MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ"

Átírás

1 MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jog gyakorlásának rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályzata A felvétel és az átvétel a Nkt. keretei közötti helyi szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés testmozgás megvalósításának módja A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése pályázathoz kapcsolódóan kialakítva A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A középszintű érettségi vizsga témakörei

3 Bevezető Az 1993-ban megjelent Közoktatási törvény a gazdasági-politikai változásokat követve az oktatás területén is számtalan újítást vezetett be ben a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény új szemléletként a nevelő és oktató munkát helyezte az iskolai munka középpontjába. Megváltozott az intézmények fenntartása is, hiszen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint egyetlen szervezet a fenntartó, emellett a működtetést a 3000 főnél nagyobb lakosságszámú településeken továbbra is az önkormányzat láthatja el, ha nem mondott le erről a lehetőségről. Intézményünk fenntartója a KLIK, működtetője Mezőkövesd Város Önkormányzata. A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervekre épülő Pedagógiai program lesz közoktatásunk alapdokumentuma. Eredményessége elsősorban attól függ, hogy megvalósításában az érdekeltek (tanulók, pedagógusok, fenntartó és a szülők) mennyire lesznek képesek együttműködni. Ennek híján reális a veszély, hogy légvárakat építünk. Márpedig ezt nem engedhetjük meg magunknak, hiszen nagy a tét: gyermekeink jövőjéről van szó. Azon vagyunk és leszünk, hogy minél több tanuló vágyainak elérését segítsük elő. Fontosak a valóra váltott álmok, mert ezek tehetik boldoggá az embert azt szeretnénk, ha minél kevesebb csalódottsággal, félresikerült emberi sorssal kellene szembesülnünk. 2

4 Tevékenységünket meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 229/2012 (VIII. 28. ) Korm. rendelet a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A évi CLXXXVIII. törvény a Köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 110/2012. évi (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 3

5 Általános helyzetkép - Rövid iskolatörténet Múlt, jelen és jövő között folytonosság van: megszűntetve megőrizetten élnek egymásban tovább. A múltban való lapozgatás ápolandó értékeket hoz felszínre, lehetőségeket és fejlődési tendenciákat körvonalaz. Tisztában vagyunk vele - az intézmény egész története ezt bizonyítja -, hogy ez örökséghez csak akkor tudunk hűek maradni, ha e szellemiség jegyében képesek vagyunk és leszünk folytonosan megújulni. Ennek a követelménynek kell napjainkban is megfelelnünk. Iskolánk királyi katolikus főgimnáziumként alakult; szeptember 14-én, a község által ideiglenesen rendelkezésre bocsátott épületben kezdte meg működését. Célját a magyar középiskolákról szóló évi törvénycikk így határozta meg: A gimnázium feladata, hogy az ifjúságot általános műveltséghez juttassa, és felsőfokú tanulmányokra előkészítse. Már 1914-re felépült az új épület, a világháború és a forradalmak miatt azonban csak 1919 őszétől szolgálhatta teljes egészében az oktatás céljait. Az intézet az évi középiskolai törvény értelmében reálgimnáziummá alakult át, az es tanévtől Mezőkövesdi Szent László Reálgimnázium lett a neve; az évi középiskolai törvény nyomán azonban fokozatosan újból gimnáziumként működött. Maradéktalanul betöltötte vállalt célját és feladatát: úgy közvetítette a korszerű műveltséget, hogy egyben emberségre is nevelt. Ez a magyarázata: ahogyan az épület öregbült, úgy öregbítették az életbe kilépő diákok az intézmény hírnevét is. Pedig a történelem viharai nem kímélték a gimnáziumot sem: 1924-ben és 1936-ban meg akarták szüntetni, és a második világháború is sebeket ejtett az épületben: belövések érték, felszerelése jórészt elpusztult. Mezőkövesd lakossága áldozatkészségének köszönhetően azonban a sebek hamar begyógyultak. Újabb kihívást a közoktatás 1945 utáni átszervezése jelentett. Fokozatosan megtörtént a négyosztályos gimnáziumi képzésre való átállás, és ezzel párhuzamosan humánés reáltagozatú osztályok szerveződtek. Már ekkor megfogalmazódott a közoktatás reformjának igénye, egyelőre azonban tévútra futott tüneti kezelésekre került sor csupán: 5+1- es oktatás, heti 2 órás gyakorlati foglalkozás meghonosítása. Ígéretesebbnek tűnt a fizika tagozatos osztály beindítása az es tanévben: tíz év átlagában az itt végzett tanulók 73,2%-a szerzett egyetemi vagy főiskolai diplomát. Ezzel párhuzamosan az es 4

6 tanévtől újabb változás következett be az intézmény életében: elkezdődött a közgazdasági szakközépiskolai oktatás - körvonalazódott az intézmény mai profilja. Nem jelentett megnyugtató megoldást az sem, hogy az as tanévben új tantervek léptek életbe, és az 1981-es tanévben elkezdődött fakultációs rendszer szerinti oktatás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket ben a nyelvi előkészítő osztály beindítása azt a reális szülői igényt elégítette ki, hogy a tanulók nyelvismerete minél magasabb szintű legyen tól a 6 osztályos gimnáziumi képzés beindításával az a célunk, hogy a kerettanterv adta mozgásteret a legoptimálisabban ki tudjuk használni a tanulók továbbtanulásának érdekében. Az utóbbi években főleg a szakképzés vonatkozásában történtek korrekciók, szükségszerű pályamódosítások. Lényegében csak a közgazdasági profil maradt változatlan ben még csak egy-egy osztályban indult be pénzügyi, illetve gyors- és gépíró, általános ügyviteli tagozatú képzés, majd ez fokozatosan mind a négy évfolyamra kiszélesedett. Életképesebbnek a pénzügyi tagozat bizonyult, lényegében ma is változatlan formában működik; a társadalmi változások hatásának inkább a gyors- és gépíró, általános ügyviteli tagozat volt kitéve. Hosszú ideig igazgatási, ügyviteli tagozatként működött, majd idegen nyelvi gyors- és gépíró tagozattá szerveztük át. Ez sem váltotta azonban be reményeinket, így ötéves képzést feltételező menedzsertitkári, majd OKJ szerinti ötödhatodéves kimenetű menedzserasszisztens/menedzsertitkár ágazatra váltottunk. Most sem sikerült azonban rátalálnunk arra az ágazatra, amely mind a társadalmi igényeknek, mind az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek optimálisan megfelel. A kínálat bővítésének lehetőségét egyben a beiskolázási gondok enyhítését reméljük a 2008/2009 tanévtől bevezetésre kerülő rendészeti ágazat beindításával, amely az egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozik. A tanévtől a szakképzés jelentős változáson megy át. Átalakult az OKJ-s jegyzék, a képzések egy része már iskolarendszerben nem oktatható. Ugyanakkor a 9. évfolyamra való beiskolázás már úgy történik, hogy a tanulók szakmai érettségi vizsgára kötelezettek, amelynek birtokában bizonyos munkaköröket betölthetnek, vagy szakképesítést szereznek a szakmai évfolyamon. Az intézmény múltjában lapozgattunk ugyan, de óhatatlanul a jelen és a jövő körvonalai rajzolódtak ki as tanévtől az intézmény struktúrája a következőképpen alakult: Évfolyamonként 3 gimnáziumi és 2 szakközépiskolai osztály indul, a három gimnáziumi osztály közül egy 6 osztályos, egy nyelvi előkészítő, egy négy évfolyamos. 5

7 Az egyik szakközépiskolai osztály a közgazdasági, a másik a közszolgálati szakmacsoporthoz tartozik. A tanulók számára az érettségi vizsgát követően az alábbi szakmák megszerzésére van mód: Közgazdasági szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ Ügyviteli szakmacsoport Ügyviteli titkár OKJ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Logisztikai ügyintéző OKJ A szakmacsoportok közül évente változóan azt indítjuk be, amelyik iránt nagyobb az érdeklődés. - Az iskola korábbi és jelenlegi eredményei 6

8 o Továbbtanulás 2007/ / / / /2012 Gimnáziumi B C F A B C A B C A B C A B C statisztikai kimutatás F F F Jogtud Államig. 1 Rendőr-, Katonatiszti Pedatógusképzés Egyetem Főiskola Tanító, óvónő Műszaki Egyetem Főiskola Gazdasági Egyetem Főiskola Agrár Egyetem Főiskola 1 Orvostudományi Egyetem Eü-i Főiskola Keresk. Főiskola Egyetem Egyéb 7 5 Egyetem Főiskola Felsőfokú szakképzés Felvett (osztályonként) Osztálylétszám: L/F 30% 88% 59% 83% 38% 50% 100% 65,71% 53,13% 94% 75% 58% 83,33% 51,35% 52,94% Végzett tanulók száma: Felvett: L/F 58,97% 54,26% 73,27% 76,29% 60,00% Szakképzés Munkát vállalt 1 5 NA 1 2 Munkanélküli 7

9 Szakközépiskolai statisztikai kimutatás 2007/ / / / /2012 E D E D E D E D E F Jogtud. 1 Államig. Rendőr-, Katonatiszti 1 Pedatógusképzés Egyetem Főiskola Tanító, óvónő Műszaki Egyetem 1 Főiskola 1 Gazdasági Egyetem 1 2 Főiskola 2 Agrár Egyetem 2 Főiskola Orvostudományi Egyetem Eü-i Főiskola 1 Keresk. Főiskola Egyetem Egyéb Egyetem 2 2 Főiskola 2 1 Felsőfokú szakképzés: Felvett (oszályonként) Osztálylétszám: L/F 10,00% 7,14% 21,05% 50,00% 38,89% 28,00% 21,21% 39,39% Végzett tanulók száma: Felvett: L/F 9% 8% 37,21% 34,15% 30,30% Szakképzés: Munkát vállalt: Munkanélküli: 1 8

10 o Versenyeredmények Az OKTV-n az alábbi kiemelkedő eredményeket értük el: Továbbküldhető dolgozatok 2007/2008. tanév: fizika 2, angol nyelv 1, német nyelv 1, informatika 2, OSZTV elméleti gazdaságtan 2, 2008/2009. tanév: matematika 1, német nyelv 1, angol nyelv 1, informatika 1, 2009/2010. tanév: matematika 3, angol 2, földrajz 2, OSZTV ügyintéző titkár 1, logisztikai ügyintéző 3, 2010/2011. tanév: matematika 2, fizika 1, 9

11 Az egyéb országos versenyeken a következőképpen szerepeltünk: 2007/ / / / /2012. Amatőr Gála Közösségi Ház szervezésében térségi forduló Apáczai Kiadó matematika versenye nyelvi előkészítősöknek 25. hely hely Arany Dániel Matematika Verseny országos 2. fordulóba jutottak 2. fordulóba jutott 1 tanuló 2. forduló Budapesti Szent László Gimnázium földrajzi versenye 2. hely 3. hely Bugáth Pál országos természetismereti verseny 42. hely 32. hely Diákvegyész Napok Sárospatak különdíj Eötvös József Szakképző Isk. szavalóverseny 1. hely Európai Unióról szóló verseny 7. hely Gordius Matematikaverseny 10. hely 15.,17.,23.,25.,26. Idegen nyelvi dalverseny elődöntő 1. Langwest 99 tehetségkutató angol nyelvi verseny 4. hely első 10 között Lóczy Lajos országos földrajzverseny 33., 59. hely Magyar Hidrológiai Társaság pályázata 1. hely MASZK prózamondó verseny 1., 2., 3. hely 1,2,3. hely Matyó Múzeum rajzpályázata 1., 2., 3. hely Mecénás pályázat 2. hely Mezőcsáti szavalóverseny 3. hely Miskolci Egyetem által meghirdetett verseny - angol fordítói 1., 2. helyezés 1. hely Német szépkiejtési verseny Egri Főiskola 2. hely 5. hely Neumann vetélkedő 9. hely OKSZTV Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (megyei döntő) 2. fordulóba jutottak 2. fordulóba jutott 1 tanuló 2. fordulóba jutott 1 tanuló Országos képző- és iparművészeti pályázat különdíj OTP vetélkedő 7. hely Rajz és képzőművészeti pályázat 1., 2., 3. hely Szép Magyar Beszéd Verseny megyei 3.hely 3. hely különdíj, , 4., 8. hely Tanirodai Kiállítás különdíj TIT angol verseny 8. hely 3., 6., 10., 11. hely Utazás és turizmus 1., 2. hely Város- és Faluvédők Szövetsége által hirdetett országos pályázat hely 10

12 A megyei versenyeken elért eredmények tükrében reálisabb kép rajzolódik ki az iskolában folyó munka színvonaláról, mivel az itteni követelmények jobban igazodnak a középiskoláktól joggal elvárható tehetséggondozás szintjéhez. A megyei tanulmányi versenyeken elért eredményeink: 2007/ / / / /2012. "Dürer" Matematika verseny megyei döntőbe jutottak döntőben 2 csapat csapat 6. hely döntő Dr. Nagy László fizika emlékverseny Édes anyanyelvünk verseny megyei 11. hely 3., 6. hely 15. hely 7., 10. hely Idegen nyelvi szavalóverseny 1., 3. hely Implom József helyesírási verseny 14., 16. hely 7., 10. hely 6., 12. hely 4., 13. hely 9., 20. hely Jászsági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület pályázata 2. hely, különdíj Kiss József angol nyelvű szavalóverseny 6. hely Kiss József német nyelvű szavalóverseny 1., 3., 5. hely Megyei Hidrológiai Társaság pályázata 1. hely, különdíj Megyei fordítói verseny - Kazincbarcika Hancsók Kálmán Megyei Matematika Verseny 4. hely csapatban 3., 4. hely 4. hely egyéni, csapat csapat 3., egyéni 4. egyéni 2.,5., csapat 3. Megyei nyelvi verseny 3., 8., 9., 11. hely Megyei országismereti verseny Megyei Rajzverseny döntőbe jutott 1 tanuló Megyei Szavalóverseny Szikszó 4. hely Megyei Számítástechnika Verseny 11. hely Putnok 2. hely, különdíj Megyei Vöröskeresztes Verseny elsősegélynyújtás Tompa Mihály megyei szavalóverseny 1. hely Váci Mihály megyei szavalóverseny - Encs 3. hely, különdíj Szónokverseny 1., 2., 3., 4. hely 1., 2. hely enter könyvtárhasználati verseny 1., 2. hely Mit jelent nekem Mezőkövesd? 1., 2., 3. hely Szavalóverseny a költészet napja tiszteletére 1., 2. hely, különdíj 11

13 Sporteredmények: 2007/ / / / /2012 országos megyei országos megyei országos megyei országos megyei országos megyei sportág kézilabda - fiú területi 2. hely 4. hely területi 2.hely 1. hely V. korcs. 3. hely 7. hely VI. 7. korcs. hely 2. hely kézilabda - lány 4. hely 3. hely 3. hely 3. hely 4. hely 2. hely 4. hely nagypályás labdarúgás 3. hely megyei elődöntő röplabda 3. hely 3. hely 15. hely 3. hely 17. hely 2. hely 15. hely 2. hely 13. hely 2.hely 2. hely 3. hely 16. hely 3. hely 3. hely 3. hely úszás 4. hely 3. hely 1. hely 5. hely 6. hely atlétika 13. hely - futás 4.,7. hely - távolugrás 1. hely 2., 5. hely - súlylökés hely - magasugrás mezei futóverseny csapat lány: hely 3. hely 3000 m síkfutás csapat fiú: hely duatlon Futsal - fiú egyéni: hely Diákolimpia fekvenyomás 1. hely Íjászat 6. hely 1. hely 12

14 o Nyelvvizsgák 140,00% 120,00% 115,79% Angol Középfokú Angol Felsőfokú 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 80,00% 64,71% 66,67% 44,44% 31,11% 35,00% 24,39% 7,14% 10,53% 11,11% 10,20% 1,79% A A A A ,00% 100,00% 105,88% Német Középfokú Német Felsőfokú 80,00% 75,00% 66,67% 60,00% 60,00% 50,00% 40,00% 20,00% 20,83% 26,92% 35,29% 29,17% 20,00% 8,00% 0,00% A A A A

15 - Tárgyi feltételek Az iskola épülete ben készült el. Jelentős korszerűsítés a 70-es évek elején zajlott. Az intézmény bővítését jelentette egy új tornaterem kialakítása 1993-ban. Az osztálytermek mellett sikerült kialakítani szaktantermeket: természettudományi, művészeti, történelmi, nyelvi, földrajzi. Valamint a modern kor követelményeihez igazodóan 5 számítógépterem is rendelkezésre áll. A szakmai képzést a taniroda és a logisztikai labor segíti. A pályázatok lehetőségei révén a szaktantermekben az IKT eszközök használatához minden felszerelés rendelkezésre áll (interaktív tábla, projektor, számítógép). Emellett a tanulói laptopok a tantermi munkát is segítik. Az iskolában önálló könyvtár működik, amely egyúttal a magyar szakterem is. Az iskola udvarán műfüves és bitumenes pálya áll a tanulók rendelkezésére. Összességében a mai kor igényeinek megfelelő az iskola felszereltsége, de az épület állaga folyamatos felújítást kíván (ablakok, tornaterem). Az informatika oktatását, illetve valamennyi tantárgy oktatását segíti az iskolai hálózat kiépítése. - Beiskolázási mutatók Gimnázium Szakközépiskola Szakképző évf /07. tanév 2007/08. tanév 2008/09. tanév 2009/10. tanév 2010/11. tanév 2011/2012. tanév 14

16 - Az iskola tantestülete A tantestület a leglényegesebb kérdésekben egységes - ez biztosítja a mindennapi eredményes munkához elengedhetetlenül szükséges pozitív motivációt, jó hangulatot és közérzetet; ugyanakkor részkérdésekben széles skálán mozgó megítélések ütköznek egymással. Ez táplálja a fejlődés, a mindig többre és jobbra törekvés igényét, és ennek során rajzolódnak ki a kívánatos és realizálható perspektívák is. A nevelőtestület iskolai képzettsége és szakmai felkészültsége a mai elvárásoknak és a törvényi előírásoknak mindenben megfelel, így a tanórák szakos ellátottsága teljes körű. A tantestület nyitottságát jól mutatja, hogy a kollégák a különböző továbbképzéseken bővítik tudásukat folyamatosan, illetve bekapcsolódnak a pályázati lehetőségekbe. 1. Egyetemi végzettséget szerzett 4 fő folyamatban van 3 fő 2. Szakvizsgát tett 5 fő 3. Érettségi vizsgaelnöki felkészítésben (30 óra) 6 fő 4. Informatikai, internethasználati képzés (30 óra) 5 fő 5. Nyelvi, nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó képzés (30 óra) 3 fő 6. Egészségmegőrzés, sport (30 óra) 2 fő 7. TÁMOP módszertani megújulás 11 fő vezetői 3 fő 8. TÁMOP integrált pedagógiai rendszer 48 fő (2011-es adat) 15

17 Pályázatok: év Nemzeti Szakképzési Intézet decentralizált szakképzési pályázat év B-A-Z Megyei Önkormányzat mecénás pályázat kultúra iskolatörténet, helytörténet pályázat sport vízi tábor év Oktatásért Közalapítvány természettudományi műhely matematika műhely TÁMOP pedagógus továbbképzések támogatása Önkormányzaton keresztül: TÁMOP Kompetencia alapú oktatás új pedagógiai módszerek bevez. TIOP /1 Tanulói lap-top program TÁMOP /1 Iskolai könyvtárak fejlesztése (folyamatban) TÁMOP Esélyegyenlőségi pályázat a tanulóbarát környezetért év Szent László ÖRÖKsége NTP-KTTV-11 NTP-KTTV-11/0041 Oktatásért Közalapítvány Önkormányzaton keresztül: TIOP /1 Informatikai eszközök beszerzése (folyamatban) év A pályázat azonosítója: a pályázat címe: TÁMOP / Mi(t) tehetnénk érted A pályázat azonosítója: TÁMOP A-11/ EMIR a pályázat címe: Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása A mi általunk adott cím: Számíthatsz ránk 16

18 1. Az iskola nevelési programja 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Célok Feladatok Eljárások/eszközök Iskolánk nevelő-oktató munkájában a Alakítsuk ki az alapvető Kompetencia alapú oktatás A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén kulcskompetenciákat a kiterjesztése. tevékenység-központú tanítási gyakorlat meghonosítására, tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a tanulókban: amely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét személyiség fejlődése, az alapvető közösségek - anyanyelvi élmények és tapasztalatok gyűjtésére: tantárgytömbösítés, (család, nemzet, európai nemzetek közössége, - idegen nyelvi projekt, témahét, moduláris oktatás, múzeumpedagógia stb. az emberiség) együttműködésének - matematikai Figyelembe vesszük, hogy a 10. évfolyam végén a tanulóknak kibontakoztatására, a népek, nemzetek, - természettudományos lehetőségük van az emelt szintű érettségire való felkészítés nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek - digitális megválasztására, s ez új tanulói csoportok kialakítását teszi egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia - a hatékony önálló tanulás szükségessé. értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatot. - szociális és állampolgári - A évfolyamon a közismereti tárgyak, illetve a - kezdeményezőképesség szakmai orientációs tárgyak esetében is biztosítania és vállalkozói kell az iskolának az átjárhatóságot. kompetencia - A szakképzésben az új modulárisrendszerű képzés - esztétikai-művészeti szakmai szempontból is indokolja, hogy az új tudatosság és módszerek alkalmazását a szakképző évfolyamon is kifejezőkészség alkalmazzuk. - Kiemelt feladat a sikeres érettségi és továbbtanulás előkészítése. A tanulás ismeret- és értékközvetítés, s ennek A sikeres munkaerő-piaci A tanulási stratégiák, módszerek és A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási során iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló alkalmazkodáshoz szükséges, az technikák alkalmazásában a rendszerben meghatározott rend szerint funkciójuknak ismeretszerzésre és önművelésre, ennek egész életen át tartó tanulás, a sokszínűségre törekvés megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és feltétele a tanulási képességek és szilárd tanulás tanítását, az önálló tevékenységrendszerének szummatív méréseket. Ezekhez szükséges eszközöket részben alapkészségek kialakítása. A kompetencia ismeretszerzés megalapozását biztosítása. A mérés nem csak az iskolai szinten készítjük el, részben az országos standardizált 17

19 alapú oktatás bevezetése, elterjesztése. szolgáló képességek fejlesztése elsajátított ismeretanyag mérőeszközöket alkalmazzuk. A tanulásmódszertant az kiemelt. mennyiségének, hanem a osztályfőnöki órák struktúrájába építjük be. kompetenciák szintjének meghatározását is szolgálja. Az egyéni adottságokat figyelembe véve A kreativitás fejlesztése a belső Differenciált nehézségű feladatok, Gazdagító, dúsító egyéni fejlesztő programokkal segítjük az alakítjuk tanítványainkban a teljesítmény- tanulási motiváció erősítése! A egyéni haladási ütemek, önfejlesztő egyéni haladási ütem követését. A gyengébb előképzettség központú beállítódást, az önálló tanulás tanulók képességeinek és stratégiák kialakítása. ellensúlyozására a 9. évfolyamon a szintrehozás/felzárkóztatás képességét. Ez lehetővé teszi, hogy a kiváló kulcskompetenciáinak lehetőség szervezése évfolyamon a differenciált adottságú, képességű tanulók mellett a szerinti egyénre szabott osztályfoglalkoztatás szorgalmazására törekszünk. 3. tanulási nehézségekkel küzdő, SNI-s diákok integrált oktatása megvalósuljon. fejlesztése. Csoportbontás alkalmazása. A versenyekre való felkészítő szakkörök mellett az egyéni képességek kibontakoztatását segítik a művészeti szakkörök (rajz, énekkar). Az emelt szintű érettségire való felkészítést a megfelelő csoportlétszám esetén (10 fő) biztosítjuk valamennyi tantárgy esetén ezzel segítve a továbbtanulás eredményességét. Igény esetén önköltséges foglalkozások szervezésére is vállalkozhatunk. A szociális, életviteli és környezeti Tudatosan tervezze és valósítsa A szociális, életviteli és környezeti Összehangoljuk a tantárgyi, a műveltségterületi, valamint az kompetenciák fejlesztése valamennyi tantárgy meg minden pedagógus tanórai és kompetencia programját beépíteni a osztályfőnöki és modulok tematikáját. Az életkori és műveltségterület kitüntetett kötelessége. tanórán kívüli foglalkozásokon a különböző tantárgyak tananyagába, sajátosságoknak megfelelő aktivizáló kooperatív 4. szociális, életviteli és környezeti a tanmenetekbe, a tanórák módszerekkel dolgozunk. Fokozottabb szerepet kap a külső kompetenciák fejlesztését. anyagába. kapcsolatok bevonása az oktatási-nevelési folyamatba. A mindennapi életben fontos területek megismerése (munkaügyi viszonyok, bankszféra). Pozitív életfilozófiát közvetítünk. Kialakítjuk A kommunikációs- és Tudatosítjuk a gyermekekben a A környezettudatos magatartást, a pozitív életvezetési és a tanulókban az egészségcentrikusság, viselkedéskultúra elsajátíttatásával szűkebb és a tágabb környezetből kulturált társas kapcsolatok elsajátítását a drámapedagógia, 5. alkotáscentrikusság, minőségcentrikusság, alakítsuk ki tanítványainkban a megismerhető erkölcsi értékeket, szituációs játékok megélésével segítjük. Az esztétikus kultúracentrikusság alapelemeit. tárgyi és személyes világukban erősítjük a pozitív szokásokat és a környezet kialakítását, megőrzését az osztályok közötti való eligazodás képességét! humánus magatartásmintákat. tisztasági verseny megszervezésével is segítjük. Az intézmény 18

20 Tudják helyesen megítélni az közvetlen környezetének gondozása mellett bekapcsolódunk a emberi kapcsolatok jelentőségét és tágabb környezetünkben szervezett környezetvédelmi minőségét! programokba is. Reális önismeret és életszemlélet-formálással A tanuló legyen képes önfejlesztő A pedagógusok sajátítsák el és A tanulómegismerési technikák és eljárások elsajátítását segítjük a továbbtanulási/pályaválasztási stratégiák, pozitív énkép adekvát módon alkalmazzák a támogatjuk a továbbképzési tervünkben is. A már ilyen irányú 6. döntések kialakítását, a tudatos életpálya- kialakítására! tanulómegismerési eljárásokat! megszerzett képzettségeket felhasználjuk. Önismereti, építést, az egyéni karrierprogramok szocializációs tesztek, eljárások alkalmazása elsősorban az megvalósítását. osztályfőnöki órákon valósul meg. Támogatást adunk a szociokulturális A kompetencia alapú oktatás A rászoruló gyerekeket hatékony Differenciált foglalkozások, egyéni haladási ütemhez igazított hátrányok leküzdéséhez. Szakszerű segítse a hátrányos és halmozottan felzárkóztató munkával segítsük! terheléssel segítjük a hátrányok leküzdését. Kooperatív integrációs és integrált nevelési gyakorlat hátrányos helyzetű tanulók tanulásszervezés mellett a tanórán kívüli felzárkóztató kialakítására törekszünk. A szegregációmentes esélyegyenlőségének biztosítását, foglalkozás keretében szervezzük a hátrányok leküzdését. 7. együttnevelési környezet kialakítása, az esélyegyenlőség javítása. megvalósítását! Az eltérő képességű és szociális helyzetű Együttműködés a nevelési tanácsadó fejlesztő pedagógusaival. tanulók együttnevelését, oktatását meghatározó célok és sikerkritériumok megfogalmazására! Az általános társadalmi modernizációt Minden pedagógus alkalmazza Tanórai keretben és azon kívül Egyéni tanulási utak kialakítására különösen jól biztosítható követve lépést tartunk az informatikai lehetőség szerint a modern megtanítjuk gyermekeinknek, hogy az informatikai eszközök alkalmazásával. Az informatika 8. forradalommal. A kompetencia alapú oktatás fokozatos kiépítésével alkalmazzuk az SDT- infokommunikációs technikákat, informatikai eszközöket saját a már elsajátított informatikai ismereteiket hogyan használhatják csoportbontásban való oktatása. Az ECDL vizsgára való felkészítés a szülői igények figyelembe vételével mind a programokat. tantárgya oktatása során. fel a tanórai és az azon kívüli teljes, mind a START modul megszervezését tekintve reális munkában. mindkét iskolatípusban. Minden iskolai tevékenységünket a Következetes nevelői magatartás Növeljük tanulóink önbizalmát, Olyan programok szervezése, amelyben a tanulók 9. gyermekek okos szeretete hatja át. alkalmazására, személyes példával adjunk mintát az empátiás önértékelését, fokozzuk a felelősségvállalást, önállóságot! tevékenysége ezen területeket támogatja.(pl. diáknap, nemzetek kultúrája, osztályrendezvények, szereplési személyközi kapcsolatokra. lehetőségek) 19

21 A közösségek biztosítanak szerepet az Az oktató-nevelő munka során elő Az elemi és politikai szocializáció A diákönkormányzat működtetése a demokratikus életre való önállóság, öntevékenység, önkormányzó kell segíteni a tanulók folyamatainak tudatos irányítása, felkészítést, a diákok érdekeinek objektív védelmét és képesség kibontakozásához. A jogok és önismeretének, együttműködési elősegítése. képviseletét segíti: a jogok és kötelességek összhangja, a kötelességek egyensúlyának, összhangjának készségének, akaratának, különböző konfliktushelyzetek kezelése mind 10. megismeréséhez. segítőkészségének, szolidaritásérzésének, megtapasztalható általa. Az osztályközösségek adják az alapját a diákönkormányzatnak. Ezek szervezettebbé tétele empátiájának fejlesztését. elengedhetetlen. Az osztályrendezvények, a testvérosztályok közötti kapcsolatok fejlesztése segítheti a hatékony kommunikációs technikák kialakítását, a tolerancia gyakorlását. A nyelvtudás nem a műveltség része csupán, Használható nyelvtudás A tanulók idegennyelv- Az idegennyelv-ismeret fejlesztését a tanórai változatos hanem a mindennapi élet része is. Az idegen megszerzése. használatának fejlesztése. tevékenységformák mellett a testvériskolai kapcsolatok nyelv oktatása magas színvonalon kell, hogy építése, ápolása is segíti. Az emelt óraszámú nyelvoktatás, a 11. megvalósuljon, e produktív nyelvi nyelvi előkészítő évfolyamban rejlő lehetőség olyan eszköz, tevékenységek fejlesztése. amely a nyelvi kompetenciafejlesztést erősíti. Az angol és német mellett az orosz, valamint a spanyol nyelv oktatását második idegen nyelvként törekszünk ismét meghonosítani. A szövegértés, a szövegalkotás mind írásban Növekedjen a tanuló kreatív Ismerje az alapvető szóbeli és mind szóban alapvetően fontos modern íráskészsége, szóbeli írásbeli szövegfajtákat. Ezeket tudja 12. világunkban, minden más ismeretszerzés és átadás megalapozója. kifejezőkészsége, képes legyen az információ és a közlésekben alkalmazni a különböző tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben. megjelenő érzelmi tartalmak értelmezésére. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Saját élményű tanuláson keresztül A közösségi szolgálat A közösségi szolgálat elvégzését elsősorban a ismerje meg a segítő magatartás megszervezése évfolyamon szervezzük meg. Indokolt esetben ez 13. fontosságát. Fejlessze azokat a megvalósulhat a 11. évfolyamon is, a szülő kérésére. képességeit (együttérzés, A közösségi szolgálat teljesítésére az alábbi területeken együttműködés, kerülhet sor: 20

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013.

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013. NEVELÉSI PROGRAM Kertvárosi Általános Iskola 2013. 1 Tartalom 1. ALAPÍTÓ OKIRAT... 4 2. HELYZETELEMZÉS... 6 2.1. A tanulók... 6 2.2. A szülők... 6 2.3. Pedagógusok... 6 2.4. Nevelő-oktató munka... 7 2.5.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZENT ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Székesfehérvár Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 5 1. Küldetésnyilatkozat... 5 1. 1. Az Intézmény történet... 5 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben