MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ"

Átírás

1 MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jog gyakorlásának rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályzata A felvétel és az átvétel a Nkt. keretei közötti helyi szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés testmozgás megvalósításának módja A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése pályázathoz kapcsolódóan kialakítva A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A középszintű érettségi vizsga témakörei

3 Bevezető Az 1993-ban megjelent Közoktatási törvény a gazdasági-politikai változásokat követve az oktatás területén is számtalan újítást vezetett be ben a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény új szemléletként a nevelő és oktató munkát helyezte az iskolai munka középpontjába. Megváltozott az intézmények fenntartása is, hiszen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint egyetlen szervezet a fenntartó, emellett a működtetést a 3000 főnél nagyobb lakosságszámú településeken továbbra is az önkormányzat láthatja el, ha nem mondott le erről a lehetőségről. Intézményünk fenntartója a KLIK, működtetője Mezőkövesd Város Önkormányzata. A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervekre épülő Pedagógiai program lesz közoktatásunk alapdokumentuma. Eredményessége elsősorban attól függ, hogy megvalósításában az érdekeltek (tanulók, pedagógusok, fenntartó és a szülők) mennyire lesznek képesek együttműködni. Ennek híján reális a veszély, hogy légvárakat építünk. Márpedig ezt nem engedhetjük meg magunknak, hiszen nagy a tét: gyermekeink jövőjéről van szó. Azon vagyunk és leszünk, hogy minél több tanuló vágyainak elérését segítsük elő. Fontosak a valóra váltott álmok, mert ezek tehetik boldoggá az embert azt szeretnénk, ha minél kevesebb csalódottsággal, félresikerült emberi sorssal kellene szembesülnünk. 2

4 Tevékenységünket meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 229/2012 (VIII. 28. ) Korm. rendelet a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A évi CLXXXVIII. törvény a Köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 110/2012. évi (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 3

5 Általános helyzetkép - Rövid iskolatörténet Múlt, jelen és jövő között folytonosság van: megszűntetve megőrizetten élnek egymásban tovább. A múltban való lapozgatás ápolandó értékeket hoz felszínre, lehetőségeket és fejlődési tendenciákat körvonalaz. Tisztában vagyunk vele - az intézmény egész története ezt bizonyítja -, hogy ez örökséghez csak akkor tudunk hűek maradni, ha e szellemiség jegyében képesek vagyunk és leszünk folytonosan megújulni. Ennek a követelménynek kell napjainkban is megfelelnünk. Iskolánk királyi katolikus főgimnáziumként alakult; szeptember 14-én, a község által ideiglenesen rendelkezésre bocsátott épületben kezdte meg működését. Célját a magyar középiskolákról szóló évi törvénycikk így határozta meg: A gimnázium feladata, hogy az ifjúságot általános műveltséghez juttassa, és felsőfokú tanulmányokra előkészítse. Már 1914-re felépült az új épület, a világháború és a forradalmak miatt azonban csak 1919 őszétől szolgálhatta teljes egészében az oktatás céljait. Az intézet az évi középiskolai törvény értelmében reálgimnáziummá alakult át, az es tanévtől Mezőkövesdi Szent László Reálgimnázium lett a neve; az évi középiskolai törvény nyomán azonban fokozatosan újból gimnáziumként működött. Maradéktalanul betöltötte vállalt célját és feladatát: úgy közvetítette a korszerű műveltséget, hogy egyben emberségre is nevelt. Ez a magyarázata: ahogyan az épület öregbült, úgy öregbítették az életbe kilépő diákok az intézmény hírnevét is. Pedig a történelem viharai nem kímélték a gimnáziumot sem: 1924-ben és 1936-ban meg akarták szüntetni, és a második világháború is sebeket ejtett az épületben: belövések érték, felszerelése jórészt elpusztult. Mezőkövesd lakossága áldozatkészségének köszönhetően azonban a sebek hamar begyógyultak. Újabb kihívást a közoktatás 1945 utáni átszervezése jelentett. Fokozatosan megtörtént a négyosztályos gimnáziumi képzésre való átállás, és ezzel párhuzamosan humánés reáltagozatú osztályok szerveződtek. Már ekkor megfogalmazódott a közoktatás reformjának igénye, egyelőre azonban tévútra futott tüneti kezelésekre került sor csupán: 5+1- es oktatás, heti 2 órás gyakorlati foglalkozás meghonosítása. Ígéretesebbnek tűnt a fizika tagozatos osztály beindítása az es tanévben: tíz év átlagában az itt végzett tanulók 73,2%-a szerzett egyetemi vagy főiskolai diplomát. Ezzel párhuzamosan az es 4

6 tanévtől újabb változás következett be az intézmény életében: elkezdődött a közgazdasági szakközépiskolai oktatás - körvonalazódott az intézmény mai profilja. Nem jelentett megnyugtató megoldást az sem, hogy az as tanévben új tantervek léptek életbe, és az 1981-es tanévben elkezdődött fakultációs rendszer szerinti oktatás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket ben a nyelvi előkészítő osztály beindítása azt a reális szülői igényt elégítette ki, hogy a tanulók nyelvismerete minél magasabb szintű legyen tól a 6 osztályos gimnáziumi képzés beindításával az a célunk, hogy a kerettanterv adta mozgásteret a legoptimálisabban ki tudjuk használni a tanulók továbbtanulásának érdekében. Az utóbbi években főleg a szakképzés vonatkozásában történtek korrekciók, szükségszerű pályamódosítások. Lényegében csak a közgazdasági profil maradt változatlan ben még csak egy-egy osztályban indult be pénzügyi, illetve gyors- és gépíró, általános ügyviteli tagozatú képzés, majd ez fokozatosan mind a négy évfolyamra kiszélesedett. Életképesebbnek a pénzügyi tagozat bizonyult, lényegében ma is változatlan formában működik; a társadalmi változások hatásának inkább a gyors- és gépíró, általános ügyviteli tagozat volt kitéve. Hosszú ideig igazgatási, ügyviteli tagozatként működött, majd idegen nyelvi gyors- és gépíró tagozattá szerveztük át. Ez sem váltotta azonban be reményeinket, így ötéves képzést feltételező menedzsertitkári, majd OKJ szerinti ötödhatodéves kimenetű menedzserasszisztens/menedzsertitkár ágazatra váltottunk. Most sem sikerült azonban rátalálnunk arra az ágazatra, amely mind a társadalmi igényeknek, mind az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek optimálisan megfelel. A kínálat bővítésének lehetőségét egyben a beiskolázási gondok enyhítését reméljük a 2008/2009 tanévtől bevezetésre kerülő rendészeti ágazat beindításával, amely az egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozik. A tanévtől a szakképzés jelentős változáson megy át. Átalakult az OKJ-s jegyzék, a képzések egy része már iskolarendszerben nem oktatható. Ugyanakkor a 9. évfolyamra való beiskolázás már úgy történik, hogy a tanulók szakmai érettségi vizsgára kötelezettek, amelynek birtokában bizonyos munkaköröket betölthetnek, vagy szakképesítést szereznek a szakmai évfolyamon. Az intézmény múltjában lapozgattunk ugyan, de óhatatlanul a jelen és a jövő körvonalai rajzolódtak ki as tanévtől az intézmény struktúrája a következőképpen alakult: Évfolyamonként 3 gimnáziumi és 2 szakközépiskolai osztály indul, a három gimnáziumi osztály közül egy 6 osztályos, egy nyelvi előkészítő, egy négy évfolyamos. 5

7 Az egyik szakközépiskolai osztály a közgazdasági, a másik a közszolgálati szakmacsoporthoz tartozik. A tanulók számára az érettségi vizsgát követően az alábbi szakmák megszerzésére van mód: Közgazdasági szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ Ügyviteli szakmacsoport Ügyviteli titkár OKJ Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Logisztikai ügyintéző OKJ A szakmacsoportok közül évente változóan azt indítjuk be, amelyik iránt nagyobb az érdeklődés. - Az iskola korábbi és jelenlegi eredményei 6

8 o Továbbtanulás 2007/ / / / /2012 Gimnáziumi B C F A B C A B C A B C A B C statisztikai kimutatás F F F Jogtud Államig. 1 Rendőr-, Katonatiszti Pedatógusképzés Egyetem Főiskola Tanító, óvónő Műszaki Egyetem Főiskola Gazdasági Egyetem Főiskola Agrár Egyetem Főiskola 1 Orvostudományi Egyetem Eü-i Főiskola Keresk. Főiskola Egyetem Egyéb 7 5 Egyetem Főiskola Felsőfokú szakképzés Felvett (osztályonként) Osztálylétszám: L/F 30% 88% 59% 83% 38% 50% 100% 65,71% 53,13% 94% 75% 58% 83,33% 51,35% 52,94% Végzett tanulók száma: Felvett: L/F 58,97% 54,26% 73,27% 76,29% 60,00% Szakképzés Munkát vállalt 1 5 NA 1 2 Munkanélküli 7

9 Szakközépiskolai statisztikai kimutatás 2007/ / / / /2012 E D E D E D E D E F Jogtud. 1 Államig. Rendőr-, Katonatiszti 1 Pedatógusképzés Egyetem Főiskola Tanító, óvónő Műszaki Egyetem 1 Főiskola 1 Gazdasági Egyetem 1 2 Főiskola 2 Agrár Egyetem 2 Főiskola Orvostudományi Egyetem Eü-i Főiskola 1 Keresk. Főiskola Egyetem Egyéb Egyetem 2 2 Főiskola 2 1 Felsőfokú szakképzés: Felvett (oszályonként) Osztálylétszám: L/F 10,00% 7,14% 21,05% 50,00% 38,89% 28,00% 21,21% 39,39% Végzett tanulók száma: Felvett: L/F 9% 8% 37,21% 34,15% 30,30% Szakképzés: Munkát vállalt: Munkanélküli: 1 8

10 o Versenyeredmények Az OKTV-n az alábbi kiemelkedő eredményeket értük el: Továbbküldhető dolgozatok 2007/2008. tanév: fizika 2, angol nyelv 1, német nyelv 1, informatika 2, OSZTV elméleti gazdaságtan 2, 2008/2009. tanév: matematika 1, német nyelv 1, angol nyelv 1, informatika 1, 2009/2010. tanév: matematika 3, angol 2, földrajz 2, OSZTV ügyintéző titkár 1, logisztikai ügyintéző 3, 2010/2011. tanév: matematika 2, fizika 1, 9

11 Az egyéb országos versenyeken a következőképpen szerepeltünk: 2007/ / / / /2012. Amatőr Gála Közösségi Ház szervezésében térségi forduló Apáczai Kiadó matematika versenye nyelvi előkészítősöknek 25. hely hely Arany Dániel Matematika Verseny országos 2. fordulóba jutottak 2. fordulóba jutott 1 tanuló 2. forduló Budapesti Szent László Gimnázium földrajzi versenye 2. hely 3. hely Bugáth Pál országos természetismereti verseny 42. hely 32. hely Diákvegyész Napok Sárospatak különdíj Eötvös József Szakképző Isk. szavalóverseny 1. hely Európai Unióról szóló verseny 7. hely Gordius Matematikaverseny 10. hely 15.,17.,23.,25.,26. Idegen nyelvi dalverseny elődöntő 1. Langwest 99 tehetségkutató angol nyelvi verseny 4. hely első 10 között Lóczy Lajos országos földrajzverseny 33., 59. hely Magyar Hidrológiai Társaság pályázata 1. hely MASZK prózamondó verseny 1., 2., 3. hely 1,2,3. hely Matyó Múzeum rajzpályázata 1., 2., 3. hely Mecénás pályázat 2. hely Mezőcsáti szavalóverseny 3. hely Miskolci Egyetem által meghirdetett verseny - angol fordítói 1., 2. helyezés 1. hely Német szépkiejtési verseny Egri Főiskola 2. hely 5. hely Neumann vetélkedő 9. hely OKSZTV Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (megyei döntő) 2. fordulóba jutottak 2. fordulóba jutott 1 tanuló 2. fordulóba jutott 1 tanuló Országos képző- és iparművészeti pályázat különdíj OTP vetélkedő 7. hely Rajz és képzőművészeti pályázat 1., 2., 3. hely Szép Magyar Beszéd Verseny megyei 3.hely 3. hely különdíj, , 4., 8. hely Tanirodai Kiállítás különdíj TIT angol verseny 8. hely 3., 6., 10., 11. hely Utazás és turizmus 1., 2. hely Város- és Faluvédők Szövetsége által hirdetett országos pályázat hely 10

12 A megyei versenyeken elért eredmények tükrében reálisabb kép rajzolódik ki az iskolában folyó munka színvonaláról, mivel az itteni követelmények jobban igazodnak a középiskoláktól joggal elvárható tehetséggondozás szintjéhez. A megyei tanulmányi versenyeken elért eredményeink: 2007/ / / / /2012. "Dürer" Matematika verseny megyei döntőbe jutottak döntőben 2 csapat csapat 6. hely döntő Dr. Nagy László fizika emlékverseny Édes anyanyelvünk verseny megyei 11. hely 3., 6. hely 15. hely 7., 10. hely Idegen nyelvi szavalóverseny 1., 3. hely Implom József helyesírási verseny 14., 16. hely 7., 10. hely 6., 12. hely 4., 13. hely 9., 20. hely Jászsági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület pályázata 2. hely, különdíj Kiss József angol nyelvű szavalóverseny 6. hely Kiss József német nyelvű szavalóverseny 1., 3., 5. hely Megyei Hidrológiai Társaság pályázata 1. hely, különdíj Megyei fordítói verseny - Kazincbarcika Hancsók Kálmán Megyei Matematika Verseny 4. hely csapatban 3., 4. hely 4. hely egyéni, csapat csapat 3., egyéni 4. egyéni 2.,5., csapat 3. Megyei nyelvi verseny 3., 8., 9., 11. hely Megyei országismereti verseny Megyei Rajzverseny döntőbe jutott 1 tanuló Megyei Szavalóverseny Szikszó 4. hely Megyei Számítástechnika Verseny 11. hely Putnok 2. hely, különdíj Megyei Vöröskeresztes Verseny elsősegélynyújtás Tompa Mihály megyei szavalóverseny 1. hely Váci Mihály megyei szavalóverseny - Encs 3. hely, különdíj Szónokverseny 1., 2., 3., 4. hely 1., 2. hely enter könyvtárhasználati verseny 1., 2. hely Mit jelent nekem Mezőkövesd? 1., 2., 3. hely Szavalóverseny a költészet napja tiszteletére 1., 2. hely, különdíj 11

13 Sporteredmények: 2007/ / / / /2012 országos megyei országos megyei országos megyei országos megyei országos megyei sportág kézilabda - fiú területi 2. hely 4. hely területi 2.hely 1. hely V. korcs. 3. hely 7. hely VI. 7. korcs. hely 2. hely kézilabda - lány 4. hely 3. hely 3. hely 3. hely 4. hely 2. hely 4. hely nagypályás labdarúgás 3. hely megyei elődöntő röplabda 3. hely 3. hely 15. hely 3. hely 17. hely 2. hely 15. hely 2. hely 13. hely 2.hely 2. hely 3. hely 16. hely 3. hely 3. hely 3. hely úszás 4. hely 3. hely 1. hely 5. hely 6. hely atlétika 13. hely - futás 4.,7. hely - távolugrás 1. hely 2., 5. hely - súlylökés hely - magasugrás mezei futóverseny csapat lány: hely 3. hely 3000 m síkfutás csapat fiú: hely duatlon Futsal - fiú egyéni: hely Diákolimpia fekvenyomás 1. hely Íjászat 6. hely 1. hely 12

14 o Nyelvvizsgák 140,00% 120,00% 115,79% Angol Középfokú Angol Felsőfokú 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 80,00% 64,71% 66,67% 44,44% 31,11% 35,00% 24,39% 7,14% 10,53% 11,11% 10,20% 1,79% A A A A ,00% 100,00% 105,88% Német Középfokú Német Felsőfokú 80,00% 75,00% 66,67% 60,00% 60,00% 50,00% 40,00% 20,00% 20,83% 26,92% 35,29% 29,17% 20,00% 8,00% 0,00% A A A A

15 - Tárgyi feltételek Az iskola épülete ben készült el. Jelentős korszerűsítés a 70-es évek elején zajlott. Az intézmény bővítését jelentette egy új tornaterem kialakítása 1993-ban. Az osztálytermek mellett sikerült kialakítani szaktantermeket: természettudományi, művészeti, történelmi, nyelvi, földrajzi. Valamint a modern kor követelményeihez igazodóan 5 számítógépterem is rendelkezésre áll. A szakmai képzést a taniroda és a logisztikai labor segíti. A pályázatok lehetőségei révén a szaktantermekben az IKT eszközök használatához minden felszerelés rendelkezésre áll (interaktív tábla, projektor, számítógép). Emellett a tanulói laptopok a tantermi munkát is segítik. Az iskolában önálló könyvtár működik, amely egyúttal a magyar szakterem is. Az iskola udvarán műfüves és bitumenes pálya áll a tanulók rendelkezésére. Összességében a mai kor igényeinek megfelelő az iskola felszereltsége, de az épület állaga folyamatos felújítást kíván (ablakok, tornaterem). Az informatika oktatását, illetve valamennyi tantárgy oktatását segíti az iskolai hálózat kiépítése. - Beiskolázási mutatók Gimnázium Szakközépiskola Szakképző évf /07. tanév 2007/08. tanév 2008/09. tanév 2009/10. tanév 2010/11. tanév 2011/2012. tanév 14

16 - Az iskola tantestülete A tantestület a leglényegesebb kérdésekben egységes - ez biztosítja a mindennapi eredményes munkához elengedhetetlenül szükséges pozitív motivációt, jó hangulatot és közérzetet; ugyanakkor részkérdésekben széles skálán mozgó megítélések ütköznek egymással. Ez táplálja a fejlődés, a mindig többre és jobbra törekvés igényét, és ennek során rajzolódnak ki a kívánatos és realizálható perspektívák is. A nevelőtestület iskolai képzettsége és szakmai felkészültsége a mai elvárásoknak és a törvényi előírásoknak mindenben megfelel, így a tanórák szakos ellátottsága teljes körű. A tantestület nyitottságát jól mutatja, hogy a kollégák a különböző továbbképzéseken bővítik tudásukat folyamatosan, illetve bekapcsolódnak a pályázati lehetőségekbe. 1. Egyetemi végzettséget szerzett 4 fő folyamatban van 3 fő 2. Szakvizsgát tett 5 fő 3. Érettségi vizsgaelnöki felkészítésben (30 óra) 6 fő 4. Informatikai, internethasználati képzés (30 óra) 5 fő 5. Nyelvi, nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó képzés (30 óra) 3 fő 6. Egészségmegőrzés, sport (30 óra) 2 fő 7. TÁMOP módszertani megújulás 11 fő vezetői 3 fő 8. TÁMOP integrált pedagógiai rendszer 48 fő (2011-es adat) 15

17 Pályázatok: év Nemzeti Szakképzési Intézet decentralizált szakképzési pályázat év B-A-Z Megyei Önkormányzat mecénás pályázat kultúra iskolatörténet, helytörténet pályázat sport vízi tábor év Oktatásért Közalapítvány természettudományi műhely matematika műhely TÁMOP pedagógus továbbképzések támogatása Önkormányzaton keresztül: TÁMOP Kompetencia alapú oktatás új pedagógiai módszerek bevez. TIOP /1 Tanulói lap-top program TÁMOP /1 Iskolai könyvtárak fejlesztése (folyamatban) TÁMOP Esélyegyenlőségi pályázat a tanulóbarát környezetért év Szent László ÖRÖKsége NTP-KTTV-11 NTP-KTTV-11/0041 Oktatásért Közalapítvány Önkormányzaton keresztül: TIOP /1 Informatikai eszközök beszerzése (folyamatban) év A pályázat azonosítója: a pályázat címe: TÁMOP / Mi(t) tehetnénk érted A pályázat azonosítója: TÁMOP A-11/ EMIR a pályázat címe: Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása A mi általunk adott cím: Számíthatsz ránk 16

18 1. Az iskola nevelési programja 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Célok Feladatok Eljárások/eszközök Iskolánk nevelő-oktató munkájában a Alakítsuk ki az alapvető Kompetencia alapú oktatás A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén kulcskompetenciákat a kiterjesztése. tevékenység-központú tanítási gyakorlat meghonosítására, tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a tanulókban: amely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét személyiség fejlődése, az alapvető közösségek - anyanyelvi élmények és tapasztalatok gyűjtésére: tantárgytömbösítés, (család, nemzet, európai nemzetek közössége, - idegen nyelvi projekt, témahét, moduláris oktatás, múzeumpedagógia stb. az emberiség) együttműködésének - matematikai Figyelembe vesszük, hogy a 10. évfolyam végén a tanulóknak kibontakoztatására, a népek, nemzetek, - természettudományos lehetőségük van az emelt szintű érettségire való felkészítés nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek - digitális megválasztására, s ez új tanulói csoportok kialakítását teszi egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia - a hatékony önálló tanulás szükségessé. értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatot. - szociális és állampolgári - A évfolyamon a közismereti tárgyak, illetve a - kezdeményezőképesség szakmai orientációs tárgyak esetében is biztosítania és vállalkozói kell az iskolának az átjárhatóságot. kompetencia - A szakképzésben az új modulárisrendszerű képzés - esztétikai-művészeti szakmai szempontból is indokolja, hogy az új tudatosság és módszerek alkalmazását a szakképző évfolyamon is kifejezőkészség alkalmazzuk. - Kiemelt feladat a sikeres érettségi és továbbtanulás előkészítése. A tanulás ismeret- és értékközvetítés, s ennek A sikeres munkaerő-piaci A tanulási stratégiák, módszerek és A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási során iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló alkalmazkodáshoz szükséges, az technikák alkalmazásában a rendszerben meghatározott rend szerint funkciójuknak ismeretszerzésre és önművelésre, ennek egész életen át tartó tanulás, a sokszínűségre törekvés megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és feltétele a tanulási képességek és szilárd tanulás tanítását, az önálló tevékenységrendszerének szummatív méréseket. Ezekhez szükséges eszközöket részben alapkészségek kialakítása. A kompetencia ismeretszerzés megalapozását biztosítása. A mérés nem csak az iskolai szinten készítjük el, részben az országos standardizált 17

19 alapú oktatás bevezetése, elterjesztése. szolgáló képességek fejlesztése elsajátított ismeretanyag mérőeszközöket alkalmazzuk. A tanulásmódszertant az kiemelt. mennyiségének, hanem a osztályfőnöki órák struktúrájába építjük be. kompetenciák szintjének meghatározását is szolgálja. Az egyéni adottságokat figyelembe véve A kreativitás fejlesztése a belső Differenciált nehézségű feladatok, Gazdagító, dúsító egyéni fejlesztő programokkal segítjük az alakítjuk tanítványainkban a teljesítmény- tanulási motiváció erősítése! A egyéni haladási ütemek, önfejlesztő egyéni haladási ütem követését. A gyengébb előképzettség központú beállítódást, az önálló tanulás tanulók képességeinek és stratégiák kialakítása. ellensúlyozására a 9. évfolyamon a szintrehozás/felzárkóztatás képességét. Ez lehetővé teszi, hogy a kiváló kulcskompetenciáinak lehetőség szervezése évfolyamon a differenciált adottságú, képességű tanulók mellett a szerinti egyénre szabott osztályfoglalkoztatás szorgalmazására törekszünk. 3. tanulási nehézségekkel küzdő, SNI-s diákok integrált oktatása megvalósuljon. fejlesztése. Csoportbontás alkalmazása. A versenyekre való felkészítő szakkörök mellett az egyéni képességek kibontakoztatását segítik a művészeti szakkörök (rajz, énekkar). Az emelt szintű érettségire való felkészítést a megfelelő csoportlétszám esetén (10 fő) biztosítjuk valamennyi tantárgy esetén ezzel segítve a továbbtanulás eredményességét. Igény esetén önköltséges foglalkozások szervezésére is vállalkozhatunk. A szociális, életviteli és környezeti Tudatosan tervezze és valósítsa A szociális, életviteli és környezeti Összehangoljuk a tantárgyi, a műveltségterületi, valamint az kompetenciák fejlesztése valamennyi tantárgy meg minden pedagógus tanórai és kompetencia programját beépíteni a osztályfőnöki és modulok tematikáját. Az életkori és műveltségterület kitüntetett kötelessége. tanórán kívüli foglalkozásokon a különböző tantárgyak tananyagába, sajátosságoknak megfelelő aktivizáló kooperatív 4. szociális, életviteli és környezeti a tanmenetekbe, a tanórák módszerekkel dolgozunk. Fokozottabb szerepet kap a külső kompetenciák fejlesztését. anyagába. kapcsolatok bevonása az oktatási-nevelési folyamatba. A mindennapi életben fontos területek megismerése (munkaügyi viszonyok, bankszféra). Pozitív életfilozófiát közvetítünk. Kialakítjuk A kommunikációs- és Tudatosítjuk a gyermekekben a A környezettudatos magatartást, a pozitív életvezetési és a tanulókban az egészségcentrikusság, viselkedéskultúra elsajátíttatásával szűkebb és a tágabb környezetből kulturált társas kapcsolatok elsajátítását a drámapedagógia, 5. alkotáscentrikusság, minőségcentrikusság, alakítsuk ki tanítványainkban a megismerhető erkölcsi értékeket, szituációs játékok megélésével segítjük. Az esztétikus kultúracentrikusság alapelemeit. tárgyi és személyes világukban erősítjük a pozitív szokásokat és a környezet kialakítását, megőrzését az osztályok közötti való eligazodás képességét! humánus magatartásmintákat. tisztasági verseny megszervezésével is segítjük. Az intézmény 18

20 Tudják helyesen megítélni az közvetlen környezetének gondozása mellett bekapcsolódunk a emberi kapcsolatok jelentőségét és tágabb környezetünkben szervezett környezetvédelmi minőségét! programokba is. Reális önismeret és életszemlélet-formálással A tanuló legyen képes önfejlesztő A pedagógusok sajátítsák el és A tanulómegismerési technikák és eljárások elsajátítását segítjük a továbbtanulási/pályaválasztási stratégiák, pozitív énkép adekvát módon alkalmazzák a támogatjuk a továbbképzési tervünkben is. A már ilyen irányú 6. döntések kialakítását, a tudatos életpálya- kialakítására! tanulómegismerési eljárásokat! megszerzett képzettségeket felhasználjuk. Önismereti, építést, az egyéni karrierprogramok szocializációs tesztek, eljárások alkalmazása elsősorban az megvalósítását. osztályfőnöki órákon valósul meg. Támogatást adunk a szociokulturális A kompetencia alapú oktatás A rászoruló gyerekeket hatékony Differenciált foglalkozások, egyéni haladási ütemhez igazított hátrányok leküzdéséhez. Szakszerű segítse a hátrányos és halmozottan felzárkóztató munkával segítsük! terheléssel segítjük a hátrányok leküzdését. Kooperatív integrációs és integrált nevelési gyakorlat hátrányos helyzetű tanulók tanulásszervezés mellett a tanórán kívüli felzárkóztató kialakítására törekszünk. A szegregációmentes esélyegyenlőségének biztosítását, foglalkozás keretében szervezzük a hátrányok leküzdését. 7. együttnevelési környezet kialakítása, az esélyegyenlőség javítása. megvalósítását! Az eltérő képességű és szociális helyzetű Együttműködés a nevelési tanácsadó fejlesztő pedagógusaival. tanulók együttnevelését, oktatását meghatározó célok és sikerkritériumok megfogalmazására! Az általános társadalmi modernizációt Minden pedagógus alkalmazza Tanórai keretben és azon kívül Egyéni tanulási utak kialakítására különösen jól biztosítható követve lépést tartunk az informatikai lehetőség szerint a modern megtanítjuk gyermekeinknek, hogy az informatikai eszközök alkalmazásával. Az informatika 8. forradalommal. A kompetencia alapú oktatás fokozatos kiépítésével alkalmazzuk az SDT- infokommunikációs technikákat, informatikai eszközöket saját a már elsajátított informatikai ismereteiket hogyan használhatják csoportbontásban való oktatása. Az ECDL vizsgára való felkészítés a szülői igények figyelembe vételével mind a programokat. tantárgya oktatása során. fel a tanórai és az azon kívüli teljes, mind a START modul megszervezését tekintve reális munkában. mindkét iskolatípusban. Minden iskolai tevékenységünket a Következetes nevelői magatartás Növeljük tanulóink önbizalmát, Olyan programok szervezése, amelyben a tanulók 9. gyermekek okos szeretete hatja át. alkalmazására, személyes példával adjunk mintát az empátiás önértékelését, fokozzuk a felelősségvállalást, önállóságot! tevékenysége ezen területeket támogatja.(pl. diáknap, nemzetek kultúrája, osztályrendezvények, szereplési személyközi kapcsolatokra. lehetőségek) 19

21 A közösségek biztosítanak szerepet az Az oktató-nevelő munka során elő Az elemi és politikai szocializáció A diákönkormányzat működtetése a demokratikus életre való önállóság, öntevékenység, önkormányzó kell segíteni a tanulók folyamatainak tudatos irányítása, felkészítést, a diákok érdekeinek objektív védelmét és képesség kibontakozásához. A jogok és önismeretének, együttműködési elősegítése. képviseletét segíti: a jogok és kötelességek összhangja, a kötelességek egyensúlyának, összhangjának készségének, akaratának, különböző konfliktushelyzetek kezelése mind 10. megismeréséhez. segítőkészségének, szolidaritásérzésének, megtapasztalható általa. Az osztályközösségek adják az alapját a diákönkormányzatnak. Ezek szervezettebbé tétele empátiájának fejlesztését. elengedhetetlen. Az osztályrendezvények, a testvérosztályok közötti kapcsolatok fejlesztése segítheti a hatékony kommunikációs technikák kialakítását, a tolerancia gyakorlását. A nyelvtudás nem a műveltség része csupán, Használható nyelvtudás A tanulók idegennyelv- Az idegennyelv-ismeret fejlesztését a tanórai változatos hanem a mindennapi élet része is. Az idegen megszerzése. használatának fejlesztése. tevékenységformák mellett a testvériskolai kapcsolatok nyelv oktatása magas színvonalon kell, hogy építése, ápolása is segíti. Az emelt óraszámú nyelvoktatás, a 11. megvalósuljon, e produktív nyelvi nyelvi előkészítő évfolyamban rejlő lehetőség olyan eszköz, tevékenységek fejlesztése. amely a nyelvi kompetenciafejlesztést erősíti. Az angol és német mellett az orosz, valamint a spanyol nyelv oktatását második idegen nyelvként törekszünk ismét meghonosítani. A szövegértés, a szövegalkotás mind írásban Növekedjen a tanuló kreatív Ismerje az alapvető szóbeli és mind szóban alapvetően fontos modern íráskészsége, szóbeli írásbeli szövegfajtákat. Ezeket tudja 12. világunkban, minden más ismeretszerzés és átadás megalapozója. kifejezőkészsége, képes legyen az információ és a közlésekben alkalmazni a különböző tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben. megjelenő érzelmi tartalmak értelmezésére. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Saját élményű tanuláson keresztül A közösségi szolgálat A közösségi szolgálat elvégzését elsősorban a ismerje meg a segítő magatartás megszervezése évfolyamon szervezzük meg. Indokolt esetben ez 13. fontosságát. Fejlessze azokat a megvalósulhat a 11. évfolyamon is, a szülő kérésére. képességeit (együttérzés, A közösségi szolgálat teljesítésére az alábbi területeken együttműködés, kerülhet sor: 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben