Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):"

Átírás

1 Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt teljes költsége Az igényelt támogatás/a teljes költséghez viszonyított arány Igényelt támogatás (Ft) Ft A teljes költséghez viszonyított aránya (%)..% Egy főre jutó támogatás összege (igényelt támogatás / tervezett érintett létszám) A projekt rövid összefoglalása (célok, célcsoportok, fő tevékenységek maximum 15 sor) II. A pályázó adatai A pályázó szervezet neve: (cégszerű megnevezés) címe: telefonszáma: fax száma: címe:

2 Jogi formája: A pályázó bírósági nyilvántartásba vételének, bejegyzésének időpontja; költségvetési intézmény alapító okiratának kelte, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány kiállításának időpontja: Nyilvántartásba vételi száma: A pályázó adószáma: TB törzsszáma: A szervezetet képviselő személy neve: (a szerződés aláírója) tisztsége: telefonszáma; címe: A projektmenedzser/kapcsolattartó neve: telefonszáma; címe: A szervezet számlavezető pénzintézetének neve: székhelye: A pályázó bankszámlaszáma: III. A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása - szolgáltatás leírása 1. Szolgáltatás célkitűzései (maximum 15 sor): 2. A szolgáltatás célcsoportja/i:

3 3. A szolgáltatás által várhatóan érintett létszám: 4. A szolgáltatás időtartama, tervezett kezdő és befejező időpontja: 5. A szolgáltatás részletes bemutatása (a tervezett tevékenységek összessége 1. sz. melléklet szerint): 6. Indokolás: a) szolgáltatás szükségességének indokolása (maximum 10 sor) b) a célok és a tevékenység összhangjának bemutatása (maximum 10 sor) 7. A szolgáltatás várható eredménye a célcsoportra (maximum 10 sor):

4 8. A szolgáltatás helyszíne (épület); a szolgáltatáshoz szükséges dologi feltételek: (a pályázati felhívásban meghatározottak szerint!) a) a tervezett helyszín bemutatása a pályázó biztosítja a munkaügyi központ biztosítja (a megfelelő aláhúzandó) Amennyiben a pályázó biztosítja: címe: területe (alapterület; helyiségek száma, rendeltetése; egyéb) megközelíthetősége: (közlekedés; akadálymentesítés; egyéb) b) a szolgáltatáshoz szükséges dologi feltételek bemutatása a pályázó biztosítja a munkaügyi központ biztosítja (a megfelelő aláhúzandó) Amennyiben a pályázó biztosítja: IV. A pályázó ismertetése 1. A pályázó szervezet bemutatása a) a szervezet fő tevékenységi körei (max. 20 sor) b) hasonló projektekben szerzett tapasztalatok (max. 20 sor) c) erőforrások az előző két év éves árbevétele, feltüntetve a fő finanszírozók nevét és az általuk nyújtott támogatások arányát az éves bevételhez 2. A szervezet vezetőinek bemutatása (szükség szerint bővíthető): Név Végzettség Beosztás 3. A projektbe bevont, szolgáltatást végző személyek listája (szükség szerint bővíthető): Név A projektben Hasonló területen szerzett Szakképzettsége betöltött funkció tapasztalatok Gyakorla Tevékenység ti idő

5 V. Költségvetés 2. sz. melléklet VI. Nyilatkozatok 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet VII. Tájékoztató 5. sz. melléklet Kelt:. cégszerű aláírás

6 Pályázat száma, neve: P/1. sz. melléklet Pályázó neve: Szolgáltatás* Helyszínek** Kezdete Vége Tanácsadói órák száma Szolgáltatási napok száma (amennyiben értelmezhető) Napi időbeosztás Tanácsadó neve * Az adatlap III. pontjának megfelelően ** Helyszínek szerint önálló sorban jelölje az egyes szolgáltatásokat

7 Pályázat száma, neve: Pályázó neve Költségek Források P/2. sz. melléklet Sorsz. Kiadások, elszámolható költségek típusai* Mennyiségi egység Mennyiség Egységár (HUF) Összes költség Igényelt támogatás Az összes költség % -ában Egyéb források/saját hozzájárulás (HUF) Saját forrás Más támogatás Összesen Az összes költség %-ában Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) Projekt menedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) Projekt vezető (bérköltségmegbízási díja) Bérjellegű költségek (étkezési hozzájárulás, munkábajárás ktg. térítés, stb.) Kapcsolódó járulékok Egyéb projekt személyzet (bérköltség/megbízási díja) Bérjellegű költségek (étkezési hozzájárulás, munkábajárás ktg. térítés, stb.) Kapcsolódó járulékok 1.2. Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók - (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) A szolgáltatási tevékenységet végrehajtó személyek (bérköltség/megbízási díj) Bérjellegű költségek (étkezési hozzájárulás, munkábajárás ktg. térítés, stb.) Kapcsolódó járulékok 1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) Útiköltség Napidíj Szállás költség 2. Beszerzések 2.1. Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) Megvalósító szervezet kisértékű beszerzései 2.2. Szakmai szolgáltatások igénybevétele Felmérések, kimutatások készítetteése Egyéb szakmai tanácsadás igénybevétele Rendezvényszervezés Egyéb szakmai szolgáltatások igénybevétele 2.5. Egyéb szolgáltatások igénybevétele Nyilvánosság biztosítása Posta, telekommunikációs szolgáltatások igénybevétele Egyéb, a működést biztosító szolgáltatások igénybevétele (fűtés, villany, stb.) Iroda-, és egyéb helyiség bérlet Egyéb bérlés Gépjármű használat anyagjellegű költségei Konferenciák, szemináriumok költségei 3. Elszámolható és támogatható költségek összesen * A pályzat kiírója határozza meg a pályázat kiírásakor, hogy mely sorokat hagyja meg az elvárásainak megfelelően

8 A pályázathoz csatolandó egyéb mellékletek 1. Gazdasági társaság esetén cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonata, vagy a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés pályázó által elkészített olyan másolata, amelyet a pályázó az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el. 2 Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő pályázó esetében az alapító okirat (alapszabály) pályázó által elkészített olyan másolata, amelyet a pályázó az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, a pályázó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás. 3 Költségvetési intézmény pályázó esetében az alapító okirat pályázó által elkészített olyan másolata, amelyet a pályázó az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el. 4 Egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatai tartalmazó nyilatkozat. 5 A cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak a pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással és annak léte esetén pecséttel ellátott másolata. 6 A szolgáltatás nyújtásában résztvevő valamennyi közreműködő (menedzsment és szolgáltatást nyújtók) szakmai önéletrajza. 7 A szolgáltatást nyújtó személyek iskolai végzettségét igazoló okirat másolata. 8 A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásról vagy annak hiányáról. Érintettség esetén a Közzétételi kérelem (30 napnál nem régebbi) 6. sz. és 7. sz. melléklet 9 NAV által kiadott, a köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokiratot (amennyiben a munkaadó nem szerepel a köztartozás-menten adózói adatbázisban) A pályázat és a mellékletként becsatolt dokumentumok minden oldalát eredeti szignóval kell ellátni. A pályázatot 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban, továbbá egyszer írható CD-n a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Foglalkoztatási Programok Osztályára (Cím: 2800 Tatabánya, Népház u. 12.) kell benyújtani.

9 NYILATKOZATOK P/3. sz. melléklet A pályázó szervezet felelős képviselője, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában tanúsítom, hogy a pályázó szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási,csőd-,végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt, illetve bejelentem, ha a pályázat elbírálásáig a pályázó szervezet ellen ilyen eljárás indul; a pályázatot benyújtó szervezetre nem igaz az a támogatást kizáró feltétel, hogy az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. A pályázatot benyújtó szervezet az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben nem követett el súlyos szerződésszegést, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket teljes egészében teljesítette; a pályázatot benyújtó szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott feltételeinek megfelel; a benyújtott pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok, információk és dokumentumok a valóságnak megfelelnek, hitelesek, teljeskörűek, a pályázathoz mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek; a pályázó szervezet a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatta azt a tevékenységet, amelynek támogatására pályázatát benyújtotta; a munkaügyi központ által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a pályázati adatlap IV.3. pontjában megjelölt szakképesítéssel és gyakorlati idővel; az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 50. (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nincsen lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás, NFA, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé). Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásomnak a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy támogatásban nem részesülhetek. Tudomásul veszem, hogy az Áht ának (3) bekezdése alapján a támogatás folyósítása alatt keletkezett köztartozás esetén az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül (az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja) A visszatartás a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti. Cégszerű aláírás

10 Megfelelek az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló évi XCIX. Törvény 6. (1) bekezdése alapján jogsértést megállapító jogerős határozattal nem marasztaltak el. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. Törvény hatálya alá tartozó munkáltatóként a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesítettem, a jogsértést megállapító jogerős határozattal számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhatok és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhetek. az Áht. 50. (2) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetnek minősülök. Tudomásul veszem, amennyiben nem minősülök átlátható szervezetnek, támogatásban nem részesülhetek. A pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a pályázatban leírt mértékben és formában a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítom. Más forrásokból elnyert támogatások tekintetében átfedések nem állnak fenn a jelen pályázatba foglalt, ugyanazon támogatási költség elemre vonatkozóan. A pályázó szervezet felelős képviselője, ezennel vállalom, hogy a megyei munkaügyi központtal a támogatás folyósításának részletes feltételeit tartalmazó hatósági szerződést a megjelölt határidőben megkötöm a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a munkaügyi központtal kötött megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, azonosításra alkalmas módon nyilvántartom; a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomásomra jutott adatokat rendeltetésszerűen használom fel; a munkaügyi központ által támogatott szolgáltatást a támogatás teljes időtartama alatt térítésmentesen nyújtom. az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségemnek eleget teszek. Cégszerű aláírás az Áht (4) és (7) (8) bekezdései alapján a meghatározott adataimat ( adóazonosító jel, személynév, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tanulói azonosító, társadalombiztosítási azonosító jel, az ellátás jogcíme és összege) a felsorolt szervek az Áht (7) (8) bekezdésben valamint a ban foglaltak szerint felhasználják..

11 A pályázó szervezet felelős képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy részben helyt adó döntés esetén is fenntartom a benyújtott pályázatban foglaltakat igen / nem 1 a pályázatban szereplő, az azt megalapozó adatokban, körülményekben bekövetkező változásokról különös tekintettel az érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan a pályázatot kiíró szervet 8 napon belül írásban értesítem; a fent nevezett vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény (KKVtv.) ában, foglaltaknak megfelelő 2 Középvállalkozás Kisvállalkozás Mikrovállalkozás Egyéb Költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem: igen/nem Cégszerű aláírás Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítja, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság ( a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintet szervek, valamint az Ávr-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a kedvezményezett neve, címe, a támogatás tárgya, a támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá az interneten megjelentethető. Nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtását megelőzően, illetve azzal egyidejűleg ugyanezen tárgyban pályázatot nem nyújtottam be benyújtottam. Igenlő válasz esetén mikor és hol nyújtotta be, illetve a korábban elnyert támogatás időtartama (kezdete, vége)..., hó.. nap a pályázó cégszerű aláírása 1. amennyiben nem, úgy a pályázat nem támogatható 2. mellékelt Tájékoztató alapján

12 Nyilatkozat Egyéni vállalkozó esetében P/4. sz. melléklet Alulírott.(munkaadó neve) a.-nél benyújtott Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására irányuló pályázatom kapcsán ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázat elbírálásához szükséges személyes adataim a következők: Vállalkozó neve:... Vállalkozói igazolvány száma:. Adószám:... Nyilvántartási szám:.. Fő tevékenységi kör (TEAOR) :... További tevékenységi körök (TEAOR):... Székhely:... Telephely:. A vállalkozói igazolvány kiállításának kelte:... Kijelentem, hogy a fenti adatok a bemutatott vállalkozói igazolványban foglaltaknak megfelelnek hó...nap Záradék: munkaadó aláírása Igazolom, hogy (az egyéni vállalkozó neve) fenti nyilatkozatában foglalt adatok az előttem bemutatott vállalkozói igazolványban foglaltakkal mindenben megeygeznek..,20....hó..nap Kapják: Ügyfél Irattár ügyintéző

13 TÁJÉKOZTATÓ a kis, közép, és mikro vállalkozások besorolásáról * P/5. sz melléklet A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (KKVtv) alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelőjének az előző év adatai alapján minden év június 30-ig adatot kell szolgáltatni a gazdaságpolitikáért felelős miniszter részére az kkv-oknak nyújtott támogatásokról. Az adatszolgáltatás teljesítése érdekében a vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy közép-, kis-, vagy mikro vállalkozásnak minősüle (ezt a munkaügyi szervezet nyilvántartja). Nyilatkozattételre az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossági társulat kötelezett. Egyéni vállalkozás: A KKV tv.alapján egyéni vállalkozás az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. Törvény (Evtv) szerinti vállalkozás. Eszerint a Magyar Köztársaság területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű rendszeresen, nyereségés vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Az Evtv rendelkezéseit nem kell alkalmazni a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre, b) a magán-állatorvosi tevékenységre, c) az ügyvédi tevékenységre, d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre, e) a közjegyzői tevékenységre, f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre, azonban a fenti tevékenységet végző egyéni vállalkozónak is eleget kell tennie a KKVtv. alapján őt terhelő nyilatkozattételi kötelezettségének Egyéni cég Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az egyéni cég jogképes. Gazdasági társaság: Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság: a közkereseti és a betéti társaság. Jogi személyiségű gazdasági társaság: a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság, valamint a közös vállalat, mely július 1-je óta nem létesülhet január 1-től egy vállalkozás az alábbi mutatók figyelembe vételével határozza meg a jellegét. A táblázatban foglaltak közül a megelőző évi beszámoló alapján a foglalkoztatotti * A tájékoztató csak általános ismertetést tartalmaz, ezért célszerű, ha a nyilatkozat helyes megtételéhez a vállalkozás a könyvelője segítségét igényli.

14 létszámnak, valamint a pénzügyi határértékek (éves nettó árbevétel, mérleg főösszeg) közül valamelyiknek (egyiknek) kell eleget tenni. Megnevezés Foglalkoztatottak száma kevesebb, mint (fő) Éves nettó árbevétel legfeljebb (millió euró) Mérleg főösszeg legfeljebb (millió euró) Középvállalkozás vagy 43 Kisvállalkozás vagy 10 Mikrovállalkozás 10 2 vagy 2 Az euróban megadott összeg alatt az annak megfelelő forintösszeg értendő, amelyet a vállalkozás üzleti évének lezárásakor (mérleg fordulónap) érvényes, újonnan alapított vállalkozás esetén a megelőző naptári év utolsó napján érvényes, az MNB által megállapított deviza középárfolyamon (www.mnb.hu) kell átszámítani. Nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állami, illetve önkormányzati tulajdon közvetve vagy közvetlenül tőke vagy szavazati jog alapján, együttesen vagy külön meghaladja a 25 százalékot. A fenti mutatók túllépése, vagy az azokban fennálló csökkenés csak akkor eredményezi a vállalkozás jellegének megváltozását, ha a határértéket két, egymást követő beszámoló időszakban túllépi, vagy elmarad az érték a megjelölt határértéktől. A besorolás időpontjában a rendelkezésre álló két előző évi beszámoló az irányadó. - A egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik; - Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik (a kkv-nak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie); - Amennyiben az egyéni, illetve társas vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni; - Éves beszámolóval, egyszerűsített beszámolóval, a Szja tv.-ben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni;.., hó.. nap.komárom-esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

15 6.sz. melléklet Ügyiratszám: Ügyintéző Telefon: Tárgy: pályázat átvételének igazolása Átvételi elismervény (személyesen történő benyújtás esetén Alulírott nyilatkozom, hogy a Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására vonatkozó pályázatot..(pályázó megnevezése) (azonosítója) (szé khely/telephely címe) képviselőjétől a ami napon 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban, továbbá a pályázati felhívásban meghatározott pályázati részeket egyszer írható CD-n átvettem. ( a CD adattartalmának kontollálására az átvételkor nem került sor.). Az átvétel jelen elismervénnyel való elismerése nem jelenti a pályázatban foglaltak formai, tartalmi megfelelőségének elismerését. Kelt:.20..hó nap Kapják: Ügyfél Irattár a pályázatot átvevő neve, beosztása

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai (ha a munkaadó szervezet) Neve: Nagyalásony község Önkormányzata Címe

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 ELŐTERJESZTÉS Települési Önkormányzat Sümegprága képviselő-testületének 2011. január 6 - i nyilvános

Részletesebben

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. TÁJÉKOZTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben