Tartalomjegyzék 2 1. Vezetői összefoglaló Executive summary Bevezetés Az alkalmazott módszertan 12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 2 1. Vezetői összefoglaló 3. 2. Executive summary 7. 4.1. Bevezetés 12. 4. Az alkalmazott módszertan 12"

Átírás

1 HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉS 2005 INDIKÁTOROK ELEMZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY február 28.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Vezetői összefoglaló Az értékelés módszertana Legfontosabb megállapítások és javaslatok 3 2. Executive summary Methodology of the evaluation Most important observations and proposals 7 3. Bevezetés Az alkalmazott módszertan Bevezetés Az indikátorok szakértői felülvizsgálata EMIR adatelemzés Kérdőíves felmérés Kedvezményezetti interjúk Fókuszcsoportos interjú (workshop) A HEFOP indikátorértékelés átfogó megállapításai és ajánlásai Átfogó megállapítások Rendszerszintű ajánlások Indikátorok részletes értékelése alintézkedésenként HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP 2.1.5/05-1, 2.1.6/05/1, 2.1.7/05/1 és 2.1.8/05/ HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP 3.1.3/05 és 3.1.4/ HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP HEFOP Összefoglaló értékelési táblázat Melléklet Rövidítések jegyzéke Melléklet Kedvezményezettek számára kiküldött kérdőív Melléklet Kedvezményezettekkel készített interjú vázlata 124 2

3 1. Vezetői összefoglaló Jelen tanulmány a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program időközi értékelésének Indikátorok elemzése része. Az EX ANTE Tanácsadó Iroda által elvégzett időközi értékelés rövid távú célja, hogy elősegítse a jelenleg is futó OP jobb és hatékonyabb megvalósítását, támogassa a végrehajtás tapasztalatainak strukturált összegzését, valamint, hogy támogatást nyújtson a as programozási időszak tervezéséhez. Emellett a hosszú távú cél, hogy olyan értékelési módszertan jöjjön létre, amely bejáratott alkalmazásaival képes a fejlesztési programok tervezését, megvalósítását és utólagos értékelését tudományos alapossággal, azonban a mindenkori igényeknek megfelelő gyakorlatiassággal támogatni Az értékelés módszertana A Strukturális Alapok programjai esetében az időközi értékelés egyik kulcseleme az indikátorok vizsgálata. A HEFOP időközi értékelése esetében ez két részt foglal magába: Az előrehaladás vizsgálatának keretében az értékelők feladata a programban bekövetkezett tényleges előrehaladás mérése, vizsgálata az indikátorok alapján, és összevetése a felhasznált költségvetési forrásokkal. A második elem maguknak az indikátoroknak, mint módszertani eszközöknek a vizsgálata, amely az egyes indikátorok módszertani megfelelőségét és gyakorlati alkalmazhatóságát vizsgálja a programvégrehajtás tapasztalatainak figyelembe vételével. Az indikátorrendszer elemzése keretében az indikátorok átfogó vizsgálatát végeztük el, vizsgálat alá véve a Programkiegészítő Dokumentumban és a pályázati dokumentációban, támogatási szerződésekben megjelenő indikátorokat. A HEFOP indikátorait az indikátorok alkalmazásának általánosan elfogadott módszertanának tükrében vizsgáltuk felül. A vizsgálat kiterjedt az EMIR adatok elemzésére, mellyel az egyes alintézkedések pénzügyi teljesítésének előrehaladását, valamint az alintézkedések kitűzött indikátor-célértékeinek időarányos teljesülését elemeztük. Strukturált, elektronikus kérdőívet juttattunk el valamennyi végső kedvezményezett részére, a saját intézkedésükben szereplő indikátorokra vonatkozó kérdésekkel. A kérdőíves felmérésen túl, a kiválasztott intézkedések esetében interjúkat készítettünk a kiválasztott kedvezményezettekkel (összesen 24 interjú). Fókuszcsoportos interjúkat folytattunk le a három szakmai KSZ (ESZA Kht., OMAI, EÜM STRAPI) monitoring munkatársaival, az indikátorok megfelelőségéről, az indikátorok alkalmazásának nehézségeiről, valamint a kialakított legjobb gyakorlatokról, megoldásokról Legfontosabb megállapítások és javaslatok Jelentős problémaként kísérte végig a tanulmány készítését az a tény, hogy az indikátorok teljes köre pontosan nem rögzített, abban jelentős bizonytalanságok vannak. A projekt indulásakor az Irányító Hatóság rendelkezésünkre bocsátott egy mutatólistát, ami elvileg az alintézkedések teljes indikátorkészletét tartalmazta. A projekt későbbi szakaszában elsősorban a kedvezményezettek kérdőíves megkérdezése során derült ki, hogy a program végrehajtásában résztvevők további indikátorokat is használnak. A 3

4 tanulmány első tervezetének véleményezésekor az IH egy teljesebb és számítási képleteket is tartalmazó nyilvántartást is a rendelkezésünkre bocsátott. Az eltérések okait az intézkedés szintű jelentések és az EMIR adatok elemzése, valamint a Közreműködő Szervezetek munkatársaival végzett fókuszcsoportos interjúk során igyekeztünk felkutatni. Így derült fény arra, hogy több alintézkedésnél új indikátorok kerültek bevezetésre a pályázati útmutatóban, a támogatási szerződésben, valamint a monitoring fázisában, ugyanakkor ez a központi nyilvántartásban nem mindig került átvezetésre. Bár az értékelés során nagyrészt mindenütt sikerült beazonosítanunk az alintézkedésszintű indikátorok pontos körét, súlyos hiányosságnak tartjuk, hogy a teljes indikátorkészlet együttesen, aktuális állapotában sehol sem jelenik meg; a projekt záró fázisában megismert, legteljesebb nyilvántartás is elavult információkat tartalmazott mind az indikátorok körét, mind azok célértékeit illetően. Ezért javasoljuk, hogy a HEFOP végrehajtásában alkalmazott, minden programindikátort egyetlen egységes, folyamatosan karbantartott, havi szinten frissített rendszerben, lehetőleg az EMIR vagy a már alkalmazott, Excel-alapú indikátortábla keretein belül tartsák nyilván. A másik jelentős probléma, amivel az értékelés során találkoztunk, az EMIR felhasználása az indikátorok terén. Az indikátorok előrehaladásának megítéléséhez szükséges adatokat a szakértőink az EMIR-ből nem tudták beszerezni tipikusan azért, mert egyes adatok (mutatók aktuális értékei a PEJ alapján) egyáltalán nem kerültek rögzítésre, a feltöltött adatok (pl. támogatási szerződésben rögzített indikátor-célértékek) pedig az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint sokszor pontatlanok. Mindezekből következik, hogy az EMIR-t a HEFOP esetében gyakorlatilag sem intézkedésmonitoring sem programmonitoring célokra nem lehet használni. Ez annak ellenére is aggályos, hogy a monitoringnak egyéb jól definiált eszközei is léteznek (intézkedés szintű jelentések, az előrehaladást áttekintő ülések). Mivel azonban egységes információs rendszerben naprakész adatokat csak az EMIR keretein belül lehet kezelni, mindenképpen javasoljuk, hogy az indikátorok és azok cél- és tényértékei pontosan és rendszeresen kerüljenek rögzítésre az EMIR-ben, illetve haladéktalanul számoljanak föl minden olyan informatikai, eljárásrendbeli vagy kapacitásbeli akadályt, amely jelenleg ezt nem teszi lehetővé. A harmadik, rendszerszinten is jelentős probléma az indikátorok specifikusságának egy sajátos kérdéséhez, a közérthetőséghez, értelmezhetőséghez kapcsolódik. A Közreműködő Szervezetek munkatársainak beszámolói alapján több programelemnél is előfordult, hogy a kedvezményezettek a meghatározott indikátort az értelmezést segítő definíciók, standardok hiányában vagy nem tudták értelmezni, vagy egymástól, vagy akár a Közreműködő Szervezetektől eltérő módon értelmezték. A közérthetőséget a kedvezményezettek szintjén is vizsgáltuk, mind a kérdőív, mind az interjúk keretében, ami lehetőséget adott a felismert értelmezési problémák mérésére. A kedvezményezettek a mutatók jelentős részében érzékelnek értelmezési problémákat. Emellett jelentős a látens (a kedvezményezett által nem is érzékelt) értelmezési probléma, félreértés. Ez azt jelenti, hogy a kedvezményezettek ugyanazt az indikátort az eltérő értelmezések miatt különféle tartalommal töltötték fel, ami az indikátort már az alintézkedés, komponens szintjén is használhatatlanná tette (az aggregálhatóság gyakorlatilag megszűnt), de az egyes projektek, azok elvárt outputjai és eredményei szintjén is értelmezhetetlenné tette a célszámokat. Szintén e jelenség létezését támasztja alá az, hogy több esetben az értelmezési problémák olyan jelentősek voltak, hogy a Közreműködő Szervezetek és az IH rákényszerült arra, hogy utólagosan kiadott definíciókkal tisztázza azokat. Ezek a tisztázó anyagok általában eredményesek voltak, a további félreértéseket sikeresen megelőzték. Ezekre a tapasztalatokra alapozva javasoljuk, hogy a jövőben minden egyes intézkedés 4

5 esetében, már a programozás során, de mindenképpen a projektkiválasztás előtt, készüljön el az indikátorokhoz egy pontos értelmezést adó definíciós jegyzék, és ennek tartalmát lehetőség szerint teszteljék a kedvezményezetti kör egyes szereplőinél, a további esetleges félreértések, illetve eltérő értelmezések megelőzése végett. A negyedik tapasztalt probléma inkább módszertani, szemléletbeli jellegű, ugyanakkor korántsem elhanyagolható: ez a hatásmechanizmus egyes szintjeinek következetes alkalmazása az indikátorrendszerben. A HEFOP indikátorait alapvetően a hatásmechanizmus szintjei mentén, kimenet-, eredményés hatásmutatókként határozták meg. Azonban a jelenlegi gyakorlatban az értékelők két problémát is észleltek. Az egyik, hogy az indikátorlistában a fenti három indikátor típus mellett megjelentek egyéb kategóriába sorolt mutatók is, melyek a monitoring módszertani keretei között nem értelmezhetőek (legfeljebb akkor, ha ez pusztán adatszolgáltatási kötelezettségként jelenik meg, de célérték nem kapcsolódik hozzá. Ebben az esetben viszont nem monitoring indikátorról, hanem egyéb adatgyűjtésről van szó 1 ). További probléma, hogy ez a hármas tagolás az egyes dokumentumokban, és különösen a projektszintű anyagokban (támogatási szerződések, előrehaladási jelentések) már nem mindig jelenik meg; az indikátorok összemosva, együtt szerepelnek. Ettől természetesen az egyes indikátorok még ugyanúgy használhatóak, viszont a strukturált módszertani kereteket ez a gyakorlat némileg fellazítja, és semmiképpen sem járul hozzá az európai szinten is megkövetelt módszertani ismeretek hazai elterjedéséhez különösen a kedvezményezettek körében nem, holott a módszertani, projektmenedzsment tapasztalatok fejlesztése épp e körnél a legkritikusabb. Ezért javasoljuk, hogy a kimenet-eredmény-hatás tagolás alkalmazása következetesen és szigorú módszertani alapelvek mentén történjék a programvégrehajtás minden szintjén, az ebbe nem illeszkedő adatgyűjtési elemeket pedig az indikátoroktól egyértelműen megkülönböztetve szerepeltessék. A HEFOP indikátorrendszerére vonatkozó javaslatok, tekintettel a as programidőszak előkészületeire is: 1. Rögzíteni kell a monitoring szakértők és vezető monitorok indikátor-továbbfejlesztési jogosultságait, javaslattételi és módosítási lehetőségeit, és standardizálni ennek csatornáit. A monitoring gyakorlati tapasztalatai így tudnak a leghatékonyabban beépülni az indikátorrendszer továbbfejlesztésébe. 2. A jelenlegi HEFOP és a as program esetében is, a programok végrehajtásában alkalmazott, minden programindikátort (azaz nem projektspecifikus indikátort) egyetlen egységes, folyamatosan karbantartott, havi szinten frissített rendszerben, lehetőleg az EMIR vagy a már alkalmazott, Excel-alapú indikátortáblában szükséges nyilvántartani. 3. Az indikátorokat, valamint azok cél- és tényértékeit pontosan és rendszeresen szükséges rögzíteni az EMIR-ben, továbbá haladéktalanul fel kell számolni minden olyan informatikai, eljárásrendbeli vagy kapacitásbeli akadályt, ami jelenleg ezt nem teszi lehetővé. 4. A as program végrehajtásának előkészítése során az indikátorok meghatározása mindenképpen a tervezők és a jelenleg futó program végrehajtásában résztvevők által alkotott közös munkacsoportokban kell, hogy folyjon. 1 Az IH-val folytatott konzultáció alapján, minden egyéb mutatója esetén erről, vagyis további, a monitoring indikátorokhoz közvetlenül nem kapcsolódó adatgyűjtésről van szó. 5

6 5. A as program végrehajtásának előkészítése során az egyes intézkedésekhez olyan indikátorkészletet szükséges meghatározni, ami specifikus és releváns az intézkedés teljes tartalmára, vagyis valamennyi alintézkedést lefedi. 6. A jövőben minden egyes intézkedés esetében már a programozás során a munkacsoportok keretein belül, de mindenképpen a projektkiválasztás előtt, készüljön el az indikátorokhoz egy pontos értelmezést adó definíciós jegyzék, és ennek tartalmát tesztelni szükséges a kedvezményezetti kör egyes szereplőinél, a további esetleges félreértések, illetve eltérő értelmezések megelőzése végett. 7. A jelenleg futó program indikátorainak felülvizsgálata, vagy az eddiginél részletesebb definiálása esetén felül kell vizsgálni a támogatási szerződésekben rögzített kedvezményezetti célértékeket, az új vagy pontosított indikátor tartalmának fényében. 8. A kimenet-eredmény-hatás tagolás alkalmazása következetesen és szigorú módszertani alapelvek mentén történjék a programvégrehajtás minden szintjén, az ebbe nem illeszkedő (egyéb) adatgyűjtési elemeket pedig az indikátoroktól egyértelműen megkülönböztetve kell szerepeltetni. 9. Szükséges a kedvezményezettek erőteljesebb módszertani támogatása, képzése, tájékoztatása, valamint a köztük levő tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása, a legjobb gyakorlatok terjesztése az indikátorok alkalmazása terén is. Ezzel a tevékenységgel a as programnak mindenképpen számolnia kell, ehhez megfelelő erőforrásokat kell biztosítani. Az egyes konkrét indikátorokhoz megfogalmazott ajánlásaink a mutatók részletes értékelését tartalmazó fejezet megfelelő részeinél találhatók. 6

7 2. Executive summary This study is the Evaluation of Indicators part of the mid-term evaluation of the Human Resource Development Operative Programme (HRDOP). The short-term objective of the evaluation, carried out by EX ANTE Consulting, is to assist the better and more effective execution of the present OP, to support the structured summation of the experiences of the implementation, as well as to give assistance to the planning of the programming period. Besides this, the long-term objective is to create an evaluation methodology that is able to support the planning, the implementation and the ex-post evaluation of development programmes with scientific thoroughness, but with practicality that suits to the all-time demands Methodology of the evaluation In the case of the programmes of Structural Funds, one of the key-parts of the mid-term evaluation is analysing the indicators. In the mid-term evaluation of HRDOP, it implies two parts: In the frame of the evaluation of progress, the task of evaluators is to measure and analyse the effective progress by the indicators, and to compare them with the expended budgetary funds. The second part is the analysis of the indicators themselves as methodological instruments, which examines the methodological eligibility and practical applicability of the single indicators considering the experiences of the programme implementation. In the frame of the analysis of the indicator-system, we have carried out an overall analysis of the indicators, taking under analysis the indicators involved in the Programme Complementary (PC), the tender dossiers and the support contracts. We have reviewed the indicators of HRDOP in the light of the generally accepted methodology of the use of indicators. The analysis has involved the data of EMIR (Standard Monitoring Information System), with which we analysed the progress of the financial implementation of the single sub-actions, as well as the pro rata temporis progress of the proposed target value of the indicators. We have sent a structured, electronic questionnaire to every single ultimate recipient with questions related to the indicators of their own action. Beyond the questionnaire survey, in the case of selected actions, we have made interviews with the selected recipients. We have made so-called focus group interviews with the monitoring staff of the three professional Intermediate Bodies (ESZA Kht., OMAI, EÜM STRAPI) on the eligibility of indicators, the difficulties of the use of indicators, as well as the developed best practices and solutions Most important observations and proposals During writing this study, it was a significant problem that the exact range of the indicators are not determined and recorded precisely; there is a great obscureness in them. At the launch of the project, the Managing Authority gave us free run of a list of indicators, 7

8 which theoretically contained all indicators of the sub-actions. In the further period of the project mainly from the returned questionnaires of the recipients it turned out that the attendance of the programme implementation uses further indicators. At the deliverance of the first draft of the study, the Managing Authority gave us a more complete list of the indicators, which contained computational formulas. We tried to find out the reasons of the variances in the course of analysing the action reports and the data of EMIR, as well as the focus group interviews made with the staff of Intermediate Bodies. So it emerged that new indicators had been introduced in the tender dossier, the support contracts, as well as in the monitoring period at several sub-actions, but these changes had not been recorded in the central record keeping in every case. However, in the course of the evaluation, we roughly managed to identify the exact range of indicators at every sub-action, we reckon a serious deficiency that the current state of the complete indicator-kit is not recorded anywhere. The utter list of indicators, we got acquainted with in the final period of the project, also contained out-of-date information about either the range of indicators and their target values. Hence, we propose every programme indicator that is used in the implementation of HRDOP to be registered in one solid, constantly maintained, monthly updated system, as far as possible in the EMIR or the yet applied Excel-base indicator-table. Another significant problem that occurred in the course of the evaluation is the use of EMIR in the field of the indicators. Our experts could not get data needed to sum up the progress of the indicators from the EMIR typically because some data (current values of indicators according to the Quarterly Progress Report) had not been recorded, and the recorded data (e.g. indicator target values of the support contracts) according to the information from the Managing Authority are often imprecise. It follows that in the case of HRDOP, the EMIR could not be used in practice for neither action-monitoring nor programme-monitoring. It is solicitous even though monitoring has other well defined tools. However, up-to-date data can be handled only in the frame of EMIR, so we propose the indicators, their target and current values to be recorded precisely and regularly into the EMIR, as well as every information technology, procedural or capacity difficulties to be eliminated immediately that do not allow that. The third problem, which is a significant problem on the level of the whole system, too, is related to one special part of the specific requirement of indicators, their understanding and interpretation. According to the report of the staff of Intermediate Bodies, it occurred at several programme elements that in absence of standards and definitions supporting the understanding the recipients could not interpret the indicators or they interpreted them contrary to each other and the Intermediate Bodies. We have analysed the understanding on the level of the recipients, too, in the frame of either questionnaires and interviews, which gave us the chance to measure the identified interpretation problems. Recipients feel interpretation problems at most of the indicators. In addition, there are several undercover interpretation problems and misunderstandings. It means that the recipients filled up the same indicator with different purports for the sake of the divergent interpretations. Therefore indicators became useless even on the level of subactions or components, but target values became inunderstandable on the level of single projects and their expected outputs and results. The existance of this phenomenon is confirmed by the fact that interpretation problems had been so significant at several cases that the Intermediate Bodies and the Managing Authority had had to clarify them with posteriorly issued definitions. Generally, these clarifying definitions were effective, they prevented the further misunderstandings. To build on these experiences, we propose to prepare a definition register of the indicators which gives 8

9 accurate interpretation. This register should be prepared during the programming period but at least before selection of the projects. The register should be tested on some recipients to prevent further misunderstandings. The fourth discovered problem is rather methodological, but not nearly negligible: this is the consequent use of the single levels of the mode of action in the indicator-system. Indicators of HRDOP are basically defined along the levels of the mode of action, as output, result and impact indicators. However, in the present practice, we detected two problems. First, besides the above-mentioned three types of indicators, further indicators appeared rated in an other category. But these indicators are not interpretable in the methodological frame of monitoring. Further problem is that this triple articulation does not always appear in the certain documents and especially in the project-level documents (support contracts, quarterly progress reports); the indicators appear interspersed in them. Irrespectively of this, the single indicators are useable, but this practice mellows the structured methodological frames and does not assists to the domestic spread of the methodological knowledge required on the European level especially does not assists to the spread of the methodological knowledge in the sphere of the recipients, where development of methodological and project management experiences are the most critical. Hence, we propose the use of the outputresult-impact articulation to be passed consistently and along strict methodological principles on every level of the programme implementation. Acquisition elements, which are not suit to this methodology should be featured separately. Proposals regarding to the indicator-system of the HRDOP, taking into consideration preparations of the programming period: 1. The indicator development rights, possibilities of posing proposals and modifications of the monitoring experts and of the leading monitors must be recorded; besides, these channels must be standardized. 2. In the case of the present HRDOP and of the programme, all programme indicators used during the execution of the programme (that is, not project specific indicators) must be recorded in a single, standard, continuously maintained and monthly updated system, possibly in the EMIR or in a previously applied Excel-based indicator table. 3. The indicators and their related goal- and actual values must be recorded precisely and regularly in the EMIR; furthermore all such information technology, procedure- or capacity related obstacles - which does not make this possible at present - must be eliminated. 4. During the course of preparing the execution of the programme, the indicators are by all means, to be identified within a joint work-group consisting of the planners and participants of the execution of the presently running programme. 5. During the preparation phase of the programme, such set of indicators must be identified to the individual actions, which are specific and relevant throughout the duration of the action, that is which covers all sub-actions. 6. In the future, in order to avoid any possible misunderstanding or difference in interpretation, in the case of all actions and during the programming period within the frame of the work-groups -, but at least before the project selection, it is necessary to prepare a precise definition list of all indicators, which must be tested on participants of the sphere of recipients. 7. In the case of reviewing indicators or defining in more details the presently running 9

10 programme, the recipient goal-value must be reviewed in the support agreements in the light of the content of the new or modified indicator. 8. The output-result-impact breakdown must be applied by consequent and strict methodology principles on all levels of program execution. Such non-conform data collection elements must be handled completely separately from the indicators. 9. Recipients must receive stronger methodology support, training, information and the possibility for exchange of experiences, the presentation of the best practices must be provided in the field of indicator application, too. The programme must by all means take these activities into consideration together with insurance of the necessary resources. Our proposals for the individual, specific indicators are found in the corresponding part of the chapter dealing with the detailed evaluation of indicators. 10

11 3. Bevezetés A projekt körülményei A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium HEFOP és EQUAL Program Irányító Hatóság megbízásából az EX ANTE Tanácsadó Iroda végezte el a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program (HEFOP) időközi értékelését. Az értékelés három fő részből állt: 1. A szerződéskötési folyamat kockázatainak elemzése, 2. A horizontális témák HEFOP-on belüli érvényesülésének elemzése, 3. Indikátorelemzés. A jelen tanulmány a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program időközi értékelésének indikátorelemzési komponense keretében készült, az indikátorok vizsgálatával kapcsolatos megállapításokat, illetve javaslatokat foglalja magában. A tanulmány célja Az egész HEFOP időközi értékelési projekt, így az indikátorelemzési rész céljait is két részre lehet bontani. A tanulmány rövid távú célja, hogy elősegítse a jelenleg is futó OP jobb és hatékonyabb megvalósítását, támogassa a végrehajtás tapasztalatainak strukturált összegzését, valamint, hogy támogatást nyújtson a as programozási időszak tervezéséhez. Emellett a hosszú távú cél, hogy olyan értékelési módszertan kerüljön kialakításra, amely bejáratott alkalmazásaival képes a fejlesztési programok tervezését, megvalósítását és utólagos értékelését tudományos alapossággal, viszont a mindenkori igényeknek megfelelő gyakorlatiassággal támogatni. Tartalom, struktúra A jelen indikátorelemzési tanulmány elején bemutatjuk az elemzés során alkalmazott módszertant, valamint az értékelés tárgyául szolgáló indikátorok körét. A második fejezet átfogó megállapításokat tesz a HEFOP indikátorairól, majd a harmadik fejezetben ezt részletesen kibontva, az operatív program összes intézkedésére vonatkozóan alintézkedésenkénti bontásban ismertetjük a kérdőíves megkérdezések és az interjúk eredményeit, valamint az EMIR adatok elemzésének eredményeit, végül pedig összegezzük és véleményezzük az eredményekből levonható következtetéseket. A tanulmány utolsó fejezetében táblázatos formában összegző értékelést adunk a HEFOP minden egyes indikátoráról intézkedések szerint a SMART kritériumrendszer alapján. A március 1-i, az Értékelést Irányító Csoporttal folytatott megbeszélés alapján, az emlékeztetőben rögzítetteknek megfelelően, következetesen az alábbi megnevezéseket használjuk a tanulmányban: x.x: intézkedés (pl. 3.2) x.x.x: alintézkedés (pl ) x.x.x.x: komponens (pl ) Hangsúlyozzuk, hogy ez jelenleg nem egységes értelmezés a HEFOP-ban! Mindazonáltal jelen tanulmány koherenciájának érdekében szükséges egységesen használható fogalmi kategóriák definiálása. Megjegyezzük továbbá, hogy az egységes használat a HEFOP lebonyolításában résztvevő szervezetek közötti együttműködést is elősegítené, ezért a fenti értelmezést javasoljuk a későbbiekben bevezetni. 11

12 4. Az alkalmazott módszertan 4.1. Bevezetés A Strukturális Alapok programjai esetében az időközi értékelés egyik kulcseleme az indikátorok vizsgálata. Ez HEFOP időközi értékelése esetében két elemet foglal magába: Az előrehaladás vizsgálatának keretében az értékelők feladata a programban bekövetkezett tényleges előrehaladás mérése, vizsgálata az indikátorok alapján, és összevetése a felhasznált költségvetési forrásokkal. A második, a jelen feladatban némileg hangsúlyosabb elem maguknak az indikátoroknak, mint módszertani eszközöknek a vizsgálata, amely az egyes indikátorok módszertani megfelelőségét és gyakorlati alkalmazhatóságát vizsgálja a programvégrehajtás tapasztalatainak figyelembe vételével Az előrehaladás vizsgálata Az alábbi ábra a program hatásmechanizmusát szemlélteti, az inputoktól a hatásokig terjedően, és összekapcsolva a hatásmechanizmust az egyes célszintekkel. Hatások Átfogó célok Eredmények Specifikus célok Program célok Outputok Operatív célok Inputok Program tevékenységek A vizsgálat köre a program jelenlegi előrehaladottságát figyelembe véve valójában az eredményekig terjedően vizsgálta a program tényleges előrehaladását, noha az elemzésekben kitértünk a hatásokról rendelkezésre álló információkra, azokból még valós következtetéseket nem lehetett levonni. Vagyis a szakértői, értékelői munka a program valós tevékenységeire, kimeneteire és eredményeire fókuszált. Ennek keretében minden egyes alintézkedés esetében összegyűjtöttük mind a pénzügyi, mind a fizikai megvalósulás aktuális indikátorértékeit, mind a kötelezettségvállalás (támogatási szerződések), mind a tényleges előrehaladás szintjén, majd ezek felhasználásával elemeztük a pénzügyi és fizikai megvalósulás összhangját. Emellett a pénzügyi és fizikai megvalósulás időarányos elemzését is elvégeztük, vagyis megvizsgáltuk, hogy az előrehaladottság mértéke megfelel-e az adott intézkedés időbeli 12

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE Horizontális témák részfeladat Zárójelentés Egyeztetett változat 2006. április 30. 7 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 ELŐZMÉNYEK... 5 1.2 A

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEK dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Témavezető: Dr. Bobvos Pál CSc.

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

HUNGARIAN CIVIL STRATEGY IN VOJVODINA VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA

HUNGARIAN CIVIL STRATEGY IN VOJVODINA VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA Szerző Ricz András HUNGARIAN CIVIL STRATEGY IN VOJVODINA VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA Review Készült a Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív Testület számára Regionális Tudományi Társaság Szabadka

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon Tér és Társadalom 29. évf., 1. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.1.2673 Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon The tools and limitations of integrated regional and rural

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

A HEFOP 3.1. INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE. Budapest, 2007. december EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ

A HEFOP 3.1. INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE. Budapest, 2007. december EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ A HEFOP 3.1. INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE Budapest, 2007. december EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítások... 3 Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés... 16 Az értékelés célja és területe...

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata

A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata Szabó Elemér, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium főtanácsosa E-mail: szabo@mail.kvvm.hu A környezeti mutatókat

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Vincze Ibolya Az EU-s támogatások irányítási és ellenőrzési rendszereinek működése Magyarországon Managing, controlling and auditing systems in Hungary providing subsidies from European Funds Összefoglalás

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

II.3.3.1. Kliensek szükségleteinek vizsgálata során javasolt témakörök, és mérőeszközök... 41

II.3.3.1. Kliensek szükségleteinek vizsgálata során javasolt témakörök, és mérőeszközök... 41 KÉZIKÖNYV Szükséglet-meghatározás kezelés, ellátás Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, TÁMOP 5.4.1/08/1. sz. kiemelt projekt Szerzők: Domokos Tamás Fábián Róbert Felvinczi Katalin Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei

Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei Király Gábor, Kiss Gabriella, Köves Alexandra, Pataki György Horváth Janka közreműködésével

Részletesebben

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ 2008 Készítette Bank Lajos, Dr. Beregi Anna, Bittó Zoltán, Fekete Gábor, Karsainé Dömsödi Éva, Kemény Emil, Malatinszky Istvánné dr., dr. Németh Péterné, Tóth Pál,

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai

Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai Farkas Szilveszter, a Budapesti Gazdasági Főiskola egyetemi docense E-mail: farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu S. Gubik

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Minõség és Megbízhatóság

Minõség és Megbízhatóság 2006/6 A Hat Szigma megvalósítása a szállítási lánc környezetében Minőségirányítási vezetők a minőségért egy kérdőíves felmérés tapasztalatai A hazai nukleáris ipar minőségügyi szabályozásának fejlődése

Részletesebben

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE Budapest, 2009 1 E C O S T A T KORMÁNYZATI GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOM-STRATÉGIAI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben