SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA"

Átírás

1 SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1

2 Tartalom 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 5 2. Az iskola szervezeti rendje, irányítása Az iskola szervezete, felépítésének vázlata Az iskola vezetősége Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend A pedagógiai munka ellenőrzése Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei Munkaköri leírásminták A gazdasági vezető munkaköri leírás-mintája A szakmai munkaközösség-vezető munkaköri leírás-mintája Általános igazgatóhelyettes munkaköri leírás-mintája Tanár munkaköri leírás-mintája Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája Könyvtárostanár munkaköri leírás-mintája Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája Takarító munkaköri leírás-mintája Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az iskola tartalmi munkáját keretbe foglaló dokumentumok Belső szabályzatok Az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az iskolában alkalmazható különleges záradékok Az intézmény működési rendje A tanulók benntartózkodásának rendje Az iskolavezetés munkarendjének szabályozása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Teendők rendkívüli helyzetekben 42 2

3 4.7.1.Bombariadó esetén szükséges teendők Járványos megbetegedések esetén szükséges teendők A tanítási órán kívüli foglalkozások Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület munkaközösségei A munkaközösségek tevékenysége Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség Az iskolai alkalmazottak közössége A szülői munkaközösség A Diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere Az iskolai védőnő feladatai Gyermek- és Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Pártokkal, és vallási felekezetekkel való kapcsolat A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok Kedvezmények nyelvvizsgára, versenyekre, nyílt napra A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Az intézményi hagyományok ápolása 55 Az iskolai könyvtár működési szabályzata 56 Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata 63 A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola könyvtárának katalógusszerkesztési szabályzata 68 A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata 70 A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola tankönyvkezelési szabályzata 74 Záró rendelkezések 78 3

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) az a helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét és a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, évi CLXXXVII. évi törvény a szakképzésről, évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, évi XCIII. törvény a munkavédelemről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról, évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése A putnoki Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályokban előírtaknak megfelelően véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a szülői szervezet. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó, a Vidékfejlesztési Minisztérium ellenőrzi. Az SZMSZ-t el kell helyezni az iskola irattárában, könyvtárában, tanári szobájában, továbbá az intézmény honlapján. Az elfogadott és jóváhagyott SZMSZ-t az osztályfőnökök a tanulók, a vezetők, a beosztottak körében ismertetik a jóváhagyást követő 1 héten belül. 4

5 1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ és a mellékleteket képző szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára és közalkalmazottjára kötelező érvényű. A szabályzat a nevelőtestületi elfogadását követő fenntartói ellenőrzéssel lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata hatályát veszti. Az SZMSZ-t kötelező módosítani jogszabályi változás, az Alapító Okirat és iskola szervezeti felépítésének változása esetén. Felülvizsgálatot, módosítást kezdeményezhet a tantestület, szülői szervezet és diákönkormányzat. A módosításról a tantestület a kezdeményezéstől számított 30 napon belül dönt, szavazás nyilvános módon történik, az SZMSZ elfogadásához kétharmados igenlő szavazat szükséges. Az intézmény általános jellemzői: Az iskola alapadatai Az intézmény megnevezése: Székhelye: Közfeladatai: Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre u Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. -a alapján létrejött köznevelési intézmény (szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat. Alapító okirat száma: KGF/1172/2/2013. Alapító okirat kelte: július 25. Irányító és fenntartó: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11. Gazdálkodási jogköre: Működési köre: Működésének időtartama: Törvényességi felügyeleti szerve: Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Országos Határozatlan B-A-Z Megyei Kormányhivatal 5

6 Az intézmény típusa: Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: További alapadatok: középiskola nappali képzésben: 480 fő ÁHT azonosító: OM azonosító: Törzskönyvi szám: Tb. törzsszám: Szakágazati besorolás: szakmai középfokú oktatás Adószám: Statisztikai számjel: Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Előirányzat-felhasználási keretszámla: Intézményi kártyafedezeti számla: Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: Iskolai intézményi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) 6

7 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9 10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzéstevékenységi jogkör szerinti tevékenységek Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység: Szakmai középfokú oktatás Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések megnevezése és azonosító száma: Kifutó rendben: Szakközépiskolai képzésben: Mezőgazdaság szakmacsoport: OKJ Mezőgazdasági technikus OKJ Mezőgazdasági technikus 7

8 OKJ Vidékfejlesztési technikus OKJ Agrárrendész OKJ Mezőgazdasági gépésztechnikus Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport: OKJ Természet- és környezetvédelmi technikus 2013/2014. tanévtől: Szakközépiskolai képzésben: Mezőgazdaság szakmacsoport: OKJ Mezőgazdasági technikus Szakiskolai képzésben: Mezőgazdaság szakmacsoport: OKJ Állattartó szakmunkás Szakközépiskolai ágazati képzés (9 12. évfolyam): XXXIII. Mezőgazdaság 8

9 Vállalkozási tevékenysége: A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége: A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni Az iskola jogosítványai Gazdálkodási jogkör szerint: költségvetési szerv, gazdasági szervezettel rendelkezik. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A költségvetési szerv igazgatóját a vidékfejlesztési miniszter bízza meg határozott, legfeljebb öt évig terjedő időtartamra, és vonja vissza a megbízást, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: - közalkalmazotti jogviszony, - Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony, - közfoglalkoztatási jogviszony, - megbízásos jogviszony, A vagyonkezelés módja: A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja: A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az irányadók. 9

10 1.2. Az intézmény bélyegzőjének felirata: Hosszú bélyegző: Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Rövid bélyegző: Putnok, Bajcsy-Zs.u.31. Adószám: Körbélyegző: Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Putnok Az intézményi bélyegzők használatára munkaköri feladataik ellátásához a következő dolgozók jogosultak: igazgató, gazdasági vezető, általános igazgatóhelyettes, titkárság, gépkocsivezető, TB-ügyintéző, könyvtáros. 10

11 2. Az iskola szervezeti rendje, irányítása 2.1. Az iskola szervezete, felépítésének vázlata 2.2. Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató, gazdasági vezető, általános igazgatóhelyettes, munkaközösségek vezetői, 11

12 Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattételi joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége havi rendszerességgel ülésezik. Az üléseket az igazgató készíti elő. Vezetők közötti feladatmegosztás Igazgató Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. A Köznevelési törvény 69. (1) alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az iskolát az igazgató, az általános igazgatóhelyettes, és a gazdasági vezető (együttesen iskolavezetés) irányítja és ellenőrzi. Az iskolavezetés tagjai a munkamegosztáson alapuló munkakör szerint végzik munkájukat. Személyi felelősséggel döntésük előtt- szükség szerint konzultálnak az igazgatóval. A megtett intézkedésekről, a szerzett információkról rendszeresen tájékoztatják az igazgatót. Az intézmény igazgatója az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint a gazdálkodás belső ellenőrzésének működtetéséről. Az iskola oktató-nevelő munkáját teljes felelősséggel irányítja, és rendszeresen ellenőrzi. A gazdasági hivatal tevékenységét ellenőrzi. Gazdasági vezető: irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős, az Ávr 9. (2) bekezdése alapján: az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokért, a más szervezeti egységhez beosztott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad. Gazdasági intézkedéseket hoz. 12

13 Területén megvalósítja a munkafolyamatokba beépítve működő folyamatos funkcionális ellenőrzést. Az igazgató távollétében őt teljes jogkörrel helyettesíti. Feladatai részletesen a munkaköri leírás-mintában szerepelnek. Általános igazgatóhelyettes feladat- és jogköre Közvetlen felügyelete alá tartozik: Közismereti munkaközösség, Szakmai munkaközösség Könyvtár. Irányítja: a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanár tevékenységét. Szervezi és ellenőrzi: Az elsőéves tanulók beiskolázását, illetve beiratkozását. Az érettségire való jelentkezést, a vizsgákat. A tantárgyfelosztást, az órarend készítését, a felügyeleti rendet, a szaktantermek beosztását. Az irányítása alá tartozó munkaterületen a helyettesítéseket. A munkaközösség-vezetőkkel együttesen, munkaterületén a szakköröket. A felzárkóztatást, korrepetálást. A félévi és tanév végi osztályozó értekezleteket. Az iskolai ünnepélyeket és rendezvényeket. Teljes felelősséggel igazolja a megtartott túlórákat, és annak alapbizonylatait bérszámfejtés céljára átadja a gazdasági hivatalnak. A jogszabályoknak megfelelően foglalkozik a tanulók fegyelmi ügyeivel. Rendszeresen ellenőrzi: Az osztálynaplókat, a tanulók nyilvántartásával kapcsolatos dokumentumokat. Az órák pontos kezdését, megtartását, befejezését, a felügyeletek ellátását mulasztás esetén azonnal intézkedik. Tervet készíttet a tanulók tudásszintjének felmérésére. Munkaterületén gondoskodik: A bizonylati fegyelem betartásáról. A társadalmi tulajdon védelméről. Heti egy alkalommal vezetői ügyeletet lát el. 13

14 Feladata a közismereti tantárgyi versenyek előkészítése, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (a továbbiakban OKTV) való felkészítés irányítása a szakmai munkaközösségekkel együttműködve. Szervezi: a munkaközösségi terv, a haladási napló, a tanügyi dokumentáció, az oktatási programok elkészítését és ellenőrzi a vezetését. Felelős az irányítása alá tartozó területen a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért. Hatásköre a beosztott dolgozókra terjed ki. Az igazgatóhelyettes és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját munkaköri leírás alapján végzi. A tantestület az igazgatóhelyettes személyéről szavazással nyilvánít véleményt. Igazgatóhelyettes az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. A Kjt. 23. (3) bekezdése alapján magasabb vezetőnek minősül, és megbízása a jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Az igazgató az intézmény működésének biztosítása érdekében konkrét feladatok ellátására határozott időre is megbízhat igazgatóhelyettesnek a nevelőtestület tagjai közül az adott feladatok ellátására alkalmas, megfelelő végzettségű személyt vagy személyeket Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében alkalmazandó helyettesítési rend (ebben a sorrendben): általános igazgatóhelyettes, szakmai munkaközösség-vezető, közismereti munkaközösség-vezető, gazdasági vezető. Az igazgatóhelyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. 14

15 A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében meghatározott ellenőrzési terv szerint az igazgató és helyettesei végzik, a munkaközösségek vezetői segítik. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők. Az igazgató közvetlenül ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Ellenőrzés területei: tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. adminisztratív /írásos/ munkák, dokumentumok vizsgálata. Az ellenőrzés célja tájékozódás, segítségnyújtás, feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, eredményesség és problémák feltárása. Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni, az általános tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az igazgató haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket Az iskola dolgozói Az intézmény alkalmazottai a Kjt., valamint a törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság jogszabály szerinti bevonásával az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik Az iskola szervezeti egységei A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola élén az igazgató áll. Az igazgató munkáját segítik: Általános műveltséget megalapozó oktató-nevelő munkát végző pedagógusok. Munkájukat az igazgatóhelyettes irányítja és ellenőrzi. A szakképzésben részt vevő pedagógusok és az oktatást segítő alkalmazottak és kiszolgáló tevékenységet végző dolgozók szervezeti egysége. 15

16 Munkájukat a szakmai munkaközösség-vezető irányítja és ellenőrzi, szervezi és irányítja a felnőtt szakképzést. Az iskola gyakorlati oktatását végző pedagógusok és munkájukat végző alkalmazottak szervezeti egysége. Munkájukat irányítja és ellenőrzi a szakmai munkaközösség-vezető.. Gazdasági Hivatal Vezetője a gazdasági vezető. Gazdasági ügyintézők: könyvelő, pénztáros. A szervezeti ábrán szereplő egyéb munkakörök feladatkörének meghatározása: Az osztályfőnök feladatai Az osztályra vonatkozó nevelési feladatok tervezése. Kapcsolattartás a szülőkkel. Az osztály tanulóinak megismerése, személyiségük, képességük alakulásának figyelemmel kísérése. Tapasztalatszerzés óralátogatásokon, gyakorlati foglalkozásokon. Az osztályban tanító pedagógusok munkájának nevelésszempontú koordinálása. Egyéni bánásmód alkalmazása. Fegyelmező intézkedés, fegyelmi eljárás kezdeményezése, illetve arra érdemes tanulók dicsérete. Osztályszintű megemlékezések, ünnepségek, klubfoglalkozások szervezése. Pályaválasztás, munkavállalás, továbbtanulás segítése. Tanulmányi kirándulás előkészítése, szervezése, vezetése. Az osztálynapló, az anyakönyv, a bizonyítványok pontos, naprakész vezetése. A hiányzások pontos nyilvántartása, igazolások intézése, intézkedés a Házirend előírásai szerint. A belső ellenőrzés feladatai (vállalkozási szerződéssel látjuk el) A belső ellenőrzés feladatainak ellátása során elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az intézmény vezetője számára a vizsgált folyamatokról. Bizonyságot ad arról, hogy az iskola kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszere megfelelően működik. Ezen belül vizsgálja a működési kockázatokat felismerő és kezelő szervezeti képességeket, a vezetők és vezetői csoportok közti együttműködést, információáramlást, a pénzügyi-, irányítási-, és operatív működésre vonatkozó adatokat, beszámolókat, az alkalmazottak jogszabályokban és belső szabályzatokban rögzített tevékenységét, az eszközökkel, forrásokkal történő takarékos és hatékony gazdálkodást, a kidolgozott programok, tervek, és célkitűzések-vállalások megvalósulását. Vizsgálja a Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszer működését, az intézményt érintő jogszabályok, illetve kötelező érvényű szabályok változásaira való időbeni reagálást. A belső ellenőrzési vezető az intézmény vezetője számára év közben folyamatos információt biztosít az ellenőrzési tervben rögzített feladatok teljesítéséről. Évente átfogó értékelést ad az iskola irányítási, ellenőrzési valamint kockázatkezelési rendszeréről, annak megfelelőségéről és hatékonyságáról. A könyvtáros feladatai 16

17 A beszerzett dokumentumok nyilvántartása a könyvtári szabályzatban meghatározott módon. Nyilvántartások naprakész állapotban tartása. A felesleges, elhasználódott, tartamilag elavult művek a rendeleti előírásoknak megfelelő törlése az állományból. Felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért. Állományellenőrzés, rendeleti előírások szerint az Igazgató utasítására előkészíti a leltározást, valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában. Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. A könyvtárban található informatikai eszközök és szoftverek megfelelő üzemeltetése, karbantartása, felügyelete. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése a munkaközösségekkel, szaktanárokkal együttműködve, az iskolai szabályozásnak megfelelően. Az iskolai oktatásban, a tanmenetekben tervezett könyvtárhasználattal kapcsolatos tanórákat köteles megtartani. Munkája során köteles betartani a munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi előírásokat. A rendszergazda feladatai Az iskolai számítógépes hálózat szakszerű, biztonságos üzemeltetése, felügyelete. Az iskolában található számítógépek rendszeres ellenőrzése, karbantartása. Iskolai számítógépek meghibásodásainak elhárítása, gépek javítása, alkatrészek beszerzésének költséghatékony szervezése. Az iskolai gépeken alkalmazandó szoftverek jogtiszta beszerzésének szakmai irányítása. Szoftverek frissítésének rendszeres, időszakos elvégzése. Szoftverek telepítése, beállítása, az adott feladatkörhöz megfelelően. Vírustámadások elleni védelem biztosítása. Szakmai kapcsolattartás számítástechnikai cégekkel. Pályázati lehetőségek figyelése, informatikai pályázatok készítésében aktív részvétel, és segítségnyújtás. Szakmai javaslatok előkészítése iskolai informatikai fejlesztésekhez. Új számítógépek és hálózati berendezések üzembe helyezése. Hálózati, hálózatbővítési feladatok megoldása. Számítástechnikai eszközökkel támogatott rendezvények technikai hátterének biztosításában aktív részvétel, segítségnyújtás. Informatikai oktatás, és számítógéppel segített oktatás szakmai támogatása. Számítástechnikai gyakorlaton és tanórán az eszközök előkészítése, működésük biztosítása, gyakorlati feladatok során a szaktanár munkájának segítése. Az iskolatitkár feladatai Munkáját a törvényes ügyviteli előírásoknak és az iskolaigazgató utasításának betartásával végzi. Levelezés bonyolítása. Az irattári anyagok szakszerű vezetése és tárolása. Információk beszerzése és továbbítása. A nyilvántartások kézbentartása (a diákokra vonatkozó információk a felvételtől a záróbizonyítványig). A beiskolázási tevékenység segítése. A beiratkozás segítése. Tanügyi nyomtatványok rendelése és kezelése. Bizonyítvány másodlatok kiadása, információk továbbítása, közszolgálati munka, diákigazolvány ügyintézés. Kezeli az iskola telefon-alközpontját. Ezen belül feladata a telefonon vett üzenetek, táviratok időben való átadása. A távhívásba be nem kapcsolt településekre a magánbeszélgetésekről nyilvántartást vezet, és gondoskodik a díjbefizetéséről. A távhívásba bekapcsolt településekre magánbeszélgetést az iskola készülékéről nem engedélyezhet. A telefonközpont vagy bármelyik telefonkészülék meghibásodása esetén gondoskodik az erre illetékes szerelő értesítéséről és ezen keresztül a hiba elhárításáról. Feladata az iskola hivatalos postaküldeményeinek bélyeggel való ellátása, a postakönyvbe történő beírása. Gondoskodik a 17

18 postabélyeg címletenkénti megrendeléséről. Havonta lezárja a küldemények postakönyvét és elkészíti a bélyegelszámolást. Az iskolás tanulók és dolgozók által leadott küldeményeket összegyűjti és átadja a hivatalsegédnek. A postától átvett névre szóló küldeményeket /ajánlott levél, csomag, pénz/ a közvetett kézbesítőkönyvön keresztül aláírás ellenében átadja a címzettnek. A fentiek mellett elvégzi a kapott gépírási munkákat. A karbantartó feladatai Fő feladata az intézmény összes víz-, szennyvíz-munkáinak elvégzése. Az iskola egész területén a víz- és szennyvízhálózat általános karbantartása, javítása, berendezések hibaelhárítása és egyéb építőipari szakipari karbantartás és javítás. A munkaterületéhez tartozó rendellenességeket köteles közvetlen vezetőjének jelezni. Munkáját mindenkor legjobb tudása szerint becsülettel, a takarékosság szem előtt tartásával köteles végezni a műszaki vezető irányítása mellett. Feladatai ellátásában különös figyelmet kell fordítani a tűzés balesetvédelmi szabályok szigorú betartására, műhelyének rend és tisztaságára, gépek rendeltetésszerű használatára. Munkaköri feladatának ellátásához illetve megoldásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a műszaki vezetővel történt egyeztetés után a gazdasági igazgató szervezi meg. Gazdasági ügyintéző feladatai: A könyvelés során köteles figyelemmel kísérni a számlák érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő kiállítását, az igazolások szabályos megtörténtét. Szabálytalanság, illetve hiányosság esetén intézkedik a szakszerű javítás elvégzésének megkezdéséről és a hiányosság megszüntetéséről. A beérkező számlák - amennyiben fel vannak szerelve a megfelelő mellékletekkel és aláírásokkal - utalványozását ellenjegyzi, illetve a kijelölés alapján érvényesíti, ellenkező esetben hiánypótlásra szólítja fel az érintetteket. Felelős az eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartásáért. A pénztárellenőri feladatokat folyamatosan ellátja. Elkészíti a munkabérutalásokat. Egyezteti az ÁFA-kimutatást az analitikus nyilvántartással. Elkészíti az ÁFA-bevallást. Közreműködik a költségvetési beszámoló elkészítésében, valamint gondoskodik a beszámoló határidőre történő benyújtásáról. Bank és pénzforgalom rögzítése. Előkészíti a Bank és pénzforgalom adatjelentéseit. Rögzíti a vegyes bizonylatokat. Feldogozza és könyveli negyedévenként az értékcsökkenést. Havi zárás után analitika egyeztetés. Ellenőrzi az Üzemanyag nyilvántartást. Előkészíti a gazdálkodási szabályzatokat. Koordinálja a beszerzéseket, különös tekintettel a tisztítószerekre valamint az irodai eszközökre. Előkészíti az intézményi utalásokat a GIRO rendszeren keresztül. Munkaügyi adatokat jelenti a Magyar Államkincstár felé, ellenőrzésre átadja, ezt követően postázza. Nyomon követi a jogszabályi változásokat (KJT., MT., SZJA, stb.) Munkaszerződést gépen rögzíti. A felvételhez szükséges iratokat összegyűjti, rendszerezi. Módosításokat, átsorolásokat elkészíti. A megbízási és a vállalkozási szerződéseket előkészíti. Hóközi kifizetéseket (megbízási díjak, jubileumi jutalom, hazautazások) határidőre gépen rögzíti. A változó bérrel és távolléttel kapcsolatos adatokat határidőre továbbítja. Munkáltatói igazolásokat, adóigazolásokat állít ki, bérjegyzéket kiosztja. Egyéb munkaügyi feladatokat ellátja, adatszolgáltatását elvégzi. Ezen belül a szerződés előkészítést, az adatok nyilvántartását, befolyt összegek nyilvántartását, adatszolgáltatást, beszámolók összeállítását. Az önköltség számításhoz adatokat gyűjt, rendszerezi azokat, elektronikusan feldolgozza, 18

19 véglegesítési. Közreműködik bármely jellegű gazdasági adatgyűjtésben, rendszerezésben. Közreműködik a szerződések előkészítésében, megkötésében. Év végi, évközi leltár előkészítése, a mindenkori ütemtervnek megfelelő nyilvántartások előkészítése. Főkönyvi könyveléshez gazdasági események kontírozása. A számlák kiegyenlítésének, átutalásának előkészítése, utalványoztatása. Az intézmény készpénz szükségletének felmérése és a készpénz igénylése. A pénztárban tartott készpénz és a rábízott egyéb anyagi értékek kezelése, őrzése, a beszedett készpénz átvétele. Az alapbizonylatok alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata. Az utalványozott kifizetések teljesítése. A pénztárral kapcsolatos bizonylatok (bevételi és kiadási pénztárbizonylat) kiállítása, nyilvántartások, elszámolások vezetése. A pénztárjelentés naponkénti elkészítése, a napi pénztárzárást követően a beszedett összeg postázása vagy bankba történő befizetése. A bizonylati fegyelem betartása. Az intézmény működéséhez szükséges szigorú számadású bizonylatainak beszerzése, - szabályzatban előírt nyilvántartás vezetése a beszerzésekről, illetve a kiadásokról. Az étkezések térítési díját havonta beszedi, számítógépen rögzíti és számlázza. Havi összesítést készít az étkezési létszámról norma szerinti bontásban, egységár és forint értékben. A kollégiumi díjak név szerinti nyilvántartása (fizetendő és befizetések vezetése). Negyedévenként legalább egy alkalommal, ha kell többször is a kollégiumvezetőt és a gazdasági igazgatót tájékoztatja, majd a szülőket értesíti a hátralékok, illetve túlfizetések összegéről. Gépjárművek ügyintézése: menetlevelek kezelése, gépjármű használatának szervezése. Jogszabályban előírt statisztikai jelentés elkészítése. Idegenforgalmi adó beszedése, bevallásának elkészítése, határidőre történő benyújtása, illetve a befizetésről gondoskodás. Gépjárművezetői tanfolyam hallgatói befizetésének nyilvántartása, elmaradások jelentése. A lakbér analitikus nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó szerződések folyamatos figyelemmel kísérése, valamint az abban foglaltak betartása, betartatása. Iskolai szálláshely kapacitás kihasználásának szervezése, biztosítása. Az intézmény postájának intézése (felvétel, feladás) meghatalmazás szerint. A gépkocsivezető feladatai Vezeti az intézmény gépkocsiját, autóbuszát. Vezeti a menetleveleket és adatot szolgáltat az üzemanyag-felhasználás elszámolásához. Gondoskodik a gépkocsi javíttatásáról, kötelező vizsgáztatásáról, alapvető üzembiztonságáról. Elvégzi az intézmény anyag és eszközbeszerzését, melyet a beszerzési utasításnak megfelelően végez el. Felelős a beszerzett anyagokért. A takarítók feladatai Az intézmény valamennyi helyiségének takarítása, tisztántartása Munkaköri leírásminták A gazdasági vezető munkaköri leírás-mintája. gazdasági vezető Munkaköri leírás 19

20 részére Munkaidő: heti 40 óra. Az ebédidő (munkaközi szünet), nem része a munkaidőnek, időtartama napi félóra, melyet a dolgozónak 12:00-13:00 között kell felhasználni. Napi munkaidő: Hétfőtől péntekig: 7:30 16:00 Szombat, vasárnap szabadnap. Az Ávr (1) bekezdése szerint: irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős, az Ávr 9. (2) bekezdése alapján: az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokért, a más szervezeti egységhez beosztott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad. gazdasági intézkedéseket hoz A gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő. Biztosítja az oktatás gazdasági hátterének feltételeit a rendelkezésre álló pénzügyi keretek lehetőségein belül. Elkészíti az éves költségvetési előirányzatokat, a kapcsolódó módosítási kérelmeket gazdaságossági számításokkal támasztja alá. Költségtrendeket dolgoz ki, és a bevételi előirányzatok biztosításának lehetőségeire javaslatot állít össze. A jóváhagyott költségvetési előirányzatokra vonatkozóan operatív terveket állíttat össze az intézményi elsődleges feladatok zökkenőmentes biztosítása érdekében. Gondoskodik a szerződések előkészítéséről tanműhelyműködés, szolgáltatás, szolgáltatás igénybevétel, vevő és szállító vonatkozásban egyaránt. A beruházási, fejlesztési tervek előkészítését, összeállítását biztosítja. A jóváhagyott fejlesztések bonyolításában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A beszerzések rendszerét az igazgatóval együttműködve biztosítja. A beszerzéseket a feladatorientáltság és a likvid pénzeszközök lehetőségeinek összehangolásával realizálja. Biztosítja a költségvetési tervek végrehajtását, az önálló gazdálkodás megvalósítását. Gazdasági kérdésekben az igazgatóval együttműködve képviseli az intézményt. Az intézmény területén biztosítja a bizonylati fegyelmet. Funkcionális kereteken belül rendszeresen ellenőrzi a pénzügyi és bizonylati fegyelem betartását. 20

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben