcsapokról, a tűzjelzés lehetőségéről. h) A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat szerződésben részletesen rögzíteni kell a tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének előírásaival együtt. i) A tűzvédelmi előírások betartásának felelőseként az idegen dolgozók helyi vezetőjét kell megnevezni. III. fejezet Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalók, hallgatók tűzvédelmi oktatásról, rendszeres továbbképzéséről. A dolgozókat tevékenységük megkezdése előtt, valamint folyamatosan fel kell készíteni a munkakörükből, a létesítmények használatából és a tárolásokból eredő tűzveszélyre és az ezzel összefliggő megelőzési, mentési feladatokra. Minden munkahelyi vezető köteles biztositani, hogyamunkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát valamennyi dolgozó - munkába állás előtt, majd az ismétlődő oktatás keretén belül - elsajátítsa, ismereteit bővítse, korszerüsítse és a részére előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegye. 1. Újfelvételes dolgozók oktatása Az újfelvételes dolgozók munkába állása előtt gondoskodni kell a tűzvédelmi oktatásáról. Az oktatásnak a következőkre kell kiterjedni: a) A TSZ előírásainak megismertetésére, b) A munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére, c) A munkahelyen és közelében lévő anyagok, eszközök tűzveszélyességére, d) A Tűzriadó Tervben foglalt, tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, ember- és anyagmentéssel, tűzoltással, kiürítéssel kapcsolatos feladatokra, e) A tűzvédelmi berendezések, eszközök használatára, kezelésére, 10

11 f) Elektromos berendezések használatáb ól eredő tűzveszélyre, működésűk szabályaira, g) A munkahelyen tartható éghető folyadék kijelölt helyére és tárolható mennyiségére, h) A tűzvédelmi szabály illetve előírás megszegésének jogkövetkezményeire, i) A munkahelyen betartandó tűzvédelmi használati szabályokra. Az oktatás tekintetében újfelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a dolgozókat is, akik hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába, tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak, az Intézeten belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak és az új helyen nagyobb a tűzveszély, a munkahelyükön tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt, illetve a tűzvédelmi hatóság, a dékán vagy a tűzvédelmi megbízott azt elrendeli. 2. Ismétlődő oktatás Valamennyi dolgozót a munkahely vagy a tevékenység tűzveszélyességi osztályba sorolásától függően ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az alábbiak szerint: a) az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályesetén félévenként, b) a "D" - "E" tűzveszélyességi osztályesetén évenként. Az ismétlődő oktatáshoz oktatási tervet kell készíteni. Az oktatási terv összeállításáért a tűzvédelmi megbízott a felelős. A fizikai munkavállalók részére a tűzvédelmi megbízott tartja meg az oktatást és oktatási naplóban dokumentálja. A nem fizikai munkavállalók részére a szervezeti egység vezetők kiosztják a 3. számú melléklet szerinti oktatási anyagot és azok áttanulmányozása után aláíratják a 4. számú mellékletben található nyilatkozatot. Minden oktatásról nyilatkozatot vagy oktatási naplót kell vezetni. A nyilatkozat eredeti példányát a műszaki ügyvivőnek az oktatást követő 48 órán belül meg kell küldeni. 3. Hallgatók, kollégisták oktatása A hallgatóknak is meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. A hallgatók az oktatási anyag részeként el kell, hogy sajátítsák az égés feltételeit, annak kísérő jelenségeit, az anyagok hő hatására történő viselkedését, az Intézet területén található veszélyforrásokat, továbbá a tűz esetén tanúsítandó helyes magatartást, a tűzoltó készülékek használatát és a menekülési útvonalak felismerését. Az első éves hallgatók részére a tanévkezdést megelőzően kell megtartani a tűzvédelmi oktatást. Abeköltöző kollégisták részére az 5. számú mellékletben szereplő oktatási anyag, tűzriadó terv átadásával és a 6. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv aláíratásával kell a tűzvédelmi információkat biztosítani, illetve azok elolvasását, megértését dokumentálni. II

12 4. Tűzvédelmi szakvizsga Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök: hegesztést is végző karbantartók, műszaki ügyvivő. A tűzvédelmi szakvizsga 5 évig érvényes, utána meg kell újítani. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről a műszaki ügyvivő a 7. számú melléklet szerinti kimutatást naprakészen vezeti, melyet megküld a tűzvédelmi megbízottnak, a szakvizsga bizonyítványok másolatait megőrzi. IV. fejezet Megelőző tűzvédelmi szabályok 1. A létesítés, felújítás, beruházás előírásai a) Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció. b) A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti, ezét ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ott a műszaki főigazgató-helyettes, vagy megbízottja köteles tűzvédelmi szakértőt bevonni a tűzvédelmi műleírás elkészítésében. c) A tervezőtől és akivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kémi arról, hogya tervdokumentáció készítése, illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó tűzvédeimi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette. A villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szempontú ellenőrzéséről is el kell kémi a vonatkozó jogszabályok, szabványok által előírt jegyzőkönyvet. d) A jegyzőkönyv, nyilatkozat beszerzéséért a műszaki fóigazgató-helyettes által a bonyolítással megbízott személyafelelős. e) Az Intézet területén idegen kivitelezők, szolgáltatást végzők dolgozói saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket. 1) Az építési, szerelési területté nyilvánítást a dékán, vagy az általa írásban megbízott személy határozza meg. g) Abban az esetben, ha a munkaterület nem választható le más terül ettől, akkor az idegen kivitelező dolgozói saját vezetőjük irányítása mellett is csak a területileg illetékes munkahelyi vezető, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát. 12

13 h) Az idegen kivitelezővel kötött szerződésben egyértelműen meg kell határozni a következőket: - kinek a feladata a munkavégzéshez előírt mennyiségű és minőségű tűzoltó készülék biztosítása, - az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait, - a TSZ-ben foglalt előírások megismertetésének módját az idegen kivitelező dolgozói részére. i) A bonyolítással megbízott személy a tervezés megkezdése előtt köteles olyan részletezettséggel leírni az építmény rendeltetését, használatának sajátos körűlményeit, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: - az építményben folyó tevékenység, - a létesítmény személyzete, az állandó vagy ideiglenesen tartózkodó személyek száma, - a tűzjelzés lehetősége, - a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok menynyisége, tűzvédelmi jellemzői. j) A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és információt, ami a tervezendő építmény tűzvédeimi értékelése során jelentőséggel bírhat. k) A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az tűzvédeimi szempontból megfelel-e az előírásoknak. Ennek érdekében ellenőrizni kell: a tervezői nyilatkozatot, - az építési engedélyeket, az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztető ket, az alkalmazási engedélyeket, szakértői véleményeket, tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét, a műszaki megoldások szabályosságát. 2. Az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos általános előírások a) Az építményeket, épületrészeket, helyiségeket csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telepengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. b) A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhat ja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki követelményekben megengedett tűzterhelési értéket. c) A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponta egyszer, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 13

14 d) Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. e) Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynéi, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. ±) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot (benzin, hígító, stb.) alkalomszerűen csak szabadban vagy hatásosan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. g) "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. h) lajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben helyezhető el. i) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a közvetlen felettesnek jelezni kell. j) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. k) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, a villamos főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni. I) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. m)munkaszüllet alatt, illetve éjjel az összes helyiség kulcsát - azonosítható felirattal - a portákon kell tartani. A kulcsok tárolását úgy kell kialakítani, hogy a hiány könnyen észrevehető legyen. A kulcs leadásáért az a felelős, aki utoljára hagyta el a helyiséget. 3. Dohányzás a) Tilos a dohányzás az épületekben, azok bejárataitól számított 5 méteren belül és minden olyan helyen, ahol az tüzet, robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat táblával kell jelölni. A dohányzásra kijelölt helyet is táblával kell jelölni ("Kijelölt dohányzóhely"). b) Égő cigarettát, gyufát tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az tüzet okozhat. 14

15 c) Ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartaimát szemét- vagy papírkosárba üríteni tilos, csak nem éghető anyagú edényzetbe szabad gyűjteni! 4. Raktározás, tárolás a) "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók. Egy helyiségben 300 kg feletti mennyiségű "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - ha a vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek - nem tárolható. b) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot (benzin, hígító, stb.), a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagoini csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtó forrás és hatékony szellőztetést biztosítottak. c) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot (benzin, hígító, stb.), valamint a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vagy a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. d) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag (benzin, hígító, stb.), valamint a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadék egyedi és gyújtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést - annak hiányában - a felhasználó köteles elvégezni. e) A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. f) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot (benzin, hígító, stb.) raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad. 5. Tűzveszélyes folyadékok használata a) Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, használatával csak olyan személyek foglalkoztathatók, akik a vonatkozó előírások alapján oktatásban részesültek. b) A tűzveszélyes folyadékot tartalmazó tárolóeszközt a hőtágulási és illékonysági tulajdonságok figyelembevételével abefogadóképességének 95 %-áig szabad megtölteni. c) A tároló edényzeten a veszélyességnek megfelelő feliratot jóllátható helyen fel kell tüntetni. d) Az edényeket kiöntő nyílásukkal felfelé, lezárva szabad tárolni és szállítani. 15

16 e) A könnyen sérülő edények csomagolása tárolás és szállítás közben nyújtson védelmet törés ellen. f) A folyadéküveg űrtartalma legfeljebb 10 liter lehet. g) Jól záró üzemanyagkannában L és II. tűzveszélyességű folyadékokból együttesen is legfeljebb 60 liter tárolható egy helyiségben. 6. Közlekedők, folyosók, menekülési útvonalak, bejárati kapuk a) Ezeket a területeket raktározás, tárolás céljára igénybe venni tilos. b) A közlekedés, menekülés céljára szolgáló területeket állandóan szabadon kell hagyni, leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. c) A kijárati, vészkijárati ajtókat, menekülési útvonalakat világító vagy utánvilágító biztonsági jelzéssel kell megjelölni az TSZ előírásai szerint. d) Irodákban 1 m széles közlekedési utat, állványos raktározás esetén legalább 1 m széles közlekedési utat kell hagyni. e) A gépjármű bejárati kapuk kulcsait a portán - mindenkor hozzáférhető helyen, megjelölve - kell tartani. Tűz esetén a gépkocsikat az épületek mellől el kell távolítani. 7. Épületgépészeti berendezések létesítésének, használatának általános előírásai a) Épületgépészeti berendezésnek nevezünk minden olyan gépet, berendezést, amely az épület, építmény rendeltetésű használatát biztosítja. Az épületgépészeti berendezések általában az épület, építmény szerves részét képezik. b) Épületgépészeti berendezést úgy kell létesíteni, hogy az lehetővé tegye a biztonságos használatot. Csak szabványos vagy engedélyezett, minősített épületgépészeti berendezést vagy rendszert szabad az Intézet területén beépíteni, üzemeltetni. c) Épületgépészeti berendezések szerelésénél, a vonatkozó szabványokat, szabályzatokat kell alkalmazni, figyelembe venni. d) Épületgépészeti berendezések üzembe helyezése előtt a biztonságos használat feltételeinek teljesítéséről vizsgálattal kell meggyőződni, arról dokumentációt kell kiadni. e) A jogszabályokban, szabványokban, utasításokban meghatározott módon és gyakorisággal előírt időszakos vizsgálatokat végre kell hajtani. f) Biztonságos használat céljából a gyártó által kiadott gépkönyv, használati utasítás felhasználásával a kezelők részére kezelési utasítást kell biztosítani. g) A berendezések használója, kezelője, kötelese betartani a gépkönyvben, kezelési utasításokban előírtakat. 16

17 8. Tüzelő- és fűtőberendezések a) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtő berendezést szabad üzemeltetni. b) A kezelési utasítást a berendezésen vagy annak közvetlen közelében, jól látható helyen kell elhelyezni. c) A kazánok kezelését csak megfelelő szakmai képesítésű személy végezheti. A kazánok üzemeltetése alatt megfelelő felügyeletről gondoskodni kell. d) A kazánok üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, amelyet az üzemeltetés alatt a helyszínen kell tartani. A naplónak tartalmaznia kell az üzemeltetési adatokat, az észrevételeket, a karbantartás, javítás időpontját. e) A kazánházban csak a kazánok üzemeltetéséhez szükséges anyagok, berendezések tárolhatók. f) A kazánházban hegesztés, vagy más tűzveszélyes tevékenység kizárólag írásos engedéllyel végezhető. g) A központi fűtésen kívül a helyiségek fűtésére indokolt esetben nem nyílt rendszerű hősugárzó használható, amelyet a dékán engedélyezhet írásban. h) Villamos fózőlapot, kávéfózőt csak nem éghető alátéten szabad üzemeltetni. A nem az Intézet tulajdonát képező elektromos és egyéb hőfejlesztő készülékek csak a műszaki ügyvivő engedélyével hozhatók be. i) A Zalaegerszeg, Gasparich út 18/a. szám alatti létesítmény épületeinek tüzelőberendezései: - Tanszéki épület: I db HVAL-MAX típusú 216 kw névleges hőteljesítményű gáztüzelésű melegvizes kazán. Tanulmányi épület: 2 db HVAL-MAX típusú 216 kw/db névleges hőteljesítményű gáztüzelésű melegvizes kazán. Aula épület: 2 db HVAL-MAX típusú 191 kw/db névleges hőteljesítményű gáztüzelésű melegvizes kazán. Kollégium: 2 db HVAL-MAX típusú 216 kw/db névleges hőteljesítményű gáztüzelésű melegvizes kazán. Porta épület 13 db F -8 típusú gázkonvektor. 9. Kémények a) Az égéstermék-elvezető berendezést és tartozékait, valamint a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét Al tűzvédelmi osztályú anyagból kell kialakítani, kivéve az olyan égéstermék-elvezető berendezést, amely 90 perc tűzállóságot biztosító AI tűzvédelmi osztályű anyagból épített, megfelelő mechanikai védelmet is biztosító köpenyben vezetett, illetve szerelt, ha - a tüzelőberendezés gyártója a tüzelőberendezéssel egyűtt tanúsított (CE, EME) égéstermék-elvezető berendezés műszaki dokmnentációjában erről nyilatkozik (pl. kondenzációs berendezés), 17

18 - az égéstennék-elvezető berendezés gyártója a tanúsítványban (CE, EME), illetve más tüzelőberendezésekkel történő alkalmazásra vonatkozó műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik, és - az gyújtási veszélyt ne jelentsen. b) lyan égéstennék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába B-P tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota, nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. c) Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik. d) Az égéstennék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait Al tűzvédelmi osztályú anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. e) A koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani. f) Püstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstennék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező öszszekötő elem (füstcső) használható. g) Az összekötő elemet (füstcsövet) 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. Az összekötő elem (füstcső) és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. h) Az égéstennék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson. 10. Csatornahálózat a) Tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába bevezetni nem szabad. b) A csatornarendszert úgy kell kialakítani, hogy abba meghibásodás esetén se kerülhessen olyan anyag, amely az elfolyó vízzel vagy annak szennyező alkotójával hevesen reagál, hőt termel, vagy az egymásra hatás következtében robbanásveszélyes gáz keletkezhet. 11. Szellőztetés, klímaberendezések a) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben tevékenység csak hatékony szellőztetés mellett végezhető. b) Az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetekben, helyiségekben, vagy ahol éghető anyag Jerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket (csatornát, szűrőt) rendszeresen tisztítani kell. 18

19 c) A szellőztető rendszer nyí/ásait eltorlaszolni tilos. d) Ha a szellőző rendszerben éghető anyag jelenlétével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni, akkor a szellőztetésre a hő- és füstelvezetés igénybe vehető. e) A szellőző berendezések mindenkori üzemkész állapotának ellenőrzéséért a munkahelyen munkát végző, illetve a berendezés kezelője a felelős. Munkaidő megkezdése előtt meg kell győződni a szellőztető berendezések üzemképes állapotáról, meghibásodás esetén haladéktalanul intézkedni kell kijavításukról. 12. Gépi berendezések a) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható. b) A "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetőleg építményben csak olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. c) Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti. d) Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról. e) A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni. f) A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni. 13. Villamos berendezések, világítás a) Az "A", "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben tüzet, robbanást nem okozó, a "C"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítást kell használni. b) A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. c) A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 19

20 d) Az építmény villamos berendezését - beleértve a központi szünetmentes áramforrásokat - központilag és szakaszosan, tűzszakaszonként is leválaszthatóan kell kialakítani. A leválasztás kialakítása nem vonatkozik a tűzszakaszon szerelvény nélkül átmenő vezetékekre. e) A tűzvédelmi célú villamos berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön, egy helyről működtethető leválasztó főkapcsolót kell létesíteni. f) A tűzvédelmi szempontból jelentős fogyasztók működését tűz esetén legalább az ISZ-ben meghatározott ideig biztosítani kell. g) A tűzvédelmi célú villamos berendezések táplálását a főkapcsoló előtti külön kapcsolható leágazásról kell kialakítani. h) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. i) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésűk esetén a villamos hálózatról le kell választani. j) A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik az "A-B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként, a "C-D-E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként tüzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni. A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni. A megszüntetés tényét erősáramú villanyszerelő által aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. k) Meghibásodott, rossz villamos berendezést és gépet használni tilos! A meghibásodást azonnal jelenteni kell a közvetlen vezetőnek, aki a hiba kijavításáról gondoskodni köteles. I) A használaton kívül helyezett villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket feszültség mentesíteni kell, amennyiben fenntartására szükség nincs, le kell szerelni. m)azokon a munkahelyeken, ahol különböző feszültségű elektromos berendezéseket üzemeltetnek, vagy üzemeltetésére lehetőség van, a dugaszolóaljzatokat - az abban levő feszültséget maradandó módon jelölő - felirattal kell ellátni. n) A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, amelytől önmagában meggyulladhat. o) A helyiségekben, irodákban, villamos hősugárzót, főzőlapot (rezsót), kávéfőzőt, vasalót csak a műszaki ügyvivő által kijelölt helyen szabad használni. Elektromos főzőlapot, kávéfőzőt használata közben éghetetlen hőszigetelő alátéten és éghető anyagtól legalább 0,5 m távolságra kell elhelyezni. Villamos hálózathoz való csatlakoztatásukat csak kontrollárnpás dugaszoló aljzattal szabad megoldani. p) Minden világító berendezést és eszközt úgy kell használni, hogy az tüzet ne okozhasson. Éghető díszítő anyagot világítóberendezésen vagy arra felerősítve, illetve attól számított 0,5 m-en belül elhelyezni nem szabad. 20

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1054 Budapest Alkotmány u. 9-11. Tűzvédelmi Szabályzat Budapest 2015. június 1 Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról utoljára módosítva hatályos: 2005.VI.5-35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2) A Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új létesítménynél,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 1 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007.március 9. Készítette: Gordius 91 Kft. Jóváhagyta: Bukta László elnök 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Létesítmény megnevezése: Mozgássérültek

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR PILISCSABA - KLOTILDLIGET, EGYETEM U. 1. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2011 Tartalomjegyzék A kari biztonságvédelmi szabályzat hatálya... 3 A Kar biztonságvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Készítette: Szakácsi János tűzvédelmi megbízott Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzat Mellékletek Névváltozás miatt módosítva: 2015. szeptember1. Dominó Csaba igazgató Székesfehérvári SZC Széchenyi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Rókus Imre tű. alezredes hatósági osztály szolgálatvezető

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Rókus Imre tű. alezredes hatósági osztály szolgálatvezető Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Rókus Imre tű. alezredes hatósági osztály szolgálatvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Iktatószám: LEKIEDU-3011-2012 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Maros u. 19-21. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról

Részletesebben

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Óbuda 21. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Tűzvédelmi Szabályzata ( a továbbiakban: TVSZ) A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Győrújbarát Arany János u. 145.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Győrújbarát Arany János u. 145. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Győrújbarát Arany János u. 145. Készült: 2016. június 29. Készítette:. Babos Ferenc Tűzvédelmi szaktanácsadó biz.szám:cxbb 472819, kelt: 2013.

Részletesebben