Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése"

Átírás

1 Újrahasznosított mûanyag huadék és gumiõremény aapú nagy mûszaki értékû termékek kifejesztése 49 Termopasztikus poioefin, esõsorban PE- és PP-huadék és térháós gumihuadék poimer kompaund formában történõ újrahasznosítása akkor tûnik ígéretesnek, ha a kompaundokat akamassá tesszük egy-egy speciáis funkció így p. környezeti stabiitás, vegyszeráóság, égésgátotság, zajtompítás, hõszigeteés betötésére, amey funkciók betötése nem igénye extrém mechanikai tuajdonságokat. A PEMÜ Rt. egy projekt keretében, a Körte Rt, BME Poimertechnika Tanszéke és Szerves Kémiai Technoógia Tanszéke részvéteéve ezt az evet akamazva tervezi a poimer- és gumihuadék együttes újrahasznosítását. Recycing thermopastic poyoefin, especiay PE- and PP-waste and cross-inked waste rubber into poymer compound seems to be of great promise if the compounds are made suitabe to take some specia functions, respectivey thus e.g. environmenta stabiity, chemica resistance, fire-retardancy, damping, therma insuation -, and it does not require extreme mechanic features to take these functions. The PEMÜ Rt. (PEMÜ Pc.) pans the common recycing of waste poymer and waste rubber by appying this principe within the framework of a project in cooperation with Körte Rt. (Körte Pc.), and the Department of Poymer Technoogy and the Department of Organic Chemistry Technoogy of the Budapest University of Technoogy and Economics. Die Wiederverwertung von thermopastischen Poyoefin, in erster Linie PE und PP-Abfäen und vernetzten Gummiabfäen zum Poymerkompound scheint in dem Fa vie versprechend zu sein, wenn die Kompounds geeignet gemacht werden, je eine speziee Funktion zu übernehmen so z.b. Umwetstabiität, Chemikaienbeständigkeit, Branddämmung, Geräuschdämpfung, Wärmeisoierung -, sie sind die Aufgaben, deren Lösung keine extremen mechanischen Eigenschaften erfordert. Im Rahmen eines Projekts pant die PEMÜ Rt. (PEMÜ Ag.) in Zusammenarbeit mit der Körte Rt. (Körte Ag.) mit dem Lehrstuh für Poymertechnoogie und dem Lehrstuh für Organische Chemietechnoogie der Budapester Universität für Technik und Wirtschaft die gemeinsame Wiederverwertung von Poymer- und Gummiabfäen, wobei sie dieses Prinzip anwendet. Bevezetés A XXI. századi civiizáció egyik egnagyobb kihívása a huadékgazdákodás. A egkomoyabb környezetszennyezési terheést a nehezen ebomó poimerek okozzák, ameyek jeentõs részét termopasztikus poimerek, mint a poietién, poipropién és a térháós gumiabroncsok akotják. A gumiabroncsok, amiket hatamas mennyiségben hasznának a repüésben, száításban, szeméygépkocsi forgaomban, kétkerekûek forgamában, funkciós ehasznáódásuk után tömegüknek csak eenyészõ mennyiségét, aig 1%-át veszítik e, és csaknem tejes tömegük huadékká váik. Az abroncsgumi természetes ebomásához rengeteg idõ szükséges a gumi térháóssága, stabiizátor tartama és egyéb adaékai miatt. Ez két szempontbó is kedvezõten, egyrészt értékes nyersanyag veszteséget jeent, másrészt terhei a környezetet. A hasznát gumiabroncsok kezeésére jeeneg a következõ megodások hasznáatosak [1]: huadékerakás, égetés, hõhasznosítás, regeneráás, fizikai vagy kémiai módszerre, és isméteten gumi termékekké történõ fedogozás, hasznosítás gumiõreményként, mint aszfat adaék és poimer kompaundok adaéka. A termopasztikus poimerhuadékok kezeésére hasonó utak járhatók. Gumi- és termopasztikus poimer huadék hatamas mennyiségben képzõdik Magyarországon is, ameynek kezeésére vonatkozóan Kormányrendeet [2] írja eõ azok köteezõ hasznosítási arányát. A jeeneg akamazott újrahasznosítási technoógiák átaában csökkent mechanikai jeemzõjû, aacsonyabb mûszaki értékû termékeket eredményeznek, ameyekre a kereset egyre csökken. Ez visszahat az újrahasznosításra is, csökkentve annak mértékét, miközben egyre nagyobb mértékû visszadogozásra enne szükség. Feismertük, hogy ezen a negatív tendencián csak úgy ehet segíteni, ha az újrahasznosítás során magasabb mûszaki értékû termékeket sikerü étrehozni. Ezt oy módon cészerû eérni, hogy az ocsóbb recikátumokbó oyan kompaundokat, i. termékeket hozunk étre, ameyeknek speciáis funkciói vannak, így p. nagy a stabiitásuk, a vegyszeráóságuk vagy egyéb speciáis hasznáati értékük van, mint p. az égésgátotság, zajtompítás, hõszigeteés, amey funkciók betötése nem igénye extrém mechanikai tuajdonságokat. A minõségjavuást biztosító újrahasznosítás (upcycing) megvaósítása igényi a poimer kutatás egújabb eredményeinek, így p. a korszerû határfeüeti köcsönhatás kiaakítási módszereinek, a nanotechnoógia eredményeinek, korszerû, haogénmentes égésgátás módszereinek stb. akamazását. Ezen eredmények adaptáásához azonban szükség van bizonyos akamazott kutatásokra is. Az újrahasznosítás megvaósítását ezért egy páyázat [3] keretében végezzük, ameyben a PEMÜ Rt. meett, konzorciumi tagként részt vesz a Körte Rt., BME Poimertechnika Tanszéke és Szerves Kémiai Technoógia Tanszéke. A projekt céja az eõbb tárgyataknak megfeeõen újszerû poimer kompaund összetéteek kidogozása poioefin huadékok hasznosításáva, vaamint hasznátgumi-õremény adaékok beviteéve, továbbá a kompaundok fehasznáásáva termékgyártások megvaósítása, többek között jármûipari (p. zajcsökkentõ emez), építõipari (p. égésgátot hang- és hõszigeteõ emezek) és rekutivációs (több ezer kisméretû depónia takarása) céokra, vaamint szennyvíztároók és betonvázú mûtárgyak vízzáró béeésére. A PEMÛ Rt. kompaundáó gépei akamasak a többkomponensû rendszerek hatékony homogenizáására, granuáására, emezgyártó során pedig a kompaundokbó emeztermékek szées váasztékát tudja eõáítani. Az újrahasznosított kompaundokbó ehetõség van

2 50 MÛANYAG- ÉS GUMIIPARI ÉVKÖNYV 2006 nagyméretû fröccstermékek eõáítására is. Ebben a munkában a projekt eddigi eredményeirõ és további céjainkró számounk be. Laboratóriumi és üzemi kíséretek és eredményeik Újrahasznosított poioefin, konkréten PE- és PP-mátrixú, gumiõremény tartamú kompaundok eõáítása nem könnyû feadat, tekintve, hogy a gumiõremény térháós poimer, ezért nem ovad meg, feüetén nincsenek funkciós csoportok, kicsi az adhéziója, tagot a feüete, ezért nehéz más poimerekke egybeépíteni. További probémát jeent, hogy a gumiõreménytartamú, poioefin mátrixú kompaundok eõáítása a komponensek C hõmérséket tartományban végzett termomechanikus homogenizáásáva történik. A gumiõremény kéntartamú térháósító komponense már 150 C aatt bomani kezd, és a kompaundnak jeegzetes gumiszagot köcsönöz, amey a kompaundbó készüt termékek hasznáatát keemetenné teheti. Az emített probémához járu hozzá az a körümény, hogy az újrahasznosított nyersanyagok minõsége is ingadozik. A projekt részét képezte még az újrahasznosított kompaundok égésgátot formában történõ eõáítása is, amit az a közismert tény nehezít, hogy a gumi önmagában nehezen gyújtható meg, ha egyszer viszont már meggyuadt, nagyon nehezen otható e. A szakirodaomban a komponensek homogenitásának és köcsönhatásának növeésére, ezen keresztü a kompaundok mechanikai tuajdonságainak javítására többfée módszer taáható. Termopasztikus easztomer adagoása meett több péda taáható a gumiõremény feüetmódosítására, p. akriamid ojtásáva, etién-akrisav, i. etién-gicidi-metakriát kopoimerre történõ bevonássa, sziános kezeésse, gicidimetakriátta, i. metakrisavva történõ funkcionaizáássa, etién-akrisav, i. etién-gicidi-metakriát kopoimerre történõ bevonássa, vagy ocsóbb feüetkezeõ adaék, p. bitumen, i. extender oaj [4] feviteéve. Más módszerek küönbözõ mechanikai, termikus, termomechanikai vagy kémiai devukanizáássa kezet gumiõremény hasznáatát taáták hatékonynak, esetenként utóvukanizáás akamazásáva. Az egyszerû technoógiai megvaósíthatóságot, a többcéú akamazhatóságot, vaamint gazdaságossági szempontokat figyeembe véve esõsorban módosító adaék néküi, vaamint kompatibiitás növeõ adaékokka módosított kompaundok készítését céoztuk meg. A gumiszag visszaszorítására a szakirodaomban aapvetõen kétfée módszer taáható a kompaundáás során, az extruderben végezhetõ forró vizes kimosás [5], vagy hatékony adszorbenseknek kompaundba történõ bevitee [5]. Technoógiaiag az adszorbensek bevitee tûnik a megvaósíthatóbbnak, ezért aho igény van rá, a gumiszag visszaszorítására ezt a módszert akamazzuk. A huadék aapanyagok minõség ingadozása várhatóan kompenzáható a megfeeõen megváasztott kompatibiitás növeõ adaékok beviteéve. Gumiõremény tartamú kompaundok égésgátására vonatkozó irodaom nem taáható, ezért az égésgátot kompaundok összetéteének kiaakításakor oyan adaékokat váasztottunk, ameyek egyaránt hatékonyan akamazhatók a poioefinek és a gumik égésgátására, a korszerû haogénmentesség szem eõtt tartásáva. Az üzemi kíséreti gyártásokat aboratóriumi kíséretek eõzték meg. Ennek során módosító adaék néküi, termopasztikus, i. foyékony easztomerre és határfeüeti köcsönhatást javító adaékka, továbbá néhány esetben égésgátó adaékka módosított, poipropién és poietién mátrixú kompaundokat áítottunk eõ Brabender típusú besõ keverõn. A kompaundokbó emezt présetünk és vizsgátuk mechanikai, termikus, szerkezeti, vegyszeráósági, akusztikai és éghetõségi jeemzõiket, ehetséges akamazási terüeteik megáapítására. Ezen túmenõen gumiõremény tartamú kompaundokra jeemzõ gumiszag csökkentésére zeoit abszorbenseket vittünk be. A aboratóriumi kíséretek eredményei aapján megáapítható vot, hogy a termopasztikus easztomer (TE) és határfeüeti adhéziót javító adaék (HA) beviteéve a gumiõremény és a mátrix közötti köcsönhatás javu. Ezt szeméteti az 1. ábra, ameyen az a) ábra a csak gumiõreménybõ és PE, a b) az eõbbiek meett az TE-t és HA-t is tartamazó kompaund metszetének eektronmikroszkópikus képét mutatja. a) PE+Gumiõremény b) PE+Gumiõremény 1. ábra. Gumiõreményt tartamazó kompaundok vágási feüetének eektronmikroszkópikus képe 200x-os nagyítás meett Megfigyehetõ, hogy adaékok nékü a gumiõremény és a poimer határfeüetén ées eváás, üreg taáható (1. ábra, a) kép), míg adaékok jeenétében a határfeüetek össze vannak ragadva, és a vágás során feépõ nyírás hatására nem akarnak szétváni. Az adaékok kedvezõ hatását a kompaund termikus tuajdonságaira a 2. ábra mutatja, aho a gumiõremény, adott esetben PP-mátrix és az adaékokat is tartamazó kompaund DSCgörbéje átható. Megfigyehetõ, hogy a gumiõremény önmagában már 150 C aatt bomásnak indu. Az is megfigyehetõ, hogy a mátrixként akamazott PP önmagában 250 C aatt intenzív bomásnak indu. Mindezekke szemben a TE és a HA bevitee késeteti a gumiõremény bomását, és a kompaund termikus stabiitása összességében nagyobb, mint a mátrixé, az intenzív bomás jóva 250 C feett indu meg. 2. ábra Gumiõremény, PP vaamint PP+Gumiõremény kompozit DSC görbéje

3 51 Vizsgáatra kerüt még a kompaundok úgos és savas odatta, továbbá oajja vizsgát vegyszeráósága is, ameynek eredményeit az 1. tábázat szeméteti. A tábázatban fetüntettük még a kompaundok gumiszag -ának intenzitását is. Gumiõremény tartamú kompaundok vegyszeráósága TE = Termopasztikus easztomer; HA = Határfeüeti adhézió növeõ adaék; ZEO = Természetes zeoit, 150 C-on, 4 órás hõkezeésse 1. tábázat Összetéte Saváóság Lúgáóság Oajáóság Gumiszag PP ËËËËË ËËËËË ËËËËË PP+Gumiõr. ËËËË ËËËË ËË ËËËËË PP+Gumiõr. PP+Gumiõr. + +ZEO ËËËËË ËËËËË ËËËË ËËËËË ËËËËË ËËËË ËËËË A finom gumiõreményt két hazai váaattó (REGUM Kft. és C.S.O Kft.) szereztük be. Mindegyikke küön-küön készítettünk azonos összetéteû kompaundot, és összehasonítottuk mechanikai tuajdonságaikat. Megáapítható vot a tuajdonságok szóráshatáron beüi egyezése. A aboratóriumi kíséretek során készütek égésgátot kompaundok is, ameyekhez mátrixként PE-t hasznátunk és a gumiõremény meett ezek esetén is hasznátuk a TE és HA adaékokat. Kétfée típusú kompaundot áítottunk eõ, az egyik egy fehabosodó típusú égésgátó adaékrendszert tartamazott, a másik fémhidroxid-adaékot. A fehabosodó adaékrendszernek végeredményben három fõ komponense van [7]. Az esõ egy szenesítõ savkomponens, ameyet adott esetben ammónium-poifoszfát (APF) képviset. A második egy kötött formában oxigént tartamazó, ún. szenesedõ komponens, amey jeen esetben huadék poiuretán (hpur), és ameynek szerepe az, hogy a szenesítõ savkomponens hatására, gyújtásakor a kompaund feüetén egy szenes záróréteget képezzen a hõ, az oxigén és az éghetõ bomástermékek transzportjának gátására. Ë Végü a harmadik komponens egy habosító anyag, átaában nitrogén tartamú komponens, ameybõ a gyuadás hõmérséketén nem vagy nehezen éghetõ gáz szabadu fe, amey a szenes réteget fehabosítja. A habosító komponenst részben az APF ammónia komponense, részben pedig a hpur nitrogén komponense képvisei. Megáapítható vot, hogy az akamazott mindkét fajta égésgátó adaéktípussa készíthetõ égésgátot gumiõremény tartamú, újrahasznosított kompaund. A fehabosodó rendszer jeegzetessége, hogy az égésgátó adaékrendszer egyik komponense, a hpur, maga is újrahasznosított huadék poimer, így ennek a kompaundnak a huadék poimer aránya még nagyobb, ugyanakkor magas mûszaki értéket képvise. Figyeemre métó továbbá az a tény, hogy az adaékrendszer hatására a kompaund gumiszaga is majdnem megszûnik, ami a kompaundbó készüt termékek zárt térben történõ hasznáatát is ehetõvé teszi a kompaund további módosítása nékü. A fémhidroxidda égésgátot mintában nagy mennyiségû adaék bevitee szükséges, ezért a megfeeõ mechanikai tuajdonságok biztosításához kis kristáyossági fokú TE szükséges, és a bevihetõ gumiõremény mennyisége is imitát. A gépjármû gyártásban vibrációs zaj enyeetésére már régen hasznának TE mátrixú bárium-szufát tötésû kompaundokat, ameyeknek az égésgátotsága azonban nem megodott. A projekt keretén beü égésgátot, szées frekvenciatartományban vibrációenyeõ kompaundok kifejesztésére kerüt sor, újrahasznosított poimer, foyékony easztomer (FE), nanotötõanyag és/vagy gumiõremény fehasznáásáva. A foyékony easztomer azáta módosítja a rugamas tuajdonságokat, hogy a heterogén fázisú rendszerben a fázisok határfeüetén eheyezkedve, jeentõsen módosítja az azok közötti köcsönhatást. Ez küönösen fontos oyan esetben, amikor az egyik fázis, adott esetben a gumiõremény egy megehetõsen tagot feüetû komponens. Zaj- és vibráció csökkentõ kompozitok kiaakításáva kapcsoatos kíséretek eredményeként újszerû, foyékony easztomerre bevont gumiõremény tartamú kompozit kerüt kidogozásra, amey kompozitra szabadami bejeentés is történt. Az egyik kompozit vibráció enyeõ képességét dinamikus mechanikai anaízis (DMA) vizsgáatok mutatják a 3. ábrán. Újrahasznosított komponensekbõ készüt kompaundok és éghetõségi jeemzõik 2. tábázat Összetéte PE PP+Gumiör. PP+Gumiör. +APF+hPUR PP+Gumiör. +Aot 60 DLS LOI UL 94 Aot 60 DLS LOI UL 94 Megjegyzés 18 HB Égési sebesség: mm/min HB Égési sebesség: mm/min V0 Önkiotó V2 Önkiotó Fexibiis Csökkent gumiszaag Fexibiis Fexibiis = Limitát Oxigén Index, éghetõség vizsgáati módszer, az a egkisebb térfogat-százaékú O 2 koncentráció egy O 2 /N 2 gázeegyben, ameyben egy függõegesen áó minta, a tetején meggyújtva, még ég. Nagy érték, jó égésgátás. = Éghetõség vizsgáati módszer (ASTM ), ameyben a nehezen éghetõ, függõegesen befogott mintát auró gyújtják és a kiaváshoz szükséges idõt mérik. Csökkenõ égési idõve az égésgátotsági fokozat V2<V1<V0 irányban nõ. Éghetõ anyag esetén a vízszintes heyzetû mintán a ángterjedési sebességet mérik. = Aumínium-trihidrát, MAL Ajka Timföd Rt. 3. ábra. Vibráció- és zajcsökkentõ kompaundok DMA görbéi, aho B=Barit tartamú újrahasznosított poimer mátrixú kompaund, B+ATH=Baritot és Aumínium-trihidrátot (ATH) közösen tartamazó kompaund, B+ATH+IMM=Barit és ATH meett foyékony easztomerre bevont gumiõreményt tartamazó kompaund A 3. ábrán megfigyehetõ, hogy a foyékony easztomerre bevont adaék 50 Hz vibrációs frekvencia feett igen intenzíven kezdi növeni a veszteségi moduust, vagyis vibrációs energiát hõvé aakítani, azaz a vibrációs zajt enyeni.

4 52 MÛANYAG- ÉS GUMIIPARI ÉVKÖNYV 2006 Az üzemi gyártási kíséretek a aborvizsgáatok eredményei aapján kiváasztott termopasztikus easztomer (TA) és határfeüeti adhéziónöveõ adaék (HA) fehasznáásáva, részben originá, részben recikát ágy poietién mátrix és gumiõremény összetevõkbõ áó kompaund eõáításáva kezdõdtek. A kompaundbó kezdetben kétfée emezt kívánunk eõáítani, egy vékonyabbat, tekercsehetõ kiszereésben, és egy vastagabbat, nagyobb merevségge, tábás kiszereésben a 3. tábázatban megadott jeemzõkke. Üzemi kíséretben eõáításra kerüõ emezek Megnevezés Lágy tekercsehetõ emez Merev tábás emez Szöveterõsítésú emez 3. tábázat Kiszereés Vastagság Követemények Kíséreti akamazás m-es tekercs 2 3 m 2 -es tába Tábás 2 mm 5 20 mm >2 mm Vegyszeráóság Hegeszthetõség Stabiitás Vegyszeráóság Hegeszthetõség Feiratozhatóság Festhetõség Ragaszthatóság Lamináhatóság Nagy merevség Kissûrûségû PE-mátrixú tekercsehetõ emezek kíséreti gyártása, kétfée gumiõremény adaékka, FLEXIT terméknévve már megtörtént, akamazástechnikai vizsgáatuk foyamatban van. Az eddigi vizsgáatok eõzetes értékeése aapján a kompaundbó készüt emezek hasonó hasznáati értékûeknek tûnnek, mint a jeeneg módosítatan poimerbõ készített termékek. Fehabosodó adaékka égésgátot, gumiõremény tartamú, újrahasznosított PP-mátrixú kompaundok akamasak ehetnek 5. ábrán átható fröccsöntésse készüt kábecsatorna eõáítására is. 5. ábra. Kíséreti jeegge fröccsöntött PP-mátrixú kábecsatorna fehabosodó típusú adaékka égésgátova 4. ábra Takaró emez, tartáybéeés Tartáy Vegyes A munka foytatásaként a hagyományos emeztermékek meett a zajcsökkentõ és az égésgátot termékek fejesztésére kívánunk hangsúyt fektetni és mindkét típus habosított formájának kidogozását is tervezzük. A szakirodamak is fogakoznak a gumiõreményes kompaundokban a kórozott poietién (CPE) akamazásáva. A CPE háromfée szerepet is betöthet ezekben a kompaundokban: hajékonyít ( gumisít a tekercset termékekné), kompatibiizá, égésgáto. Egyik céunk esõsorban az égésgátás haogénmentes megodása, de ez nem zárja ki, hogy az újrahasznosítás érdekében a haogénes vonaon is szüethessenek eredmények. Ebben az irányban BorsodChem Rt. fejesztõinek együttmûködésére is számítunk, hiszen a CPE-termékeik új fehasznáási terüetét nyitná meg a sikeres közös termékfejesztés. A korábbi években ezen a vonaon már jeentõs kíséreti szintû eredményeket értek e az átaunk is hasznát, REGUM Kft. áta korábban gyártott gumiõreményekke. Összefogaás Termopasztikus poioefin, esõsorban PE és PP huadék és térháós gumihuadék poimer kompaund formában történõ újrahasznosítása akkor tûnik ígéretesnek, ha a kompaundokat akamassá tesszük egy-egy speciáis funkció így p. környezeti stabiitás, vegyszeráóság, égésgátotság, zajtompítás, hõszigeteés betötésére, amey funkciók betötése nem igénye extrém mechanikai tuajdonságokat. A PEMÜ Rt. egy projekt keretében, a Körte Rt, a BME Poimertechnika Tanszéke és Szerves Kémiai Technoógia Tanszéke részvéteéve ezt az evet akamazva tervezi a poimer- és gumihuadék együttes újrahasznosítását. Laborkíséretekke kiváasztott termopasztikus easztomer és határfeüeti adhézió növeõ adaék akamazásáva újrahasznosított poietién mátrix akamazásáva kieégítõ minõségû, gumiõremény adaékot tartamazó emezterméket sikerüt eõáítani. Gumiõremény tartamú kompaundok égésgátása megodható oyan fehabosodó adaékrendszerre, ameyben a szenesedõ komponenst huadék poiuretán képvisei. Megfeeõ termopasztikus easztomer megváasztásáva aumíniumtrihidrát is akamas gumiõremény tartamú kompaund égés-

5 53 gátására. Foyékony easztomerre bevont nanorészecskék és/ vagy gumiõremény beviteéve szées frekvenciatartományban zajcsiapító hatású, újszerû égésgátot kompaund kerüt kidogozásra. A PEMÜ Rt. FLEXIT terméknévve, gumiõremény tartamú, újrahasznosított PE mátrixú, hajékony, tekercsehetõ kiszereésû emeztermék kíséreti gyártását kezdte e. A emeztermékek környezetvédemi céú, akamazástechnikai kíséretei foyamatban vannak. Köszönetnyivánítás. Ez a munka a GVOP /3.0 számú páyázat támogatásáva jött étre. Irodaom Garas Sándor projekt vezetõ PEMÛ Rt. Zubonyai Ferenc projekt koordinátor PEMÛ Rt. [1] B. Adhikari, D. De, S. Maiti, Recamation and recycing of waste rubber, Prog. Poym. Sci. 25 (2000) [2] 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendeet. [3] GVOP ( /3.0) Újrahasznosított mûanyag huadék és gumiõremény aapú nagy mûszaki értékû termékek kifejesztése. [4] Thermopastic Eastomers Based on Recyced High-Density Poyethyene, Ethyene-Propyene-Diene Monomer Rubber, and Ground Tire Rubber Grigoryeva, O. P.; Faineib, A. M.; Tostov, A. L.; Starostenko, O. M.; Lievana, E., J Karger-Kocsis, Journa Of Appied Poymer Science 2005 Vo. 95 Núm [5] K. Fukumori, M. Matsushita, Materia Recycing Technoogy of Crossinked Rubber Waste, R&D Review of Toyota CRDL Vo. 38 No. 1, (2003) Fukumori, K., Matsushita, M., Okamoto, H., Sato, N., Suzuki, Y. and Takeuchi, K. : JSAE Rev., 23(2002), 259 [6] J. Carcich, Zeoite additive for rubber and pastic, United States Patent Appication, , Seria No.: (October 29, 2003) [7] Baogh I., Marosi Gy., Bertaan Gy., Anna P., Toh A., Maatoug A. M., Csontos I., Szentirmai K., Poioefinek égésgátása I. Átaános áttekintés Mûanyag és Gumi 34 (1997) 209. [8] Ejárás égésgátot, szées frekvenciatartományú vibráció- és zajcsökkentõ easztomer nano, mikrokompozitok és beõük készüt termékek eõáítására, Magyar Szabadami Bejeentés, Regisztr. Sz.: III 19. P /4. AZ ABM KUPRÁL KFT. a következõ termékeit ajánja a SZERSZÁMGYÁRTÓIPAR részére: Lajosmizsei Fopast Kft. H-6050 Lajosmizse, Cegédi út 36. Te.: ( ) , Fax: (76) E-mai: Poietién tömõk és síkfóiák: mm széességig Automata zsugorfóiák: mm széességig Nyomtatott termék gyártás 1600 mm-ig Nagyméretû zsugorsapkák és rakaptakarók Tasakok, zsákok, hordtáskák Tömbösített, vaamint tekercset tasakok és zsákok Poietién csomagoóeszközök, zsugorsíkfóiák és zsugortömõk, tasakok, szemeteszsákok és hordtáskák, mezõgazdasági fóiák gyártása és forgamazása. KOCSIS ANDRÁSNÉ MIKROPLAST FÓLIÁGYÁRTÓ VÁLLALKOZÁS 6050 Lajosmizse, Yb M. u. 28. Te./Fax: (76) , (76) E-mai: speciáis, nagysziárdságú, jó hõvezetõ képességû, jó forgácsoható, rézaapú ötvözetekbõ készüt fégyártmányok Aumíniumbronzok (CuA10Ni5Fe4, CuA11Fe6Ni6), ónbronzok (CuSn12, CuSn8P, CuSn7ZnPb) Fémfeszórásos tuskógyártássa készüt aumíniumbronzok (CuAFeCoMnPb) Nemesíthetõ rézötvözetek (CuCrZr, CuCoBe, CuNi2Si+Cr, CuBe) AMPCO, AMPCOLOY ötvözetek E-Cu57 minõségû réz, i. WCu ötvözetekbõ készüt fégyártmányok Fehasznáási ehetõségek: Meegcsatornák fúvókái és szabáyozótûi, Mûanyagextrudáó-szerszámok és kaibráó részei, Mûanyaghegesztõ-gépek nyomóbéyegei és nyomópofái, Gumivukanizáó szerszámok fûtõapjai, Mûanyagfröccsöntõ és fakonfúvó szerszámok, hûtõbetétek szerszámokhoz, Méyhúzó, hajító, dombornyomó, sorjázó és éhajító szerszámok, Profihengerek, húzószerszámok, ráncsimítók, Csúszóapok, vezetõperseyek, Tömbeektródák szikraforgácsoáshoz. ABM KUPRÁL KFT Budapest, Törökkõ u. 5-7 Te.: , Fax: E-mai: Honap:

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok Az eoaás során megismerjük: B ANYAGTUDOÁNY É TCHNOLÓGIA TANZÉK Anyagszerkezettan és anyagvizsgáat 3/4 echanikai tuajonságok és vizsgáatuk Dr. Kráics György kraics@eik.bme.hu az aaveto anyagi tuajonságok

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton PIR keményhabokka szigetet épüetek energetikai kérdései Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton Megodások értéknöveő feújításokra tetőn és homokzaton A poiuretán PIR anyag 1. A foyékony aapanyagokat

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért

ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER. az ökotudatos építésért ALBAFAL FALAZOTT BELSŐ GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért Az ALBAFAL Az ALBAFAL oyan beső tereben hasznáatos négy odaán csaphornyos iesztée eátott gipsz faazó eem, mey ideáis váasztás önhordó

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni ÁRLISTA 2015 Az árista nettó istaárakat tartamaz! 40%-ka jobban hajítható átapot Varrat néküi többrétegű csővezeték varratos Biztonságos iomokka Színjeöt Nyomáspróba-biztos Nem ke kaibráni Kiss Péter értékesítési

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

tfg. számú előterjesztés

tfg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori (Ph.D) értekezés tézisei FAANYAGOK FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA P ÉS R PROFILON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NAGYEDÉNYES FAJOKRA Csiha Csia Sopron 4 Doktori Iskoa:

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

DAN U ACÉLSZERKEZETEK CSAPOS KÖTÉSEINEK VIZSGÁLATA

DAN U ACÉLSZERKEZETEK CSAPOS KÖTÉSEINEK VIZSGÁLATA DAN U ACÉLSZERKEZETEK CSAPOS KÖTÉSENEK VZSGÁLATA Budape~ti Műszaki Egyetem, Közekedésmérnöki Kar Epítő- és Anyagmozgató Gépek Tanszék A Magyar Hajó- és Darugyár daru acészerkezetek nagyméretű eemeinek

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Al 2 O 3 H 2 O - de mennyi? és még mi minden

Al 2 O 3 H 2 O - de mennyi? és még mi minden 1 0-1 -2-3 60 120 180 240 300 Mérési idõ, s 7. ábra. A18Karanyötvözetetéréseiamérési idõfüggvényében foyamat gondosabb evégzéséve az ékszerötvözetek esetében oy szigorú pontossági követemények tejesíthetõk,

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

PEM Tüzelıanyag-cellák kutatása és alkalmazása Magyarországon. Tompos András

PEM Tüzelıanyag-cellák kutatása és alkalmazása Magyarországon. Tompos András HIDROGÉNGAZDASÁG: LEHETİSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU SZÁMÁRA Budapest, Magyarország, 2011 PEM Tüzeıanyag-ceák kutatása és akamazása Magyarországon Tompos András Magyar Tudományos Akadémia Kémiai

Részletesebben

= M T. M max. q T T =

= M T. M max. q T T = artók statikája II. SZIE-YMM BSc Építőmérnöki szak IV. évfoyam 3. eőadás: Határozatan tartók képékeny számítása Mechanika II M R rugamas határnyomték M K képékeny határnyomaték másképp: M törőnyomaték

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Termékkatalógus Betonjavítás, helyreállítás Felületvédelem. StoCretec. Tudatosan építeni. StoCretec

Termékkatalógus Betonjavítás, helyreállítás Felületvédelem. StoCretec. Tudatosan építeni. StoCretec StoCretec StoCretec Betonjavítás, heyreáítás / Feüetvédeem Termékkataógus Betonjavítás, heyreáítás Feüetvédeem StoCretec Tudatosan építeni A jeen kiadványban közötek mai tudásunknak feenek meg, sokéves

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Nagyforgalmu gyógyszertárak kiszolgáltató helyiségének korsze.rü elrendezése. Gyógyszerészdoktori értekezés. Irt a: Kolozs Csaba

Nagyforgalmu gyógyszertárak kiszolgáltató helyiségének korsze.rü elrendezése. Gyógyszerészdoktori értekezés. Irt a: Kolozs Csaba Nagyforgamu gyógyszertárak kiszogátató heyiségének korsze.rü erendezése Gyógyszerészdoktori értekezés Irt a: Koozs Csaba Készü t: a Budapesti Orvostudományi. Egyetem Gyógyszertárúban Megbizott igazgató:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK Polikarbonátok a világítástechnikában Az egyik legfontosabb műszaki műanyag, a polikarbonát, a világítástechnikában is egyre fontosabb szerephez jut. Ezt a folyamatot segíti,

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Egy kis kép többet mond ezer szónál!

Egy kis kép többet mond ezer szónál! Ökotérképezés 1 Garázs Karosszéria csarnok Ötözõk Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására A környezeti adatok gyûjtésének

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet Bio-motorhajtóanyagok befecskenezési jeemz=inek optimáása Optimization of Injection Parameters for Biofue Jet Dr BARABÁS István, Dr TODORU- Arian, Dr CSIBI VENCEL-József Koozsvári Mszaki Egyetem, Mechanika

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet. Hőtani tuajdonságok Fogorvosi tan fizikai aapjai 0. Hőtani, eektromos és kémiai tuajdonságok Kiemet témák: Eektromosságtan aapfogamai Sziárdtestek energiasáv modejei Févezetők és akamazásaik Tankönyv fej.:

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel!

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel! Tisztet Ovasó!...fogjunk végre õszintén kezet, s ne mindig csak néhányan, hanem vaahára többen.. Széchenyi Mindenki feeõs Magyarországért, nemcsak azért, mert kevesen vagyunk a nagy nemzetek is így tartják.

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA Bevezető AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A műanyagok felhasználási területe egyre bővül, így mennyiségük is rohamosan növekszik. Elhasználódás után csekély hányaduk kerül csak újrahasznosításra,

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 1. Tesztelés. Tankönyv fejezetei: HF: 4. fej.: 1, 2, 4-6, 9, 11,

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 1. Tesztelés. Tankönyv fejezetei: HF: 4. fej.: 1, 2, 4-6, 9, 11, rugamas B mn 1. A rá ható erő következtében megvátozott aakját a hatás megszűntéve visszanyerő. Vmihez hozzáütődve róa visszapattanó. merev B mn 1. Nem rugamas, nem hajékony . Rugamasságát,

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben