Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újrahasznosított mûanyag hulladék és gumiõrlemény alapú nagy mûszaki értékû termékek kifejlesztése"

Átírás

1 Újrahasznosított mûanyag huadék és gumiõremény aapú nagy mûszaki értékû termékek kifejesztése 49 Termopasztikus poioefin, esõsorban PE- és PP-huadék és térháós gumihuadék poimer kompaund formában történõ újrahasznosítása akkor tûnik ígéretesnek, ha a kompaundokat akamassá tesszük egy-egy speciáis funkció így p. környezeti stabiitás, vegyszeráóság, égésgátotság, zajtompítás, hõszigeteés betötésére, amey funkciók betötése nem igénye extrém mechanikai tuajdonságokat. A PEMÜ Rt. egy projekt keretében, a Körte Rt, BME Poimertechnika Tanszéke és Szerves Kémiai Technoógia Tanszéke részvéteéve ezt az evet akamazva tervezi a poimer- és gumihuadék együttes újrahasznosítását. Recycing thermopastic poyoefin, especiay PE- and PP-waste and cross-inked waste rubber into poymer compound seems to be of great promise if the compounds are made suitabe to take some specia functions, respectivey thus e.g. environmenta stabiity, chemica resistance, fire-retardancy, damping, therma insuation -, and it does not require extreme mechanic features to take these functions. The PEMÜ Rt. (PEMÜ Pc.) pans the common recycing of waste poymer and waste rubber by appying this principe within the framework of a project in cooperation with Körte Rt. (Körte Pc.), and the Department of Poymer Technoogy and the Department of Organic Chemistry Technoogy of the Budapest University of Technoogy and Economics. Die Wiederverwertung von thermopastischen Poyoefin, in erster Linie PE und PP-Abfäen und vernetzten Gummiabfäen zum Poymerkompound scheint in dem Fa vie versprechend zu sein, wenn die Kompounds geeignet gemacht werden, je eine speziee Funktion zu übernehmen so z.b. Umwetstabiität, Chemikaienbeständigkeit, Branddämmung, Geräuschdämpfung, Wärmeisoierung -, sie sind die Aufgaben, deren Lösung keine extremen mechanischen Eigenschaften erfordert. Im Rahmen eines Projekts pant die PEMÜ Rt. (PEMÜ Ag.) in Zusammenarbeit mit der Körte Rt. (Körte Ag.) mit dem Lehrstuh für Poymertechnoogie und dem Lehrstuh für Organische Chemietechnoogie der Budapester Universität für Technik und Wirtschaft die gemeinsame Wiederverwertung von Poymer- und Gummiabfäen, wobei sie dieses Prinzip anwendet. Bevezetés A XXI. századi civiizáció egyik egnagyobb kihívása a huadékgazdákodás. A egkomoyabb környezetszennyezési terheést a nehezen ebomó poimerek okozzák, ameyek jeentõs részét termopasztikus poimerek, mint a poietién, poipropién és a térháós gumiabroncsok akotják. A gumiabroncsok, amiket hatamas mennyiségben hasznának a repüésben, száításban, szeméygépkocsi forgaomban, kétkerekûek forgamában, funkciós ehasznáódásuk után tömegüknek csak eenyészõ mennyiségét, aig 1%-át veszítik e, és csaknem tejes tömegük huadékká váik. Az abroncsgumi természetes ebomásához rengeteg idõ szükséges a gumi térháóssága, stabiizátor tartama és egyéb adaékai miatt. Ez két szempontbó is kedvezõten, egyrészt értékes nyersanyag veszteséget jeent, másrészt terhei a környezetet. A hasznát gumiabroncsok kezeésére jeeneg a következõ megodások hasznáatosak [1]: huadékerakás, égetés, hõhasznosítás, regeneráás, fizikai vagy kémiai módszerre, és isméteten gumi termékekké történõ fedogozás, hasznosítás gumiõreményként, mint aszfat adaék és poimer kompaundok adaéka. A termopasztikus poimerhuadékok kezeésére hasonó utak járhatók. Gumi- és termopasztikus poimer huadék hatamas mennyiségben képzõdik Magyarországon is, ameynek kezeésére vonatkozóan Kormányrendeet [2] írja eõ azok köteezõ hasznosítási arányát. A jeeneg akamazott újrahasznosítási technoógiák átaában csökkent mechanikai jeemzõjû, aacsonyabb mûszaki értékû termékeket eredményeznek, ameyekre a kereset egyre csökken. Ez visszahat az újrahasznosításra is, csökkentve annak mértékét, miközben egyre nagyobb mértékû visszadogozásra enne szükség. Feismertük, hogy ezen a negatív tendencián csak úgy ehet segíteni, ha az újrahasznosítás során magasabb mûszaki értékû termékeket sikerü étrehozni. Ezt oy módon cészerû eérni, hogy az ocsóbb recikátumokbó oyan kompaundokat, i. termékeket hozunk étre, ameyeknek speciáis funkciói vannak, így p. nagy a stabiitásuk, a vegyszeráóságuk vagy egyéb speciáis hasznáati értékük van, mint p. az égésgátotság, zajtompítás, hõszigeteés, amey funkciók betötése nem igénye extrém mechanikai tuajdonságokat. A minõségjavuást biztosító újrahasznosítás (upcycing) megvaósítása igényi a poimer kutatás egújabb eredményeinek, így p. a korszerû határfeüeti köcsönhatás kiaakítási módszereinek, a nanotechnoógia eredményeinek, korszerû, haogénmentes égésgátás módszereinek stb. akamazását. Ezen eredmények adaptáásához azonban szükség van bizonyos akamazott kutatásokra is. Az újrahasznosítás megvaósítását ezért egy páyázat [3] keretében végezzük, ameyben a PEMÜ Rt. meett, konzorciumi tagként részt vesz a Körte Rt., BME Poimertechnika Tanszéke és Szerves Kémiai Technoógia Tanszéke. A projekt céja az eõbb tárgyataknak megfeeõen újszerû poimer kompaund összetéteek kidogozása poioefin huadékok hasznosításáva, vaamint hasznátgumi-õremény adaékok beviteéve, továbbá a kompaundok fehasznáásáva termékgyártások megvaósítása, többek között jármûipari (p. zajcsökkentõ emez), építõipari (p. égésgátot hang- és hõszigeteõ emezek) és rekutivációs (több ezer kisméretû depónia takarása) céokra, vaamint szennyvíztároók és betonvázú mûtárgyak vízzáró béeésére. A PEMÛ Rt. kompaundáó gépei akamasak a többkomponensû rendszerek hatékony homogenizáására, granuáására, emezgyártó során pedig a kompaundokbó emeztermékek szées váasztékát tudja eõáítani. Az újrahasznosított kompaundokbó ehetõség van

2 50 MÛANYAG- ÉS GUMIIPARI ÉVKÖNYV 2006 nagyméretû fröccstermékek eõáítására is. Ebben a munkában a projekt eddigi eredményeirõ és további céjainkró számounk be. Laboratóriumi és üzemi kíséretek és eredményeik Újrahasznosított poioefin, konkréten PE- és PP-mátrixú, gumiõremény tartamú kompaundok eõáítása nem könnyû feadat, tekintve, hogy a gumiõremény térháós poimer, ezért nem ovad meg, feüetén nincsenek funkciós csoportok, kicsi az adhéziója, tagot a feüete, ezért nehéz más poimerekke egybeépíteni. További probémát jeent, hogy a gumiõreménytartamú, poioefin mátrixú kompaundok eõáítása a komponensek C hõmérséket tartományban végzett termomechanikus homogenizáásáva történik. A gumiõremény kéntartamú térháósító komponense már 150 C aatt bomani kezd, és a kompaundnak jeegzetes gumiszagot köcsönöz, amey a kompaundbó készüt termékek hasznáatát keemetenné teheti. Az emített probémához járu hozzá az a körümény, hogy az újrahasznosított nyersanyagok minõsége is ingadozik. A projekt részét képezte még az újrahasznosított kompaundok égésgátot formában történõ eõáítása is, amit az a közismert tény nehezít, hogy a gumi önmagában nehezen gyújtható meg, ha egyszer viszont már meggyuadt, nagyon nehezen otható e. A szakirodaomban a komponensek homogenitásának és köcsönhatásának növeésére, ezen keresztü a kompaundok mechanikai tuajdonságainak javítására többfée módszer taáható. Termopasztikus easztomer adagoása meett több péda taáható a gumiõremény feüetmódosítására, p. akriamid ojtásáva, etién-akrisav, i. etién-gicidi-metakriát kopoimerre történõ bevonássa, sziános kezeésse, gicidimetakriátta, i. metakrisavva történõ funkcionaizáássa, etién-akrisav, i. etién-gicidi-metakriát kopoimerre történõ bevonássa, vagy ocsóbb feüetkezeõ adaék, p. bitumen, i. extender oaj [4] feviteéve. Más módszerek küönbözõ mechanikai, termikus, termomechanikai vagy kémiai devukanizáássa kezet gumiõremény hasznáatát taáták hatékonynak, esetenként utóvukanizáás akamazásáva. Az egyszerû technoógiai megvaósíthatóságot, a többcéú akamazhatóságot, vaamint gazdaságossági szempontokat figyeembe véve esõsorban módosító adaék néküi, vaamint kompatibiitás növeõ adaékokka módosított kompaundok készítését céoztuk meg. A gumiszag visszaszorítására a szakirodaomban aapvetõen kétfée módszer taáható a kompaundáás során, az extruderben végezhetõ forró vizes kimosás [5], vagy hatékony adszorbenseknek kompaundba történõ bevitee [5]. Technoógiaiag az adszorbensek bevitee tûnik a megvaósíthatóbbnak, ezért aho igény van rá, a gumiszag visszaszorítására ezt a módszert akamazzuk. A huadék aapanyagok minõség ingadozása várhatóan kompenzáható a megfeeõen megváasztott kompatibiitás növeõ adaékok beviteéve. Gumiõremény tartamú kompaundok égésgátására vonatkozó irodaom nem taáható, ezért az égésgátot kompaundok összetéteének kiaakításakor oyan adaékokat váasztottunk, ameyek egyaránt hatékonyan akamazhatók a poioefinek és a gumik égésgátására, a korszerû haogénmentesség szem eõtt tartásáva. Az üzemi kíséreti gyártásokat aboratóriumi kíséretek eõzték meg. Ennek során módosító adaék néküi, termopasztikus, i. foyékony easztomerre és határfeüeti köcsönhatást javító adaékka, továbbá néhány esetben égésgátó adaékka módosított, poipropién és poietién mátrixú kompaundokat áítottunk eõ Brabender típusú besõ keverõn. A kompaundokbó emezt présetünk és vizsgátuk mechanikai, termikus, szerkezeti, vegyszeráósági, akusztikai és éghetõségi jeemzõiket, ehetséges akamazási terüeteik megáapítására. Ezen túmenõen gumiõremény tartamú kompaundokra jeemzõ gumiszag csökkentésére zeoit abszorbenseket vittünk be. A aboratóriumi kíséretek eredményei aapján megáapítható vot, hogy a termopasztikus easztomer (TE) és határfeüeti adhéziót javító adaék (HA) beviteéve a gumiõremény és a mátrix közötti köcsönhatás javu. Ezt szeméteti az 1. ábra, ameyen az a) ábra a csak gumiõreménybõ és PE, a b) az eõbbiek meett az TE-t és HA-t is tartamazó kompaund metszetének eektronmikroszkópikus képét mutatja. a) PE+Gumiõremény b) PE+Gumiõremény 1. ábra. Gumiõreményt tartamazó kompaundok vágási feüetének eektronmikroszkópikus képe 200x-os nagyítás meett Megfigyehetõ, hogy adaékok nékü a gumiõremény és a poimer határfeüetén ées eváás, üreg taáható (1. ábra, a) kép), míg adaékok jeenétében a határfeüetek össze vannak ragadva, és a vágás során feépõ nyírás hatására nem akarnak szétváni. Az adaékok kedvezõ hatását a kompaund termikus tuajdonságaira a 2. ábra mutatja, aho a gumiõremény, adott esetben PP-mátrix és az adaékokat is tartamazó kompaund DSCgörbéje átható. Megfigyehetõ, hogy a gumiõremény önmagában már 150 C aatt bomásnak indu. Az is megfigyehetõ, hogy a mátrixként akamazott PP önmagában 250 C aatt intenzív bomásnak indu. Mindezekke szemben a TE és a HA bevitee késeteti a gumiõremény bomását, és a kompaund termikus stabiitása összességében nagyobb, mint a mátrixé, az intenzív bomás jóva 250 C feett indu meg. 2. ábra Gumiõremény, PP vaamint PP+Gumiõremény kompozit DSC görbéje

3 51 Vizsgáatra kerüt még a kompaundok úgos és savas odatta, továbbá oajja vizsgát vegyszeráósága is, ameynek eredményeit az 1. tábázat szeméteti. A tábázatban fetüntettük még a kompaundok gumiszag -ának intenzitását is. Gumiõremény tartamú kompaundok vegyszeráósága TE = Termopasztikus easztomer; HA = Határfeüeti adhézió növeõ adaék; ZEO = Természetes zeoit, 150 C-on, 4 órás hõkezeésse 1. tábázat Összetéte Saváóság Lúgáóság Oajáóság Gumiszag PP ËËËËË ËËËËË ËËËËË PP+Gumiõr. ËËËË ËËËË ËË ËËËËË PP+Gumiõr. PP+Gumiõr. + +ZEO ËËËËË ËËËËË ËËËË ËËËËË ËËËËË ËËËË ËËËË A finom gumiõreményt két hazai váaattó (REGUM Kft. és C.S.O Kft.) szereztük be. Mindegyikke küön-küön készítettünk azonos összetéteû kompaundot, és összehasonítottuk mechanikai tuajdonságaikat. Megáapítható vot a tuajdonságok szóráshatáron beüi egyezése. A aboratóriumi kíséretek során készütek égésgátot kompaundok is, ameyekhez mátrixként PE-t hasznátunk és a gumiõremény meett ezek esetén is hasznátuk a TE és HA adaékokat. Kétfée típusú kompaundot áítottunk eõ, az egyik egy fehabosodó típusú égésgátó adaékrendszert tartamazott, a másik fémhidroxid-adaékot. A fehabosodó adaékrendszernek végeredményben három fõ komponense van [7]. Az esõ egy szenesítõ savkomponens, ameyet adott esetben ammónium-poifoszfát (APF) képviset. A második egy kötött formában oxigént tartamazó, ún. szenesedõ komponens, amey jeen esetben huadék poiuretán (hpur), és ameynek szerepe az, hogy a szenesítõ savkomponens hatására, gyújtásakor a kompaund feüetén egy szenes záróréteget képezzen a hõ, az oxigén és az éghetõ bomástermékek transzportjának gátására. Ë Végü a harmadik komponens egy habosító anyag, átaában nitrogén tartamú komponens, ameybõ a gyuadás hõmérséketén nem vagy nehezen éghetõ gáz szabadu fe, amey a szenes réteget fehabosítja. A habosító komponenst részben az APF ammónia komponense, részben pedig a hpur nitrogén komponense képvisei. Megáapítható vot, hogy az akamazott mindkét fajta égésgátó adaéktípussa készíthetõ égésgátot gumiõremény tartamú, újrahasznosított kompaund. A fehabosodó rendszer jeegzetessége, hogy az égésgátó adaékrendszer egyik komponense, a hpur, maga is újrahasznosított huadék poimer, így ennek a kompaundnak a huadék poimer aránya még nagyobb, ugyanakkor magas mûszaki értéket képvise. Figyeemre métó továbbá az a tény, hogy az adaékrendszer hatására a kompaund gumiszaga is majdnem megszûnik, ami a kompaundbó készüt termékek zárt térben történõ hasznáatát is ehetõvé teszi a kompaund további módosítása nékü. A fémhidroxidda égésgátot mintában nagy mennyiségû adaék bevitee szükséges, ezért a megfeeõ mechanikai tuajdonságok biztosításához kis kristáyossági fokú TE szükséges, és a bevihetõ gumiõremény mennyisége is imitát. A gépjármû gyártásban vibrációs zaj enyeetésére már régen hasznának TE mátrixú bárium-szufát tötésû kompaundokat, ameyeknek az égésgátotsága azonban nem megodott. A projekt keretén beü égésgátot, szées frekvenciatartományban vibrációenyeõ kompaundok kifejesztésére kerüt sor, újrahasznosított poimer, foyékony easztomer (FE), nanotötõanyag és/vagy gumiõremény fehasznáásáva. A foyékony easztomer azáta módosítja a rugamas tuajdonságokat, hogy a heterogén fázisú rendszerben a fázisok határfeüetén eheyezkedve, jeentõsen módosítja az azok közötti köcsönhatást. Ez küönösen fontos oyan esetben, amikor az egyik fázis, adott esetben a gumiõremény egy megehetõsen tagot feüetû komponens. Zaj- és vibráció csökkentõ kompozitok kiaakításáva kapcsoatos kíséretek eredményeként újszerû, foyékony easztomerre bevont gumiõremény tartamú kompozit kerüt kidogozásra, amey kompozitra szabadami bejeentés is történt. Az egyik kompozit vibráció enyeõ képességét dinamikus mechanikai anaízis (DMA) vizsgáatok mutatják a 3. ábrán. Újrahasznosított komponensekbõ készüt kompaundok és éghetõségi jeemzõik 2. tábázat Összetéte PE PP+Gumiör. PP+Gumiör. +APF+hPUR PP+Gumiör. +Aot 60 DLS LOI UL 94 Aot 60 DLS LOI UL 94 Megjegyzés 18 HB Égési sebesség: mm/min HB Égési sebesség: mm/min V0 Önkiotó V2 Önkiotó Fexibiis Csökkent gumiszaag Fexibiis Fexibiis = Limitát Oxigén Index, éghetõség vizsgáati módszer, az a egkisebb térfogat-százaékú O 2 koncentráció egy O 2 /N 2 gázeegyben, ameyben egy függõegesen áó minta, a tetején meggyújtva, még ég. Nagy érték, jó égésgátás. = Éghetõség vizsgáati módszer (ASTM ), ameyben a nehezen éghetõ, függõegesen befogott mintát auró gyújtják és a kiaváshoz szükséges idõt mérik. Csökkenõ égési idõve az égésgátotsági fokozat V2<V1<V0 irányban nõ. Éghetõ anyag esetén a vízszintes heyzetû mintán a ángterjedési sebességet mérik. = Aumínium-trihidrát, MAL Ajka Timföd Rt. 3. ábra. Vibráció- és zajcsökkentõ kompaundok DMA görbéi, aho B=Barit tartamú újrahasznosított poimer mátrixú kompaund, B+ATH=Baritot és Aumínium-trihidrátot (ATH) közösen tartamazó kompaund, B+ATH+IMM=Barit és ATH meett foyékony easztomerre bevont gumiõreményt tartamazó kompaund A 3. ábrán megfigyehetõ, hogy a foyékony easztomerre bevont adaék 50 Hz vibrációs frekvencia feett igen intenzíven kezdi növeni a veszteségi moduust, vagyis vibrációs energiát hõvé aakítani, azaz a vibrációs zajt enyeni.

4 52 MÛANYAG- ÉS GUMIIPARI ÉVKÖNYV 2006 Az üzemi gyártási kíséretek a aborvizsgáatok eredményei aapján kiváasztott termopasztikus easztomer (TA) és határfeüeti adhéziónöveõ adaék (HA) fehasznáásáva, részben originá, részben recikát ágy poietién mátrix és gumiõremény összetevõkbõ áó kompaund eõáításáva kezdõdtek. A kompaundbó kezdetben kétfée emezt kívánunk eõáítani, egy vékonyabbat, tekercsehetõ kiszereésben, és egy vastagabbat, nagyobb merevségge, tábás kiszereésben a 3. tábázatban megadott jeemzõkke. Üzemi kíséretben eõáításra kerüõ emezek Megnevezés Lágy tekercsehetõ emez Merev tábás emez Szöveterõsítésú emez 3. tábázat Kiszereés Vastagság Követemények Kíséreti akamazás m-es tekercs 2 3 m 2 -es tába Tábás 2 mm 5 20 mm >2 mm Vegyszeráóság Hegeszthetõség Stabiitás Vegyszeráóság Hegeszthetõség Feiratozhatóság Festhetõség Ragaszthatóság Lamináhatóság Nagy merevség Kissûrûségû PE-mátrixú tekercsehetõ emezek kíséreti gyártása, kétfée gumiõremény adaékka, FLEXIT terméknévve már megtörtént, akamazástechnikai vizsgáatuk foyamatban van. Az eddigi vizsgáatok eõzetes értékeése aapján a kompaundbó készüt emezek hasonó hasznáati értékûeknek tûnnek, mint a jeeneg módosítatan poimerbõ készített termékek. Fehabosodó adaékka égésgátot, gumiõremény tartamú, újrahasznosított PP-mátrixú kompaundok akamasak ehetnek 5. ábrán átható fröccsöntésse készüt kábecsatorna eõáítására is. 5. ábra. Kíséreti jeegge fröccsöntött PP-mátrixú kábecsatorna fehabosodó típusú adaékka égésgátova 4. ábra Takaró emez, tartáybéeés Tartáy Vegyes A munka foytatásaként a hagyományos emeztermékek meett a zajcsökkentõ és az égésgátot termékek fejesztésére kívánunk hangsúyt fektetni és mindkét típus habosított formájának kidogozását is tervezzük. A szakirodamak is fogakoznak a gumiõreményes kompaundokban a kórozott poietién (CPE) akamazásáva. A CPE háromfée szerepet is betöthet ezekben a kompaundokban: hajékonyít ( gumisít a tekercset termékekné), kompatibiizá, égésgáto. Egyik céunk esõsorban az égésgátás haogénmentes megodása, de ez nem zárja ki, hogy az újrahasznosítás érdekében a haogénes vonaon is szüethessenek eredmények. Ebben az irányban BorsodChem Rt. fejesztõinek együttmûködésére is számítunk, hiszen a CPE-termékeik új fehasznáási terüetét nyitná meg a sikeres közös termékfejesztés. A korábbi években ezen a vonaon már jeentõs kíséreti szintû eredményeket értek e az átaunk is hasznát, REGUM Kft. áta korábban gyártott gumiõreményekke. Összefogaás Termopasztikus poioefin, esõsorban PE és PP huadék és térháós gumihuadék poimer kompaund formában történõ újrahasznosítása akkor tûnik ígéretesnek, ha a kompaundokat akamassá tesszük egy-egy speciáis funkció így p. környezeti stabiitás, vegyszeráóság, égésgátotság, zajtompítás, hõszigeteés betötésére, amey funkciók betötése nem igénye extrém mechanikai tuajdonságokat. A PEMÜ Rt. egy projekt keretében, a Körte Rt, a BME Poimertechnika Tanszéke és Szerves Kémiai Technoógia Tanszéke részvéteéve ezt az evet akamazva tervezi a poimer- és gumihuadék együttes újrahasznosítását. Laborkíséretekke kiváasztott termopasztikus easztomer és határfeüeti adhézió növeõ adaék akamazásáva újrahasznosított poietién mátrix akamazásáva kieégítõ minõségû, gumiõremény adaékot tartamazó emezterméket sikerüt eõáítani. Gumiõremény tartamú kompaundok égésgátása megodható oyan fehabosodó adaékrendszerre, ameyben a szenesedõ komponenst huadék poiuretán képvisei. Megfeeõ termopasztikus easztomer megváasztásáva aumíniumtrihidrát is akamas gumiõremény tartamú kompaund égés-

5 53 gátására. Foyékony easztomerre bevont nanorészecskék és/ vagy gumiõremény beviteéve szées frekvenciatartományban zajcsiapító hatású, újszerû égésgátot kompaund kerüt kidogozásra. A PEMÜ Rt. FLEXIT terméknévve, gumiõremény tartamú, újrahasznosított PE mátrixú, hajékony, tekercsehetõ kiszereésû emeztermék kíséreti gyártását kezdte e. A emeztermékek környezetvédemi céú, akamazástechnikai kíséretei foyamatban vannak. Köszönetnyivánítás. Ez a munka a GVOP /3.0 számú páyázat támogatásáva jött étre. Irodaom Garas Sándor projekt vezetõ PEMÛ Rt. Zubonyai Ferenc projekt koordinátor PEMÛ Rt. [1] B. Adhikari, D. De, S. Maiti, Recamation and recycing of waste rubber, Prog. Poym. Sci. 25 (2000) [2] 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendeet. [3] GVOP ( /3.0) Újrahasznosított mûanyag huadék és gumiõremény aapú nagy mûszaki értékû termékek kifejesztése. [4] Thermopastic Eastomers Based on Recyced High-Density Poyethyene, Ethyene-Propyene-Diene Monomer Rubber, and Ground Tire Rubber Grigoryeva, O. P.; Faineib, A. M.; Tostov, A. L.; Starostenko, O. M.; Lievana, E., J Karger-Kocsis, Journa Of Appied Poymer Science 2005 Vo. 95 Núm [5] K. Fukumori, M. Matsushita, Materia Recycing Technoogy of Crossinked Rubber Waste, R&D Review of Toyota CRDL Vo. 38 No. 1, (2003) Fukumori, K., Matsushita, M., Okamoto, H., Sato, N., Suzuki, Y. and Takeuchi, K. : JSAE Rev., 23(2002), 259 [6] J. Carcich, Zeoite additive for rubber and pastic, United States Patent Appication, , Seria No.: (October 29, 2003) [7] Baogh I., Marosi Gy., Bertaan Gy., Anna P., Toh A., Maatoug A. M., Csontos I., Szentirmai K., Poioefinek égésgátása I. Átaános áttekintés Mûanyag és Gumi 34 (1997) 209. [8] Ejárás égésgátot, szées frekvenciatartományú vibráció- és zajcsökkentõ easztomer nano, mikrokompozitok és beõük készüt termékek eõáítására, Magyar Szabadami Bejeentés, Regisztr. Sz.: III 19. P /4. AZ ABM KUPRÁL KFT. a következõ termékeit ajánja a SZERSZÁMGYÁRTÓIPAR részére: Lajosmizsei Fopast Kft. H-6050 Lajosmizse, Cegédi út 36. Te.: ( ) , Fax: (76) E-mai: Poietién tömõk és síkfóiák: mm széességig Automata zsugorfóiák: mm széességig Nyomtatott termék gyártás 1600 mm-ig Nagyméretû zsugorsapkák és rakaptakarók Tasakok, zsákok, hordtáskák Tömbösített, vaamint tekercset tasakok és zsákok Poietién csomagoóeszközök, zsugorsíkfóiák és zsugortömõk, tasakok, szemeteszsákok és hordtáskák, mezõgazdasági fóiák gyártása és forgamazása. KOCSIS ANDRÁSNÉ MIKROPLAST FÓLIÁGYÁRTÓ VÁLLALKOZÁS 6050 Lajosmizse, Yb M. u. 28. Te./Fax: (76) , (76) E-mai: speciáis, nagysziárdságú, jó hõvezetõ képességû, jó forgácsoható, rézaapú ötvözetekbõ készüt fégyártmányok Aumíniumbronzok (CuA10Ni5Fe4, CuA11Fe6Ni6), ónbronzok (CuSn12, CuSn8P, CuSn7ZnPb) Fémfeszórásos tuskógyártássa készüt aumíniumbronzok (CuAFeCoMnPb) Nemesíthetõ rézötvözetek (CuCrZr, CuCoBe, CuNi2Si+Cr, CuBe) AMPCO, AMPCOLOY ötvözetek E-Cu57 minõségû réz, i. WCu ötvözetekbõ készüt fégyártmányok Fehasznáási ehetõségek: Meegcsatornák fúvókái és szabáyozótûi, Mûanyagextrudáó-szerszámok és kaibráó részei, Mûanyaghegesztõ-gépek nyomóbéyegei és nyomópofái, Gumivukanizáó szerszámok fûtõapjai, Mûanyagfröccsöntõ és fakonfúvó szerszámok, hûtõbetétek szerszámokhoz, Méyhúzó, hajító, dombornyomó, sorjázó és éhajító szerszámok, Profihengerek, húzószerszámok, ráncsimítók, Csúszóapok, vezetõperseyek, Tömbeektródák szikraforgácsoáshoz. ABM KUPRÁL KFT Budapest, Törökkõ u. 5-7 Te.: , Fax: E-mai: Honap:

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés

MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés MANGÁN-GLÜKONÁT Bevezetés A mangán egy esszenciáis nyomeem, emberben és áatokban egyaránt, amey eengedheteten a normáis agyműködéshez és számos, testszerte ezajó enzimreakcióhoz, köztük a hexokináz, szuperoxid-diszmutáz

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

OsteOlógiai KOngresszus

OsteOlógiai KOngresszus OsteOógiai KOngresszus 2012. május 31 - június 2. Baatonfüred, Hote Famingó Magyar radioógusok Társasága osteoógiai szekció Megáítja az osteocastokat, Mieőtt eérnék a csontot 1,2 Az eső és egyeten RANK

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j t-r(j)r HASZNÁLATI UT ASITÁS TYPE TR-0601- B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j 1173/B -~--------- --"""'\..,. ' -~. ~ TYPE TR-0601-B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VI DEO) E.& 1173/B .,.,. - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

is. De ha miskolc@helyipiac.com 2014 március miskolc@helyipiac.com minduntalan I. évfolyam 1. szám belebotlunk a tennivalókba, nem

is. De ha miskolc@helyipiac.com 2014 március miskolc@helyipiac.com minduntalan I. évfolyam 1. szám belebotlunk a tennivalókba, nem is. De ha TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKET ADUNK! Az idei té ne kieár kopett Kérje árajánatunkat! CSÖKKENTSE ABLAK SPECIALISTA VELÜNK A REZSIJÉT! iskoc@heyipiac.co részk é12. kedtünk, 214. ájus 7. 214 árcius iskoc@heyipiac.co

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Az üveggyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 A BAT definíciója

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2

SÍNEKVILÁGA 2011/6. Kedves Olvasóink! Köszöntó. TarTalom. Vörös József Köszöntő 1. Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 sinek63_mester 12/6/2011 9:38 PM Page 1 Köszöntó 1 TarTalom Vörös József Köszöntő 1 Herbert Zück A vasúti sín örvényáramos vizsgálata 2 Gaál József Magyar vállalat a vasúti gyomirtás élvonalában 8 Lőkös

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 2010 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Sikeres kutatási projektek Komputertomográf az iparban Innovatív gyártástechnológiák Hajtásláncoptimálás KorszerÛ

Részletesebben

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/2 Felsõvezetékes tanpálya Bicskén Térközkiosztás

Részletesebben

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR. Vida Csaba VÁLLALATIRÁNYÍTÁS VII. QFD

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR. Vida Csaba VÁLLALATIRÁNYÍTÁS VII. QFD JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR Vida Csaba VÁLLALATIRÁNYÍTÁS VII. QFD Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar Mérnöki Menedzsment Tanszék H-7624

Részletesebben

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Ph. D. értekezés DARÁNYI MÁRIA Témavezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti

Részletesebben

Holonikus gyártás, fraktális vállalat

Holonikus gyártás, fraktális vállalat TEP Termelési és üzleti folyamatok munkacsoport Holonikus gyártás, fraktális vállalat Kádár Botond, Monostori László MTA SZTAKI 1999 1 Bevezetés A holonikus valamint a fraktál gyártás koncepciója igen

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Készítette: Gazdálkodástudományi Kar Vezetés-szervezés

Részletesebben