I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ"

Átírás

1 BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ A társaság cégneve: BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörően mőködı Részvénytársaság Rövidített cégneve: BÁCS VOLÁN ZRT. A társaság idıtartama: határozatlan Jogállása: A társaság a BÁCS VOLÁN Állami Vállalat általános jogutódja Az átalakulás napja: december 31. Mőködésének kezdete: január 1. A társaság a Bács-Kiskun megyei Bíróságnál - mint Cégbíróságnál - vezetett cégnyilvántartásba /93 szám alatt dec. 27-én nyert bejegyzést. 2. A társaság tevékenységi köre: Fı tevékenység: 4939 Menetrendszerő egyéb szárazföldi személyszállítás Kiegészítı tevékenységek: 4519 Egyéb gépjármő kereskedelem 4520 Gépjármőjavítás,- karbantartás 4532 Gépjármőalkatrész kiskereskedelem 4730 Üzemanyag kiskereskedelem 4752 Vasárú-, festék-, üveg- kiskereskedelem 4939 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás 7912 Utazásszervezés 6499 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7712 Gépjármőkölcsönzés (3,5 tonna fölött ) 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7311 Reklámügynöki tevékenység 8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 8553 Jármővezetı-oktatás

2 3. A társaság képviselete 3.1. A részvénytársaság általános képviseletére a vezérigazgató jogosult. Képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásba foglalat meghatalmazással a társaság dolgozóira átruházhatja, módosíthatja, vagy megvonhatja A társaság vezérigazgatója, mint a cég törvényes képviselıje jogosult arra, hogy a társaság munkavállalóit vagy harmadik személyeket írásban eseti képviseleti joggal ruházzon fel (Ptk. szerinti meghatalmazás). 4. A társaság vezetı szervei - Közgyőlés - Felügyelı Bizottság 4.1. A közgyőlés A közgyőlés a társaság legfıbb szerve, mely a részvényesek összességébıl áll Rendes közgyőlés A közgyőlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, de a vezérigazgató, illetve a Felügyelı Bizottság, valamint a Gt-ben meghatározott részvényesek kezdeményezésére szükség szerint bármikor összehívható A közgyőlést a vezérigazgató hívja össze. A közgyőlés összehívásáról a vezérigazgató a Felügyelı Bizottságot és a könyvvizsgálót egyidejőleg értesíti Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkeznek a közgyőlés összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. Ha a vezérigazgató az indítványban foglaltaknak 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyőlést az indítványt tevı tagok kérelmére a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a Cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevı tagokat jogosítja fel. Össze kell hívni a közgyőlést továbbá a Felügyelı Bizottság, illetve a könyvvizsgáló kérésére A részvénytársaság rendes közgyőlését a vezérigazgató minden év május 31-ig köteles összehívni A közgyőlést a közgyőlés napját megelızıen legalább 30 nappal a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyőlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. 2(40)

3 Rendkívüli közgyőlés Rendkívüli közgyőlést kell összehívni, ha a) azt az elızı közgyőlés elrendelte, b) a vezérigazgató maga indokoltnak tartja, a Felügyelı Bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza, c) a szavazatok legalább 5 %-val rendelkezı részvényesek azt az ok és cél megjelölésével kérik, d) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot, e) a Felügyelı Bizottság tagjainak száma 3 fı alá csökken, f) új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé, g) a konszolidált beszámoló elfogadása miatt szükséges, h) a társaság fizetéseit megszüntette, fizetıképességét elvesztette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi, i) a részvénytársaság saját tıkéje a veszteség következtében az alaptıke 2/3- ára csökkent, j) a részvénytársaság saját tıkéje a jogszabály által meghatározott legkisebb alapítási összeg alá csökkent, k) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a Gt. és jelen alapszabály szerint a közgyőlés hatáskörét képezi A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról, ha a Gt. ettıl eltérıen nem rendelkezik; b) döntés ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik - az alaptıke felemelésérıl és leszállításáról, valamint a jegyzési elsıbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, c) döntés a részvénytársaság mőködési formájának megváltoztatásáról, d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása, e) az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, f) döntés nyomdai úton elıállított részvény dematerializált részvénnyé történı átalakításáról, g) döntés ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik - a saját részvény megszerzésérıl, elidegenítésérıl vagy bevonásáról, illetve a saját részvény megszerzésére vonatkozó vezérigazgatói felhatalmazásról, h) döntés értékpapír kibocsátásáról, tızsdei bevezetésérıl meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz főzıdı jogokat, futamidejét és a visszaváltásának (visszavásárlásának ) feltételeit, i) döntés ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, j) döntés ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik osztalékelıleg fizetésérıl, 3(40)

4 k) a részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, összevont (konszolidált ) beszámolójának elfogadása, ezen belül a mérleg megállapítása, az éves nyereség felosztása és döntés az osztalék mértékérıl, l) az éves üzleti terv és a jegyzett tıke 10 %-át elérı vagy meghaladó beszerzésekrıl készült közbeszerzési terv jóváhagyása, m) a középtávú stratégiai terv jóváhagyása, n) az osztalékpolitika elfogadása, o) a Gt a szerinti vezetı tisztségviselınek, azaz a vezérigazgatónak, a Felügyelı Bizottság elnökének, tagjainak a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, p) alapvetı munkáltatói jogkör (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerzıdés módosítása, javadalmazás megállapítása, - ide értve a végkielégítést is) gyakorlása a társaság mint a Mt (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetıje (elsı számú vezetı) vezérigazgatója felett ha a Társasággal munkaviszonyban áll és a részére történı teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kivéve az Alapszabály i./ pont szerinti prémiumelıleggel kapcsolatos döntések meghozatala q) a Felügyelı Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, r) a javadalmazási szabályzat megállapítása és módosítása, melyet az errıl szóló döntéstıl számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni, s) döntés minden olyan jogügyletrıl, amely által a részvénytársaság a jegyzett tıke 10 %-át elérı vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana, t) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékő jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerzıdés egyedi értéke a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja, u) döntés az alapszabály ( l ) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplı eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja, v) döntés az alapszabály ( l ) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentıs módosítása ( eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése ) tárgyában, w) hosszú lejáratú hitel vagy hosszú lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése amennyiben a részvénytársaság hosszú lejáratú hitel és kölcsönállománya a hosszú lejáratú hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja; rövid lejáratú hitel vagy rövid lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövid lejáratú hitel és kölcsönállománya a rövid lejáratú hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 20 %-át eléri vagy meghaladja, 4(40)

5 x./ lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja; határozatlan idejő szerzıdés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. tv. 12. b.) pontja alapján kell figyelembe venni; - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 20 %-át eléri vagy meghaladja, kivéve lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerzıdéses érték a jegyzett tıke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani; y) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetésérıl, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzésérıl, átruházásáról, z./ A közszolgáltatási szerzıdés megkötése, megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tıke 20%-át eléri vagy meghaladja A helyközi közszolgáltatási szerzıdés módosítása, kivéve a menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggı elszámolási módszertan változásából adódó módosításának jóváhagyása. A helyi közszolgáltatási szerzıdés módosítása amennyiben a szerzıdésbıl eredı éves árbevétel a jegyzett tıke 10%-át eléri vagy meghaladja és a szerzıdésmódosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggı elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza. aa) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Gt. a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az s), t), u) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylet típusonként összeszámítandók. A szerzıdéses érték megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerzıdéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe azon szerzıdésekrıl való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. A közgyőlés ügyrendje, határozatképessége, szavazati jog gyakorlása, határozat hozatala tekintetében az Alapszabály pontokban foglaltak szerint kell eljárni. 5(40)

6 4.3. Felügyelı Bizottság A Felügyelı Bizottság a részvénytársaság legfıbb ellenırzı szerve. A Felügyelı Bizottság a közgyőlés részére ellenırzi a társaság ügyvezetését A Felügyelı Bizottság szervezete: A Felügyelı Bizottság legalább három és legfeljebb hat természetes személy tagból áll, a Felügyelı Bizottság elnökének személyét a Közgyőlés választja meg A Felügyelı Bizottság tagjait a közgyőlés választja a harmadik üzleti évet lezáró közgyőlés évének május 31. napjáig. A tagok a munkavállalói küldöttek kivételével bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. A Felügyelı Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelı Bizottság új tagokkal való bıvítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelı Bizottság eredeti megbízatásának idıpontjáig szól Amennyiben a részvénytársaság teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz fıt meghaladja, a Felügyelı Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselıibıl áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelı Bizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezıbb módón kell megállapítani. A munkavállalói képviselıket a Felügyelı Bizottságba a munkavállalók közül az üzemi tanács jelöli, akiket a jelölést követı elsı közgyőlés köteles a Felügyelı Bizottság tagjává választani, kivéve ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni A Felügyelı Bizottságban a munkavállalói képviselık megbízatása a Felügyelı Bizottság más tagjainak megbízatási idıpontjáig szól. A Felügyelı Bizottságban a munkavállalói képviselıket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói képviselık véleménye a Felügyelı Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyőlésen ismertetni kell. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszőnése esetén felügyelı bizottsági tagsága is megszőnik A munkavállalói képviselıket a közgyőlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve ha az üzemi tanács a Gt-ben meghatározott kizáró ok ellenére hatvan napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új képviselıre vonatkozó javaslat tételi kötelezettségének. 6(40)

7 A Felügyelı Bizottság tagjait a 2007.évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli A Felügyelı Bizottság tagjainak számát, nevét és személyes adatait az alapszabály melléklete tartalmazza A Felügyelı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyőlés hagy jóvá A Felügyelı Bizottság hatásköre: a) Köteles megvizsgálni a közgyőlés napirendjén szereplı valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elıterjesztést, amely a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. b) Írásbeli jelentést készít a társaság által a számviteli törvény alapján készített beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésrıl. Vizsgálatának eredményét a felügyelı bizottság elnöke ismerteti a közgyőléssel, e nélkül a közgyőlés érvényes határozatot nem hozhat. c) Elızetesen véleményez és jóváhagy minden olyan szerzıdést, amelyet a részvénytársaság névre szóló részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg. d) A Gt. 35. (4) bekezdésében meghatározott esetekben intézkedik a közgyőlés összehívása iránt. e) Megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelı Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyőlésnek. f) A részvénytársaság vezetı tisztségviselıitıl, illetve vezetı állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelı Bizottság által kért felvilágosításra tizenöt napon belül írásba foglalt választ kell adni, melyet a felvilágosítást kérı által megjelölt címre és módon (postán,faxon vagy útján ) meg kell küldeni. g) Az Mt hatálya alá tartozó munkavállalók számára történı teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának elızetes véleményezése. h) A részvénytársaság könyveit és iratait ha szükséges a részvénytársaság költségére szakértı bevonásával megvizsgálhatja. i) amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll, akkor felette a munkáltatói jogkör gyakorlása ideértve a prémiumelıleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvetı munkáltatói jogkörök kivételével. 7(40)

8 A Gt. 37. (1) bekezdése alapján a közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyek kivételével az alábbi vezérigazgatói ügydöntı határozatok meghozatala a Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyásához kötött (ügydöntı Felügyelı Bizottság): a) döntés minden olyan jogügyletrıl, amely által a részvénytársaság a jegyzett tıke 5%-át elérı vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana, b) döntés befektetett pénzügyi eszközök, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékő jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerzıdés egyedi értéke a jegyzett tıke 5%-át eléri vagy meghaladja, c) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 5%-át eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 10%-át eléri vagy meghaladja, d) lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 5 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 10%-át nem éri el; határozatlan idejő szerzıdés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. tv. 12. b.) pontja alapján kell figyelembe venni; egyéb rövidlejáratú lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 20%-át nem éri el, kivéve lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, amennyiben a szerzıdéses érték a jegyzett tıke 1%- át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani; e) közszolgáltatási szerzıdés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tıke 10%-át eléri vagy meghaladja, de nem éri el a jegyzett tıke 20 %-át, f) döntés olyan társaságok közgyőlésén / taggyőlésén képviselendı mandátumról, amelyben a részvénytársaság többségi részesedéssel bír, g) a részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának és Számviteli Politikájának megállapítása és módosítása, 8(40)

9 h) Ingatlangazdálkodási és hasznosítási Szabályzat megállapítása és módosítása, i) a részvénytársaság Szervezeti Mőködési Szabályzatának megállapítása és módosítása j) Ingatlan gazdálkodási és hasznosítási kérdésekben a zártkörő pályázatok eredményének megállapítása, Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók. A szerzıdéses érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerzıdéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyásához azon szerzıdésekrıl való döntések kötöttek, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. A Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyásához kötött döntési funkciók esetében a Felügyelı Bizottság tagjai is vezetı tisztségviselınek minısülnek Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelı Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyőlésnek, majd a Közgyőlés választja meg a harmadik üzleti évet követı év május 31. napjáig. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezetı tisztségviselıjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyesen is felelıs. Ezen személy kijelölésére csak a közgyőlés jóváhagyásával kerülhet sor Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, vezetı tisztségviselıje, a felügyelı bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság munkavállalója e jogviszonya idején, illetve e minıségének megszőnésétıl számított 3 évig. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi elıírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végzı személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére) vezetı tisztségviselıjére és vezetı állású munkavállalójára is alkalmazni kell A könyvvizsgáló feladatköre: Köteles megvizsgálni, ellenırizni és errıl a közgyőlésnek jelentést vagy tájékoztatást adni a számviteli törvény szerinti beszámoló (konszolidált beszámoló) valódiságáról és jogszabályszerőségérıl, továbbá a közgyőlés elé 9(40)

10 terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi elıírásoknak való megfelelısége szempontjából Köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyőlésen részt venni A vezérigazgató és a Felügyelı Bizottság munkáját elısegíteni, és szakmailag támogatni A könyvvizsgáló köteles a Felügyelı Bizottságot tájékoztatni, és a közgyőlés összehívását kérni, ha: a) tudomása szerint a társaság vagyonának jelentıs csökkenése várható, vagy b) vezetı tisztségviselık, vagy a Felügyelı Bizottság tagjának felelısségét maga után vonó tényrıl szerez tudomást A fentiekben részletezett javaslat elutasítása vagy nem teljesítése esetén, illetıleg ha a közgyőlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles errıl a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek vitelérıl, melynek során a vezérigazgatótól és a Felügyelı Bizottságtól, valamint a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet A könyvvizsgáló megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír-és szerzıdésállományát, bankszámláját Részt vehet a Felügyelı Bizottság ülésein A könyvvizsgáló felelıssége: A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megırizni A könyvvizsgáló felelısségére, a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok az irányadóak A megválasztott könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet adatait és a könyvvizsgálatért személyében is felelıs személy adatait az alapszabály melléklete tartalmazza Eseti bizottságok a) Meghatározott feladatra, vagy feladatokra esetenként, illetve állandó 10(40)

11 jelleggel szervezı, elıkészítı, véleményezı,javaslattevı, vagy feladat végrehajtó munkabizottság alakítható. b) A munkabizottságok feladatát, összetételét, mőködését, jogkörét és hatáskörét a létesítésükrıl szóló rendelkezésben, illetıleg az annak alapján kiadott ügyrendben kell meghatározni Aláírási jog KÜLÖN SZABÁLYOZOTT HATÁSKÖRÖK a) Cégszerő aláírás illetve a társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság elıírt, elınyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésére jogosult személy a nevét a közjegyzı által hitelesített formában aláírja. A cégszerő aláírás érvényességéhez a társasági cégbélyegzı használata szükséges. b) A társaság nevében önállóan, cégszerő aláírásra a társaság vezérigazgatója jogosult. Távolléte esetén az aláírási jog gyakorlására két erre feljogosított társasági alkalmazott jogosult, az aláírási jogosultságra vonatkozó vezérigazgatói utasítás szerint. (Az alkalmazottak nevét és adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 5.2. Utalványozási jog a) A pénzintézeti utalványozási jog a vezérigazgatót és azokat a dolgozókat illeti meg, akiket a vezérigazgató utalványozási joggal felruház. A pénzintézeti utalványozásra jogosultak névsorát a társaság pénzügyeit bonyolító bank/ok/nál be kell jelenteni. b) A társság pénztáraiban utalványozásra jogosultakat a - gazdasági igazgató javaslata alapján a vezérigazgató jelöli ki és a Zrt. Házipénztár készpénzkezelési szabályzatában rögzíti. Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, valamint az egyes személyekhez kötıdı, utalványozható összeg nagyságrendjét a pénztárban ki kell függeszteni. c) Raktárból történı anyag, eszköz utalványozására jogosultakat a mőszaki üzletág és minıségügyi vezetı javaslata alapján szintén a vezérigazgató jelöli ki. KÜLÖN SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK 6.1. Tőz-, munka-, környezet-, és polgárvédelem, emelıgép ügyintézés a) A társaság teljes területén e tevékenységekért a vezérigazgató a felelıs. b) A vonatkozó feladatokat, a vezetık ez irányú kötelezettségeit, jogait és 11(40)

12 hatáskörét belsı normákban kell meghatározni, melyeket a szabályzat mellékleteként kell kezelni. c) A vonatkozó feladatok operatív irányítása és ellenırzése az ezzel megbízott dolgozók feladata Munkakör átadás - átvétel Munkakör ideiglenes átadás-átvétele (helyettesítés): Valamely munkakör ideiglenes átadására és átvételére a munkakört normál üzemmenetben ellátó munkavállaló elıre ütemezhetı, rövidebb idıtartamú távolléte során (pl. fizetett szabadság, továbbképzés, hivatalos kiküldetés, stb.), vagy egyéb rendkívüli esetben (pl. betegség) kerülhet sor. Helyettesítés esetén az átadás-átvételt nem kell írásban rögzíteni, kivéve; ha a munkakört átvevı, vagy átadó erre külön igényt tart, ha a munkakör átadása nem teljes körő, ha a munkakör átadása értékmegırzés átadásával függ össze, vagy ha a munkakör átvétele speciális információkat, tudnivalókat és követelményeket támaszt az átvevıvel szemben. Munkakör végleges átadás-átvétele: A munkakör végleges átadását és átvételét kell végrehajtani: személycsere (pl. kilépés, elbocsátás, nyugdíjazás, elhalálozás, stb.), munkakör megszüntetés (átszervezés), munkakör módosítás (felmentés, átminısítés), vagy új munkakör létesítése alkalmával. Külön kell kezelni a vezetık, illetve a beosztott dolgozók munkakör átadását és átvételét az alábbi fıbb szabályok betartása mellett: Vezetık esetében: A munkakör átadás-átvételét a végleges felmentési idı lejárta elıtt kell lebonyolítani. Amennyiben a felmentés elıtt nem áll rendelkezésre olyan személy, aki a munkakört véglegesen átveszi, úgy azt a távozó dolgozó közvetlen felettese, vagy az erre kijelölt munkavállaló ideiglenes jelleggel veheti át. Biztosítani kell, hogy az átadás-átvétel ne csak a befejezetlen napi ügyekre, hanem módszertani és szakmai elıírásokra is kiterjedjen. A munkakör átadását és átvételét írásban, átadás-átvételi jegyzıkönyvben kell rögzíteni. A munkakör átadás-átvételi jegyzıkönyvnek legalább tartalmaznia kell: 12(40)

13 a munkahely és a munkakör megnevezését, a munkakört átadó-átvevı nevét, az átadás-átvétel idıpontját, az átadás-átvételre kerülı tárgyak, dokumentumok, ügyek, segédletek, nyilvántartások jegyzékét, a folyamatban lévı ügyek, intézkedések felsorolását, az intézkedést igénylı ügyek feltüntetését, észrevételeket, hiánylistát, résztvevık aláírását. A munkakör átadás-átvételi jegyzıkönyvet a munkáltatói jogkör gyakorlóval jóváhagyólag záradékoltatni kell. Beosztott munkavállalók esetében: Rutinmunka esetén az átadás-átvétel szóban is történhet. Amennyiben érték- és vagyontárgy átadásával történik az átadás-átvétel, úgy akkor azt írásban kell rögzíteni. Az átadás-átvétel minden esetben a közvetlen vezetı jelenlétében kell, hogy megtörténjen. Az átadásra kerülı munkakörre érvényes munkaköri leírást az átadó-átvevı közvetlen vezetıjének le kell ellenıriznie és azt szükség esetén ki kell egészítenie A helyettesítés szabályai A munkáltatói jogkört gyakorlónak - elıre tervezett tartós távolléte esetén (3 munkanap felett) - a helyettesítésrıl és az erre vonatkozó tájékoztatásáról egy héttel a távollét kezdetét megelızıen oly módon kell gondoskodnia, hogy az információ minden közvetlenül érintett munkavállaló részére eljusson. A helyettesítés társasági rendje: A vezérigazgató helyettesítését a maga számára fenntartott ügyek kivételével a gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása, illetve a társaság képviselete tekintetében az általa kijelölt társasági vezetı ( gazdasági igazgató ) látja el. Egyéb vezetı beosztásúak a maguk számára fenntartott ügyek kivételével munkaszerzıdés szerint kinevezett helyettes esetén a helyettesük, vagy ha ilyen nincs, az általuk ezzel esetileg megbízott vezetı látja el. A vezetık helyettesítését a munkáltatói jogkört gyakorló vezetıvel elızetesen egyeztetett, és megfelelı szakismeretekkel rendelkezı munkavállaló láthatja el. Általános helyettesítési szabályok: 13(40)

14 Alapvetı követelmény, hogy a helyettes a megbízást, vagy az átruházott hatáskör gyakorlását nem adhatja át további helyettesnek. Az állandó helyettes helyettesítési jogait és kötelezettségeit írásos helyettesítési megbízásban kell meghatározni. Az ideiglenes és eseti helyettesítés során a helyettesítési megbízást adó vezetı, vagy beosztott munkavállaló határozza meg a helyettesítés érvényességi idejére, eseményére, vagy konkrét esetére vonatkozó joggyakorlást és vállalható kötelezettségeket. Állandó helyettes az a vezetı, vagy beosztott munkavállaló, aki a helyettesítendı vezetı kinevezésére jogosult felsı vezetıtıl ilyen tartalmú írásos helyettesítési megbízást kapott. Az állandó helyettesítés azonban nem jelenti az adott szervezeten belül az irányítási lépcsık számának megnövekedését, tehát a helyettes munkavállaló ez irányú elsıdleges hatásköre és felelıssége csak közvetlen vezetıje távollétének idıtartamára vonatkozik. Az ideiglenes helyettesítés fogalomkörébe tartozik az az irányítás átruházási forma, amikor a helyettesítés csak meghatározott idıre, alkalomra és eseményre szól. Eseti helyettesítés, vagy megbízás alatt értendı az a delegálási mód, amikor valamely vezetı, vagy beosztott munkavállaló egy konkrét esetben a megbízó nevében, vagy megbízó helyett írásos, vagy szóbeli megbízás alapján jár el. 14(40)

15 II. fejezet MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VEZÉRIGAZGATÓ - A VEZETİK ÁLTALÁNOS FELADATAI, JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1. A vezérigazgató 1.1. A részvénytársaság napi operatív munkájának irányítását és ellenırzését a közgyőlés által kinevezett vezérigazgató látja el. A közgyőlés a vezérigazgatót ( vezetı tisztségviselıt ) határozatlan idıre választja Amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll,felette a munkáltatói jogokat a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvetı munkáltatói jogkörök kivételével a Felügyelı Bizottsága gyakorolja. A vezérigazgató vezetı tisztségviselıi megbízatásával kapcsolatos jogok a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak A vezérigazgató a részvénytársaság napi operatív munkájának irányítását és ellenırzését munkaviszony és/vagy vezetı tisztségviselıként társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelıen kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezetı tisztségviselıi megbízatására a Gt., valamint a Ptk. rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyőlés vagy a Felügyelı Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalva, valamint azok is, melyeket a közgyőlés a vezérigazgató hatáskörébe utal A vezérigazgató hatáskörébe tartozik: a) döntés minden olyan jogügyletrıl, amely által a részvénytársaság a jegyzett tıke 5%-át el nem érı mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana, b) döntés befektetett pénzügyi eszközök, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékő jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerzıdés egyedi értéke a jegyzett tıke 5%-át nem éri el, c) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 5%-át nem éri el; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 10%-át nem éri el, 15(40)

16 d) lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 5 %-át nem éri el; határozatlan idejő szerzıdés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. tv. 12. b.) pontja alapján kell figyelembe venni; - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 10 %-át nem éri el, - rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerzıdéses érték a jegyzett tıke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség vállalásokat össze kell számítani; e) közszolgáltatási szerzıdés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tıke 10%-át nem éri el, valamint a I z) pontban foglaltak kivételével a közszolgáltatási szerzıdés módosítása. f) dönt a napi üzletmenettel összefüggı és a napi üzletmenetbe tartozó ügyekben értékhatár nélkül, g) gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett (az elsı számú vezetı kivételével az Mt (1) bekezdése és 208. (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett) a munkáltatói jogokat, ideértve a részükre teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását. h) gondoskodik a közgyőlés által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a részvénytársaság gazdálkodását, meghatározza a részvénytársaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, i) dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelıen, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggı kérdésekben, j) elıterjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására, k) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására, l) köteles a társaság közgyőlése által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a Számviteli Törvényben elıírt közzététel formájában és határidején belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követı év május 31. napjáig beterjeszteni, m) a közgyőlés részére évente egyszer a Felügyelı Bizottság számára negyedévenként - jelentést készít a részvénytársaság ügyvezetésérıl, vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról, 16(40)

17 n) összehívja a közgyőlést, valamint a rendkívüli közgyőlést a törvény és a jelen Alapszabály által szabályozott esetekben, illetve ha azt a társaság mőködése szempontjából szükségesnek ítéli, o) gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek (így különösen a részvénykönyvnek) szabályszerő vezetésérıl, p) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelı Bizottság egyetértésével, q) megállapítja és módosítja a részvénytársaság dolgozói részvényei kezelésének és forgatásának szabályzatát, r) a Gt ban meghatározottak szerint a Cégbíróságnál kezdeményezi a közgyőlés döntését a cégbírósághoz a kötelezı alaptıke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelése iránti kérelem benyújtására és ellátja a közgyőlés és a Cégbíróság határozatai alapján a kötelezı alaptıke leszállításával kapcsolatos feladatokat, s) a Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyásával, döntés a I pontban meghatározott ügyekben, továbbá t) döntés minden olyan ügyben, amelyet a Gt., az Alapszabály vagy a közgyőlés a hatáskörébe utal. Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók. A szerzıdéses érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerzıdéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe azon szerzıdésekrıl való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a közgyőlés kizárólagosan utalt a hatáskörébe. A Vezérigazgatót a évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli A Minıségügyi Tanács elnökeként irányítja, mőködteti és ellenırzi az Rt. MSZ. EN. ISO. 9001: szabvány szerinti Minıségbiztosítási Rendszer-ét A vezérigazgató gyakorolja az alapvetı munkáltatói jogokat ( munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás) a gazdasági igazgató, a személyforgalmi üzletágvezetı, a mőszaki üzletág és minıségügyi vezetı, igazgatási és ellenırzési irodavezetı, vagyongazdálkodási csoportvezetı, titkárnı (dokumentációkezelı) felett. Közvetlenül irányítja és ellenırzi a fentiek, valamint az általa speciális feladattal megbízott szakelıadók munkáját Ellenırzési jogot gyakorol az Zrt. munka-szervezeti egységeinek operatív tevékenysége felett. 17(40)

18 2. A vezérigazgató közvetlen irányításával tevékenykedı vezetık jogai és kötelezettségei 2.1 A vezetésük alá tartozó szervezeti egység belsı mőködésének, illetve a feladatok személyekre történı meghatározása. 2.2 Kötelesek a munkavállalók számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a munkát úgy szervezni, hogy a munkavállaló kötelezettségeit teljesíteni tudja. 2.3 Munkáltatói jogok gyakorlása a szervezeti egység dolgozói felett. 2.4 Javaslattétel a szervezeti egység bér és létszámgazdálkodására. 2.5 Az egység pontos mőködéséhez szükséges belsı érdekeltségi rendszer kidolgozása. 2.6 Az operatív gazdálkodási feladatok irányítása, a szükséges termelési feltételek biztosítása. 2.7 Vezetıi ellenırzés a beosztott vezetık és dolgozók munkája felett a jogszabályok és a társasági szabályozó dokumentumok, elıírások, belsı szabályzatok figyelembe vételével. 2.8 A Zrt. mőködéséhez szükséges információk kidolgozása és határidıre történı továbbítása. 2.9 A szervezeti egységek közötti munkakapcsolatok kialakítása, mőködtetése A társasági vagyon védelmének és a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítása és biztosítása Az üzleti terv részeként szervezeti egységre vonatkozó beruházási, teljesítmény és eredményterv kidolgozása Képviseleti és aláírási jogosultságukat a társasági képviselet szabályozására kiadott vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 18(40)

19 III. fejezet SZERVEZETI TAGOZÓDÁS SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA A. SZERVEZETI TAGOZÓDÁS Felügyelı Bizottság 1. Vezérigazgató 2. Gazdasági Igazgatóság - számviteli és adóügyi osztály - kontrolling, likviditási és informatikai osztály - humánpolitikai osztály 3. Személyforgalmi Üzletág - állomásfınökség - személyforgalmi-és kereskedelmi üzem - személyforgalmi mőszaki csoport 4. Mőszaki Üzletág - jármőjavítási üzem - anyaggazdálkodási csoport - minıségügyi szervezet 5. Vagyongazdálkodási Csoport 6. Igazgatási és Ellenırzési Iroda 7. Titkárság B. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI A részvénytársaság peres, peren kívüli és egyéb jogi ügyeit állandó megbízási szerzıdés alapján ügyvéd látja el. 2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG A Gazdasági Igazgatóságot a gazdasági igazgató irányítja. A Gazdasági Igazgató jogállása: - munkáltatói jogot gyakorol az alapvetı munkáltatói jogok ( munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és javadalmazás ) kivételével a 19(40)

20 Részvénytársaság szervezeti egységeinek vezetıi felett. - közvetlen munkáltatói jogot gyakorol a fıkönyvelı, a kontrolling, likviditási és informatikai vezetı, valamint a humánpolitikai vezetı felett, a beosztottak feletti munkáltatói joggyakorlást az elıbb felsorolt vezetık gyakorolják, - képviseleti, aláírási jogait jelen szabályzat melléklete és a Társasági képviselet szabályzatára vonatkozó vezérigazgatói utasítás és vezérigazgatói határozat tartalmazza. Gazdasági igazgató feladatai: - a Részvénytársaság napi operatív tevékenységének irányítása, vezetése és ellenırzése, azon ügyek kivételével, melyeket a vezérigazgató magának tart fenn, illetve esetileg saját hatáskörbe von. Ezen tevékenységének ellátásához gazdasági igazgatói utasításokat és szabályzatokat adhat ki a vonatkozó vezérigazgatói utasításban foglaltaknak megfelelıen. A terület felépítése: - számviteli és adóügyi osztály - kontrolling, likviditási és informatikai osztály - humánpolitikai osztály A szervezeti egység feladatai: - részvétel a közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelıen, - ad hoc kockázat jelentéstételi kötelezettség bármely, a társaság mőködését, gazdálkodását veszélyeztetı körülmény felmerülése esetén, - a társaság célkitőzései alapján a vállalkozási politika, stratégia kidolgozásához szükséges irányelvek kidolgozása, - jóváhagyott üzletpolitika és stratégia alapján a komplex tervjavaslat összeállításának koordinálása, elkészíttetése, döntésre történı elıterjesztése, - a társaság tevékenységében a jövedelmezıség és hatékonyság érvényre juttatása, - a tevékenység gazdasági értékeléséhez irányelvek, szempontok kialakítása, - a Zrt. informatikai rendszerének fejlesztése, mőködtetése, felügyelete, - szakterületet érintı minıségbiztosítási rendszer mőködtetése, ellenırzése, - a Zrt. éves beszámolójának elkészítése, - a társaság pénzügyi egyensúlyának biztosítása. - a közérdekő adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésérıl szóló Közzétételi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása 2.1. Számviteli és adóügyi osztály A számviteli és adóügyi osztályt a fıkönyvelı irányítja. Fıkönyvelı jogállása - a gazdasági igazgató közvetlen irányításával végzi a feladatait, 20(40)

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE PREAMBULUM Az Igazgatóság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben