VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/ Fax: 88/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/ Fax: 88/ Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 21-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi beszámolójával és a nyereségfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntés Előadó: Császár László, az igazgatóság elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági és Területrendezési Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A számvitelről szóló évi C. törvény valamennyi gazdálkodó szervezet részére előírja a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámoló készítésének kötelezettségét. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 231. (2) bekezdés e) pontja alapján a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozik a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása. A Veszprém Megyei Önkormányzat a december 13-ai alapítás óta végrehajtott alaptőke emelések következtében 99,989% tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (továbbiakban: Társaság). A megyei önkormányzat képviseletében a Társaság közgyűlésén történő szavazáshoz a megyei közgyűlésnek előzetesen ki kell alakítania álláspontját az éves beszámoló elfogadásával kapcsolatban. A hatályos Alapszabály szerint a Társaság Igazgatósága elkészítette a évre vonatkozó éves beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint, amely tartalmazza: - a évi mérleget és eredménykimutatást (1. számú melléklet), - a évi Kiegészítő Mellékletet (2. számú melléklet), - a könyvvizsgálói jelentést (3. számú melléklet), - a felügyelő bizottság jelentését (4. számú melléklet), - a közhasznú éves beszámolót (5. melléklet). A mérleg főösszege: A társaság jegyzett tőkéje: Mérleg szerinti eredmény: eft eft eft A Társaság könyvvizsgálója megállapította, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült, a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A Társaság Felügyelő Bizottsága a évi beszámolót a május 13-i ülésén tárgyalta és meggyőződött arról, hogy a beszámoló adatai megfelelően tükrözik a Társaság valós pénzügyi, gazdasági helyzetét, a kiegészítő kimutatások összhangja biztosított, ez alapján javasolta a közgyűlésnek a Társaság évi beszámolójának elfogadását. A Társasság alapításától eltelt egy év legfontosabb feladata a betegellátás biztonságának megőrzése, a fizetőképesség és a likviditási egyensúly fenntartása volt. A menedzsment előrejelzésének megfelelően a legnagyobb likviditási feszültséget a folyamatos finanszírozási megszorítások jelentették, valamint a szektorsemlegesség elvének sérülése (13. havi bér, 5%- os béremelés, iparűzési adó, kiegészítő bérjuttatások, stb.).

3 3 A Társaság 2008-as eredményessége főképpen a szigorú keretgazdálkodási fegyelem megtartásából, a humánerőforrás gazdálkodás megtakarítási lehetőségeinek maximális kihasználásából valamint a felújítási-felhalmozási kiadások minimálisra szűkítéséből származott, valamint a gyorsan változó szakmai és gazdasági környezetben éltünk a gazdasági társasági működés gyorsabb reagálási képességével. Ugyanakkor jelezni kívánjuk, hogy a 2008-as év megszorításai, valamint a megyei közgyűlés által korábban elfogadott válság megelőzési intézkedési csomag előírt feladatainak a végrehajtása során a Társaság a még fellelhető tartalékokat teljesen felélte, így a 2009-es évben változatlan feladatok mellett további megszorítások kompenzációjára aligha lesz lehetőségünk. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem a testületet hogy, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot: /2009. (V. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének évi számviteli beszámolóját eft mérleg főösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel. A társaság eredménye eredménytartalékba helyezhető. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt. többségi tulajdonosa felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt. közgyűlésén a fent megfogalmazott tulajdonosi álláspontot képviselje. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, május 13. Császár László s.k. az igazgatóság elnöke

4 1. sz. melléklet Adószám: Cégjegyzékszám: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Éves beszámoló Fordulónap: Beszámolási időszak: Veszprém, Gazdasági társaság képviselője PH.

5 2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év fordulónapja: MÉRLEG"A" változat - Eszközök (aktívák) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás - átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb 22. részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év fordulónapja: MÉRLEG"A" változat - Eszközök (aktívák) 0 adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 26. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó, és egyéb állatok 31. Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Keltezés: Veszprém, Statisztikai számjel: P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 4 Cégjegyzék száma: Az üzleti év fordulónapja: MÉRLEG"A" változat - Források (passzívák) 0 adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETET TŐKE 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Ebből:- MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Váll.tev MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Közhasznú tev E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrsorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év fordulónapja: MÉRLEG"A" változat - Források (passzívák) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb 78. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőktől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 93. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év fordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 0 (összköltség eljárással) 3 1 adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Keltezés: Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év fordulónapja: 3 2 Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 0 (összköltség eljárással) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség Tánya 0 XIII. Különadó F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 8 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Cash flow Adózás előtti eredmény Tárgyévi értékcsökkenés Befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség Tárgyévi céltartalékképzés Előző évi céltartalék feloldása Értékvesztések tárgyévi elszámolt összege Értékvesztések tárgyévi visszairt összege Bruttó cash flow (1+6) készletek állománynövekedése készletek állománycsökkenése vevő és váltóköv. Növekedése vevő és váltóköv. Csökkenése egyéb rövid lej. Követelés növekedése egyéb rövid lej. Követelés csökkenése értékpapirok állománynövekedése értékpapirok állománycsökkenése aktiv időbeli elhatárolás növekedése aktiv időbeli elhatárolás csökkenése szállitói tartozás csökkenése szállitói tartozás növekedése egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkenése egyéb rövid lejáratú kötelezettség növekedése passziv időbeli elhat csökkenése passziv időbeli elhat növekedése tárgyévi fizetett adó nyereség után tárgyévi fizetett osztalék, részesedés sor I. Operativ cash flow (7+26 sor) immat javak értékesítésének bevétele tárgyi eszközök értékesítésének bevétele bef. Pü eszközök értékesítésének bevétele immat java beszerzésével összefüggő pénzáramlás tárgyi eszközök beszerzésével összefüggő pénzáramlás bef. Pü eszközök beszerzésével összefüggő pénzáramlás - 34 II. Befektetési tevékenység cash flow-ja (28-33) jegyzett tőkeemelés befolyt összege jegyzett tőke leszállításával kapcs pénzkiáramlás tőketartalék növelése tőketartalék csökkentése eredménytartalék növelése eredménytartalék csökkentése hitel és kölcsönfelvét. Bevétele 42 - hitel és kölcsön, lízing törlesztés, visszafizetés III. Pénzügyi műveletekből származó cash flow (35+42) IV. Vállalkozási cash flowpénzeszközök állományváltozása ( )

12 2. számú melléklet Adószám: Cégjegyzékszám: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Kiegészítő melléklet Fordulónap: Beszámolási időszak: Veszprém, Gazdasági társaság képviselője PH.

13 2 A. Általános jellegű kiegészítések 1. Alakulás, célok küldetés A Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt december 18.-án alakult határozatlan időre. A társaság jegyzett, és befizetett alaptőkéje: Ft. A törzstőke megoszlása az alábbi: Ft a Veszprém Megyei Önkormányzat, Ft a Sümegi Városi Önkormányzat. Létrehozásának célja olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg- és járóbetegszakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul. A társaság további célja a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységek, valamint az egészségügyi tudományos- és oktató tevékenységek ellátása. 2. Főbb szervezeti változások A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, ami kihatással lett volna a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges. 3. Tevékenységi kör A Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tevékenységi körei: A társaság főtevékenysége a következő: Fekvőbeteg-ellátás Gyógyszer-kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (*) Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (*) Piac-, közvélemény-kutatás M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (*) Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M. n. s. egyéb oktatás (*) Fekvőbeteg-ellátás (*) Általános járóbeteg-ellátás (*) Szakorvosi járóbeteg-ellátás (*) Fogorvosi járóbeteg-ellátás (*) Egyéb humán-egészségügyi ellátás (*) Bentlakásos, nem kórházi ápolás (*) Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása (*) Egyéb bentlakásos ellátás (*) Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (*) A zárójelben, csillaggal (*) megjelölt tevékenységi körök, közhasznú tevékenységi körök.

14 3 4. A társaság részvényesei: Név: Veszprém Megyei Önkormányzat Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. KSH számjel: Törzsszám: Képviselője: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Név: Sümeg Város Önkormányzata Székhely: 8330 Sümeg, Béke tér 7. KSH számjel: Törzsszám: Képviselője: dr. Rédei Zsolt, polgármester 5. Telephelyek: 8200 Veszprém, Komakút tér Veszprém, Óvoda u Veszprém, Stromfeld A. u Veszprém, Cholnoky u. 23. Fióktelepek: 8482 Doba, Somlóvár u Sümeg, Kompanik Zs. u Befolyás kapcsolt vállalkozásokban: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egyetlen olyan vállalkozásban sem bír döntő befolyással, mely a számviteli előírások szerint leányvállalatának, közös vezetésű vállalkozásoknak, társult vállalkozásoknak, egyéb részesedésű vállalkozásnak, kapcsolt vállalkozásnak minősül. 7. A tevékenység folytatása A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. 8. Alkalmazott számviteli szabályok Jelen beszámoló a hatályos számvitelről szóló évi C. törvény alapján, számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel Könyvvezetés módja: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. Számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése társaságon belül történik.

15 Könyvvezetés pénzneme: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltűntetésre Beszámoló formája és típusa A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a tárgyidőszakra éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának módja: összköltség eljárás. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredménykimutatást A változatban állította össze. Az éves beszámoló áll: mérleg, eredménylevezetés, kiegészítő melléklet. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó 8.4. Üzleti év Az előtársasági időszak ig tartott. Jelen beszámoló a időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja Mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő március 15.-e. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 %-át Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a Ft-ot meghaladó összeg minősül Devizás tételek értékelése A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, valamint bevételek és ráfordítások forint értékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzet Bank által közzétett, hivatalos deviza árfolyamon történik. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek akkor kerülnek átértékelésre, ha a mérleg fordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, forrásokra, és eredményre gyakorolt hatása a Ft összeget meghaladja.

16 A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabályai A Számviteli törvényben (Szt.) foglalt előírások alapján a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azokat a Szt.-ben rögzített értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növelve azt a Szt. szerinti visszaírás összegével. Az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékhelyesbítésének általános szabályai Amennyiben a tevékenységet tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termékek, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), a tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköz visszaírás utáni könyvszerinti értéket ezen eszközt piaci értéken értékeli társaságunk. Az eszközök bekerülési (beszerzési, előállítási) értékének tartalma A Szt. előírása alapján bekerülési (beszerzési, előállítási) érték az eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A készletek értékelése mérlegelt átlagáron történik, az átlagár havonta megállapításra kerül A mérlegben szereplő források értékelésének általános szabályai A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettséget a mérlegben könyvszerinti értéken kell kimutatni. A mérlegben szereplő egyes források értékelése a.) A folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett összegben kell a mérlegben kimutatni: a beruházási és fejlesztési hiteleket, az egyéb hosszú lejáratú hiteleket, a hosszú lejáratra kapott kölcsönöket, a rövid lejáratú hiteleket, a rövid lejáratú kölcsönöket Értékcsökkenési leírás elszámolása Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartalma, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a megállapított maradványérték figyelembe vételével az eszköz bekerülési bruttó értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a vállalkozás az eszközök

17 6 elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Az értékcsökkenési leírás elszámolása havonta történik. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg, vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre osszuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja társaságunk. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használjuk. Az értékcsökkenési kulcsokat az évi LXXXI. Társasági adóról szóló törvény 2. számú melléklete, és a számvitelről szóló évi C. törvény 52. alapján alkalmazzuk. A Szt. 52. (5) bekezdése alapján nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (bányaművelésre, vegyi hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál. A Szt. 52. (6) bekezdése alapján nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan évről évre nő. A Szt. 53. (6) bekezdése alapján nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. Maradványérték 0, ha annak az eszköznek az értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása: Társaságunk él a használatba vétellel egy időben történő egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével. A Ft alatti, egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben leírásra kerül Terven felüli értékcsökkenés: A tervezett leírást meghaladó terven felüli értékcsökkenést számolunk el az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; A könyvszerinti értéke jelentősen magasabb a piaci értéknél, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz nettó értéke (könyvszerinti értéke) 10 %-kal magasabb a piaci értéktől. az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan

18 7 lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető; a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Amennyiben a.) a terven felüli értékcsökkenési leírások miatt az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és a terven felüli értékcsökkenés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, az a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével az eszközt a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás). b.) az immateriális jószág, tárgyi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A piaci érték jelentősen meghaladja az immateriális jószág, a tárgyi eszköz nettó értékét, ha a piaci érték 10%-kal magasabb a nettó értéktől. A vállalkozás az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel Értékvesztések elszámolása Értékvesztést kell elszámolni - a gazdasági társaságban lévő - tulajdoni részesedést jelentő - befektetéseknél, - a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, - a vásárolt készleteknél, - a saját termelésű készleteknél abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerint értéke. A Szt. előírása alapján a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre

19 8 álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű Céltartalék képzés szabályai A Zrt. a kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz társaságunk. 9. Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban) Hiv. Megnevezés Mérlegösszeg Részarány A, Befektetett eszközök ,88 % B, Forgóeszközök ,76% C, Aktív időbeli elhatárolások ,36 % Összesen: Hiv. Megnevezés Mérlegösszeg Részarány D, Saját tőke ,54 % E, Céltatralékok 0 0 % F, Kötelezettségek ,73 % G, Passzív időbeli elhatárolások ,73 % Összesen: A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: ( ezer Ft) Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett 0 Eredménytartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek: (e Ft) Megnevezés Mérlegösszeg Részarány Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 % Hosszú lejáratú ,72 % kötelezettségek Rövid lejáratú ,28 % kötelezettségek Összesen:

20 9 10. Vagyoni helyzet alakulása Tőkeszerkezeti mutatók a) Tőkeerősség A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. saját tőke aránya az összes forráson belül tárgyévben 23,54 % b) Kötelezettségek részaránya A rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek együttesen a források 73,67 %-át képviselik. A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel a vagyonkezelésbe kapott ingatlanok összege: e Ft. A hosszúlejáratú kötelezettségek figyelmen kívül hagyásával a kötelezettségek 17,16%-ot tesznek ki a forrásokon belül. c) Befektetett eszközök fedezete - Befektetett eszközök fedezettsége A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke a tárgyévben 33,21 %-ban fedezte. - Befektetett eszközök fedezete a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek együttes figyelembe vételével: 113 %. A mutató kedvező, ha 100 % fölötti. E mutató számítása figyelembe vettük a hosszú lejáratú kötelezettségeket is, mivel utóbbiak között a vagyonkezelésbe kapott eszközök okán kimutatott hosszú lejáratú kötelezettség, mint idegen forrás tartósan áll a vállalkozás rendelkezésére. A befektetett eszközöket a saját tőke és a hosszúlejáratú kötelezettségek együttesen 113%-ban fedezik. d) A saját tőke növekedésének mértéke A saját tőke 1.93 % -kal növekedett. Ez a tárgyévben képződött E Ft mérleg szerinti eredmény saját tőkéhez való hozzájárulását mutatja, azaz saját teljesítményből származik a minimális tőkegyarapodás.. e) Tőkemultiplikátor (Eszköz-igényességi mutató) A tőkeerősség fordítottja mutatja, hogy a vállalkozás egységnyi saját tőkével 4,24 egység eszközállomány t mozgat. f) Tőkeszerkezeti mutató A kötelezettségek a tárgyévben a saját tőke 313,23 %-át képezik. Befektetett eszközök aránya A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül: 70,88 % Forgóeszközök aránya (forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások)/összes eszköz aránya tárgyévben 29,12 % Kötelezettségek dinamikája Tárgyévben a Zrt. rövid lejáratú kötelezettségei az összes kötelezettség 23,28 %-át teszik ki

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben