VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 3)iiib- G /.2Q10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: - egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u.19.; képviseli: dr. Vajna Tamásné igazgató távollétében felhatalmazással dr. Kákonyi Árpád természetvédelmi igazgatóhelyettes, adószám: ) mint a szerződés tárgyát képező vagyon kezelője, megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), - másrészről Commercio Cavalli di Simon László [(ft. ( 6760 Kistelek, Ede utca 40., adószám: , képviseli: Simon László ügyvezető).mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon, közbeszerzési eljárás lefolytatása után az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: 1.1. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett természeti területeken a területfeimtartás, mely kezelést elsődlegesen legeltetéssel, a vagyonkezelő pusztaszeri őshonos állattartó telepén (Pusztaszer 0127/4 és Opusztaszer 015/34 brsz), a Vállalkozó részére átadásra kerülő legfeljebb 360 egyed magas genetikai értékkel rendelkező őshonos magyar szürke szarvasmarha (növendékállatok, illetve tinók), valamint legfeljebb 130 egyed vegyes koreloszlású bivaly szakszerű legeltetésével, gondozásával, tartásával és őrzésével kell megoldani. A Vállalkozó kötelezettsége a szakszerű legeltetéssel történő területkezelés kb. 880 ha védett természeti területen, ill. a gondozás és tartás körében az állatok testsúlyának gyarapítása, kondíciój ának megőrzése és javítása, szaporodóképességük elősegítése.(tevékenységi kör: TEAOR Növény-, áhatkert és természetvédelmi terület működtetése) 1.2. A Pusztaszer 0127/4 hrsz-ú területen mint védett természeti területen található hodályoknak, szárnyékoknak, karána építménynek, állatitató és villanypásztor berendezéseinek működtetése, az ott tárolt takarmánynak az őrzése is feladat. A tartásra átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha növendékállatok, tinók, ill. bivalyok egyedszámát és az állatok egyedi azonosítój át a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza A jelen szerződés 880 ha védett természeti terület kezelésére, gondozására irányul, melyet legfeljebb 360 egyed magyar szürke szarvasmarha, valamint legfeljebb 130 egyed vegyes koreloszlású bivaly szakszerű legeltetésével kell megoldani A Vállalkozó a szerződés lejártakor köteles az 1. számú mellékletben szereplő állatokat az évközi mozgásokat is figyelembe véve hiánytalanul visszaadni. A tartás során a Vállalkozó működési körén kívül eső okból előforduló elhullást, kényszervágást hatósági állatorvosi igazolás alapján fogadja el a Megrendelő, amelyet egy napon belül köteles írásban jelezni.

2 A vállalkozás tárgyát képezi továbbá a Pusztaszer 0127/4 és Ópusztaszer 015/34 brsz-ú területeken található hodályoknak, szárnyékoknak, karámépítménynek, állatitató és villanypásztor berendezéseinek működtetése, az ott tárolt takarmány őrzése. M átadott építményekről, berendezésekről felvett leltár a Jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. 2. Vállalt kötelezettségek 2.1. Tartástechnológiai feladatok A Vállalkozó vállalja, hogy az állatokat a j ó gazda gondosságával, illetve az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIIJ. törvényben meghatározott általános tartási szabályok, illetve a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 21.) FVM rendelet alap] án tartja a szerződés érvényességi ide] éig A magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok tartásának célja, hogy a Megrendelő vagyonkezelésében, illetve használatában lévő védett gyepterületek természetvédelmi célú kezelését az állatok szakszerű legeltetésével megoldja. A magyar szürke szarvasmarhák és a bivalyok legeltetése Pusztaszeren és térségében történik, a 3. számú mellékletben megadott legeltetési tervben foglaltak szerint, villanypásztorral és állandó gulyás alkalmazásával, tereléssel. Ejszakára villanypásztorral körbevett éjszakai állásokba kell az állatokat terelni, amelynek a helyét a Megrendelő jelöli ki. A bivalyok felügyeletét febr. 1.- dec. 31. közötti időtartamban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által alkalmazott közmunkás is segíteni fogja melynek bérezéséről a Megrendelő gondoskodik A Vállalkozó az állatállományt a legeltetési tervnek (3. számú melléklet) megfelelően köteles legeltetni és a kijelölt itatóhelyen itatni. Itatásra kijelölt helytől tilos eltérni, máshol nem itatható az állomány, amennyiben más helyen próbál meg inni a jószág, azt meg kell akadályozni. A kihajtás előtti közös területbej árás alapján összeállított legeltetési tervet és térképet a Megrendelő legkésőbb a kihajtás időpontjáig átadja a Vállalkozónak A Vállalkozó végzi a villanypásztor telepítését, kisebb javítását, karbantartását, a villanypásztor alatt felnövő fű kaszálását saját költségén A legeltetés teljes időszaka alatt is köteles a Vállalkozó az állattartó telepet, a körülötte lévő szérűskertet, legelőt őrizni, rendben tartani, a karámon és kerítésen, illetve az épületeken a kisebb karbantartási munkákat elvégezni, a telep kapuját zárva tartani A téli tartás ideje alatt a Pusztaszer 0127/4 és szükség esetén az Ópusztaszer 015/34 brsz-n található karanténozó hrsz-ú állattartó telepeket kell működtetnie a Vállalkozónak, gondoskodnia kell a téli etetésről, itatásról, az almozásról, takarmánykiegészítők folyamatos adagolásáról. A fentiekben említett takarmányozási tecbnológia kiterjed a silóetetésre, mely munkához a szükséges homlokrakodót a Vállalkozónak kell biztosítania, amely munkaeszközzel a

3 szénarácsokat is fel tudja tölteni körbálás tömegtakarmátmyal a költséghatékonyabb takarmányozás érdekében A Vállalkozó köteles a Megrendelő által a telepre szállított takarmányt, takarmánykiegészítőt, alomszalmát és egyéb anyagokat illetve gépeket szállítólevélen átvenni, őrzéséről gondoskodni, a felhasználásáról készletnyilvántartást (takarmánynaplót) naprakészen vezetni, a szükséges bizonylatolást elvégezni A Vállalkozó köteles korcsoportonkénti állomány-bizonylatolást végezni, az elhullási bizonylatolást, a bevételi és belső állományváltozási bizonylatolást naprakészen vezetni, azokat hetente Krix Róbert állattenyésztési referenssel láttamoztatni, majd azt követően haladéktalanul a Megrendelő központjába bejuttatni Az állatértékesítés és vásárlás esetén a Vállalkozó köteles az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni, az elkülönítés céljából, a Megrendelő ebből a célból karanténhelyet külön karámot létesít Opusztaszer 015/34 hrsz. számú területen mely ideiglenes karanténozó szálláson a szerződésben foglalt és pont érvényesül A magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok legeltetésének időszaka április 24-étől november 30-áig esetlegesen december 15-éig tart. Ezen időpontokon túli időszakban a magyar szürke szarvasmarhák és a bivalyok tartása a Pusztaszer 0127/4 hrsz-ú ingatlanon található karámokban, épületekben történik A karámban tartás időszaka alatt a Vállalkozó köteles a magyar szürke szarvasmarhákat és a bivalyokat karámban őrizni, takarmányozás céljából részükre szénát biztosítani lehetőleg a délelőtti órákban, almozni szükség szerint, magaslatok kialakításával A telepi munkák elvégzése céljából a Megrendelő haszonkölcsönbe adja az MTZ-82 típusú, YDV-08 1 forgalmi rendszámú mezőgazdasági erőgépet a Vállalkozó részére. A gép csak a Pusztaszer 0127/4 brsz-ú és eseti jelleggel Opusztaszer 015/34 hrsz-n található telepen és a karanténozó helyen működtethető. A Vállalkozó köteles a gép műszaki állapotát az átvételkori állapotnak megfelelően tartani. A működéshez szükséges üzemanyag-ellátás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak gépüzenmaplót kell vezetnie, aminek másolatát minden hó 5-éig köteles a Megrendelőhöz eljuttatnia. Az üzemeltetése a gépeknek a Vállalkozó feladata, az esetleges gázolajár támogatás igénybevételére a Vállalkozó jogosult. A javítási- és karbantartási munkák költségei legfeljebb bruttó Ft-ig - a Vállalkozót terhelik A Megrendelő által biztosított nyalósót, továbbá az egészséges itatásra alkalmas vizet folyamatosan adni kell A Megrendelő által biztosított Phylafor takarmánykiegészítőt előírás szerint kell etetni az állatállománnyal.

4 A Vállalkozó minden rendkívüli eseményről (elhullás, betegség, szaporulat, kondícióromlás, az állatok által harmadik személynek okozott kár - amelynek viselője a Vállalkozó-, egyedi jelölés hiánya stb.) haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt illetve képviselőjét A Vállalkozó a magyar szürke szarvasmarhák legeltetését Oly módon köteles végezni, hogy a legelő állatoktól számított 20 méteren belül idegen szarvasmarha ne tartózkodjon Az állattartásra vonatkozó fenti követeknényektől, továbbá a magyar szürke szarvasmarhák és bivalyok számára kijelölt legeltetési szektorok kij elölésétől a Vállalkozó csak a Megrendelő képviselőjének utasítására térhet el, ebben az esetben kötelezően A pontban leírt villanypásztor működőképességéről a Vállalkozó naponta köteles meggyőződni, ennek tényét az időpont és az ellenőrzést végző személy nevének feltüntetésével írásban rögzítenie kell A Vállalkozó a Pusztaszer 0127/4 hrsz-ú telepen egyéb háziállatok terelőkutya és a munkavégzéshez szükséges hátasló - tartására jogosult. A lovakat a Vállalkozó a szarvasmarha-állománytól elkülönítetten, zárt istállóban köteles tartani. Az ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 2.2.ÁHategészségügyi feladatok A Vállalkozó az állategészségügyről szóló évi CLXXVJ. törvény és egyéb idevonatkozó jogszabályok szerint folyamatosan végzi a szükséges preventív intézkedéseket A Megrendelő utasítása szerint felkészíti az állatállományt a szeptember hónapban esedékes IBR-vakcinázásra, közreműködik annak lebonyolításában A Vállalkozó elvégzi az egészségügyi szűréshez szükséges vérvételt, a levett vért tárolja és eljuttatja a laboratóriumba A beteg állatok állatorvosi ellátását a Vállalkozó közvetlenül és haladéktalanul végzi a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Vállalkozó köteles az állatorvos utasítása szerint kezelni és a Bio Kontroll által engedélyezett gyógyszerrel ellátni a beteg állatot Az esetlegesen elhullott állatot a Vállalkozó köteles boncoltatni, veszélyes hulladékként kezelni Az állategészségügyi kezeléshez az állatok felhajtása, kihajtása a legelőre a Vállalkozó feladata, külön térítés nélkül Az állattartó telepen, a legeltetett területeken valamint az éjszakai állásokon, s gulyásokon, a Vállatkozón, az állatorvoson és a Megrendelő képviselőj én kívül más személy nem tartózkodhat.

5 3. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 3.1.A legeltetési tervet a Megrendelő állítja össze a következő tartalommal: - a legelőrészek területi sorrend] ének meghatározása (hrsz, és térképi megj elöléssel) - a villanypásztorral történő bekerítés paramétereinek meghatározása - itató, sózó ás éjszakai állások helyének kijelölése 3.2.A Megrendelő köteles biztosítani a szükséges mennyiségű takarmányt, takarmánykiegészítőt, alomszalmát és egyéb - a tartáshoz szükséges - anyagokat illewe erő- és munkagépeket. 3.3.A Megrendelő képviselője jogosult és köteles ellenőrizni a takarmánynaplót, illetve a hetente a bizonylatok vezetését láttamozni. A Megrendelő alkalmazásában álló dolgozók az állattartó telepek látogatásakor jogosultak és kötelesek bejegyezni látogatásuk időpontját, célját, észrevételeiket, megállapításaikat a Felek által közösen megnyitott Látogatási Naplóba. 3.4.A Megrendelő feladata az ivartalanítás megszervezése, elvégeztetése. 4. A szerződés időtartama, eflenszolgáltatás 4.1. A szerződés időtartama határozott idejű, január 1. és december 31. közötti időtartamra szól. A teljes vállalkozási díj Ft +AFA, összesen Ft, azaz tizenhárommiilió-kétszázezer forint A Vállalkozó 12 egyenlő összegű részszámla és egy végszáinla benyújtására jogosult a tárgyhót követő 5. napig. A Megrendelő a leigazolt számla alap] án az előző havi teljesítéstől számított 15 napon belül átutalja az ellenszolgáltatást a Vállalkozó bankszámlájára A vállalkozási díj tartalmazza: - a legeltetéssel történő területkezelés díját és a téli takarmányozás ellátását, - az őrzést végző gulyások bérét, - a 24 órás felügyelet őrzési költségét, - a szokásos, folyamatos állatorvosi díjat, - az elhullott állatok boncolási költségét, - a pont alatti kihelyezéssel járó többletköltséget. - a magyar szürke szarvasmarhák villanypásztorának áttelepítési és őszi elbontási költségeit, - a Megrendelő által a Vállalkozó részére használatra átadott mezőgazdasági erőgép üzemeltetési költségét ( ) - az állattartó telep rezsiköltségét A vállalkozási díj nem tartalmazza: - a szálas és abraktakarmányt, takarmánykiegészítőt,

6 - ameimyiben a legeltetési időszakban a Megrendelő előírja a takarmány és takarmánykiegészítő alkalmazását, továbbá a téli időszakban szükséges takarmány etetését, abban az esetben ezekről a Megrendelő gondoskodik, - illetve ha a Megrendelő utasítására a Vállalkozó szerzi be a takarmányt és a takarmánykiegészítőt, akkor jogosult a továbbszáinlázásra. - a nem szokásos egyéb állatorvosi kezelések költségeit, p1: vakcinázás, kényszervágással kapcsolatos eljárás költségét, a gyógyszerek árát stb A Vállalkozó a tárgyhót követő 5. napig nyújthatja be a szolgáltatás teljesítéséről a számlát, amit Csaplár Károly vagyongazdálkodási osztályvezetővel köteles előzetesen igazolt atni. 5. Természetvédelmi célú kikötések 5.1. A nyalósót a Vállalkozónak úgy kell elhelyezni, hogy feloldódása (eső, harmat) és felaprózódása esetén a só a talaj felszínére illetve a talajba ne jusson A magyar szürke szarvasmarha tartása esetében villanypásztorral és gulyás alkalmazásával kombinált legeltetés folytatható a IV-XI-XII. hónapokban. A gulyás gyalog vagy lóháton követi a gulyát. Munkájához terelőkutya igénybe vehető, amelynek beszerzése a Vállalkozó feladata. A bivalyok tartása esetében villanypásztorral történő legeltetés folytatható a IV-XI-XII. hónapokban. Az éjszakai gulyásállás kialakítása csak a megjelölt helyeken lehetséges, a villanypásztort csak a természetvédelmi őrrel egyeztetett módon és helyen lehet felállítani A villanypásztor állapotát ellenőrző személy lehetőleg ugyanabban az időben és útvonalon járja be a területet Az éjszakai állás kialakításához villanypásztor telepítéséhez erőgéppel és gépjárművel a gyepterületen közlekedni tilos, csak a kijelölt útvonalak vehetők igénybe. Vizes területen a villanypásztor telepítése csak gyalog végezhető A villanypásztort a legeltetési időszak végén (legeltetési terv) el kell bontani, téli tárolása a Pusztaszer 0127/4 brsz-ú telepen történik, kivéve a fix villanypásztorrá nyilvánított védőrendszert A területen az állattartó telep kivételével napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos! 5.7. A Vállalkozó köteles olyan műszaki állapotban tartani a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, hogy elkerülhető legyen a műszaki megbibásodás és az abból eredő olajszivárgás. Amennyiben az olajszivárgás mégis bekövetkezik, a Vállalkozó köteles haladéktalanul eltávolítani a védett természeti területről a szennyeződött talajt. A szennyeződés tényét a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni A védett természeti terület állapotát veszélyeztető műszaki javításokat (p1: olaj csere, bidraulika csere) a Vállalkozó köteles a védett természeti területen kívül elvégezni.

7 5.9. Amennyiben a területen tűz keletkezik, annak továbbterjedését szántással, tárcsázással, a gyep felszaggatásával általában tilos megakadályozni. Egyéb nem vegyszeres módon Pl: víz vagy tűzcsapok alkalmazásával a Vállalkozó köteles az oltást azonnal megkezdeni. Végső esetben a Vállalkozó ellentűz gyújtásával is megfékezheti a tüzet. Tűz esetén a Vállalkozó köteles a tűzoltás megkezdésével egyidejűleg a Megrendelőt és a tuízoltóságot értesíteni A területen az állatvilágot károsítani, a növényeket gyűjteni, valamint szemetelni, tüzet gyújtani tilos A telepen (Pusztaszer 0127/4) keletkezett szemét eltávolítása a Vállalkozó feladata A Vállalkozó tevékenysége során köteles a természet védelméről szóló évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartani. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A pusztaszeri telep villanyfelhasználásának költsége a Vállalkozót terheli. A villanyóra állását a Megrendelő képviseletében Nagy Tamás természetvédelmi őr az adott hónapot követő hónap ötödik napjáig a Vállalkozó jelenlétében leolvassa; az óra állását a felek j egyzőkönyvben rögzítik. A villanyfelhasználás költségét a j egyzőkönyvben rögzített tényleges óraállás alapján a Megrendelő jogosult a Vállalkozónak továbbszámlázni A telep szociális épületének fűtésére szolgáló fűtőanyag költsége a Vállalkozót terheli A Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok és előírások érvényesítését. 6.4.A Vállalkozó az átvett magyar szürke szarvasmarhákért, bivalyokért, az átvett készletekért (2.1.7.) a letét szabályai szerint felel. A haszonkölcsönbe adott erőgéppel kapcsolatban a Vállalkozó felelősségére a haszonkölcsönre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. A szerződésen kívül okozott kárért a Vállalkozó a kártérítés szabályai szerint felel. Köteles a Vállalkozó a napi folyamatos működéshez a megfelelő intézkedések, az esetleges megelőző jellegű feladatok (fagytalanítás) elvégzése. Az ezek nem teljesítéséből eredő kár a Vállalkozót terheli. 6.5.Hibás teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó nem a Megrendelő által előírt legeltetési terv szerint, nem az általa megadott tartástecbnológia szerint és nem az általa megadott tenyésztési előírások szerint jár el, továbbá ha az állatok testsúlyának gyarapodása, a szaporodóképesség rátája a Vállalkozónak felróható okból nem érti el a szokásos mértéket A Megrendelő részéről a felügyeletet Csaplár Károly vagyongazdálkodási osztályvezető látja el.

8 6.7. A Megrendelő részéről a napi kapcsolattartás, ellenőrzés feladatát Krix Róbert állattenyésztési referens látja el. Amennyiben bárminemű rendellenességet tapasztal, illetve a felmerülő igényekről azonnal értesíti Csaplár Károly vagyongazdálkodási osztályvezető A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben vagyongazdálkodási osztályvezetővel történt egyeztetés után fordulhat a vitás kérdés tisztázása érdekében. Csaplár Károly az Igazgatóhoz 6.9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak A felek bármilyen peres ügyben a hatásköri szabályok értelemszerű Figyelembe vételével a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kőtik ki A felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő költségvetési pénzfelhasználását az Állami Számvevőszék ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás Üzleti titok címen nem tagadható meg. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. 151B ~ (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni a 15/A *-ban szabályozott módon. A jelen szerződést, amely négy szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek. Kecskemét, december 31. a Kiskunsági Nem2eti ark Igazgatóság képviseletében dr. Kákonyi ~ természetvédelmi igaz~4~1~lyettes k. Megrende$ ~. ~. a Commercio Cavalli di Simon Lászb5 Kft. képviseletében Simon László ügyvezető Vállalkozó COMMERCI0 CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ K.F.T ~kte]ek, Ede u. 40. /~doszán: Banksz.: Tel.: 30/ Fax: 62/259.47Q

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG t ~% 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. I levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mailknp@knp.hu %~.t TERVEZÉSI SZERZŐDÉS P32-2013.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (módosítva: 2014. július 23.) FIGYELEMFELHÍVÁS A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban, mint ÁSZF megismerése előtt szeretnénk Ügyfeleinket nyomatékosan tájékoztatni

Részletesebben