Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft."

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012 Fordulónap: Beszámolási időszak: Kelt: Sásd, A vállalkozás képviselője P. h.

2 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 1/5 I. A gazdálkodó bemutatása A cég teljes neve: A cég székhelye: A tevékenység kezdete: Jegyzett tőke összege: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: A beszámolót aláíró személy neve, címe: Működési forma: Tulajdonosok: Felügyelő Bizottság tagjai: A társaság fő tevékenysége: Közhasznú tevékenységi körök: Közhasznúnak nem minősülő egyéb tevékenységi körök: II. A számviteli politika alkalmazása Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft Sásd, Szent Imre út Forint dr. Barka Tamás 7900 Szigetvár, Bika András utca 23. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Németh László 7370 Sásd, Deák tér 1. 2/9 Antalné Zolnai Szilvia 7362 Vásárosdombó, Petőfi utca 8. Kapitány Árpád Ferencné 7370 Sásd, Orgona utca Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7740 Immateriális javak kölcsönzése 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 7312 Médiareklám 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5819 Egyéb kiadói tevékenység 6910 Jogi tevékenység 1. A könyvvezetés módja A társaság könyvviteli nyilvántartásait, egyszerűsített beszámolóját mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező személy vezeti és készíti el. A beszámolót készítő mérlegképes könyvelő neve: Tiszttartó Gábor (Adó Koordinátor Kft.) Regisztrációs száma: Könyvvizsgálat A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe, kamarai tagsági száma: Orbán Irén (AD-MŰ Kft.), 2481 Velence, Tulipán utca 35/B. Kamarai tagsági szám: MKVK

3 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 2/5 3. A könyvvezetés pénzneme A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint 4. A beszámoló formája és típusa A vállalkozás a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. A gazdálkodó a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást "A" változatban állította össze. A mérleg és az eredménykimutatás választott típusa - a jogszabályi változásokon túl - az előző üzleti évhez képest nem változott. 5. Üzleti év Jelen beszámoló a közötti időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: A mérlegkészítés időpontja: A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. 6. Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 mft-ot meghaladja. Ebben esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem az elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 7. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési(bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. III. Specifikus rész export árbevételhez támogatást nem kapott; elkülönített állami pénzalapoktól támogatást nem kapott; cash-flow kimutatás készítésére nem kötelezett az Szt. 96. (4) alapján; az üzletvezetés tagjainak sem kölcsön, sem előleg nem került folyósításra; a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint nem minősült ellenőrzött gazdasági társaságnak; veszélyes hulladékkészlettel nem rendelkezett; környezetvédelmi célt szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezett; környezetvédelmi garanciális kötelezettségei nem merültek fel, így arra céltartalékot nem képzett. IV. Elemzések 1. A mérleg állományi adataiban bekövetkezett változások 1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának jogcímenkénti változása Immateriális javak Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Tárgyévi értékcsökkenés Nettó érték Nyitó - 0 Növekedés - 0 Csökkenés - 0 Záró

4 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 3/5 Tárgyi eszközök Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Tárgyévi értékcsökkenés Nettó érték Nyitó - 0 Növekedés - 0 Csökkenés - 0 Záró A tárgyévben beszerzett kisértékű eszközök értéke: A tárgyévben történt beruházás, amelyet nem aktiváltak: 1.2 A vállalkozás eszközeinek összetétele Tárgyév Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Bef. Pü.-i eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhat ,82% 0-2 0,22% ,60% ,18% 16 ezer Ft 0 ezer Ft Eszközök mindösszesen ,00% 1.3 A vállalkozás forrásainak összetétele, alakulása Tárgyév Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék - ebből fejlesztési tartalék MSZE Kötelezettségek Hosszú lej. Kötel. Rövid lej. Kötel. Passzív időbeli elhat ,92% ,93% ,02% ,22% ,22% ,86% Források mindösszesen ,00% 2. Az eredmény kimutatás adataiban bekövetkezett változások A. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzatoktól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke év folyamán a Társaság nem kapott ilyen támogatást (1. sz. melléklet). B. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás tartalma év folyamán a Társaság nem kapott költségvetési támogatást (2. sz. melléklet).

5 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 4/5 C. Vállalkozási tevékenységünkről 2.1 Eredményt befolyásoló tényezők alakulása Eredményt növelő tételek Értékesítés nettó árbev. Egyéb bevételek Pénzügyi műv. bevétele Rendkívüli bevételek Összesen Eredményt csökkentő tételek Anyag jellegű ráford. Személyi jellegű ráford. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műv. ráford. Rendkívüli ráfordítások Tárgyév ,00% ,00% ,48% ,52% Összesen EREDMÉNY ,00% 0-78 C.1. A társaság vagyoni helyzet mutatói Mutatók Képlet Befekt. Eszk. fedezettsége Saját tőke / befektetett eszközök Saját tőke aránya Saját tőke / összes forrás Tőkeszerkezeti mutatók Kötelezettségek / saját tőke Tárgyév ,92% - 13,70% C.2. A vállalkozás pénzügyi,likviditási helyzetének bemutatása Mutatók Képlet Tárgyév Likviditási mutató Rövid távú likviditás Vevők és szállítók aránya V. Egyéb információk Forgó eszközök / kötelezettségek Forgó eszk. / rövid lejáratú kötel. Vevők/szállítók 1. Önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák Ilyen nincs ,79% - 773,79% A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, egyéb személyi jellegű kifizetései állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám: 0 fő Összes bérköltség: 0 ezer forint Egyéb személy jellegű kifiz.: 0 ezer forint 3. Választott tisztviselők felvett járandósága, előlegei, kölcsönei, kamatai Ilyen nincs. 4. Leányvállalat, közösen vezetett vállalkozás, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás neve, székhelye Ilyen nincs.

6 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 5/5 5. Zálogjoggal vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek, 5 éven túli kötelezettségek Ilyen nincs. 6. Elszámolt értékvesztés részletezése Ilyen nincs. 7. Elhatárolások részletezése Aktív időbeli elhatárolások 121 ezer forint - költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 121 ezer forint Passzív időbeli elhatárolások 63 ezer forint - költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 63 ezer forint 8. A társasági adó alapját módosító tényezők Adózás előtti eredmény: Forint Adóalap csökkentő jogcímek Adóalap növelő jogcímek Ssz. Megnevezés Összeg Ssz. Megnevezés Összeg 04. TA tv. sz. écs Szv. tv. sz. écs Összes csökkentő: Összes növelő: Adóalap módosítók összesen: Számított társasági adóalap (AEE +/- mód): Számított nyereségminimum A társasági adóról és az osztalékadóról sz. tv. 6. (6) b) pontja szerint nem köteles nyereségminimum megállapítására Tényleges adóalap: Számított társasági adó: Adókedvezmények: Társasági adó: Fizetendő társasági adó: 0 Forint Forint Forint Forint 0 Forint 0 Forint 0 Forint 0 Forint 9. Döntés az osztalékról A vállalkozás a taggyűlés határozata alapján a tárgyévre vonatkozóan nem fizet osztalékot. 10. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok A Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. főtevékenysége idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül. Ennek keretében a Társaság házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást végez, valamint támogató szolgálatot, családsegítő szolgálatot és gyerekjóléti szolgálatot működtet a jogszabályban meghatározott célcsoportok részére évben a Társaság nem végzett ez irányú és más jellegű tevékenységet sem, a fő és további tevékenységek végzésére jogosító működési engedéllyel december 28. óta rendelkezik. Kelt: Sásd, P. h. A vállalkozás képviselője

7 Kiegészítő melléklet 1. sz. melléklet Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 1/1 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezés Központi költségvetési szervtől Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (NAV) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN: Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft

8 Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklet Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 1/1 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás Felhasználás összege időpontja összege (Ft) célja előző évi tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje Összesen:

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft Sásd, Szent Imre út 23. Közhasznúsági melléklet 2012 Fordulónap: Beszámolási időszak: Kelt: Sásd, A vállalkozás képviselője P. h.

10 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 1/1 1. Számviteli beszámoló ASásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft évben gazdálkodásról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 918 ezer forint, a saját tőke 752 ezer forint. Részletes kimutatás, jelentés az 1. sz. mellékletben, mely tartalmazza a mérleget és az eredménykimutatást. 2. A szervezet által végzett közhasznú tevékenységek 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 3. A közhasznú tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei A Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. főtevékenysége idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül. Ennek keretében a Társaság házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást végez, valamint támogató szolgálatot, családsegítő szolgálatot és gyerekjóléti szolgálatot működtet a jogszabályban meghatározott célcsoportok részére évben a Társaság nem végzett ez irányú és más jellegű tevékenységet sem, a fő és további tevékenységek végzésére jogosító működési engedéllyel december 28. óta rendelkezik. 4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Szervezetünknél nem történtek ilyen jellegű kifizetések (3. sz. melléklet). 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Társaság vezető tisztségviselői jutattásban nem részesültek sem a tárgyévben sem az azt megelőző évben (4. sz. melléklet). Kelt: Sásd, A vállalkozás képviselője P. h.

11 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklet Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: A mérleg fordulónapja: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat Oldal: 1/2 ESZKÖZÖK Ssz. Megnevezés Előző éve(ek) Tárgyév módosításai 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+4 sor) 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. FORGÓ ESZKÖZÖK ( sor) I. Készletek 7. II. Követelések 2 8. III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) 918 FORRÁSOK Ssz. Megnevezés Előző éve(ek) módosításai Tárgyév 12. D. SAJÁT TŐKE ( sor) I. Jegyzett tőke II. 13. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 16. III. Tőketartalék 17. IV. Eredménytartalék 18. V. Lekötött tartalék 19. VI. Értékelési tartalék 20. VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK 22. F. KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek 24. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 25. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) 918

12 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklet Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: Ssz. Megnevezés Előző éve(ek) módosításai Oldal: 2/2 Tárgyév A. 1 a. b. c. d B. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek C. Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel 276 D. Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások E. Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás F Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke Összes tevékenység költségei (D+E) 524 G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) -78 H I Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -78 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -170 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 1 a b 2 3 B Bérköltségek megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Személyi jellegű költségek közterhei Nyújtott támogatások 0 1 Továbbutalt, illetve átadott támogatás

13 Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklet Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 1/1 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tev. Tárgyévi nyer/veszt. Váll.tev. Tárgyévi nyer/veszt. Előző évi összeg (eft) Tárgyévi Változás Megjegyzés összeg (eft) % eft

14 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklet Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 1/1 KIMUTATÁS a közhasznú cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft

15 Közhasznúsági jelentés 4. sz. melléklet Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 1/1 KIMUTATÁS a vezető tisztségvieslőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben