SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA"

Átírás

1 SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1

2 Tartalom 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 5 2. Az iskola szervezeti rendje, irányítása Az iskola szervezete, felépítésének vázlata Az iskola vezetősége Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend A pedagógiai munka ellenőrzése Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei Munkaköri leírásminták A gazdasági vezető munkaköri leírás-mintája A szakmai munkaközösség-vezető munkaköri leírás-mintája Általános igazgatóhelyettes munkaköri leírás-mintája Tanár munkaköri leírás-mintája Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája Könyvtárostanár munkaköri leírás-mintája Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája Takarító munkaköri leírás-mintája Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az iskola tartalmi munkáját keretbe foglaló dokumentumok Belső szabályzatok Az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az iskolában alkalmazható különleges záradékok Az intézmény működési rendje A tanulók benntartózkodásának rendje Az iskolavezetés munkarendjének szabályozása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Teendők rendkívüli helyzetekben 42 2

3 4.7.1.Bombariadó esetén szükséges teendők Járványos megbetegedések esetén szükséges teendők A tanítási órán kívüli foglalkozások Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület munkaközösségei A munkaközösségek tevékenysége Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség Az iskolai alkalmazottak közössége A szülői munkaközösség A Diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere Az iskolai védőnő feladatai Gyermek- és Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Pártokkal, és vallási felekezetekkel való kapcsolat A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok Kedvezmények nyelvvizsgára, versenyekre, nyílt napra A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Az intézményi hagyományok ápolása 55 Az iskolai könyvtár működési szabályzata 56 Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata 63 A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola könyvtárának katalógusszerkesztési szabályzata 68 A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata 70 A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola tankönyvkezelési szabályzata 74 Záró rendelkezések 78 3

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) az a helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét és a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, évi CLXXXVII. évi törvény a szakképzésről, évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, évi XCIII. törvény a munkavédelemről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról, évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése A putnoki Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályokban előírtaknak megfelelően véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a szülői szervezet. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó, a Vidékfejlesztési Minisztérium ellenőrzi. Az SZMSZ-t el kell helyezni az iskola irattárában, könyvtárában, tanári szobájában, továbbá az intézmény honlapján. Az elfogadott és jóváhagyott SZMSZ-t az osztályfőnökök a tanulók, a vezetők, a beosztottak körében ismertetik a jóváhagyást követő 1 héten belül. 4

5 1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ és a mellékleteket képző szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára és közalkalmazottjára kötelező érvényű. A szabályzat a nevelőtestületi elfogadását követő fenntartói ellenőrzéssel lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata hatályát veszti. Az SZMSZ-t kötelező módosítani jogszabályi változás, az Alapító Okirat és iskola szervezeti felépítésének változása esetén. Felülvizsgálatot, módosítást kezdeményezhet a tantestület, szülői szervezet és diákönkormányzat. A módosításról a tantestület a kezdeményezéstől számított 30 napon belül dönt, szavazás nyilvános módon történik, az SZMSZ elfogadásához kétharmados igenlő szavazat szükséges. Az intézmény általános jellemzői: Az iskola alapadatai Az intézmény megnevezése: Székhelye: Közfeladatai: Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre u Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. -a alapján létrejött köznevelési intézmény (szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat. Alapító okirat száma: KGF/1172/2/2013. Alapító okirat kelte: július 25. Irányító és fenntartó: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11. Gazdálkodási jogköre: Működési köre: Működésének időtartama: Törvényességi felügyeleti szerve: Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Országos Határozatlan B-A-Z Megyei Kormányhivatal 5

6 Az intézmény típusa: Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: További alapadatok: középiskola nappali képzésben: 480 fő ÁHT azonosító: OM azonosító: Törzskönyvi szám: Tb. törzsszám: Szakágazati besorolás: szakmai középfokú oktatás Adószám: Statisztikai számjel: Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Előirányzat-felhasználási keretszámla: Intézményi kártyafedezeti számla: Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: Iskolai intézményi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) 6

7 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9 10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzéstevékenységi jogkör szerinti tevékenységek Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység: Szakmai középfokú oktatás Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések megnevezése és azonosító száma: Kifutó rendben: Szakközépiskolai képzésben: Mezőgazdaság szakmacsoport: OKJ Mezőgazdasági technikus OKJ Mezőgazdasági technikus 7

8 OKJ Vidékfejlesztési technikus OKJ Agrárrendész OKJ Mezőgazdasági gépésztechnikus Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport: OKJ Természet- és környezetvédelmi technikus 2013/2014. tanévtől: Szakközépiskolai képzésben: Mezőgazdaság szakmacsoport: OKJ Mezőgazdasági technikus Szakiskolai képzésben: Mezőgazdaság szakmacsoport: OKJ Állattartó szakmunkás Szakközépiskolai ágazati képzés (9 12. évfolyam): XXXIII. Mezőgazdaság 8

9 Vállalkozási tevékenysége: A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége: A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni Az iskola jogosítványai Gazdálkodási jogkör szerint: költségvetési szerv, gazdasági szervezettel rendelkezik. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A költségvetési szerv igazgatóját a vidékfejlesztési miniszter bízza meg határozott, legfeljebb öt évig terjedő időtartamra, és vonja vissza a megbízást, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: - közalkalmazotti jogviszony, - Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony, - közfoglalkoztatási jogviszony, - megbízásos jogviszony, A vagyonkezelés módja: A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja: A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az irányadók. 9

10 1.2. Az intézmény bélyegzőjének felirata: Hosszú bélyegző: Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Rövid bélyegző: Putnok, Bajcsy-Zs.u.31. Adószám: Körbélyegző: Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Putnok Az intézményi bélyegzők használatára munkaköri feladataik ellátásához a következő dolgozók jogosultak: igazgató, gazdasági vezető, általános igazgatóhelyettes, titkárság, gépkocsivezető, TB-ügyintéző, könyvtáros. 10

11 2. Az iskola szervezeti rendje, irányítása 2.1. Az iskola szervezete, felépítésének vázlata 2.2. Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató, gazdasági vezető, általános igazgatóhelyettes, munkaközösségek vezetői, 11

12 Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattételi joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége havi rendszerességgel ülésezik. Az üléseket az igazgató készíti elő. Vezetők közötti feladatmegosztás Igazgató Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. A Köznevelési törvény 69. (1) alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az iskolát az igazgató, az általános igazgatóhelyettes, és a gazdasági vezető (együttesen iskolavezetés) irányítja és ellenőrzi. Az iskolavezetés tagjai a munkamegosztáson alapuló munkakör szerint végzik munkájukat. Személyi felelősséggel döntésük előtt- szükség szerint konzultálnak az igazgatóval. A megtett intézkedésekről, a szerzett információkról rendszeresen tájékoztatják az igazgatót. Az intézmény igazgatója az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint a gazdálkodás belső ellenőrzésének működtetéséről. Az iskola oktató-nevelő munkáját teljes felelősséggel irányítja, és rendszeresen ellenőrzi. A gazdasági hivatal tevékenységét ellenőrzi. Gazdasági vezető: irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős, az Ávr 9. (2) bekezdése alapján: az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokért, a más szervezeti egységhez beosztott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad. Gazdasági intézkedéseket hoz. 12

13 Területén megvalósítja a munkafolyamatokba beépítve működő folyamatos funkcionális ellenőrzést. Az igazgató távollétében őt teljes jogkörrel helyettesíti. Feladatai részletesen a munkaköri leírás-mintában szerepelnek. Általános igazgatóhelyettes feladat- és jogköre Közvetlen felügyelete alá tartozik: Közismereti munkaközösség, Szakmai munkaközösség Könyvtár. Irányítja: a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanár tevékenységét. Szervezi és ellenőrzi: Az elsőéves tanulók beiskolázását, illetve beiratkozását. Az érettségire való jelentkezést, a vizsgákat. A tantárgyfelosztást, az órarend készítését, a felügyeleti rendet, a szaktantermek beosztását. Az irányítása alá tartozó munkaterületen a helyettesítéseket. A munkaközösség-vezetőkkel együttesen, munkaterületén a szakköröket. A felzárkóztatást, korrepetálást. A félévi és tanév végi osztályozó értekezleteket. Az iskolai ünnepélyeket és rendezvényeket. Teljes felelősséggel igazolja a megtartott túlórákat, és annak alapbizonylatait bérszámfejtés céljára átadja a gazdasági hivatalnak. A jogszabályoknak megfelelően foglalkozik a tanulók fegyelmi ügyeivel. Rendszeresen ellenőrzi: Az osztálynaplókat, a tanulók nyilvántartásával kapcsolatos dokumentumokat. Az órák pontos kezdését, megtartását, befejezését, a felügyeletek ellátását mulasztás esetén azonnal intézkedik. Tervet készíttet a tanulók tudásszintjének felmérésére. Munkaterületén gondoskodik: A bizonylati fegyelem betartásáról. A társadalmi tulajdon védelméről. Heti egy alkalommal vezetői ügyeletet lát el. 13

14 Feladata a közismereti tantárgyi versenyek előkészítése, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (a továbbiakban OKTV) való felkészítés irányítása a szakmai munkaközösségekkel együttműködve. Szervezi: a munkaközösségi terv, a haladási napló, a tanügyi dokumentáció, az oktatási programok elkészítését és ellenőrzi a vezetését. Felelős az irányítása alá tartozó területen a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért. Hatásköre a beosztott dolgozókra terjed ki. Az igazgatóhelyettes és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját munkaköri leírás alapján végzi. A tantestület az igazgatóhelyettes személyéről szavazással nyilvánít véleményt. Igazgatóhelyettes az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. A Kjt. 23. (3) bekezdése alapján magasabb vezetőnek minősül, és megbízása a jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Az igazgató az intézmény működésének biztosítása érdekében konkrét feladatok ellátására határozott időre is megbízhat igazgatóhelyettesnek a nevelőtestület tagjai közül az adott feladatok ellátására alkalmas, megfelelő végzettségű személyt vagy személyeket Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében alkalmazandó helyettesítési rend (ebben a sorrendben): általános igazgatóhelyettes, szakmai munkaközösség-vezető, közismereti munkaközösség-vezető, gazdasági vezető. Az igazgatóhelyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. 14

15 A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében meghatározott ellenőrzési terv szerint az igazgató és helyettesei végzik, a munkaközösségek vezetői segítik. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők. Az igazgató közvetlenül ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Ellenőrzés területei: tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. adminisztratív /írásos/ munkák, dokumentumok vizsgálata. Az ellenőrzés célja tájékozódás, segítségnyújtás, feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, eredményesség és problémák feltárása. Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni, az általános tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az igazgató haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket Az iskola dolgozói Az intézmény alkalmazottai a Kjt., valamint a törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság jogszabály szerinti bevonásával az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik Az iskola szervezeti egységei A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola élén az igazgató áll. Az igazgató munkáját segítik: Általános műveltséget megalapozó oktató-nevelő munkát végző pedagógusok. Munkájukat az igazgatóhelyettes irányítja és ellenőrzi. A szakképzésben részt vevő pedagógusok és az oktatást segítő alkalmazottak és kiszolgáló tevékenységet végző dolgozók szervezeti egysége. 15

16 Munkájukat a szakmai munkaközösség-vezető irányítja és ellenőrzi, szervezi és irányítja a felnőtt szakképzést. Az iskola gyakorlati oktatását végző pedagógusok és munkájukat végző alkalmazottak szervezeti egysége. Munkájukat irányítja és ellenőrzi a szakmai munkaközösség-vezető.. Gazdasági Hivatal Vezetője a gazdasági vezető. Gazdasági ügyintézők: könyvelő, pénztáros. A szervezeti ábrán szereplő egyéb munkakörök feladatkörének meghatározása: Az osztályfőnök feladatai Az osztályra vonatkozó nevelési feladatok tervezése. Kapcsolattartás a szülőkkel. Az osztály tanulóinak megismerése, személyiségük, képességük alakulásának figyelemmel kísérése. Tapasztalatszerzés óralátogatásokon, gyakorlati foglalkozásokon. Az osztályban tanító pedagógusok munkájának nevelésszempontú koordinálása. Egyéni bánásmód alkalmazása. Fegyelmező intézkedés, fegyelmi eljárás kezdeményezése, illetve arra érdemes tanulók dicsérete. Osztályszintű megemlékezések, ünnepségek, klubfoglalkozások szervezése. Pályaválasztás, munkavállalás, továbbtanulás segítése. Tanulmányi kirándulás előkészítése, szervezése, vezetése. Az osztálynapló, az anyakönyv, a bizonyítványok pontos, naprakész vezetése. A hiányzások pontos nyilvántartása, igazolások intézése, intézkedés a Házirend előírásai szerint. A belső ellenőrzés feladatai (vállalkozási szerződéssel látjuk el) A belső ellenőrzés feladatainak ellátása során elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az intézmény vezetője számára a vizsgált folyamatokról. Bizonyságot ad arról, hogy az iskola kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszere megfelelően működik. Ezen belül vizsgálja a működési kockázatokat felismerő és kezelő szervezeti képességeket, a vezetők és vezetői csoportok közti együttműködést, információáramlást, a pénzügyi-, irányítási-, és operatív működésre vonatkozó adatokat, beszámolókat, az alkalmazottak jogszabályokban és belső szabályzatokban rögzített tevékenységét, az eszközökkel, forrásokkal történő takarékos és hatékony gazdálkodást, a kidolgozott programok, tervek, és célkitűzések-vállalások megvalósulását. Vizsgálja a Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszer működését, az intézményt érintő jogszabályok, illetve kötelező érvényű szabályok változásaira való időbeni reagálást. A belső ellenőrzési vezető az intézmény vezetője számára év közben folyamatos információt biztosít az ellenőrzési tervben rögzített feladatok teljesítéséről. Évente átfogó értékelést ad az iskola irányítási, ellenőrzési valamint kockázatkezelési rendszeréről, annak megfelelőségéről és hatékonyságáról. A könyvtáros feladatai 16

17 A beszerzett dokumentumok nyilvántartása a könyvtári szabályzatban meghatározott módon. Nyilvántartások naprakész állapotban tartása. A felesleges, elhasználódott, tartamilag elavult művek a rendeleti előírásoknak megfelelő törlése az állományból. Felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért. Állományellenőrzés, rendeleti előírások szerint az Igazgató utasítására előkészíti a leltározást, valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában. Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. A könyvtárban található informatikai eszközök és szoftverek megfelelő üzemeltetése, karbantartása, felügyelete. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése a munkaközösségekkel, szaktanárokkal együttműködve, az iskolai szabályozásnak megfelelően. Az iskolai oktatásban, a tanmenetekben tervezett könyvtárhasználattal kapcsolatos tanórákat köteles megtartani. Munkája során köteles betartani a munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi előírásokat. A rendszergazda feladatai Az iskolai számítógépes hálózat szakszerű, biztonságos üzemeltetése, felügyelete. Az iskolában található számítógépek rendszeres ellenőrzése, karbantartása. Iskolai számítógépek meghibásodásainak elhárítása, gépek javítása, alkatrészek beszerzésének költséghatékony szervezése. Az iskolai gépeken alkalmazandó szoftverek jogtiszta beszerzésének szakmai irányítása. Szoftverek frissítésének rendszeres, időszakos elvégzése. Szoftverek telepítése, beállítása, az adott feladatkörhöz megfelelően. Vírustámadások elleni védelem biztosítása. Szakmai kapcsolattartás számítástechnikai cégekkel. Pályázati lehetőségek figyelése, informatikai pályázatok készítésében aktív részvétel, és segítségnyújtás. Szakmai javaslatok előkészítése iskolai informatikai fejlesztésekhez. Új számítógépek és hálózati berendezések üzembe helyezése. Hálózati, hálózatbővítési feladatok megoldása. Számítástechnikai eszközökkel támogatott rendezvények technikai hátterének biztosításában aktív részvétel, segítségnyújtás. Informatikai oktatás, és számítógéppel segített oktatás szakmai támogatása. Számítástechnikai gyakorlaton és tanórán az eszközök előkészítése, működésük biztosítása, gyakorlati feladatok során a szaktanár munkájának segítése. Az iskolatitkár feladatai Munkáját a törvényes ügyviteli előírásoknak és az iskolaigazgató utasításának betartásával végzi. Levelezés bonyolítása. Az irattári anyagok szakszerű vezetése és tárolása. Információk beszerzése és továbbítása. A nyilvántartások kézbentartása (a diákokra vonatkozó információk a felvételtől a záróbizonyítványig). A beiskolázási tevékenység segítése. A beiratkozás segítése. Tanügyi nyomtatványok rendelése és kezelése. Bizonyítvány másodlatok kiadása, információk továbbítása, közszolgálati munka, diákigazolvány ügyintézés. Kezeli az iskola telefon-alközpontját. Ezen belül feladata a telefonon vett üzenetek, táviratok időben való átadása. A távhívásba be nem kapcsolt településekre a magánbeszélgetésekről nyilvántartást vezet, és gondoskodik a díjbefizetéséről. A távhívásba bekapcsolt településekre magánbeszélgetést az iskola készülékéről nem engedélyezhet. A telefonközpont vagy bármelyik telefonkészülék meghibásodása esetén gondoskodik az erre illetékes szerelő értesítéséről és ezen keresztül a hiba elhárításáról. Feladata az iskola hivatalos postaküldeményeinek bélyeggel való ellátása, a postakönyvbe történő beírása. Gondoskodik a 17

18 postabélyeg címletenkénti megrendeléséről. Havonta lezárja a küldemények postakönyvét és elkészíti a bélyegelszámolást. Az iskolás tanulók és dolgozók által leadott küldeményeket összegyűjti és átadja a hivatalsegédnek. A postától átvett névre szóló küldeményeket /ajánlott levél, csomag, pénz/ a közvetett kézbesítőkönyvön keresztül aláírás ellenében átadja a címzettnek. A fentiek mellett elvégzi a kapott gépírási munkákat. A karbantartó feladatai Fő feladata az intézmény összes víz-, szennyvíz-munkáinak elvégzése. Az iskola egész területén a víz- és szennyvízhálózat általános karbantartása, javítása, berendezések hibaelhárítása és egyéb építőipari szakipari karbantartás és javítás. A munkaterületéhez tartozó rendellenességeket köteles közvetlen vezetőjének jelezni. Munkáját mindenkor legjobb tudása szerint becsülettel, a takarékosság szem előtt tartásával köteles végezni a műszaki vezető irányítása mellett. Feladatai ellátásában különös figyelmet kell fordítani a tűzés balesetvédelmi szabályok szigorú betartására, műhelyének rend és tisztaságára, gépek rendeltetésszerű használatára. Munkaköri feladatának ellátásához illetve megoldásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a műszaki vezetővel történt egyeztetés után a gazdasági igazgató szervezi meg. Gazdasági ügyintéző feladatai: A könyvelés során köteles figyelemmel kísérni a számlák érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő kiállítását, az igazolások szabályos megtörténtét. Szabálytalanság, illetve hiányosság esetén intézkedik a szakszerű javítás elvégzésének megkezdéséről és a hiányosság megszüntetéséről. A beérkező számlák - amennyiben fel vannak szerelve a megfelelő mellékletekkel és aláírásokkal - utalványozását ellenjegyzi, illetve a kijelölés alapján érvényesíti, ellenkező esetben hiánypótlásra szólítja fel az érintetteket. Felelős az eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartásáért. A pénztárellenőri feladatokat folyamatosan ellátja. Elkészíti a munkabérutalásokat. Egyezteti az ÁFA-kimutatást az analitikus nyilvántartással. Elkészíti az ÁFA-bevallást. Közreműködik a költségvetési beszámoló elkészítésében, valamint gondoskodik a beszámoló határidőre történő benyújtásáról. Bank és pénzforgalom rögzítése. Előkészíti a Bank és pénzforgalom adatjelentéseit. Rögzíti a vegyes bizonylatokat. Feldogozza és könyveli negyedévenként az értékcsökkenést. Havi zárás után analitika egyeztetés. Ellenőrzi az Üzemanyag nyilvántartást. Előkészíti a gazdálkodási szabályzatokat. Koordinálja a beszerzéseket, különös tekintettel a tisztítószerekre valamint az irodai eszközökre. Előkészíti az intézményi utalásokat a GIRO rendszeren keresztül. Munkaügyi adatokat jelenti a Magyar Államkincstár felé, ellenőrzésre átadja, ezt követően postázza. Nyomon követi a jogszabályi változásokat (KJT., MT., SZJA, stb.) Munkaszerződést gépen rögzíti. A felvételhez szükséges iratokat összegyűjti, rendszerezi. Módosításokat, átsorolásokat elkészíti. A megbízási és a vállalkozási szerződéseket előkészíti. Hóközi kifizetéseket (megbízási díjak, jubileumi jutalom, hazautazások) határidőre gépen rögzíti. A változó bérrel és távolléttel kapcsolatos adatokat határidőre továbbítja. Munkáltatói igazolásokat, adóigazolásokat állít ki, bérjegyzéket kiosztja. Egyéb munkaügyi feladatokat ellátja, adatszolgáltatását elvégzi. Ezen belül a szerződés előkészítést, az adatok nyilvántartását, befolyt összegek nyilvántartását, adatszolgáltatást, beszámolók összeállítását. Az önköltség számításhoz adatokat gyűjt, rendszerezi azokat, elektronikusan feldolgozza, 18

19 véglegesítési. Közreműködik bármely jellegű gazdasági adatgyűjtésben, rendszerezésben. Közreműködik a szerződések előkészítésében, megkötésében. Év végi, évközi leltár előkészítése, a mindenkori ütemtervnek megfelelő nyilvántartások előkészítése. Főkönyvi könyveléshez gazdasági események kontírozása. A számlák kiegyenlítésének, átutalásának előkészítése, utalványoztatása. Az intézmény készpénz szükségletének felmérése és a készpénz igénylése. A pénztárban tartott készpénz és a rábízott egyéb anyagi értékek kezelése, őrzése, a beszedett készpénz átvétele. Az alapbizonylatok alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata. Az utalványozott kifizetések teljesítése. A pénztárral kapcsolatos bizonylatok (bevételi és kiadási pénztárbizonylat) kiállítása, nyilvántartások, elszámolások vezetése. A pénztárjelentés naponkénti elkészítése, a napi pénztárzárást követően a beszedett összeg postázása vagy bankba történő befizetése. A bizonylati fegyelem betartása. Az intézmény működéséhez szükséges szigorú számadású bizonylatainak beszerzése, - szabályzatban előírt nyilvántartás vezetése a beszerzésekről, illetve a kiadásokról. Az étkezések térítési díját havonta beszedi, számítógépen rögzíti és számlázza. Havi összesítést készít az étkezési létszámról norma szerinti bontásban, egységár és forint értékben. A kollégiumi díjak név szerinti nyilvántartása (fizetendő és befizetések vezetése). Negyedévenként legalább egy alkalommal, ha kell többször is a kollégiumvezetőt és a gazdasági igazgatót tájékoztatja, majd a szülőket értesíti a hátralékok, illetve túlfizetések összegéről. Gépjárművek ügyintézése: menetlevelek kezelése, gépjármű használatának szervezése. Jogszabályban előírt statisztikai jelentés elkészítése. Idegenforgalmi adó beszedése, bevallásának elkészítése, határidőre történő benyújtása, illetve a befizetésről gondoskodás. Gépjárművezetői tanfolyam hallgatói befizetésének nyilvántartása, elmaradások jelentése. A lakbér analitikus nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó szerződések folyamatos figyelemmel kísérése, valamint az abban foglaltak betartása, betartatása. Iskolai szálláshely kapacitás kihasználásának szervezése, biztosítása. Az intézmény postájának intézése (felvétel, feladás) meghatalmazás szerint. A gépkocsivezető feladatai Vezeti az intézmény gépkocsiját, autóbuszát. Vezeti a menetleveleket és adatot szolgáltat az üzemanyag-felhasználás elszámolásához. Gondoskodik a gépkocsi javíttatásáról, kötelező vizsgáztatásáról, alapvető üzembiztonságáról. Elvégzi az intézmény anyag és eszközbeszerzését, melyet a beszerzési utasításnak megfelelően végez el. Felelős a beszerzett anyagokért. A takarítók feladatai Az intézmény valamennyi helyiségének takarítása, tisztántartása Munkaköri leírásminták A gazdasági vezető munkaköri leírás-mintája. gazdasági vezető Munkaköri leírás 19

20 részére Munkaidő: heti 40 óra. Az ebédidő (munkaközi szünet), nem része a munkaidőnek, időtartama napi félóra, melyet a dolgozónak 12:00-13:00 között kell felhasználni. Napi munkaidő: Hétfőtől péntekig: 7:30 16:00 Szombat, vasárnap szabadnap. Az Ávr (1) bekezdése szerint: irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős, az Ávr 9. (2) bekezdése alapján: az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokért, a más szervezeti egységhez beosztott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad. gazdasági intézkedéseket hoz A gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő. Biztosítja az oktatás gazdasági hátterének feltételeit a rendelkezésre álló pénzügyi keretek lehetőségein belül. Elkészíti az éves költségvetési előirányzatokat, a kapcsolódó módosítási kérelmeket gazdaságossági számításokkal támasztja alá. Költségtrendeket dolgoz ki, és a bevételi előirányzatok biztosításának lehetőségeire javaslatot állít össze. A jóváhagyott költségvetési előirányzatokra vonatkozóan operatív terveket állíttat össze az intézményi elsődleges feladatok zökkenőmentes biztosítása érdekében. Gondoskodik a szerződések előkészítéséről tanműhelyműködés, szolgáltatás, szolgáltatás igénybevétel, vevő és szállító vonatkozásban egyaránt. A beruházási, fejlesztési tervek előkészítését, összeállítását biztosítja. A jóváhagyott fejlesztések bonyolításában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A beszerzések rendszerét az igazgatóval együttműködve biztosítja. A beszerzéseket a feladatorientáltság és a likvid pénzeszközök lehetőségeinek összehangolásával realizálja. Biztosítja a költségvetési tervek végrehajtását, az önálló gazdálkodás megvalósítását. Gazdasági kérdésekben az igazgatóval együttműködve képviseli az intézményt. Az intézmény területén biztosítja a bizonylati fegyelmet. Funkcionális kereteken belül rendszeresen ellenőrzi a pénzügyi és bizonylati fegyelem betartását. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 5. o. Általános rendelkezések 5.o. A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. Iktatószám: 2013/D/17/3 Verziószám: 6 -

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben