Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma /2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet"

Átírás

1 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet] 21. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések 1. E rendelet hatálya kiterjed a as programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében társfinanszírozott támogatások hazai lebonyolításában részt vevő, valamint támogatást igénylő, illetve elnyerő természetes személyekre jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 1/A. E rendeletet nem kell alkalmazni a pénzügyi eszköz formájában nyújtott támogatások hazai lebonyolításában részt vevő, valamint támogatást igénylő, illetve elnyerő természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint a pénzügyi eszközök felhasználására. 1/B. E rendelet eljárási cselekményeinek hatékony és szabályszerű végrehajtásához szükséges adatokat (melyek az alábbi adatcsoportokhoz tartoznak: pályáztatás, érkeztetés, döntés-előkészítés, döntés, szerződéskötés, finanszírozás, ellenőrzés, nyomon követés) az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló kormányrendelet szerint meghatározott módon és határidőben az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (a továbbiakban: EMIR) szükséges rögzíteni. E rendeletben szabályozott eljárásrendi cselekmények adatai egységes és zárt rendszert képezve az EMIR-ben rögzíthetőek és tarhatók nyilván. 2. (1) E rendelet alkalmazásában a) címzett: közvetett támogatásból, illetve támogatási alapból támogatásban részesülő személy vagy szervezet; b) folyamatos elbírálás: olyan projekt kiválasztási eljárás, amely során a projekt javaslatok formai ellenőrzése és tartalmi értékelése a beérkezés sorrendjében történik, amíg a rendelkezésre álló forrás ki nem merül. Csak egy végső benyújtási határidő kerül meghatározásra, de a forrást meghaladó támogatási igényű pályázat benyújtása esetén a pályázatok benyújtásának lehetősége ezt megelőzően is lezárható; c) regionális program: regionális operatív program, illetve az ágazati és regionális prioritásokat egyaránt tartalmazó Közép-Magyarország operatív program regionális prioritása, illetve támogatási konstrukciója; d) közlekedésfejlesztési tárgyú, közcélú, kiemelt projektjavaslat: a Közlekedés Operatív Programban megvalósítandó olyan projektjavaslat, melynek támogathatóságáról a Kormány döntött; e) pályázati felhívás: a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi információ és informatikai eszköz; f) indikátor: megvalósulást, teljesülést mérő fizikai vagy pénzügyi számszerűsített mutató; g) Technikai Segítségnyújtás projektjei: azon projektek, melyek célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósításának biztosítása, valamint a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működése. (2) Az e rendeletben szereplő fogalmak a) a Tanács 1083/2006/EK rendeletében (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, b) a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendeletben, és c) a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint értelmezendők. (3) Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, akkor ahol e rendelet közreműködő szervezetet említ, azon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: NFÜ) kell érteni.

2 Eljárási alapelvek 2/A. (1) Az NFÜ és a közreműködő szervezet az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. (2) Az NFÜ és a közreműködő szervezet a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és a projektgazdával való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. (3) Az NFÜ és a közreműködő szervezet előtti eljárásokban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. (4) A projektgazdákat megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. (5) Az NFÜ és a közreműködő szervezet a projektgazda és az eljárás más résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, valamint előmozdítja a projektgazdát megillető jogok gyakorlását. (6) Az NFÜ és a közreműködő szervezet előtti eljárásokban a projektgazda köteles jóhiszeműen eljárni. A projektgazda magatartása nem irányulhat a döntéshozó megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. (7) Az NFÜ és a közreműködő szervezet a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az a projektgazdának a legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen. (8) Valamely adat igazolása - az adatváltozás kivételével - a projektgazdától csak egy alkalommal kérhető. A projekt kiválasztás eljárásai 3. (1) A projektkiválasztás, illetve -jóváhagyás határideje a támogatásról vagy elutasításról hozott döntésről történő értesítésig - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a) kiemelt projekt esetében a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap; b) kétfordulós pályázat esetében a lehetséges projektjavaslatok kiválasztása során a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap, a projektjavaslat részletes kidolgozását követően a projektek kiválasztása során a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap; c) egyfordulós pályázat esetében a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított 50 nap, bíráló bizottság felállítása esetén a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap; d) kistérségi programban meghatározott projektek esetében a projektjavaslat részletes kidolgozását követően, a projektek kiválasztása során a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap. (2) Nagyprojekt esetében az (1) bekezdésben meghatározott határidők a támogatásról vagy elutasításról hozott döntési javaslatról történő értesítés határidejét jelentik. (3) Kétfordulós pályázat első fordulója és egyfordulós pályázat esetében, amennyiben a projektjavaslat támogatási igénye meghaladja az 1 milliárd forintot, a határidő 15 nappal meghaladja az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott határidőket. (4) Kétfordulós pályázat első fordulója és egyfordulós pályázat esetében, amennyiben a projektjavaslat támogatási igénye meghaladja az 5 milliárd forintot, a határidő 45 nappal meghaladja az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott határidőket. (5) Ha a támogatási konstrukció sajátosságai indokolják, vagy amennyiben a beérkező projektjavaslatok száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az NFÜ egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja. (6) Kétfordulós pályázat esetén az első fordulóban vázlatosan kidolgozott projektjavaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre a nak megfelelően. Az előzetesen támogatásra javasolt projektjavaslatokat a projektgazdák részletesen kidolgozzák. A második fordulóban a részletesen kidolgozott projektjavaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre a nak megfelelően. (7) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, kiemelt projekt, kistérségi programban meghatározott projekt és egyfordulós pályázat esetén a t nem kell alkalmazni. (8) Projekt-előkészítés is támogatható kiemelt projektként, amennyiben előzetes megvalósíthatósági tanulmány szerint indokolt a részletes projektjavaslat kidolgozása, és a projekt megvalósítása előreláthatóan kiemelt projektként támogatható.

3 (9) Amennyiben adott projekt előkészítésének támogatását e bekezdés hatálybalépése előtt a Kormány jóváhagyta, arra e rendelet szerint támogatási szerződés köthető. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére központi költségvetési forrásból e bekezdés hatálybalépése előtt sor került, az NFÜ kezdeményezésére a támogatási szerződés e rendeletben foglaltaknak megfelelő módosításával a projekt költségei részben vagy egészben európai uniós forrás terhére elszámolhatóak. Amennyiben ilyen projekt előkészítésének, illetve megvalósításának támogatásáról kétfordulós pályázat keretében születik döntés, csak részletes projektjavaslatok kerülnek benyújtásra a nak megfelelően. 3/A. (1) Amennyiben a felhívásban nem zárták ki, projektjavaslatot a projekt megvalósítására létrehozott konzorcium (a továbbiakban: konzorcium) is benyújthat. (2) A konzorcium az erre irányuló, a felhívás részeként közzétett megállapodás-tervezetben foglalt rendelkezéseket is tartalmazó megállapodással (a továbbiakban: konzorciumi együttműködési megállapodás) jön létre. (3) A konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodással projektjavaslat benyújtására jogosult lehetséges projektgazdák arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet a projektadatlapban meghatározott módon közösen megvalósítják. (4) Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel. (5) A konzorciumot az NFÜ-vel és a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumi együttműködési megállapodásban kijelölt tag képviseli. Előzetes projekt javaslatok szelekciója - kétfordulós pályázat első fordulójában 4. (1) Az NFÜ felhívásban (pályázat esetén pályázati felhívásban, a továbbiakban együtt: felhívás) tájékoztatja az akciótervben meghatározott lehetséges projekt gazdákat a támogatás igénylésének feltételeiről. (2) A felhívás tartalmazza a) a támogatási konstrukció akcióterv szerinti bemutatását; b) a melléklet szerinti adatmezőket is tartalmazó projekt adatlapot; c) a projekt javaslat elkészítéséhez összeállított útmutatót; d) a támogatási szerződés tervezetét. (3) A közreműködő szervezet az NFÜ koordinációja és felügyelete mellett elkészíti és a közzététel tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal jóváhagyás céljából megküldi az NFÜ-nek a projekt adatlapot, az útmutatót és a támogatási szerződés tervezetét. (4) Az útmutató tartalmazza különösen a következőket: a) a projekt adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját; b) az elszámolható költségek ismertetését; c) a projekt javaslat benyújtásának módját, helyét és határidejét; d) a projektkiválasztás és -megvalósítás eljárásrendjét, különösen a közreműködő szervezetnek a projektjavaslat benyújtását követő tevékenységeit és ezek határidőit, a hiánypótlás szabályait, a részletes pontozásos szempontrendszert, a panasztétel lehetőségét, a támogatás folyósításának formáját, a kifizetési kérelmek benyújtásának gyakoriságát, valamint a biztosítékokra vonatkozó szabályokat; e) további részletes információk elérhetőségét. (5) 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó beruházás esetén a projekt adatlaphoz csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt. (6) Az NFÜ a felhívásban az (5) bekezdésben felsoroltakon túl kizárólag a projekt gazda megfelelősége, alkalmassága, és a projekt javaslat megfelelősége megítéléséhez az adott támogatási konstrukció esetében szükséges mellékletek csatolását követelheti meg. (7) Az NFÜ a pénzügyminiszterrel egyetértésben kidolgozza az elszámolható költségek nemzeti szabályait az 1083/2006/EK rendelet 56. cikke (4) bekezdésének megfelelően. 5. (1) A felhívást az NFÜ haladéktalanul elhelyezi saját honlapján. Az NFÜ a kormányzati internetes portálon biztosítja a pályázatkereső működését. Az NFÜ a közzétételről tájékoztatja a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés k) pontja szerinti minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a közreműködő szervezetet. (2) Ha a lehetséges projektgazdák köre ismert, és számuk legfeljebb 100, a közreműködő szervezet közvetlenül megküldi a felhívást a lehetséges projektgazdáknak. (3) A (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével az NFÜ vagy a feladat delegálása esetén a közreműködő szervezet a közzététel tényéről legalább két országos napilapban - regionális program esetén a régióhoz tartozó megyénként egy megyei napilapban - hirdetést jelentet meg, továbbá értesíti a) a nemzeti hírügynökséget;

4 b) regionális program kivételével a területileg érintett regionális fejlesztési ügynökségeket. (4) A közreműködő szervezet a projekt javaslatok benyújtásának határidejét megelőző 10. napig biztosítja, hogy a projekt gazdák kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb 8 napon belül tájékoztatást kapjanak. (5) Projekt javaslat a felhívásnak az NFÜ honlapján való közzétételétől számított 10. nap előtt nem nyújtható be. (6) A projekt javaslatok benyújtásának végső határideje nem lehet korábbi a felhívásnak az NFÜ honlapján való közzétételétől számított 30. napnál. (7) Ha az operatív program, az akcióterv vagy jogszabály módosítása miatt, vagy egyéb okból szükségessé válik a felhívás módosítása, az NFÜ haladéktalanul módosítja a felhívást a honlapján, ahol erről - a módosítások kiemelésével - közleményt is megjelentet. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő nem lehet korábbi a közlemény megjelenésétől számított 21. napnál. (8) Folyamatos elbírálás esetében amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előrejelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és az erről szóló tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A felfüggesztés dátuma - a jogszabályok betartását, illetve a támogatási konstrukció céljait veszélyeztető esetektől eltekintve - legkorábban a közzétételt követő 3. nap lehet. A közreműködő szervezet értékeli a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokat. A benyújtási lehetőség a felhívásnak az NFÜ honlapján való közzétételétől számított 30. nap előtt nem függeszthető fel. 6. (1) A projektgazda a projektadatlapnak és a csatolandó mellékleteknek a közreműködő szervezethez történő benyújtásával igényli a támogatást. A projektgazda a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatás nyújtója a projektgazda nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap), a projektjavaslat összpontszámát, továbbá a támogatás elnyerése esetén a projektjavaslatról készített összefoglalót nyilvánosságra hozza. (2) A projektadatlapot a projektgazda elektronikus formában nyújtja be. Az NFÜ a felhívásban előírhatja, hogy a projektadatlapot a projektgazda papír alapon is benyújtsa. A kétféle módon benyújtott projektadatlapban mutatkozó eltérés esetén a papír alapú és aláírt projektadatlap tekintendő hitelesnek azzal, hogy a papír alapú és az elektronikus formájú projektadatlap egyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. (3) A közreműködő szervezet a projekt javaslattal, illetve a projekttel kapcsolatos minden iratot ugyanazon regisztrációs szám alatt, egy iratcsomagként kezel. (4) A közreműködő szervezet - a tartalmi értékelési kritériumok vizsgálatát kivéve - megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a felhívásban meghatározott alábbi befogadási kritériumoknak: a) a pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották be, b) a pályázati útmutató előírása esetén a hivatkozott kitöltő programmal készített projektadatlap az elektronikus formában benyújtásra került, c) a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra, d) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást, e) a papír alapon benyújtott projektadatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került, f) a projektgazda a támogatásra való jogosultságát az útmutatóban előírt módon igazolta. (5) Ha a projektjavaslat a (4) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kritériumoknak nem felel meg, a közreműködő szervezet a projektgazda egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a projektjavaslat beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a projektjavaslatot. (6) Ha a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, a (4) bekezdés f) pontjában előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, a közreműködő szervezet a benyújtási határidőtől - folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől - számított 15 napon belül 15 napos határidő tűzésével, az összes hiány, illetve hiba egyidejű megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a projektgazdát. (7) Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljeskörűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. (8) A közreműködő szervezet az (5) és a (7) bekezdés alapján hozott elutasító döntéséről az indokok részletes megjelölésével 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja a projektgazdát. A tájékoztatásban ki kell térni a panasz benyújtásának lehetőségére és módjára is. Ha a projektjavaslat a (6) bekezdésben meghatározott hiányoknak, hibáknak az ott meghatározott módon és határidőben történő pótlását, illetve javítását követően - a tartalmi értékelési kritériumok vizsgálatát ide nem értve - megfelel a felhívásban meghatározott projektkiválasztási kritériumoknak, a közreműködő szervezet azt befogadja, és tartalmi értékelésre bocsátja. A befogadásról a közreműködő szervezet a

5 benyújtási határidőtől - folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől, hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől - számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a projektgazdát (befogadó nyilatkozat). (9) Amennyiben a beérkező projektjavaslatok száma meghaladja a tervezettet, az (5)-(7) bekezdésben meghatározott határidőket az NFÜ egy alkalommal, legfeljebb 8 nappal meghosszabbíthatja. (10) Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Hivatal képviseletére való jogosultság igazolásához közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány nem követelhető meg. 6/A. 7. (1) Az értékelés során a közreműködő szervezet biztosítja, hogy a támogatási konstrukció projekt-kiválasztási szempontjainak megfelelő projektjavaslatok részesüljenek támogatásban. (2) Az NFÜ, illetve a közreműködő szervezet biztosítja, hogy az értékelést olyan személy végezze, aki: a) a támogatási konstrukció tárgyának megfelelő szakértelemmel és pénzügyi ismerettel, valamint az adott területen minimum 3 - normatív támogatás esetén minimum 1 - év szakmai gyakorlattal rendelkezik; b) ismeri az operatív program, az akcióterv és a támogatási konstrukció tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat és az értékelés, pontozás módszerét. (3) Adott támogatási konstrukció esetében a (2) bekezdés a) pontjában meghatározottnál hosszabb szakmai gyakorlat is előírható. (4) Az értékelő személyére vonatkozó javaslatról a közreműködő szervezet haladéktalanul tájékoztatja az NFÜ-t. Az NFÜ a tájékoztatást követő 3 munkanapon belül kifogással élhet az értékelő személyével kapcsolatban. (5) Amennyiben a támogatási konstrukció, illetve a projekt jellege indokolja, a közreműködő szervezet további, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő értékelő közreműködését veheti igénybe. (6) Ha a projektjavaslat támogatási igénye meghaladja az 50 millió forintot és a projekt-kiválasztási szempontok mérlegelést igényelnek, a projektjavaslatot egymástól függetlenül legalább két értékelő értékeli. A projektjavaslat összpontszáma az értékelők által adott összpontszámok számtani átlaga. Ha az értékelők összpontszámai között 20 százalékpontnál nagyobb az eltérés, a közreműködő szervezet elrendeli a projektjavaslat soron kívüli újbóli értékelését. Egyéb esetekben, ha az irányító hatóság vezetője eltérően nem rendelkezik, a projektjavaslatot egy értékelő értékeli. (7) Az értékelés során az értékelő minden előzetes projektjavaslatról - az adott támogatási konstrukcióra meghatározott - értékelő lapot tölt ki. (8) Az értékelő lap tartalmazza a) a projektgazda és a projektjavaslat legfontosabb adatait, b) a projekt-kiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést, továbbá a pontozást, c) az értékelő indoklással ellátott javaslatát a projektjavaslat változatlan tartalommal történő támogatására, csökkentett összköltséggel történő támogatására vagy elutasítására, d) támogatási javaslat esetén a projektgazda által teljesítendő előfeltételek meghatározását. (9) Az értékelő - illetve amennyiben nem ugyanaz az értékelő értékel minden projektjavaslatot, a közreműködő szervezet - a legmagasabb összpontszámot kapott projektjavaslatok támogatására - folyamatos elbírálás esetén amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás elegendő minden beérkezett és az előre meghatározott minimális pontszámot elérő projektjavaslat támogatásához, a minimális pontszámot elérő projektjavaslatok támogatására - tesz javaslatot. (10) A projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel, illetve csökkentett támogatási összeggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez, illetve aránytalanul magas. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a tervezett összköltség 25%-át. Ha ennél nagyobb mértékű csökkentés szükséges, a projektjavaslat elutasítására kell javaslatot tenni. (11) Az értékelő a támogatási szerződés aláírásához vagy a támogatás kifizetéséhez olyan előfeltételek előírását javasolhatja, amelyek teljesítését a projektgazdának a támogatási szerződés aláírása, illetőleg a támogatás kifizetése előtt igazolnia kell. (12) Amennyiben a pályázó pályázatában valótlan adatot közölt, illetve valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz - a minden kétséget kizáró adminisztrációs hibák kivételével - a projektjavaslat nem támogatható. 8. (1) Az NFÜ a projektjavaslatok elbírálására bíráló bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság tagjainak a 7. (2) bekezdésében meghatározott szakértelemmel kell rendelkeznie. (2) A bíráló bizottság elnökét az NFÜ - vagy az NFÜ felkérése esetén a közreműködő szervezet -, titkárát a közreműködő szervezet jelöli. Az elnök felügyeli az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát, az eljárási szabályok betartását. Tagot jelölhet a közreműködő szervezet, a miniszter és az NFÜ, regionális program esetében a regionális fejlesztési tanács (a továbbiakban: RFT); továbbá az NFÜ biztosítja nem-kormányzati szakmai szervezet által delegált egy tag részvételét. Az RFT által delegált tag az RFT álláspontját képviseli. A tagok száma - az elnökkel együtt - legfeljebb 7 fő. Megfigyelőt jelölhet a közreműködő szervezet, a miniszter és az NFÜ, regionális program

6 esetében az RFT. A megfigyelők száma legfeljebb 6 fő, azzal, hogy az NFÜ minden esetben legalább 2 fő megfigyelőt jelölhet. (3) A bíráló bizottság elnöke és tagjai legkésőbb a bíráló bizottság első ülésén benyújtják az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény szerint megtett vagyonnyilatkozatuk leadásáról szóló igazolást a bíráló bizottság titkára részére. A bíráló bizottság tagjaival és a megfigyelőkkel szemben az NFÜ írásban, indoklással ellátott kifogással élhet a (2) bekezdés szerinti jelölő szervezetnél. A jelölő szervezet köteles írásban megindokolni, ha a kifogás alapján nem jelöl másik személyt. (4) A bíráló bizottság munkájában az elnök és a tagok szavazati joggal, a megfigyelők és a titkár szavazati jog nélkül vesznek részt. (5) A közreműködő szervezet a bíráló bizottság ülése előtt legalább 8 nappal megküldi a tagoknak az értékelő lapokat. A bíráló bizottság ülésén részt vesz az értékelő vagy a közreműködő szervezet azon munkatársa, aki szükség esetén kiegészítő tájékoztatást ad az értékeléssel kapcsolatban, illetve részletezi az értékelő lapban foglaltak indokait. (6) A bíráló bizottság az értékelő lapban foglalt javaslat alapján döntési javaslatot tesz a) a projektjavaslat támogatására, b) a projektjavaslat 7. (10) bekezdése, illetve a 7. (11) bekezdése szerint feltételekkel történő támogatására, vagy c) a projektjavaslat elutasítására. (7) A bíráló bizottság a legmagasabb összpontszámot kapott projektjavaslatok támogatására - folyamatos elbírálás esetén amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás elegendő, minden beérkezett és az előre meghatározott minimális pontszámot elérő projektjavaslat támogatására - tesz javaslatot. A forráshiány miatt nem támogatható, de a minimális pontszámot megkapott projektjavaslatokból tartaléklista képezhető, és forrás rendelkezésre állása esetén az NFÜ új bíráló bizottság összehívása nélkül a tartaléklistán szereplő projektgazdákat - sortartás mellett - támogatásban részesítheti. (8) Ha a bíráló bizottság nem ért egyet az értékelő, illetve az értékelők javaslatával, a projektjavaslatot a pályázati felhívásban meghatározott projektkiválasztási szempontok szerint és részletes, írásban rögzített indoklás alapján a) újraértékelheti és az értékelő javaslatától eltérő döntési javaslatot tehet, ha az új összpontszám az értékelő javaslatától eltérő döntési javaslatot indokol, b) a jelenlévő értékelőkkel haladéktalanul újraértékeltetheti, és az újraértékelés eredményének megfelelő döntési javaslatot tehet, c) legfeljebb 8 napos határidő tűzésével újraértékeltetheti, és az újraértékelés eredményének megfelelő döntési javaslatot tehet. Az értékelő személyére a 7. (2)-(3), (7)-(8), valamint (10)-(12) bekezdését alkalmazni kell. A bíráló bizottság tisztázó kérdés feltételét, illetve helyszíni szemlét kérhet a közreműködő szervezettől. (9) A bíráló bizottság szavazással, egyszerű többséggel határoz a döntési javaslatról. (10) A bíráló bizottság üléséről a titkár emlékeztetőt, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 135. (3) bekezdésében meghatározott döntési listát készít. Az emlékeztető tartalmazza a) az ülés helyét és időpontját, b) a jelen lévő tagok és megfigyelők nevét és az őket delegáló szervezet megnevezését; c) a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által a benyújtott pályázattal kapcsolatban tett főbb hozzászólásokat, valamint a pályázat támogathatóságára vonatkozóan a bíráló bizottság döntési javaslatát (támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, az összköltség csökkentése esetén a csökkentett összköltséget, a projektgazda által teljesítendő előfeltételeket) - a javaslatok indokaival együtt; d) elutasítás esetén, valamint az értékelő javaslatától eltérő döntési javaslat esetén annak részletes indoklását; e) a szavazatok arányát (támogatás, elutasítás és tartózkodás) és f) bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri. (11) A közreműködő szervezet a bíráló bizottság ülésétől számított 8 napon belül elkészíti és az NFÜ-nek megküldi az emlékeztetőt. (12) Az NFÜ az emlékeztető kézhezvételétől számított 8 napon belül jóváhagyja a bíráló bizottság döntési javaslatát, vagy részletes írásban rögzített indoklás alapján, a bíráló bizottság támogató javaslatát megváltoztatja. Jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértésének gyanúja esetén részletes, írásban rögzített indoklás alapján elrendeli a pojektjavaslat soron kívüli újbóli értékelését. (13) A bírálatban részt vett személyek listáját a döntéshozatal, illetve a panaszeljárás lezárását követő 10 napon belül az NFÜ a honlapján közzéteszi. 9. (1) Ha a projektjavaslat javasolt támogatása meghaladja az 1 milliárd forintot, a közreműködő szervezet a befogadó nyilatkozat megküldésekor a teljes projektjavaslatot megküldi - ha a projektgazda nevében nem a miniszter

7 nyújtotta be a projektjavaslatot - a miniszternek. A miniszter a projektjavaslatot - a közzétett értékelési szempontok alapján - 20 napos határidővel külön értékelővel értékeltetheti, értékelését a közreműködő szervezetnek megküldi. A miniszter által megbízott értékelőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a közreműködő szervezet által megbízott értékelőre. A miniszter és az NFÜ egyetértésének hiányában az NFÜ kéri a Kormány jóváhagyását. (2) Ha a projektjavaslat javasolt támogatása meghaladja az 5 milliárd forintot, az NFÜ előterjesztésére a Kormány hagyja jóvá a döntést. 9/A. Ha az akcióterv vagy az NFÜ a felhívásban előírta, a közreműködő szervezet valamennyi befogadott projektjavaslatot megküldi az érintett RFT-nek. Az NFÜ az adott konstrukció kiválasztási kritériumrendszerének kialakítása során legfeljebb 5 pontot érő kritériumrendszert fogalmaz meg a regionális jelentőség érvényesítése érdekében. A projektjavaslatot az RFT az 5 pontot érő kritériumrendszer alapján 21 napos határidővel értékeltetheti, és az értékelés eredményét a közreműködő szervezetnek megküldi. A pályázatok nagy számára tekintettel az NFÜ elnökének egyedi engedélye alapján a határidő egy alkalommal legfeljebb 8 nappal meghosszabbítható. Ha az RFT a határidőt elmulasztja, az értékelés eredményeit figyelmen kívül kell hagyni. A közreműködő szervezet az értékelők átlagpontszáma, valamint az RFT által adott pontszám figyelembevételével állapítja meg a projektjavaslat végleges pontszámát. 10. (1) A döntésről a közreműködő szervezet az Ámr (5) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a projektgazdát. Csökkentett elszámolható összköltség, csökkentett támogatás vagy elutasítás esetén a közreműködő szervezet részletes indokolást ad. Feltételes támogatás esetén a közreműködő szervezet meghatározza a 7. (8) bekezdés d) pontja szerinti feltételeket. A közreműködő szervezet döntésről szóló tájékoztatása tartalmazza a projekt javaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatása esetén a panasz benyújtásának lehetőségét, módját. (2) Az értékelésben, illetve a bírálatban részt vevőket a döntésről történő tájékoztatás időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli az értékelés, a bírálat és a döntés tartalmával kapcsolatban, amely kötelezettség megszegése esetén az NFÜ a kijelölést visszavonhatja és az értékelést, illetve bírálatot soron kívül újból indíthatja. (3) A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott projekt javaslatnak az eljárásban történő előrehaladásáról való tájékoztatásra. (4) A döntésről szóló tájékoztatás tartalmazza a projektjavaslatra vonatkozóan az emlékeztetőben foglaltakat. A döntésről szóló tájékoztatást követően a projektgazda jogosult a projektjavaslatra vonatkozóan az értékelő lapban foglaltakat megismerni. (5) Támogató döntés esetén a projektgazdának a közreműködő szervezet által meghatározott határidőn, de a döntéstől számított legfeljebb egy éven belül - amennyiben a támogatási konstrukció sajátosságai szükségessé teszik, az NFÜ elnöke az egyéves határidő helyett hosszabb határidőt határozhat meg - be kell nyújtania a részletesen kidolgozott projektjavaslatot. A részletesen kidolgozott projektjavaslat benyújtása hiányában a támogató döntés érvényét veszti. (6) Tényleges támogatás csak részletesen kidolgozott projekt javaslat alapján ítélhető meg. A projekt javaslat támogatása nem jelent garanciát a projekt támogatására. (7) A közreműködő szervezet a részletes kidolgozásra javasolt projektek listáját - a támogatási konstrukció címét, a projektgazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a lehetséges támogatás összegét és arányát, a döntés időpontját (év, hónap), a projektjavaslat összpontszámát - a döntést követő 3 munkanapon belül rögzíti az egységes monitoring információs rendszerben (a továbbiakban: EMIR). Kiemelt projektekre vonatkozó különös szabályok 10/A. (1) Az NFÜ a kiemelt projektek esetében a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján előértékelést készít, melynek célja azon projektötletek kiválasztása, amelyek az akciótervben nevesítésre javasoltak. (2) Az előértékelők száma legalább 2. Az előértékelőkkel szemben támasztott követelmények a 7. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott követelményekkel egyeznek meg azzal, hogy az adott projektötlet által érintett területen minimum 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. Amennyiben az előértékelők álláspontja egymásnak ellentmond, az NFÜ a projektötlet újraértékelését rendeli el. 10/B. (1) Az NFÜ a Kormány 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. c) pontja szerinti döntésének az előkészítése érdekében a kiemelt projektötletek elbírálására kiemelt projekt bíráló bizottságot hoz létre. A kiemelt projekt bíráló bizottság tagjainak minden esetben a 7. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakértelemmel kell rendelkeznie. (2) A kiemelt projekt bíráló bizottság elnökét és titkárát az NFÜ jelöli ki. Tagot jelölhet a miniszter - regionális program esetén a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter is -, az RFT, az NFÜ, továbbá az NFÜ biztosítja nem-

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben