I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ"

Átírás

1 BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ A társaság cégneve: BÁCS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörően mőködı Részvénytársaság Rövidített cégneve: BÁCS VOLÁN ZRT. A társaság idıtartama: határozatlan Jogállása: A társaság a BÁCS VOLÁN Állami Vállalat általános jogutódja Az átalakulás napja: december 31. Mőködésének kezdete: január 1. A társaság a Bács-Kiskun megyei Bíróságnál - mint Cégbíróságnál - vezetett cégnyilvántartásba /93 szám alatt dec. 27-én nyert bejegyzést. 2. A társaság tevékenységi köre: Fı tevékenység: 4939 Menetrendszerő egyéb szárazföldi személyszállítás Kiegészítı tevékenységek: 4519 Egyéb gépjármő kereskedelem 4520 Gépjármőjavítás,- karbantartás 4532 Gépjármőalkatrész kiskereskedelem 4730 Üzemanyag kiskereskedelem 4752 Vasárú-, festék-, üveg- kiskereskedelem 4939 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás 7912 Utazásszervezés 6499 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7712 Gépjármőkölcsönzés (3,5 tonna fölött ) 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7311 Reklámügynöki tevékenység 8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 8553 Jármővezetı-oktatás

2 3. A társaság képviselete 3.1. A részvénytársaság általános képviseletére a vezérigazgató jogosult. Képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásba foglalat meghatalmazással a társaság dolgozóira átruházhatja, módosíthatja, vagy megvonhatja A társaság vezérigazgatója, mint a cég törvényes képviselıje jogosult arra, hogy a társaság munkavállalóit vagy harmadik személyeket írásban eseti képviseleti joggal ruházzon fel (Ptk. szerinti meghatalmazás). 4. A társaság vezetı szervei - Közgyőlés - Felügyelı Bizottság 4.1. A közgyőlés A közgyőlés a társaság legfıbb szerve, mely a részvényesek összességébıl áll Rendes közgyőlés A közgyőlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, de a vezérigazgató, illetve a Felügyelı Bizottság, valamint a Gt-ben meghatározott részvényesek kezdeményezésére szükség szerint bármikor összehívható A közgyőlést a vezérigazgató hívja össze. A közgyőlés összehívásáról a vezérigazgató a Felügyelı Bizottságot és a könyvvizsgálót egyidejőleg értesíti Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkeznek a közgyőlés összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. Ha a vezérigazgató az indítványban foglaltaknak 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyőlést az indítványt tevı tagok kérelmére a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a Cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevı tagokat jogosítja fel. Össze kell hívni a közgyőlést továbbá a Felügyelı Bizottság, illetve a könyvvizsgáló kérésére A részvénytársaság rendes közgyőlését a vezérigazgató minden év május 31-ig köteles összehívni A közgyőlést a közgyőlés napját megelızıen legalább 30 nappal a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyőlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. 2(40)

3 Rendkívüli közgyőlés Rendkívüli közgyőlést kell összehívni, ha a) azt az elızı közgyőlés elrendelte, b) a vezérigazgató maga indokoltnak tartja, a Felügyelı Bizottság, a könyvvizsgáló indítványozza, c) a szavazatok legalább 5 %-val rendelkezı részvényesek azt az ok és cél megjelölésével kérik, d) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot, e) a Felügyelı Bizottság tagjainak száma 3 fı alá csökken, f) új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé, g) a konszolidált beszámoló elfogadása miatt szükséges, h) a társaság fizetéseit megszüntette, fizetıképességét elvesztette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi, i) a részvénytársaság saját tıkéje a veszteség következtében az alaptıke 2/3- ára csökkent, j) a részvénytársaság saját tıkéje a jogszabály által meghatározott legkisebb alapítási összeg alá csökkent, k) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés a Gt. és jelen alapszabály szerint a közgyőlés hatáskörét képezi A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról, ha a Gt. ettıl eltérıen nem rendelkezik; b) döntés ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik - az alaptıke felemelésérıl és leszállításáról, valamint a jegyzési elsıbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, c) döntés a részvénytársaság mőködési formájának megváltoztatásáról, d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása, e) az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, f) döntés nyomdai úton elıállított részvény dematerializált részvénnyé történı átalakításáról, g) döntés ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik - a saját részvény megszerzésérıl, elidegenítésérıl vagy bevonásáról, illetve a saját részvény megszerzésére vonatkozó vezérigazgatói felhatalmazásról, h) döntés értékpapír kibocsátásáról, tızsdei bevezetésérıl meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz főzıdı jogokat, futamidejét és a visszaváltásának (visszavásárlásának ) feltételeit, i) döntés ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, j) döntés ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik osztalékelıleg fizetésérıl, 3(40)

4 k) a részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, összevont (konszolidált ) beszámolójának elfogadása, ezen belül a mérleg megállapítása, az éves nyereség felosztása és döntés az osztalék mértékérıl, l) az éves üzleti terv és a jegyzett tıke 10 %-át elérı vagy meghaladó beszerzésekrıl készült közbeszerzési terv jóváhagyása, m) a középtávú stratégiai terv jóváhagyása, n) az osztalékpolitika elfogadása, o) a Gt a szerinti vezetı tisztségviselınek, azaz a vezérigazgatónak, a Felügyelı Bizottság elnökének, tagjainak a munkavállalói küldöttekre vonatkozó speciális szabályok betartásával és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, p) alapvetı munkáltatói jogkör (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerzıdés módosítása, javadalmazás megállapítása, - ide értve a végkielégítést is) gyakorlása a társaság mint a Mt (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetıje (elsı számú vezetı) vezérigazgatója felett ha a Társasággal munkaviszonyban áll és a részére történı teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kivéve az Alapszabály i./ pont szerinti prémiumelıleggel kapcsolatos döntések meghozatala q) a Felügyelı Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, r) a javadalmazási szabályzat megállapítása és módosítása, melyet az errıl szóló döntéstıl számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni, s) döntés minden olyan jogügyletrıl, amely által a részvénytársaság a jegyzett tıke 10 %-át elérı vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana, t) döntés pénzügyi befektetés, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékő jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerzıdés egyedi értéke a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja, u) döntés az alapszabály ( l ) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplı eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja, v) döntés az alapszabály ( l ) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentıs módosítása ( eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése ) tárgyában, w) hosszú lejáratú hitel vagy hosszú lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése amennyiben a részvénytársaság hosszú lejáratú hitel és kölcsönállománya a hosszú lejáratú hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja; rövid lejáratú hitel vagy rövid lejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövid lejáratú hitel és kölcsönállománya a rövid lejáratú hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 20 %-át eléri vagy meghaladja, 4(40)

5 x./ lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja; határozatlan idejő szerzıdés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. tv. 12. b.) pontja alapján kell figyelembe venni; - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 20 %-át eléri vagy meghaladja, kivéve lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerzıdéses érték a jegyzett tıke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani; y) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetésérıl, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzésérıl, átruházásáról, z./ A közszolgáltatási szerzıdés megkötése, megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tıke 20%-át eléri vagy meghaladja A helyközi közszolgáltatási szerzıdés módosítása, kivéve a menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggı elszámolási módszertan változásából adódó módosításának jóváhagyása. A helyi közszolgáltatási szerzıdés módosítása amennyiben a szerzıdésbıl eredı éves árbevétel a jegyzett tıke 10%-át eléri vagy meghaladja és a szerzıdésmódosítás az elfogadott éves üzleti tervhez képest eredményrontó hatású menetrend, tarifa, költség-, veszteségtérítési és támogatási összeg, illetve az ezekkel összefüggı elszámolási módszertan elfogadását tartalmazza. aa) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Gt. a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az s), t), u) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylet típusonként összeszámítandók. A szerzıdéses érték megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerzıdéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe azon szerzıdésekrıl való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. A közgyőlés ügyrendje, határozatképessége, szavazati jog gyakorlása, határozat hozatala tekintetében az Alapszabály pontokban foglaltak szerint kell eljárni. 5(40)

6 4.3. Felügyelı Bizottság A Felügyelı Bizottság a részvénytársaság legfıbb ellenırzı szerve. A Felügyelı Bizottság a közgyőlés részére ellenırzi a társaság ügyvezetését A Felügyelı Bizottság szervezete: A Felügyelı Bizottság legalább három és legfeljebb hat természetes személy tagból áll, a Felügyelı Bizottság elnökének személyét a Közgyőlés választja meg A Felügyelı Bizottság tagjait a közgyőlés választja a harmadik üzleti évet lezáró közgyőlés évének május 31. napjáig. A tagok a munkavállalói küldöttek kivételével bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. A Felügyelı Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelı Bizottság új tagokkal való bıvítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelı Bizottság eredeti megbízatásának idıpontjáig szól Amennyiben a részvénytársaság teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz fıt meghaladja, a Felügyelı Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselıibıl áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelı Bizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezıbb módón kell megállapítani. A munkavállalói képviselıket a Felügyelı Bizottságba a munkavállalók közül az üzemi tanács jelöli, akiket a jelölést követı elsı közgyőlés köteles a Felügyelı Bizottság tagjává választani, kivéve ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni A Felügyelı Bizottságban a munkavállalói képviselık megbízatása a Felügyelı Bizottság más tagjainak megbízatási idıpontjáig szól. A Felügyelı Bizottságban a munkavállalói képviselıket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói képviselık véleménye a Felügyelı Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyőlésen ismertetni kell. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszőnése esetén felügyelı bizottsági tagsága is megszőnik A munkavállalói képviselıket a közgyőlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve ha az üzemi tanács a Gt-ben meghatározott kizáró ok ellenére hatvan napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új képviselıre vonatkozó javaslat tételi kötelezettségének. 6(40)

7 A Felügyelı Bizottság tagjait a 2007.évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli A Felügyelı Bizottság tagjainak számát, nevét és személyes adatait az alapszabály melléklete tartalmazza A Felügyelı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyőlés hagy jóvá A Felügyelı Bizottság hatásköre: a) Köteles megvizsgálni a közgyőlés napirendjén szereplı valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elıterjesztést, amely a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. b) Írásbeli jelentést készít a társaság által a számviteli törvény alapján készített beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésrıl. Vizsgálatának eredményét a felügyelı bizottság elnöke ismerteti a közgyőléssel, e nélkül a közgyőlés érvényes határozatot nem hozhat. c) Elızetesen véleményez és jóváhagy minden olyan szerzıdést, amelyet a részvénytársaság névre szóló részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg. d) A Gt. 35. (4) bekezdésében meghatározott esetekben intézkedik a közgyőlés összehívása iránt. e) Megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelı Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a közgyőlésnek. f) A részvénytársaság vezetı tisztségviselıitıl, illetve vezetı állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelı Bizottság által kért felvilágosításra tizenöt napon belül írásba foglalt választ kell adni, melyet a felvilágosítást kérı által megjelölt címre és módon (postán,faxon vagy útján ) meg kell küldeni. g) Az Mt hatálya alá tartozó munkavállalók számára történı teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának elızetes véleményezése. h) A részvénytársaság könyveit és iratait ha szükséges a részvénytársaság költségére szakértı bevonásával megvizsgálhatja. i) amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll, akkor felette a munkáltatói jogkör gyakorlása ideértve a prémiumelıleggel kapcsolatban meghozandó döntéseket is a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvetı munkáltatói jogkörök kivételével. 7(40)

8 A Gt. 37. (1) bekezdése alapján a közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyek kivételével az alábbi vezérigazgatói ügydöntı határozatok meghozatala a Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyásához kötött (ügydöntı Felügyelı Bizottság): a) döntés minden olyan jogügyletrıl, amely által a részvénytársaság a jegyzett tıke 5%-át elérı vagy meghaladó mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana, b) döntés befektetett pénzügyi eszközök, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékő jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerzıdés egyedi értéke a jegyzett tıke 5%-át eléri vagy meghaladja, c) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 5%-át eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 10%-át eléri vagy meghaladja, d) lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 5 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 10%-át nem éri el; határozatlan idejő szerzıdés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. tv. 12. b.) pontja alapján kell figyelembe venni; egyéb rövidlejáratú lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 10 %-át eléri vagy meghaladja, de annak 20%-át nem éri el, kivéve lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalást, amennyiben a szerzıdéses érték a jegyzett tıke 1%- át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség-vállalásokat össze kell számítani; e) közszolgáltatási szerzıdés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tıke 10%-át eléri vagy meghaladja, de nem éri el a jegyzett tıke 20 %-át, f) döntés olyan társaságok közgyőlésén / taggyőlésén képviselendı mandátumról, amelyben a részvénytársaság többségi részesedéssel bír, g) a részvénytársaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának és Számviteli Politikájának megállapítása és módosítása, 8(40)

9 h) Ingatlangazdálkodási és hasznosítási Szabályzat megállapítása és módosítása, i) a részvénytársaság Szervezeti Mőködési Szabályzatának megállapítása és módosítása j) Ingatlan gazdálkodási és hasznosítási kérdésekben a zártkörő pályázatok eredményének megállapítása, Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók. A szerzıdéses érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerzıdéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyásához azon szerzıdésekrıl való döntések kötöttek, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. A Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyásához kötött döntési funkciók esetében a Felügyelı Bizottság tagjai is vezetı tisztségviselınek minısülnek Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelı Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyőlésnek, majd a Közgyőlés választja meg a harmadik üzleti évet követı év május 31. napjáig. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezetı tisztségviselıjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyesen is felelıs. Ezen személy kijelölésére csak a közgyőlés jóváhagyásával kerülhet sor Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, vezetı tisztségviselıje, a felügyelı bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság munkavállalója e jogviszonya idején, illetve e minıségének megszőnésétıl számított 3 évig. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi elıírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végzı személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére) vezetı tisztségviselıjére és vezetı állású munkavállalójára is alkalmazni kell A könyvvizsgáló feladatköre: Köteles megvizsgálni, ellenırizni és errıl a közgyőlésnek jelentést vagy tájékoztatást adni a számviteli törvény szerinti beszámoló (konszolidált beszámoló) valódiságáról és jogszabályszerőségérıl, továbbá a közgyőlés elé 9(40)

10 terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi elıírásoknak való megfelelısége szempontjából Köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyőlésen részt venni A vezérigazgató és a Felügyelı Bizottság munkáját elısegíteni, és szakmailag támogatni A könyvvizsgáló köteles a Felügyelı Bizottságot tájékoztatni, és a közgyőlés összehívását kérni, ha: a) tudomása szerint a társaság vagyonának jelentıs csökkenése várható, vagy b) vezetı tisztségviselık, vagy a Felügyelı Bizottság tagjának felelısségét maga után vonó tényrıl szerez tudomást A fentiekben részletezett javaslat elutasítása vagy nem teljesítése esetén, illetıleg ha a közgyőlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles errıl a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek vitelérıl, melynek során a vezérigazgatótól és a Felügyelı Bizottságtól, valamint a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet A könyvvizsgáló megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír-és szerzıdésállományát, bankszámláját Részt vehet a Felügyelı Bizottság ülésein A könyvvizsgáló felelıssége: A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megırizni A könyvvizsgáló felelısségére, a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok az irányadóak A megválasztott könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet adatait és a könyvvizsgálatért személyében is felelıs személy adatait az alapszabály melléklete tartalmazza Eseti bizottságok a) Meghatározott feladatra, vagy feladatokra esetenként, illetve állandó 10(40)

11 jelleggel szervezı, elıkészítı, véleményezı,javaslattevı, vagy feladat végrehajtó munkabizottság alakítható. b) A munkabizottságok feladatát, összetételét, mőködését, jogkörét és hatáskörét a létesítésükrıl szóló rendelkezésben, illetıleg az annak alapján kiadott ügyrendben kell meghatározni Aláírási jog KÜLÖN SZABÁLYOZOTT HATÁSKÖRÖK a) Cégszerő aláírás illetve a társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság elıírt, elınyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésére jogosult személy a nevét a közjegyzı által hitelesített formában aláírja. A cégszerő aláírás érvényességéhez a társasági cégbélyegzı használata szükséges. b) A társaság nevében önállóan, cégszerő aláírásra a társaság vezérigazgatója jogosult. Távolléte esetén az aláírási jog gyakorlására két erre feljogosított társasági alkalmazott jogosult, az aláírási jogosultságra vonatkozó vezérigazgatói utasítás szerint. (Az alkalmazottak nevét és adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 5.2. Utalványozási jog a) A pénzintézeti utalványozási jog a vezérigazgatót és azokat a dolgozókat illeti meg, akiket a vezérigazgató utalványozási joggal felruház. A pénzintézeti utalványozásra jogosultak névsorát a társaság pénzügyeit bonyolító bank/ok/nál be kell jelenteni. b) A társság pénztáraiban utalványozásra jogosultakat a - gazdasági igazgató javaslata alapján a vezérigazgató jelöli ki és a Zrt. Házipénztár készpénzkezelési szabályzatában rögzíti. Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, valamint az egyes személyekhez kötıdı, utalványozható összeg nagyságrendjét a pénztárban ki kell függeszteni. c) Raktárból történı anyag, eszköz utalványozására jogosultakat a mőszaki üzletág és minıségügyi vezetı javaslata alapján szintén a vezérigazgató jelöli ki. KÜLÖN SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK 6.1. Tőz-, munka-, környezet-, és polgárvédelem, emelıgép ügyintézés a) A társaság teljes területén e tevékenységekért a vezérigazgató a felelıs. b) A vonatkozó feladatokat, a vezetık ez irányú kötelezettségeit, jogait és 11(40)

12 hatáskörét belsı normákban kell meghatározni, melyeket a szabályzat mellékleteként kell kezelni. c) A vonatkozó feladatok operatív irányítása és ellenırzése az ezzel megbízott dolgozók feladata Munkakör átadás - átvétel Munkakör ideiglenes átadás-átvétele (helyettesítés): Valamely munkakör ideiglenes átadására és átvételére a munkakört normál üzemmenetben ellátó munkavállaló elıre ütemezhetı, rövidebb idıtartamú távolléte során (pl. fizetett szabadság, továbbképzés, hivatalos kiküldetés, stb.), vagy egyéb rendkívüli esetben (pl. betegség) kerülhet sor. Helyettesítés esetén az átadás-átvételt nem kell írásban rögzíteni, kivéve; ha a munkakört átvevı, vagy átadó erre külön igényt tart, ha a munkakör átadása nem teljes körő, ha a munkakör átadása értékmegırzés átadásával függ össze, vagy ha a munkakör átvétele speciális információkat, tudnivalókat és követelményeket támaszt az átvevıvel szemben. Munkakör végleges átadás-átvétele: A munkakör végleges átadását és átvételét kell végrehajtani: személycsere (pl. kilépés, elbocsátás, nyugdíjazás, elhalálozás, stb.), munkakör megszüntetés (átszervezés), munkakör módosítás (felmentés, átminısítés), vagy új munkakör létesítése alkalmával. Külön kell kezelni a vezetık, illetve a beosztott dolgozók munkakör átadását és átvételét az alábbi fıbb szabályok betartása mellett: Vezetık esetében: A munkakör átadás-átvételét a végleges felmentési idı lejárta elıtt kell lebonyolítani. Amennyiben a felmentés elıtt nem áll rendelkezésre olyan személy, aki a munkakört véglegesen átveszi, úgy azt a távozó dolgozó közvetlen felettese, vagy az erre kijelölt munkavállaló ideiglenes jelleggel veheti át. Biztosítani kell, hogy az átadás-átvétel ne csak a befejezetlen napi ügyekre, hanem módszertani és szakmai elıírásokra is kiterjedjen. A munkakör átadását és átvételét írásban, átadás-átvételi jegyzıkönyvben kell rögzíteni. A munkakör átadás-átvételi jegyzıkönyvnek legalább tartalmaznia kell: 12(40)

13 a munkahely és a munkakör megnevezését, a munkakört átadó-átvevı nevét, az átadás-átvétel idıpontját, az átadás-átvételre kerülı tárgyak, dokumentumok, ügyek, segédletek, nyilvántartások jegyzékét, a folyamatban lévı ügyek, intézkedések felsorolását, az intézkedést igénylı ügyek feltüntetését, észrevételeket, hiánylistát, résztvevık aláírását. A munkakör átadás-átvételi jegyzıkönyvet a munkáltatói jogkör gyakorlóval jóváhagyólag záradékoltatni kell. Beosztott munkavállalók esetében: Rutinmunka esetén az átadás-átvétel szóban is történhet. Amennyiben érték- és vagyontárgy átadásával történik az átadás-átvétel, úgy akkor azt írásban kell rögzíteni. Az átadás-átvétel minden esetben a közvetlen vezetı jelenlétében kell, hogy megtörténjen. Az átadásra kerülı munkakörre érvényes munkaköri leírást az átadó-átvevı közvetlen vezetıjének le kell ellenıriznie és azt szükség esetén ki kell egészítenie A helyettesítés szabályai A munkáltatói jogkört gyakorlónak - elıre tervezett tartós távolléte esetén (3 munkanap felett) - a helyettesítésrıl és az erre vonatkozó tájékoztatásáról egy héttel a távollét kezdetét megelızıen oly módon kell gondoskodnia, hogy az információ minden közvetlenül érintett munkavállaló részére eljusson. A helyettesítés társasági rendje: A vezérigazgató helyettesítését a maga számára fenntartott ügyek kivételével a gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása, illetve a társaság képviselete tekintetében az általa kijelölt társasági vezetı ( gazdasági igazgató ) látja el. Egyéb vezetı beosztásúak a maguk számára fenntartott ügyek kivételével munkaszerzıdés szerint kinevezett helyettes esetén a helyettesük, vagy ha ilyen nincs, az általuk ezzel esetileg megbízott vezetı látja el. A vezetık helyettesítését a munkáltatói jogkört gyakorló vezetıvel elızetesen egyeztetett, és megfelelı szakismeretekkel rendelkezı munkavállaló láthatja el. Általános helyettesítési szabályok: 13(40)

14 Alapvetı követelmény, hogy a helyettes a megbízást, vagy az átruházott hatáskör gyakorlását nem adhatja át további helyettesnek. Az állandó helyettes helyettesítési jogait és kötelezettségeit írásos helyettesítési megbízásban kell meghatározni. Az ideiglenes és eseti helyettesítés során a helyettesítési megbízást adó vezetı, vagy beosztott munkavállaló határozza meg a helyettesítés érvényességi idejére, eseményére, vagy konkrét esetére vonatkozó joggyakorlást és vállalható kötelezettségeket. Állandó helyettes az a vezetı, vagy beosztott munkavállaló, aki a helyettesítendı vezetı kinevezésére jogosult felsı vezetıtıl ilyen tartalmú írásos helyettesítési megbízást kapott. Az állandó helyettesítés azonban nem jelenti az adott szervezeten belül az irányítási lépcsık számának megnövekedését, tehát a helyettes munkavállaló ez irányú elsıdleges hatásköre és felelıssége csak közvetlen vezetıje távollétének idıtartamára vonatkozik. Az ideiglenes helyettesítés fogalomkörébe tartozik az az irányítás átruházási forma, amikor a helyettesítés csak meghatározott idıre, alkalomra és eseményre szól. Eseti helyettesítés, vagy megbízás alatt értendı az a delegálási mód, amikor valamely vezetı, vagy beosztott munkavállaló egy konkrét esetben a megbízó nevében, vagy megbízó helyett írásos, vagy szóbeli megbízás alapján jár el. 14(40)

15 II. fejezet MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VEZÉRIGAZGATÓ - A VEZETİK ÁLTALÁNOS FELADATAI, JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1. A vezérigazgató 1.1. A részvénytársaság napi operatív munkájának irányítását és ellenırzését a közgyőlés által kinevezett vezérigazgató látja el. A közgyőlés a vezérigazgatót ( vezetı tisztségviselıt ) határozatlan idıre választja Amennyiben a vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll,felette a munkáltatói jogokat a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utalt alapvetı munkáltatói jogkörök kivételével a Felügyelı Bizottsága gyakorolja. A vezérigazgató vezetı tisztségviselıi megbízatásával kapcsolatos jogok a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak A vezérigazgató a részvénytársaság napi operatív munkájának irányítását és ellenırzését munkaviszony és/vagy vezetı tisztségviselıként társasági jogi, illetve polgári jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelıen kinevezésére és munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, vezetı tisztségviselıi megbízatására a Gt., valamint a Ptk. rendelkezései, különösen a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyőlés vagy a Felügyelı Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalva, valamint azok is, melyeket a közgyőlés a vezérigazgató hatáskörébe utal A vezérigazgató hatáskörébe tartozik: a) döntés minden olyan jogügyletrıl, amely által a részvénytársaság a jegyzett tıke 5%-át el nem érı mértékben nyitna akkreditívet, vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, illetve kötelezettként zálogjogot alapítana, b) döntés befektetett pénzügyi eszközök, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékő jogok elidegenítése és megszerzése tárgyában, ha a szerzıdés egyedi értéke a jegyzett tıke 5%-át nem éri el, c) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 5%-át nem éri el; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a hitel vagy kölcsön felvételének idıpontjában a jegyzett tıke 10%-át nem éri el, 15(40)

16 d) lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 5 %-át nem éri el; határozatlan idejő szerzıdés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. tv. 12. b.) pontja alapján kell figyelembe venni; - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a részvénytársaság rövidlejáratú lízingbe vételbıl és bérbevételbıl eredı kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás idıpontjában a jegyzett tıke 10 %-át nem éri el, - rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerzıdéses érték a jegyzett tıke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettség vállalásokat össze kell számítani; e) közszolgáltatási szerzıdés megkötése és megszüntetése, amennyiben a részvénytársaság közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos éves árbevétele várhatóan a jegyzett tıke 10%-át nem éri el, valamint a I z) pontban foglaltak kivételével a közszolgáltatási szerzıdés módosítása. f) dönt a napi üzletmenettel összefüggı és a napi üzletmenetbe tartozó ügyekben értékhatár nélkül, g) gyakorolja a társaság minden munkavállalója felett (az elsı számú vezetı kivételével az Mt (1) bekezdése és 208. (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett) a munkáltatói jogokat, ideértve a részükre teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását. h) gondoskodik a közgyőlés által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a részvénytársaság gazdálkodását, meghatározza a részvénytársaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, i) dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelıen, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggı kérdésekben, j) elıterjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására, k) javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására, l) köteles a társaság közgyőlése által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a Számviteli Törvényben elıírt közzététel formájában és határidején belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követı év május 31. napjáig beterjeszteni, m) a közgyőlés részére évente egyszer a Felügyelı Bizottság számára negyedévenként - jelentést készít a részvénytársaság ügyvezetésérıl, vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról, 16(40)

17 n) összehívja a közgyőlést, valamint a rendkívüli közgyőlést a törvény és a jelen Alapszabály által szabályozott esetekben, illetve ha azt a társaság mőködése szempontjából szükségesnek ítéli, o) gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek (így különösen a részvénykönyvnek) szabályszerő vezetésérıl, p) javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelı Bizottság egyetértésével, q) megállapítja és módosítja a részvénytársaság dolgozói részvényei kezelésének és forgatásának szabályzatát, r) a Gt ban meghatározottak szerint a Cégbíróságnál kezdeményezi a közgyőlés döntését a cégbírósághoz a kötelezı alaptıke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelése iránti kérelem benyújtására és ellátja a közgyőlés és a Cégbíróság határozatai alapján a kötelezı alaptıke leszállításával kapcsolatos feladatokat, s) a Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyásával, döntés a I pontban meghatározott ügyekben, továbbá t) döntés minden olyan ügyben, amelyet a Gt., az Alapszabály vagy a közgyőlés a hatáskörébe utal. Az a) és b) pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók. A szerzıdéses érték megállapítása során a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti és a szerzıdéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe azon szerzıdésekrıl való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a közgyőlés kizárólagosan utalt a hatáskörébe. A Vezérigazgatót a évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli A Minıségügyi Tanács elnökeként irányítja, mőködteti és ellenırzi az Rt. MSZ. EN. ISO. 9001: szabvány szerinti Minıségbiztosítási Rendszer-ét A vezérigazgató gyakorolja az alapvetı munkáltatói jogokat ( munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás) a gazdasági igazgató, a személyforgalmi üzletágvezetı, a mőszaki üzletág és minıségügyi vezetı, igazgatási és ellenırzési irodavezetı, vagyongazdálkodási csoportvezetı, titkárnı (dokumentációkezelı) felett. Közvetlenül irányítja és ellenırzi a fentiek, valamint az általa speciális feladattal megbízott szakelıadók munkáját Ellenırzési jogot gyakorol az Zrt. munka-szervezeti egységeinek operatív tevékenysége felett. 17(40)

18 2. A vezérigazgató közvetlen irányításával tevékenykedı vezetık jogai és kötelezettségei 2.1 A vezetésük alá tartozó szervezeti egység belsı mőködésének, illetve a feladatok személyekre történı meghatározása. 2.2 Kötelesek a munkavállalók számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a munkát úgy szervezni, hogy a munkavállaló kötelezettségeit teljesíteni tudja. 2.3 Munkáltatói jogok gyakorlása a szervezeti egység dolgozói felett. 2.4 Javaslattétel a szervezeti egység bér és létszámgazdálkodására. 2.5 Az egység pontos mőködéséhez szükséges belsı érdekeltségi rendszer kidolgozása. 2.6 Az operatív gazdálkodási feladatok irányítása, a szükséges termelési feltételek biztosítása. 2.7 Vezetıi ellenırzés a beosztott vezetık és dolgozók munkája felett a jogszabályok és a társasági szabályozó dokumentumok, elıírások, belsı szabályzatok figyelembe vételével. 2.8 A Zrt. mőködéséhez szükséges információk kidolgozása és határidıre történı továbbítása. 2.9 A szervezeti egységek közötti munkakapcsolatok kialakítása, mőködtetése A társasági vagyon védelmének és a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítása és biztosítása Az üzleti terv részeként szervezeti egységre vonatkozó beruházási, teljesítmény és eredményterv kidolgozása Képviseleti és aláírási jogosultságukat a társasági képviselet szabályozására kiadott vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 18(40)

19 III. fejezet SZERVEZETI TAGOZÓDÁS SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA A. SZERVEZETI TAGOZÓDÁS Felügyelı Bizottság 1. Vezérigazgató 2. Gazdasági Igazgatóság - számviteli és adóügyi osztály - kontrolling, likviditási és informatikai osztály - humánpolitikai osztály 3. Személyforgalmi Üzletág - állomásfınökség - személyforgalmi-és kereskedelmi üzem - személyforgalmi mőszaki csoport 4. Mőszaki Üzletág - jármőjavítási üzem - anyaggazdálkodási csoport - minıségügyi szervezet 5. Vagyongazdálkodási Csoport 6. Igazgatási és Ellenırzési Iroda 7. Titkárság B. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI A részvénytársaság peres, peren kívüli és egyéb jogi ügyeit állandó megbízási szerzıdés alapján ügyvéd látja el. 2. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG A Gazdasági Igazgatóságot a gazdasági igazgató irányítja. A Gazdasági Igazgató jogállása: - munkáltatói jogot gyakorol az alapvetı munkáltatói jogok ( munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és javadalmazás ) kivételével a 19(40)

20 Részvénytársaság szervezeti egységeinek vezetıi felett. - közvetlen munkáltatói jogot gyakorol a fıkönyvelı, a kontrolling, likviditási és informatikai vezetı, valamint a humánpolitikai vezetı felett, a beosztottak feletti munkáltatói joggyakorlást az elıbb felsorolt vezetık gyakorolják, - képviseleti, aláírási jogait jelen szabályzat melléklete és a Társasági képviselet szabályzatára vonatkozó vezérigazgatói utasítás és vezérigazgatói határozat tartalmazza. Gazdasági igazgató feladatai: - a Részvénytársaság napi operatív tevékenységének irányítása, vezetése és ellenırzése, azon ügyek kivételével, melyeket a vezérigazgató magának tart fenn, illetve esetileg saját hatáskörbe von. Ezen tevékenységének ellátásához gazdasági igazgatói utasításokat és szabályzatokat adhat ki a vonatkozó vezérigazgatói utasításban foglaltaknak megfelelıen. A terület felépítése: - számviteli és adóügyi osztály - kontrolling, likviditási és informatikai osztály - humánpolitikai osztály A szervezeti egység feladatai: - részvétel a közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelıen, - ad hoc kockázat jelentéstételi kötelezettség bármely, a társaság mőködését, gazdálkodását veszélyeztetı körülmény felmerülése esetén, - a társaság célkitőzései alapján a vállalkozási politika, stratégia kidolgozásához szükséges irányelvek kidolgozása, - jóváhagyott üzletpolitika és stratégia alapján a komplex tervjavaslat összeállításának koordinálása, elkészíttetése, döntésre történı elıterjesztése, - a társaság tevékenységében a jövedelmezıség és hatékonyság érvényre juttatása, - a tevékenység gazdasági értékeléséhez irányelvek, szempontok kialakítása, - a Zrt. informatikai rendszerének fejlesztése, mőködtetése, felügyelete, - szakterületet érintı minıségbiztosítási rendszer mőködtetése, ellenırzése, - a Zrt. éves beszámolójának elkészítése, - a társaság pénzügyi egyensúlyának biztosítása. - a közérdekő adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésérıl szóló Közzétételi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása 2.1. Számviteli és adóügyi osztály A számviteli és adóügyi osztályt a fıkönyvelı irányítja. Fıkönyvelı jogállása - a gazdasági igazgató közvetlen irányításával végzi a feladatait, 20(40)

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód Az

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdésében, valamint Bér Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Hatályba lépés napja:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben