Független Könyvvizsgálói Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független Könyvvizsgálói Jelentés"

Átírás

1 Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: Fax: Cg Független Könyvvizsgálói Jelentés Az SZRT-SERVICE Kft. tulajdonosa részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük az SZRT-SERVICE Kft. ( Társaság ) mellékelt i éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege , a mérleg szerinti eredmény veszteség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége 3.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. 4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

2 5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény 6.) Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az SZRT-SERVICE Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb ügyek 7.) A jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő taggyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a taggyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés 8.) Elvégeztük az SZRT-SERVICE Kft. i üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az SZRT-SERVICE Kft. i üzleti jelentése az SZRT-SERVICE Kft. i éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, március 26. Bartha Zsuzsanna Bartha Zsuzsanna Ernst & Young Kft. Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartásba-vételi szám: Kamarai tagsági szám: Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: SZRT-SERVICE Kft. Budapest, 1015 Csalogány u december 31-ei Éves beszámoló Budapest, március 26. Talyigás Péter a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 "SZRT-SERVICE" Kft. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A"MÉRLEG Eszközök (aktívák) A mérleg fordulónapja: december 31. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai Adatok -ban A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 Budapest, március 26. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 "SZRT-SERVICE" Kft. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A"MÉRLEG Eszközök (aktívák) A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok -ban A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 0 0 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Budapest, március 26. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 "SZRT-SERVICE" Kft. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A"MÉRLEG Források (passzívák) A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok -ban A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 III. TŐKETARTALÉK 0 0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással szemben 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Budapest, március 26. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 "SZRT-SERVICE" Kft. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A"MÉRLEG Eszközök (aktívák) A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok -ban A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előleg Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyeletek negatív értékelési különbözete 0 0 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, március 26. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 "SZRT-SERVICE" Kft. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok -ban A tétel megnevezése év Előző év(ek) módosításai 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±03+04) 0 0 III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Budapest, március 26. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 "SZRT-SERVICE" Kft. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok -ban A tétel megnevezése év Előző év(ek) módosításai 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 ebből: Értékelési különbözet 0 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 ebből: Értékelési különbözet 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F. Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G. Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23) Budapest, március 26. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az SZRT-SERVICE Üzemeltető és Oktatási Kft. i éves beszámolójához Budapest, 2015.

11 2 I. Általános kiegészítések 1. Az SZRT-SERVICE Kft. bemutatása 1.1. Működési forma: korlátolt felelősségű társaság 1.2. Alapítás időpontja: augusztus Alapítás módja: Új alapítás 1.4. Vállalk. képv. személy: Talyigás Péter 1141 Budapest, Holics utca Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u Alaptőke: Ft 1.7. A Társaság tulajdonviszonyainak alakulása, az üzletrész névértéke: A Társaság tulajdonosa egyetlen belföldi jogi személy. Tulajdonos Székhely Törzsbetét Szavazati arány Szerencsejáték Zrt. Budapest, 1015 Csalogány u Ft 100 % 1.8. Főbb szervezeti változások Az SZRT-SERVICE Kft. (továbbiakban Társaság) tevékenységét évben kezdte meg. A korábbi években végzett tevékenységi körök év során megszüntetésre kerültek. Az 1/2012. számú alapítói határozatban döntés született a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u sz. alatt található ingatlan hasznosítására. Pályázati kiírás eredményeként az üdülő május 15-én a Fortuna Full-Szervíz Kft. részére üzemeltetésre átadásra került. A Társaság ben a fent említett egyetlen tevékenységi kört végezte, bevétele csak ebből származott. A tárgyévben szervezeti változás nem volt Tevékenységi kör Egyéb szálláshely szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Az SZRT-SERVICE Kft. egyetlen olyan vállalkozásban sem bír befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatnak, közös vezetésű vállalkozásnak, illetve társult vállalkozásnak minősül. A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, tulajdonosa egyetlen belföldi jogi személy Kapcsolt vállalkozások az irányításban Az SZRT-SERVICE Kft. irányításában a Szerencsejáték Zrt. szavazati aránya 100 % A vállalkozás folytatásának elve A mérleg fordulónapja és a beszámoló készítésének időpontja közötti események A mérlegzárást követően a Szerencsejáték Zrt. Igazgatósága kezdeményezte a tulajdonosnál az "SZRT- SERVICE" Kft. beolvasztását a Szerencsejáték Zrt.-be. A beolvadás tervezett időpontja június 30.

12 3 2. A VÁLLALKOZÁS SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2.1. A számviteli politika célja A számviteli politika kialakításánál alapvető cél volt, hogy a Társaság sajátosságainak leginkább megfelelő értékelési módokat, elszámolási, eljárási szabályokat írjon elő és ezek a mindenkori valós pénzügyi és gazdasági helyzetet tükrözzék. Ennek és a számviteli törvénynek (2000. évi C. Tv.) megfelelően került meghatározásra a jelenleg hatályban lévő számviteli politika A könyvvezetés és a beszámolás módja Kettős könyvvitel Éves beszámoló, mérleg A változat A Társaság a felmerült költségeket az 5. számlaosztályban könyveli. E számlaosztály tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információs igényeknek eleget tudjon tenni. A rendkívüli bevételek és ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek a rendes üzletmeneten kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlákat alkalmaz. A Társaság analitikus nyilvántartást vezet többek között a vevői követelésekről, szállítói kötelezettségekről, a munkabérekről, egyéb személyi jellegű kifizetésekről, ezek adóiról, járulékairól, a készletekről és a befektetett eszközökről Választott eredmény-elszámolási módszer A típusú (összköltség eljárású) eredménykimutatás A mérleg és az eredménykimutatás választott típusa a jogszabályi változásokon túl az előző üzleti évhez képest nem változott Üzleti év Jelen beszámoló a január december 31. közötti időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december A mérleg készítés időpontja: február Könyvvizsgálat A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. (Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló Bartha Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma A i beszámoló könyvvizsgálatáért fizetendő díj Ft + ÁFA. Egyéb címen kifizetés nem történt.

13 Konszolidált éves beszámoló A Szerencsejáték Zrt. konszolidált éves beszámolójába az SZRT-SERVICE Kft-t, mint leányvállalatot bevonja. A vállalkozáscsoport összevont éves beszámolóját az ANKER-AUDITOR Kft. (1144 Budapest, Gvadányi u. 15.) állítja össze Könyvviteli szolgáltatás A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat február 1-jétől a Szerencsejáték Zrt. látja el. E feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Szabóné Horváth Éva vezérigazgató-helyettes, könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma Alkalmazott értékelési eljárások A. Befektetett eszközök A befektetett eszközöket a mérlegben beszerzési áron kell értékelni, csökkentve azt az elszámolt értékcsökkenéssel (terv szerinti, illetve terven felüli). A Társaság a terv szerinti értékcsökkenési leírást a január 1. után beszerzett eszközöknél a maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési) érték után lineáris módszerrel határozza meg. Immateriális javak és tárgyi eszközök Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket az amortizációval csökkentett - beszerzési áron, - közvetlen önköltségen (saját előállítás esetén), - társasági szerződésben, illetve alapszabályban meghatározott értéken (apport esetén) mutatjuk ki. Az értékcsökkenés elszámolása lineárisan, bruttó érték alapján, a várható használati idő egyedi megállapításával történik. A kisértékű, 100 egyedi beszerzési ár alatti eszközök értéke a használatbavételkor azonnal, egy öszszegben elszámolásra kerülnek értékcsökkenési leírásként. A 100 egyedi beszerzési értékű eszközök értékcsökkenése egyedileg kerül meghatározásra. Terven felüli értékcsökkenést akkor számolunk el, ha az eszközöknél megtervezett körülményekben lényeges változás következik be. A beszerzési költség a nettó beszerzési árat és/vagy az előállítási költség nettó értékét foglalja magában. A Társaság nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével. Immateriális javak Az immateriális javakon belül, a vagyoni értékű jogok között a Társaság a szoftver és egyéb szellemi termékek használati jogát, valamint a szellemi termékek értékét mutatja ki. Tárgyi eszközök A 100 feletti beszerzési értékű tárgyi eszközök évenként elszámolható értékcsökkenési leírása a várható használat évei alapján, az eszköz fizikai elhasználódása, erkölcsi avulása, a vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevétele alapján kerül meghatározásra.

14 5 A tárgyi eszközöknél alkalmazott leírási kulcsok: ingatlan 1-8 %, műszaki gépek és berendezések 14,5 %, egyéb gépek, berendezések (a számítástechnikai eszközök és járművek kivételével) 14,5 %, számítástechnikai eszközök 33 %, járművek 20 %. A maradványérték megállapítása egyedi mérlegelés alapján kerül meghatározásra. Az eszközök igénybevétele egyenletes, ezért a Kft. a tervezett értékcsökkenést a bruttó érték alapján, a várható maradványérték figyelembe vételével, lineáris módon számolja el. Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. B. Forgóeszközök A forgóeszközök csoportjába azok az eszközök tartoznak, amelyek a vállalkozási tevékenységet nem tartósan szolgálják. A nem tartós minősítés a számviteli törvényben megfogalmazottak szerint egy évnél rövidebb használatot, éven belüli hasznosítást, egy évet meg nem haladó lekötést jelent. A mérlegbe a forgóeszközök beszerzési, illetve előállítási költségen kerülnek beállításra, csökkentve azt az elszámolt értékvesztés összegével. Készletek A készletek a közvetített szolgáltatásokat tartalmazzák, amelyek tényleges beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A készlet csökkenés elszámolása havonta a továbbszámlázások alapján történik. A továbbszámlázások értéke a 8-as számlaosztályban ráfordításként, a 9-es számlaosztályban a közvetített szolgáltatások bevételei között jelenik meg. Követelések A követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Pénzeszközök A Társaság pénztárral nem rendelkezik. A belföldi forintban vezetett betétszámlák, valamint a devizaszámla értékét, a mérlegben a december 31-i bankkivonattal egyezően kell kimutatni. A devizaszámlán a jóváírás napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon történik a könyvelés. A készletcsökkenésnél a Társaság a FIFO módszert alkalmazza. A Számviteli Törvény 60. -a értelmében a devizaszámlán lévő devizakészleteket, illetve a devizában fennálló kötelezettségeket és követeléseket egyenként kell értékelni. Év végén az átértékelés eredményeképpen keletkezett összevont árfolyamkülönbözet előjelének megfelelően minden esetben könyvelésre kerül. C. Kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

15 6 D. Egyéb eszközök és források A saját tőkét, az aktív és passzív elhatárolások értékét a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni Lényegességi küszöbérték Minden esetben jelentős összegű hibának számít, ha a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladja az ellenőrzés vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibahatások eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő értékének előjeltől független együttes összege (ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft) Értékvesztés, céltartalék A Társaság egyedi értékelés alapján számol el értékvesztést, illetve képez céltartalékot. II. SPECIFIKUS RÉSZ II./A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eszközök 1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulása ben 1.1. A bruttó érték változása Immateriális javak bruttó érték Adatok -ban Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen

16 Az értékcsökkenés változása Adatok -ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen A tárgyévben a Társaság tárgyi eszközeiben történt növekedés a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u sz. alatti ingatlanon végzett tulajdonosi kötelezettségből adódó beruházásokból keletkezett. Az ingatlan egyes épületein tetőfelújítási, vakolási munkák valósultak meg. Továbbá időszerűvé vált a nagy medence felújítása, az üdülő külső kábelhálózatának és a keleti oldal térvilágításának felújítása. A műszaki berendezések, gépek, járművek értékének változása a medence gépházak gépész és elektromos munkájához, a vegyszeradagoló és frekvenciaváltó berendezések felújításához kapcsolódik. Az egyéb berendezések, felszerelések között a fűtési rendszeren végzett, kazánokkal kapcsolatos munkák szerepelnek. A Társaságnál nincsenek pénzügyi lízing szerződés keretében működtetett tárgyi eszközök, és nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel sem. A Társaság eszközeit sem zálogjogok, sem egyéb joggal biztosított kötelezettségek nem terhelik. 2. Készletek A Társaság készletei között 915 értékben közvetített szolgáltatások szerepelnek. A Társaság tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

17 8 3. Követelések A mérlegben szereplő összegű követelésből fennálló vevőkövetelésből ( Fortuna-Full Szervíz Kft.), valamint egyéb követelésből tevődik össze. Az egyéb követelések között került kimutatásra visszaigényelt Áfa, 24 innovációs járulék túlfizetés, 23 iparűzési adó túlfizetés, valamint 99 egyéb címen elszámolt követelés. 4. Pénzeszközök A Társaság május 31-e óta házi pénztárral nem rendelkezik. A pénzeszközök összegű záró állománya a bankbetétek értéke (Ft és USD), amely megegyezik a mérlegfordulónapi bankkivonatok záró összegével. 5. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások értéke 286, amely a lekötött betétek kamatbevétel elhatárolása. Források 1. Saját tőke A saját tőke alakulása: Mérlegsor Előző évi MSZE átvezetése Tárgyévi MSZE Adatok -ban Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti összetételét az általános rész 1.7. pontja tartalmazza. A saját tőke értéke a bázis időszakhoz képest ( 5,98 %) tárgyévi veszteséggel csökkent.

18 9 Az eredménytartalék keletkezése évek szerint: Képződés éve Adatok -ban Összege évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi átalakulás évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE évi MSZE Összesen A Társaság az eredménytartalékból semmilyen jogcímen nem kötött le összeget. 2. Céltartalékok A Társaság céltartalékot a beszámolási időszakban nem képzett. 3. Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettség ben nem volt. A hosszú lejáratú kötelezettség - tekintettel a leányfalui üzemeltetési szerződés évi lejártára - átminősítésre került, az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel. 4. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek alakulását, az előző időszakhoz viszonyított változását a következő táblázat tartalmazza: Rövid lejáratú kötelezettségek év Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt váll. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

19 10 Tárgyévben a Társaság USD hosszú lejáratú kötelezettsége (Fortuna Full-Szervíz Kft. által fizetett óvadék), átkerült a rövidlejáratú kötelezettségek közé, mely a december 31-i deviza átértékelést követően 959 értéken jelenik meg a könyvekben. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi záró állományának 79,81 %-át a szállítókkal szembeni kötelezettségek képezik. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek év Változás % Költségvetési befizetési kötelezettségek ,8 Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek ,0 Egyéb kötelezettség Összesen ,2 5. Zálogjoggal és egyéb jogokkal biztosított kötelezettségek A Társaságnak december 31-én nincsenek sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettségei. 6. Bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása A passzív időbeli elhatárolások záró értéke a beszámolási időszakban Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 022, melynek megoszlása 900 könyvvizsgálati díj, 100 számviteli és humán szolgáltatás költsége, 22 bankköltség. A halasztott bevételek mérleg soron kimutatott alapítói juttatás értékcsökkenésként még el nem számolt összege (a 10/1997. számú alapítói határozat alapján gázbevezetés finanszírozására juttatott támogatás). 7. Mérlegzárást követő lényeges események A mérlegzárást követően nem történt olyan lényeges esemény, amely a gazdasági év eredményére befolyással bírna. II/B. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az eredménykimutatás kiemelt tételeinek előző időszakhoz viszonyított változása A tárgyévi árbevétel 8,6 %-os növekedését az ingatlan bérleti díj és a tovább számlázott közvetített szolgáltatások értékének együttes növekedése eredményezte. Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenként év Változás % Leányfalui üdülő - ingatlan hasznosítás ,7 Költség továbbszámlázás (közüzemi szolg.) ,8 Összesen ,6

20 11 Az értékesítés nettó árbevételéből: - kapcsolt vállalkozással szemben elszámolás nem történt, - leányfalui üdülő-ingatlan hasznosításának bevétele, és a közvetített szolgáltatások tovább számlázott értéke 100 %-ban a Fortuna Full-Szervíz Kft. felé történt. Az egyéb bevételek az előző időszakhoz képest tal csökkentek, az alábbiak szerint: Egyéb bevételek év Változás % Tárgyi eszköz értékesítés bevétele ,0 Kapott kártérítés, késedelmi kamat ,0 Pótlólag levonható áfa ,0 Egyéb ,2 Összesen ,7 Kapcsolt vállalkozással szemben egyéb bevétel elszámolás nem történt. A Társaság anyagjellegű ráfordításai 7,7 %-os növekedést mutatnak a bázis időszakhoz képest, ennek oka, hogy a közvetített szolgáltatások értéke növekedett. A közvetített szolgáltatások 9,8 %-os értéknövekedése a Leányfalui ingatlan közüzemi számláinak továbbszámlázásából adódik. Az anyagjellegű ráfordítások értékadatait és változásait az alábbi táblázat tartalmazza: Anyagjellegű ráfordítások év Változás % Anyagköltség ,0 Igénybevett szolgáltatások ,5 Egyéb szolgáltatások ,9 Eladott áruk beszerzési értéke ,0 Közvetített szolgáltatások értéke ,8 Összesen ,7 A személyi jellegű ráfordítások közé a bérköltségek, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tartoznak. A személyi jellegű ráfordítások részletezése: Személyi jellegű ráfordítások év Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 13 0 Bérjárulékok Összesen A tárgyév személyi jellegű ráfordításai 0,8 %-os csökkenést mutatnak a bázis évhez viszonyítva.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.)

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.) ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.) Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: 20-10-040203 Az

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben